Sunteți pe pagina 1din 2

MiniOlimpiada de Limbă şi literatură română – Clasa a IV-a

Timp de lucru 2 ore


Citeşte cu atenţie următorul text:
„Luați-vă de mâ nă . Gata. Astă zi mergem în Lună. Noi putem pă ră si planeta chiar dacă nu e gata
racheta. Fiindcă, la urma urmei, o să mergem în Lună pe jos, că e drumul frumos. Ne uită m bine unde se vede
o rază care arde subțire ca un pai, și ne vom ține de ea scai. Dincolo de zare, poteca o ia drept spre Soare.
Acolo dăm drumul baloanelor colorate, luate pentru orice eventualitate. Baloanele se-nalță, se-nalță și ne
ridică-n sus ca-ntr-o balanță . În jurul nostru vom auzi cum ră sar stelele, cu un fâ sâit ușor, parcă se deschid
umbrelele. Luna se va face tot mai mare, și la urmă ne va ră să ri exact sub picioare.
Îmi pare bine c-aveți încredere-n mine și faceți întocmai cum v-am spus, ca s-ajungeți sus. De altfel,
iată , am și ajuns. Bă nuiam eu că sunt vorbă lungă să v-ajungă , dar acum – asta-i bună ! – nici nu știu câ nd v-
am pă lă vră git pâ n' la Lună . Suntem pe steaua aia mare de stei*, la care latră noaptea Grivei. De ce nu ne-a
ieșit nimeni în întâ mpinare să ne dea o floare? Fiindcă aici nu sunt flori, nici animale, nici nori. De asemenea,
e-adevă rat, nu este aer de respirat.
Luna este un pă mâ nt neispră vit. A-ncercat ea niște pă duri și niște ape, dar nu i-au ieșit. Asta-i
situația, n-ai ce-i face. Va trebui să umplem noi Luna, ce mai încolo și-ncoace. Odată și odată , tot trebuia să
repare cineva jucă ria asta stricată . Eu am susținut de-atâ tea ori: noi, copiii, suntem cei mai grozavi
inventatori. Nu e aer în Lună ? Nu ne pasă, am adus de-acasă. Iată, dezumflăm baloanele pe care le-am umplut
cu vâ nt, pe Pă mâ nt. S-a luminat cerul Lunii cu aer. Așa, acum mai poate omul respira. Ș i se mai poate juca.
În țara asta pustie, care stră lucește ca o agrafă nu-s condiții omenești de trai decâ t pentru girafă .Că
ea intinde gâ tul ei lung în vâ nt și paște iarbă pe Pă mâ nt. Deci, prima etapă de populare a Lunii va fi care,
ghici? Aducerea unei girafe de la cel mai apropiat circ aici. Am și adus-o eu, chiar în clipele acestea, ca să
scurtă m povestea. Acum știți ce e? Uite, mi-a mai venit o idee. Să rugă m frumos girafa asta să ne care într-o
să ptămâ nă cele necesare pentru înființarea vieții pe Lună . Pentru că și așa ea tot seamă nă cu o macara. Ce
aducem mai întâ i la noi? Asta vă roade acum pe voi. Trebuie să facem o listă în privința asta, realistă. Dintre
animale vom aduce numai strictul necesar. De exemplu, lupul nu-l vom aduce, că e mă gar! Și uite, azi o floare,
mâ ine o privighetoare, azi un că țel, mâ ine un purcel, azi un ou, mâ ine un bou, Luna se va umple de verdeață ,
de viață pâ nă poimâ ine dimineață.”
(„La ce latră Grivei?” – Marin Sorescu)
*Colț (ascuțit) de stâ ncă.

 Subiectul I - Înţelegerea textului (Se lucrează pe foaia I) – 30 puncte


1. Ră spunde în scris la urmă toarele întrebă ri:
a) Cu ajutorul cui au gă sit copiii drumul pâ nă la Lună ?
b) Ce spune autorul că nu se gă sește pe Lună ?
c) Ce spune autorul descpre copii?De ce?
d) Arată expresiile prin care autorul caracterizează Luna.
e) Arată ce înțeles are adjectivul „neispră vit”în acest text.

2. Arată în câ teva râ nduri motivele pentru care era girafa prima etapă de populare a Lunii.

3. Transcriedouă exprimă ri prin careautorul a reușit să imprime textului un caracter hazliu.


 Subiectul II - Elemente de construcţie a comunicării (Se lucrează pe foaia II) - 35 puncte

1. Arată înțelesul expresiilor urmă toare. Scrie direct explicația pentru punctul corespunză tor.
a) Parcă era căzut din lună.
b) A promis câ te în lună și în stele.
c) A lustruit pantofii lună .
d) Eclipsă de Lună

2. Scrie directce caracteristică are în plus textul „La ce latră Grivei” față de textele obișnuite în proză și
că rui tip de text îi corespunde acest lucru. Scrie în acest sens primele două exemple din text.

3. Alcă tuiește câ te o propoziție cu variantele ca ortograme ale cuvintelor urmă toare: iau, dea, car.

4. Analizează pă rțile de vorbire (fă ră cuvintele de legă tură ) din urmă toarea propoziție:
„În țara asta pustie, nu-s condiții omenești de trai decât pentru girafă.”
(Pentru adjective, arată și substantivul de care se leagă !)

5. Scrie pe foaia de concurs propoziția de la punctul 4, subliniază fiecare parte de propoziție și scrie
deasupra felul pă rții de propoziție cu majuscule de tipar, iar dedesubt felul pă rții de vorbire cu
inițiale mici de mâ nă .

 Subiectul III - Scriere imaginativă (Se lucrează pe foaia III) 25puncte


Scrie un text creativ în care să povestești o întâ mplare cu personaje animale care „vorbesc cu grai
omenesc”.Pune personajelor tale nume rimate ca de exemplu: „Vră biuța-Huța-Huța” sau”Elefantescu-
Elefă nțel-Câ t-Un-Deal-De-Mititel”, etc.(Nu folosi exact aceste nume!)
Pentru punctaj maxim, compunerea trebuie:
 să aibă un titlu adecvat;
 să respecte pă rţile componente;
 să aibă pasaje de descriere, narare şi dialog;
 să aibă o exprimare corectă , să respecte normele ortografice şi de aşezare corectă în pagină ;
 să aibă cel puţin 15 râ nduri;
 să reflecte creativitate, să aibă un conţinut interesant de idei.
 să aibă un aspect estetic plăcut;

Notă : Se acordă 10 puncte din oficiu.