Sunteți pe pagina 1din 7

GRĂDINIȚA CASA CORPULUI

SPECIALĂ DIDACTIC
FĂLTICENI „GEORGE TOFAN”
SUCEAVA

Inspector Învățământ Director, Director,


special,
prof. Ionel Dumistrăcel prof. Elena Varganici prof. Elena Manuela David

INVITAȚIE

SIMPOZION NAȚIONAL
DE DIDACTICĂ SPECIALĂ
EDUCAȚIE ȘI TERAPIE PENTRU COPIII
CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE.
ABORDARE HOLISTICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ

EDIŢIA a V-a

ORGANIZATOR

GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI

16 MAI 2020
ARGUMENT:
Având în vedere principiile proclamate în Convenția Organizației Naţiunilor Unite
care recunoaşte demnitatea intrinsecă, valoarea şi drepturile egale şi inalienabile ale omului ca
fundament al libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume și recunoscând faptul că dizabilitatea este un
concept în evoluţie şi că acesta rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu deficienţe şi
barierele de atitudine şi de mediu care împiedică participarea lor deplină şi efectivă în
societate în condiţii de egalitate cu ceilalţi1, instituţiile şcolare trebuie să participe şi să
sprijine înţelegerea şi acceptarea drepturilor tuturor persoanelor indiferent de grupul sau
mediul de provenienţă, contribuind la eliminarea temerilor, concepţiilor greşite despre
calitatea umană a acestor persoane2.
Simpozionul național de didactică specială cu titlul „Educație și terapie pentru copiii
cu dificultăți de învățare. Abordare holistică și funcțională” se doreşte a fi un demers pentru
implicarea cadrelor didactice din învăţământul de masă și special preuniversitar într-un proces
de comunicare deschisă în domeniul psihopedagogiei speciale, menit să răspundă
provocărilor legate de învățământul incluziv.

SCOP:

Simpozionul național de didactică specială va constitui un prilej pentru prezentarea,


dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din domeniul psihopedagogiei speciale, crearea unor
relații eficiente între unități școlare și cadre didactice preocupate de problema integrării
sociale și școlare a copiilor cu dificultăți de învățare, propunerea şi implementarea de noi
resurse alternative didactice.

OBIECTIVE:

1. dezvoltarea interesului pentru cercetare;


2. stimularea cadrelor didactice pentru participarea activă la dezvoltarea profesională și
personală;
3. prezentarea / diseminarea  unor soluții adecvate,  a unor strategii posibile de rezolvare
optimă a provocărilor legate de integrarea copiilor cu dificultăți în învățământul
preuniversitar;
4. promovarea de noi resurse didactice alternative, adaptarea unor metode de predare și
evaluare în contextul învățământului deschis;
5. împărtășirea experienţelor profesionale ale cadrelor didactice participante, referitoare
la tema abordată;
6. discutarea temei simpozionului din perspectiva gândirii critice și a procesului
cercetării ştiinţifice; 
7. popularizarea activităţilor din cadrul proiectului la nivel local, județean și în mediul
virtual;
8. publicarea lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului EDUCAȚIE ȘI TERAPIE
PENTRU COPIII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE. ABORDARE HOLISTICĂ
ȘI FUNCȚIONALĂ în format electronic (CD cu ISSN și ISSN-L).

1
Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată și de România, 2010
2
Gherguț, Alois, Şcolarizarea copiilor cu cerinţe speciale/dizabilităţi în sistemul românesc de învăţământ
Grup ţintă:
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din unități de învățământ de masă și
special din județul Suceava și din țară.
Desfăşurarea activităţilor:
1. postarea pe internet a regulamentului – perioada martie 2020;
2. confirmarea participării la simpozion – perioada martie –1 mai 2020;
3. trimiterea documentelor necesare conform regulamentului – martie –1 mai 2020;
4. publicarea lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului în format electronic (CD cu
ISSN) – perioada 1 – 14 mai 2020;
5. desfăşurarea lucrărilor simpozionului –16 mai 2020;
6. diseminarea informațiilor dezbătute în cadrul proiectului – perioada1 6 mai – 31
august 2020

Tematica:
a) evaluarea psihopedagogică și funcțională a copiilor cu dificultăți de învățare;
b) abordarea copiilor cu dificultăți de învățare în procesul instructiv-educativ și
recuperativ-terapeutic;
c) adaptarea procesului instructiv-educativ în urma evaluării holistice, funcționale;
d) promovarea de noi resurse didactice alternative, a unor metode de predare și evaluare
adaptate în contextul învățământului deschis;
e) integrarea şcolară şi socială a copiilor cu dificultăți de învățare.

Regulamentul: va fi pus la dispoziţia participanţilor prin postarea pe www.didactic.ro /


trimis prin e-mail unităților școlare potențial participante.

DATELE INSTITUŢIEI ORGANIZATOARE:


GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI
str. Dimitrie Hîrlescu, nr. 6, loc. Fălticeni, jud. Suceava, cod 725200,
Tel./Fax 0230542385,
E-mail: simpozionnationalfalticeni@yahoo.com,
www.gradinitaspecialafalticeni.ro

COORDONATORI:
- Prof. Varganici Elena – tel. 0745776262;
- prof. Timofti Simona – tel. 0753048389;
- prof. Sava Carmen Angelica – tel. 074605133.

Director,

Prof. Varganici Elena


REGULAMENT DE PARTICIPARE

1. Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor

Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor se vor face până la data de 10 mai 2020, în
format electronic, pe e-mail-ul simpozionnationalfalticeni@yahoo.com – prin atașarea următoarele
documente:
1. fişa de înscriere completată (ANEXA 1);
2. document Word cu lucrarea;
3. contract de sponsorizare completat (ANEXA 2) și scanat;
4. dovadă plată - 20 lei (scanată).
Fișierul va fi denumit cu numele autorului.

Atenţie!
La e-mail-ul trimis trebuie să existe aceste patru ataşamente!
Dacă nu veţi primi confirmare la e-mail-ul dvs. retrimiteţi e-mail-ul şi / sau contactaţi-ne
telefonic!

2. Condiţii de realizare a materialelor prezentate

 Textul lucrării se va redacta în format A4, la un rând, cu margini egale de 25 mm (text aliniat
stânga-dreapta - „Justified”), cu diacritice.
 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat.
 Autorul/autorii şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12 Bold),
text aliniat la dreapta. O lucrare poate avea unul / doi autori.
 La două rânduri începe scrierea textului (Times New Roman 12).
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
 Lucrările vor fi salvate în formatul Microsoft Word 2003/2007/2010.
 Numărul maxim de pagini: 5.

NOTE:
 Responsabilitatea pentru originalitatea şi ideile asumate în lucrări aparţine exclusiv
autorilor.
 Lucrările care nu vor respecta formatul cerut nu sunt eligibile.
 Prezentarea lucrării va fi făcută de participant la data desfăşurării simpozionului,
constând într-o expunere orală de cca 5 min. sau în format PowerPoint 2003/2007/2010.
3. Materialele simpozionului

Persoanele care participă direct la simpozion vor primi diploma şi CD-ul cu ISSN și
ISSN – L conținând materialele prezentate în cadrul simpozionului, celorlalți participanți materialele
le vor fi expediate prin poştă până la data de 31 aug. 2020.

4. Programul simpozionului
Lucrările simpozionului se vor desfăşura la GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI, str.
Dimitrie Hîrlescu nr. 6, loc. Fălticeni, jud. Suceava, cod 725200, tel./fax 0230542385, în data de 4
mai 2019, având următorul program:
o 09,00 – 09,30 - Sosirea participanţilor şi a altor invitaţi;
o 09,30 – 10,00 - Deschiderea simpozionului;
o 10,00 – 12,30 - Desfăşurarea lucrărilor;
o 12,30 – 13,00 - Dezbateri.

5. Achitarea taxei prevăzute în


Contractul de sponzorizare
Participarea la simpozion presupune și implicare în calitate de sponsor al acțiunilor
necesare desfășurării simpozionului, editării materialelor din mapa acestuia.
Fiecare participant se angajează să depună suma de 20 de lei în contul deschis pe numele
TIMOFTI SIMONA la BANCA TRANSILVANIA, cont cu numărul
RO48BTRLRONCRT0388587001, până la data de 10 mai 2020.
ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE DIDACTICĂ SPECIALĂ
EDUCAȚIE ȘI TERAPIE PENTRU COPIII
CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE.
ABORDARE HOLISTICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ

NUME, PRENUME AUTOR / AUTORI:

ADRESA:
LOCALITATEA: COD POŞTAL:
JUDEŢUL:
FUNCȚIA DIDACTICĂ:
INSTITUȚIA:
TELEFON FIX/MOBIL:
E-MAIL:
ADRESA PENTRU CORESPONDENȚĂ:

TITLUL LUCRĂRII:

MODUL DE PARTICIPARE (bifaţi varianta aleasă):


 Directă

 Numai prin trimiterea lucrării.

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTARE (în cazul participării directe):

 Videoproiector  Calculator  Flipchart  Alte mijloace (specificaţi):

Data _____________ Semnătura __________________


ANEXA 2

Contract de sponsorizare

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE


Prezentul Contract de sponsorizare se încheie între:
Art.1 - Grădinița Specială Fălticeni, cu sediul în Fălticeni, str. Dimitrie Hîrlescu, nr.6,
reprezentată de prof. Varganici Elena, în calitate de director
şi
Art. 2. Profesor……………………………………………
de la GPP / GPN / Școala .............................................................................................................
din localitatea……..…………………………........str. ..................... nr. ....... în calitate de
PARTICIPANT la Simpozionul Național de didactică specială „Educație și terapie
pentru copiii cu dificultăți de învățare. Abordare holistică și funcțională”.
CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3 Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea cu suma de 20 lei de către
dl/d-na .............................................................., care ajută la îndeplinirea scopului
simpozionului.
CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI
Art. 4. Prezentul contract se încheie pentru intervalul de timp în care se desfășoară lucrările
simpozionului şi intră în vigoare de la data semnării lui.
CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 5 Grădinița Specială Fălticeni are obligaţia de a folosi mijloacele financiare ce constituie
obiectul prezentului contract numai în scopul menţionat în Capitolul II articolul 3.
Art. 6. Dl/d-na profesor ………………………………………………. are obligaţia de a plăti
taxa ce constituie obiectul sponsorizării în cont bancar, până la data de 30 apr. 2019, după
coordonatele:
Cont pe numele TIMOFTI SIMONA, nr. RO48 BTRLRONCRT 0388587001, deschis la
Banca Transilvania, Agenția Fălticeni. Nu se percepe comision!
CAP. V. LITIGII
Art. 7. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor
fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.
CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 8. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor
părți.
Art. 9. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................, în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Numele și prenumele sponsorului Beneficiar: Grădinița Specială Fălticeni


…………………………………………….. Reprezentant legal,
Semnătura……………………………….. director, prof. Varganici Elena