Sunteți pe pagina 1din 18

Programul de studii universitare de licență

,, Sisteme informaționale’’

LIBERUL ACCES LA
INFORMAȚIILE CU CARACTER
PUBLIC

București,2020
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE NECLASIFICAT
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ,,Carol I” Exemplar unic

NECLASIFICAT
Pagina 2 din 18
Facultatea de Securitate și Apărare

M.m. Petronela-Alexandra PIELE

Programul de studii universitare de licență


,, Sisteme informaționale’’

LIBERUL ACCES LA
INFORMAȚIILE CU CARACTER
PUBLIC

București,2020

NECLASIFICAT
Pagina 3 din 18
Pagină albă

CUPRINS
INTRODUCERE.............................................................................................................................7
CADRU TEORETIC.......................................................................................................................8
Utilitatea Platformei E-licitație.ro în cadrul structurilor de achiziții din Ministerul Apărării
Naționale și liberul acces la informații cu caracter public.............................................................12
CONCLUZII..................................................................................................................................16
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................17
ANEXA nr. 1.................................................................................................................................18
NECLASIFICAT
Pagina 4 din 18
NECLASIFICAT
Pagina 5 din 18
INTRODUCERE

Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie


mijlocită prin cuvânt, imagine, gest, simbol sau semn. Prin intermediul ei, indivizii îşi
împărtăşesc cunoştinţe, experienţe, interese, atitudini, simţăminte, opinii, idei. Privită ca proces,
comunicare consta în transmiterea şi schimbul de informaţii (mesaje) între persoane.
Comunicarea, înseamnă a spune celor din jur cine eşti, ce vrei, pentru ce doreşti un anumit lucru
şi care sunt mijloacele pe care le vei folosi pentru a-ţi atinge ţelurile. In acest sens, a comunica

NECLASIFICAT
Pagina 6 din 18
înseamnă şi a tăcea, a aştepta răspunsul, reacţia celui căruia ai vrut să-l anunţi că exişti şi chiar
vrei să-i spui ceva. Comunicarea, este definită – de către majoritatea specialiştilor - ca un proces
prin care un emiţător transmite o informaţie receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul
de a produce asupra receptorului anumite efecte.
Informaţia1 este o comunicare, un mesaj, care conţine elemente noi — în raport cu ce
cunoştea până atunci utilizatorul ei — privind caracterizarea unei anumite situaţii, fenomen, fapt,
proces economic etc., în scopul declanşării acţiunii.
Accesul liber si neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel
prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane si
autoritațile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale
ratificate de Parlamentul României.
Conform legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, accesul
este liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public, constituie unul dintre
principiile fundamentale dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția
României și cu documentele internațioanle ratificate de Parlamentul României.2
Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes
public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice
sau al persoanei desemnate în acest scop.3

CADRU TEORETIC

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în


condiţiile legii nr. 544/2001, informaţii de interes public.
Ce este o autoritate sau instituţie publică?
Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, „prin autoritate
sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie

1
INFORMÁŢIE, informaţii, s.f. 1. Comunicare, veste, ştire care pune pe cineva la curent cu o situaţie. 2. Lămurire asupra unei persoane sau
asupra unui lucru; totalitate a materialului de informare şi de documentare; izvoare, surse. 3. Fiecare dintre elementele noi, în raport cu
cunoştinţele prealabile, cuprinse în semnificaţia unui simbol sau a unui grup de simboluri (text scris, mesaj vorbit, imagini plastice, indicaţie a
unui instrument etc.). Sursa: DEX '98.
2
Legea nr. 544/2001, art. 1.
3
http://depabd.mai.gov.ro/acces_informatii_interes_public.html
NECLASIFICAT
Pagina 7 din 18
autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul
României, potrivit Constituţiei”.
Despre informaţia de interes public
Informaţia de interes public este orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din
activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de
modul de exprimare a informaţiei.4
Potrivit legii, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu
următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei
publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de


audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

 g) lista cuprinzând documentele de interes public;

 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

 i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
solicitate.

4
Apostol Tofan, D., Puterea discreționară și excesul de putere al autorităților publice, București: All Beck, 1999
NECLASIFICAT
Pagina 8 din 18
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin
informativ care va cuprinde aceste informaţii prevăzute mai sus.
De asemenea, autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport
periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
a II-a.
Informaţiile de interes public se vor afişa la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori
se vor publica în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în
publicaţii proprii, precum şi pe pagina de Internet proprie. De asemenea, acestea pot fi 
consultate la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
Potrivit Legii nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor,
la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.5
 Informaţiile solicitate în scris:
Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea
informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea


răspunsului.

Conform Legii nr. 544/2011, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în


scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult
30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul
lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.
Dacă durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10
zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării
acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.6

5
Manda, C., Banciu, D. și Manda, C.C., Administrația publică și cetățeanul: structuri, autorități, informație publică,
București: Editura Tehnică, 1997.
6
Petroiu, M., Dreptul de acces la informațiile de interes public. De la litera legii, la abuzul autorităților, București:
Hamangiu, 2014.
NECLASIFICAT
Pagina 9 din 18
Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5
zile de la primirea petiţiilor.
Informaţiile de interes public se pot obţine şi în format electronic, dacă sunt întrunite condiţiile
necesare.

Informaţiile solicitate verbal


Potrivit prezentei legi, pentru informaţiile solicitate verbal, funcţionării din cadrul
compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în
care are loc accesul la informaţiile de interes public. Informaţiile solicitate pot fi frnizate pe loc.
Dacă informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite
în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute
mai sus.
Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă
vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
Cetăţenii NU au acces la următoarele informaţii:
- informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din
categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice
şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce
atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

- informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

- informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează
rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea
corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

-  informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării
unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

- informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tineri.


NECLASIFICAT
Pagina 10 din 18
Conform Legii nr.544/2001, informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de
către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi
constituie informaţii de interes public. De asemenea, informaţiile cu privire la datele personale
ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează
capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
În acelaşi timp, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale,
prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a
tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul
autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării
termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001.
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes
public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

Utilitatea Platformei E-licitație.ro în cadrul structurilor de achiziții


din Ministerul Apărării Naționale și liberul acces la informații cu
caracter public

Conform legii 98/2016 prin completare cu H.G. 395/2016 o autoritate contractantă


reprezintă acea unitate sau formațiune ce are liberul acces să achiziționeze în termeni legali
produse/servicii sau lucrări de la operatorii economici. Necesitatea unei platforme flexibile și
publice au dus în anul 2005 la înființarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
NECLASIFICAT
Pagina 11 din 18
Sistemul Electronic de Achizitii Publice reprezinta o infrastructura informatica unitara
care ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de produse, bunuri si servicii
prin mijloace electronice.7
Obiective:
· transparența și eficiența procesului de achiziție care implica fonduri publice;
· simplificarea procedurii de participare la licitație a furnizorilor ;
· proceduri de lucru eficiente si standardizate;
· micșorarea cheltuielilor publice prin reducerea prețurilor de achiziție ;
· furnizarea de informații publice despre procesele de achiziții publice ;
· auditarea procesului de achiziție publică;
· asigurarea unui cadru de înaltă securitate și încredere pentru derularea activităților de
gestionare a fondurilor publice.
Sistemul este caracterizat printr-un grad sporit de transparență, detalii legate de achizițiile
publice fiind disponibile oricărei persoane care dispune de o conexiune Internet. In secțiunea
publica a sistemului sunt disponibile relativ la orice achizitie:
· informații despre organizatorul licitației ;
· detalii despre modul de organizare ;
· oferta câștigătoare ;
· numele ofertantului declarat câștigător.
 Ce este sistemul electronic de achiziții publice, ori intenționați să participați la licitațiile
publice online, pentru început este vital sa înțelegeți ce înseamnă SEAP. Acest sistem informatic
pentru utilitatea publica este o platformă care are ca scop atribuirea de licitații publice.
Sistemul electronic de achiziții publice a luat ființă tocmai pentru a sprijinii principiul
transparenței, unul dintre cele 7 principii ale cardului legislativ european care reprezintă pilonii
sistemului de achiziții publice în întreaga Uniune Europeană. Prin transparență se înțelege
punerea la dispoziția celor interesați, toate informațiile necesare pentru a putea participa la o
licitație publică, ceea ce SEAP face de fapt.
SEAP este platformă care dorește să asigure transparența în ceea ce privește desfășurarea unei
licitații publice, a procesului în sine dar și a procedurilor reglementate de legea în vigoare. Pentru
ca o inteprindere să se poată înscrie în sistemul electronic de achiziții publice are nevoie și să

7
https://www.licitatii-seap.ro/
NECLASIFICAT
Pagina 12 din 18
publice anunțuri de intenție, de participare, iar în atribuire are nevoie de infrastructura necesara,
conform legii,adică un calculator cu internet.
Având în vedere ca achizițiile publice se fac din banii publici și astfel necesită o serie de
reglementări riguroase, instituția care a început reglementarea acestor procese economice este
Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), o instituție de stat care este subordonată
Ministerului Finanțelor Publice.
ANAP a luat ființă în anul 2005 și a reglementat cadrul legal privitor la aplicarea
procedurilor în ceea ce privesc achizițiile publice, și anume, Sistemul Electronic de Achiziții
Publice.8
Pentru o mai ușoară operare a acestui sistem de către autoritatile contractante și ofertanții
de pe piață de bunuri si servicii, s-a creat site-ul www.e-licitație.ro, site-ul oficial al SEAP, care
reprezintă cadrul legal prin care marea parte a achizițiilor publice din România sunt atribuite într-
o manieră care respectă cadrul legislativ european, și implicit cel românesc.
Cea mai bună și transparentă metodă prin care o autoritate contractantă face public
informațiile referitoare la un contract de achiziții publice este publicarea unui anunț publicitar.
Prin această metodă autoritatea contractantă pune la dispoziție publicului larg metoda prin care
se cheltuie banii proveniți prin deschiderile lunare de credite de la sistemul de stat. Astfel
conform Fig. 1 orice cetățean fie el persoană fizică sau juridica poate verifica datele autorității
contractante, iar în Fig. 2 tipul de produs, tipul de serviciu achiziționat. Conform Fig. 2,
operatorul economic are obligația să respecte întocmai toate detaliile cerute astfel transparența
este confirmată iar informațiile cu caracter public sunt date către consumator.

8
http://anap.gov.ro/web/prezentare-valori-obiective-misiune/
NECLASIFICAT
Pagina 13 din 18
Figura 1

Figura 2

În ceea ce privește liberul acces la informații cu caracter public, în cadrul achizițiilor


executate de structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale și nu numai, orice persoană
fizică sau operator economic poate avea acces la informațiile următoare:
- Provenineța banilor: fonduri proprii sau de stat;
- Tipul contractului încheiat: servicii, procedură de achiziții sau achiziție directă;
- Descrierea pe scurt a contractului;
- Condițiile referitare la contract;
- Caietul de sarcini (descrierea efectivă a produsului sau serviciului conform Referatului de
Necesitate);
- Atribuirea contractului: în funcție de prețul cel mai scăzut conform legilor în vigoare și
reglementările date de către eșalonul superior al autorității contractante, în cazul acesta
NECLASIFICAT
Pagina 14 din 18
pentru o unitate militară de tip autoritate contractantă eșalonul imediat superior în
constituie ordonatorul prinicipal de credite (Ministerul Apărării Naționale sau chiar
Ministrul Finanțelor );
- Publicarea în SEAP a câștigătorului și motivul atribuirii contractului astfel oricine poate
vedea de ce nu li s-a atribuit contractul și unde s-au dus fondurile publice.

NECLASIFICAT
Pagina 15 din 18
CONCLUZII

Încă din cele mai vechi timpuri informația a însemnat atât un avantaj pentru conducători
cât și cea mai veche formă de putere. Cunoașterea informației și utilizarea acesteia influențează
decizia într-un curs de acțiune. Liberul acces la informație este un drept al omului. Conform
Constituției României orice cetățean are dreptul să cunoască informațiile cu caracter public.
Achizițiile publice în orice instituție publică reprezintă un subiect de dezbatere și de controversă
deoarece acele instituții folosesc banii publici, rareori fonduri proprii, astfel, contribuabilul
trebuie să știe și să înțelegă unde se duc banii lui și pentru ce.
În concluzie, utilitatea aplicației SEAP este necesară pentru o bună transparență între stat
și cetățean unde acesta poate vedea clar și fără dedesubturi informațiile cu caracter public . Nu în
ultimul rând, cetățeanul poate consulta procedurile de atribuire a contractelor mari pentru a ști
faptul că, instituția publică urmărită de acesta nu face favoruri sau nu delapidează statul . Un
minim de cunoștințe face mult mai ușoară înțelegerea unor astfel de informații cu caracter public.

NECLASIFICAT
Pagina 16 din 18
BIBLIOGRAFIE

1. DEX '98.
2. Legea nr. 544/2001, art. 1.
3. Apostol Tofan, D., Puterea discreționară și excesul de putere al autorităților publice,
București: All Beck, 1999
4. Manda, C., Banciu, D. și Manda, C.C., Administrația publică și cetățeanul: structuri,
autorități, informație publică, București: Editura Tehnică, 1997.
5. Petroiu, M., Dreptul de acces la informațiile de interes public. De la litera legii, la abuzul
autorităților, București: Hamangiu, 2014

INFOGRAFIE

1. http://depabd.mai.gov.ro/acces_informatii_interes_public.html
2. http://anap.gov.ro/web/prezentare-valori-obiective-misiune/
3. https://www.licitatii-seap.ro/

NECLASIFICAT
Pagina 17 din 18
ANEXA nr. 1

Publicarea anunțurilor în aplicația SEAP

Model de caiet de sarcini

NECLASIFICAT
Pagina 18 din 18