Sunteți pe pagina 1din 3

PROMOVAREA IMAGINII INSTITUȚIEI

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin
în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de
învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și
indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea
fiind astfel influențată de școala. În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie
pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să
își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua schimbare.
Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin
care o școala își poate construi o imagine.

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele


de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi
interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei
imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele
educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea
venind prin fiecare dintre noi. Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii
instituției școlare. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte
instituții.

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa


timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind
de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea
extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și
inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile


elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine
pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor
proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de
bună practică în managementul instituțional.

Calitatea educației din orice ţară presupune o viziune coerentă, resurse umane bine
pregătite, motivate, investiții în infrastructura educațională, o abordare curriculară modernă,
dar și preocuparea constantă pentru accesul tinerilor – elevi, studenți, adulți chiar – la forme
de educație solicitate pe piața muncii, dar și la trasee pe care și le doresc potrivit vocațiilor și
aspirațiilor acestora. Participarea elevilor la procesul de instruire și educație implică mult mai
multe eforturi materiale decât simplul acces în unitatea de învăţământ sau distribuirea gratuită
a unor materiale didactice.
Dezvoltarea comunității în care funcționează o scoală o influențeză decisiv pe acesta
din urmă. Fenomene precum: scăderea natalității, migrația forței de muncă tinere,
îmbătrânirea populației, schimbarea structurii ocupațiilor etc. au efecte asupra vieții școlii,
mai ales a perioadei de școlarizare obligatorie. Pe de altă parte, infrastructura nedezvoltată,
accesul greu la unitățile scolare, insuficiența spațiilor de învățământ, lipsa spațiilor de cazare
pentru copiii ale căror familii locuiesc departe de scoală, lipsa de salubritate etc., influențează
viața de zi cu zi a scolii.

Părinţii şi cadrele didactice pot crea diferite parteneriate, angajându-se  în  activităţi 
comune  de  învăţare,  sprijinindu-se  unii  pe  alţii  în  îndeplinirea rolurilor cerute,
desfăşurând proiecte de curriculum colaborativ, participând împreună la diverse activităţi de
luare a deciziei. Rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se
implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții care participă la
programele educaționale inițiate de școală vor putea aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile
copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării. (Ciolan L.)
Prin activitatea în parteneriat cu părinții, cadrul didactic își asigură un sprijin în propria
activitate. Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțunile
și relațiile dintre părinți și copii. Prin cooperare reală și comunicare cu părinții, școala pune
bazele unei unități de decizie și acțiune între cei doi factori. De asemenea, activitățile cu
părinții duc la rezolvarea situațiilor problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în
dezvoltarea copilului. Pe de o parte, familia este un factor de educaţie informală, pe de altă
parte, aceasta are obligaţii şi drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor ei în
sistemul formal de educaţie. Una din însuşirile caracteristice psihologiei părinţilor este
năzuinţa de a-şi vedea copii mari, bine instruiţi şi bine formaţi pentru viaţă.

Considerăm că o scoală dezvoltată într-o comunitate este motorul dezvoltării


comunitare. Inițiativele parteneriatului vin de cele mai multe ori din partea scolii.
Reprezentanții scolii trebuie să fie deschisi, să interpreteze evoluția comunității, să aibă
disponibilitatea si, nu în ultimul rând pregătirea necesare implicării în parteneriate. De
asemenea, scoala trebuie să fie deschisă la alte inițiative, să nu refuze parteneriatul propus de
alți reprezentanți ai comunității. Parteneriatul scolii cu alți reprezentanți ai comunității se
dezvoltă pe acele componente care au responsabilități, interese privind copiii si familiile
acestora. Parteneriatul produce efecte benefice atât pentru scoală, copii, familii dar si pentru
comunitate. De exemplu: dezvoltarea unor alternative de petrecere a timpului liber pentru
copii scade riscul delincvenței juvenile, crează locuri de muncă în comunitate pentru adulți,
previne bolile si contribuie la sănătatea copiilor; are efecte benefice asupra copiilor,
familiilor, serviciilor sociale, ajutorarea familiilor sărace, scade riscul de abandon familial al
copiilor, de abuzuri împotriva acestora; educația rutieră adecvată scade numărul accidentelor
de circulație etc. Scolile care au acces la mai multe resurse ale comunității (umane, materiale,
informaționale, tehnologice) pot dezvolta forme de manifestare ale parteneriatului scoală –
comunitate diverse si centrate pe nevoile comunității.

Am ajuns la concluzia că educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al


cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției
școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă
se creează greu și se poate pierde rapid.

Putem afirma că implicarea părinților şi a celorlalţi membri ai comunităţii în  viaţa


şcolii are o importanţă deosebită în promovarea  principiilor unei  şcoli incluzive. Școala și
familia urmăresc acelaşi scop, formarea tinerilor pentru a deveni personalitãţi multilateral
dezvoltate care să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde din societate.

Așadar, școala este locul unde toţi membri comunităţii pot să îşi aducă contributia,
locul unde se  promovează sentimente de solidaritate pentru elevi şi părinţi. Parteneriatele
dintre școală și familie pot ajuta profesorii în munca lor, perfecționează abilitățile școlare ale
elevilor, îmbunătățesc programele de studiu și climatul școlar, îmbunătățesc abilitățile
educaționale ale părinților, dezvoltă abilitățile de lideri ale părinților, conectează familiile cu
membrii școlii.

Bibliografie:
1. Ordinul MECTS nr. 5576/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr.
768/01.11.2011;
2. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.