Sunteți pe pagina 1din 9

Pascale Genestine

llustrolii
Vayounette
Descop6r vocalele ... .. .8 Citesc cuv&ntul BRAVO ?a
Lg

Continui o serie .....9 Fac qsacieri ?q


Desenez eu vccolele 10 BRAVCI
Seriu cuv&ntui . 30
Cornovalul vocalelor 11 Foc un puzzle ..... 31

ME jac cu vocolele 12 DeseopEr litarele E, A, U 3a


Num6r p6nd la 6 13 Reproduc ccntitdtila
!
.... ta
66sese drumul 14 DescopEr literele A-P-4. <tt
Descopdr simetrio 15 Desenez linii 35

Recunosc cuv0ntul BASTON...... 16 .....


DescopEn iiters S . 36
lv1& orienfez ?n spcf iu 17
LI ... .
Compar cantitdf ile 37
Orizontal sau verticsl? ... 18 Decorez un drcgan .......38
tt d"s"n.z pe canorul Pikili L9 Povesteo drogonului. .... . 39

Citese litera P )fr Recunosc sunetul C 40


vAvr
Numdr pfin& lc 5 a1
LI Nurner pflnc ls q 41
Seriu li?e,r* P GL beseopfir dre*pta sau stfinga. 4?
invdf sd completez... . 23 Pegtigorii 43

DescopEr sunetul U. 2.4 Suneful U .... .....44


Sifr:qre ?n spaf iu 25 Num&r p&nff la 5..... . 45
Scriu litersle C g; U. 4,
cercuri
Desenez .46
Drumul literelor OU tt Recunoscformele ...47
Descopdr litero tvl .... . ..7?
Sortez si cronjez .......49 Formele geometrice ..... ........73
Desenez triunghiuri ... .... .... 50 Desenez poduri gi valuri .......74
Caloreztn junglfi . . .. 51 l&erg la ploj6 .......75

Trei feluri de o scrie ...52 Abrocodobra, iatd litero A .. ... ........76


A
Numdr bobilale ... 53 InvEt sE sortez ...77
Scriu CHE ;i CHT . ........54 Scriu cuvinte noi... ....... 78
Corpul pisicii mele ........ 55 Jocul diferenlelor.... ....79

Citesc litereleV siZ 56 Un cdntecel cu rime . 80


f.ompar contitdlile N'7 Numdr cfintdnd 81
.

D*enez ornomente 58 inv61 notele muzicole 82


b-senez tentscule ........ ......59 fnstrumente muzicale 83

*ecunosc trei tipuri de scrie?e ... 60 Descopdr grupurile de litere CE, Cl, GE, GI....... 84
*ldsor contitfiti. 61 Numir amuz
qi md ........ 85
Desenez cercuri. 62 Scriu MAMA ;|TATA ... 86
flingeo mea de colarat. 63 O desenez pe mama ..... 87

Recunosc litera A .. .. ..64 RecunosclitereleAgi 6 .....88


.
Foc odun6ri .....65 $tiu cine e primul . 89
Descopdrconsocnele..... .......66
llinirebus . .. 67 Coloratul codificat . ... 91

66sesc cuvintele ...... .. . 68 Descopfir grupul de litere OA . . 9?.


.....
Numdr pdnd lo 6 ......69 Numfir si orcnjez . ........93
.
Invdf cuvinte noi .......7O Desenez ca o vrEjitoare" ..94
..........:... .......71
Desenez un corusel Gdsesc intrusul .... 95

Titl u ri Ie scrise cu v er de co respu nd activitdti lor de,, Lectu r5".

Titlurile scrise cu albostru corespund activitililor de,,LogicS gi aritmeticS".

Titlurile scrise cu portocoliu corespund activiti[ilor de,,Desen".


Titlurile scrise cu mov corespund activitalilor de,,J*aci-te 5i descoperS!".
.?
Ascultati oceastd POeAe, rrurnoaso.

AstEzi tofi ne bucurdm fi "lF*


o#t +p
Si vocalele-nvEt6m.
) h s,
Le-om fdcut un cornovol t2
Cu totul fenomenol. ,ll
!1 $i cdntdm cu tofi ocu':
A,e ,T, O, U, A, E, r, O, U,
$ A,E,I, O, U
{1 r dfft;
! 5i donsdm;i ne distrdm HEi'J
qr*dsd

$i vocolele-inversdm. r.--C
$ Le rdsturndm ordineo
$i relu6m ior scriereo: rdt*
JJ U,O, T, E, A, U, O, T, E,
A,U, O,T, E, A! "tI#e
!
s't

-r ** \- ll !L I
\
\
/_
? Scrie-[i prenumele
rA . L
?n nor
5t mcercurcSLe
[oot. vocolele.
? P"nLru petrecer€o vocolelor, A, O fi U au fbcut n$te ghirlande
zburitoare. Tu trebuie sE le decorezi, urrnfrrind aceeo$i
ordine a culorilor.
Pebe

? t" este LULU. Pentru a o


deseno e nevoie de 5 litere
d.Qunl;i unU.
Apoi i-am desenat pdrul.
oto
U

? Arr* tu trebuie sd ii desenezi pe LEO il pe LEA


cu vocalele O, I ;i U.

3 Dacd vrei, pune-le 9i o p6ldrie.


? to miezul nopLii, pentru petrecer€, v*calek le-au invitat gi pe celelalte
litere. Ca sd te distrszi, desenearfi*le brCI[e gi picioore ocolo unde ele
lipsesc, apoi coloreszfr door vocalele,
t I
A :*
fl/ L

R
?1,
A
0r

Tt-
U
at
t_,L/
*}*
\q
I
v
V,
,.4e- -,€
G--..

";'*.€tn"e
-,,

tr+.
q"+
E*r l,Er,.i:-t.
LJ
q/
"*

,r".e'3'

@
'+d-1
..e.i!l:=g : "e*..*p :.,4g:
,\ , *'i
in pddure om oflqt W ,id#@'

#,
: aa:.':'

O creangd de pom uscot '".;;#


:;, S.6
w:..
cRrc, Poc,cRAc!
Rdmurelele-om tdiot ffi&
,tu s dtr
@*-**
f-i" <--#,
:'. -r:,@*{!f

Si-un boston mi-am cdp6tot


B cRrc, Poc, cRAc! Fr *o'l'1#hffiA
#,,1', ..r , -' &
*
Apoi, qstfel echipot,
-
i .,id:

Lo drurn iqtd om plecot!


tr *".uqx @

ffi
w
ffi
w
T

l{,Jno cdte bete


befe: lungi,
a
L.
I
conSL rui"
iLrur.

(o
(.- ,fr t*ojute
sfr le

E{ TN rul
ffiH
t*- L-J
fi

l*l
LJ JE*H
!*l
I. E

l7I]E tr
LJ
HH
lu ll k :t
t3 rl
lr

ii 6FrFrunze

S-ar putea să vă placă și