Sunteți pe pagina 1din 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA!, Ne 242/24 2020 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI MINISTERULAFACERILOR INTERNE PUBLICE CENTRALE Deacon PaIMaNesTaU LUDOVIC ORBAN ORDONANTA MILITARA privind masuri de prevenire a raspindiri COVID-19 vied in vedere dsposiile at. 26 dn Ordonanja de urgent a Guvernull ne. 1/1999 privind regimul str de asedia ‘egimul stn de urgenta, pubtcata in Mentond Ofc al Rome), Para | nr. 22 dn 21 ianarie 1999, agrobata cu modi ‘comple pin Legea nr 453/2004, ou model gi complete uteroae {nad seama de evalvarearealzata de Comteul Najonal pentu Sti Speciale de Unger, aprobata prin Hotararea 1.14 din 24.03 202, In tome ar. 4 alin. (2) 6 (4) dn Decretul or. 195/2020 privnd insures stride urgent la nivel nafonal, publica in Monitonl Oficial al Romario, Partaa|.nr.212 dn 16 marti 2020 al pct. 1, 3—5 dn anexa nr. 21a cela cre gal at 20 tn) {dn Oréenanta de urgent. a Guvemuii nr. 1/1990, cu modicarle gl completarie uteroar, ‘ministrulafaceilr interne emte urmatoaresordonanté miltars [Ad 1. — Se intorice crulaia turer persoaneor in afara locuinfeugospodariel cu umstoaree except 2) deplasarea in inleres profesional, inclasiv_intre locuinialgospodare slocullocunle de destagurare a activi profesional 5 inapot ') deplasarea pent asigurarea de bunun care acopers ecesialie de baz’ ale persoanelor 9 animallor oe ‘companieidomestice,precum gi bunuri necesare destasuréri ‘activi profesional; ©) deplasarea peritu asistenia medica care nu poate fi ‘aminata gi ricieaizals de a stants 4) deplasarea din motive jusiicate, precum Ingijireal Insojea copii, asistenla persoaneorvarsince, boinave sau ‘cu dab or deces af unui membru de fare ) deplasarlescure, in apropierea locuinle/gospodsre legate de actviatea fizicd individusia-a persoancior (i ‘excludeea orcivor activi sportive de echipa), cat i pentns ‘nevoleanialelor de companildomestice;, 1) deplasares in scopul dona de sage, la centrle de ranstizw sanguin: '9) deplasarea in scop umanitar sau de voluntart 1h) doplasarea pentru realzerea de acti agricole: 1) deplasarea producatonior agicot pentru comerciatzarea de preduse agroalimentare ‘Ad. 2.— Cireulata persoanolor care au implinit varsta de {65 de ani, in afar locuinfe'gospodire, este permis rural in interval ora 1,00—13.0, sit pentru umatoarele motve: 2) deplasarea pen asigurarea de bunuri care acopers ecesitalie de baz’ ale perscanelor i animallor de ‘companeldemestie; ') deplasarea portru asisten{a medical care nu poate f ‘amanata ric reaizalé de la distana c) deplasarea cin motive jusiicale, precum ingijiea! Insojiea unui minor. asistena ator porseane vaste, olnave ‘sau cu diab, on cazul decesul unl membrude amie: <4) doplasirscurte, in apropiorea locuino/gospodsre legate de actviatea fica indwvidualé a persoanelor (Od ‘excudorea oricaror activitii fice colective), cit i pentry ‘nevoile aniralolr de companialdomestice An. 3, — Cireulatia persoanelor previzute la art. 2, in exterior locunlevgospedariel, este permisa. st in. alora Interval ora 1100—13,00, daca aceasta se fae in interes profesional on peru reaizarea de ava) ayricale 'An4.— (1) Pentru voniicrea motvlu deplasari: 2) angel preznialegtimajia de servic sau adeverinia celberata de angoator 1) persoanele fzice autorizate, titular Tnreprinderior Indiaduale, membri itrprinerior fail, liber profesor persoanele care practca actvitati agricole prezina o eclarae pe propria aepundete, completa in prelat (2) Pentru vefcarea motvuli deplasarin ale suai decat cole prevazute la alin (1) se prezinta 0 decaraie pe propria ‘aspundere, completa in preaabe (8) Dedlaratia pe propria raspundere tebuie s& cuprind ‘ume si prenumele, data nasteri,adresalocunel, motvu i Tocul deplasar, data semnatura (4) Adoverinia elrata de angojator sau declaratia pe propria réspundere pot fl prezentate personal autortattor ‘bitte spin intermedi teefonu, tablet! sou wuldspoziby flecttone Siar. (6) Masura se aplic Incopand cu data de 25 mart 2020, ora 12.00, ‘Af. 5/~=(1) Sense maura iol a domi sau, dupa ‘cz, carantinal pei toate persoanele care iran Romana (2) Nasura se aplica incopand cu data de 25 marte 2020, ora 12.00, ‘AA. 6. — (1) Autoriiile administratil pubice locale au obigatia sa ietice si sa tna evidenja persoanelr fara ‘adapost, precum ss asigure adapostrea s ngrjea acestra {2) Evidenia porsoaneloe fra adspost se actalzeaza #3 ‘apoteaza saptamanal la Centul pdetean/al Municipal ‘uscurest de coordonare si conducer a interven {@) Nasura se aplicdincepdnd cu data publican pezentet ‘ordonante mitre in Neniterul Oficial al Reménie, Para |. ‘An. 7. (1) lnsttutile publce gi operator ecenomici au obigaja dea marca zona destinatdaccesul Cetilenioricienior i suprafaja de relai cu pubiculvanzare cu Semne vibe care sa oentaze persoanole in respectarea unei stant de siurarta de minum 1.5 mat MONITORUL OFICIAL ALROMANIEI, PARTEA, Ne 242/26 2020 (Admins per sonnets olga doa crgenzs acts do vance a bs pers © Gisanisorala. ive pocucsonagren. comerson) = Comparer Camerear9 proctor apfot sat fee Sgoatnenare ta Chief ab dope anit oe ples impatia spain COVID,epecy 8 poate any 6 Hs G) Mana spl nap ua pb preset crdonnin mata rosa Ocal al Ronse, Paes f'8.~ (t) Se spon one store efctuae oper scram! ran ape Frei 9 Germano a Frama Geman ce Reman, pon uae seeps Gn Reman peo prea eee rare when sow’ sect c secede sot bruer se varepn mar crespendounantre tau ene agra ured meee yeni vc atest wince nomena, () Meira sa ole capo data do 25 mar 22, ora.20 00 Ror! fia (1) Se etetce aces sonte dn sore defo topes pore arene ‘onan dot mu epun de ethpamen estate sano Dieta de ste tis Corts sa ar alo 3 tout pron carrer ot of uit oo toca alot ro tot Go tas oplpabed Cl Se reco cows flee Wh a ingore tite pe Dinsse mar palo hctntea povoate de trriare do 6 ngs aad poate eb Miah snd rootabeod, regrow ge atone in aco 1) aa porta Sa, pena ae pe Mara Neap 3) Danie, mia marina 4, por navel care vi spre cont ote, (Wana vo ‘A. 10.—Ninisterul AparacllNaponale asigua la'slectarea Imiistrulafacertor nteme 28) preluacea in paz8 a unorablecve a erorprotedtic este asigurata in prezent de cre Jandarmeria Remand: ») personal gmijoace logistic pentru spririrea aciveaor de orcine pubis ) persona smifoace logistic pentru spires Scher Poitil de Frontera Romane, in puncele do vecere a reniare estat, At. 11, — Pentru vetiicarea respect condiiloe do carantinare sau izolare ia domicil,insttile de securtate ajonala vor proiecta sistome de comunicati si aplcalk lnformatce, necesare Niner Algeria ntrno, Ninisteraks ‘Sanatai !autontaior locale, pentru a comunica in tmp real permanent eu persoanele caaminate sa izolate la domi ‘At 12.—(1) Document care exis pe priced star de Luger bere de aor publ po peschinbat trun termen de 90 de ae de a data inet sti de urgent "At 13 ~(1)Oupsalneat (2) al arbens2 dn Ovonanta ritara ne. 272020 pring masut de prevent a span COVID-18, publcala in Montons Ocal al Romane, Pare | fy. 232 dn 21 mane 2020. se invaduce un nou aes Sineatu(2'), cu referre la acta permise in centrale comercial, cu urmaterl cups "T2!) Susperdarea lamporera a act comercial port ain (1) rue abies 2) near produselor electronics elecrocasice de etre operator econom’ care agua laren la domaiulsedt imparts: ) vanzai produslr senior de optic medical {2)MBsurie reventewaln () se aptcainceptnd cu data publcan prezerelordonante mitre In Monon Ofc Romano: Potea | ‘At. 14. — (1) Sunt abitate 58 asigue apicarea si respetarea prvaderorprezete erdonanie mitre 2) Pola Romsna,Jandrmera Romina si polis lcala enty msurle previ at 14 2) Palka Romans, andarmeria Roman, polis teak, Inspect Genealpent Stuai de Ugera 9 stucturie. Subordonate, decile de senate publed 1 conducater Suontapor aamnisave! pubice Iecale, pent masura Provan at 5 ) Palia Romana. Jandarmera Romans, polis teal Agent National de Adrnstare Fcala Autorate Napenala pent Proteqia Constmatoruu gi conductor autortjior initia pubiosocle, por mSsuraprevazuaa at 7. {ntl Tonsportios Inaseucr 3! Comuncatior perry masuraprevaraa leo 8, 2) Autoriatea Navald Romdns 9 decile de sinsate pubes, en misuaprevzutla oft 9 (@)Nerespecarea masurirprvaautela af. 1—E, af 7-9 rage raspunderea dsoplinr, cv, conravenjonala sau jena n conforma cuprvedere at. 27 dn Ordnarta de igen a Govern 11999, cu modo p completa steroare {@) Personal instiutilor provazuto ain. (1) este Imputemt 3 constate contraver i 38 apce sand, in contomiate cy pevederie at 25 cn Ordonania de urgent 2 ‘Govern 1/1998, cs modi complete terioa 'At 15,—(0) Prezena ordonana mitra se publica In Monon Ofelal a Romani: Pate {2)Provedeeat 435 cin ronan mit 272020 inceteazhapicattaiea (0) Faron de soni moda acovizvate au obigaka de a inirma publ, pr messi uate roguat. pentyl pun 22 ada ible, despre conbna prez ordorante mitare Minis! aacertor inte, Bucurestl 24 marie 2020, Nes Vola