Sunteți pe pagina 1din 6

BUGET SI FISCALITATE

Data: 30.03.2020

Fişă de lucru: Impozitul pe veniturile persoanelor fizice (IVPF)

A. (5 p) Răspundeţi la următoarele ȋntrebări:


1. Identificaţi sfera de cuprindere a impozitului pe veniturile persoanelor fizice
(consultaţi ȋn acest sens Codul Fiscal actualizat:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_12062019.htm#A109).

Potrivit Codului Fiscal sfera de cuprindere a impozitului pe veniturile persoanelor fizice este:

a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor


obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României;
b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute la a), veniturilor obținute
din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de la care
acestea devin rezidenți în România;
c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfășoară activitate independent prin
intermediul unui sediu permanent în România, venitul net atribuibil sediului permanent;
d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfășoară activitate dependent în România,
venitul salarial net din această activitate dependent;
e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obțin veniturile prevăzute la art. 58 d), venitul
determinat conform regulilor prevăzute în prezentul titlu, ce corespund categoriei respective
de venit.

2. Clasificaţi veniturile obținute de o persoană fizică prin prisma relevanței lor fiscale
(consultaţi ȋn acest sens Codul Fiscal actualizat).

Conform Codului Fiscal categoriile de venituri sunt:


a) Venituri din activități independente, potrivit art. 67;
b) Venituri din salarii și assimilate salariilor, conform art.76;
c) Venituri din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83;
d) Venituri din investiții, conform art. 91;
e) Venituri din pensii, conform art. 99;
f) Venituri din activități Agricole, silvicultură și piscicultură, conform art. 103;
g) Venituri din premii și din jocuri de noroc, conform art 108;
h) Venituri din transferal proprietăților imobiliare, conform art. 111;
i) Venituri din alte surse, conform art 114 și art 117;
 Impozitul pe venituri din activități indepemdente estimate a se realiza
în cursul anului
 Impozit pe venituri din salarii
 Impozit pe venituri din investiții sub forma dividentelor
 Impozit pe veniturile din premii și jocuri de noroc

1
BUGET SI FISCALITATE

 Impozit pe veniturile din activitățile Agricole


 Impozit pe veniturile din arendă
 Impozit pe veniturile din pensii
 Impozit pe veniturile din investiții sub forma de dobânzi
 Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
 Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

3. Prezentaţi elementele tehnice ale IVPF, diferenţiat, ȋn funcţie de tipurile de venituri


menţionate, astfel:
a) Subiectul, obiectul, baza impozabilă pentru impozitul pe veniturile din salarii şi veniturile
din cedarea folosinţei bunurilor.

Impozitul pe veniturile din salarii:


1. Subiectul: contribuabilul sau plătitorul- persoana fizică sau juridică deținătoare sau
realizatoare a obiectului impozitului. ( persoana fizică/ juridică)
2. Obiectul: salariul persoanei fizice/ juridice
3. Baza impozabilă: este aceeași ca obiectul impozitului
Impozitul pe venituri din cedarea folosinței bunurilor:
1. Subiectul: Proprietarii sau deținătorii legali ai unor bunuri mobile sau imobile.
2. Obiectul: veniturile în bani sau în natura provenite din cedarea în folosință a
bunurilor mobile sau immobile
3. Baza impozabilă: este aceeași cu obiectul impozitului, pentru că în cazul
impozitului pe venit, baza impozabilă coincide cu obiectul.

b) Menţionaţi care sunt cotele de impunere si contribuabilii/plătitorii pentru următoarele


tipuri de venituri (potrivit Codului fiscal):

Nr Tip impozit pe venit Cota de impunere Contribuabilul/Plătitorul


.
crt
1 Impozit pe veniturile din 10% Persoane fizice/juridice
activitati independente
estimate a se
realiza/realizate ȋn cursul
anului

2
BUGET SI FISCALITATE

2. Impozit pe veniturile din 10% Persoane fizice/juridice


salarii

3 Impozit pe veniturile din 5% Persoane fizice/juridice


investitii sub forma de
dividende

4 Impozit pe veniturile din 10% Persoane fizice/juridice


premii si jocuri de noroc

5 Impozit pe veniturile din 10% Persoane fizice/juridice


activitati agricole

6 Impozit pe veniturile din 10% Persoane fizice/juridice


arendă

7 10% Persoane fizice/juridice


Impozit pe veniturile din
pensii

8 Impozit pe veniturile din 10% Persoane fizice/juridice


investitii sub forma de
dobanzi
9 Impozit pe veniturile din 10% Persoane fizice/juridice
cedarea folosintei
bunurilor
10 Impozit pe veniturile din 10% Persoane fizice/juridice
drepturi de proprietate
intelectuala

3
BUGET SI FISCALITATE

B. (5 p) Rezolvaţi următoarele aplicaţii, care presupun impozitarea separate pe surse


de venituri
1. Calculaţi impozitul pe venitul din salariu datorat de un angajat si venitul net, cunoscând
următoarele date:

Functia: economist
Persoane ȋn intreţinere 1
Venit brut 3500
Cotă contribuţie asigurări sociale (CAS) - 25% 875
Cotă contribuţie asigurări de sănătate (CASS) - 10%
350
Contribuţie sindicat Aquamold 13
Deducere personala 205
Baza de calcul impozit 10%
Impozit pe venitul din salariu 226
Venit net 2226

Impozitul pe venit din salarii: din venitul brut se scad asigurările sociale și se
aplică cota de 10%. Deducerea personală pentru un individ cu salariul cuprins între 3451-
3500 este de 205 lei.

2. Calculaţi impozitul aferent veniturilor din investiţii pentru o persoană, cunoscând


urmatoarele informaţii contabile:

Suma Impozit final pe fiecare


Tip de venituri din activitatea de ȋncasată tip de venit din investiţii
investiţii (lei) (lei)

Dividende incasate de la SC. 2500 125


ANTIBIOTICE.SA

4
BUGET SI FISCALITATE

Dobânda bonificata pentru un depozit la


termen la Raiffeisen Bank, dobanda 1039.5 103,95
3,7%/an, termen 9 luni
Venit obtinut din lichidarea unei
persoane juridice de catre actionarii SC 150000 15000
Antibiotice SA
Venituri obtinute ca urmare a incasarii
cupoanelor pentru achizitionarea de 3000 30
titluri de stat cu maturitatea de 1 an
156539.5 15258,95
Total venituri
141280,55
Câştig net anual

3. O persoană fizică, proprietară a unui apartament, ȋncheie la data de 01.03.2020 un contract de


ȋnchiriere apartament cu 2 camere, valabil de la 01.04.2020, chiria fiind de 1800 lei/luna (de la
01 aprilie-31 decembrie 2020: 8 luni de impozitat; 8 luni*1800 lei=14400 lei). Persoana depune
pe 01.04.2020 declaratia unica pe site-ul ANAF. Calculati impozitul pe venitul din cedarea
folosintei bunurilor estimat pentru anul 2020.

Sume
Indicatori (lei)
14400
Venit brut
6000
Cheltuielile ocazionate de întreținerea și repararea apartamentului
Impozitele și taxele pe proprietate datorate potrivit legii pentru 200
apartament
800
Primele de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosință
7000
Total cheltuieli cu imobilul
Cheltuiala deductibilă aferentă venitului
8640
Venit net anual impozabil
864
Impozit anual estimat

Venitul net annual impozabil= Cota de impozitare se aplică la venitul net, ce se


calculează prin scăderea cotei forfetare de 40% din totalul venitului brut.

5
BUGET SI FISCALITATE

S-ar putea să vă placă și