Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA DIN ORA.

DEA

SEAQ_PO_Pr.MA_F.01

Prof.un ntin BUNGAU


2),'

PROCEDURA OPERATIONALA
privind elaborarea lucrlrii de finalizare a studiilor

Cod UO: SBAQ PO_Pr.MA_06

1 6, DEC, 201s

U33
'i:::$+1!l Paeina 2 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA
Revizia:
privind elaborarea lucririi de
finalizare a studiilor 9 10 I2
Structura emitentd:
TINIVERSITATE]I DIN OR{DEA M anag ementu I Academic
P r o r eclor
COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA


EDITIEI/REVIZIEI

Elemente privind
Nr.
responsabilii/ Numele Ei prenumele Func{ia Data Semnltura
crt.
operatiunea
0 I 2 3 4 f,

Elaborat Roqca Marcel Prorector MA 02.12.2019

2 Verificat Bandici Livia Director DAC 03.12.2019

3 Avizat Buns6u Constantin Rector 09.12.2019

4 Aprobat C[uE Vasile Aurel Pregedinte SUO t6.t2.2019

1 6, DEC, 20tg

LI JJ
:l Paeina 3 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA

ETNTVERSITATEA DIN OR.{DEA


privind elaborarea lucrtrrii de
finalizare a studiilor

Structura emitentl:
Prorector Managementul Ac ademic
7
u Revizia:

9 l0

COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06
t2

2. EVIDENTA EDITIILOR $I A REVIZIILOR

Nr. Edifia lRevizia in Componenta Scopul elaboririi / Data Edi{iei/


crt. cadrul editiei revizuitl Modalitatea reviziei Data Reviziei
0 ,,
1 3 4
Editia I Partial Actualizarc 02.t2.20t9

J/JJ
PROCEDURA OPERATIONALA
Editia:I lPasina4din33
Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2
Structura emitenttr:
LT{IIIER SITATEA DIN OR*ADEA P r o r e cto r Manug ementul Ac a d emic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

SEAQ_PO_Pr.MA_F.02
3. LISTA DE DIF'UZARE

Nr. Scopul Difuzare


StructurilF acultate/Dep artament
crt. difuzlrii* Nume $i prenume Data Semndtura
Aplicare/
I Prorector Management Academic Roqca Marcel
Informare
Aplicare/ Prorector Managementul cercetdrii
2 Macocian Eugen
Informare Si relatii internationale
Aphcarel Prorector Managementul resurselor
J Prada Marcela
lnformare materiale $i patrimoniu
Aplicare/ Prorector Servicii studenfeqti Ei
4
Informare vizibilitate Burtd Ligia
Aplicare/
5 Prorector Strategie gi Informatizare Bendea Gabriel
Informare
Aplicare/
6 Director CSUD !arcd Radu-Cdtdlin
Informare
7 Informare Facultatea de Arte Andor Corina
Facultatea de Construcfii, Cadastru
8 Informare Gombos Dan
si Arhitecturd
9 Informare Facultatea de Drept Miriqan Valentin
Aplicare/ Facirltatea de Geografie, Turism qi
10 Ilieq Alexandru
Informare Sport
Aplicare/ Facultatea de Inginerie Electricd qi
11 Gordan Mircea
Informare Tehnoloeia Informatiei
Aplicare/ Facultatea de Inginerie Energeticd
T2 Hora Cristina
Informare qi Management industrial
Aplicare/ Facultatea de Inginerie
13 Pele Alexandru
Informare Managerial[ si TehnolosicS
Facultatea de Istorie, Relalii
Aplicare/
T4 Internalionale, $tiinfe Politice gi Horga Ioan
Informare
$tiintele Comunicdrii
Aplicare/
15 Facultatea de Litere Mateoc Teodor
Informare
Aplicare/
t6 Facultatea de Medicind;i Farmacie Maehiar Adrian
Informare
t7 Informare Facultatea de Proteclia Mediului Chereii Ioan
:l
lffnwr rN MtlAEfl
18 Informare Facultatea de $tiinfe Filip Sanda I oll DATAOE
t-
Aplicare/
t9 Facultatea de $tiinte Economice Bddulescu Alina
Informare 16. lEc, 2019

20

2I
Aplicare/
Informare
Informare
Facultatea de $tiinte Socio-Umane
Facultatea de Teologie Ortodoxd
Barth Karla

Popa Viorel
ffi,,|
"Episcop Dr. Vasile Coman"
4133
PROCEDURA OPERATIONALA
Edilia:I lPagina5din33
Revizia:
privind elaborarea lucrtrrii de
finalizare a studiilor 7 9 10 12

Structura emitenti:
UNIVERSITATEA DIN OR.{DEA Prorector Managementul Academic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

Nr. Scopul Difuzare


StructurllFacultatelD epartam ent
crt. difuzirii* Nume gi prenume Data Semnltura
22 Informare Direcfia General Administrativd Nicula Adrian
Aplicare/
22 Direclia Economicd Tripa Sanda
Informare
1/1 Aplicare/
Biroul Juridic Indrieq Romulus
Informare
25 lnformare Serviciul Management Integrat IT Popescu Daniela
Aplicare/
26 Biroul Audit Public Intern Danciu Lucia
Informare

27 Informare
Biroului Securitate gi Sdn[tate in
Muncd - Situatii de Ursentd
Basdi Carmen
Aphcarel
28 Biroul comunicare Ardelean Adela
Informare
Aplicare/
29 Secretar $ef UO Sava Monica
Informare

30
Aplicare/ Centrul de Consiliere si Servicii
Borza Adriana
Informare privind Caiera
a1
JI Informare Biblioteca Ujoc Florica
a^ Aplicare/ Departamentul pentru Pregdtirea
)z Orlan Florica
Informare Personalului Didactic
aa Aplicare/ Centru de Educalie Continud Ei
JJ
Informare Curild Mircea
Dezvoltare a Resurselor Umane
Aplicare/
J+ Birou Programe Ei Proiecte CDI Bococi Dana
Informare
Aplicare/
35 DAC Bandici Livia
Informare
Aplicare/
36 Serviciul Relalii Internalionale Buran Carmen
lnformare
a-
JI Eviden!d C-SCIM Popa Otilia
38 Arhivare C-SCIM Popa Otilia

Pra$odints:

5t33
Editia: I lPagina6din33
PROCEDURA OPERATIONALA
Revizia:
privind elaborarea lucrlrii de
finalizare a studiilor 7 9 t0 t2
Structura emitent5:
ET.IN'ERSITATEA DIN ORdDEA Proreclor Msnagementul Academic COD: SEAQ_PO_Pr.MA 06

4. SCOPUL PROCEDURII

4.L. Prezenta procedurd stabilegte metodologia $i responsabilitdlile privind elaborarea lucr6rilor de


fnaltzare a studiilor (LF) pentru asigurarea unui nivel adecvat gi unitar.
in cadrul UNIVERSITATII DIN ORADEA, LF este prima lucrare complexd, care devine qi una din
referintele iniliale pentru demonstrarea competenlelor viitorului absolvent. Prin realizarea acestei lucrdri se
testeazdcapacitateade analizd, gi sintezd a absolventului, originalitalea, precum gi gradul de cunoaqtere al
domeniului absolvit.
4.2. Instituirea unei proceduri unitare care are urmdtoarele obiective:

o sdi ii ajute pe studenli infrnalizarea LF cu succes;


o sd-iii sprijine pe studenfi in eficientizareamuncii lor, in vederea elabordrii qi redactirii LF;
o sdi ii sprijine pe coordonatori in indrumarea studenfilor.

5. DOMENIUL DE APLICARX]
Prevederile prezentei proceduri se aplicd de cdtre toate facultdlile aflate in structura Universitdlii
din Oradea (UO).

6. DOCUMENTE DE REFERINTA

Credite Transferabile (ECTS);


APRoBArtNlFqmEGm

1 6. DEC, ?019
7. DEFINITII $I ABREVIETU Pr€9odht6:

7.1. Defini{ii
Facultate
- Unitate academicd funcfionald care elaboreazd" qi gestioneazd programele de studii.
Departamentul Unitate academic funcjionali care asigurd producerea, transmiterea si
valorificarea cunoaEterii in unul sau mai multe domenii de specialitate.

6133
Editia:I I PasinaTdin33
PROCEDURA OPERATIONALA Revizia:
privind elaborarea lucrtrrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2
Structura emitenti:
L]NI1,'ERSITATEA DIN OR.A,DEA P r o r ectot M anag emenlu I Ac ademic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

Procedurd - Ansamblu de reguli de organizare a unei institufii/structuri academice, executive $i


administrative, folosite in vederea atingerii unui anumrt rezultat. Mod specificat de efectuare a unui proces

sau a unei activitAli.

Edilie a unei proceduri formalizate - Fotma iniliald sau actualizatd", dupd. caz, a unei proceduri
formalizate, aprobatd gi difuzatd.
Reviziu tn cadrul unei edilii - Acliunile de modificarc, addugare, suprimare sau altele asemenea,
dupd caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei edilii a procedurii formalizate, acliuni care au fost
aprobate qi difuzate.

Procedurd opera(ionald - procedurd, care descrie un proces sau o activitate care se desfbgoard la
nivelul unuia sau a mai multor structuri academice, executive sau administrative ale Universitdtii din
Oradea.

7.2. Abrevieri
o UO - Universitatea din Oradea; 1 6, 0EC.,2019

o Pr, MA - Prorector Management Academic Pregedlnte:

o SUO - Senatul Universitdlii din Oradea;


o HS - Hotdrdre a Senatului Universitdtii din Oradea;
o CA - Consiliul de Administratie;
. SEAQ - Sistem de Evaluare qi Asigurare a Calitdtrii;
o DAC - Departamentul pentru Asigurarea Calitdtii;
o OMENC$ - Ordinul Ministrului Educaliei Nalionale qi a Cercetdrii gtiinlifice;
. C-SCIM - Consiliul de monitorizare, coordonare Ei indrumare metodologicd cu privire la sistemele de
control managerial;
. CQ - Consiliul Calitafli;
o RC - Responsabilul Calitdlii;
o LF - Lucrare de frnalizare a studiilor (licenfd, disertaJie, absolvire, diplomd etc.);
o Lucrdrile de finalizare a studiilor se numesc astfel:
- pentru programele de studii de licenld domeniul fundamental $tiinle inginereqti -
-din
PROIECT DE DIPLOMA;
- pentru programele de studii din toate celelalte domenii fundamentale - LUCRARE DE
LICENf,A;
- pentru toate programele de studii de master - DISERTATIE;
n laa
I tJ)
PROCEDURA OPERATIONALA
Edilia: I lPasina8din33
Revizia:
privind elaborarea lucrtrrii de
finalizare a studiilor 9 10 t2
Structura emitenttr:
ENT\TERSITATEA DIN OR-A.DEA Prorector Msnasementul Acsdemic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06
. EF - Examen pentru sustinerea lucrdrii de frnalizare a studiilor;
o E - Elaborare;
IN gEo||frADE SEMT
o V - Verificare; DIN DATA DE

o A - Aprobare;
. Ap - Aplicare;
o F - Formular.

8. DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. Etapele necesare realizirii proceduri opera{ionale sunt:
8.1.1. Initierea
Prezenta procedurd se iniliazd de Prorectorul Responsabil cu Managementul Academic in vederea

aplicdrii ei, de cdtre toate facultdfile aflate in structura Universitdlii din Oradea (UO).
8,1.2. Elaborare

Prezenta procedurd stabileqte modul de aplicare, la nivelul UO, a prevederilor OMENCS nr.
5922 1201 6, structurile si persoanele implicate.

Prezenta procedurd respectd principiile legalitdlii, autonomiei universitare, transparenfei,


responsabilitdlir, anormelor etice gi deontologice in vigoare.

8.1,2,1. Modul de redactare: se respectd prevederile art. 8.L2.L din Procedura


SEAQ_PS_DAC_01.

8.2. Structura qi confinutul procedurii operafionale


8.2.1. Generaliti{i
Pentru ca informalia referitoare la modul de elaborare aI LF sd fie completd gi ugor de accesat,
UNIVERSITATEA DIN ORADEA utilizeazd, formulare care, prin ?nsugi formatul 1or, oferd indicalii
privind datele ce trebuie inregistrate.
Lista temelor propuse pentru LF va fi elaborati de fiecare cadru didactic care poate indruma LF cu
cel pulin un an inainte de programarea examenului. LF poate fi condusd gi de cdtre doi coordonatori, cu
conditia ca cel pu{in unul sd indeplineascd condi}iile legale de a conduce astfel de lucrdri. Lista va fi
def,rnitivatd in gedinla departamentului qi va fi afiqatd la termenul inscris in planul de invdJdm6nt (Anexa 4).

Studentii aleg teme pentru LF din lista afigat6, sau pot propune conducdtorilor alte teme care reprezint1,
interes pentru ei. tnscrierea studenlilor se face la coordonatorii LF.

8t33
Editia:l lPaginagdin33
PROCEDURA OPERATIONALA Revizia:
privind elaborarea lucrlrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2
Structura emitenttr:
LT.{IVERSITATEA DIN OR*{DEA Prorector Manasemenlul Ac udemic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

Coordonatorul lucrdrii completeazb formularul tipizat ptecizAnd conlinutul LF qi termenul pentru


predarea lucrdrii (Anexa5). Aceste formulare devin inregistrdri ale SEAQ gi sunt pdstrate in LF.

Realizarea LF este Iegatd, de doud aspecte: confinut, respectiv formd de redactare. Tema trebuie s6 fie

relevant[ pentru domeniul studiat. Recomandarea este ca titlul s[ conJini maximum zece cuvinte.

LF trebuie s[ conJin[ urmdtoarele pa4i principale (Anexele 1,2,3, 9, 10):


C up rins (c ap ito le, s ub c ap ito le, p ar ag r afe) :
Introducerea. in aceastd parle se prezintd dupd, caz: motivatia alegerii temei lucrdrii, importanta
acesteia gi obiectivele lucrdrii.

Partea teoreticd. Prezintd" conceptele, teoriild gi modelele relevante pe care se fundamenteazd


elaborarea temei alese. Se recomandd abordarea comparativd,, criticd, gi nu abordarea strict descriptivd. Se

poate prezenta dezvoltarea istoricd/evolutia problemei. Recomandarea este ca datele s5 fie actuale gi
actualizate qi partea teoreticd sd fie relevantd pentru parteapracticd, si reprezinte suportul acesteia.
Partea practicd/aplicativd (Studiu de ca;, etc.), Prczintd contribuliile autorului lucrdrii. Contribu1iile

se pot concretiza intr-o cercetare cantitativd sau calitativi empiricd, un proiect, un studiu de fezabilitate,
prezenlarea unui model, studiu experimental, studiu de caz qi analiza lui, q.a., in funclie de specificul
domeniului.
Concluzii (eventual propuneri). Prezintd" modul de valorificare, formularea unor opinii/observafii
asupra aspectelor sesizate in urma evaludrii, studiului sau cercetdrii. Aceastd parte vine sd conchidd fuziunea

cercetdrii teoretice cu cea aplicativd, indic6nd originalitatea, puterea de analizd, gi sintezd, intr-un cuvdnt
fiind sinteza competenJelor pe care candidatul le-a dobAndit in timpul programului de studiu.
Bibliografie: Lista referinlelor bibliografice utilizate la elaborarea lucrdrii, (Anexa 9).
Redactarea va respecta cerinlele de realizare a lucrdrilor qtiinlifice. Mini
este 30 pagini (ftrd anexe).
Lucrdrile vor fi editate la calculator: astfel: 1 6, DE[. 0'le

- Formatul paginii 44, marginile de 2,5 cm.


Conf .unlv.dr. \hslle*rrul
- Caracterul va f,r TNR, mirimea de 12 pct., la 1,5 rffnduri, aliniat: stdngai
- Titlurile capitolelor, se numeroteazd, mdrimea 14 pct,, centrate, bold.
- Titlurile subcapitolelor se numeroteazd, mdrimea 12 pct., aliniate la stAnga.

Tabelele, figurile gi graficele se includ in text, fiind numerotate gi avdnd titlu. Referirea in text la
acestea se va face prin indicaJia: figura nr. i.j sau tabelul nr. i.j, unde: i - nr. capitol; j - nr. figurI, tabel.
Textul va avea trimiteri fie la subsolul paginii, citate, trimiteri bibliografice in text, la sfbrgitul
capitolului sau lucr[rii.

9133
Editia: | | Paeina 10 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA
Revizia:
privind elaborarea lucrlrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2
Structura emitenttr:
L|I.{TVERSIT"dTSA DIN OR,{I)EA Prorector Managemenlul Acudemic COD: SEAQ_PO_Pr.MA 06
Bibliografia poate s[ cuprindd diferite surse: cdrfi, articole, Internet. Pentru cdrfi se va menJiona
numele, prenumele autorului/autorilor, titlul, editura, anul apari{iei, eventual edilia, oraqul, \ara. Toat6
bibliografia prezettatd, trebuie sd se regdseascd in lucrare. Modul de prezentare a bibliografiei este redat in
Anexa 9.
Notele de subsol trebuie sd se regdseascb in partea de jos a paginii indicandu-se: numele, prenumele
autorului/autorilor, titlul, editura, anul apariliei, eventual edilia, oraqul, fara gi pagina unde se afld informalia
utrhzatd..

Gestiunea LF se face in doud etape: pdnd la sustinerea acestora gi dupd suslinere.


Dupd elaborare, candidatul depune LF la coordonator in format tipdrit gi electronic, pAnd la termenul
fixat.
Dupd analizaLF gi intocmirea referatului (Anexa 7), coordonatorul vizeazd,lucrarea pe care o depune
la secretarul facultdlii I departamentului, cu cel pufin 5 zile lucrdtoare inainte de suslinerea lucr[rii.
Secretarul comisiei pentru EF gi secretarul facultdlii I departamentului gestioneazd LF pAn6 la
susfinere gi in perioada susJinerii acestora. in acest interval de timp LF sunt disponibile pentru a fi consultate
de cdtre membrii comisiei pentru EF.

Dupd finalizareaEF, secretarul cornisiei predd, pebazd de proces-verbal, LF la gestionarul acestora


din cadrul arhivei Universitilii din Oradea, Anexa 8.
Pdstrarea LF se face pe o perioadd de timp specificatd (minim 3 ani), astfel incAt sd fie regdsite
prompt. Pdstrarea se face la arhivd unde vor fi inregistrate intr-un registru dedicat. Duratele de pdstrare ale
LF sunt stabilite in funclie de legea arhivelor, de cerintele reglementdrilor aplicabile, fiind prezentate in
"Listd cu durata de pdstrare qi arhivare a documentelor qi inregistrdrilor".
Modul de p[strare gi arhivare a LF este prezentatin Regulamentul privind arhivarea documentelor.
Facultdlile I Deparlamentele pot detalia procedura in funcJie de specificul domeniilor pe care le
coordoneazd, cu aprobarea Consiliului FacuItFlii I Departamentului qi fbr6
reglementdrilor in vigoare gi prezentei proceduri.

1 6, DEC, 2019
8.3. Avizare
Pregedlnte:
Conf.un
8.3.1, Dupd elaborarea PO, conducdtorul structurii responsabile (pr.

C-SCIM pentru a verifica dacd aceasta respectd prevederile SEAQ_PS_DAC_F.01. Dacd nu sunt respectate
prevederile SEAQ-PS-DAC-F.01, secretarul C-SCIM transmite observafiile cdtre conducdtorul structurii
responsabile cale a elaborat PO, in termen de maxim 5 zile lucrdtoare. Dupd ce a efectuat modificdrile

r0t33
PROCEDURA OPERATIONALA
Edi{ia:I I Paginalldin33
Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 12

Structura emitenti:
LINN,'ERSITJITEA DIN OR*{DEA Proreclo r Managementul Acudemic COD: SEAQ_PO_Pr.MA 06
corespunzAtoare, compartimentul responsabil retransmite secretarului C-SCIM, PO modificatl,intermen de
maxim 3 zile lucr[toare de la primirea observafiilor.
8.3.2. Conducdtorul structurii transmite PO, impreund cu Formularul de analizd procedurd
(conform SEAQ-PS-DAC-F.01), structurilor care utilize azd, procedura respectivd pentru oblinerea avizului
acestora.

8.3.3. Secretarul C-SCIM, va inregistra PO in Registrul procedurilor qi o va prezentapreqedintelui


C-SCIM pentru avizarc.

8.4. Aprobare

Procedura operalionald va fr aprobatd de Senatul UO prin HS.

8.5. Difuzarea

Originalul PO se pdstreazd" de c[tre Pr.MA care a elaborat PO qi se difuzeazd conform Listei de


difuzare a procedurii (conform SEAQ-PO_Pr.MA_F.01) intocmiti de cdtre secretarul Pr.MA, inaintand o
copie a PO qi secretarului C-SCIM. CAnd se distribuie copii ale PO, secretarul Pr.MA va completa pagina de
gardd" a PO cu numdrul exemplarului distribuit. Acest numdr trebuie sd corespundd cu numdrul de ordine din
Lista de difuzare a procedurii.

8.6. Revizia

Revizia PO: atunci c6nd un menabru al comunitdlii academice, care aplicd PO, constatd cd pO
necesitd imbundtdliri, sau cdnd se constatd cd au avut loc modificdri ale riscurilor specifice sau ale cadrului

normativ, ce pot afecta activitdli ale proceselor didactice, se solicitd,rcvizia PO. in acest scop, persoana
respectivd inarnteazd, o solicitare de revizie Pr.MA care a elaborat po.
8.6.1. ReviziaPO urmeazd aceeagi succesiune calarealizarea unei proceduri din punct de vedere al

el abordrii, avizdrii, aprobdrii qi difuz[rii.


8.6.2. Se completeazd corespunzdtor Formularut de evidenld modfficdri (conform
SEAQ_PO_Pr. MA_F. 03 ) de citre secretara Pr. MA.
8.6.3. Pagina de gardd, se schimbd cu numdrul rcvizieilediliei, impundnd, avizarea qi aprobarea noii
revrzii de cdtre persoanele desemnate.

8.6.4. Procedura cu paginile modificate ale rcviziei se distribuie delindtorilor de cdtre secretara
PrMA, in conformitate cu Lista de difuzare a procedurlt (SEAQ_PO_PI.MA_F.01). De asemenea, in
momentul distribuirii procedurii modificate se retrage vechea proceduri, completAndu-se corespunzdtor lista
de difuzare a procedurii.

III33
Editia: I I Pasina 12 dit33
PROCEDURA OPERATIONALA Revizia:
privind elaborarea lucrtrrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2
Structura emitenttr:
LT{TVERSITATSA DIN OR.dDEA Pro recto r Manag emental Ac ademic
COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

8.6.5. Secretarul Pr.MA amendeazd. toate documentele care sunt afectate de modificdrile procedurii

formalizate.

8.6.6. Fiecare delindtor al procedurii PO are obligafia de a inlocui vechea procedurd cu cea
modificatd.

8.7. Arhivarea
Originalele PO retrase/revizuite se claseazd.qi sepdstreazd,timp de 5 ani de cdtre secretarul Pr.MA
intr-un spaliu special amenajat. Dupd aceastd perioadi PO este transmis la arhiva UO cu respectarea
reglementdrilor specifice arhivdrii.

9. RESPONSABILITATI
9.L. Prorectorul cu MA Ei Directorul DAC sunt responsabili pentru implementarea gi menlinerea
acestei proceduri.

9.2. Decanii gi Directorii de departamente sunt responsabili pentru elaborarea gi afigarea, in


conformitate cu curricula universitard, a listei temelor pentru LF.

9.3. Coordonatorii qtiin{ifici:


9.3.1. Pot sd f,te coordonatori gtiintif,rci ai lucrdrilor de licenJd/proiectelor de diplomd cadrele
didactice cu functiile de profesor universitar, conferen{iar universitar, lector universitar/gef de lucrdri qi
asistent universitar, cu titlul gtiinlific de doctor, sau pelsonalul didactic asociat al Universitdlii din Oradea
eare fonefieneazd cu funcJiile de profesor universitar, conferenliar universitar sau lector universitar/gef de

lucrdri (care deJin titlul gtiinlific de doctor).


9.3.2, Disertalia poate fi coordonatd ptiin{ific de cdtre cadrele didactice cu funcJiile de profesor
universitar, conferenliar universitar qi lector universitar/gef de lucrdri cu titlul gtiinlific de doctor, sau
personal didactic asociat al UniversitdJii din Oradea av6nd funclii de profesor universitar, conferen{iar
universitar sau lector universitar/gef de lucrdri (care delin titlul qtiinfific de doctor).
9.3.3. Lucrdrile de frnalizare a studiilor (lucrdrile de licenld/proiectele de diplomd, disertaJiile) pot
avea doi coordonatori gtiintifici, in condiliile precizate anterior (cel putin unul dintre ei sd deJind titlul de
doctor). UO incuraj eazd. coordonarea in cotuteld cu cadre didactice de la alte universitdti din lard sau
str[indtate, precum qi cu speciali;ti din mediul socio-economic. in acest caz (coordonarea in cotuteld)
numele celui de al doilea coordonator va fi trecut pe copertd gi pagina de interior sub forma:
Coordonator nr.2 APRO8AT IN SEDINTA OE SEI{AT

Nume prenume

r2t33
Conf.untv.dr, VasllsAtrol
Editia: I I Paeina 13 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA
Revizia:
privind elaborarea lucrlrii de
finalizare a studiilor 7 9 10 I2
Structura emitent5:
LI-NIVERSITATEA DIN OR.{DEA P rorector Manag ementu I Ac ademic COD: SEAQ_PO_Pr.MA 06

Afiliere (Institulia).
9,3.4. Personalul didactic asociat care nu ocup[ funclii didactice in invaldmantul superior va putea
coordona lucrbri de frnalizare a studiilor doar impreund cu un cadru didactic angajat al UniversitdJii din
Oradea care satisface cerinfele menlionate anterior.

9.4. Coordonatorii gtiinfifici sunt responsabili pentru:


o temele propuse;
o corectitudineadatelor;
o coordonarea studentilor in realizareaLF;
. cunoagterea gi aplicarea prezentei proceduri;
o mentinerea nivelului de calitate precizatin prezenta procedurd;

9.5. Pr. MA, Dir. DAC, pregedin{ii Comisiilor de finalizare a studiilor qi responsabilii
caliti{ii din facultat e I departament, rdspund de :

o verificarea respectdrii acestei proceduri dinzonalor de responsabilitate;


o asigurarea conditiilor de pdstrare a inregistrdrilor cerute de desftgurarea curenti a activitililor
referitoare la LF.

9,6. Secretara qefi a facultifii rdspunde de efectuarea inregistrdrilor pe care le implicd aplicarea
prezentei proceduri.

9.7, Studentul are urmitoarele responsabilitn{i:


o alegerii temei qi inscrierii la cadrul didactic coordonator pdndla data comunicatd in momentul
afiqdrii listei temelor pentru LF,'
o rcalizdrii LF conform normelor prezentei proceduri;
o inscrierii la examenul de licenjd (Anexa 6) gi preddrii LF la termen, intr-un exemplar.

9.8. Rectorul UO:

o avizeazd,PO in CA
9.9. Senatul UO

. aprobd PO prin HS.

13/33
Editia: I I Paeina 14 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2
Structura emitentd:
L|NI\GRSITJITSA DIN OR*A,DEA Pr o r ecto r Manas ementul Academic
COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

Responsabilitnfi qi rispunderi in derularea activiti{ilor

Nr. Structura (postul)/ I II ilI IV V VI Altele


crt. actiunea (operatiunea)
0 I 7 3 4 5 6 7 8
Prorector MA E
2 Director DAC V
3 Presedinte C-SCIM Av
4 Rector/CA Av
5 Presedinte SUO Ap
o Secretar Pr. MA Difuzare Arhivare
l Secretar C-SCIM Arhivare

10 ANEXE, iNNNCISTRARI, ARIIIVARI


Nr. Denumirea anexei Elaborator Aprobtr Numir Difuzare Arhivare Alte
crt. exemplare elemente
Loc Perioadd
0 1 ) 3 4 5 6 7 8
Pr. MA SUO DtpS,caz Pr. MA Pr. MA Dupd caz

Diagrama flux a procedurii Pr. MA SUO Dupdcaz Pr. MA Pr, MA Dupdcaz


operalionale privind
recunoa$terea automata de
2 cdtre UO a calitd{ii de
conducdtor de doctorat -
SEAQ_PO_CSUD_01_A,
01

F'ORMULARE
11.
o Pagind de gardd - SEAQ_PO_Pr.IMA_06_F.01;
o Lista de difuzare - SEAQ_PO_PI.MA_06_F.02;
o Formular de analizd procedurd - SEAQ_PO_Pr.MA_06_F.03;
o Formular evidenfA modificdri - SEAQ_PO_Pr.MA_06_F.04.

12. ANEXE
Anexa 1 Formular "Copertd" - LF"
Anexa 2 Formular "Paginade gardd LF"
Anexa 3 Cuprins
Anexa 4Listatemelor propuse pentru LF
Anexa 5 Formular "Tema - LF" (optional)
Anexa 6 Formular "Cerere inscriere la EF".
Anexa 7 Formular "Referat privind LF"
Anexa 8 Formular "Tabel predare la arhivd aLF"
1 6, DEC, 201S
Anexa 9 Prczentarea surselor bibliografice
Anexa 10 Declaralie de autenticitate ft,e9edhla:

r4133
PROCEDURA OPERATIONALA
Editia: I I Pagina 15 din 33
Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 7 9 t0 12

Structura emitentS:
UI{I\,'ERSITATEA DIN OR.dDEA Prorector Manasementul Acsdemic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

13. CUPRINS

Numlrul componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina


cadrul procedurii
Pagina de gafid I
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verifrcarea qi aprobarea 2
edif iei/reviziei
2 Evidenta editiilor si a reviziilor J
a
J Lista de difuzarc 4
4 Scopul procedurii 6
5 Domeniul de aplicare 6
6 Documente de referin{d 6
7 Definitii si abrevieri 6
8 Descrierea procedurii 8
8.1 Etapele ne cesare r ealizdrii procedurii 8
8.2. Structura gi confinutul procedurii 8

8.3. Avizarea procedurii 0


8.4. Aprobarea procedurii 1

8.5. Drfuzarca procedurii I


8.6, Revizia procedurii I
8.7. Arhivarea procedurii 2
9 Responsabilitdti 2
10 Anexe, Inregistrdri, Arhivdri 4
11 Formulare A

t2 Cuprins 5

Anexa I Formular "Copertd" - LF" 6


Anexa2 Formular "Pagina de gardd LF" 7
Anexa 3 Cuprins LF 8
Anexa 4 Lista temelor propuse pentru LF 9
Anexa 5 Formular "Tema - LF" (optional) 20
Anexa 6 Formular "Cerele inscriere la EF". 21
Anexa 7 Formular "Referat privind LF"
Anexa 8 Formular "Tabel predare la arhivd aLF" 25
Anexa 9 P rczentarca surselor biblio srafi ce 26
Anexa 10 Declara{ie de autenticitate 27
SEAQ PO Pr.MA 06 Diagrama flux de elaborare a procedurilor 28
SEAQ_PO_Pr.MA_06_F. 03 Formular de analiz6, procedurd 31

SEAQ_PO_Pr.MA_O6_F.04 Formular eviden!6 modifi cdri JJ

rpnoanr ln 9EDNTA rE SEluT


DIN DATADE

r5133 ConLuniv.dr, Veeil+,Aurel


Edilia: I I Pasina 16 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA Revizia:
privind elaborarea lucrtrrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 l2
Structura emitent5:
LT.{IVERSITATSA DII.{ OR*{DEA Pro reclo r Munap ementul Ac ademic
COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

ANEXA 1

X'ormular "CopertI" - Lucrare de Finalizare a studiilor


UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ...
PROGRAMUL DE STUDIIJ ...
FORMA DE iNVAtArvrANT ...

Lucrare de licenp I
Proiect de diplomfl I
Disertafie

cooRDoNATOR/r $ TrrNTrFrC/r
(GRADUL DIDACTIC TITLUL $TIINTIFIC $I NUMELE qi PRENUMELE)

ABSOLVENT
OTUMELE 9i PRENUMELE AB SOLVENTULUI)

epRosAr IN SEDII{TA DE SEttAT

ORADEA 1 6. DEC. 2019


ANUL
16133
PROCEDURA OPERATIONALA
Editia: I paeina 17 din 33
I
Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 I2
Structura emitentd:
LT{I1''ERSITATSA DIN OR{DEA
Pro recto r Managementul Ac ademic COD: SEAQ_PO_Pr.MA 06

ANEru 2

Formular "Pagina de gardi Lucrare de Finalizare a studiilor"

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA DE ...
PROGRAMUL DE STUDIII ...
FORMA DE iNVAtAtvtANT ...

TITLUL LUCNANII

cooRDoNATOR/r g TrrNTrFrc/r
(GRADUL DIDACTIC TITLUL $TIINTIFIC $I NUMELE $i PRENUMELE)

ABSOLVENT
(NUMELE 9i PRENUMELE ABSOLVENTULUI)

npnoanr lN *onrfr oe sE,rnr

1 6. DEC, ?0ie

ORADEA
ANTIL

17t33
Editia: I I Pagina 18 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA Revizia:
privind elaborarea lucririi de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2
Structura emitentd:
UI.{IVERSIT.dTEA DIN OR{DEA Pr or ectot Manag ementul Ac ademic
COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

ANEXA 3

Cuprins

Pagina
Introducere.
Capitolul I. (Numele capitolului).........
I. 1. (Numele s ubcapitolului).
I. 2, (Numele s abcapitolului).........

Capitolul II. (Numele capitolului)...


IL 1. (Numele s ubcapitolului).....
IL 2. (Numele s ub c apitol ului).....

Capitolul N (Numele capitolului)......


N, 1. (Numele s ubcapitolului).
N, 2, (Namele s ubcapitolului),..

Concluzii (eventual propuneri)............."..

Anexe (figuri, tabele, poze, etc.).....

Partea reprezentdnd contribuliile candidatului trebuie sd aibd o pondere de cel putin o treime din lucrare.
Bibliografia poate sd cuprindd diferite surse: cdrfi, articole,baze de date electronice. Ele trebuie sd poatd fi
identificate foarte clar, astfel:
a. pentru c[rfi se va men]iona: numele, prenumele autorului/ autorilor, anul aparitiei titlul cdrfii, editura,
oraqul, eventual tara qi edilia;
b, pentru arlicole: numele, prenumele autorului/ autorilor, titlul articolului, publicatia in care a apdrut,
editura, pagina/paginile;
c. pentru site-uri: numele site-ului, data;
d. pentru legislaJie, documente ale unor organizalii rapoarte, etc.: *** denumire sursd.

APROEAT IN SEDINTA tE s€}rAT

1 6, DEC,

l8/33
Editia: t I Pasina 19 din 3J
PROCEDURA OPERATIONALA
Revizia:
privind elaborarea lucrtrrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 T2

Structura emitentl:
LT{I\,IERSITATEA DII.{ o R*dDEA Prorector Managementul Academic COD: SEAQ_PO_Pr.MA 06

ANEXA 4
LINIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE
DOMENITIL IPROGRAMUL DE STUDIU ......
Adresa ...
Telefon: secretariat: ... decanat: ...Fax:...Site... e-mail: ....

Lista temelor propuse pentru


LUCRARILE DE FINALIZARE A STUDIILOR

ANUL UNIVERSITAR....
Nr. crt. Coordonator qtiinfific Tema propusl
I

2.

3.
A
T.

5.

6.

7.

8.

10.

11

t2.
13.

14.

15.

t6.
t7 lb,u
18. Pregadinto: V-
Onnf rnivdr Vrclto-Arunl t'trt tc
t9.
20

Decan Director Departament


* NorA: la propunerea stadenlilor tabelwl poate ji completat si cu alte teme

19133
PROCEDURA OPERATIONALA
Edilia: I I Pagina 20 din 33
Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2
Structura emitenttr:
LiNf\ERSITATSA DIN ORA.DEA COD: SEAQ_PO_Pr.MA 06
Pro recto r Manag emenlul Ac ademic

ANEXA 5

F ormular ((Tema - Lucrare de Finalizare a studiilor"


UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA
DEPARTAMENTUL

TEMA

Lucrare de Finalizare a studiilor a studentului


1). Tema lucrflrii de finalizare a studiilor:

2). Termenul pentru predarea lucririi


3). Elemente ini{iale pentru elaborarea lucririi de finalizare a studiilor

4). Con(inutul lucririi de finalizare a studiilor :

5). Material grafic:

6). Locul de documentare pentru elaborarea lucrlrii:

7). Data emiterii temei

C o ordonatori qtiinJifici
(gradul didactic titlul gtiinlific gi numele),

Pregedlnte:

20t33
PROCEDURA OPERATIONALA
Edilia: l I Pasina 2l din 33
Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2
Structura emitent5:
LINI\'ERSITATSA DIN OR.A.DE}| Prorector Munagementul Academic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

ANEXA 6
x'ormular t'cerere inscriere la Examenul de finalware a studiilor".

1.1, UNIVERSITATEA DIN ORADEA APROBAT


FACULTATEA DE ... DECAN

PROGRAMUL DE STUDIU
Nr. din

VIZAT
Coordonator gtiinJific

DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI

1. Date privind identitatea persoanei

Numele:

Numele anterior:

Prenumele:

) FEMININ n
Sexul: MASCULIN n
J. Data qi locul naqterii:
Ziua lluna / anul
Locul (localitate, judef)

Prenumele pirinfilor:
Tata:
Mama:
f,. Domiciliul permanent: (str., nr.,localitate, judeJ, cod pogtal, telefon)

6. Sunt absolvent(I) promofia:


1 X'orma de invd{imAnt pe .u"e u- abrolnit- est.:
zia ID!
Cu taxd I Fdrd taxd!
8. Solicit inscrierea la examenul de licenfl / diplomi / disertafie. (finalizare a studiilor):
Sesiunea anul

9. Lucrare de licenfi / Proiect de diplomi / Disertafie (finalizare a studiilor) pe care o sus{in are
urmitorul titlu:

1 6, DEC. 2019
Coordonator qtiin{ific:

2t/33
I Pasina 22 d:ri,33
PROCEDURA OPERATIONALA
Revizia:
privind elaborarea lucrlrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 l2
Structura emitenttr:
UI{IVERSITATEA DIN OR*{DEA Prorector Manag ementul Academic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

12. Menfionez cil sustin examenul de licenfi / diploml / diserta{ie pentru prima o^ril la doua
ora (dupI caz)

SEMNATURA

APROBAT IN $ETXNTA DE SEMT

1 6. DEC. ?019

ZZI JJ
Edilia: I I Pasina 23 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 t2

Structura emitenttr:
LI].{IVERSITATEA DIN OR.{DEA Prorector Munagementul Academic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

ANEXA 7
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA....
Adresa .......Tel. ...

REFERAT
PRIVIND LUCRAREA DE LICENTA / PROIECTUL DE DIPLOMA / DISERTATIE
(FINALIZARE A STUDIILOR)
A
ABSOLVENTULUI/ ABSOLVENTEI
PROGRAMUL DE STUDIU ..........
PROMOTTA ..........

1. Titlul lucririi
2. Structura lucririi

3. Aprecieri asupra confinutului lucririi de licenfi / proiectului de diplomd / disertafie, mod


de abordare, complexitate, actualitate, deficien{e

4, Aprecieri asupra lucr[rii (se va menfiona: numirul titlurilor bibliografice consultate,


frecvenfa notelor de subsol, calitatea gi diversitatea surselor consultate; modul in care
absolventul a prelucrat informafiile din surse teoretice )

epRoeer ln 9EDTNTA DE SE|{AT


DIN DATA DE

1 6, DEC,,?019

ZJIJJ
Editia: I I Paqina 24 dln 33
PROCEDURA OPERATIONALA
Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 7 9 10 t2
Structura emitentd:
LINTVERSITATSA DIN OR*AI}EA Proreclor Manag emenlul Ac ademic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

5. (se va menjiona: opfional locul de documentare $i modul in care absolventul a realtzat


cercetarea menfionffndu-se contribu{ia autorului)

6, Concluzii (coordonatorul lucrdrii trebuie si aprecieze valoarea lucrdrii intocmite, relevan{a


studiului intreprins, competen{ele absolventului, rigurozitatea pe parcursul elaboririi
lucririi, consecven(a qi seriozitatea de care a dat dovadi absolventul pe parcurs)

1 Redactarea lucririi respectd ....cerinfele academice de


redactare (plrfi, capitole, subcapitole, note de subsol qi bibliografie).
8. Consider cI lucrarea indeplinegte/ nu indeplineqte condi{iile pentru suslinere in sesiunea de
Examen de licen(i / diplomi / disertafie din .. . qi propun acordarea notei

Oradea,
Data Coordonator qtiintific

APROEAT lN g€oNTA DE STNAT


DIN DATADE

1 6, DEC, ?0rs

Pmgedlnte:
Conf.univ.dr.

24133
Edi(ia: I I Pasina 25 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA Revizia:
privind elaborarea lucrtrrii de
finalizare a studiilor 9 l0 t2
Structura emitenti:
LINTVERSITATEA DIN ORADEA Pro recto r Manss emenlul Ac ademic COD: SEAQ_PO_Pr.MA 06

ANEXA 8

Tabel nominal

"Predare la arhivi a lucrlrilor de .........(finalizare a studiilor)"

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA

PROGRAMUL DE STUDIU

Examen de licenfi / diploml / disertafie (finalizare a studiilor) (Anul) / Sesiunea

Semnlturile
Nr. temd / Titlul LF Nume, Prenume Absolvent
Predare Primire

rpnoalr lht gEDstrfA oE sEI{AT

1 6. DEC,
?itit

25/33
PROCEDURA OPERATIONALA
Editia: I I Pagina 26 din 33
Revizia:
privind elaborarea lucrdrii de
finalizare a studiilor 9 l0 t2
Structura emitenti:
Lr'IU\,'ER SITAT gA DIN OR*{DEA COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06
Pro recto r Manag ementul Ac ademic

ANEXA 9

PREZENTAREA SURSELOR BIBLIOGRAF'ICE

Pe parcursul textului se vor face trimiteri la notele bibliografice. Bibliografia poate sd cuprindd diferite
surse: cdrfi, articole, internet. Notele bibliografice se citeazdin text sub forma
[cifre x + xx..]. Modul de
citare recomandat este:

Pentru articole:

tl] Abbott, M. 8., Petersen, M. M., and Skovgaard, O.: On the numerical modelling of short waves in
shallow water, Jnl. Hydraulic Res.; Vol. 16 (3), 1978,pp.23-44.
SAU

[1] Vigner, Gerard (1996): "Lire: comprendre ou d6coder?"oLe frangais dans le monde, 283,p,62-69.

Pentru cirti:

tll Grady, C.P.L. and Lim, H. (1980): Biological Wastewater Treatment Theory and Apptication, Marcel
Dekker, New York, pp.375-390.
SAU

tll Dospinescu, Vasile. Semioticd Si curs didactic. Editura Didacticd gi Pedagogicd, Bucuregti, 1998.

Pentru pasini web:

t3l http://www.scientificjoumel.com/articles,html

SAU

t3l Catherine Milkovitch - Rioux gi Helene Veilhan (2006): Mdthodotogie de Ia recherche. Mattrise -
D,E.A. (Master I et 2) de Lettres [en ligneJ, CTEU. Clermont-Fenand, http://tuww.univ-
Consultat la
30.01.2006 si t 2.09, 2006

NMOANTIN gEOMADESEMT

1 6. DEC, ?019

26t33
PROCBDURA OPERATIONALA
Edilia: f I Pagina 2j din 33
Revizia:
privind elaborarea lucririi de
finalizare a studiilor 7 9 l0 12

Structura emitenttr:
UNIVERSITATEA DIN ORADEA COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06
Pru rector Man tg ementul Ac sdemic

ANEXA 10

DECLARATIE DE AUTENTICITATE A

LUCRARII DE FINALIZARE A STUDIILOR

Titlul lucrdrii

Autorul lucrdrii

Lucrarea de frnalizare a studiilor este elaboratd in vederea sus{inerii examenului de frnalizare a


studiilor organizat de c6tre Facultatea din cadrul
a anului universitar

Prin prezenta, subsemnatul (nume, prenume, CNp)

declar pe proprie rdspundere cd, aceastd" lucrare a fost scrisi de cdtre mine, fbrd nici un ajutor neautorizat gi cd
nici o parte alucrdrii nu contine aplica{ii sau studii de cazpublicate de al{i autori.

Declar, de asemenea, cd in lucrare nu existd idei, tabele, grafice, hdrfi sau alte surse folosite fdrd
respectarea legii romdne gi a convenliilor internafionale privind drepturile de autor.

Oradea,

DaIa 1 6. DEC. 2019


Semndtura

ZIIJJ
Edilia: I I Pagina 28 din 33
PROCEDURA OPERATIONALA
Revizia:
privind elaborarea lucrSrii de
finalizare a studiilor 9 10 t2
Structura emitentS:
EI{IYERSITATSA DIN OR.A,DEA Proreclor Managementul Academic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

SEAQ_PO_Pr.MA_04_A.01

DIAGRAMA FLUX PENTRU REALIZAREA PO

Descrierea procesului
o Legea Educaliei Nalionale nr. ll20l1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
. Legea nr. 20012004 privind recunoa$terea diplomelor qi calificdrilor pentru
profesiile reglementate din Romdnia, cu modificdrile gi completf,rile ulterioare;
o Ordinul Ministrului Educaliei Nationale qi Cercet[rii $tiin]ifice nr. 592112016.

Initiazd elaborarea PO conform Legii Educa{iei Nalionale


nr. 112011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

PO + sfustuli responsabile+
+ ternene

e PrMA inatnteazd secretarului C-SCIM PO pentru a verifica respectarea structurii


SEAQ_PO_PrMA_04;
r Retransmite secretarului C-SCIM PO modificatd (dupd caz)
-3 zile;
o Conducf,torul structurii responsabile transmite PO structurilor care utilizeazdPO pentru aviz (conform
SEAQ_PO_PrMA_F.02) - 5 zile;
flMa elaboreazd Diagrama Flux aPO gi o inainteazd spre verificare, in conformitate cu Diagrama Flux
-
discutat[ qi SEAQ_PO_PrMA_01, la termenele stabilite, lnbazaoscc n.40012015, astfel:
- stabilirea cadrului legislativ gi normativ care reglementeazd domeniul de activitate;
-urmf,reqte stabilirea responsabilitfiilor pe fazele procesului: de intocmire, avizare, aprobare gi pe nivele
de execuJie;
- asigurd transpunerea corectd a datelor in sistemele informatizate;
- asigur[ existenta componentei de actualizarelrevizie qi arhivare a procedurii.

28133
Editia: t I Pasina 29 din33
PROCEDURA OPERATIONALA Revizia:
privind elaborarea lucrlrii de
finalizare a studiilor 7 9 l0 12

Structura emitentd:
UI{IVERSITJTTBA DIT{ OR.dDEA P ror ector M anap ementu I Ac udemic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

o Prime$te PO (conform SEAQ_PO_DAC_F.02) de la Pr.


Structuri care
MA utilizeazd PO
o inregistreazd PO in Registrul procedurilor;
o Verificd dacd noua PO respectd formatul Procedurii

o Pdstreazd originalul PO gi distribuie copii


impreund cu Lista de difuzare a
procedurii
29t33 o Transmite o copie secretarului C-SCIM
PROCEDURA OPERATIONALA
Edilia: I I Pasina 30 din 33
Revizia:
privind elaborarea lucrlrii de
finalizare a studiilor 7 9 10 12

Structura emitent5:
LTI{IVERSITATEJ. DIN OR.ADEA Proreclor Managementul Academic COD: SEAQ_PO_Pr.MA_06

Originalele PO retrase/revizuite se
arhiv eazd. conform le sii

Originalele PO retrase/revizuite se
arhiv eazd conform legii

APROMT IN $ED|NTA DE SEMT

1 6. DEC, 2019

30t33
?')

i,
\o
lr
-t
)c!

': o
O
AI IF
t6 (=t
co
I
lst rJ
cn
d
N
j .sI P
(-)'
t'|-l
o >:
<= q) er
cn an EE qct
{ q)
b{ I
cC

N
F
c2

co
a L
L
c- Q
III N )cl

r{ q)
a
,t
.s
2,9 tB
N t{ c)
N
LJ
-Fl E;;$
< 9;=
.,)
L'=

9?E
il =F
cE Etr
E\) z 9Oq)
o rE
-c)a
F.i!c cn
ca
\J:tv F&
zr.Qc!
I-r -cn
JST 9€
i< )G
L
A EIE ;\ la)
ell
r-r > E
p
\J O. lrtr .i
P
ag o
()
$r
-1
(.)
o0
FT d
-. (,)
€-cl
o
()
(.)
- 9 e4
.1.'f O"
)6 -.
ti
r)'l
frl
a- H
bo
.F
X
.
a
t l<
E
X
-
9: o .F
<1. O
,) O
ii
a^ .l .l r) C)

14
ez Vj^ .'l
()
a
)cS
F
X€
P .l - U}
ti V)"
o
v Li c)
OI
lr
{ r'\ ti
H rd rF1
z -
<r rh tr1 H
c)
'Tr

K o $r uO^ )O
I't '11 -n a^ ai rcd

--q) )Q (.) a .l C) 'r'1


{ti
F
!.1
r- C)
v)
l-r (^" arl -
a
xd
'-
O 'il
(.)
(,)
b0
O
$r
.n 't"1 b0
Y a-1
C)
a.n
(t)^ (J O tr a-
,'! O t'1 !a Q C) O
c"l
+.1 d frl frl q
u2 (1
- H
o () r-C) .9'6 .9E o
fel
li d
0) (h
HC) =) -a - -lr ti
(,) -
r_l
() -H
.t= HY
F
a P 9ca OE
Eca
C)
cl
O
FI c) 6o
b0F
OE
.F-
c.)
ii al
b0 lr
L b0 A'
o bO'!i. I

(,
s2 () Ol) ti !p€ b0 I
a .{ +.?
IF
rF1 H-
E
c"l
rcd
v)
F li F--]
q) O)F (.) o o,E (.)e 'oq.9 O
z'd aa2 arl
l-r
a zP^ c) E
* .ii :6
b{
(do
lr li Eq
f,.n
ti +l
:YO
.54 €c)
d
eo ux
EV
OE HV C)

:\
Fl

O.F I iJ bI pd
HA 6'=
P
li
Y
C)
*i x9 L-
Y- v(g o'N
C)
!? a
i!
6< r< ;i os
xx (co
)c
=cq 5
9(d qF q
.c)
ti
+1 a Fr> ,9
+44
.* tua ii> ta'6' *
ir
z6 o.l cn v rn F- oo ol cn v
I a q,
i\3
co I (=
aA N
!
I
E CJ
c.l 5i lJ-l
co H
rl er
(€
t E 5l c.ct
OI I
I
cd
E I
N
c2 I E
L
sl
a

t-- Q
rrl

r{
I .s
2,9 t
\J :=
F"'f, - \
)cq
< 9:= 9?*
5 cE Fi
^) =F
F.rlc
-6)o ca
ca
v5i -$
:t 0l
N
;!9{
Jse iJ .B
i,q
cn

A EIE ;F
r-'I > a'.
ra
sJ
\J O. ti c'1
.l a"1
(n
E
.t-1 r- (.) 6
() .l
d q) C) O
E c"l
F d
t
c) O
tr H -
d. al
d C) ct
-tr
-l
.-o
,
(.)
H
.l ()
a
ar, t<
<-
i
,t
t-

r) .l - E ,t

a
CB
(.)
@).
() Tr.
a tt) o O (J Q
pt o a"1

ol
o
Lr
d
-'r
.'l
bo
-.
'F H '-o ac.) q - q)
O d

q E F{
(.)
tr
r)
v
)G d () o '!-''1
(- €(- b0 C) $i
H O z H a F-)

cl
7, O (.)
o lJ
l-r
c) al
)cS o H
q1 O .-Q x€ r-.1
a^ cl
- C) ct X o
tr ca. E H H b0
F o t-
rcE
! 'r-!
d. fl tr a
::
aE'()
I
P H
c) b0 I C)
!!Y
o .=-H o e
- r
v1
ah
-
a"1
-itr
vEa9i tr FJ
.l O .:.h" b{
tTt o o,x
H O
6i e t -.
gl c).n
P-'F
ti,
O (.)
'i'1" \./ FO ,x =l
X vY) tr -c) Fr fi n
a-
H.
ts .= )(s
.HO ti o !.
C)
- e a Oq) tra o(s ol o.> X€
() .l
-o () .9 c.r a
l-i
(.) 0l
E ad v 'r-'i o(! QiE Fd F
'rl . -r
!? 0.)

oH
,t a a o F>
P
9.9 li
OJ
d
.l O .l
(.)

C) C) c.)
E o o .. 1-
--
q)
ai. - C)
F a1 -r- " o.l

F-a t'r l O
--a O oi
ov o
d
€O €O o EC)
di Fl d dF{ oH f F,1
Trl H -
F
O Fi

- -
c"l
'r=" c) O QO O
H (scd .Fl I H !l
to
H9 lJ x 4 O 5()
O
+) H)N
F\V
i-
J5> (.) H
v=-
Lal Ft FT =.i
o.= q a q
F{ F{
=a av) iN O s?
*a Xti
tr O v
iA
a C) cl on oo lr !2 )i tr $i od :-
oo
i-l rr art d rrl
EO H g giV o
c.)
c0>
(a) r- oo
N
c\ cn $ rn |-- oo N ca .f, rr)
- c..l N AI N o.l cn c.l c.l N co ca cn co ca c.)
$
r-'.
q)
\o'
i:En
rF:
I

)cto!'|
t':
-l E9L
,iE -
I
I
\o
fi -t
m -
O
ca E
i
bJ
I

N
cl
o I

.F
a )cl
Ilrl
r
il
rrl
t-- U

r{ q)
li
'(Fl r\ q)
.s - L
9
ZP tBR ar)
q)
\J :=
F"',i: -9 rcg \l
< 9r=F
F,/l s?s r{
5 =cE ,ES
F"
F<hc
-qDo 6N z cn
oEe
rre
!v g/
ei
cn
cn
!q cn
d++ o.BIE
A qE 6blt
r-'1 >
ii\JAL I .'t bo
s P
E
-q)
q1 !N
cq .F
N
gl N
l- o) #
4 L oi

t1
N
oo
*n .1.
c)

.-'1
tl
U)
l-l
fl
l'.
K
i ii)

F
I
L
z