Sunteți pe pagina 1din 40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

PLANIFICĂRI
Clasa: a IV-a
NR. ................/ .....................

VIZAT, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,


DIRECTOR,

profesor pentru învățământ primar


Bold Elena Mihaela

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Structura anului școlar 2017 – 2018


Anul şcolar 2017-2018 va avea 34 de săptămâni de cursuri, însumând 162 de zile lucrătoare, potrivit ordinului
ministrului Educaţiei. Cursurile vor începe în 11 septembrie 2017 și se vor încheia pe 15 iunie 2018.
Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate
fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.
Anul şcolar 2017-2018 se structurează pe două semestre:
– semestrul I (cu o durată de 17 săptămâni, dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018)
– semestrul al II-lea (cu o durată de 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018).

Semestrul I (17 săptămâni): 11 septembrie 2017-2 februarie 2018

Cursuri: luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017


Vacanţă (învăţământ primar şi preşcolar): 28 octombrie – 5 noiembrie 2017
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14 ianuarie 2018
Cursuri: luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018
7
Semestrul al II-lea (17 săptămâni): 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018

Cursuri: luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018


Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 31 martie 2018 – marţi, 10 aprilie 2018
Cursuri: miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri 15 iunie 2018
Vacanţa de vară: sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018

ANEXA 1. la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3371 / 12.03.2013


PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a


pentru învăţământul în limba română

ARIA CURRICULARĂ/ disciplina CLASA


a III-a a IV-a
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română 5 5
Limba modernă engleză 2 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Matematică 4 4
Ştiinţe ale naturii 1 1
OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică 1 1
Istorie - 1
Geografie - 1
Religie* 1 1
ARTE
Muzică şi mişcare 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ , SPORT ŞI SĂNĂTATE
Educaţie fizică 2 2
Joc şi mişcare 1 1
TEHNOLOGII
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - -
NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN 20 21
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII( discipline opţionale) 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 21 22

SCHEMA ORARĂ
CLASA a IV-a A
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

ANUL ŞCOLAR: 2017 – 2018

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina


a IV-a A
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română 5
Limba modernă engleză 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Matematică 4
Ştiinţe ale naturii 1
OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică 1
Istorie 1
Geografie 1
Religie* 1
ARTE
Muzică şi mişcare 1
EDUCAŢIE FIZICĂ , SPORT ŞI SĂNĂTATE
Educaţie fizică 2
Joc şi mişcare 1
TEHNOLOGII
Arte vizuale şi abilităţi practice 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE -
NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN 21
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII( discipline opţionale) 1
Număr de ore pe săptămână 22

ORAR
CLASA a IV-a
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI


Limba Matematică Limba Matematică Lectura
Română Română
Limba Matematică Limba Matematică Istorie
Română Română
Limba Opțional Religie Științe Arte vizuale
engleză
Muzică și Educație Limba Geografie Joc și mișcare
mișcare civică engleză
Educaţie Educaţie
fizică fizică

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Limba și literatura română


MANULAL EDITURA INTUITEXT
AUTORI: Mirela Mihăescu • Ștefan Pacearcă •Anița Dulman • Crenguța Alexe • Otilia Brebene
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 5
Semestrul I: 85 ore
Semestrul al II-lea: 80 ore

Planificare calendaristică
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I – 17 săptămâni
1. Din cartea  Recapitulare – clasa a III-a 10 I - II
vacanței
2. O carte, un 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): - 15 III – V
prieten în plus 2.3. - prezentarea (a unor
3.1. rezultate/proiecte);
3.2. - relatarea unei întâmplări
3.4. imaginate.
4.4.
4.5.  Textul literar:
- titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
- tipuri de litere de tipar;
- textul în versuri (versul, strofa);
- organizarea în tabele, cadrane,
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
diagrame a informațiilor din
textul citit.

 Organizarea textului scris:


- jurnalul de lectură;
- scrierea unui text după un șir de
ilustrații;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte diferite:
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
3. Din natură, 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): - 15 VI – VIII
în cartea de 1.3. - relatarea unei întâmplări
lectură 1.4. imaginate.
2.1.  Textul literar, narativ:
3.1. - personajele textului;
3.2. - timpul, locul, ordinea
3.3. desfășurării întâmplărilor;
3.4. - delimitarea unui text în
3.5. fragmente logice;
4.4. - planul simplu de idei;
- organizarea în tabele, cadrane,
diagrame a informațiilor din
textul citit.
 Organizarea textului scris:
- scrierea unui text după un plan
de idei;
- scrierea creativă.
 Variabilitatea limbii și a
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
comunicării în contexte diferite:
- cuvinte care au aceeași formă,
dar înțeles diferit;
- substantivul (genul, numărul);
- felul substantivelor;
- scrierea corectă a unor
cuvinte.
4. Să facem 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 IX – XI
cunoştinţă cu 2.1. - descrierea de personaje
personajele! 3.1. imaginare, de film sau carte;
3.3. - deducerea sensului unui
3.4. cuvânt prin raportare la
3.5. mesajul audiat în contexte de
4.3. comunicare previzibile.
4.4.
 Textul literar (textul narativ și
textul descriptiv de tip portret):
- formularea de întrebări şi
răspunsuri prin diferite
procedee;
- delimitarea unui text în
fragmente logice;
- extragerea ideilor principale și
secundare;
- realizarea planului dezvoltat
de idei;
- povestirea unui fragment;
- personajele - însușiri fizice,
însușiri morale și sufletești;
- exprimarea unor opinii
personale referitoare la
personaje;
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- organizarea în tabele, cadrane,
diagrame a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- scrierea unui text în care se
prezintă un portret;
- scrierea creativă.
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte diferite:
- adjectivul (numărul, genul);
- scrierea corectă a unor
cuvinte.
5. Primim și 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 XII -XIV
dăruim 2.1. - formularea de solicitări
2.3. formale şi informale;
2.4. - iniţierea şi menţinerea unui
2.5. schimb verbal.
3.1.  Textul literar, narativ:
3.2. - delimitarea unui text în
3.4. fragmente logice;
3.5. - extragerea ideilor principale și
4.1. secundare;
4.2. - realizarea planului dezvoltat
4.5. de idei;
- povestirea unui fragment;
- exprimarea unor opinii
personale referitoare la
personaje;
- organizarea în tabele, cadrane,
diagrame a informațiilor.
 Textul nonliterar funcţional:
- invitaţia.
 Organizarea textului scris:
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- textul funcțional – invitația;
- scrierea creativă.
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte diferite:
- pronumele personal
(numărul, persoana);
- scrierea corectă a unor
cuvinte.
6. Învăţăm cum 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): - 15 XV - XVII
să învăţăm 1.5. - prezentarea (unor
2.2. rezultate/proiecte)
2.3.  Textul nonliterar (de informare):
2.4. - organizarea informațiilor sub
3.1. formă de scheme;
3.4. - extragerea informaţilor
3.6. principale sub formă de titluri şi
4.1. enunțuri ;
4.2. - transferarea informaţiilor din
4.5. text într-un tabel şi dintr-un
tabel într-un text.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (cartea
poștală).
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte diferite:
- sensul cuvintelor.
SEMESTRUL AL II-LEA -17 săptămâni (16 săptămâni predare – învățare – evaluare + 1 săptămână programul „Școala Altfel”)
7. Un start bun  Recapitulare 5 I
8. Universul 1.5.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 II – IV
școlii 2.3. - susţinerea unei opinii.
2.5.  Textul literar, narativ:
3.2. - delimitarea unui text în
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.4. fragmente logice;
3.5. - extragerea ideilor principale și
4.5. secundare;
- realizarea planului dezvoltat de
idei;
- susținerea unor opinii personale
referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane,
diagrame a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (fluturaşul
publicitar).

 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte diferite:
- verbul (numărul, persoana,
timpurile verbului);
- scrierea corectă a unor
verbe.
9. Comunicăm 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): - 15 V – VII
2.1. - iniţierea şi menţinerea unui
2.2. dialog.
3.3.  Textul literar, narativ:
3.4. - identificarea unor secvenţe
4.1. dialogate, respectiv
4.4. descriptive;
- transformarea unei secvențe
dialogate în povestire.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (elaborarea
unui fluturaş publicitar pentru
comunicarea rezultatelor unui
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
proiect);
- banda desenată.
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte diferite:
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- punctuaţia propoziției.
10. A şti , a 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): - 15 VIII – X
face, a fi 2.2. - corectarea abaterilor din mesaje
împreună 2.4. audiate.
3.2.  Textul literar, narativ:
3.4. - delimitarea unui text în
3.5. fragmente logice;
4.1. - extragerea ideilor principale și
secundare;
- realizarea planului dezvoltat
de idei;
- povestirea unui fragment;
- susținerea unor opinii
personale referitoare la
personaje;
- organizarea în tabele, cadrane,
diagrame a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- scrierea unui text în care se
prezintă o întâmplare trăită;
- scrierea unui text în care se
prezintă întâmplări
imaginate.
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte diferite:
- cuvântul –parte de propoziție;
- intuirea relaţiilor simple dintre
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
cuvinte: subiect - predicat;
- scrierea corectă - ortografie şi
punctuaţie.
11. Planeta 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): - 15 XI –XIII
copilăriei 2.5. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări
3.3. cunoscute (citite);
3.4. - prezentarea (unor
3.6. rezultate/proiecte).
4.1.  Textul literar (textul narativ, poezii
4.2. scurte adecvate nivelului de
4.5. vârstă):
- delimitarea unui text în
fragmente logice;
- extragerea ideilor principale și
secundare;
- realizarea planului dezvoltat de
idei;
- povestirea unui fragment;
- susținerea unor opinii personale
referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane,
diagrame a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (E-mailul ,
afişul).
 Variabilitatea limbii și a
comunicării în contexte diferite:
- intuirea relaţiilor simple dintre
cuvinte: enunțul, propoziţia
simplă, propoziţia dezvoltată.
12. Doar un 1.3. 1.4.  Recapitulare finală 10 XIV - XV
pas până la 2.1. 2.2.
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
vacanţă 2.3. 3.1.  Evaluare finală
3.4. 3.5.
4.1, 4.2.
4.3. 4.5.

MATEMATICĂ
MANULAL EDITURA INTUITEXT
AUTORI: Mirela Mihăescu • Ștefan Pacearcă•Anița Dulman • Crenguța Alexe • Otilia Brebenel
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învăţământ: Matematică
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 4
Semestrul I: 68 ore
Semestrul al II-lea: 64 ore
Planificare calendaristică
Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I – 17 săptămâni
1. Din cartea  Recapitulare – clasa a III-a 8 I - II
vacanței -
Recapitulare
2. Călătorie printre 1.1. 1.2.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000 12 III – V
numere, stele și 2.1. 2.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire
planete 2.3. - scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Numerele naturale
cuprinse între
0 – 1 000 000
3. Calcule în natură 1.2.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 12 VI – VIII
Adunarea și scăderea 2.4. 0 – 1 000 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
numerelor naturale în 5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
concentrul 5.3. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda
0 – 1 000 000, fără mersului invers, metoda balanţei).
trecere și cu trecere
peste ordin
4. Parteneri de 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 12 IX – XI
călătorie 5.1. 000
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1000
naturale în concentrul - înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
0 – 1 000 000 - proprietăţile înmulţirii

5. Primim și dăruim  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000


1.1. 12 XII -XIV
Împărțirea numerelor 000 2.5.
naturale în concentrul 5.1.
- împărțirea unui număr la 10, 100, 1000
0 – 1 000 000 5.3.
- împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un
număr de cel mult două cifre (cu rest zero sau diferit de
zero)
6. Să descoperim 3.1.  Organizarea şi reprezentarea datelor 12 XV - XVII
cartea naturii 5.1. - date din tabele: analiza datelor, interpretare
Organizarea și 5.2. - grafice cu bare şi liniare: construire, extragerea unor
reprezentarea datelor. 5.3. informaţii şi prelucrarea lor
Probleme  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice
cunoscute
 Probleme care se rezolvă prin metoda reprezentării grafice
SEMESTRUL AL II-LEA -17 săptămâni (16 săptămâni predare – învățare – evaluare + 1 săptămână programul „Școala Altfel”)
7. Pentru un start  Recapitulare 4 I
bun - Recapitulare
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
8. Universul copiilor 2.4.  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor 12 II – IV
Ordinea efectuării 2.5. rotunde şi pătrate
operațiilor și folosirea 5.1.  Probleme care se rezolvă prin metoda comparației
parantezelor. 5.3.  Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers
Probleme
9. Preocupările 2.1.  Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu 12 V – VII
noastre 2.2. numitorul egal cu 100
Fracții 2.3. - diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin
2.4. desene
5.1. - fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
- adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
- scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%)
10. Proiectăm, 1.2.  Figuri geometrice 12 VIII – X
construim, decorăm 2.1. - drepte perpendiculare, paralele
Elemente de 3.1. - unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
geometrie 3.2. - poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram,
4.1. triunghi
5.1. - cerc
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul
unei reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse
materiale)
- volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu
latura 1 cm)
 Localizarea unor obiecte
- terminologie specifică: paralel, perpendicular
- coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de
reţea
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- hărţi
11. Jocuri și activități 2.5.  Unităţi de măsură pentru lungime 12 XI –XIII
dragi copiilor 4.1. - unităţi de măsură: metrul cu multiplii și submultiplii
Unități de măsură 4.2. - transformări pentru lungime în limita operațiilor
cunoscute
- instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie,
metrul de croitorie, ruletă
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
- transformări pentru volum în limita operațiilor
cunoscute
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul
lichidelor
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi
submultiplii (inclusiv tona și chintalul)
- transformările unităților de măsură în limita operațiilor
cunoscute
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă
 Unităţi de măsură pentru timp
- calculul unor intervale temporale, transformări din
unităţi mai mari în unităţi mai mici de timp
- instrument de măsură: ceasul, cronometrul
 Unităţi de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul
(monede și bancnote în uz)
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate
monetară
12. Pași spre vacanță  Recapitulare finală 12 XIV - XVI
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Recapitulare finală  Evaluare finală

GEOGRAFIE
MANULAL EDITURA INTUITEXT
AUTORI: Manuela Popescu • Ștefan Pacearcă
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina de învăţământ: Geografie
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1
Semestrul I 17 ore
Semestrul al II-lea 16 ore
Planificare calendaristică

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
1. Locuri din 1.1. Orizontul local 1 I
jurul meu 1.2. - Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale
1.3. Orizontul apropiat 2 II-III
2.1. - Clasa, școala, cartierul, localitatea
2.2. - Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
3.1. - Planul clasei, al locuinței, școlii, cartierului și localității
3.2. - Hărți ale orizontului local
3.3.

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.4. Caracteristici generale observabile ale orizontului 2 IV- V
4.1. local
- Relief, hidrografie, vegetație
- Populație, așezări, activități ale oamenilor
De la orizontul local la țară 1 VI
- Localitatea natală
- Regiunea înconjurătoare
- De la orizontul local la regiune și țară
Modificări observabile și repere de timp 1 VII
- Modificări observabile în realitatea înconjurătoare
- Ora, ziua, săptămâna, anul
- Calendarul
Recapitulare – Evaluare 1 VIII
2. România- 2.2 Limite și vecini 1 IX
geografie 2.3
generalăRomânia 3.1 Relieful: caracteristici generale și trepte de relief 1 X
– geografie 3.2
4.3 Clima, apele, vegetația, animalele și solurile 3 XI-XII-XIII

Locuitorii și așezările omenești 1 XIV

Activități economice 2 XVI


- Resurse și activități industriale
- Principalele produse agricole
- Căi de comunicație
Recapitulare semestrială 1 XVII

SEMESTRUL AL II-LEA
3. România- 1.1 Marile unități geografice ale României – 2 I - II
geografie 1.3 caracteristici generale (pe trepte de relief)
regională 4.2
4.3 Carpații
Dealurile și podișurile 1 III
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Câmpiile (inclusiv Delta Dunării) 2 IV-V

Caracteristici geografice ale regiunii în care este 1 VI


situat orizontul local
- Elemente de prezentare ale unei regiuni (poziție,
limite, caracteristici naturale, resurse și activități
economice)
- Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din jurul
orizontului local
Organizarea administrativă a României 3 VII-VIII-IX
- Organizarea administrativă actuală
- Orașul București – caracterizare geografică
- Caracterizarea geografică a județului și a localității în
care este situat orizontul local
Recapitulare 1 X

Marile unități geografice ale României – 2 I - II


caracteristici generale (pe trepte de relief)

Carpații

4. România în 2.2 România în Europa 1 XI


Europa și în lume 2.3 - Poziția geografică a României în Europa: limite și
3.1 vecini
3.3 - Țările vecine: denumire, capitală
4.1 Europa – un continent al planetei 1 XII
- Europa – scurtă caracterizare geografică
- Europa și România – elemente comune
- Uniunea Europeană
Terra – planeta noastră 1 XIII
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- Caracteristici generale (formă, mărime, mișcări)
- Continente și oceane
Terra – o planetă a sistemului solar 1 XIV
- Planiglobul – imaginea Terrei

Recapitulare 1 XV

5. Geografia fără 1.1; 2.3; 4.1; Recapitulare finală 1 XVI


frontiere 1.2; 2.2; 3.1;
3.4 ;4.2;1.3;
2.1; 3.2 ;3.3;
4.3

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

ȘTIINȚE ALE NATURII


MANULAL GRUP EDITORIAL ART
AUTORI: NICOLAE PLOSCARIU
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învăţământ: Științe ale naturii
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1
Semestrul I 17 ore
Semestrul al II-lea 16 ore

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
Unitatea I 1.1; 1.2  Iată ce ştim!
2.1; 2.2; 2.3  Suntem asemănători sau ne deosebim
Vieţuitoarele: etape de viaţă 2.4; 2.5  Despre om: părinţi şi urmaşi I-III
şi hrănire 3
 Ciclul de viaţă
 Proiect : Arborele genealogic
1.1; 1.2  Mod sănătos de viaţă: dietă echilibrată şi mişcare
2.1; 2.2; 2.3  Despre viaţa plantelor
2.4; 2.5  Despre viaţa animalelor
3.1 IV- VII
 Lanţuri trofice
 Recapitulare 4
 Evaluare
Unitatea II 1.1; 1.2  Iată ce ştim! VIII-XVII
3.1  Medii de viaţă din ţara noastră 10
Vieţuitoarele: medii de viaţă
 Pajiştea
 Pădurea
 Proiect : Comoara pădurii
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Râul
 Portofoliu : Adoptăm un râu
 Marea
 Portofoliu: Mări ale Pământului
 Deşertul
 Vieţuitoare în pericol
 Animale ale pământului
 Recapitulare
 Evaluare

SEMESTRUL AL II-LEA
Unitatea III 1.1; 1.2  Iată ce știm! (actualizare)
Soarele, planetele şi viaţa pe 2.1; 2.2;  Soarele: sursă de lumină și căldură
Pământ 2.4; 2.5  Sistemul Solar
3.2  Portofoliu: Adoptăm o planetă 7
 Despre Pământ
 Soarele şi viaţa pe Pământ I-VII
 Mărturii ale vieții din trecut
 Portofoliu: Muzee de științe ale naturiiâ
 Recapitulare
 Evaluare
 Laboratorul lui Leonardo: Pluviometru
Unitatea IV 1.1; 1.2  Iată ce știm! (actualizare) VIII-XV
Corpuri, energie, lumină 2.1; 2.2;  Facem puțină lumină
2.3; 2.4;  Despre apă: proprietăți și utilizări
2.5  Portofoliu: Apa, resursă naturală 8
3.2  Plutirea corpurilor
 Despre amestecuri
 Transformări ale corpurilor (I): dizolvarea
 Transformări ale corpurilor (II): arderea, coacerea, alterarea
putrezirea, ruginirea
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Portofoliu: Utilitatea practică a arderii și coacerii. Pericole ale
consumului de alimente alterate
 Despre energie
 Portofoliu: Combustibilii. Energia verde
 Despre lumină
 Recapitulare
 Evaluare
Recapitulare finală 1.1; 1.2  Oameni de știință și inventatori
2.1; 2.2;  Mic dicționar XVI
2.3; 2.4; 2.5
3.2 1

EDUCAȚIE CIVICĂ
MANUAL EDITURA CD PRESS
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

AUTORI: DANIELA BARBU


Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina de învăţământ: Educaţie civică
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1
Semestrul I 17 ore
Semestrul al II-lea 16 ore
Planificare calendaristică

2. 3. 4. 5. 6. 7.
Unităţi de învăţare Comp. Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.
specifice ore
Unitatea I 1.1.  Zbor printre amintiri 3 I - III
Din nou la şcoală! 1.2.  Pornim la drum împreună!
3.1.  Evaluare iniţială
Unitatea II 2.1.  Acasă, în localitatea mea 8 IV - XI
Locuri în care mă simt acasă 2.2.  Festivalul gtradiţiilor locale
3.1.  Să vorbim despre ţara mea
 Simbolurile ţării mele
 Din dragoste pentru ţara mea
 România printre statele Uniunii
Europene
 Călătorie printre simbolurile UE
 Recapitulare
 Evaluare
Unitatea III 1.3.  Şi copiii au drepturi! 4 XII - XV
Albumul cu drepturi şi 2.4.  Cine îmi apără drepturile?
responsabilităţi 3.2.  Am drepturi şi responsabilităţi
3.3.  Evaluare Portofoliu
Proiecte 1.3. Drepturile copiilor în context european 2 XVI - XVII
2.1. Ajutăm, învăţăm! – proiect în colaborare cu
2.2. Asociaţia EDUCAT
2.3.
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA 3.1.

SEMESTRUL AL II LEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

2. 3. 4. 5. 6. 7.
Unităţi de învăţare Comp. Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.
specifice ore
Unitatea IV 1.1.  E bine să faci bine! 6 I - III
Valorile şi normele morale în care 1.2.  Ce aduce solidaritatea?
cred! 3.1.  Ce înseamnă să fii cinstit?
 Altruism contra egoism
 Fețele respectului
 Sunt o persoană responsabilă?
 Normele morale fac parte din viața
 De ce avem nevoie de norme morale?
 Recapitulare. Valorile și normele morale
în care cred
 Evaluare
Unitatea V 2.1.  Cum mă comport zi de zi? 6 IV - XI
În direct… Comportamente moral- 2.2.  Pentru că mie îmi pasă!
civice 3.1.  Furtuna comportamentelor antisociale
 Schimbarea începe cu mine!
 Recapitulare.
 În direct… Comportamente moral-civice
 Evaluare.
Unitatea VI  Beneficii ale vieţii moral civice 2 XII - XV
Recapitulare finală  Schimbă în bine !
Proiecte 1.3. Nimic diferit! – proiect în colaborare cu 2 XVI - XVII
2.1. Asociaţia EDUCAT
2.2.
2.3.
3.1.

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE


PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

MANULAL EDITURA ARS LIBRIS


AUTORI: ADINA GRIGORE
Aria curriculară:
Disciplina de învăţământ: Arte vizuale şi abilităţi practice
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1
Semestrul I 17 ore
Semestrul al II-lea 16 ore

Planificare calendaristică

Unități de Competenț Nr. Săpt./


învățare e Conţinuturi de Data Obs.
specifice ore
Unitatea I 5 I-V
1.1  “Simfonia punctelor “ - Punctul - element de limbaj plastic
”Fantezii de 1.2  “Jocul liniilor” - Linia - element de limbaj plastic
toamnă” 2.1  “Mesajul formei” - Forma şi valoarea - elemente de limbaj
Punctul. Linia. 2.2 plastic
Forma

4 VI-IX
Unitatea II 1.1  “Dansul culorilor” - Culori primare și culori binare
”Picături de 1.2  “Dialogul culorilor” - Culori calde și culori reci
culoare” 2.1  “Armonie în culoare” - Nuanţe şi tonuri
Culori. Nuanţe. 2.2  Recapitulare. Evaluare
Tonuri

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unități de Competenț Nr. Săpt./


învățare e Conţinuturi de Data Obs.
specifice ore
4 X-XIII
Unitatea III 1.1  “La mulți ani, români!” - Pictură pe suport textil
”Miraj de iarnă” 1.2  “Artă populară” - Linia, punctul, forma - elemente decorative
Pictură 2.1  “Clinchet de sărbătoare” - Tehnica Kirigami
Machete şi modele 2.3
 Recapitulare. Evaluare
2.4

3 XIV-XVII
Unitatea IV 1.1  “Lumea poveştilor” - Scenariu prin schiţare
”O lume 1.2  “Locuri dragi” - Schiţare prin colaj
minunată !” 2.1  Personaje din poveşti - Confecţionare de costume şi măşti –
Machete. Măşti 2.3  Recapitulare. Evaluare
2.4

6 I-IV
Unitatea V  “Artă şi îndemânare” - Împletirea - tehnică de lucru
”Măiestrie şi 1.1  “Zvon de primăvară” - Modelare liberă - tehnică de lucru –
creaţie” 1.2  “Jocul cu mărgele” Confecţionarea de obiecte decorative
Pictură 2.1  “Talent şi dăruire” - Pictură pe ceramică / lemn / sticlă
Modelaj 2.2  “Albumul meu” - Fotografia ca limbaj
Fotografie 2.4  Recapitulare. Evaluare
1.1 4 VII-X
Unitatea VI 1.2  „Micul arhitect” - Linia - ca intersecţie de planuri
”Cer şi Pământ” 2.1  „Glasul naturii” - Macheta: forme, texturi - elemente de
Machete şi felicitări 2.2 limbaj plastic
2.3  “Paşte fericit!” - Felicitarea
 Recapitulare. Evaluare

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unități de Competenț Nr. Săpt./


învățare e Conţinuturi de Data Obs.
specifice ore
Unitatea VII 1.1 4 XI-XIV
”Farmecul 1.2  ” Ne jucăm” - Jocuri şi jucării
copilăriei” 2.1  ” Ne costumăm” - Camuflajul
Jocuri şi jucării 2.2  Evaluare - ” Micul scenograf - Miniscena.
2.3  Decor scenografic
2.4
Recapitulare finală 1.1 1.2  RECAPITULARE 2 XV-XVI
”VINE VACANŢA 2.1 2.3  ”Vacanţă plăcută”
MARE!” 2.4

MUZICĂ ȘI MIȘCARE
MANUAL : Muzică şi mişcare

AUTORI: Lăcrămioara Pauliuc


Editura : CD Press
Aria curriculară: Arte
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Disciplina de învăţământ: Muzică şi mişcare


Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1
Semestrul I 17 ore
Semestrul al II-lea 16 ore
Planificare calendaristică

Unități de Competenț Nr. Săpt./


învățare e Conţinuturi de Data Obs.
specifice ore
SEMESTRUL I

2 I-II
1. Recapitulare
Unitatea I 1.1  Sunet muzical sau zgomot
Am învățat în clasa 1.2  Cum receptăm sunetele?
a III-a 2.1  Alfabetul muzical
3.1  Jucării muzicale
3.3 2. Evaluare

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unități de Competenț Nr. Săpt./


învățare e Conţinuturi de Data Obs.
specifice ore
3. Cântarea vocală 8 III- X
Unitatea II  Cum cântăm corect?
Învăţăm să cântăm 1.2  Cum cântăm în cor?
2.1  Exerciții de respirație și vocalize
2.2  Cum sunt construite cântecele?
3.2  Legătura dintre text şi melodie
 Strofă şi refren. Repetiție sau schimbare
4. Cum se notează lungimea duratelor în muzică
 Durata de un timp. Pătrimea
 Durata de jumătate de timp. Optimea
 Durata de doi timpi. Doimea
 Pauza de pătrime
 Pauza de optime
5. Măsura de 2/4
6. Recapitulare
7. Evaluare
8. Sunetul şi nota Si sub portativ 7 XI - XVII
9. Sunetul şi nota La sub portativ
Unitatea III 1.1 10. Sunetul şi nota Sol sub portativ
Să cântăm, să 2.1 11. Dansul popular
colindăm 3.1 12. Genuri muzicale. Colinda
3.2 13. Obiceiuri de iarnă
3.3 Proiect artistic. Brăduţul lui Moș Crăciun
14. Diezul şi becarul
15. Bemolul
16. Recapitulare
17. Evaluare
Proiect artistic. Hora Unirii
Repertoriu. Cântece de iarnă

SEMESTRUL al II-lea

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unități de Competenț Nr. Săpt./


învățare e Conţinuturi de Data Obs.
specifice ore
Unitatea IV 1.1; 1.2; 1.3; Recapitulare 8 I-VIII
Să cântăm, să 2.1; 2.1; 3.1; 18. Măsura de 3/4
dansăm 3.2 19. Dansul
 Menuetul
 Valsul -
 Polca
 Mazurca
 Proiect artistic
 8 Martie
20. Sunetul şi nota Re 2
21. Sunetul şi nota Mi 2
22. Sunetul şi nota Fa 2
23. Sunetul şi nota Sol 2
Proiect. Tradiţii de Florii
24. Recapitulare
25. Evaluare

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unități de Competenț Nr. Săpt./


învățare e Conţinuturi de Data Obs.
specifice ore
Unitatea V 1.2; 1.3; 2.1; 26. Măsura de 4/4 5 IX - XII
Să interpretăm 2.2; 3.1; 3.3 27. Nota întreagă
28. Nuanţe
29. Tempo
30. Sunete din natură
31. Timbru vocal
32. Timbru instrumental
Timbrul instrumentelor cu clape.
Timbrul instrumentelor cu coarde
Timbrul instrumentelor de suflat
Timbrul instrumentelor de percuție
Timbrul orchestrei
Simte muzica!
33. Recapitulare finală
34. Evaluare finală
Proiect cultural. Cu toții suntem talentați!
Repertoriu de cântece
Micii melomani 1.1; 1.2; 1.3; Audiţii muzicale 3 XII - XVI
2.1; 2.2; 3.1; Operă
3.2 Simfonie
Miniaturi la pian
Rock
Folk
Pop

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

ISTORIE
MANULAL EDITURA CORINT

AUTORI: COORD. ZOE PETRE


Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina de învăţământ: Istorie
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1
Semestrul I 17 ore
Semestrul al II-lea 16 ore

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Unități de învățare Competențe Nr. Săpt./
specifice Conţinuturi de Data Obs.
ore
Unitatea I 1.1, 1.3, 2.1,  Timpul şi spațiul istoric. Sursele istorice 9 I - IX
Trecutul şi 2.2, 3.2, 4.1,  Trecutul și prezentul familiei mele
prezentul din jurul 4.3  Viaţa în comunitatea locală și națională
nostru  Copilăria de ieri și de azi .
 Popoare de ieri și de azi
 Cunoaşterea lumii prin călători
 Să ne amintim!
 Proiect interdisciplinar
 Să ne autoevaluăm!

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unități de învățare Competențe Nr. Săpt./


specifice Conţinuturi de Data Obs.
ore
Unitatea II 1.1, 1.2, 1.3,  Legende și scrieri ale anticilor despre daci şi romani 8 X - XVII
Epoci, evenimente, 2.1, 2.2, 2.3,  Figuri legendare din trecutul Țărilor Române
personalităţi 3.2, 4.1, 4.2,  Voievozi şi domnitori români
4.3  Transilvania – spațiu multietnic
 Personalităţi ale minorităţilor
 Să ne amintim!
 Să ne autoevaluăm!
Unitatea III 1.2  Alexandru Ioan Cuza și Unirea 7 I-VII
Epoci , evenimente, 2.2  Domnia lui Carol I o epocă de progres în istoria României
personalităţi 2.3  Eroi ai Primului Război Mondial
3.1  Regele Ferdinand și Marea Unire
3.2  România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial -
4.1  Comunismul și Revoluţia din România
4.2
 Să ne amintim
4.3
 Proiect interdisciplinar
 Să ne autoevaluăm

Unitatea IV 1.2 6 VIII-XII


Cultură şi 2.2  Locuri istorice din comunitatea locală
patrimoniu 2.3  Așezări și construcții dacice, grecești şi romane
3.1  Martore ale evenimentelor istorice naționale, castele şi cetăţi din
3.2 România
4.1  Ctitorii ale domnitorilor din ʟările Române
4.2  Monumente și locuri din România incluse în patrimoniul
4.3 UNESCO
 Să ne amintim
 Să ne autoevaluăm

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

Unități de învățare Competențe Nr. Săpt./


specifice Conţinuturi de Data Obs.
ore
Evaluare finală 1.2 2.2  Proiecte de grup 3 XIII-XVI
2.3 3.1  În ce credem, ce ne uneşte!
3.2 4.1  Ei au fost conducătorii noştri!
4.2 4.3  Eroul meu!

JOC ȘI MIȘCARE
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

ARIA CURRICULARĂ: EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE


Nr. ore / săptămână: 1 oră
Nr. total ore: 33 ore
Semestrul I : 17 săpt. (17 ore)
Semestrul al II-lea: 16 săpt. (16 ore)

Nr. Domeniul Comp. Conținuturi Nr. Săpt. Observaţii


crt. specifice ore
Formaţii de adunare Deplasare in coloane Permanent,
Capacitatea de organizare Porniri si opriri Coloane de gimnastica 10-15 min
Dezvoltarea fizică armonioasă Complex de exerciţii pentru pregătirea organismului
pentru efort (încălzirea);
1. 2.1. Mesaje de tip asertiv in jocuri de miscare S1 – S3 Permanent,
Deprinderi de comunicare și lucru în 2.2. (Exemple: ascultarea opiniilor celorlalți; exprimarea 3 pe timpul
echipă deschisă a aprobarii sau dezaprobării rezultatelor. desfășurării
Întrecerile, in jocurile de mișcare) jocurilor

Modalitati de comunicare verbală și nonverbală


elev- elev, în echipă, în întreceri
(Exemple: încurajarea, sprijinirea, stimularea,
semnalarea)

Atribuțiile rolurilor în jocurile de mișcare


(Exemple: de subordonare, de conducere, de
executant)

Drepturile și obligațiile participanților la jocurile


de mișcare
(Exemplu: participant în condiții egale de joc,
respectarea regulilor și a celorlalți participanți)

Responsabilitățile rolurilor de organizare a


jocurilor
(Exemple:delimitarea spațiilor de joc, amplasarea
materialelor didactice, constituirea echipelor,
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

tragerile la sorți)
(Exemple de jocuri: Uliul si porumbeii; Păsărelele
intra în cuib; Năvodul; Coșulețul cu două toarte)
2 Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers S4 –
Capacitate psiho - motrică 1.1. cu scimbari de direcție 15 S18
1.2. (Exemple de jocuri: Stafete cu deplasări în diferite
1.3 variante de mers)

Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante


de alergare:
- în zig-zag
- cu ocolire de obstacole
- cu trecere peste obstacole
- cu transport, punere și culegere de obiecte
(Exemple de jocuri: Naveta spațială; Vizitiul și doi
cai; Figurile geometrice; Calculatoarele)

Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante


de sărituri cu desprindere de pe un picior și de pe
ambele picioare, în lungime, înălțime și
adâncime; cu coardă
(Exemple de jocuri:Șotronul; Elasticul; Cercurile
zburătoare)

Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante


de aruncare și prindere:
- aruncare azvarlita la distanta, la tinta si la partener
- aruncare impinsa cu doua maini de la piept
- prindere cu doua maini a obiectelor rostogolite
- prindere cu doua maini a mingii transmise de un
partener
(Exemple de jocuri: Suveica incrucisata; Mingea la
capitan; Intre doua focuri; Vânătorii și rațele)

Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete


cuprinzând deprinderi motrice complexe
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

(utilitar-aplicative):
- tracțiune-împingere
- cățărare-coborâre
- tracțiune
-escaladare
(Exemple de jocuri: Lupta cocosilor; Transportul
ranitului; Remorcarea; Ancoram corabia la mal)

Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea


calităților motrice: combinate
(Exemple de jocuri: Vânătorii si ratele; Nu te lăsa
frate - varianta)
Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:
- coordonare ochi-mana
- coordonare ochi-picior
- coordonare generala
(Exemple de jocuri: Tintasii iscusiti; Vanatorii si
ratele; Intre doua focuri)
3. Stil de viață activ Jocuri de mișcare cu continuturi complexe S19 –
1.1. pentru dezvoltarea capacitatii generale de efort 15 S33
1.2. (Exemple de jocuri:Ancoram corabia la mal;
1.3 Vanatorii si ratele; Intre doua focuri )

Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate


în excursii, tabere, drumetii

Echipamente pentru jocuri de miscare


desfasurate in activitatile extracurriculare

Jocuri de miscare desfasurate intre echipe stabile


(Exemple de jocuri: Ancoram corabia la mal; Naveta
spatiala; Caculatoarele; Infanteristii)

Ofertele școlilor și comunităților locale de


practicare a activităților fizice (concursuri
școlare – în școală, între școli; centre locale de
PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA, OLT

inițiere în diferite sporturi, serbări sportive)


Activități turistice

PROF. ÎNV. PRIMAR BOLD ELENA MIHAELA