Sunteți pe pagina 1din 4

D EC I Z IA

Nr. ........... din ...... - ..... - 2014

În conformitate cu prevederile Legii 319/2006, S.C. FIRMA TA S.R.L. cu sediul în Oradea,


str. Succesului, Cod Unic de Înregistrare: RO 123456, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J05/1234/2010, Deștept Aurel, în calitate de reprezentant legal,

DECIDE
Art. 1. Instructajul introductiv general– se va efectua la angajare şi va avea o durată de 8 ore.
Se vor prelucra următoarele, conform tematicii aprobate de Administrator:
 Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006;
 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.
319/2006;
 Riscurie de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice societăţii;
 Consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de protecţia muncii;
 Măsuri tehnico-organizatorice privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi
evacuarea lucrătorilor.

Art. 2. Instructajul la locul de munca – se va efectua a doua zi după instructajul introductiv general,
la locul de muncă şi va avea o durată de 8 ore.
Se vor prelucra următoarele :
 Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă ;
 Instrucţiuni Specifice de Securitate a Muncii pentru activitatea societăţii şi pentru meseria
care urmează a fi practicată ;
 Măsuri la nivelul intreprinderii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi
evacuarea lucrătorilor.
 Prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice
ale locului de muncă şi / sau postului de lucru;.
 Demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura;
 Exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de
alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.

Art. 3. Instructajul periodic – se va efectua la locul de muncă cu toate categoriile de salariaţi şi va


avea o durată de cel puţin 2 ore. Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale anexate
prezentei decizii (Anexa 3) şi a graficului de instruire (Anexa 4). Instructajul periodic se execută
semestrial, respectiv bilunar (din două în două luni), conform greficului şi tematicii, de către
conducătorul locului de muncă. Personalul amintit efectuează şi verificările privind însuşirea
cunoştinţelor de către persoanele instruite.
Se vor prelucra urmatoarele :
 Legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, în special Legea 319/2006;
 Instrucţiuni Specifice de Securitate a Muncii pentru munca ce urmează a fi prestată ;
 Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă ce
rezultă din Evaluarea Riscurilor SSM;
 Măsuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea
lucrătorilor.

Art. 4 Fac parte din prezenta dispoziţie următoarele anexe:


a) Anexa 1 – tematica instructajului introductiv general;
b) Anexa 2 – tematica instructajului specific locului de muncă;
c) Anexa 3 – tematica instructajului periodic;
d) Anexa 4 – graficul cu privire la instructajele
e) Anexa 5 – tematica instructajului pentru personalul din afara unităţii;
f) Anexa 6 – dicţionar, terminologie şi prescurtări folosite în domeniul
securităţii şi sănătăţii în românia

Art. 9 Inregistrarea si confirmarea instructajului se certifică prin fişa individuală de


instructaj SSM. După efectuarea instructajului este obigatoriu completarea acestor fise şi va fi
semnată de cătrte persoana instruită precum şi de persoana care a efectuat si verificat instructajul.
Fisele individuale de instructaj SSM vor fi pãstrate la şeful direct.

Art. 10 Prezenta decizie se întocmeşte în două exemplare repartizate astfel:


- un exemplar responsabilului cu activitatea de protecţia muncii;
- un exemplar la dosarul de personal al societăţii.

APROBAT
Deștept Aurel
Exemplu de tematică de instruire pentru instruirea periodică

Anexa nr. 3
La decizia nr. ............. din ............................

APROBAT ÎNTOCMIT
DEȘTEPT AUREL ing. Sallay Beatrix

A. TEMATICĂ PENTRU INSTRUIREA PERIODICĂ S.S.M.


ciclu de instruire ianuarie 2014 decembrie 2014

Personal: echipă construcţii


Nr. DATA TEME PRELUCRATE
1 10-01 1. Legea 319/2006: Cap. II., Art. 3-4
2. Plan de prevenire şi protecţie: echipă construcţii
3. ERAIP echipă construcţii
3. Prim ajutor: arsuri
4. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
2 10-02 1. H.G.: 1425/2006 - NMA: Cap. I. Art. 74-82
2. Instrucţiuni proprii: echipă construcţii
3. Prim ajutor: degerături
4. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
3 10-03 1. Legea 319/2006: Cap. II. Art. 5
2. H:G: 1048/2006: Cap. II. Art. 16-20
3. Prim ajutor: stări de şoc(insuficienţă circulatorie)
4. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
4 07-04 1. H.G.: 1425/2006 - NMA: Cap. I. Art. 1-2
2. Instrucţiuni proprii: echipă construcţii
3. Prim ajutor: electrocutări
4. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
5 12-05 1. Legea 319/2006: Cap. IV. Art. 22-23
2. H:G: 1028/2006: Cap. III. Art.9-11
3. Prim ajutor: intoxicaţii(otrăvire)
4. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
6 02-06 1. H.G.: 1425/2006 - NMA: Cap. V. Art. 95-97
2. Instrucţiuni proprii: echipă construcţii
3. Prim ajutor: insolaţii; şoc termic; deshidratări
4. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
7 07-07 1. Legea 319/2006: Cap. III. Art. 13
2. H:G: 971/2006: Cap. II. Art. 9-11, Anexa 1
3. Prim ajutor: leziuni ale ochilor
4. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
8 11-08 1. H.G.: 1425/2006 - NMA: Cap.III. Art. 14-15
2. H:G: 355/2006: Cap. I.-II.- III. Art. 15,16, 19, 20, Anexa I, Fişa: ____________
3. Prim ajutor: amputare de membre(membre secţionate)
4. Diverse informaţii conexe: circulaţia internă
9 08-09 1. Legea 319/2006: Cap. III. Art. 7
2. Instrucţiuni proprii: echipă construcţii
3. Prim ajutor: hemoragii interne
4. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
10 13-10 1. H.G.: 1425/2006 - NMA. Cap. V. Art. 83-94
2. H:G: 1048/2006: Cap. II. Art.14-15
3. Prim ajutor: leziuni
5. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
11 10-11 1. Legea 319/2006: Cap. V. Art. 24-25
2. H:G: 1028/2006: Cap. IV. Art. 12-16
3. Prim ajutor: înecare
4. Diverse informaţii conexe: __________________________________________
12 05-12 1. H.G.: 1425/2006 - NMA: Cap. V. Art. 98-100
2. H:G: 971/2006: Anexa 2, 4, 5, 6,7
3. Prim ajutor: arsuri hipotermie (expunerea prelungită la frig)
4. Diverse informaţii conexe: raportul medicului

B. TEMATICĂ PENTRU REINSTRUIRE S.S.M.


1 Se va efectua la: schimbarea 1. Legea 319/2006 ; Cap I, II,
locului de muncă; execuţia de 2. Instrucţiuni proprii: specific loc de muncă
lucrări specifice; reîntoarcerea 3. H:G: 1091/2006 (prescripţii minime SSM la locul de
din concediu muncă), H:G: 1146/2006 (utilizarea echipamentelor de
medical/maternal; lipsă de la muncă), H.G.: 971/2006 (semnalizări)
locul de muncă mai mare de 4. Prim ajutor: intoxicaţii(otrăvire); insolaţii; şoc termic;
30 de zile; accident de muncă; deshidratări
introducerea/modificarea 5. Diverse informaţii conexe: organizarea activităţii PSI
echipamentului de muncă; 6. ERAIP – loc de muncă; Plan de prevenire şi protecţie
introducerea/modificarea de
tehnologie.

C. TEMATICĂ PROPUSĂ PENTRU: „Diverse informaţii conexe”


 Organizarea activităţii în caz de situaţii de urgenţă
 Cod rutier
 Legea 319/2006, Cap. VI., VII.
 H.G. 1425/2006, Cap. III, Secţiunea 3, 4, 5, 8, 9; Cap. VI, Secţiunea 1, 2
 Prelucrare procese verbale de control I.T.M.
 Prelucrare cazuri de evenimente produse

Notă: În caz de modificări legislative în domeniu, precum şi modificări ocupaţionale în societate


conform legislaţiei specifice, prezentul act se va revizui în termen de 30 de zile.

Lucrătorul