Sunteți pe pagina 1din 27

MODULUL ŞASE

CREDINłELE

CUPRINS PAGINA

Introducere 2
De unde vin credinŃele? 3
Unde sunt păstrate credinŃele? 4
Cum facem faŃă credinŃelor? 5
Monologul interior 9
Cum credinŃele au efect asupra comportamentului 13
Cum să scoateŃi la iveală credinŃele care limitează 16
Analiza raŃională 22
Zonele de confort 23
Concluzii 24
Bibliografie 25
ExerciŃii de consolidare 26
Eseu de reflecŃie 27

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010
1
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

NOTIłE

INTRODUCERE

O credinŃă nu este pur şi simplu o idee pe care mintea o


stăpâneşte, ci este o idee care stăpâneşte mintea. Fiecare dintre
noi are o parte subconştientă puternică care se comportă în
acord cu credinŃele noastre, şi care ne poate opri din a face
anumite lucruri sau ne poate influenŃa rezultatele pe care le
atingem în diverse moduri.

„Doi pisoi se jucau în curte şi au găsit o găleată plină cu lapte,


au căzut în găleata cu lapte şi se simŃeau în raiul pisicilor. Au
băut lapte dar apoi şi-au dat seama că găleata era prea adâncă ca
să se caŃere afară deşi tot au încercat şi au încercat. CeilalŃi pisoi
din curte s-au adunat în jurul găleŃii şi când au văzut cât e de
adâncă au început să râdă şi să le spună că până aici le-a fost.

Amândoi pisoii au ignorat comentariile lor şi au încercat în


continuare să sară afară din găleată. Până la urmă, unul dintre
pisoi a ascultat ce ziceau ceilalŃi şi a renunŃat, căzând pe fundul
găleŃii şi înecându-se.

Ce s-a întâmplat cu celălalt pisoi?”

AflaŃi mai târziu.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

2
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

DE UNDE VIN CREDINłELE? NOTIłE

CredinŃele noastre iniŃiale vin din copilărie. De la naştere până


la vârsta de doi ani credem că orice este posibil. Suntem născuŃi
doar cu două temeri:
♦ Frica de a cădea
♦ Frica de zgomote puternice

În continuare de la această vârstă începem uşor să adoptăm alte


credinŃe pe care le luăm de la părinŃi, rude, profesori, mediul
înconjurător. Lucrurile pe care le credeam în copilărie vor părea
acum prosteşti. Pe de altă parte, vor exista lucruri pe care le
credem acum dar la care înainte nu ne-am gândit niciodată. Este
destul de simplu cum se întâmplă aşa. Copiii au puŃine
informaŃii sau deloc cu care să analizeze situaŃiile, şi astfel tind
să accepte informaŃiile exterioare fără a le judeca şi pot fi
influenŃaŃi de ele. De exemplu dacă un copil se împiedică şi este
numit „neîndemânatic”, atunci din acel moment copilul poate
accepta această credinŃă. Odată ce credinŃa este acceptată, poate
provoca o schimbare de comportament. Copilul care se crede
neîndemânatic va căuta dovezi pentru a-şi susŃine această
credinŃă. Începând cu acea zi, copilul este condiŃionat cu această
credinŃă şi toate interacŃiunile viitoare din viaŃa sa pot fi
influenŃate. Aceasta este cunoscută drept o „credinŃă care
limitează”.

GândiŃi-vă doar, între vârsta de 1 şi 18 ani ni se spune „Nu” în


medie de cinci ori pe zi şi lucruri pozitive doar o dată pe lună în
medie. Ce tip de condiŃionare este aceasta?

Studiile arată că avem

mai mult de 56 000 de gânduri zilnic


din care 70% sunt negative!

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

3
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

UNDE SUNT PĂSTRATE CREDINłELE? NOTIłE

Fiecare dintre noi este unic şi deŃine un set de credinŃe


dezvoltate prin diversele forme de input care au acŃionat asupra
noastră. Subconştientul, care este ca o cămăruŃă de depozitare,
este total imparŃial şi acceptă fără întrebări credinŃele formate la
nivel conştient, păstrându-le în fundalul minŃii noastre. Pe
măsură ce înaintăm în viaŃă, aceste credinŃe (de care poate că
nici nu mai suntem conştienŃi) pot fi activate sau oprite, având
astfel un impact asupra felului în care reacŃionăm. CredinŃele ne
sunt restituite exact aşa cum subconştientul nostru le-a
înmagazinat, şi astfel vom gândi şi ne vom comporta în acord cu
ele. În unele cazuri, aceste credinŃe pot acŃiona ca un obstacol şi
ne pot limita serios potenŃialul. Doar prin a conştientiza aceste
credinŃe care ne limitează, prin a le trage din subconştient în
conştient, putem lucra apoi pentru a le schimba.

CredinŃele greşite
ne pot limita serios
potenŃialul

GândiŃi-vă la ceva la care credeŃi


că nu sunteŃi prea bun.

Ce dovezi căutaŃi pentru a sprijini


această credinŃă?

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

4
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

CUM FACEM FAłĂ CREDINłELOR? NOTIłE


Există mai multe tipuri de credinŃe, dar ne vom concentra doar
pe două: negative vs. pozitive, sau altfel spus credinŃe care ne
limitează vs. credinŃe care ne dau putere. Unii oameni fac faŃă
credinŃelor negative, care limitează, prin a le trimite departe şi a
uita că există, însă din păcate aceasta nu schimbă impactul pe
care îl au asupra comportamentului.

Ca şi coach, a înŃelege puterea credinŃelor permite asistarea


clientului în conştientizarea credinŃelor sale şi în verificarea dacă
acestea sunt sau nu în interesul lui. Odată ce o credinŃă care
limitează este adusă din nou la suprafaŃă, atunci clientul îşi
poate asuma responsabilitatea de a alege să o schimbe, dacă
doreşte. Pe parcursul vieŃii de zi cu zi, experienŃele şi
informaŃiile vor avea un impact asupra subconştientului nostru,
iar dacă acestea sunt negative atunci cei ce vor suferi cel mai
mult suntem noi înşine. De aceea este important să recunoaştem
ce interpretare oferim evenimentelor; să conştientizăm situaŃiile
din viaŃa de zi cu zi şi oportunităŃile din care putem învăŃa într-
un mod pozitiv. Cu o asemenea abordare ne oferim putere nouă
înşine pentru a merge înainte. Decât am sta să ne criticăm
propria persoană, ar fi mult mai benefic să punem întrebări
constructive.

Exemplu:
♦ „Cât de bine m-am descurcat?”
♦ „Aş putea să fac mai bine?”
♦ „Cum aş putea să fac mai bine?”

GândiŃi-vă din nou la credinŃa despre ceva


la care nu sunteŃi bun şi amintiŃi-vă
când aŃi pus aceste întrebări ultimă dată.
Acum puneŃi-vă aceste întrebări.
ObservaŃi efectul pozitiv
asupra credinŃei dumneavoastră.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

5
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

Prin punerea acestor întrebări, putem asimila informaŃiile într- NOTIłE


un mod pozitiv în subconştient, unde vor rămâne până va trebui
să le aplicăm. InformaŃiile pozitive pot consolida alte credinŃe
pozitive care deja se află acolo. A învăŃa să acceptăm
responsabilitatea pentru percepŃiile noastre asupra lumii şi a
înŃelege că limitele ni le autoimpunem sunt lucruri de nepreŃuit
pentru un coach atât pentru dezvoltarea sa proprie, cât şi ca un
instrument util în procesul de coaching.

Este util să înŃelegem că reprezentăm fiinŃe care sunt, şi nu fiinŃe


care fac. Oricum am privi, viaŃa noastră va fi plină de
evenimente şi trebuie să fim conştienŃi la interpretarea pe care o
dăm acestor evenimente.

E+R=C
Eveniment + Răspuns = ConsecinŃă

Nu putem schimba evenimente – ele se întâmplă pur şi simplu –


dar putem influenŃa consecinŃa evenimentului prin controlarea
felului în care răspundem la acesta.

În încercarea de a descoperi de ce ne comportăm într-un anume


fel, trebuie să începem cu condiŃionarea noastră. Pentru a face
uşor şi eficient schimbări permanente în performanŃa noastră,
trebuie să înŃelegem că experienŃele din viaŃă ne conduc
comportamentul. Acest lucru se întâmplă prin credinŃele,
atitudinile, percepŃiile şi emoŃiile noastre. De aceea, pentru a
avea rezultate performante, este esenŃială conştientizarea
oricărei condiŃionări negative şi a rolului acesteia în formarea
credinŃelor negative.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

6
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

Este important de apreciat când credinŃele au un pattern în NOTIłE


comportamentul uman.

CUNOŞTINłE + EDUCAłIE

PARADIGMĂ

CREDINłE PERSONALE

ATITUDINE

PERCEPłII

ACłIUNI

REZULTATE

Acesta este un pattern în cascadă, unde un element pune în


mişcare pe următorul. Astfel, pentru a schimba comportamentul
unei persoane şi rezultatele pe care le obŃine în viaŃă, trebuie să
schimbăm acest pattern. Din păcate, majoritatea oamenilor
încearcă să „repare” problemele altora prin alterarea atitudinii
sau prin provocarea credinŃelor. Totuşi, această abordare va
avea un efect doar pe termen scurt, dacă va avea vreun efect.
Aceasta este uneori o tactică utilizată de comercianŃi şi rareori
funcŃionează cum trebuie. Singura cale de a realiza schimbări
pozitive, durabile şi consistente este de a începe cu primul pas
din pattern şi de a schimba cunoştinŃele şi/sau educaŃia.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

7
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

Ce ne opreşte din a încerca anumite lucruri? NOTIłE


Ce anume afectează atitudinea şi comportamentul
nostru?

Răspunsul stă în credinŃele pe care le deŃinem. Ca şi coach, prin


ascultare îi putem asista pe clienŃi să facă legătura între ceea ce
cred şi ceea ce obŃin. De exemplu:

Atitudine negativă Atitudine pozitivă

10% Atitudine 10% Fapte pe care le percepem

90% Fapte pe care le percepem 90% Atitudine

„Dacă ceva te îngrijorează sau te doare,


nu este vorba despre lucrul în sine,
cât despre importanŃa pe care i-o acorzi
şi despre faptul că ai puterea
de a o schimba oricând”

Marcus Aurelius, Împărat roman, Secolul II A.D.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

MONOLOGUL INTERIOR NOTIłE

Coaching-ul se referă la încurajarea şi dezvoltarea credinŃelor


care îmbunătăŃesc performanŃa. Un element vital al acestui
proces este controlarea monologului interior. Deja am abordat
acest subiect în alte module şi am apreciat influenŃa
extraordinară pe care o are asupra noastră. A controla
monologul interior este atât în avantajul coach-ului, cât şi al
clientului.

Destul de remarcabil, cercetările arată că ceea ce alegem să


credem are un impact fizic asupra creierului. Fiecare gând pe
care îl avem creează căi fizice în creier (numite „dendrite”) şi
orice gând specific utilizează aceeaşi cale. Aceste căi se lărgesc
prin utilizări repetate şi se îngustează când sunt folosite mai
puŃin, iar din moment ce gândurile merg pe calea cu rezistenŃa
cea mai scăzută, ele vor urma în mod natural drumul cel mai
larg. Atât gândurile pozitive, cât şi cele negative vor funcŃiona
în acelaşi fel. Aşadar, dacă ne amintim că 70% dintre gândurile
noastre sunt negative, înseamnă că ne creăm căi uriaşe –
câteodată autrostrăzi! – prin care gândurile negative să zboare
prin minte şi să influenŃeze modul în care ne comportăm.

CUM PUTEM INFLUENłA MONOLOGUL INTERIOR?

Ascultarea proprie în mod regulat pentru câteva ore poate fi o


experienŃă revelatoare. VeŃi fi surprins – şi probabil
înspăimântat – de ce veŃi descoperi. Dar o mai mare
conştientizare a monologului interior, şi poate a naturii foarte
negative a acestuia, va aduce stimulentul de a lucra mai mult
asupra gândirii pozitive.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

9
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

GândiŃi-vă ce efect ar avea concentrarea pe gândurile pozitive: NOTIłE

Pe măsură ce fiecare gând separat circulă


pe calea lui, atunci căile pozitive
vor fi încurajate să se solidifice.

Eliminarea gândurilor negative va face


căile negative să se disipeze prin nefolosire.

Astfel rezultatul poate fi că devine din ce în ce


mai uşor să trăiŃi viaŃa cu o viziune mai pozitivă
odată ce aceste schimbări iniŃiale au fost atinse.
Aici suportul zilnic al unui coach poate fi
atât de valoros pentru cineva care doreşte
să îşi modifice condiŃionarea.

Unii oameni găsesc această înŃelegere a modului în care


funcŃionează creierul un stimulent adiacent al curăŃirii
monologului interior, care nu mai lasă locul credinŃelor
limitatoare.

IDENTIFICAREA LIMBAJULUI

Există mai multe expresii familiare ale credinŃelor limitatoare.


GândiŃi-vă la acestea:
♦ „Ştiam că o să dau greş.”
♦ „Ştiam că o să fac asta.”
♦ „Asta mi se întâmplă mereu.”
♦ „Niciodată nu nimeresc.”

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

10
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

Tot ceea ce facem este să ne umplem mintea cu lucruri negative. NOTIłE


Iar când în sfârşit reuşim să ne iasă ceva bun, ne spunem:
♦ „Am avut baftă.”
♦ „Nu pot face asta din nou.”
♦ „Asta nu se va mai întâmpla.”

TransformaŃi corect monologul interior în ceva pozitiv. Când


ceva nu a mers chiar conform planului, încercaŃi răspunsuri ca:
♦ „E o ocazie izolată.”
♦ „Nu îmi stă în fire.”
♦ „Mă voi descurca mult mai bine data viitoare.”

Iar când lucrurile au mers bine, daŃi dovadă de încredere:


♦ „Ştiam că voi reuşi.”
♦ „Sunt atât de bun.”
♦ „Pot face asta din nou.”

Unul dintre cei mai buni la monologul interior era Mohammed


Ali. Obişnuia să le spună adversarilor săi, „În runda şapte vei fi
în Rai.” În 15 cazuri din 18 avea dreptate!

Ca şi coachi, trebuie să avem un echilibru de sine. Prin acest


lucru se înŃelege că conştientizarea monologului interior este
importantă. Totuşi, dacă în timpul unei sesiuni de coaching
realizăm ascultarea doar a monologului nostru interior, atunci
ascultăm doar la nivelul 1. (VedeŃi Modulul de ascultare pentru
mai multe informaŃii despre acest subiect) În timpul sesiunii de
coaching ascultăm vorbirea cu sine a clientului pentru a oferi
feedback, cu permisiunea sa, asupra oricăror credinŃe
limitatoare astfel încât clientul să lucreze asupra lor. Respectarea
credinŃelor diferite este, totuşi, importantă deoarece pot fi
prezente deosebiri culturale sau religioase.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

11
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

NOTIłE

„Lumea în care trăim nu este determinată


de condiŃiile şi circumstanŃele exterioare,
ci de gândurile care ne ocupă
în mod obişnuit mintea.”

Norman Vincent Peale, Scriitor

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

12
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

CUM CREDINłELE AU EFECT ASUPRA NOTIłE


COMPORTAMENTULUI

Când vorbim despre credinŃe, oamenii trebuie să fie conştienŃi


că subconştientul stochează imagini despre cine credem că
suntem. Nu schimbă nimic din ceea ce gândim, spunem sau
facem. Este o lege a credinŃei care are legătură cu mintea
subconştientă.

Dacă alegem un sistem operaŃional care este pe deplin înŃeles,


identificând ce facem şi de ce facem, vom fi ajutaŃi să aducem o
întruchipare subconştientă a tuturor lucrurilor bune din viaŃă.

Mergând mai departe, mintea conştientă ia informaŃii de la


lumea exterioară utilizând toate simŃurile. Mintea conştientă
este filtrul percepŃiilor noastre, examinând informaŃiile care sunt
în acord cu credinŃele noastre. Toate informaŃiile irelevante sunt
lăsate afară.

Jimmy White, jucător de snooker, este aproape de câştigarea


unui campionat mondial. CeilalŃi îl numesc campionul
oamenilor. Subconştientul său îi spune că deja este un
campion, nu mai are nevoie să fie încă unul, şi îl duce în acea
direcŃie.

Mintea noastră poate filtra realitatea în funcŃie de credinŃele pe


care le avem. Secretul stă în înŃelegerea interacŃiunii dintre
conştient şi subconştient. Schimbarea felului în care interpretăm
informaŃiile în conştient are impact asupra gândurilor, emoŃiilor
şi imaginilor pe care alegem să le acceptăm. Prin a fi atenŃi la
acest proces al vieŃii, acesta începe să schimbe gândurile pe care
le punem în subconştient şi care vor fi constructive, pozitive,
agreabile; vom crede că merităm tot ce e mai bun şi că vom
primi tocmai aceste lucruri înapoi.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

13
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

CREDINłELE CONŞTIENTE ÎN ACłIUNE NOTIłE

AŃi auzit de Cliff Young? Era un fermier necunoscut în vârstă de


61 de ani care s-a înscris la cursa de maraton dintre Melbourne
şi Sidney. Avea o vagă idee despre ce înseamnă un timp bun şi
un timp mai puŃin bun, şi totuşi i-a bătut pe unii dintre cei mai
mari atleŃi ai lumii cu o zi şi jumătate! Cum a reuşit?
HaideŃi să comparăm credinŃele lui Cliff Young cu credinŃele
atleŃilor:
ATLEłI CLIFF YOUNG
Antrenamentul său a fost să
alerge în jurul unei stâne de
Este nevoie de un oi. A avut doar două
antrenament special pentru săptămâni la dispoziŃie
a participa la o asemenea pentru a-şi aduna oile pentru
cursă. tuns înainte ca persoanele
care se ocupau de tuns să
plece către altă stână.
Este nevoie de un Ar trebui să poarte salopetă
echipament special. şi cizme.
Ar trebui să meargă târşâit.
(Mai târziu s-a observat că
Cursa trebuie alergată
acesta este modul cel mai
rapid, contra cronometru.
eficient de a alerga pe
distanŃe lungi.)
Ar trebui să existe 18 ore de Nu ştia că i se permitea
alergare, 6 ore de somn. să doarmă!

Cliff Young nu avea credinŃe convenŃionale, aşa că nu era


restricŃionat de ele. CredinŃele sale nu l-au oprit.

CredinŃele atleŃilor le-au influenŃat gândurile, care în schimb le-


au afectat performanŃa. Cel mai spectaculos a fost că, o dată ce
au „văzut” că cineva a reuşit, atunci au crezut că pot realiza şi ei
acel lucru. MulŃi alŃi atleŃi au încercat să reuşească. Şi-au
schimbat credinŃele.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

14
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

Cineva a spus „A crede înseamnă a vedea” NOTIłE

În calitate de coach vă veŃi întâlni cu oameni având credinŃe ce


limitează şi care, de multe ori, nu sunt conştienŃi că le au. Cu
toate acestea, aceste credinŃe restrictive fac parte din existenŃa
lor şi vor avea un impact asupra atitudinii, percepŃiilor şi
emoŃiilor şi le va dicta comportamentul şi performanŃa.

CredinŃele care limitează pot fi toxice. Pot avea un efect


devastator asupra clientului. De exemplu, dacă nu se cred
suficient de buni pentru locul de muncă pentru care sunt
intervievaŃi, se vor comporta asemenea. Dacă cred că nu vor fi
capabili să răspundă la întrebările intervievatorului, se vor simŃi
secătuiŃi. Dacă cred că vor da greş la acest interviu, sunt şanse
mari să se întâmple aşa.

Gândurile lor îi setează în respectivul fel. Rolul unui coach este


de a interveni în acest proces dacă este potrivit.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

15
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

CUM SĂ SCOATEłI LA IVEALĂ NOTIłE


CREDINłELE CARE LIMITEAZĂ

Iată câteva dintre cele mai obişnuite exemple de credinŃe care


limitează. PuteŃi simŃi că unele vă sunt cunoscute. Aproape
sigur veŃi găsi clienŃi care le deŃin!

Prins între două decizii


„Ar trebui să merg în direcŃia aceasta sau în direcŃia cealaltă?”
Aceasta va rezulta în a nu face nimic. CredinŃa care limitează
aici poate fi „Nu pot lua decizii”.

Blocat pe o anume cale


De exemplu totdeauna au făcut ceva într-un anume fel care a
funcŃionat în trecut, însă devin frustraŃi când nu merge. Au
tendinŃa de a rămâne cu acelaşi obicei. CredinŃa care limitează
poate fi ceva de genul „Nu mă pot schimba”.

A fi un visător
Acest lucru este bun din punctul de vedere al imaginaŃiei. Însă,
ca şi coach, este rolul nostru de a îndrepta atenŃia înspre faptul
că visele nu vor deveni realitate până când nu vor face o acŃiune
pozitivă în acel sens. CredinŃa care limitează aici este „Pot face şi
mâine”. După cum ştim cu toŃii, „mâine” nu mai vine niciodată!

Auto-sabotajul
Unii clienŃi au mintea şi aşteptările setate pe faptul că lucrurile
vor merge rău. „Până aici mi-a fost”, „Norocul meu nu va dura
veşnic”. Ceea ce fac mulŃi clienŃi este auto-sabotajul şi adoptarea
unor gânduri negative.

InfluenŃele exterioare
De exemplu oamenilor li se spune „Nu vei face asta niciodată”,
„Nu îŃi stabili obiective prea mari”.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

16
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

Aşadar, ca şi coach, cum puteŃi scoate la iveală aceste credinŃe NOTIłE


care limitează. Una dintre metode este prin punerea întrebărilor
şi ascultarea empatică:

♦ „Cine sunteŃi acum?”


♦ „Ce vă opreşte?”
♦ „Cine sunteŃi acum în relaŃie cu anturajul, familia, dragostea,
sănătatea şi spiritualitatea?”
♦ „Dacă viaŃa dumneavoastră ar fi perfectă, ce aŃi face?”
♦ „Ce anume v-a adus în acest punct?”

FaceŃi o listă de întrebări pe care


le-aŃi alege pentru a scoate la iveală
o credinŃă care limitează.

ScrieŃi-le pe un card şi păstraŃi-le la


îndemână în timpul sesiunilor de coaching

Odată ce aŃi identificat credinŃa care limitează, puteŃi provoca


gândirea clientului şi să îl încurajaŃi să îşi creeze una mai bună.
Îl puteŃi asista în căutarea dovezilor pentru sprijinirea noii
credinŃe. Care este credinŃa lui în ceea ce priveşte potenŃialul
(limitat/nelimitat)? Ce îl motivează (temeri/provocări/aspecte
care îi oferă putere)? Care este răspunsul lui la reuşite/eşecuri?
Pentru a depăşi aceste bariere, coach-ul poate folosi o abordare
sistematică. Este numită „rezultate bine formate”.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

17
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

Prin punerea următoarelor întrebări: NOTIłE


♦ „Ce vă doriŃi?”
♦ „Când, unde şi cu cine aŃi dori acest lucru?”
♦ „Ce veŃi auzi, vedea şi simŃi când veŃi atinge acest lucru?”
♦ „RăspundeŃi de aceste schimbări?”
♦ „VeŃi pierde ceva dacă atingeŃi acest rezultat?”
♦ „Rezultatul merită efortul?”
♦ „Ce consecinŃe va aduce acest rezultat în viaŃa dumneavoastră?”

Există un număr de alte tehnici pe care un coach le poate folosi


pentru a schimba aceste credinŃe, precum:

1. Acceptările pozitive şi reflecŃia


2. AfirmaŃiile
3. Reîncadrarea
4. Întreruperea pattern-ului
5. Ancorele puternice

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

18
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

1. Acceptările pozitive şi reflecŃia NOTIłE

PuneŃi-vă următoarele întrebări


şi scrieŃi răspunsurile în jurnal:
• Toate lucrurile pozitive despre
dumneavoastră, incluzând experienŃele
bune.
• Ce lucruri bune au spus alŃii despre
dumneavoastră?
• Ce abilităŃi aveŃi?
• Ce emoŃii pozitive aŃi avut?
• Ce am făcut şi este deja pozitiv?

Odată ce clientul a completat un exerciŃiu similar, încurajaŃi-l să


reflecteze periodic la această listă. Astfel va începe să îşi
construiască credinŃe, gânduri şi percepŃii pozitive. Pe parcurs
încurajaŃi-l să aducă adăugiri la această listă pentru a confirma
toate lucrurile pozitive pe care le face sau le atinge.

2. AfirmaŃiile
O afirmaŃie confirmă credinŃa care indică clar că cineva poate fi,
face şi avea orice îşi doreşte în viaŃă. Câteva reguli simple se
aplică afirmaŃiilor.

Personale: Descrie o calitate specifică pe care o doriŃi, de


exemplu „Construiesc un raport şi o empatie cu
fiecare persoană pe care o întâlnesc.”
Pozitive: Afirmarea a ceea ce vă doriŃi (nu a ceea ce nu vă
doriŃi)
„Am suficienŃi bani”, mai degrabă decât „Nu am
nici o datorie”.
La timpul „Sunt manager” mai degrabă decât „Voi fi
prezent: manager” – dacă se doreşte o promovare.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

19
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

ÎncurajaŃi clientul să utilizeze cuvinte care au o însemnătate NOTIłE


pentru el, cuvinte care acŃionează asupra emoŃiilor sale şi care
cuprind acŃiuni în ele. Dacă întâmpină dificultăŃi aici, poate fi
potrivit să cereŃi permisiunea pentru realizarea unui
brainstorming, atâta timp cât clientul este încurajat să selecteze
doar cuvintele care chiar sunt importante pentru el. Nu merge
să găsiŃi dumneavoastră cuvinte potrivite pentru altcineva.

ÎncurajaŃi clientul să îşi citească periodic afirmaŃiile şi să fie


conştient de ceea ce simte, ceea ce vede, ceea ce aude în relaŃie
cu aceste afirmaŃii.

3. Reîncadrarea
Această tehnică poate fi folosită pentru a şterge din minte emoŃii
negative, monolog interior negativ, imagini negative. Dacă un
client are monolog interior negativ, cereŃi-i să fie atent la:
♦ PercepŃiile pe care le are
♦ De unde provin aceste percepŃii

Este nevoie de precauŃie aici deoarece evidenŃele istorice indică


limitele dintre coaching şi consiliere. Dacă nu a mai rămas nici o
încărcătură emoŃională în descrierea locului din care provine o
percepŃie, atunci coaching-ul este potrivit. Dacă, în schimb,
emoŃia încă mai persistă, atunci ca şi coach este posibil să
trebuiască să exploraŃi dacă consilierea este necesară.

Dacă este clar că un coaching este potrivit, atunci parcurgeŃi


următorul proces.

LăsaŃi percepŃia deoparte, diminuaŃi intensitatea vocii. Mai bine


creaŃi un alt ton de voce. OpriŃi vocea negativă şi continuaŃi
până când percepŃia şi monologul interior dispar. Un proces
asemănător poate fi aplicat imaginilor negative care dau
oamenilor emoŃii negative; schimbaŃi culoarea imaginii, faceŃi
imaginea mai întunecată, mai mică, puneŃi o ramă în jur, jucaŃi-
vă cu ea. Odată ce clientul îşi dezvoltă o conştientizare a

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

20
MODULUL ŞASE

CREDINłELE
percepŃiilor, viziunilor sau monologului interior negativ,
NOTIłE
coaching-ul îl poate încuraja să modifice răspunsul său la
acestea utilizând toate simŃurile.

4. Întreruperea pattern-ului
O tehnică populară pentru a elimina gândurile negative să
descindă din credinŃe este distragerea. Aceasta se realizează
prin sustragerea energiei de la gândirea negativă. În acest scop,
coach-ul îl sprijină pe client să îşi construiască o conştientizare şi
o identificare a gândirii negative. Tehnica este simplă, când
clientul devine conştient de simptomul negativ, poate alege:
♦ Să bată foarte zgomotos din palme.
♦ Să se ciupească.
♦ Să Ńipe sau să spună ferm „Nu”.
♦ Să îşi afirme că nu el este aşa. Să se gândească la afirmaŃiile
pozitive.

5. Ancorele puternice
Aceasta este o unealtă puternică oferită clientului pentru a
identifica modul în care doreşte să simtă în viitor. Poate face
acest lucru prin utilizarea experienŃelor/emoŃiilor pozitive, care
oferă putere.

Pasul 1 SprijiniŃi clientul pentru a identifica cum s-au simŃit


când au avut o experienŃă care le-a dat putere. Ce au
văzut? Ce au auzit? Cum s-au simŃit?
Pasul 2 ÎntrerupeŃi pattern-ul prin a-l întreba ceva simplu
precum „Ce aŃi mâncat la micul dejun?”
Pasul 3 InvitaŃi-l să selecteze o ancoră. Acesta este un act fizic
folosit pentru a reintroduce experienŃa pozitivă. Poate
fi ceva simplu – strângerea pumnului sau a
genunchiului
Pasul 4 Acum aduceŃi din nou clientul la experienŃa sa
pozitivă şi încurajaŃi-l să continue repetarea
experienŃei de cinci până la zece ori, de fiecare dată
construind pe emoŃiile pe care le vede, simte şi aude.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2007
21
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

Pasul 5 Când s-a atins un vârf, invitaŃi clientul să declanşeze NOTIłE


ancora şi să menŃină experienŃa şi ancora pentru
câteva minute.
Pasul 6 Din nou întrerupeŃi concentrarea cu o întrebare, de
exemplu „Ce veŃi mânca la cină?”
Pasul 7 RepetaŃi procesul de două sau de trei ori până când
clientul poate actualiza automat emoŃia pozitivă prin
simpla declanşare a ancorei.

Ca şi coach, aŃi oferit clientului un instrument pe care îl poate


folosi pentru sine oricând se află într-o situaŃie negativă.

ANALIZA RAłIONALĂ

O tehnică interesantă privind credinŃele este utilizarea Analizei


RaŃionale. De exemplu, cum Roger Bannister, un mare atlet, a
trecut de bariera celor patru minute.

Care era raŃionamentul oamenilor care spuneau că nimeni nu


poate alerga o milă în 4 minute? Medicii au spus că inima unui
om ar ceda. Totuşi, era într-adevăr vreun motiv logic pentru
care timpul să nu fie îmbunătăŃit? Ar trebui să fie mai dificil ca
cineva să parcurgă o milă în 3 minute şi 59,9 secunde decât în 4
minute? Era pur şi simplu o barieră iraŃională care spunea că o
milă nu poate fi parcursă în acest timp. Totuşi, prin utilizarea
Analizei raŃionale, Bannister a fost specific şi nu a ascultat
generalizările. El:
♦ A setat criterii obiective şi măsurabile pentru a judeca
♦ A tratat obiectiv ceea ce se spunea
♦ A notat observaŃiile sale

El s-a eliberat de orice credinŃe iraŃionale. Există oameni care


aşteaptă dovezile în confirmarea sau construirea credinŃelor
proprii. După 12 luni de la recordul lui Roger Bannister, o
mulŃime de oameni au încercat să îl depăşească. Ştiau că pot
realiza acest lucru, din moment ce altcineva deja făcuse asta.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

22
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

Şi-au schimbat credinŃa şi din acest motiv au avut o performanŃă NOTIłE


mai bună. Întâmplarea este la fel de relevantă şi în coaching-ul
vieŃii.

ZONELE DE CONFORT

Există o zonă de confort?

În rolul de coach, sunteŃi conştient dintr-o perspectivă de


coaching că dacă un client nu doreşte să meargă dincolo de el
însuşi, în cele din urmă se va opri. Este acesta scopul unei zone
de confort? Şi dacă da, cum îl ajută aceasta pe client?

Totdeauna este inconfortabil să mergem dincolo de ceea ce deja


ştim, iar acest disconfort poate varia în funcŃie de ce ne spune
sistemul nostru de credinŃe. Din păcate, mulŃi oameni se opresc
când lucrurile încep să devină inconfortabile, însă exact în acest
moment au oportunitatea de a creşte, de a merge mai departe,
de a duce la capăt munca în termeni de dezvoltare personală.

Noile idei şi credinŃe ne pot face să ne simŃim inconfortabil, dar


dacă facem un pas înapoi şi privim clar lucrurile pe care le-am
învăŃat despre credinŃele noastre şi monologul interior pozitiv,
putem fi mai disponibili să mergem înainte pe calea vieŃii. Acest
lucru provoacă ideea unei zone de confort. ViaŃa este ca să fie
trăită!

Putem alege să ne lărgim sistemul de credinŃe, care va avea


impact asupra aşa-numitei „zone de confort”. Secretul este să ne
lărgim „zona de confort”, să o înŃelegem uşor şi să o lăsăm să se
dezvolte cu dovezi pozitive pentru a forma credinŃe pozitive, o
imagine de sine pozitivă şi stimă de sine înaltă. Zona va
continua să crească. Cu cât zonele de confort sunt mai largi, cu
atât este mai scăzută predispoziŃia noastră la stres. Orice este
posibil; coaching-ul este despre pregătirea de a fi „fără limite”.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

23
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

CONCLUZII NOTIłE

CondiŃionarea afectează credinŃele noastre, atât pozitive cât şi


negative. În rolul de coach, învăŃăm să identificăm acele zone
din noi înşine şi din clienŃii noştri care ne pot trage înapoi.
Avem opŃiunea de a învăŃa să ne acceptăm, respectăm şi iubi pe
noi înşine. Această opŃiune ne poate elibera pentru a ne trăi
viaŃa pe care o merităm. Nu prea avem ce face pentru a ne
îmbunătăŃi viaŃa până nu realizăm acest lucru. Ne-am născut
fericiŃi şi compleŃi, dar pe măsură ce viaŃa merge mai departe
devenim foarte abili în a ne da bătuŃi. De ce ne este aşa de dificil
să acceptăm laude din partea celorlalŃi? Dacă faceŃi ceva bine,
spuneŃi-vă „Chiar am făcut o treabă bună aici.”

CredinŃele sunt aspectele care creează realitatea noastră, pe care


doar noi le putem controla, în care doar noi putem alege să
acŃionăm conform lor. Ca şi coach, identificarea abilităŃii
clienŃilor noştri de a se recunoaşte şi de a se iubi pe sine este
răspunsul la multe dintre problemele lor. Prin a fi prezent ca şi
coach, în timp ce clientul învaŃă să se iubească pe sine şi să îşi
realizeze potenŃialul său adevărat, face ca şi coaching-ul să fie
un mediu atât de minunat.

Dar ce s-a întâmplat cu pisoiul din poveste?

S-a zbătut cu o determinare şi cu o credinŃă intensă că poate ieşi


din găleată. S-a zbătut atât de mult încât a transformat crema în
unt şi a reuşit să se caŃere afară. Când au văzut asta, ceilalŃi pisoi
au fost curioşi. „De ce ai continuat să te caŃeri afară din găleată
când noi te chinuiam spunându-Ńi că niciodată nu vei reuşi?” Un
altul a spus „râdeam de tine şi îŃi spuneam că eşti prost şi vei
muri”. Altul a întrebat „De ce nu te-ai dat bătut şi nu ai murit ca
celălalt pisoi?” Pisoiul i-a întrerupt şi le-a spus „O, sunt pe
jumătate surd. Credeam că mă încurajaŃi să mă caŃăr afară”.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2010

24
MODULUL ŞASE

CREDINłELE

NOTIłE

BIBLIOGRAFIE

Bandler R, Using Your Brain For A Change, Real People Press


(ISBN 0-911226-27-3)

Covey S R, 1992, 7 Habits of Highly Effective People, Simon &


Schuster
(ISBN 0-684-85839-8)

Gilpin A, Unstoppable People, Mackays


(ISBN 0-7126-7808-5)

Hirsch P L, 1994, Living With Passion, MLM Publishing


(ISBN 0-9634259-6-X)

Hyrum W S, 2001, What Matters Most, Simon & Schuster


(ISBN 0-7432-0658-4)

Murphy J, 1997, The Power of Your Subconscious Mind, Simon


& Schuster
(ISBN 0-7434-0818-7)

O’Donovan G, The Life Design Programme.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2007

25
MODULUL ŞASE

EXERCIłII DE CONSOLIDARE

1 ListaŃi 4 credinŃe care limitează ce pot apărea în următoarele 3 zone ale


vieŃii:
a) Sănătate/fizică
b) Carieră
c) RelaŃii

2 AnalizaŃi şi evaluaŃi rolul condiŃionării în formarea credinŃelor proprii.

3 ExploraŃi relaŃia dintre monologul interior şi credinŃe utilizând trei


exemple (maxim 250 cuvinte).

4 DescrieŃi în maxim 30 de cuvinte ce este o credinŃă care limitează.

5 IdentificaŃi cum percepŃiile şi comportamentul aduc dovezi pentru


credinŃele proprii.

6 AnalizaŃi trei moduri prin care credinŃele afectează comportamentul


(maxim 250 cuvinte).

7 IdentificaŃi relaŃia dintre conştient şi subconştient în formularea credinŃelor


(maxim 250 de cuvinte).

8 ExploraŃi trei paşi practici care pot asista un client pentru a depăşi o
credinŃă care limitează.

9 IdentificaŃi patru paşi folosiŃi pentru a compune noi credinŃe (300 de


cuvinte maxim).

10 Care este cea mai eficientă cale de a schimba o credinŃă care ia din putere?

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2007

26
MODULUL ŞASE

ESEU DE REFLECłIE

De unde provin credinŃele şi cum au impact asupra noastră?

ReŃineŃi, trebuie să compuneŃi doar 3 eseuri de reflecŃie, fiecare având între 1000 şi
2500 de cuvinte. Acestea sunt la alegere dintre opŃiunile oferite. O listă completă a
titlurilor pentru eseuri se găseşte la sfârşitul manualului de instruire şi din nou în
Manualul de curs.

ConsultaŃi Manualul de curs pentru cerinŃele complete, criteriile de evaluare,


distribuirea punctajului şi structura de notare în ansamblu.

© Noble Manhattan Coaching Ltd


Practitioner Coach Diploma 2007

27