Sunteți pe pagina 1din 5

FI Ş A UNI T Ă ŢI I D E C U R S/M O D UL UL U I

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md

PROIECTAREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE

1. Date despre unitatea de curs/modul


Facultatea Textile și Poligrafie
Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecţiilor textile și din piele
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 521.8 Inginerie și management în industria ușoară
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite
evaluare formativă opţionalitate ECTS
III (învăţământ cu frecvenţă); 6; S – unitate de A - unitate de
IV (învăţământ cu frecvenţă 8. E curs de curs la alegere 10
redusă). specialitate

2. Timpul total estimat


Din care
Total ore în
Ore auditoriale Lucrul individual
planul de
Proiect de Studiul materialului
învăţământ Curs Laborator/seminar Pregătire aplicaţii
an teoretic
300 60 60/30 30 60 60

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul


Conform planului de învăţământ Procese de fabricație a încălțămintei I și II, Proiectarea și tehnologia
articolelor de marochinărie, Bazele tehnologiei confecțiilor, Bazele
ingineriei și inițiere în specialitate
Conform competenţelor Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice pentru orice model de
încălțăminte/marochinărie, identificarea utilajelor necesare fiecărei
operații din procesul tehnologic

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru


Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi
calculator.
Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice.
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia.
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de
întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate


Competenţe CP2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din
profesionale întreprinderile din domeniul Industria ușoară
Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul ingineresc și managerial
pentru soluționarea problemelor specifice din Industria ușoară.
Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru identificarea, formularea
și și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din întreprinderile din domeniu.
Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare și soluționarea
problemelor inginerești și manageriale din domeniul Industria ușoară.
FI Ş A UNI T Ă ŢI I D E C U R S/M O D UL UL U I

Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești și


manageriale din domeniul Industria ușoară.
Soluționarea problemelor inginerești și manageriale din domeniul Industria ușoară
aplicând proceduri și metode innovative.

CP3. Managementul produselor, proceselor, sistemelor de producție și afacerilor în


confecții
Identificarea teoriilor și metodelor specifice managementului produselor, proceselor,
sistemelor de producție și afacerilor în confecții.
Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate în managementul produselor,
proceselor, sistemelor de producție și afacerilor în confecții.
Aplicarea cunoștințelor specifice pentru managementul produselor, proceselor ,
sistemelor de producție și afacerilor în confecții.
Culegere, analiză și interpretare de date în scopul evaluării managementului proceselor
de producție și afacerilor.
Management inovativ al produselor, proceselor și sistemelor de producție în confecții.

CP4. Proiectarea tehnică si tehnologică a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurarea


calității proceselor și produselor realizate
 Identificarea metodelor și tehnicilor oportune pentru proiectarea și reproiectarea
tehnică și tehnologică a proceselor de producție și asigurare a calității.
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru proiectarea tehnică si
tehnologică a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și
produselor realizate.
 Utilizarea cunoștințelor specifice pentru proiectarea tehnică si tehnologică a proceselor
specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și produselor realizate.
Evaluarea proiectelor tehnice și tehnologice a proceselor specifice Industriei ușoare,
asigurării calității proceselor și produselor realizate.
Aplicarea procedurilor și metodelor innovative pentru proiectarea tehnică si tehnologică
a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și produselor
realizate.

CP5. Gestiunea resurselor organizației în scopul asigurării dezvoltării acesteia


 Identificarea metodelor și tehnicilor economice și manageriale pentru gestiunea eficientă
a resurselor organizației.
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor utilizate pentru gestiunea resurselor
organizației.
 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru organizarea utilizăriii eficiente a resurselor în
scopul dezvoltării organizației.
 Evaluarea modului de gestiune a resurselor în sistemele condusel.
 Aplicarea metodelor inovative pentru gestiunea eficientă a resurselor în organizații.
Competenţe -
transversale

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului


Obiectivul general Însuşirea metodologiei de calcul a normei de timp, de producție, a gradului de ocupare
a muncitorilor și de proiectare a fluxurilor tehnologice.
Obiectivele specifice Să cunoască metodologia de calcul a normei de timp, de producţie, a gradului de
ocupare a forţei de muncă pe operaţii şi pe ateliere.
FI Ş A UNI T Ă ŢI I D E C U R S/M O D UL UL U I

Să aplice tendinţele contemporane în dezvoltarea metodelor de organizare a


procesului de producţie.
Să realizeze diverse amplasări a locurilor de muncă în cadrul fluxului tehnologic.
Să calculeze parametrii de funcţionare ai liniilor de producţie.
Să caracterizeze modalităţile de circulaţie a materiei prime, a reperelor,
semifabricatelor şi produselor finite în fluxul tehnologic.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului


Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica prelegerilor
T1. Introducere. Etapele de proiectare a fluxurilor tehnologice 4 2
T 2.1. Procesul tehnologic. Analiza procesului tehnologic de fabricaţie a 4 1
încălţămintei şi a articolelor de marochinărie structurat pe ateliere. Structura
procesului de fabricaţie.
T2.2. Fluxul tehnologic. Lansarea produselor în fluxul tehnologic. Structura fişei 4 1
tehnologice şi a instrucţiunilor de organizare a locurilor de muncă pentru
operaţiile componente ale procesului tehnologic. Destinaţia şi rolul acestora.
T 3. Programul de fabricație. Stabilirea pontajului de mărime şi lărgime. Stabilirea 2 1
structurii programului de fabricaţie
T 4. Măsurarea și normarea muncii.
T 4.1. Structura normei de timp de muncă 4 1
T 4.2. Calculul normei de timp şi de producţie pe ateliere 2 1
T 4.3. Cuplarea operaţiilor şi calculul gradului de ocupare a forţei de muncă 2 1
T4.4. Calculul ciclului de fabricaţie 2 1
T4.5. Calculul producţiei neterminate 2 1
T 5. Aspecte generale de organizare a producției
T5.1. Clasificarea fluxurilor tehnologice 2 1
T 5.2. Stabilirea gradului de mecanizare a fluxurilor tehnologice 2 1
T 5.3. Organizarea controlului de calitate în procesul de fabricaţie 2 1
T 5.4. Metode de organizare a producției. Organizarea producţiei pe linii în flux 4 1
discontinuu fără transport interoperaţional mecanizat. Organizarea producţiei pe
linii în flux discontinuu cu transport interoperaţional mecanizat. Organizarea
producţiei pe linii în flux continuu cu transport interoperaţional mecanizat. Linii
automate
T6. Proiectarea fluxurilor tehnologice
T 6.1. Amplasarea utilajelor şi a locurilor manuale în atelierul de debitare repere 4 1
flexibile şi atelierul de debitare repere rigide
T6.2. Amplasarea utilajelor şi a locurilor manuale în atelierul de debitare repere 4 1
flexibile şi atelierul de prelucrare-asamblare repere flexibile și în atelierul de
prelucrare-asamblare repere rigide
T 6.3. Amplasarea utilajelor şi a locurilor manuale în atelierul de tras-tălpuit- 4 1
finisat
T 6.4. Circulaţia materiei prime, reperelor si a semifabricatelor în fluxul 4 1
tehnologic
T6.5. Parametrii de funcționare a benzilor transportoare 4 1
FI Ş A UNI T Ă ŢI I D E C U R S/M O D UL UL U I

T6.6. Calculul necesarului de calapoade în fluxul tehnologic 4 1


Total prelegeri: 60 20

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
Tematica activităţilor didactice cu
cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
L.L.1. Stabilirea pontajului de mărime şi lărgime. Stabilirea structurii programului 4 2
de fabricaţie
L.L.2. Calculul normei de timp şi de producţie la operaţiile de decupare 6 2
L.L. 3. Calculul normei de timp şi de producţie la operaţiile de coasere 8 2
L.L. 4. Calculul normei de timp şi de producţie la operaţiile din atelierul de 6 2
prelucrare repere rigide şi din atelierul de tras-tălpuit-finisat
L.L.5. Cuplarea operaţiilor şi calculul gradului de ocupare a forţei de muncă 8 2
L.L.6. Amplasarea utilajelor şi a locurilor manuale în atelierul de debitare repere 4 2
flexibile şi atelierul de debitare repere rigide
L.L.7. Amplasarea utilajelor şi a locurilor manuale în atelierul de prelucrare- 6 2
asamblare repere flexibile şi atelierul de prelucrare-asamblare repere rigide
L.L.8. Amplasarea utilajelor şi a locurilor manuale în atelierul de tras-tălpuit- 6 2
finisat
L.L.9. Calculul parametrilor de funcţionare a benzilor cu ritm liber 4 2
L.L.10. Calculul parametrilor de funcţionare a benzilor cu ritm impus 4 2
L.L. 11. Calculul necesarului de calapoade 4 2
Total 60
S 1. Analiza structurei procesului de fabricaţie 4
S 2. Elaborarea fişelor tehnologice pentru operaţiile componente ale procesului 4
tehnologic
S3. Elaborarea instrucţiunilor de organizare a locurilor de muncă pentru 4
operaţiile componente ale procesului tehnologic
S4. Calculul ciclului de fabricaţie 4
S5. Calculul producţiei neterminate 4
S6. Stabilirea gradului de mecanizare a fluxurilor tehnologice la diverse 4
întreprinderi de încălțăminte și marochinărie
S7. Analiza modului de organizare a controlului de calitate în procesul de 4
fabricaţie la diverse întreprinderi de încălțăminte și marochinărie
S8. Analiza metodelor de organizare a producției la diverse întreprinderi de 2
încălțăminte și marochinărie
Total 30
Total lucrări de laborator/seminare: 90 22

8. Referinţe bibliografice
Principale 1. Malcoci M. Proiectarea fluxurilor tehnologice. Note de curs. Ed. Tehnica-UTM, Chişinău, 2018.
2. Cotelnic A. Managementul activității de producție. Ed. Evrica, Chișinău, 2003.
3. Malcoci M. Proiectarea întreprinderilor de încălţăminte şi marochinărie. Partea I. Îndrumar
pentru lucrări de laborator. Ed. UTM, Chişinău, 2003.
FI Ş A UNI T Ă ŢI I D E C U R S/M O D UL UL U I

4. Neagu I. Studiul muncii în industria de confecții textile. Ed. Universității "Lucian Blaga", Sibiu,
2001.
5. Bărbulescu C. Managementul producţiei industriale. Vol. 2, 3. Ed. Sylvi, Bucureşti, 2000.
6. Malcoci M., Bulgaru V. Organizarea procesului de fabricaţie. Indicaţii metodice privind
elaborarea proiectului de diplomă. UTM, Chişinău, 2003.
Suplimentare 7. Mitu S., Pintilie E., Mitu M. Bazele tehnologiei confecţiilor textile. Îndrumar de lucrări practice.
Ed. Performantica, Iaşi, 2003.
8. Новицкий Н. Организация производства на предприятиях. Изд. Финансы и статистика,
Москва, 2001.
9. Стронгин Б, Морева В. Справочник. Мастера – обувщика. Москва, 1990.
10. Калита А. Н. и др. Проектирование обувных предприятий. Изд. Легкая индустрия,
Москва, 1980.
11. Ionescu C. Asigurarea şi controlul calităţii încălţămintei pe fluxul de fabricaţie. Ed.
Universitatea din Oradea, Oradea, 2002.
12. Badea F. Managementul producţiei industriale. Partea I. Ed. ALL EDUCATIOANAL. S.A.,
Bucureşti, 1998.
13. Volocariu R.S. Procese de fabricaţie în industria proceselor din piele şi înlocuitori. Ed. Gh.
Asachi, Iaşi, 1999.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
15% 15% 30 40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator.
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator.
Obţinerea notei minime de „5” la susținerea proiectului de an.
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii metodelor de proiectare a fluxurilor tehnologice.