Sunteți pe pagina 1din 85

Căile de atac.

Prezentare
generală,clasificare,funcționalitate.Apelul și Recursul

Cuprins
Introducere

Capitolul 1. Considerații generale

1.1. Importanța și rolul căilor de atac

1.2. Clasificarea căilor de atac

Capitolul 2. Apelul

2.1.Caracterizare

2.2. Obiectul apelului

2.3. Felurile apelului

2.4. Subiectele apelului

2.5. Sesizarea instanței de apel.Termenul de apel.Cererea de apel

2.6. Procedura prealabilă la instanta de apel

2.7. Judecarea apelului

Capitolul 3. Recursul

3.1.Caracterizare
3.2. Obiectul recursului. Formele recursului

3.3. Subiectele recursului

3.4. Termenul de recurs. Cererea de recurs.Motivele de casare

3.5. Judecarea recursului

Capitolul 4. Contestația în anulare

4.1.Caracterizare

4.2. Contestația în anulare obișnuită

4.3. Contestația in anulare specială

4.4. Reguli privind judecata

Capitolul 5. Revizuirea

5.1. Caracterizare

5.2. Sesizarea instanței competente

5.3. Reguli privind judecata


Introducere

Introducere
În prezenta lucrare de licență vom aborda tema „Căile de atac. Prezentare
generală, clasificare, funcționalitate. Apelul și Recursul.’’
Există unele cazuri când sunt pronunțate hotărâri netemeinice sau
nelegale, fie datorită unor greșeli săvârșite de instanțele judecătorești, fie
datorită insuficienței materialului probator sau a unei greșite apărări a uneia
dintre părți. Pentru a înlătura asemenea greșeli, legea a creat posibilitatea
controlului judiciar, instituind diferite căi de atac, prin a căror exercitare se poate
solicita verificarea hotărârilor considerate nelegale sau netemeinice și înlăturarea
erorilor.
Căile de atac sunt mijloacele procedurale prin intermediul cărora
procurorul sau părțile interesate au posibilitatea de a solicita și obține
desființarea hotărârilor judecătorești netemeinice sau nelegale.
Legea este cea care acordă sau nu calea de atac ci nu judecătorul, astfel
încât mențiunile inexacte din dispozitivul hotărârii atacate cu privire la calea de
atac ce poate fi exercitată nu au efectul de a acorda sau de a răpi părții o cale de
atac.
Conform Codului de procedură civilă căile de atac se pot clasifica după
mai multe criterii pe care le vom prezenta în cele ce urmează în cuprinsul
lucrării, însă acestea se împart în două mari categorii și anume: căi ordinare de
atac și căi extraordinare de atac.
Singura cale ordinară de atac reglementată de Codul de procedură civilă
este apelul, ce se poate exercita de oricare parte din proces nemulțumită de
hotărârea instanței de fond, fără îndeplinirea unei condiții speciale.
Căile de atac extraordinare sunt următoarele: recursul, contestația în
anulare și revizuirea. Acestea pot fi utilizate doar în cazurile și condițiile expres
prevăzute de lege.
Această clasificare prezintă o importanță practică în privința executării
silite a hotărârii care este suspendată doar pe durata termenului în care poate fi
1
Introducere

exercitată calea ordinară de atac și pe timpul judecății acesteia, căile


extraordinare de atac neavând, efect suspensiv.
Apelul este o cale de atac ordinară, de reformare, comună, devolutivă și
suspensivă de executare, prin intermediul căreia se permite judecarea procesului
în fața unei instanțe superioare, în al doilea grad de jurisdicție. A fost introdus în
Cod prin Legea nr. 59/1993, sediul materiei fiind reprezentat de articolele 466-
482 NCPC. Există două forme de apel și anume: apelul principal și apelul
incidental care la rândul sau conține apelul incident și apelul provocat.
Pe calea cererii de apel nu se poate schimba obiectul cererii de chemare în
judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi, cu care prima instanță nu a fost
învestită în mod expres.
Recursul reprezintă calea extraordinară de atac prin intermediul căreia
părțile interesate sau procurorul pot solicita instanței de control judiciar, în
condițiile și pentru motivele expres și limitativ prevăzute de lege, reformarea
hotărârii pronunțată de către instanța de fond sau de instanța de apel în anumite
cazuri prevăzute de lege.
Conform prevederilor legale în vigoare recursul nu presupune examinarea
cauzei sub toate aspectele ci doar controlul legalității hotărârii atacate, respectiv
al concordanței acesteia cu dispozițiile legii materiale și procesuale aplicabile,
fără a se putea produce probe noi, cu excepția înscrisurilor, înscrisuri ce pot fi
depuse, sub sancțiunea decăderii o dată cu cererea de recurs, respectiv o dată cu
întâmpinarea.
Există două forme de recurs și anume, recursul principal și recursul
incidental cu cele două variante: recurs incident și recurs provocat. Specific
recursului, și în cazul recursului incident și în cazul recursului provocat,
motivele nu pot fi altele decât cele de la recursul principal.

2
Considerații generale

Capitolul 1. Considerații generale

1.1. Importanța și rolul căilor de atac.

Regulile comune in exercitarea căilor de atac sunt înscrise in Codul de


procedură civila si sunt sintetizate în art. 456-465 NCPC.
1
Încă din cele mai vechi timpuri s-a constatat că este necesar ca hotărârea
pronunțată în urma unei judecăți sa fie controlată de o altă instanță superioară
prin intermediul căilor de atac pentru îndreptarea eventualelor erori comise de
judecătorii instanțelor de fond, iar în unele cazuri prevăzute de lege chiar
instanțele care au pronunțat hotărârea pot ca prin intermediul căilor
extraordinare de atac să-și retragă hotărârea pronunțată si să pronunțe o alta
hotărâre.
Căile de atac sunt incluse ca element al acțiunii civile care este definită de
art. 29. C. pr. civ. ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege
pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau a unei
alte situații juridice, precum si pentru asigurarea apărării părților în proces.
2
Calea de atac împotriva „hotărârii judecătorești”3 reprezintă posibilitatea
de a se îndrepta erorile judiciare , erori apărute datorita atât părților, care nu au
informat corect pe judecători ori nu s-au apărat complet sau chiar datorită
judecătorilor, astfel încât dezânvestirea instanței care a pronunțat hotărârea nu
reprezintă si încheierea procesului.
Ca o precizare prealabilă, rezultă clar că prin interpretarea prevederilor
art. 466 alin.(4) C.pr. civ. și ale art. 494 C. pr. civ. încheierile premergătoare pot

1
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013,p.363.
2
Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul Juridic,2013,p. 145-146.
3
Câteva precizări in legătura cu această sintagmă pot prezenta interes,sub aspectul determinării obiectului căii
de atac:fiind totuși o „hotărâre” poate face obiectul căii de atac un pretins act de jurisdicție care provine de la o
„instanță” care nu a avut o existența legală la momentul emiterii actului,motivul căii de atac,în acest caz,
„excesul de putere”;nu poate face obiectul căii de atac,indiferent de motivul ei, atacul emis de un organ
exclusiv administrativ; nu pot face obiectul căii de atac actele nejurisdicționale ale unor ordine profesionale; in
fine, nu pot face obiectul căii de atac actul de administrație judiciară.(Mai pe larg a se vedea: J. Boree, L. Boree,
La cassation en matiere civile, Dalloz, 2003, nr.32.01 si urm).
3
Considerații generale

fi atacate separat de fond numai dacă printr-o dispoziție expresa este deschisa
calea de atac și împotriva respectivei încheieri.
4
Pe de o parte, pentru procurori exercitarea căilor de atac reprezintă modul
prin care asigură respectarea legalității in activitatea instanțelor fără a fi afectate
interesele generale ale societății, ordinea de drept, drepturile si libertățile
cetățenilor, iar pe de altă parte existența căilor de atac în ceea ce privește
instanțele ar trebui să le oblige să aibă un rol activ și să respecte dispozițiile
legale pe întreg parcursul judecății. În același timp căile de atac reprezintă si o
garanție a dreptului la apărare.
Conform art. 457 alin, (2) si (3) C. pr. civ. reiese că deși atunci când în
cuprinsul hotărârii atacate se face o mențiune greșită cu privire la calea de atac
deschisă contra acesteia, partea are dreptul să exercite calea de atac prevăzută de
lege, ceea ce este conform principiului legalității cailor de atac5.

1.2. Clasificarea căilor de atac.

Conform art. 456 C.pr. civ. calea ordinară de atac este apelul , iar căile
extraordinare de atac sunt recursul, contestația în anulare si revizuirea.
6
Astfel reiese în primul rând, fără îndoială, că recursul în interesul legii
nu este o cale de atac fiindcă soluțiile nu au efect asupra hotărârilor judecătorești
examinate și se pronunță numai în interesul legii, iar în al doilea rând textul din
Cod face diferență între căile de atac prevăzute de acesta si alte căi de atac
prevăzute de regulă de legi speciale (plângeri,întâmpinări,contestații sau
opoziții).
44
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p.364.
5
“Mențiunea greșită din dispozitivul hotărârii care se atacă nu acordă părtii o cale de atac la care nu are dreptul,
dar nici nu-i poate răpi dreptul la calea legală de atac.Contrar, în sensul Convenției europene a drepturilor
omului, s-ar aduce atingere normelor care garantează desfașurarea unui proces echitabil și epuizarea căilor
interne de atac-premisă a subsidiaritații contenciosului european”. (C.A Suceava, sect. civ. dec. Nr. 303/2007, în
B.C.A. nr. 2/2008, p.93). Ar rezulta, de asemenea, că denumirea gresită de către parți a căii de atac nu poate
impiedica judecarea acesteia, instanța de fond putând să denumească exact calea de atac exercitată de parte.
( În acest sens: C.S.J., sec. civ., dec. Nr. 2395/2001, P.R. nr. 1/2001, p68 si urm.). Judicios observă instanța
supremă ca, în raport cu valoarea obiectului litigiului, instanța trebuie să califice calea de atac ca recurs, deși a
fost exercitată ca apel.( Î.C.C.J., secț. Com., dec. Nr. 5354/2004, B.C. nr. 2/2005, p. 67 si 68). Dupa exercitarea
ei, nu s-ar putea însă schimba calea de atac exercitată cu o alta.
6
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p.364-365.
4
Considerații generale

Singura cale de atac ordinară reglementată de Cod este apelul, iar căile
extraordinare reglementate de acesta sunt recursul,contestația în anulare si
revizuirea. Denumirea de cale de atac ordinară vine din faptul că vizează
hotărâri de primă instanță și se exercită de partea nemulțumită de hotărâre iar
denumirea de cai extraordinare de atac apare deoarece pot fi exercitate numai în
condițiile si limitele prevăzute de lege vizând hotărâri executorii sau hotărâri
definitive.
7
Astfel apelul, recursul, contestația în anulare si revizuirea sunt singurele
căi de atac ce pot fi exercitate potrivit Codului de procedura civilă.
În doctrina se arată ca aceste căi de atac se pot clasifica in funcție de mai
multe criterii, astfel:
1. In funcție de condițiile de exercitare:
- Căi de atac ordinare. Potrivit Codului de procedura, singura cale de atac
ordinară este apelul. Această cale poate fi exercitată de oricare parte din proces,
pentru a fi exercitată nu este necesar ca un text de lege să prevadă posibilitatea
folosirii lor și poate fi declanșată pentru orice motiv de nelegalitate.
- Căi de atac extraordinare. Sunt căile de atac care pot fi exercitate numai
în condițiile și pentru motivele expres și limitativ prevăzute de lege. Acestea
sunt recursul, contestația în anulare și revizuirea.
2. În funcție de instanța competentă să judece calea de atac:
- Cai de atac de reformare. Sunt acelea care se soluționează de o instanță
superioară celei care a pronunțat hotărârea atacată si anume apelul și recursul.
- Căi de atac de retractare. Sunt de competența instanței care a pronunțat
hotărârea atacată,iar din această categorie fac parte contestația în anulare și
revizuirea.
3. În funcție de faptul dacă provoacă sau nu o nouă judecată în fond:
- Căi de atac devolutive. Sunt acelea care provoacă o nouă judecată în
fond,iar singura cale de atac devolutivă este apelul.

7
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p.7.
5
Considerații generale

- Căi de atac nedevolutive. Sunt acelea care nu determină o nouă judecată


in fond si anume: recursul, contestația în anulare si revizuirea.
4.În funcție de faptul dacă termenul de exercitare a căii de atac și exercitarea căii
de atac suspendă sau nu executarea hotărârii atacate:
- Căi de atac suspensive de executare.
- Căi de atac nesuspensive de executare.
Apelul este suspensiv de executare, pe când contestația în anulare și
revizuirea nu suspendă de drept executarea,dar instanța, la cerere,poate suspenda
executarea( art. 507 și 512 C. pr. civ.). În ceea ce privește recursul: în cazurile
prevăzute de art. 484. alin. (1), care constituie o excepție,recursul suspendă de
drept executarea hotărârii; În toate celelalte cazuri, exercitarea recursului nu
suspendă executarea însă poate fi acordată la cerere conform art. 484 alin.(2)-(6)
NCPC.
5. În funcție de faptul dacă părțile au sau nu acces la exercitarea căilor de atac:
- Căi de atac comune.
- Căi de atac speciale.
Comune sunt toate cele patru căi de atac deoarece pot fi exercitate de
către părți, prin urmare Codul de procedură civilă nu reglementează nicio cale
de atac specială.

6
Apelul

Capitolul 2. Apelul

2.1. Caracterizare.

8
Apelul este o cale de atac ordinară, de reformare, comună, devolutivă și
suspensivă de executare, prin intermediul căreia se permite judecarea procesului
în fața unei instanțe superioare, în al doilea grad de jurisdicție. A fost introdus în
cod prin Legea nr. 59/1993, sediul materiei fiind reprezentat de articolele 466-
482 NCPC.
Apelul este o cale de atac ordinară deoarece pot fi invocate orice motive
de nelegalitate, o cale de atac comuna aflându-se nemijlocit la dispoziția
părților, de reformare fiindcă soluționarea ei revine instanței superioare celei
care a pronunțat hotărârea atacată. Apelul este o cale de atac devolutivă caci
provoacă o nouă judecată în fond și suspensiv de executare numai după ce
judecata în fond s-a încheiat definitiv.
9
În principal funcțiile apelului sunt următoarele:
a) Poate obține o nouă hotărâre partea care se simte lezată prin hotărârea
pronunțată.
b) Prin intermediul apelului se realizează cele doua grade de jurisdicție.
c) Apelul asigură omogenizarea practicii instanțelor de judecată.
Conform art. 480. alin.(2) C. pr. civ. în caz de admitere a apelului, instanța
poate anula, ori după caz, schimba în tot sau în parte hotărârea apelată.
Anularea intervine în cazul unui viciu procedural esențial(art. 480. alin. 3. C. pr.
civ.), de exemplu la cererea părții sau chiar din oficiu, instanța va anula
hotărârea și va evoca ea însăși fondul atunci când constată că hotărârea atacată
s-a dat în lipsa părții, care nu a fost legal citată.

8
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p. 367.
A se vedea pentru dezvoltări pe baza legislației actuale, V.M. CIOBANU în Noul Cod…(coord. V.M. CIOBANU, M.
NICOLAE), p. 1052-1100, iar pentru cercetări monografice, cu adaptările corespunzătoare, L. N. PÎRVU, Apelul în
procesul civil, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2004. A.CIUCĂ, Apelul, Ed. Universul Juridic, București, 2008.
9
Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul Juridic,2013,p. 171.
7
Apelul

2.2. Obiectul apelului.

Din interpretarea art. 466. alin. (1) NCPC reiese că hotărârile pronunțate
în primă instanță pot fi atacate cu apel dacă legea nu prevede în mod expres
altfel, astfel rezultă ca obiectul apelului principal îl constituie hotărârea de primă
instanță. In același articol, pe de altă parte, conform alin. (2) si (3), sunt supuse
apelului si hotărârile date în ultimă instanță dacă, potrivit legii, instanța nu putea
să judece decât în primă instanță [alin. (2)]. Hotărârile date în ultimă instanță
rămân neaplicabile,chiar dacă în hotărâre s-a arătat că au fost pronunțate în
primă instanță[alin. (3)].
În alin. (4) se arată că împotriva încheierilor premergătoare nu se poate
face apel decât odată cu fondul, afară de cazul când legea dispune altfel.10Mai
exact indiferent după cum sunt preparatorii sau interlocutorii, împotriva
încheierilor premergătoare, se poate face apel doar odată cu fondul11 adică după
pronunțarea hotărârii finale.
12
Potrivit NCPC obiectul apelului este constituit de hotărârile date în
primă instanță, însă există și unele situații când hotărârile de primă instanță nu
pot fi atacate cu apel. Cu titlu de exemplu: Hotărârea de strămutare art. 144 alin.
(2) NCPC, hotărârea de renunțare la judecată sau la dreptul pretins art.406 alin
(6) NCPC si art. 410 NCPC, hotărârea de perimare art. 421 alin. (2) NCPC,
10
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 39.
11
În jurisprudența anterioară noului Cod de procedură civilă s-a decis că ’’încheierea primei instanțe de
respingere a cererii de suspendare a judecății poate fi atacată cu apel doar odata cu fondul, spre deosebire de
încheierea de admitere a unei asemenea cereri, care poate fi apelată separat.’’- Curtea Supremă de Justiție,
Secția comercială, decizia nr. 2671/1998, B.J/1998, p. 270. ‘’Încheierea prin care o cerere de arătare a
titularului dreptului a fost respinsă ca tardiv introdusă nu poate fi atacată separat cu apel, căci ea se situează
sub incidența dispozițiilor art. 289 alin. (2) C. pr. civ., nebeneficiind de o dispoziție legală care să îngăduie
atacarea ei separată’’- C.A. Cluji, Secția civilă,de muncă și asigurări sociale, pentru minori și familie, decizia nr.
1919/A/2004, B.J./2004, p. 281. ‘’Nu poate fi atacată separat o încheiere de conexare a dosarelor.’’- Tribunalul
Suprem, Secția civilă, decizia nr. 859/1971. Apud I.G Mihuță, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a
Tribunalului Suprem și a altor instanțe judecătorești pe anii 1969-1975, p. 389, nr. 198. ‘’ Încheierea
judecătorului prin care s-a numit un expert este una preparatorie, de care judecătorul nu este legat, în
conformitate cu dispozițiile art. 268 alin. (2) C. pr. civ. În raport cu dispozițiile art. 289 alin (2) C. pr. civ., aceasta
nu se poate ataca decât odata cu fondul’’-C.A București,Secția comercială, decizia nr.434/2002, Practică
judiciară comercială pe anul 2002, p. 440. ‘’ Încheierea prin care instanța a soluționat o excepție ,fiind o
încheiere premergătoare prin care nu s-a întrerupt cursul judecății, nu poate fi atacată decât odata cu fondul
litigiului.’’-C.A.București,Secția a IV-a civilă, decizia nr.275/1999, Culegerea de practică judiciară în materie civilă
pe anul 1999, p. 224.
12
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p. 368.
8
Apelul

hotărârea dată în baza recunoașterii pretențiilor art. 437 NCPC, hotărârea prin
care se încuviințează învoiala părților art. 440 NCPC, explicația fiind dorința de
a simplifica procedura.

2.3. Felurile apelului.

Există două forme de apel și anume: apelul principal și apelul incidental care
la rândul sau conține apelul incident și apelul provocat, forme prevăzute de art.
472 și art. 473 C. pr. civ.
Apelul incident, reglementat prin O.U.G nr.138/2000, în cadrul procesului
în care se judecă apelul principal, este introdus de intimat împotriva parții
potrivnice printr-o cerere proprie care urmărește schimbarea hotărârii primei
instanțe. 13Există posibilitatea ca pârâtul să achieseze la hotărârea primei instanțe
deși a pierdut in parte în speranța că reclamantul nu va mai face apel,însă dacă
acesta declară apel, legea îi permite intimatului să exercite un apel incident in
care intimat va fi apelantul din apelul principal.
Apelul provocat14 este exercitat tot de către intimat însă împotriva altui
intimat din apelul principal sau a unei persoane care nu este parte în apelul
principal dar a figurat în primă instanță. Ca exemplu în cazul în care intimatul
introduce apel provocat împotriva altui intimat: dacă reclamantul a introdus o
cerere în pretenții împotriva a doi pârâți iar prima instanță admite cererea fată de
un pârât și o respinge față de celalalt, pârâtul care a căzut în pretenții este
singurul care are interes sa facă apel principal, atât împotriva reclamantului, cât
și împotriva celuilalt pârât, susținând că fapta ilicită a fost săvârșită de către
celălalt pârât sau au săvârșit-o împreună. Intimatul-reclamant are interes să
introducă apel provocat împotriva intimatului-pârât, pentru ca acesta sa-i
plătească suma pretinsă, singur sau împreună cu apelantul pârât. Ca exemplu în
cazul în care apelul provocat este introdus împotriva unei persoane care nu este
parte în apelul principal însă a figurat în primă instanță: În primă instanță pârâtul

13
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p.369
14
Pentru dezvoltări a se vedea V.M. CIOBANU, G. BOROI, TR. C. BRICIU, Curs selectiv.2011, p. 330-334.
9
Apelul

a chemat în garanție un terț , dar prima instanță a respins atât cererea


reclamantului cât și chemarea în garanție, iar reclamantul face apel principal
împotriva pârâtului, intimatul pârât are interes să introducă apel provocat
împotriva chematului în garanție, pentru a se repune în discuție cererea.
Potrivit art. 474 alin. (1), apelul incident și apelul provocat se depun de
către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal, fiind aplicabile
prevederile art. 471 alin. (6).
Deosebiri între cele doua forme de apel, apelul principal și apelul
incidental15:
1.Apelul incidental prin care înțelegem atât apelul incident cât și apelul
provocat poate fi exercitat doar de partea care are calitatea procesuală de itimat,
calitate dobândită prin exercitarea apelului principal, pe când apelul principal
poate fi exercitat de oricare parte.
2.Apelul incident este făcut de intimat cu cel care a exercitat apelul
principal,intimatul poate să exercite apelul provocat împotriva altui intimat sau a
unei persoane care nu este parte în apelul principal dar care a figurat în primă
instanță, pe când apelul principal poate fi exercitat împotriva oricărui participant
la judecata în fond.
3.Apelul incidental este o consecința a exercitării apelului principal aflându-
se într-o conexitate cu acesta pe când exercitarea apelului principal nu este
dependentă de exercitarea aceleiași cai de atac.
4.Apelul incidental se exercită după împlinirea termenului de apel pe când
exercitarea apelului principal poate fi făcută dor înăuntru termenului de apel.
5.Partea care a anchiesat la hotărârea atacată nu poate exercita apelul
principal; apelul incident si apelul provocat poate fi exercitat deși intimatul a
anchiesat la hotărâre,anterior exercitării apelului principal.
6.Conform art. 471 alin. (1) C. pr. civ. sub sancțiunea nulității, apelul
principal se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă, iar apelul incident și
15
Apelul incidental trebuie deosebit de cererea incidentală:apelul devolueaza judecata;cererea incidentală ar fi
o cerere nouă în apel-în principiu inadmisibilă potrivit art. 478 alin. (3) C. pr. civ.-prin care s-ar tinde la
extinderea materiei litigioase. (J.Heron, op. Cit., art. 723).
10
Apelul

apelul provocat se depun tot la instanța a cărei hotărâre se atacă dar odată cu
întâmpinarea la apelul principal.
7.Apelul principal pune în operare principiul non reformatio in peius pe când
apelul incidental anulează acest principiu.

2.4. Subiectele apelului.

Potrivit art. 458 C. pr. civ. căile de atac pot fi exercitate numai de părțile
aflate în proces care justifică un interes, în afară de cazul în care, potrivit legii,
acest drept îl au și alte organe sau persoane, regulă valabilă pentru toate căile de
atac. Este vorba de părțile inițiale și de succesorii lor în drepturi precum și de
terții care au intervenit voluntar în proces,în condițiile legii sau au fost introduși
forțat în proces astfel dobândind calitatea de parte.
În caz de coparticipare, fiecare dintre participanți poate declara apel dar
numai pentru apărarea intereselor proprii cu excepția cazului în care lucrează ca
mandator al celorlalți-art. 60 alin.(1) NCPC, însă în cazul în care este vorba de o
obligație solidară și indivizibilă de apelul făcut de unul dintre participanți profită
si cei care nu au făcut apel sau le-a fost respins fără a fi cercetat în fond16.
Partea nu este obligată să exercite personal apelul, având posibilitatea să o
facă prin intermediul unui reprezentant convențional. Dacă avocatul a asistat sau
a reprezentat partea la judecarea procesului, acesta poate să exercite orice cale
de atac împotriva hotărârii pronunțate. Art. 87 alin.(2)NCPC - Avocatul care a
reprezentat sau a asistat partea la judecarea procesului poate face,chiar fără
mandat, orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen și care s-ar
pierde prin neexercitarea lor la timp și poate, de asemenea, să introducă orice
cale de atac împotriva hotărârii pronunțate. În aceste cazuri, toate actele de
procedură se vor îndeplini numai față de parte. Susținerea căii de atac se poate
face numai în temeiul unei noi împuterniciri.
Calitatea de parte în proces nu este suficientă pentru exercitarea apelului,
fiindcă art. 458 NCPC spune clar că partea trebuie să urmărească un folos, un
16
C.S.J., sec. civ., dec. nr. 209/1992, C.D. 1990/1992, p.298.
11
Apelul

interes prin exercitarea căii de atac. Condițiile de exercitare a acțiunii civile sunt
prevăzute în art. 32. Alin (1) NCPC care spune că orice cerere poate fi formulată
și susținută numai dacă autorul acesteia:
a) are capacitate procesuală în condițiile legii.
b) are calitate procesuală.
c) formulează o pretenție.
d) justifică un interes.
În doctrină17 se precizează două excepții în care se poate exercita calea de
atac și de către o persoană care nu a luat parte la procesul în care s-a pronunțat
hotărârea atacată18:
- Creditorul a cărei creanță este exigibilă și certă poate exercita drepturile
debitorului, cu excepția celor care sunt strâns legate de persoana acestuia, atunci
când debitorul în prejudiciul creditorului refuză sau neglijează să le exercite.
Art. 1560 alin. (1) și (2) NCC.
- Debitorul cu titlu particular al unui drept sau bun ce formează obiectul
litigiului, dacă transmisiunea a avut loc după pronunțarea primei hotărâri de
fond și înainte de expirarea termenului de apel, poate exercita apel.
Potrivit art. 92 alin. (4) NCPC procurorul poate să exercite căile de atac
împotriva hotărârilor pronunțate în cazurile prevăzute de alin. (1) - în acțiunile
privind apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor,ale persoanelor
puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute
de lege -, chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă, precum și atunci când a
participat la judecată, în condițiile legii În Noul Cod se poate observa că s-a
restrâns dreptul procurorului de a exercita căile de atac față de vechiul Cod care-
i conferea dreptul de a exercita căile de atac împotriva oricăror hotărâri - fostul
art. 45. Alin(5).

17
A se vedea V.M. CIOBANU, Tratat, vol.II, p.338-339.
18
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p.371.
12
Apelul

2.5. Sesizarea instanței de apel. Termenul de apel. Cererea de


apel.

Instanța competentă să soluționeze apelul este instanța ierarhic superioară


celei care a pronunțat hotărârea de fond, astfel având în vedere prevederile art.
95 pct.2 și art. 96. pct. 2 C. pr. civ., instanța de apel poate fi tribunalul, pentru
hotărârile pronunțate la judecătorie, respectiv curtea de apel, pentru hotărârile
pronunțate la tribunal. Conform art. 97NCPC Înalta Curte de Casație și Justiție
judecă:
- recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel,precum și a
altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege.
- recursurile în interesul legii.
- cererile în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
unor probleme de drept.
- orice alte cereri date prin lege în competența sa.
Drept concluzie Înalta Curte de Casație și Justiție nu este niciodată
instanță de apel.
Potrivit art.468 NCPC termenul de apel este de 30 de zile de la
comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Termenul de apel curge de
la comunicarea hotărârii chiar atunci când aceasta a fost făcută odată cu
încheierea de încuviințare a executării silite. Dacă o parte face apel înainte de
comunicarea hotărârii, aceasta se socotește comunicată la data depunerii cererii
de apel. Pentru procurori termenul de apel curge de la pronunțarea hotărârii, în
afară de cazurile în care procurorul a participat la judecarea cauzei, când
termenul de apel curge de la comunicarea hotărârii. Termenul de apel suspendă
executarea hotărârii de primă instanță cu excepția cazurilor anume prevăzute de
lege.
Există unele cazuri prevăzute de lege care fac ca termenul de apel să fie
înlocuit de alte momente decât cel al comunicării hotărârii: a)cererea prin care se
solicită comunicarea hotărârii adversarului( art. 184. alin 2.NCPC),
13
Apelul

b)comunicarea făcută odata cu încheierea de încuviințare a executării silite( art.


468 alin. 2.NCPC), c)depunerea cererii de apel înainte de comunicarea hotărârii(
art. 468 alin. 3 NCPC). De la termenul de apel de drept legea prevede si unele
derogări precum ordonanța președințială și încheierea de asigurare a probelor
sunt supuse numai apelului în termen de 5 zile. Pentru Ministerul Public
termenul de apel curge de la comunicare sau de la pronunțare după cum a
participat sau nu la judecată, dacă a participat este parte în proces și hotărârea i
se comunică iar dacă nu, comunicarea hotărârii nu se face, termenul curgând de
la pronunțare.
Termenul de apel poate fi întrerupt prin moartea părții și prin moartea
mandatarului căruia i s-a făcut comunicarea, un nou termen începând să curgă
după o nouă comunicare făcută moștenitorilor19.[art. 469 alin. (1) și (2) C. pr.
civ.]
20
Va fi respins ca tardiv apelul declarat peste termen iar hotărârea de
primă instanță devine definitivă deoarece recursul nu poate fi exercitat omisso
medio.
21
Cererea de apel, prcum și motivele de apel formulate separat, vor fi
depuse la instanța care a pronunțat hotărârea atacată 22 și nu la instanța care va
judeca apelul. Cererea de apel,potivit art. 470 trebuie să cuprindă:
a)numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința
parților ori, pentru persoanele juridice denumirea și sediul lor, precum și, după
caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de
înmatriculare în registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor
juridice și contul bancar.
b)indicarea hotărârii atacate.

19
Apelul nu constituie prin el însuși un act de acceptare a moștenirii.art. 469 alin.(3)NCPC.
20
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p.373.
21
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 92.
22
În jurisprudența anterioară noului Cod de procedură s-a decis că ‘’depunerea apelului la instanța a cărei
hotărâre se atacă, după ce a fost returnat prin adresă de instanța necompetentă , trebuie să se facă tot
înăuntru termenului de 15 zile de la comunicare pentru a fi considerat în termen. Depunerea apelului la o
instanță necompetentă, fiind sancționată cu nulitate absolută, nu prezintă nicio relevanță sub aspectul
prorogării termenului de apel.’’-C.A. Ploiești, decizia nr. 2112/1995, B.J./1993-1997, p.605.
14
Apelul

c)motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază apelul.


d)probele invocate în susținerea apelului.
e)semnătura.
Conform art. 471 alin. (1) NCPC apelul, și când este cazul, motivele de
apel se depun la instanța a cărei hotărâre se atacă sub sancțiunea nulității.
Nulitatea fiind expresă rezultă ca drept consecință că sancțiunea va fi aplicată în
condițiile art. 175 alin (2) NCPC astfel intimatul care invocă nulitatea nu are
vreo obligație de a proba vreo vătămare pe care ar fi suferit-o prin depunerea
apelului la altă instanță.
La cererea de apel trebuie atașată dovada achitării taxelor de timbru-art.
470 alin. (2) NCPC iar la alin. (3) NCPC se prevăd cerințele referitoare la
hotărârea care se atacă, semnătura și timbrarea.
23
Cererea de apel principal, apel provocat sau apel incident se timbrează
cu 50% din taxa care s-ar plăti pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani,
soluționată în primă instanță, dar nu mai puțin de 20 de lei, iar în cazul cererilor
sau acțiunilor evaluabile în bani, numai în raport de suma contestată, dar nu mai
puțin de 20 de lei- art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013.
Conform Codului de procedură civilă, regularizarea cererii se face de
instanța la care s-a depus apelul.
În cazul în care cererea de apel nu îndeplinește condițiile prevăzute de
lege, președintele instanței sau persoana desemnată de acesta care primește
cererea de apel va stabili lipsurile și îi va cere apelantului să completeze sau să
modifice de îndată, dacă este prezent sau este posibil, ori în scris, dacă apelul a
fost trimis prin poștă, fax, poștă electronică sau curier. Completarea sau
modificarea cererii se va face înăuntrul termenului de apel. Dacă președintele
sau persoana desemnată de acesta apreciază că intervalul rămas până la
expirarea termenului de apel nu este suficient, va acorda un termen scurt, de cel
mult 5 zile de la expirarea termenului de apel, în care să se depună completarea
sau modificarea cererii -art. 471 alin. (3) NCPC.
23
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p. 374.
15
Apelul

După primirea dosarului, completul va dispune comunicarea apelului,


intimatului punându-i-se în vedere că în 15 zile de la comunicare să depună
întâmpinarea care este obligatorie și odată cu aceasta dacă este cazul, să depună
și apelul incident sau apelul provocat. Întâmpinarea se comunică apelantului,
care în termen de 10 zile, trebuie să depună răspunsurile la întâmpinare.
Judecătorul fixează prin rezoluțiune primul termen, dispunând citarea
părților, termen care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției.
Cererea de apel produce următoarele efecte24:
a) Împuternicește instanța de apel cu soluționarea apelului, aceasta neputând să
se sesizeze din oficiu.
b) Dacă a fost formulată în termen, preia efectul suspensiv de executare.
c) Efectul devolutiv-art. 476-478 NCPC.

2.6. Procedura prealabilă la instanța de apel.

25
Dacă instanța care a pronuțat hotărârea atacată pregătește dosarul pentru
a fi înaintat instanței de apel, în mod firesc pregătirea judecății apelului,revine
instanței care va judeca apelul.
Așa cum prevede alin. (1) al art. 475 NCPC, președintele instanței de apel
sau persoana desemnată de acesta, îndată ce primește doasarul, va lua prin
rezoluțiune, măsuri în vederea repartizării aleatorii la un complet de judecată,
repartizarea aleatorie se face în sistem informatic prin programul ECRIS.
Potrivit dispozițiilor art. 471 C. pr. civ. toate comunicările din etapa
premergătoare judecății apelului sunt făcute de instanța care a pronunțat
hotărârea atacată,primind dosarul, președintele completului de judecată nu mai
trebuie să ia masuri pentru regularizarea cererii de apel și comunicarea acesteia,
ci va fixa primul termen de judecată26. Primul termen nu poate să fie mai lung de
24
V.M. CIOBANU, G. Boroi, Tr. C. BRICIU, Curs selectiv, 2011, p.352-354.
25
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p.101.
26
Desigur, aceasta înseamnă că nu s-a facut cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru ori cerere de
acordare a ajutorului public judiciar, ce trebuie soluționate de complet, conform art. 33 alin. (2) și art. 39 alin.
(1) și (2) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 80/2013 privind timbrul judiciar, înainte de fixarea primului
termen de judecată.
16
Apelul

60 de zile de la data repartizării aleatorii 27.Deoarece dispozițiile art. 201 alin. (5)
și (6) C. pr. civ. se aplică și în apel, dacă acesta a fost declarat într-un proces
urgent, durata poate fi redusă, în funcție de circumstanțele cauzei. Dacă
intimatul are domiciliul în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai
îndelungat, citarea acestuia se va face cu respectarea dispozițiilor art. 156
NCPC.
28
Apelurile principale,apelurile incidente și apelurile provocate făcute
împotriva aceleiași hotărâri vor fi repartizate la același complet de judecată.
Când apelurile au fost repartizate la complete diferite, ultimul complet investit
va dispune pe cale administrativă trimiterea apelului la completul cel dintâi
investit. Justificarea textului se face întrucât deși toate cererile se atașează în
dosarul în care s-a pronunțat hotărârea atacată, există posibilitatea ca un apel să
nu fi fost îndosariat și să fie trimis separat instanței de apel.
Prin reglementarea din art. 475 alin. (3) NCPC s-a urmărit ca judecarea
tuturor apelurilor declarare împotriva unei hotărâri să se facă deodată, la același
complet de judecată. Astfel nu este suficient ca apelurile să fie repartizate la
aceiași secție ci este necesar ca judecarea lor să se facă în același timp, de un
singur complet de judecată, urmărind astfel evitarea pronunțării de hotărâri
contradictorii.
29
Ultimul complet de judecată investit nu declină judecata apelului la un
alt complet, ci o trimite pe cale administrativă apelul, astfel măsura nu este
supusă niciunei căi de atac, așa cum stabilește art. 465 NCPC- Măsurile de
administrare judiciară nu pot face obiectul niciunei căi de atac.

2.7. Judecarea apelului.


27
În jurisprudența anterioară noului cod de procedură civilă s-a decis că: ‘’termenele sunt fixate de lege în
interesul intimatului pentru alcătuirea apărării,iar nu în interesul apelantului, care are posibilitatea de a-și
organiza apărarea prin apelul ce introduce și deci,de nerespectarea acestei dispoziții nu se poate prevala decât
intimatul.’’-Cas. I, decizia nr. 391/1944, apud I.Stoenescu, Gh. D. Păduraru, G.V. Protopopescu, op. cit., p. 191,
nr.2.
28
Art. 475 alin. (3) NCPC.
29
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 103.
17
Apelul

30
Având în vedere caracterul devolutiv al apelului dar și că judecata în
fața oricărei jurisdicții trebuie să se desfășoare într-un cadru comun de principii
și de alte reguli care guvernează rezolvarea pe cale jurisdicțională a diferendelor
juridice, art. 482 C. pr. civ. precizează că-dispozițiile de procedură privind
judecata în primă instanță se aplică și în instanța de apel, în măsura în care nu
sunt potrivnice celor cuprinse în prezentul capitol.
31
Judecarea apelului se face după regulile de la judecata în fond și ținând
seama de dispozițiile speciale din materia apelului. Art. 479 NCPC stabilește
unele reguli speciale privind judecata:
- instanța de apel va verifica, în limitele cererii de apel,stabilirea situației
de fapt și aplicarea legii de citare prin instanță.
- motivele de ordine publică pot fi invocate și din oficiu.
- instanța de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor
administrate la prima instanță, în cazul în care consideră că sunt necesare pentru
soluționarea cauzei.
- se pot administra orice probe noi dacă au fost propuse prin cererea de
apel sau întâmpinare ori dacă necesitatea lor a rezultat din dezbateri(art. 478
alin. 2 NCPC).
Potrivit principiului tantum devolutum quantum iudicatum, instanța
superioară este chemată să judece, să controleze, doar ceea ce a judecat prima
instanță, prin apel neputându-se lărgi cadrul procesului stabilit în fața primei
instanțe. Așa cum arată art. 478 alin. (2) NCPC părțile nu se vor putea folosi
înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare și dovezi decât cele
invocate la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare.
Același art. prevede în alin. (3) că în apel nu se pot schimba calitatea părților,
cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată și nici nu se pot formula
pretenții noi, însă părțile pot să expliciteze pretențiile care au fost cuprinse

30
Ion Deleanu,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,p.230.
31
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p. 380.
18
Apelul

implicit în cererile sau apărările adresate primei instanțe. Se vor putea cere
dobânzi, rate, venituri ajunse la termen și orice alte despăgubiri ivite după darea
hotărârii primei instanțe și se va putea invoca compensația legală.
Față de dispozițiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 pentru
organizarea judiciară, judecata apelului se face în compunere cu doi judecători 32.
Dacă participarea procurorului a fost obligatorie la judecata în primă instanță, el
va trebui să pună concluzii și în apel.
Instanța de apel poate să refacă sau să completeze probele administrate în
primă instanță atunci când constată că respectivele probe sunt necesare pentru
soluționarea cauzei ceea ce înseamnă că pot fi necesare atât pentru soluționarea
apelului cât și pentru soluționarea fondului.
În cererea de apel nu trebuie menționate probele care au fost administrate
în primă instanță, acestea pot fi invocate chiar oral în fața instanței de apel
deoarece nu pot constitui o surprindere pentru adversar. Întrucât probele deja
administrate sunt câștigate cauzei33 partea care a solicitat refacerea lor trebuie să
motiveze de ce este utilă această măsură, iar instanța la rândul său atunci când
respinge o asemenea cerere trebuie să motiveze de ce a apreciat că refacerea lor
nu este necesară34.
35
Probele administrate în primă instanță trebuie readministrate în apel doar
atunci când se constată că sunt incomplete sau defectuase iar instanța socotește
că acestea au un rol important pentru soluționarea cauzei. Probele pot fi refăcute
32
Conform art. 99 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, dacă apelul este
recalificat recurs, completul de judecată va fi întregit cu un judecător din lista de permanent, iar dacă recursul
este recalificat în apel, completul de judecată va fi format din primii doi judecători ai completului de recurs.
33
În jurisprudența anterioară noului Cod de procedură civilă s-a decis că, ‘’deși în virtutea principiului devolutiv
al apelului, se pot reface probele înaintea instanței de apel, probele administrate înaintea primei instanțe
rămân dobândite cauzei, dacă pot face convingerea judecătorilor.’’- Cas. I, 10 noiembrie 1906, E. Dan, op. Cit.,
p. 510, nr. 14.
34
În jurisprudența anterioară noului Cod de procedură civilă s-a decis că, ‘’refacerea probelor în apel nu este
obligatorie;judecătorul are dreptul să refuze facerea unei noi verificări de scripte prin experți.’’-Cas I, 5 mai
1893, Ibidem, p. 510, nr. 10;’’Nu se poate refuza o probă cu martori de către instanța de apel numai pentru
motivul că a fost administrată la prima instanță, fără a se mai examina concludența probei pentru dezlegarea
pricinii, deoarece s-ar încălca principiul că apelul este devolutiv.’’-Cas. I, decizia nr. 366/1941, apud I.
Stoenescu, Gh. D. PĂDURARU, G. V. PROTOPOPESCU, op. Cit., p. 221, nr. 24.;’’Instanța de apel își poate sprijini
soluțiunea pe o probă administrată la prima instanță, chiar dacă aceasta revenise asupra probei. Instanța de
apel nu e obligată să dea o încheiere prin care să anunțe părțile că va sprijini soluția sa pe acea probă.’’-Cas. I,
decizia nr. 580/1937, Idem,p. 224, nr. 38.
35
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p.106-107.
19
Apelul

în tot sau în parte, instanța de apel are dreptul să audieze noi martori, să ia un
nou interogatoriu, să încuviințeze o expertiză care să aibă obiective în plus față
de cele încuviințate în primă instanță etc.
Pe lângă refacerea sau completarea probelor administrate în primă
instanță, instanța de apel poate administra probe noi, dar numai dacă au fost
propuse prin motivele de apel sau prin întâmpinare deoarece art. 468 alin.(2)
teza I, la care face trimitere art. 479 alin.(2) C. pr. civ. prevede că, părțile nu se
vor putea folosi înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare sau
dovezi decât cele invocate la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori
în întâmpinare.
Partea care a fost decăzută din dreptul de a administra o probă în primă
instanță, poate solicita administrarea acelei probe în apel potrivit art. 479 alin.(2)
NCPC care reglementează posibilitatea administrării de probe noi în apel
independent de vreo culpă a părții în primă instanță.
36
Dat fiind caracterul devolutiv al apelului, la instanța de apel pot apărea
aceleași incidente ca și în fața primei instanțe,incidente care vor fi rezolvate
după aceleași reguli aplicabile la instanța de fond.
Soluții pe care le poate pronunța instanța de apel:
1.Păstrarea sentinței.
În acest sens, art. 480 alin. (1) și (2) NCPC arată că instanța de apel poate
păstra sau poate schimba în tot sau în parte hotărârea apelată. Soluția de
admitere sau de respingere trebuie să rezulte din decizia instanței de apel 37 fără a
fi depășite nici limitele cererii de chemare în judecată nici limitele cereri de
apel38 și fără a se crea apelantului o situație mai rea în propria cale de atac.

36
Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul Juridic,2013,p. 231.
37
P. PERJU, sinteză teoretică de practică a instanțelor judecătorești din circumscripția Curții de Apel Suceava în
materia dreptului procesual civil, Dreptul nr. 1/1995, p.82.
38
Dacă instanța de apel, constatând că într-un litigiu sunt două acțiuni distincte și le disjunge, hotărând numai
asupra uneia, deși prima instanță se pronunțase asupra întregului litigiu și apelul se referea la toate capetele de
cerere, ea comite o omisiune esențială și hotărârea ei este casabilă.(Cas. I, dec. Din 8 februarie 1899, apud Em.
Dan, op. Cit., p. 513, nr.7).
20
Apelul

Hotărârea primei instanțe este păstrată dacă apelul este respins ca


nefondat sau atunci când este formulat de o persoană care nu are calitatea
procesuală.
Sentința este păstrată și atunci când apelul este anulat,instanța putând
anula apelul dacă acesta este formulat de o persoană lipsită de capacitate
procesuală de folosință,conform art.56 alin. (3) NCPC; dacă este formulat de o
persoană care nu are capacitate procesuală de exercițiu,conform art. 57 alin. (4)
NCPC;dacă este declarat de mandatarul neavocat care nu-și poate dovedi
calitatea de reprezentant , conform art. 82 alin.(1) NCPC;dacă nu a fost depus la
instanța a cărei hotărâre se atacă, conform art. 471 alin. (1) NCPC; dacă cererea
de apel nu cuprinde indicarea hotărârii atacate sau nu a fost semnată, conform
art. 470 alin. (3) NCPC.
Sentința este păstrată atunci când se constată perimarea apelului, conform
art. 416 alin.(1) orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs,
revizuire și orice altă cerere de reformare sau de retractare se perimă de drept,
chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile
parții timp de 6 luni.
Sentința se păstrează și în cazul în care apelantul renunță la judecata
apelului-art. 463 alin. (1).
2.Schimbarea sentinței.
Instanța de apel va schimba sentința atunci când constată că prima
instanță a intrat în cercetarea fondului și nu există nici un motiv care să atragă
anularea sentinței, în condițiile art. 480. Alin (3)-(6) NCPC.
Sentința poate fi schimbată în tot dacă se îndeplinesc următoarele condiții:
a) devoluțiunea este totală.
b) sentința este greșită cu privire la toate aspectele ori cererile cu care
prima instanță a fost învestită.
c) apelul este întemeiat în întregime.
Sentința poate fi schimbată în parte în următoarele cazuri:

21
Apelul

a) devoluțiunea este totală dar instanța de apel ajunge la concluzia că


sentința este nelegală sau netemeinică cu privire la anumite aspecte.
b) Devoluțiunea este parțială iar critica este întemeiată în tot sau în parte.
3. Anularea sentinței.
Conform art. 480 alin. (3) NCPC, în cazul în care se constată că, în mod
greșit, prima instanță a soluționat procesul fără a intra în judecata fondului ori
judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost legal citată, instanța de apel va
anula hotărârea atacată și va judeca procesul, evocând fondul. Cu toate acestea,
instanța de apel va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre rejudecarea
primei instanțe sau altei instanțe egale în grad cu aceasta din aceiași
circumscripție, în cazul în care părțile au solicitat în mod expres luarea acestei
măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare; trimiterea spre rejudecare poate
fi dispusă o singură dată în cursul procesului. Dezlegarea dată problemelor de
drept de către instanța de apel, precum și necesitatea administrării unor probe
sunt obligatorii pentru judecătorii fondului39.
Instanța de apel poate anula sentința în două situații:
a) Atunci când prima instanță a soluționat procesul fără a intra în
cercetarea fondului.
Având în vedere dispozițiile art. 445 NCPC, îndreptarea, lămurirea,
înlăturarea dispozițiilor contradictorii ori completarea hotărârii nu poate fi cerută
pe calea apelului sau recursului, ci numai în condițiile art. 442-444 NCPC, ceea
ce înseamnă că atunci când prima instanță nu s-a pronunțat asupra unei cereri nu
se mai pune problema anulării sentinței pentru că aceasta va fi completată în
condițiile art. 444 NCPC, apelul fiind inadmisibil.
b)Un alt motiv de anulare a sentinței este acela că partea nu a fost legal
citată. Pentru aceasta trebuie îndeplinite două condiții și anume, partea nu a fost
39
Textul nu este aplicabil atunci când, în condițiile legii, apelul este exercitat împotriva încheierilor
premergătoare. În acest caz, pentru trimiterea cauzei în vederea continuarii judecății la prima instanță nu
trebuie, neapărat, să se invoce că instanța nu a intrat în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părții
care nu a fost legal citată, respectiv nu este necesar ca părțile să solicite prin cererea de apel sau prin
întâmpinare luarea unei asemea măsuri. Aceasta deoarece, art. 480 alin. (3) C. pr. Civ. se referă la trimiterea
cauzei spre rejudecare la prima instantă or, după soluționarea apelului împotriva unei încheieri premergătoare
judecata la prima instanță continua.
22
Apelul

legal citată și a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile în fond.


Anularea sentinței pentru acest motiv poate fi dispună numai dacă apelul a fost
motivat în acest sens.
4. Trimiterea cauzei la instanța competentă.
40
În condițiile art. 480 alin. (4) NCPC, dacă instanța de apel stabilește că
prima instanță nu a fost competentă, iar incompetența a fost invocată în
condițiile legii, va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre judecare
instanței competente ori, după caz, va respinge cererea ca inadmisibilă.
Pentru a fi posibilă anularea sentinței pe acest motiv, necompetența
trebuie să fie invocată în condițiile prevăzute de art. 130 NCPC
5. Reținerea cauzei pentru judecarea în primă instanță.
41
În cazul în care instanța de apel constată că ea are competența să judece
în primă instanță, va anula hotărârea atacată și va judeca în fond, pronunțând o
hotărâre susceptibilă, după caz, la apel sau recurs.
42
Spre deosebire de situația în care instanța de apel evocă fondul în
condițiile art. 480 alin. (3) NCPC, de această dată, după ce în complet compus
cu doi judecători, instanța a admis apelul și a anulat sentința, judecata în fond se
va face în complet compus cu un judecător sau , dacă este vorba despre o cauză
privitoare la conflicte de muncă și asigurări sociale, în complet constituit cu un
judecător și doi asistenți judiciari.
6. Există o cauză de nulitate.
Conform art. 480 alin. (6) NCPC, când se constată că există un alt motiv
de nulitate decât cel prevăzut la alin. (5), iar prima instanță a judecat în fond,
instanța de apel, anulând în tot sau în parte procedura urmată în fața primei
instanțe și hotărârea atacată, va reține procesul spre judecare, pronunțând o
hotărâre susceptibilă de recurs, dacă este cazul.

40
Art. 480 alin. (4) NCPC.
41
Art. 480 alin. (5) NCPC.
42
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 127.
23
Apelul

43
Este important de menționat că la soluționarea apelului își găsește
aplicare principiul non reformatio in peius. Astfel, potrivit art. 481 NCPC,
apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situație mai rea decât
aceea din hotărârea atacată, în afară de cazul în care el ar avea interes să
consimtă expres la aceasta sau în cazurile anume prevăzute de lege (ex. art. 432
NCPC, ca efect al admiterii excepției autorității lucrului judecat).
Acest principiu presupune ca părții care a exercitat o cale de atac să nu i
se agraveze situația stabilită prin hotărârea atacată, cu alte cuvinte hotărârea
atacată poate fi schimbată doar în favoarea parții care a exercitat apelul.
44
Părțile, cunoscând că există riscul de a li se înrăutăți situația juridică,
dacă nu s-ar aplica acest principiu, ar putea renunța la atacarea hotărârii, lucru ce
ar împiedica asupra aflării adevărului și a asigurării respectării legii. Principiul
non reformatio in pejus nu este de ordine publică45.
Indiferent de calea de atac, dacă este devolutivă sau nedevolutivă,
ordinară sau extraordinară, principiul este de aplicație generală, în sensul că el
funcționează ori de câte ori ne aflăm în prezența unei căi de atac la dispoziția
părților. Deasemena, s-a spus46 că principiul se aplică nu numai la soluționarea
căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești ci și în ipoteza judecării
contestațiilor formulate împotriva unor acte juridice unilaterale, fără caracter
jurisdicțional, de drept administrativ or al muncii.
În cazul în care apelul este exercitat de către procuror, instanța nu mai este
ținută să respecte principiul non reformatio in pejus pentru că nu mai este vorba
de o cale de atac a părții astfel îi poate înrăutății situația dacă apreciază că
hotărârea pronunțată este netemeinică și nelegală47.

43
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p. 381.
44
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p.113-114.
45
Stoenescu, nota II la decizia civilă nr. 186/1970, Tribunalul județean Doljn revista română de drept nr.
12/1971, pp. 132-133.
46
Ș. BELIGRĂDEANU, Aplicarea principiului ‘’non reformatio in pejus’’ în cazul contestării dispoziției de
desfacere a contractului de muncă ori deciziei de imputare, Revista română de drept nr. 12/1987, pp. 28-29.
47
M. ENESCU, op. Cit., p. 436.
24
Recursul

Capitolul 3. Recursul

3.1.Caracterizare.

Sediul materiei este reglementat in NCPC de art. 483-502, recursul fiind o


cale de atac extraordinară, de reformare, nedevolutivă, în principiu nesuspensivă
de executare48, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 484 alin. (1) NCPC.
Recursul este o cale de atac care se poate exercita numai în cazurile și condițiile
expres prevăzute de lege și care vizează doar legalitatea hotărârii atacate.
Așa cum reiese din cuprinsul prevederilor NCPC, recursul se definește
prin următoarele atribute:
a) Este o cale extraordinară de atac-pe de o parte, pot face obiectul
acestuia numai anumite hotărâri nedefinitive, iar pe de alta pot fi constituite ca
motive de recurs numai cele arătate expres și numerus clausus de art. 488
NCPC, fără a se produce probe noi, cu excepția înscrisurilor noi.
b) Este o cale de atac comună - se află la dispoziția părților din proces,
recursul putând fi exercitat și de către procuror(art. 92 alin.4C.pr.civ.).
c) Este o cale de atac de anulare a hotărârii atacate.
d) Este o cale de atac de reformare - este soluționat de o instanță
superioară celei care a pronunțat hotărârea atacată.
e) Nu are caracter devolutiv-nu poate să provoace rejudecarea cauzei în
fond. Această constatare rezultă atât din motivele de casare(prevăzute de art.
488 alin. 1NCPC), cat și din art. 492 C.pr.civ.- în instanța de recurs nu se pot
produce probe noi, cu excepția înscrisurilor noi.

48
A se vedea pentru dezvoltări pe baza reglementării actuale, V.M. CIOBANU, în Noul Cod…(coord. V.M.
CIOBANU, M. NICOLAE), p. 1100-1147, iar pentru cercetări monografice S. SPINEI, Recursul în procesul civil, Ed.
Hamangiu, București, 2008; M. LOHĂNEL, recursul în procesul civil, Ed. Hamangiu, 2011.rejudecarea cauzei în
fond.
25
Recursul

3.2. Obiectul recursului. Formele recursului.

Așa cum reiese din art. 483 alin. (1), hotărârile date în apel, cele date
potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres
prevăzute de lege sunt supuse recursului, astfel, obiect al recursului îl pot
constitui hotărârile date în apel, hotărârile date fără drept de apel și alte hotărâri
în cazuri expres prevăzute de lege.
Ca regulă, hotărârile date în apel sunt susceptibile de recurs 49, astfel de
hotărâri sunt supuse recursului chiar dacă prin ele s-a soluționat sau nu fondul
cauzei, însă deoarece recursul este o cale extraordinară de atac, el nu poate fi
exercitat omisso medio, trecând peste apel. Dacă hotărârea dată în apel este
pronunțată în temeiul unei excepții procesuale, recursul trebuie să privească
numai legalitatea acestei soluții.
50
Din coroborarea art. 483 alin.(1) cu art. 634 alin. (1) pct. 3 C.pr.civ.
reiese drept consecință a acestei reguli că hotărârile date de instanță,care nu au
fost atacate cu apel, nu mai pot fi atacate nici cu recurs, acestea devenind
definitive. Ca excepție de la regulă este posibil ca legea să prevadă că hotărârea
primei instanțe este susceptibilă numai de apel.
Nu sunt susceptibile de recurs hotărârile pronunțate în primă instanță de
judecătorie sau unele pronunțate de tribunal, deoarece art. 483 alin. (2) NCPC
prevede că nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute
la art. 94 pct. 1 lit. a)-i), în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi,
conflictele de muncă și asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile
privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte
cereri evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei inclusiv.
Deoarece regula o constituie faptul că hotărârile date în primă instanță
sunt susceptibile de apel, așa cum reiese din art. 466 alin. (1) C. pr.civ. , excepția
este reprezentată de hotărârile date fără drept de apel, de aceea situațiile în care

49
Totuși, decizile intermediare prin care se admite apelul și se reține cauza spre evocarea fondului nu sunt
susceptibile de recurs pe cale separată, ci numai odată cu fondul.
50
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p.132.
26
Recursul

hotărârile de primă instanță pot fi atacate doar cu recurs trebuie prevăzute în


mod expres în lege.
51
Există două forme de apel și anume: apelul principal și apelul incidental
care la rândul sau conține apelul incident și apelul provocat - art. 491 NCPC.
Recursul poate fi formulat ca un recurs principal pentru motivele de
casare prevăzute la art. 488 C. pr. civ., dar și ca un recurs provocat sau incident.
52
Motivele de casare:
a)Când instanța nu a fost alcătuită potrivit dispozițiilor legale.
b) Dacă hotărârea a fost pronunțată de alt judecător decât cel care a luat
parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât
cel stabilit aleatoriu pentru soluționarea cauzei ori a cărui compunere a fost
schimbată, cu încălcarea legii.
c) Când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenței de ordine publică
a altei instanțe, invocată în condițiile legii.
d) Când instanța a depășit atribuțiile puterii judecătorești.
e) Când prin hotărârea dată, instanța a încălcat regulile de procedură a
căror nerespectare atrage sancțiunea nulității.
f) Când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când
cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei.
g) Când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat.
h) Când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a
normelor de drept material.
În concluzie există două forme de recurs și anume, recursul principal și
recursul incidental cu cele două variante: recurs incident și recurs
provocat.53Specific recursului, și în cazul recursului incident și în cazul
recursului provocat, motivele nu pot fi altele decât cele de la recursul principal.
Recursul incident și recursul provocat pot viza și alte chestiuni de drept decât
cele invocate în recursul principal.
51
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p. 383.
52
Art. 488 NCPC.
53
Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul Juridic,2013,p. 244.
27
Recursul

54
Recursul incident poate fi declarat în condițiile art. 472 NCPC, iar
recursul provocat poate fi exercitat în condițiile art. 473 NCPC.
Recursul provocat ți recursul incident se depun de intimat odată cu
întâmpinarea la recursul principal, fiind aplicabile prevederile art. 471 alin. (6)
C.pr.civ.- instanța la care s-a depus întâmpinarea o comunică de îndată
apelantului, punându-i-se în vedere obligația de a depune la dosar răspunsul la
întâmpinare în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării. Intimatul va
lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare din dosarul cauzei.

3.3. Subiectele recursului.

La fel ca și în cazul apelului, recursul poate fi exercitat, în principiu, doar


de părțile care au luat parte la procesul în urma căruia s-a pronunțat hotărârea
atacată, recursul poate fi exercitat și susținut numai prin avocat sau consilier
juridic cu excepția situației prevăzută de art. 13 alin. (2) NCPC, în care partea
sau mandatarul acesteia, soț și rudă până la gradul al doilea inclusiv, este
licențiată în drept. Excepția a fost extinsă, prin art. XI din Legea nr. 2/2013, la
instanțe judecătorești și parchete care pot exercita și susține recursul prin
intermediul președintelui instanței/conducătorul parchetului, consilierul juridic,
ori judecătorului sau procurorului desemnat în acest scop.
55
Părțile se numesc recurent și intimat, în cazul recursului incident și al
celui provocat, calitatea de recurent o poate avea doar intimatul din recursul
principal, iar calitatea de intimat partea potrivnică în cazul recursului incident și
un alt intimat sau o terță persoană care a figurat în procesul în care s-a pronunțat
hotărârea atacată, dar nu este parte în recursul principal, în cazul recursului
provocat.
Subiectul activ al recursului sau titular al recursului este cel care are
vocația să exercite și exercită această cale de atac, fiind numit recurent; cel
împotriva căruia se exercită recursul este subiectul pasiv și se numește intimat.

54
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 130.
55
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013,2013, p. 384.
28
Recursul

Și recurentul cât și intimatul trebuie să aibă capacitate și calitate procesuală, iar


recurentul să justifice un interes pentru exercitarea căii de atac 56, evocând
prejudiciul ce i se aduce prin hotărârea atacată57.
Conform art. 458 NCPC, căile de atac pot fi exercitate numai de părțile
aflate în proces care justifică un interes, în afară de cazul în care, potrivit legii,
acest drept îl au și alte organe sau persoane. 58 Aceste dispoziții nu pot exprima
complexitatea temei, prin ’’ parte’’ se înțelege nu numai persoanele fizice sau
juridice care au fost prezente la judecată ca reclamant sau pârât ci și cele
reprezentate59, iar referirea la ’’ alte organe sau persoane’’ este susceptibilă de
determinare numai prin identificarea normelor juridice care în mod expres le
conferă dreptul de a exercita calea de atac.

3.4. Termenul de recurs. Cererea de recurs. Motivele de casare.

Partea nemulțumită poate exercita recursul în termen de 30 de zile de la


comunicarea hotărârii dacă legea nu dispune altfel. Prevederile art. 468 alin.(2)-
(4) NCPC precum și cele ale art. 469 NCPC, se aplică în mod corespunzător. De
altfel și celelalte aspecte examinate la termenul de apel sunt valabile și în cazul
termenului de recurs-art. 485 alin. (1) NCPC și art. 494 NCPC.
Potrivit alin. (2) al art. 485 NCPC, dacă intimatul nu a invocat prin
întâmpinare sau din dosar nu reiese că recursul a fost depus peste termen , el se
va socoti făcut în termen.
Termenul de recurs și cererea de recurs, spre deosebire de apel, nu sunt
suspensive de executare.
Termenul de recurs de 30 de zile este un termen comun aplicabil în toate
situațiile în care legea nu prevede altfel, acest termen comun poate fi modificat,
56
A se vedea sinteza lui M. FEBRE, Pourvoi en cassation, actualizată de C Fattaccini, în vol. ‘’Droit et partique de
la procedure civile’’ 2005/2006 cit. supra , nr. 553 și urm.
57
Recurentul poate să-și dirijeze calea sa de atac împotriva tuturor dispozițiilor din hotărârea atacată sau numai
împotriva unora dintre acestea, astfel determinându-se și sfera persoanelor care vor avea calitatea de intimat,
exceptând însă situația de indivizibiltate, când calea de atac exercitată împotiva unuia este admisibilă numai
dacă sunt implicați în apel și ceilalți.
58
Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul Juridic,2013,p. 249.
59
Succesorii univesali, succesorii cu titlu universal, succesorii cu titlu particular, creditorii privilegiați și ipotecari,
când ipoteca sau privilegiu a luat naștere după pronunțarea hotărârii față de debitorul lor.
29
Recursul

în termen de recurs mai scurt sau mai lung pentru a facilita pregătirea judecății,
prin intermediul legii de procedură civilă sau prin legi speciale. Termenul de
recurs începe să curgă de la data comunicării hotărârii, dacă legea nu prevede
altfel. Astfel termenul de exercitare a recursului împotriva hotărârii de
constatare a perimării este de 5 zile și curge de la pronunțare-art. 421 alin. (2)
NCPC; pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunțare, cu excepția
cazurilor când a participat la judecarea cauzei când termenul curge de la
comunicarea hotărârii-art. 485 alin. (1) și art. 468 alin.(4) NCPC.
Atât termenul de recurs comun cât și celelalte termene prevăzute de
norme speciale sunt în același timp și termene în care recursul trebuie motivat,pe
de o parte , art. 486. Alin (1) lit. d) NCPC, prevede că cererea de recurs trebuie
să cuprindă sub sancțiunea nulității și motivele de nelegalitate pe care se
întemeiază, iar pe de altă parte art. 487 alin. (1) NCPC precizează că recursul se
va motiva chiar prin cererea de recurs, cu excepția cazului când termenul pentru
exercitarea recursului curge de la un alt moment decât comunicarea hotărârii. În
concluzie recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, exceptând
motivele de casare .
60
Termenul pentru declanșarea recursului și cel pentru motivarea lui este
același:
a)când partea prezentă la pronunțarea hotărârii în ședință publică declară
recurs după comunicarea hotărârii.
b)când comunicarea hotărârii s-a făcut părții odată cu somația de
executare.
c)când partea a cerut să se comunice hotărârea adversarului său, operând
prezumția că partea a cunoscut considerentele hotărârii deși aceasta nu i-a fost
comunicată formal.
d)când partea a renunțat la beneficiul comunicării, operând de asemenea
prezumția cunoașterii considerentelor hotărârii.

60
Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul Juridic,2013,p. 254.
30
Recursul

Termenul pentru declanșarea recursului nu este același cu termenul pentru


motivarea lui:
a)când potrivit legii termenul de recurs curge de la pronunțare.
b)când potrivit legii termenul de recurs curge de la comunicare, dar partea
a declarat recurs înainte de a se comunica hotărârea.
Cu toate că termenul de recurs este un termen legal și ca atare ar trebui să
fie un termen fix, potrivit art. 490 alin. (2) NCPC prin trimiterea la dispozițiile
art. 471 alin. (5) NCPC permite președintelui instanței care primește cererea și
motivele de recurs, în cazul în care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege,
să o înapoieze părții pentru modificare sau completare, prelungind termenul de
recurs cu cel mult 5 zile.
61
Termenul de recurs și cel de motivare a recursului fiind termene pe zile,
ele se calculează pe zile libere. Potrivit art. 181 alin. (1) pct.2 NCPC nu intră în
calcul ziua de la care începe să curgă termenul și nici ziua când acesta se
împlinește. Conform art.182 alin. (1) NCPC, termenul care se socotește pe zile,
săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate
îndeplini actul de procedură.
În situațiile în care cererea de recurs este depusă la poștă, servicii
specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere , acestea sunt
prevăzute art. 183 NCPC.
62
Termenul de recurs se întrerupe prin moartea părții care are interes să
facă recurs. În acest caz se face din nou o comunicare a hotărârii, la cel din urmă
domiciliu al părții, pe numele moștenirii, fără să se arate numele și calitatea
fiecărui moștenitor. Termenul de recurs va începe să curgă din nou de la data
comunicării la ultimul domiciliu al defunctului. Pentru moștenitorii incapabili,
cei cu capacitate redusă sau dispăruți ori în caz de moștenire vacantă, termenul
va curge din ziua când se va numi tutorele, curatorul sau administratul

61
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014. 142.
62
Art. 469 NCPC.
31
Recursul

provizoriu, după caz. Recursul nu constituie prin el însuși un act de acceptare a


moștenirii.
Termenul de recurs se întrerupe și prin moartea mandatarului căruia i s-a
făcut comunicarea. În acest caz se va face o nouă comunicare părții, la
domiciliul ei, iar termenul de recurs va începe să curgă din nou de la această
dată.
Cererea de recurs cuprinde, potrivit art. 486 alin. (1) următoarele
mențiuni:
a)numele și prenumele63, domiciliu64 sau reședința părții în favoarea căreia
se solicită recursul, numele, prenumele și domiciliul profesional al avocatului
care formulează cererea ori, pentru persoanele juridice , denumirea și sediul lor,
precum și numele și prenumele consilierului juridic care întocmește cererea.
Aceste dispoziții de aplică și dacă recurentul locuiește în străinătate.
b)numele și prenumele, domiciliul sau reședința, după caz, denumirea și
sediul intimatului.
c)indicarea hotărârii care se atacă.
d)motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul65 și dezvoltarea
lor sau după caz, mențiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu
separat.
e)semnătura parții sau a mandatarului părții în cazul prevăzut la art. 13
alin. (2) NCPC, a avocatului sau a consilierului juridic.
La cererea de recurs se va atașa și dovada achitării taxei de timbru,
precum și împuternicirea avocațială sau după caz, delegația consilierului juridic.
Mențiunile prevăzute de literele a), c)-e), precum și cele care privesc taxa
de timbru împuternicire sau delegație sunt prevăzute sub sancțiunea nulității.
Cererea de recurs produce următoarele efecte:

63
Ar fi suficient și numai numele recurentului, deoarece elementele prin care acesta se identifică se află la
dosar.
64
Dacă recurentul și-a schimbat domiciliul avut, el va indica noul domiciliu, domiciliul ales, precum și persoana
abilitată să primească actele de procedură.
65
Neindicarea motivelor de nelegalitate, trebuie să atragă nulitatea recursului.
32
Recursul

A)Învestirea instanței. Ca și în cazul apelului sesizarea instanței se


realizează prin cererea de recurs.
B)Suspendarea executării hotărârii atacate, dar numai în cazurile expres
prevăzute de lege.
66
Spre deosebire de apel, recursul nu suspendă de drept executarea, totuși
în unele cazuri acest efect se produce. Conform art. 484 alin. (1) NCPC, recursul
suspendă de drept executarea hotărârii în cazurile privitoare la strămutarea de
hotare , desființarea de construcții, plantații sau a oricăror lucrări având o
așezare fixă, precum și în cazurile prevăzute de lege și anume în materia
contenciosului administrativ, art. 20 alin. (2) din legea nr. 554/2004 și art. 51
alin (4) din Legea nr. 317/2004, care prevede că recursul suspendă executarea
hotărârii secției CSM de aplicare a sancțiunii disciplinare pentru judecători,
procurori și magistrați-asistenți; art. 1063 alin. (3) NCPC prevede că recursul
este suspensiv de executare în cazul în care se atacă încheierea prin care s-a
dispus restituirea cauțiunii.
Depunerea recursului se face la instanța a cărei hotărâre se atacă, unde
procedura este aceiași ca și n cazul apelului dar termenul prevăzut de art. 471
alin. (5) NCPC se dublează.
Președintele instanței a cărei hotărâre se atacă , după împlinirea
termenului de recurs, precum și a termenelor de depunere a întâmpinării și a
răspunsului la întâmpinare, va înainta dosarul instanței de recurs.
Dacă recursul este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție ,
președintele instanței va lua măsuri prin rezoluțiune pentru stabilirea aleatorie a
unui complet format din trei judecători, care va pregătii dosarul de recurs și va
decide asupra admisibilității în principiu a recursului. Toate recursurile
împotriva aceleiași hotărâri se repartizează la același complet.
Termenul prevăzut de art. XV alin. (3) de 15 zile pentru depunerea
întâmpinării se dublează. Întâmpinarea trebuie redactată și semnată avocatul sau
consilierul juridic al intimatului, iar răspunsul la întâmpinare , de avocatul sau
66
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p. 386-387.
33
Recursul

consilierul juridic al recurentului, fac excepție situațiile prevăzute de art. 13 alin.


(2) NCPC și art XI din Legea nr. 2/2013.
67
Potrivit art. 488 alin. (1) casarea unei hotărâri se poate cere numai
pentru următoarele motive de nelegalitate:
1.Când instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale;
2.Dacă hotărârea a fost pronunţată de alt judecător decât cel care a luat
parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât
cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui compunere a fost
schimbată, cu încălcarea legii;
3.Când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenţei de ordine publică
a altei instanţe, invocată în condiţiile legii;
4.Când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti;
5.Când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a
căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii;
6.Când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când
cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei;
7.Când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat;
8.Când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a
normelor de drept material.
(2) Motivele prevăzute la alin. (1) nu pot fi primite decât dacă ele nu au
putut fi invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori, deşi au
fost invocate în termen, au fost respinse sau instanţa a omis să se pronunţe
asupra lor.
Art. 488 NCPC poartă denumirea de „Motivele de casare" şi
reglementează opt astfel de motive, în legătură cu care se precizează în alin. (1)
că sunt numai motive de nelegalitate.
1.Nelegala alcătuire a instanţei - acest motiv de nelegalitate a fost
preluat în mod identic din reglementarea anterioară (art. 304 pct. 1 CPC),
sintagma „alcătuirea instanţei" implică atât nerespectarea normelor privind
67
Art. 488 NCPC.
34
Recursul

compunerea instanţei, cât şi pe acelea referitoare la constituirea instanţei. În ceea


ce priveşte noţiunile de compunere şi de constituire a instanţei, ambele
desemnând alcătuirea instanţei, s-a arătat că distincţia dintre acestea priveşte
faptul că prin compunerea instanţei se înţelege formarea instanţei din personal
având funcţia de judecător, în timp ce prin constituirea instanţei se înţelege
formarea instanţei din personal având nu numai funcţia de judecător, dar şi pe
aceea de grefier, magistrat-asistent, asistent judiciar şi procuror.
Deşi noţiunile de compunere şi de constituire nu sunt prevăzute ca atare
în legislaţie, noul Cod de procedură civilă face referiri la unele instituţii sau acte
ce privesc nu numai judecătorii, dar şi pe ceilalţi participanţi.
Referitor la greşita compunere a instanţei, se are în vedere atât alcătuirea
acesteia cu un număr necorespunzător de judecători, cât şi cu judecători care se
aflau într-o situaţie de incompatibilitate ori recuzare, aceasta deoarece textul de
lege nu-şi restrânge aplicabilitatea la încălcarea dispoziţiilor privind alcătuirea
instanţei cuprinse în legea de organizare judecătorească, ci se referă la orice
situaţie în care instanţa nu a fost alcătuită potrivit legii, fie a celei de organizare
judecătorească, fie a celei de procedură.
Astfel, în practica judiciară s-a decis că instanţa este greşit alcătuită în
situaţia în care la judecată participă un judecător incompatibil; hotărârea
pronunţată de un judecător împotriva căruia s-a formulat o cerere de recuzare,
care nu a fost soluţionată, este lovită de nulitate şi va fi casată, instanţa nefiind
alcătuită potrivit dispoziţiilor legale; încheierea este pronunţată de un complet
nelegal constituit, dacă unul dintre membrii acestuia a formulat cerere de
abţinere care a fost admisă, astfel că judecătorul trebuia să se retragă de la
judecarea pricinii. Spre exemplu, în ipoteza în care, calificând greşit calea de
atac exercitată drept recurs în loc de apel, instanţa a pronunţat o hotărâre în
complet format din trei judecători în loc de doi, cum prevede legea, s-au încălcat
normele legale imperative privind compunerea instanţei.

35
Recursul

68
Tot în cadrul aprecierii legalităţii completului de judecată trebuie avute
în vedere şi dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, care prevăd limitativ cauzele ce pot fi judecate de
judecătorii stagiari.
O altă situaţie în care se poate ivi o problemă legată de compunerea
instanţei este aceea a completului de divergenţă, constituit în condiţiile art. 399
NCPC, în practica anterioară statuându-se în sensul că neconsemnarea în
încheierea de dezbateri a incidentului privind divergenţa şi soluţionarea apelului
în complet de trei judecători, în loc de doi judecători, atrage casarea hotărârii
pronunţate.
De asemenea, s-a decis că, în situaţiile în care participarea procurorului
era obligatorie la soluţionarea cauzei, lipsa reprezentantului Ministerului Public
la dezbateri atrage casarea deciziei, deoarece, în atare situaţie, instanţa nu a fost
alcătuită potrivit dispoziţiilor legale.
69
Tot cu privire la legalitatea alcătuirii completului, este de menţionat că
potrivit dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judecătorească, completul pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor
privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie dintr-un judecător
şi 2 asistenţi judiciari, iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, asistenţii judiciari
participă la deliberări cu vot consultativ şi semnează hotărârile pronunţate,
opinia acestora consemnându-se în hotărâre, iar opinia separată se motivează.
2.Pronunţarea hotărârii de alt judecător decât cel care a luat parte la
dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecata decât cel
stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui compunere a fost
schimbata, cu încălcarea legii70. Spre deosebire de reglementarea anterioară,
motivul prevăzut de pct. 2 a fost extins şi la situaţia în care hotărârea a fost

68
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.
69
Legea 304/2004 privind organizarea judecătorească.
70
Motivul a fost formulat astfel prin art. 13 pct. 122 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului
de procedură civilă.
36
Recursul

pronunţată fie de un alt complet decât cel stabilit aleatoriu, fie de acelaşi
complet, dar a cărui componenţă a fost schimbată cu încălcarea legii.
Din perspectiva acestei modificări, în viitor se va reconsidera practica
judiciară potrivit căreia nerespectarea principiului continuităţii completului de
judecată priveşte doar situaţia în care hotărârea a fost dată de alţi judecători
decât cei care au luat parte la dezbateri.
De regulă, schimbarea compunerii completului are loc doar în cazul
admiterii unor cereri de abţinere sau de recuzare, în cazul în care judecătorul sau
judecătorii se află în mod temporar în imposibilitate de a lua parte la judecată -
din motive de boală, concedii de odihnă, îndeplinirea unei alte obligaţii
profesionale, ca de pildă numirea în birourile electorale etc. De asemenea,
înlocuirea judecătorilor mai intervine când aceştia au fost promovaţi la o
instanţă superioară în grad, detaşaţi sau transferaţi din instanţă, au fost
suspendaţi din funcţie sau, din diferite motive, le-a încetat calitatea de judecător.
în actualul context al sistemului judiciar, caracterizat de ani buni printr-o
pronunţată instabilitate a resurselor umane, asemenea situaţii sunt destul de
frecvente.
Toate aceste situaţii care determină schimbarea fie a completului, fie a
componenţei acestuia se reflectă în încheierile de şedinţă sau, după caz,
procesele-verbale ataşate la dosarul cauzei.
Aceste acte trebuie să ateste atât necesitatea modificării operate, cât şi
faptul că a avut loc, după caz, fie o nouă desemnare aleatorie a unui alt complet,
fie o înlocuire a membrilor cu respectarea planificării de permanenţă şi a
Regulamentului de ordine interioară.
3. Hotărârea a fost data cu încălcarea competenţei de ordine publică a
altei instanţe, invocată în condiţiile legii71. Acest motiv de nelegalitate a fost
preluat din reglementarea anterioară, respectiv art. 304 pct. 3 CPC 1865, însă
astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri
privind accelerarea soluţionării proceselor.
71
Este forma dobândită de acest motiv prin art 13. Pct. 122 din legea nr. 76/2012.
37
Recursul

Practic, acest motiv de recurs va putea fi primit doar dacă s-a invocat
excepţia necompetenţei materiale sau teritoriale de ordine publică în faţa
instanţei a cărei hotărâre se atacă, invocarea s-a făcut în condiţiile legii,
respectiv art. 130 alin. (2) NCPC - adică la primul termen la care părţile au fost
legal citate -, iar instanţa a respins în mod greşit excepţia ori a omis să se
pronunţe asupra acesteia.
4. Când instanța a depășit atribuțiile puterii judecătoreşti sau
întrebuințând o sintagmă consacrată, când instanța a săvârșit un ’’exces de
putere’’72. De asemenea, şi acest motiv de nelegalitate a fost preluat în mod
identic din reglementarea precedentă (art. 304 pct. 4 CPC 1865), consideraţiile
doctrinei şi ale practicii judiciare anterioare rămânând de actualitate.
Prin sintagma „depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti" se înţelege
incursiunea autorităţii judecătoreşti în sfera autorităţii executive sau legislative,
astfel cum acestea sunt delimitate de Constituţie sau de legile organice, instanţa
judecătorească săvârşind acte care intră în atribuţiile unor altor organe
aparţinând unei alte autorităţi constituite în stat. Spre exemplu, în practică s-a
constatat acest motiv de nelegalitate în situaţiile în care instanţa de judecată a
încălcat atribuţia exclusivă a Curţii Constituţionale de verificare a concordanţei
unei dispoziţii legale în vigoare cu Constituţia României, substituindu-se
instanţei constituţionale.
5. Încălcarea regulilor de procedura a căror nerespectare atrage
sancţiunea nulităţii. Formularea pct. 5 al art. 488 NCPC este mai cuprinzătoare
decât cea a pct. 5 al art. 304 CPC, deoarece se referă la încălcarea regulilor de
procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, şi nu doar a celor
prevăzute sub sancţiunea nulităţii de fostul art. 105 alin. (2) CPC.
Orice pretinsă încălcare a unei reguli de procedură, indiferent de regimul
său juridic, va fi analizată din perspectiva art. 488 pct. 5 NCPC pentru a se
constata dacă reprezintă sau nu motiv pentru casarea hotărârii.
72
Asupra conceptului a se vedea: C. HAMANGIU, R. HUTSCHNEKER, G. IULIU, op. Cit. p. 61 și p.299 și 300; G.
NEDICI, C.Gr. C. ZOTTA, op. cit., 141/143; C. VICOL, op. cit., p. 113-115; P. VASILESCU, op. cit., II, nr. 342, p,414
și urm.
38
Recursul

6. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde


motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei. Cum s-a spus
cândva, ‘’motivarea hotărârii, în sensul strict juridic al cuvântului, înseamnă
arătarea în scris a rațiunilor care-l determină pe judecător să respingă sau să
admită o cerere. Ea este o lucrare pur subiectivă și cuprinde în sine tot respectul
justiției și tot meritul judecătorului’’73. Faţă de formularea din pct. 7 al art. 304
CPC, noul text introduce condiţia ca hotărârea să cuprindă numai motive străine
de natura cauzei.
Criticam, în contextul vechiului cod, soluţia legislativă potrivit căreia
motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 constituia motiv de modificare
pentru următoarele considerente: lipsa motivării hotărârii, motivarea
contradictorie sau străină de natura pricinii, odată constatate, ar fi trebuit să
conducă la admiterea recursului şi la modificarea hotărârii. Dacă însă hotărârea
recurată este temeinică şi legală, modificarea sa este lipsită de sens. Practic,
instanţele care aplicau dispoziţiile art. 312 alin. (3) CPC privind modificarea
hotărârii, pentru a reţine sau nu incidenţa cazului prevăzut de art. 304 pct. 7
CPC, reanalizau motivele de apel şi respingeau sau admiteau recursul nu în
funcţie de împrejurarea că hotărârea recurată cuprinde sau nu motivele pe care
se sprijină, sau că acestea erau sau nu contradictorii ori străine de natura pricinii,
ci după cum apelul fusese greşit sau corect soluţionat, în raport de probele
administrate şi de motivele invocate. Or, această din urmă analiză este specifică
situaţiilor în care instanţa de recurs casează decizia şi rejudecă fondul, conform
art. 312 alin. (4) CPC 1865.
Varianta casării hotărârii în temeiul art. 312 alin. (5) CPC, cu consecinţa
trimiterii cauzei spre rejudecare, era acceptată în ideea că, în lipsa oricăror
considerente, nu se poate şti dacă soluţia dată în apel este efectul sau nu al
rezultatului cercetării fondului; putea fi, de asemenea adoptată în cazul în care
considerentele erau străine de natura pricinii şi nu priveau fondul cauzei cu care
a fost sesizată instanţa. O astfel de soluţie nu se putea justifica şi atunci când
73
G. IILIU, Aplicarea art. 123 C. pr. Civ. În cadrul recursului în casare, notă, P.R., 1924, I p.255.
39
Recursul

considerentele erau contradictorii. Această a doua variantă ignoră însă


prevederea art. 312 alin. (3) CPC care, pentru cazul art. 304 pct. 7 CPC,
consacra expres soluţia modificării hotărârii fără a face vreo distincţie după cum
motivarea este contradictorie, străină de natura pricinii sau lipseşte cu
desăvârşire.
Actualmente, coroborând art. 488 pct. 6 NCPC cu dispoziţiile art. 497 şi
art. 498 NCPC, rezultă că, excepţie făcând înalta Curte, care casează întotdeauna
cu trimitere, celelalte instanţe de recurs vor putea casa cu trimitere spre
rejudecare o singura data pentru acest motiv, în măsura în care lipsa cu
desăvârşire a considerentelor sau prezenţa doar a unora care nu au nici o
legătură cu natura cauzei vor fi privite în continuare ca fiind echivalente cu
nejudecarea fondului.
Când va fi existat deja o casare cu trimitere spre rejudecare, în condiţiile
art. 498 alin. (2) NCPC ori considerentele, deşi prezente şi legate de natura
cauzei, vor fi găsite contradictorii, soluţia va fi aceea de casare cu reţinere.
7.Încălcarea autorităţii de lucru judecat. Încălcarea autorităţii de lucru
judecat este reglementată ca un motiv de casare distinct.
Importanţa acordată de actualul cod acestui motiv de casare rezultă atât
din reglementarea sa distinctă, cât şi din împrejurarea că incidenţa sa nu poate fi
înlăturată prin aplicarea principiului non reformatio in peius. în acest sens,
dispoziţiile art. 432 NCPC prevăd în mod expres că excepţia autorităţii de lucru
judecat poate fi invocată oricând, chiar înaintea instanţei de recurs, iar ca efect al
admiterii acesteia se poate crea părţii care a declarat calea de atac o situaţie mai
grea decât cea din hotărârea atacată.
8.Hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de
drept material. Motivul prevăzut în vechiul cod de art. 304 pct. 9 a fost limitat la
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.
Eliminarea ipotezei lipsei de temei legal nu aduce o modificare de
substanţă, deoarece ipotezele păstrate sunt suficient de acoperitoare pentru a

40
Recursul

permite remedierea oricărei nelegalităţi pe tărâmul dreptului substanţial, desigur


dacă invocarea ei de către recurent se face cu respectarea tuturor cerinţelor
legale.
În schimb, precizarea că este vorba despre norme de drept material
exclude posibilitatea ca în cadrul acestui motiv să se invoce încălcarea sau
aplicarea greşită a normelor de procedura.
Modificarea operată este logică în contextul în care a fost extinsă aria de
aplicabilitate a art. 488 pct. 5 NCPC, la care ne-am referit anterior, la toate
încălcările regulilor de procedură sancţionabile cu nulitatea.
Cu titlu de exemplu, ipotezele circumscrise acestui motiv de casare se
întâlnesc în situaţiile în care instanţa aplică un act normativ care nu este incident
în speţă, dă eficienţă unei norme generale în condiţiile existenţei unei norme
speciale aplicabile, dă o interpretare greşită textului de lege aplicabil în cauză
etc.
Cum alin. (2) al art. 488 stabileşte o regulă general aplicabilă tuturor
motivelor prevăzute de alin. (1), rezultă că nici când este vorba despre excepţii
absolute sau nulităţi absolute, acestea nu pot fi invocate direct în recurs, dacă
puteau fi invocate pe calea apelului sau în cursul judecăţii acestuia. Astfel, de
pildă, necompetenţa de ordine publică a primei instanţe, care nu a format obiect
de critică în apel, nu mai poate fi invocată pe calea recursului.
În schimb, ca o excepţie de la regulă, credem că poate fi reţinută situaţia
în care exista autoritate de lucru judecat chiar la data judecăţii litigiului în primă
instanţă, iar excepţia nu a fost invocată nici în faţa acestei instanţe şi nici în
calea de atac a apelului. Faţă de dispoziţiile art. 432 NCPC, rezultă că această
excepţie poate fi invocată oricând în cursul procesului, chiar înaintea instanţei de
recurs.
Potrivit art. 178 alin. (1) NCPC, nulităţile absolute pot fi invocate, ca
regulă, în orice stare a judecăţii cauzei, dacă legea nu prevede altfel. Or, legea

41
Recursul

prevede contrariul în cazul în care condiţionează invocarea lor ca motive de


recurs de valorificarea anterioară pe calea apelului.
În fine, motivele de recurs pot fi primite dacă ele au fost invocate în apel
sau pe parcursul judecăţii apelului, în termenul prevăzut de lege, dar instanţa de
apel le-a respins sau nu s-a pronunţat asupra lor. în acest caz, partea a pus în
mişcare mecanismul legal de sancţionare a pretinsei greşeli săvârşite în judecata
cauzei, iar instanţa de recurs trebuie să exercite controlul judiciar - în limitele
fixate de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 NCPC - cu privire la felul în care acest
mecanism a funcţionat în instanţa de apel.

3.5. Judecarea recursului.

74
Dacă recursul este de competența instanței ierarh superioare, pregătirea
judecății recursului se face, prin asemănare, aplicându-se dispozițiile art. 475 din
materia apelului.
Legiuitorul a stabilit o serie de reguli cu privire la judecata recursului,
obligatorii pentru orice instanță care are competența de a soluționa această cale
de atac. 75În ceea ce privește alcătuirea instanței, completul de recurs este format
din trei judecători potrivit art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 pentru
organizarea judiciară.
Dacă în etapele anterioare ale judecății participarea procurorului a fost
obligatorie, sub sancțiunea nulității hotărârii el va trebui să pună concluzii și în
recurs.
Art. 493 C. pr. civ. prevede procedura de filtrare a recursului, procedură
obligatorie la nivelul instanței supreme76, conform căruia:
77
1.Când recursul este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
preşedintele instanţei sau preşedintele de secţie ori, după caz, persoana
74
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p. 391.
75
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 208.
76
În principiu procedura de filtrare a recursului nu este incompatibilă cu prevederile art. 6 parag. 1 din
Convenția europeană(în acest sens a se vedea Hotărârea C.E.D.O. din 9 martie 1999, în cauza Immeuble Groupe
Koser c. Franţei sau Hotărârea C.E.D.O. din 25 februarie 1997, în cauza Rebai c. Franţei.)
77
Art. 493 NCPC.
42
Recursul

desemnată de aceştia, primind dosarul de la instanţa a cărei hotărâre se atacă, va


lua, prin rezoluţie, măsuri pentru stabilirea aleatorie a unui complet format din 3
judecători, care va decide asupra admisibilităţii în principiu a recursului.
Dispoziţiile art. 475 alin. (3) sunt aplicabile.
2.Pe baza recursului, întâmpinării, a răspunsului la întâmpinare şi a
înscrisurilor noi, preşedintele completului va întocmi un raport asupra
admisibilităţii în principiu a recursului sau va desemna un alt membru al
completului ori magistratul-asistent în acest scop. Raportul trebuie întocmit în
cel mult 30 de zile de la repartizarea dosarului. Raportorul nu devine
incompatibil.
3.Raportul va verifica dacă recursul îndeplineşte cerinţele de formă
prevăzute sub sancţiunea nulităţii, dacă motivele invocate se încadrează în cele
prevăzute la art. 488, dacă există motive de ordine publică ce pot fi invocate în
condiţiile art. 489 alin. (3) ori dacă este vădit nefondat. De asemenea, va arăta,
dacă este cazul, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, precum şi poziţia doctrinei în problemele de drept vizând dezlegarea
dată prin hotărârea atacată.
4.După analiza raportului în completul de filtru, acesta se comunică de
îndată părţilor, care pot formula în scris un punct de vedere asupra raportului, în
termen de 10 zile de la comunicare. În lipsa dovezii de comunicare a raportului
şi înainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la comunicare, completul nu
va putea trece la examinarea recursului, potrivit alin. (5) şi (6).
5.În cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu
îndeplineşte cerinţele de formă, că motivele de casare invocate şi dezvoltarea lor
nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488 sau că recursul este vădit nefondat,
anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunţată,
fără citarea părţilor, care nu este supusă niciunei căi de atac. Decizia se
comunică părţilor.

43
Recursul

6.Dacă raportul apreciază că recursul este admisibil şi toţi membrii sunt


de acord, iar problema de drept care se pune în recurs nu este controversată sau
face obiectul unei jurisprudenţe constante a Înaltei Curţi de Casare şi Justiţie,
completul se poate pronunţa asupra fondului recursului, fără citarea părţilor,
printr-o decizie definitivă, care se comunică părţilor. În soluţionarea recursului
instanţa va ţine seama de punctele de vedere ale părţilor formulate potrivit alin.
(4).
7.În cazul în care recursul nu poate fi soluţionat potrivit alin. (5) sau (6),
completul va pronunţa, fără citarea părţilor, o încheiere de admitere în principiu
a recursului şi va fixa termenul de judecată pe fond a recursului, cu citarea
părţilor.
Din primul alineat al art. 493 NCPC se conturează ideea că procedura
reglementată de acest articol, denumită marginal „Procedura de filtrare a
recursurilor", este aplicabilă numai atunci când recursul este de competenţa
înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu şi atunci când intră în competenţa
tribunalului sau curţii de apel. În esenţă este vorba despre o procedură prin care,
pe baza cererii de recurs, a întâmpinării, a răspunsului la întâmpinare şi a
înscrisurilor noi, un complet de filtru întocmeşte un raport asupra admisibilităţii
în principiu a recursului, pe care îl comunică părţilor, după care hotărăşte fie că
recursul este admisibil în principiu, printr-o încheiere, şi fixează termen cu
citarea părţilor pentru judecata pe fond, conform alin. (7) al art. 493 NCPC, fie
pronunţă una dintre soluţiile prevăzute de alin. (5) şi (6) printr-o decizie
definitivă.
Prin această procedură nu are loc nici o degrevare a înaltei Curţi din
punctul de vedere al numărului de hotărâri pe care trebuie să le pronunţe şi este
discutabil dacă prin aplicarea dispoziţiilor acestei proceduri se realizează o
economie de timp.
78
Dispoziţii tranzitorii. Potrivit art. XIII din Legea nr. 2/2012,
„Dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată,
78
Legea nr. 2/2012.
44
Recursul

privitoare la pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs de către


instanţa a cărei hotărâre se atacă, se aplică în procesele pornite începând cu data
de 1 ianuarie 2016. în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2015 se aplică dispoziţiile art.
XIV-XVH".
79
Potrivit alin. (2) al XVII din Legea nr. 2/2013, când recursul este de
competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele instanţei sau
preşedintele de secţie ori, după caz, persoana desemnată de aceştia, primind
dosarul de la instanţa a cărei hotărâre se atacă, va lua, prin rezoluţie, măsuri
pentru stabilirea aleatorie a unui complet format din 3 judecători, care va pregăti
dosarul de recurs şi va decide asupra admisibilităţii în principiu a recursului.
Dispoziţiile art. 475 alin. (3) NCPC rămân aplicabile, în sensul că
repartizarea recursurilor principale, a celor provocate şi a celor incidentale se va
face către acelaşi complet; dacă acestea au fost repartizate la complete diferite,
ultimul complet învestit va dispune pe cale administrativă trimiterea recursului
la completul întâi învestit.
Soluţiile pe care le poate pronunţa completul de filtru, potrivit art. 493
alin. (5) şi (6) NCPC :
a) anularea recursului, atunci când acesta nu întruneşte cerinţele de formă
sau când motivele de casare invocate şi dezvoltarea lor nu se încadrează în
dispoziţiile art. 488;
b) respingerea recursului, când acesta este vădit nefondat;
c) admiterea recursului, când recursul este admisibil, iar problema de
drept care se pune în recurs nu este controversată sau face obiectul unei
jurisprudenţe constante a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
În primele două situaţii, soluţiile sunt prevăzute imperativ de alin. (5), iar
pentru cea de-a treia alin. (6) prevede printr-o normă dispozitivă posibilitatea
completului de a judeca pe fond recursul, când toţi membrii sunt de acord.

79
Legea nr. 2/2013.
45
Recursul

În acest din urmă caz, textul spune că instanţa se poate pronunţa asupra
fondului recursului, dacă acesta este admisibil, dar nu arată expres în ce sens.
Aparent şi prin similitudine cu soluţiile care se pot pronunţa la termenul fixat în
şedinţă publică potrivit alin. (7), completul de filtru ar trebui să poată decide fie
admiterea, fie respingerea recursului, în baza art. 493 alin. (6).
Coroborând acest alineat cu dispoziţiile alin. (5), credem că singura
soluţie pe care o poate pronunţa completul de filtru în baza art. 493 alin. (6) este
aceea a admiterii recursului, casării hotărârii şi, consecutiv, trimiterii cauzei spre
rejudecare sau respingerii cererii ca inadmisibilă, în condiţiile art. 497. Aceasta
deoarece alin. (6) al art. 493, deşi nu o spune expres, are în vedere ipoteza când
recursul este vădit fondat. Concluzia se desprinde din exprimarea conform
căreia problema de drept pe care o ridică recursul nu este controversată sau face
obiectul unei jurisprudenţe constante a înaltei Curţi. Este, credem, situaţia în
oglindă faţă de aceea la care se referă alin. (5) când spune că recursul poate fi
respins pentru că este vădit nefondat. Ar fi greu de imaginat ca un recurs să nu
se încadreze în categoria vădit nefondat şi, totuşi, să pună o problemă de drept
necontroversată sau soluţionată constant în sens contrar de înalta Curte. De
altfel, nici în alin. (3), nici în alin. (5) ale art. 493 şi nici în vreun alt articol nu
este definită sintagma „recurs vădit nefondat", ceea ce înseamnă că va reveni
înaltei Curţi misiunea de a demarca jurisprudenţial recursurile nefondate de cele
vădit nefondate şi pe cele fondate de cele vădit fondate. în acest demers,
criteriile prevăzute în alin. (6) sunt un bun punct de plecare.
Caracterul deciziilor. în toate aceste situaţii, completul de filtru se
pronunţă printr-o decizie motivata şi care se comunică părţilor.
Diferenţa de reglementare apare în ceea ce priveşte posibilitatea atacării
deciziilor, după cum sunt cele la care se referă alin. (5) - recurs vădit nefondat,
anulat sau respins -sau cele la care se referă alin. (6) - recurs vădit fondat. Astfel,
pentru deciziile pronunţate în condiţiile alin. (5) textul de lege prevede că nu
sunt supuse niciunei cai de atac, ceea ce, într-o interpretare tradiţională a

46
Recursul

sintagmei sub imperiul vechiului cod, presupune că atare hotărâri nu pot fi


atacate nici cu revizuire sau contestaţie în anulare.
În schimb, deciziile pronunţate în condiţiile alin. (6) sunt numai
definitive, ceea ce înseamnă că, sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiţii legale,
sunt susceptibile de a fi atacate cu contestaţie în anulare sau revizuire.
Teza finală a alin. (6) prevede că în soluţionarea recursului instanţa va
ţine seama de punctele de vedere ale părţilor formulate potrivit alin. (4), adică în
termen de 10 zile de la comunicarea raportului.
Deşi prevederea conform căreia instanţa va ţine seama de punctele de
vedere ale părţilor este plasată la finele alin. (6), credem că ea are în vedere şi
ipotezele reglementate în alin. (5). în lipsa dezbaterilor din şedinţă publică din
vechea reglementare, părţile au posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la
toate chestiunile identificate în raport, prin puncte de vedere trimise în scris la
dosar, iar de aceste puncte de vedere completul de filtru trebuie să ţină seama şi
atunci când anulează ori respinge recursul ca vădit nefondat, nu doar în cazul
admiterii acestuia în baza alin. (6).
Pe de altă parte, pentru ca părţile să-şi poată exprima punctele de vedere
în legătură cu un recurs pe care completul de filtru îl găseşte admisibil şi vădit
fondat, conform alin. (6), acest lucru trebuie să rezulte din raport.
Conform alin. (3), raportul verifică:
- dacă recursul îndeplineşte cerinţele de formă prevăzute sub sancţiunea
nulităţii;
- dacă motivele invocate se încadrează în cele prevăzute la art. 488;
- dacă există motive de ordine publică ce pot fi invocate în condiţiile art.
489 alin. (3);
- dacă recursul este vădit nefondat.
De asemenea, va arăta, dacă este cazul, jurisprudenţa Curţii
Constituţionale, a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a

47
Recursul

Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi poziţia


doctrinei în problemele de drept vizând dezlegarea dată prin hotărârea atacată.
Credem că aceste din urmă referiri au rolul de a prefigura atât soluţia de
respingere a recursului ca vădit nefondat, în baza alin. (5), cât şi pe aceea de
admitere a recursului în baza alin. (6), iar acest lucru trebuie să fie suficient de
transparent din raport încât părţile să poată reacţiona adecvat prin punctele lor de
vedere.
Prefigurarea unei soluţii sau a alteia prin raport nu trebuie sub nicio formă
privită ca antepronunţare în afara cadrului permis de lege, ci doar ca o obligaţie
a instanţei menită să asigure pe de o parte dreptul părţilor la apărare, iar pe de
altă parte transparenţa şi predictibilitatea actului de justiţie.
Aşa după cum art. 497 alin. (2) prevede în mod expres, raportorul - care
poate fi preşedintele completului de filtru, un alt judecător din complet desemnat
de acesta sau magistratul-asistent - nu devine incompatibil cu ocazia judecării
recursului.
80
Potrivit art. 494 NCPC, judecarea recursului se face după regulile
privind judecata de apel, aplicabile în măsura în care nu contravin normelor care
reglementează recursul.
81
Se vor aplica şi în recurs dispoziţiile privitoare la limitele judecăţii,
astfel cum sunt reglementate pentru apel prin art. 477-478 NCPC, precum şi cele
privitoare la neînrăutăţirea situaţiei în propria cale de atac.
82
Ca aspect particular pentru recurs Codul a subliniat în art. 495 alin.(1) că
recurentului i se dă cuvântul pentru a-şi dezvolta motivele de recurs depuse în
termen83 , iar apoi se dă cuvântul intimatului pentru a răspunde la aceste motive.
O altă particularitate pentru recurs este faptul că, aşa cum arată art. 485
alin. (2), dacă intimatul nu a invocat prin întâmpinare sau din dosar nu reiese că
recursul a fost depus peste termen, el va fi socotit în termen.
80
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013,2013, p. 391.
81
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 208.
82
Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul Juridic,2013,p. 281.
83
Motivul de casare susţinut oral dar neformulat în scris , nu poate fi luat în cercetare Cas. I decizia nr.
2085/1927, Jur. Gen. , 1927, p. 197.
48
Recursul

În materia probelor, Codul de procedură civilă arată că, în instanţa de


recurs nu se pot produce noi probe , cu excepţia înscrisurilor noi, care pot fi
depuse sub sancţiunea decăderii, odată cu cererea de recurs, respectiv odată cu
întâmpinarea. Singurele probe noi admisibile în recurs sunt înscrisurile.
Se arată în decizia de îndrumare a Plenului Tribunalului Suprem nr. X din
26 noiembrie 1953, modificată prin Decizia de îndrumare nr. 11 din 26 mai
196084 ce se înţelege prin înscrisuri noi şi cum trebuie să procedeze instanţa de
recurs, astfel înscrisurile noi sunt toate actele scrise, emanate de la părţi sau de la
un terţ, care ar fi putut înrâuri soluţia pricinei dacă ar fi fost folosite de instanţa a
cărei hotărâre a fost atacată85.
Nu au valoare de înscrisuri declaraţiile martorilor,chiar în formă autentică,
după judecarea cauzei la prima instanţă şi rapoartele de expertiză. În recurs,
înscrisurile nu pot fi depuse în tot timpul judecăţii.
Înscrisurile noi sunt înlăturate numai pe motivul că nu au fost folosite în
etapele procesuale anterioare sau că nu au fost depuse odată cu recursul sau până
la prima zi de înfăţişare.
Art. 496 NCPC ne arată soluțiile pe care instanța de recurs le poate
dispune:
1.În cazul în care recursul a fost declarat admisibil în principiu, instanţa, îl
poate admite, îl poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui.
2. În caz de admitere a recursului, hotărârea atacată poate fi casată, în tot
sau în parte.
Următoarele două articole - art. 497 NCPC şi art. 498 NCPC prevăd
soluţiile pe care le pot adopta instanţele în legătură cu hotărârea recurată în caz
de admitere a recursului, după cum este vorba despre înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau de celelalte instanţe de recurs, care pot fi tribunalele sau curţile de
apel.

84
S. ZILBERSTEIN, V. CIOBANU, Îndreptar…, pp. 143-144.
85
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 210.
49
Recursul

Soluţiile preconizate în legătură cu recursul - admiterea, respingerea,


anularea sau constatarea perimării - au toate ca premisă declararea recursului ca
fiind admisibil în principiu. Or, această etapă este parcursă doar în recursurile
care intră în competenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ceea ce făcea
necesară o distincţie în acest sens.
În situaţia dată, textul va trebui interpretat că în cazul tribunalelor şi
curţilor de apel soluţiile pe care le pot adopta aceste instanţe sunt cele prevăzute
de art. 496 NCPC, fără a pronunţa un act de procedură distinct prin care să
declare recursul admisibil. Oricum, şi în absenţa procedurii filtrării, instanţele de
recurs altele decât înalta Curte vor face aceleaşi verificări prealabile judecării pe
fond a recursului, care pot face inutilă judecata pe fond;
Filtrarea presupune tocmai identificarea acelor neregularităţi ale
recursului care impun anularea acestuia. Conform art. 493 alin. (7) NCPC, dacă
recursul nu se anulează în baza art. 493 alin. (5) NCPC (sau nu se respinge ca
vădit nefondat, în baza aceluiaşi articol), se dă o încheiere de admitere în
principiu a recursului şi se va fixa termen pentru judecata pe fond a acestuia.
Soluţii faţă de hotărârea recurată. Spre deosebire de reglementarea
anterioară [art. 312 alin. (2) CPC], care prevedea două soluţii în caz de admitere
a recursului, casarea sau modificarea, în actuala reglementare este prevăzută
doar soluţia de casare a hotărârii atacate.
Art. 500 NCPC subliniază efectele casării:
1. Hotărârea casată nu are nicio putere.
2. Actele de executare sau de asigurare făcute în temeiul unei asemenea hotărâri
sunt desfiinţate de drept, dacă instanţa de recurs nu dispune altfel. Instanţa va
constata aceasta, din oficiu, prin dispozitivul hotărârii de casare.
Până acum, instanţa de recurs nu era preocupată să stabilească dacă
hotărârea atacată cu recurs a fost deja pusă în executare; de asemenea, nu era
preocupată să stabilească dacă a început sau nu executarea decât în măsura în
care era sesizată şi cu o cerere de suspendare a executării până la soluţionarea

50
Recursul

recursului ori, pe cale de ordonanţă preşedinţială, până la judecarea cererii de


suspendare propriu-zise.
Nu este foarte clar dacă noul text intenţionează să stabilească în sarcina
instanţei de recurs obligaţia unei verificări suplimentare sau dacă, pentru
respectarea textului, este suficient ca instanţa să se refere în mod generic la
eventualele acte de executare sau de asigurare ce s-au săvârşit între timp, pe care
să le constate ca fiind desfiinţate de drept, înclinăm să credem că se va proceda
potrivit celei de-a doua variante.
Alternativ, instanţa de recurs poate dispune altfel decât să constate
desfiinţarea de drept a actelor de executare sau de asigurare. Cu alte cuvinte,
astfel cum poate decide asupra suspendării executării hotărârii recurate, aceeaşi
instanţă de recurs poate decide asupra păstrării actelor de executare deja
efectuate.
Având în vedere dispoziţiile art. 500 alin. (1), o hotărâre casată nu se mai
poate bucura de autoritatea de lucru judecat, însă poate constitui temei al
întoarcerii executării, ca urmare a desfiinţării titlului executoriu.
86
Judecata în fond după casare presupune conform art. 501 NCPC că:
1. În caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de
drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanţa care judecă fondul.
2. Când hotărârea a fost casată pentru încălcarea regulilor de procedură,
judecata va reîncepe de la actul anulat.
3. După casare, instanţa de fond va judeca din nou, în limitele casării şi
ţinând seama de toate motivele invocate înaintea instanţei a cărei hotărâre a fost
casată.
4. În cazul rejudecării după casare, cu reţinere sau cu trimitere, sunt
admisibile orice probe prevăzute de lege.
Obligativitatea hotărârii din recurs. Alineatul (1) al acestui articol reia din
art. 315 alin. (1) CPC regula potrivit căreia dezlegarea data de instanţa de recurs
problemelor de drept este obligatorie pentru instanţa de fond care rejudecă
86
Art. 501 NCPC.
51
Recursul

procesul. Regula se aplică indiferent dacă instanţa de fond este cea de apel sau
prima instanţă care a judecat pricina ori o altă instanţă de acelaşi grad sau de
grad diferit, după distincţiile făcute în art. 497-498 NCPC. De asemenea, îşi
păstrează valabilitatea şi în cazul în care instanţa de trimitere îşi declină ulterior
competenţa în favoarea unei alte instanţe, care este ţinută să respecte dezlegările
date problemelor de drept în recurs.
Aceasta presupune că instanţa de fond nu mai poate repune în discuţie
aceste chestiuni şi, cu atât mai puţin, nu le poate da o altă rezolvare, deoarece ar
însemna să încalce forţa obligatorie şi autoritatea de lucru judecat a hotărârii
instanţei de recurs.
Spre deosebire de reglementarea anterioară, alin. (1) al art. 501 NCPC nu
mai include obligaţia instanţei de fond de a se conforma îndrumărilor instanţei
de recurs privind necesitatea administrării unor probe.
Actul de la care se reia judecata. Prevederea din alin. (2) al art. 501,
conform căreia judecata se reia de la actul de procedură anulat, priveşte situaţiile
în care hotărârea a fost casată pentru încălcarea regulilor de procedură.
Actul de procedură efectuat cu nerespectarea regulilor trebuie să rezulte
din considerentele deciziei de casare. De pildă, administrarea probei cu martori
la un termen la care nu toate părţile fuseseră legal citate, necomunicarea
motivelor de apel etc.
Limitele rejudecării. În vechea reglementare, alin. (3) al art. 315 CPC
prevedea că, după casare, instanţa de fond va judeca din nou, ţinând seama de
toate motivele invocate înaintea instanţei a cărei hotărâre a fost casată.
Astfel, textul obliga instanţa de trimitere, care putea fi aceeaşi cu instanţa
a cărei hotărâre fusese casată sau alta, să reia analiza tuturor motivelor - prin
aceasta înţelegându-se motivele de apel, ale cererii de chemare în judecată, ale
unor excepţii din întâmpinare etc. -, deşi unele ar fi putut avea deja o dezlegare
intrată sub autoritatea lucrului judecat.

52
Recursul

Jurisprudenţa a interpretat însă constant că rejudecarea nu poate privi


toate aspectele, ci trebuie să se desfăşoare în limitele casării, respectiv ale
indicaţiilor date de instanţa de recurs în decizia de casare.
În prezent, alin. (3) al art. 501 NCPC include, alături de vechea formulă
din codul anterior, menţiunea conform căreia instanţa de fond va judeca din nou
în limitele casării.
Faţă de cele anterior arătate, credem că textul trebuie aplicat în sensul că,
în limitele casării - totale sau parţiale -, reluând judecata de la actul de procedură
anulat şi respectând dezlegarea deja dată în recurs unor probleme de drept,
instanţa de trimitere va ţine seama de toate motivele invocate în legătură cu
acele aspecte ale procesului pentru care s-a dispus rejudecarea.
Precizarea legiuitorului vine să preîntâmpine reluarea judecăţii integral,
sub aspecte care nu au fost contestate sau care, contestate fiind, au fost înlăturate
de instanţa de recurs.
Alineatul (4) al art. 501 NCPC prevede admisibilitatea administrării
oricăror probe prevăzute de lege după casare, indiferent că este vorba de casare
cu reţinere sau de casare cu trimitere.

53
Contestația în anulare

Capitolul 4. Contestația în anulare

4.1. Caracterizare.

87
Contestația în anulare a fost introdusă în Cod în anul 1948 ca fiind o cale
de atac extraordinară, de retractare comună, nedevolutivă și nesuspensivă de
executare și menținută, cu unele modificări în Noul Cod.
Aceasta se poate exercita doar împotriva hotărârilor definitive, în cazurile
și condițiile prevăzute de lege. Art. 503-508 NCPC constituie sediul materiei.
O hotărâre împotriva căreia s-a exercitat contestația în anulare nu mai
poate fi atacată de aceiași parte cu o nouă contestație în anulare, chiar dacă alte
motive sunt invocate-art. 504 alin. (3).
88
Potrivit art. 503 NCPC:
1) Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când
contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut
loc judecata.
2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare
atunci când:
1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut
sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase
excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra
acesteia;
2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;
3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să
cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen;
4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în
cauză.

87
Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura Național,Bucuresti,2013, p. 393-394.
88
Art. 503 NCPC.
54
Contestația în anulare

3) Dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor


instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.
89
Ca și în cazul celorlalte căi de atac, contestația în anulare poate fi
exercitată doar pentru motivele anume prevăzute de lege90.
Sub imperiul reglementării anterioare, doctrina a distins două categorii de
contestaţii în anulare, în funcţie de tipul hotărârilor judecătoreşti ce fac obiectul
acestora: contestaţia în anulare obişnuita, de drept comun, şi contestaţia în
anulare speciala. Această distincţie rămâne de actualitate şi în noul cod,
contestaţia în anulare obişnuită fiind reglementată în alin. (1) al art. 503, iar cea
specială în alineatele următoare ale aceluiaşi articol.
Obiectul contestaţiei în anulare este reglementat diferit în funcţie de
motivele pentru care se poate exercita această cale extraordinară de atac.
Potrivit alin. (1) al art. 503 NCPC, pentru motivul legat de neregularitatea
procedurii de citare, hotărârile susceptibile a fi atacate cu contestaţie în anulare
sunt toate hotărârile definitive (irevocabile, în terminologia Codului de
procedură civilă de la 1865).
Prin hotărâri definitive se înţeleg cele definite astfel în art. 634 NCPC şi,
după cum arată textul invocat, pot fi hotărâri pronunţate în primă instanţă, în
apel sau în recurs, care, din diferite considerente, nu pot sau nu mai pot fi atacate
cu apel sau cu recurs.
Alineatele (2) şi (3) ale art. 503 reglementează o altă serie de motive
pentru care se poate exercita calea de atac a contestaţiei în anulare, dar care
privesc exclusiv hotărârile instanţelor de recurs şi hotărârile instanţelor de apel
care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.

89
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 232.
90
În jurisprudența anterioară Noul Cod s-a decis că:’’în speță, decizia instanței de recurs a fost criticată pentru
greșita anulare a recursului ca netimbrat, susținându-se că la data când s-a soluționat recursul, contestatorul nu
a putut ajunge la timp din cauza sarcinilor de serviciu dar ulterior a plătit taxele de timbru. Contestația a fost
respinsă deoarece motivul invocat nu este prevăzut de lege.’’- Tribunalul municipiului București, secția a III-a
civilă, decizia nr. 237/1990, Culegere de practică judiciară civilă pe anul 1990, p.139.
55
Contestația în anulare

Contestaţia în anulare obişnuită, care se poate exercita împotriva oricărei


hotărâri definitive, este limitată la un singur motiv: contestatorul nu a fost legal
citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.
Alineatul (1) al art. 503 NCPC preia ideea fostului art. 317 alin. (1) pct. 1
CPC, dar într-o redactare mai riguroasă, valorificând şi soluţiile jurisprudenţiale
generate de imperfecţiunile vechiului text. Astfel, se prevede că neregularitatea
procedurii de citare trebuie să privească anume pe contestator, şi nu partea în
mod generic, ceea ce exclude de plano posibilitatea introducerii unei contestaţii
în anulare de către o parte care invocă nelegala citare a unei alte părţi din proces.
Cumulativ cu neregularitatea procedurii de citare, mai trebuie îndeplinită
şi condiţia negativa ca respectivul contestator să nu fi fost prezent la termenul
când s-a judecat pricina. Această reglementare are în vedere, pe de o parte, că
prezenţa părţii la termen acoperă lipsa totală a citării, iar, pe de altă parte, că
orice alt viciu al unei citări defectuoase putea fi invocat de parte la acel termen.
În practică s-a decis, spre exemplu, că sunt cazuri de citare nelegală atunci
când: decesul uneia dintre părţi nu a fost adus la cunoştinţa instanţei, cu
consecinţa necitării moştenitorilor; necitarea contestatoarei la sediul său
principal, dacă o atare obligaţie era stabilită de lege; citarea prin publicitate a
părţii, deşi condiţiile pentru aceasta nu au fost îndeplinite; nerespectarea
condiţiilor legale referitoare la cuprinsul citaţiei.
Contestaţia în anulare specială. În actuala reglementare, hotărârile
instanţelor de recurs şi cele ale instanţelor de apel nesupuse recursului pot fi
atacate cu contestaţie în anulare atât pentru motivul nelegalei citări, prevăzut de
alin. (1), cât şi pentru o serie de alte motive expres şi limitativ prevăzute, ca şi în
vechea reglementare, de actualul alin. (2) al art. 503.
Faţă de art. 318 CPC, noul text plasează ca motiv de contestaţie specială
pe cel referitor la necompetenţă şi, în plus, adăugă motivele constând în
încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi la nepronunţarea asupra
unuia dintre recursurile sau, după caz, apelurile declarate în cauză.

56
Contestația în anulare

4.2. Contestația în anulare obișnuită.

91
Potrivit art. 503 alin.(1) NCPC pot fi atacate cu contestație în anulare
obișnuită hotărârile definitive.
Părțile în contestația în anulare obișnuită sunt contestatorul și intimatul
.Contestator poate fi doar persoana care a fost parte în hotărârea atacată 92,
persoanele cărora părțile le-au trimis calitatea lor procesuală, precum și
procurorul.
Primele două alineate ale art. 504 NCPC se referă exclusiv la contestaţia
în anulare obişnuită, aşa după cum rezultă din referirea care se face doar la art.
503 alin. (1) NCPC.
Dispoziţiile art. 504 alin. (1) NCPC menţin din reglementarea anterioară
principiul subsidiarităţii acestei cai extraordinare de atac, potrivit cu care, ca
regulă, contestaţia în anulare nu poate fi exercitată pentru motive pe care
contestatorul ar fi avut posibilitatea să le invoce pe calea apelului sau recursului.
Jurisprudenţa referitoare la inadmisibilitatea contestaţiei în anulare
exercitate pentru motive nevalorificate în cadrul căii ordinare de atac îşi menţine
actualitatea (cu amendamentul că recursul este privit ca o cale extraordinară de
atac).
De altfel, actualmente, soluţia inadmisibilităţii unei atare contestaţii în
anulare, pe care au adoptat-o instanţele sub vechea reglementare, este expres
prevăzută de art. 504 alin. (1) NCPC.
Prin excepţie, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, contestaţia în anulare
de drept comun poate fi promovată dacă motivul a fost invocat prin recurs, fiind
însă respins pentru verificări de fapt incompatibile cu recursul sau dacă recursul,
fără vina părţii, a fost respins fără a fi cercetat în fond.
Întrucât textul citat se referă exclusiv la recurs şi la specificul acestuia,
atunci când se contestă o hotărâre dată de o instanţă de apel nesupusă recursului,

91
Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul Juridic,2013,p. 313.
92
C.S.J., secția civilă, decizia nr. 235/2000, Dreptul nr. 5/2001, p.241
57
Contestația în anulare

în condiţiile art. 503 alin. (3), excepţia nu operează, chiar dacă apelul a fost
respins fără a fi fost cercetat în fond.
Apoi, trebuie remarcat că ipotezele în care se deschide calea contestaţiei
în anulare împotriva hotărârii instanţei de recurs sunt două, dar ambele au ca
premisă invocarea motivului de recurs şi, chiar dacă textul nu o spune expres,
contestaţia în anulare este deschisă doar recurentului, adică acelei părţi care
invocase nelegalitatea propriei citări într-o fază procesuală anterioară.
Prima ipoteză este aceea în care motivul invocat nu a fost primit, pentru
că presupunea ca instanţa de recurs să facă verificări de fapt incompatibile cu
structura acestei căi de atac. A doua ipoteză este aceea în care recursul însuşi a
fost respins fără a fi cercetat în fond. Textul nu se referă şi la soluţiile de
admitere a recursului, de anulare sau de perimare a acestuia, de unde se
desprinde ideea că numai în cazul respingerii recursului se poate exercita
contestaţia în anulare pentru motivul invocat de parte şi neanalizat.
Referitor la acest din urmă aspect, în practica judiciară s-a apreciat că nu
ne aflăm în ipoteza admisibilităţii contestaţiei pentru necercetarea în fond a
recursului dacă acesta a fost anulat ca netimbrat sau dacă a fost admis ca urmare
a admiterii unei excepţii.
Actuala reglementare vine însă cu o condiţie în plus faţă de art. 317 CPC,
în sensul că recursul trebuie să fi fost respins fără o cercetare pe fond fără vina
părţii.
În lipsa acestei condiţii expres prevăzute, s-a decis, de pildă, că un recurs
respins ca tardiv declarat deschide calea contestaţiei în anulare, pentru că nu a
fost cercetat pe fond. Am criticat această soluţie pe considerentul că un recurs
tardiv este ca şi inexistent şi că o contestaţie în anulare, în aceste condiţii,
permitea eludarea dispoziţiilor art. 303 CPC 1865 referitoare la termenul de
recurs. Cu atât mai mult, conform actualei reglementări, neintroducerea
recursului în termenul legal nu poate fi disociată de vina părţii, aşa încât nu
credem că ar putea deschide calea contestaţiei în anulare.

58
Contestația în anulare

Referitor la prevederile art. 317 alin. (1) CPC, Curtea Constituţională a


constatat că acestea sunt constituţionale, prin aceea că răspund finalităţii
urmărite de legiuitor de a preveni tentativele de tergiversare a cauzei, prin
invocarea abuzivă în cadrul căii extraordinare de atac a contestaţiei în anulare a
unor motive care ar fi putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului, dând
astfel satisfacţie exigenţelor pe care le reclamă accesul liber la justiţie, pe care îl
asigură în limite rezonabile, precum şi celor privind dreptul la un proces
echitabil.
Inadmisibilitatea unei noi contestaţii împotriva aceleiaşi hotărâri.
Alineatul (3) al art. 504 restrânge, de asemenea, condiţiile de exercitare a
contestaţiei în anulare printr-un text care este clar, spre deosebire de art. 321
CPC, care prevedea că nu se poate face o nouă contestaţie pentru motive ce au
existat la data celei dintâi.
În legătură cu vechiul text, arătam că din exprimarea laconică a
legiuitorului nu rezulta foarte clar dacă o nouă contestaţie nu se poate face
pentru motive care au existat: a) la data înregistrării celei dintâi contestaţii sau b)
la data soluţionării celei dintâi contestaţii.
În doctrină s-a afirmat, oarecum tangenţial, că, „după respingerea primei
contestaţii, se va mai putea face din nou contestaţie, dar numai pentru motive
noi, ce nu au existat la data primei contestaţii. De aici rezulta că, după ce s-a
formulat o primă contestaţie, atât timp cât aceasta încă nu s-a soluţionat, se
poate face o a doua contestaţie, chiar pentru motive care ar fi putut fi invocate în
prima, dacă, bineînţeles, nu a expirat termenul legal pentru exercitarea căii de
atac.
93
Actualul alin. (3) al art. 504 NCPC statuează expres inadmisibilitatea
unei noi contestaţii în anulare împotriva aceleiaşi hotărâri, chiar daca se invoca
alte motive.
Cum textul nu face nici o distincţie după cum motivele existau sau nu la
data formulării sau judecării celei dintâi, o nouă contestaţie în anulare nu mai
93
Art. 504 NCPC.
59
Contestația în anulare

poate fi exercitată, chiar dacă în ea s-ar invoca alte motive decât cele din prima
contestaţie.
Această prevedere se referă exclusiv la situaţia în care una şi aceeaşi parte
uzează pentru a doua oară de calea contestaţiei în anulare. Aşadar, dacă ulterior
formulării unei contestaţii în anulare de către una dintre părţile litigante se
introduce o nouă contestaţie în anulare, de către o altă parte din proces, cea de-a
doua nu va putea fi respinsă ca inadmisibilă, în baza art. 504 alin. (3) NCPC.

4.3. Contestația in anulare specială.

Art. 503 alin. (1) NCPC fără a fac e diferență între cele două forme ale
contestației în anulare precizează că pot constitui obiect al contestației numai
hotărârile definitive, dar cât privește asemenea hotărâri pronunțate de instanțele
de recurs , pe lângă motivul contestației în anulare obișnuite ele mai pot fi
atacate și pentru alte motive de alin. (2) al articolului menționat.94
Nu orice hotărâre a instanței de recurs poate face obiect al contestației în
anulare speciale ci doar aceia prin care s-a soluționat recursul. Deci nu va fi
susceptibilă de o asemenea contestație decizia dată în fond după casarea cu
reținere95.Cu alte cuvinte textul vizează deciziile pronunțate în urma exercitării
controlului judiciar pe calea recursului96.
În actuala reglementare, hotărârile instanţelor de recurs şi cele ale
instanţelor de apel nesupuse recursului pot fi atacate cu contestaţie în anulare
atât pentru motivul nelegalei citări, prevăzut de alin. (1), cât şi pentru o serie de
alte motive expres şi limitativ prevăzute, ca şi în vechea reglementare, de alin.
(2) al art. 503 NCPC.
Faţă de art. 318 CPC, noul text plasează ca motiv de contestaţie specială
pe cel referitor la necompetenţă şi, în plus, adăugă motivele constând în
încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi la nepronunţarea asupra
unuia dintre recursurile sau, după caz, apelurile declarate în cauză astfel:
94
Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul Juridic,2013,p. 321.
95
Trib. Sup., col. civ., dec. nr. 83/1959, C.D., 1959, p. 304.
96
C.S.J., secț. Civ., dec. nr. 2483/1995, C.D., 1995, p. 124.
60
Contestația în anulare

1. Necompetenţa. Motivul privitor la necompetenţă, prevăzut la art. 503


alin. (2) pct. 1 NCPC, se referă exclusiv la necompetenţă instanţei care a
pronunţat hotărârea care se atacă, şi anume a instanţei de recurs sau, după caz, a
instanţei de apel, în condiţiile alin. (3) al aceluiaşi articol. Prin urmare, este
exclus ca pe calea contestaţiei în anulare să se invoce motive privitoare la o
eventuală necompetenţă a instanţei care a judecat într-o fază procesuală
anterioară. Această nouă reglementare se integrează în viziunea actualului cod,
care a limitat semnificativ posibilitatea invocării excepţiei de necompetenţă în
diferite stadii ale procesului civil.
De asemenea, trebuie precizat, în contextul descris anterior, că
necompetenţa instanţei care a pronunţat hotărârea contestată trebuie să fi fost
absoluta şi excepţia de necompetenţă să fi fost invocată în faţa acelei instanţe,
însă instanţa să fi omis a se pronunţa asupra ei. Textul nu circumstanţiază în
sensul că excepţia trebuie să fi fost invocată chiar de contestator, de unde se
poate deduce că este suficient să fi fost invocată de orice parte litigantă sau chiar
din oficiu.
Cât priveşte motivul referitor la necompetenţa absolută a instanţei - motiv
de contestaţie în anulare de drept comun în reglementarea anterioară -, în
practica judiciară s-a statuat că este admisibilă contestaţia în anulare în ipoteza
în care instanţa de judecată, prin depăşirea competenţei, a soluţionat o excepţie
de neconstituţionalitate.
2. Alcătuirea instanţei. Încălcarea normelor referitoare la alcătuirea
instanţei reprezintă un motiv nou de contestaţie în anulare şi un temei pentru a se
reconsidera practica instanţelor judecătoreşti din ultimii ani, care, pe bună
dreptate, nu asimila nelegala alcătuire a instanţei cu necompetenţa acesteia.
Motivul prevăzut de pct. 1 teza a II-a de la art. 503 alin. (2) se regăseşte şi
ca motiv de casare a hotărârii în recurs, fiind prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 1
NCPC, dar, aşa cum arătam şi la motivul privitor la necompetenţă, nelegala
alcătuire a instanţei trebuie să vizeze însăşi instanţa de recurs sau de apel care a

61
Contestația în anulare

pronunţat hotărârea contestată, iar excepţia nelegalei alcătuiri trebuie să fi fost


invocată în faţa respectivei instanţe, care a omis a se pronunţa asupra ei[2].
3. Eroarea materială. Motivul potrivit căruia hotărârea contestată trebuie
să fie rezultatul unei erori materiale este preluat din vechea reglementare a art.
318 CPC 1865, fiind înlocuit cuvântul greşeală cu sinonimul eroare.
Jurisprudenţa generată de aplicarea acestui articol îşi păstrează
actualitatea: acest motiv al contestaţiei în anulare speciale se referă la săvârşirea
unei erori materiale, în sensul de greşeală de natură procedurală constând în
confundarea unor elemente importante sau date materiale - cum ar fi respingerea
recursului în mod greşit ca netimbrat, ca tardiv sau ca introdus de o persoană
fără calitate, soluţionarea recursului în absenţa motivelor de recurs, care nu au
fost transmise de instanţa a cărei hotărâre se atacă, menţiuni greşite referitoare la
incidente procedurale, pronunţarea asupra altei hotărâri decât cea recurată -
pentru verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau
reaprecierea probelor şi care au determinat soluţia pronunţată, iar nu greşeli de
judecată, de apreciere a probelor, de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale.
Pe calea contestaţiei în anulare nu pot fi cenzurate erorile materiale
strecurate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti, pentru îndreptarea cărora
legiuitorul a pus la dispoziţie procedura îndreptării hotărârii reglementată de art.
442 NCPC. În soluţionarea contestaţiei în anulare pentru acest motiv, instanţa
trebuie să se raporteze la situaţia existentă în dosar la data pronunţării hotărârii
ce se atacă.
4. Omisiunea cercetării unui motiv de casare. în ceea ce priveşte acest
motiv al contestaţiei în anulare speciale, se remarcă în primul rând faptul că el
priveşte exclusiv hotărârile instanţelor de recurs, nu şi pe cele ale instanţelor de
apel care nu sunt supuse recursului, aşa cum se prevede expres în alin. (3) al art.
503. Explicaţia se datorează, credem, împrejurării că numai recursul poate fi
exercitat pentru motive de casare expres şi limitativ prevăzute de lege;

62
Contestația în anulare

altminteri, neanalizarea unor motive de apel, în limitele devoluţiunii, poate crea


părţii un prejudiciu similar, dat fiind că nu are deschisă calea recursului.
În al doilea rând, remarcăm că, spre deosebire de reglementarea din art.
318 CPC, art. 503 alin. (2) pct. 3 NCPC nu mai prevede în mod expres condiţia
ca omisiunea de cercetare a motivului de casare să se fi produs din greşeală.
Credem că prin eliminarea sintagmei „din greşeală" nu se produce nici o
modificare în sensul ori scopul reglementării şi că îşi păstrează valabilitatea
interpretarea dată vechiului text, conform căreia necercetarea motivului trebuie
să fi fost rodul unei omisiuni, şi nu una deliberată.
Astfel, sub imperiul vechii reglementări, s-a decis că, în cazul în care
instanţa de recurs a analizat, într-adevăr, doar un motiv de casare pe care l-a
găsit nefondat şi a arătat, motivându-şi soluţia, de ce nu pot fi analizate şi
celelalte, neanalizarea tuturor motivelor invocate de recurentă nu se datorează
unei omisiuni săvârşite din greşeală de instanţă, ci a avut un caracter deliberat,
iar motivele pentru care instanţa de recurs a procedat în acest mod nu pot fi
cenzurate pe calea contestaţiei în anulare, deoarece această cale de atac nu poate
fi utilizată ca un recurs la recurs.

Jurisprudenţial, s-a mai statuat că reglementarea acestui motiv de


contestaţie a vizat posibilitatea cenzurării hotărârii instanţei de recurs exclusiv şi
limitat la motivul de casare omis, în caz contrar deschizându-se calea unui
recurs la recurs.
Contestaţia în anulare pentru acest motiv poate fi promovată doar de
recurent, intimatul nejustificând un interes legitim şi actual, iar decizia
pronunţată în rejudecare, ca urmare a anulării hotărârii instanţei de recurs, va fi
limitată, din punct de vedere al analizei, la motivul de casare a cărui necercetare
a atras anularea.
Prin cercetarea motivelor de casare trebuie înţeleasă analiza motivelor de
recurs, astfel cum au fost formulate de parte prin cererea de recurs, iar nu

63
Contestația în anulare

omisiunea instanţei de a răspunde fiecărui argument de fapt şi de drept invocat


de recurent, acestea trebuind să fie subsumate unuia dintre motivele de recurs
prevăzute de lege. Pe de altă parte, cercetarea la care face trimitere textul de
lege, fără a fi interpretată ca obligând instanţa să răspundă în parte tuturor
argumentelor, trebuie să constituie o examinare în mod real a criticilor supuse
controlului judiciar, şi nu doar o reluare a concluziilor instanţelor inferioare, în
caz contrar putându-se aduce atingere garanţiilor dreptului la un proces echitabil
consacrate de art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului.
Pe calea contestaţiei în anulare pentru acest motiv nu poate fi cenzurat
modul în care instanţa de recurs, analizând motivul de casare, a răspuns acestuia
sau omisiunea instanţei de a cerceta motive de casare depuse tardiv ori care ar fi
trebuit invocate de instanţă din oficiu. De asemenea, în măsura în care motivul
de casare omis a fi cercetat
Soluţiile redate în cuprinsul acestui comentariu, care au fost pronunţate în
aplicarea art. 318 CPC 1865 privind omisiunea instanţei de a examina un motiv
de recurs, sunt preluate din G. Boroi, O. Spineanu-Matei, op. cit., p. 628-633.
În sensul inadmisibilităţii contestaţiei în anulare în cazul în care motivul
de casare a fost invocat pentru prima dată în contestaţia în anulare, I.C.C.J., s.
civ. şi de propr. int., dec. nr. 8286/2007, nepublicată, idem, p. 633.

4.4. Reguli privind judecata.

64
Contestația în anulare

97
În lipsa unui text care să reglementeze cuprinsul cererii, contestația în
anulare va fi redactată cu respectarea cerințelor art. 148 NCPC.
Cererea este mijlocul procedural prin care o persoană solicită concursul
instanţei în vederea ocrotirii drepturilor şi intereselor sale legitime (cererea de
chemare în judecată iniţială, prin care se declanşează procesul civil, cereri
adiţionale, cereri incidentale, diverse alte cereri formulate de părţi în cursul
procesului etc.).
Regula în privinţa formei cererilor adresate instanţei de judecată o
reprezintă forma scrisă sau forma înscrisului sub semnătură electronică, dacă
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru acesta.
Ca atare, în măsura în care, spre exemplu, reclamantul îşi modifică verbal
cererea de chemare în judecată sub aspectul cadrului procesual pasiv, instanţa nu
va lua act de modificarea acţiunii şi nu va dispune citarea pârâţilor indicaţi oral,
ci îi va pune în vedere reclamantului să formuleze această cerere adiţională în
scris, iar numai după complinirea acestei cerinţe va lua act de modificarea
acţiunii, considerându-se legal învestită cu soluţionarea sa.
Privind taxele judiciare de timbru, pentru formularea contestației în
anulare se datorează taxă de timbru de 100 de lei98
Termen de motivare, în ceea ce priveşte contestaţia, alin. (2) al art. 506
NCPC prevede în mod expres că aceasta se face în termenul de 15 zile stabilit
pentru introducerea contestaţiei.
Conform art. 92 alin. (4) NCPC procurorul poate exercita căile de atac
prevăzute de lege numai în următoarele două cazuri:
a) ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor
legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor,
precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege, când se prevede dreptul
procurorului de a introduce acţiune civilă, independent dacă acest drept a fost

97
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p.256.
98
Art. 26 alin. (1) din O.U.G nr. 80/2013.
65
Contestația în anulare

exercitat de procuror în concret (dacă a introdus sau nu acţiunea civilă


soluţionată prin hotărârea judecătorească atacată);
b) atunci când a participat la judecată, independent dacă participarea sa
era sau nu obligatorie potrivit legii.
Soluţia prevăzută de alin. (1) al art. 505 NCPC este identică celei din
reglementarea anterioară, art. 319 alin. (1) CPC statuând în sensul că instanţa
competentă este cea a cărei hotărâre se atacă, instanţă la care se şi introduce
contestaţia în anulare.
În ceea ce priveşte însă alcătuirea instanţei, spre deosebire de
reglementarea din art. 24 CPC, art. 41 alin. (1) NCPC prevede, printre cazurile
de incompatibilitate, că judecătorii care au pronunţat o hotărâre prin care au
soluţionat cauza nu pot lua parte la judecarea aceleiaşi pricini în contestaţia în
anulare. Astfel se va reveni asupra jurisprudenţei care statua în sensul că, fiind o
cale de atac de retractare, judecătorii care au pronunţat hotărârea atacată cu
contestaţie în anulare nu sunt incompatibili.
99
Art. 41 alin.(1) NCPC – Incompatibilitatea de a judeca aceeaşi pricină în
apel, recurs, contestaţie în anulare sau revizuire. Noul cod consacră în mod
expres o soluţie adoptată în practica judiciară, şi anume aceea că există
incompatibilitate nu numai în situaţia pronunţării unei hotărâri judecătoreşti prin
care instanţa este dezânvestită, dar şi atunci când judecătorul a pronunţat o
încheiere interlocutorie şi participă la judecarea cauzei în căile de atac.
Primul alineat al art. 508 NCPC reia din vechea reglementare regula
conform căreia contestaţia în anulare se judecă în regim de urgenţă, cu precădere
faţă de alte cauze care nu sunt considerate având acest regim, dar conţine în plus
precizarea că sunt aplicabile dispoziţiile procedurale privind judecata finalizată
cu hotărârea contestată, adică, după caz, judecata în primă instanţă, în apel, în
recurs etc. Desigur, aceste reguli sunt aplicabile în măsura în care nu există
altele derogatorii, specifice fazei contestaţiei în anulare.

99
Art. 41 NCPC.
66
Contestația în anulare

Alineatul (3) al art. 508 NCPC consacră o practică deja uzitată a


instanţelor de judecată care, şi sub imperiul vechiului cod, pronunţau, în caz de
admitere a contestaţiei în anulare, o singură hotărâre sau două, după cum,
consecutiv anulării hotărârii atacate, rejudecarea era posibilă sau nu la acelaşi
termen.
Aşadar, admiterea contestaţiei va determina anularea hotărârii şi
rejudecarea procesului, alin. (3) al art. 508 statuând, ca regulă, că instanţa va
pronunţa o singură hotărâre şi, prin excepţie, doar în măsura în care rejudecarea
la acelaşi termen nu este posibilă, va pronunţa anularea, urmând să stabilească
un termen pentru rejudecare.
În acest din urmă caz, hotărârea de anulare nu va putea fi atacată decât
odată cu hotărârea pronunţată în rejudecare, desigur, dacă aceasta este supusă
vreunei căi de atac.
Regula conform căreia hotărârea pronunţată în contestaţia în anulare este
supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată este menţinută întocmai ca şi
în vechea reglementare. Dacă se atacă cu contestaţie în anulare o hotărâre care
nu este supusă niciunei căi de atac, tot astfel va fi şi hotărârea dată asupra
contestaţiei.
100
Dispoziţiile care reglementează procedura aplicabilă judecăţii
contestaţiei în anulare din vechea reglementare au fost declarate constituţionale
în raport cu dispoziţiile art. 20 alin. (2) din Constituţie şi art. 6 parag. 1 din
Convenţia europeană a drepturilor omului, Curtea Constituţională statuând că,
dat fiind caracterul nedevolutiv al acestei căi de atac, verificările instanţei se
rezumă la respectarea anumitor norme procedurale

100
Art. 6 parag. 1 Convenția Europeană a drepturilor omului.
Art. 20 alin.2 Constituția României.
67
Revizuirea

Capitolul 5. Revizuirea

5.1. Caracterizare

101
Ținând cont de criteriile de clasificare ale căilor de atac, revizuirea este
o cale extraordinară de atac, de retractare,nedevolutivă, comună și nesuspensivă
de drept de executare găsindu-și sediul materiei în art. 509-513 NCPC.
Obiectul revizuirii. Alineatul (1) al art. 509 păstrează, într-o formulă mai
restrânsă, regula din vechea reglementare, conform căreia pot fi atacate cu
revizuire hotărârile care vizează fondul pricinii, respectiv hotărârile pronunţate
asupra fondului, precum şi cele care evocă fondul.
Prin excepţie, pentru motivele limitativ prevăzute de alin. (2) al art. 509,
pot face obiect al revizuirii şi hotărârile care nu evocă fondul.
Astfel, în categoria hotărârilor pronunţate asupra fondului intră acelea
pronunţate în primă instanţă şi prin care cauza este soluţionată pe fond, adică
privitor la caracterul fondat sau nefondat al cererii de chemare în judecată, şi nu
în baza unei excepţii care, odată admisă, face de prisos analiza fondului.
În conformitate cu art. 509 alin. (1) motivele de revizuire sunt
următoarele:
1. Instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a
pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut. Astfel, s-a
decis că nu se încadrează în ipotezele vizate de textul de lege menţionat
omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra cererii privind acordarea unui nou
termen pentru angajarea unui apărător sau asupra unei excepţii procedurale
invocate de parte, schimbarea temeiului acţiunii - instanţa putând pune în
discuţie temeiuri noi de drept, neinvocate de parte -nepronunţarea instanţei
asupra unui motiv de exercitare a căilor de atac.

101
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 264.
68
Revizuirea

2. Obiectul pricinii nu se afla în fiinţă. Cel de-al doilea motiv de revizuire,


preluat ca atare din art. 322 pct. 3 CPC, are în vedere prin sintagma „obiectul
pricinii nu se află în fiinţă" ideea de dispariţie fizică a bunului.
Condiţia nu este îndeplinită atunci când bunul continuă să existe fizic, dar a fost
ocupat, sau atunci când hotărârea vizează plata unei sume de bani şi a
dobânzilor.
În cazul hotărârilor cu condamnare alternativă, cererea de revizuire este lipsită
de interes, deoarece debitorul poate fi obligat, în temeiul unei asemenea hotărâri,
să plătească suma de bani stabilită de instanţă ca reprezentând contravaloarea
lucrului.
3.Un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecata, a fost
condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricina sau daca hotărârea
s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul ori în urma judecaţii.
Punctul 3 al art. 509 NCPC reia o parte din motivele de revizuire reglementate
anterior de art. 322 pct. 4 CPC, cărora le aduce însă precizări suplimentare.
Astfel, cât priveşte condamnarea pentru o infracţiune privitoare la pricină,
pe lângă caracterul definitiv al condamnării, prevăzut şi de reglementarea
anterioară, respectiv declararea ca fals a unui înscris pe care se sprijină hotărârea
judecătorească, se instituie condiţia suplimentară ca această împrejurare să fi
influenţat soluţia pronunţată în cauză.
Prin „înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii" se înţelege nu
doar înscrisul reţinut ca atare odată cu stabilirea săvârşirii unei infracţiuni, ci şi
înscrisul al cărui conţinut nu este real, chiar dacă prin operaţiunea de alterare a
realităţii nu s-a comis o infracţiune, dovada conţinutul nereal al înscrisului
urmând a fi făcută în faţa instanţei de revizuire, dacă instanţa penală nu a mai
fost sesizată, întrucât organele de cercetare şi urmărire penală au considerat că
nu s-a săvârşit o infracţiune.
102
Pentru soluţia conform căreia revizuirea nu este admisibilă în cazul în
care actul fals a vizat aspecte procedurale care nu au relevanţă raportat la fondul
102
C.A. Bucureşti, s. a IV-a civ., dec. nr. 968/2002, idem, p. 652 şi 653.
69
Revizuirea

procesului, a se vedea C.A. Bucureşti, s. a IV-a civ., dec. nr. 968/2002, idem, p.
652 şi 653.
4.Un judecător a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea
funcţiei cu rea-credinţă sau grava neglijenţă. Punctul 4 al art. 509 NCPC
reglementează motivul de revizuire constând în sancţionarea disciplinară a
judecătorului pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă,
completând şi aducând precizări suplimentare faţă de reglementarea anterioară.
Astfel, se prevede expres că sancţionarea disciplinara trebuie să privească un
judecător, nu un magistrat, care poate fi, în accepţiunea legii române, şi un
procuror.
Se impune condiţia caracterului definitiv al sancţiunii aplicate, precum şi
condiţia ca împrejurările pentru care a intervenit sancţionarea să fi influenţat
soluţia pronunţată în cauză.
Revizuirea este, de asemenea, admisibilă pentru acest motiv, chiar dacă
hotărârea atacată nu evocă fondul.
5. După darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de
partea potrivnica sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus
de voinţa părţilor. Punctul 5 al art. 509 NCPC reia întocmai prima teză din art.
322 pct. 5 CPC.
În legătură cu acest text, s-a decis că nu îndeplineşte condiţiile sale
înscrisul emis după pronunţarea hotărârii atacate prin revizuire, chiar dacă acesta
constată o situaţie fundamental diferită de cea reţinută de instanţă şi care este
anterioară pronunţării hotărârii, şi nici cel ale cărui existenţă şi conţinut erau
cunoscute părţilor în timpul judecăţii.
103
Prin noţiunea de „înscris doveditor" trebuie înţeles acel înscris nou care,
dacă ar fi fost cunoscut la data pronunţării hotărârii atacate, ar fi putut conduce
la o altă soluţie pe fond decât cea adoptată. De asemenea, nu îndeplineşte
condiţiile înscrisului reţinut de partea potrivnică un articol publicat într-o revistă
sau o declaraţie extrajudiciară.
103
S. ZILERSTEIN, Aspecte ale revizuirii în procesul civil, Justiția nouă nr.2/1962.
70
Revizuirea

Dovada conduitei obstrucţioniste a părţii adverse sau a împrejurărilor mai


presus de voinţa părţilor care au împiedicat înfăţişarea înscrisului pe durata
soluţionării procesului în fond îi incumbă revizuentului şi se concretizează în
dovedirea demersurilor efectuate prin care s-a încercat obţinerea înscrisurilor
(adrese, notificări ş.a.m.d.)104.
6. S-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotarârea unei instanţe pe care s-a
întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere. Teza a ll-a a pct. 5 de la art. 322
CPC se regăseşte acum reformulată în pct. 6 al art. 509 NCPC şi are în vedere
situaţia în care s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotărârea unei instanţe pe
care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere. Noul text enumera soluţiile
pronunţate în legătură cu hotărârea ce a influenţat procesul în actuala
terminologie a codului.
Soluţia conform căreia poate fi considerat un „înscris nou" o hotărâre
judecătorească ulterioară, pronunţată într-o acţiune introdusă înainte de
soluţionarea definitivă a litigiului finalizat cu hotărârea pentru care se cere
revizuirea, poate fi pe deplin actuală, chiar din perspectiva pct. 6 al art. 509
NCPC.
7. Statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii şi cei puşi sub
interdicţie judecătorească ori cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au
fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să îi apere. Referitor la acest motiv de
revizuire, faţă de formularea din art. 322 pct. 6 CPC, dispoziţiile pct. 7 al art.
509 NCPC au în vedere următoarele categorii de subiecte de drept: statul sau
alte persoane juridice de drept public, minorii, persoanele puse sub interdicţie
judecătorească - categorii care se includ în sfera „incapabililor" la care făcea
referire art. 322 pct. 6 CPC - şi persoanele puse sub curatelă - categorie care
include, potrivit art. 178 NCC, şi dispăruţii care nu au lăsat un mandatar sau
administrator general.
Pentru a fi aplicabile dispoziţiile pct. 7, trebuie ca starea de incapacitate să
existe în persoana revizuentului la momentul soluţionării cauzei prin hotărârea
104
C.A. București, secția a IV-a civilă, dec. nr. 1497/2000.
71
Revizuirea

supusă căii de atac, lipsa de apărare să fi fost totală, indiferent de cauza care a
determinat-o, iar nu o apărare incompletă sau greşită.
8. Existenţa unor hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi
grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei
hotărâri. Pentru a fi aplicabil motivul de revizuire prevăzut de pct. 8 al art. 509
NCPC, se prevede condiţia ca prin hotărârile potrivnice să se încalce autoritatea
de lucru judecat a primei hotărâri.
9. Partea a fost împiedicata să se înfăţişeze la judecata şi să înştiinţeze
instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa. în ceea ce
priveşte motivul de revizuire constând în imposibilitatea de prezentare a părţii
prevăzut de art. 509 pct. 9 NCPC, acesta este preluat ca atare din art. 322 pct. 8
CPC şi, aşa cum s-a statuat sub vechea reglementare, este aplicabil doar atunci
când imposibilitatea de înfăţişare vizează partea, iar nu avocatul acesteia, iar
condiţiile privind imposibilitatea de prezentare şi imposibilitatea de înştiinţare a
instanţei trebuie îndeplinite cumulativ.
Revizuirea este admisibilă pentru acest motiv, chiar dacă hotărârea atacată
nu evocă fondul.
10. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a
drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar
consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă. Referitor la acest
motiv de revizuire, spre deosebire de reglementarea anterioară din art. 322 pct. 9
CPC, pct. 10 al art. 509 NCPC nu mai prevede condiţia ca remedierea încălcării
să nu se poată realiza decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.
Raţiunea acestei eliminări constă în aceea că, cel puţin la nivel teoretic,
întotdeauna există şi alte remedii ale încălcării constatate, care nu intră neapărat
în atribuţiile puterii judecătoreşti. Or, o asemenea condiţie ar putea avea drept
consecinţă limitarea severă a posibilităţii admiterii cererii de revizuire.
Aşa cum s-a decis şi sub imperiul vechii reglementări, pentru a se reţine
incidenţa acestui motiv de revizuire, este necesar ca în cauza în care s-a

72
Revizuirea

pronunţat hotărârea a cărei revizuire se solicită să fi fost constatată de către


Curtea Europeană o încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, această
încălcare să îşi aibă cauza în hotărârea judecătorească supusă revizuirii, iar
consecinţele încălcării să continue să se producă.
În practică s-a reţinut că, Curtea Europeană a constatat o încălcare a art. 6
parag. 1 din Convenţie prin aceea că acţiunea în despăgubiri a reclamantei a fost
respinsă în calea de atac a recursului, în baza unei excepţii invocate pentru prima
dată în această fază procesuală şi în baza unui text de lege care nu era aplicabil
reclamantei la data sesizării instanţei. Consecinţa acestei încălcări a continuat să
se producă, deoarece, prin admiterea excepţiei prescripţiei, justeţea pe fond a
pretenţiilor reclamantei nu a mai fost stabilită irevocabil de o instanţă de
judecată, ceea ce a determinat admiterea cererii de revizuire şi, consecutiv,
analiza recursului sub aspectul celorlalte critici de fond.
Potrivit alin. (2) al art. 509 NCPC, nu este obligatoriu ca hotărârea a cărei
revizuire se cere să evoce fondul.
11. După ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a
pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională
prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii. Textul art. 509 pct. 11 are în
vedere ipoteza constând în admiterea unei excepţii de neconstituţionalitate în
cauza în care s-a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere, intervenită după
ce hotărârea a devenit definitivă.
105
Acest motiv se corelează cu prevederea din art. 29 din Legea nr.
47/1992, conform căreia sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea unei
excepţii de neconstituţionalitate nu mai atrage suspendarea judecăţii.
Aşa fiind, este firesc ca de avantajul admiterii excepţiei de
neconstituţionalitate să poată beneficia şi partea care a invocat-o în propria sa
cauză.

105
Art. 29 din Legea nr. 47/1992
73
Revizuirea

106
Pentru o soluţie de admisibilitate a revizuirii ca urmare a constatării
încălcării dreptului la un proces echitabil, în componenta referitoare la dreptul
de acces la o instanţă (art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor
omului, cauza Vişan c. României, M. Of. nr. 876/2008) - I.C.C.J., s. civ. şi de
propr. int., dec. nr. 8358/2009, nepublicată, în G. Boroi, O. Spineanu-Matei, op.
cit., p. 665-666.

5.2. Sesizarea instanței competente.

Art. 510 al Noului Cod de procedură civilă prevede că:


1. Cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei
revizuire se cere.
2. În cazul dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 NCPC, cererea de revizuire se va
îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa care a dat prima hotărâre.
Dacă una dintre instanţele de recurs la care se referă aceste dispoziţii este Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, cererea de revizuire se va judeca de această instanţă.
3. În cazul în care se invocă motive care atrag competenţe diferite, nu va opera
prorogarea competenţei.
Alineatul (1) al art. 510 instituie regula aplicabilă tuturor cererilor de
revizuire, cu excepţia celor întemeiate pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8,
regulă conform căreia instanţa competentă să judece cererea de revizuire este
instanţa a cărei hotărâre se atacă.
Soluţia este similară cu cea din reglementarea anterioară, respectiv art.
323 alin. (1) CPC, în sensul că instanţa competentă este cea a cărei hotărâre se
atacă, instanţă la care se şi introduce cererea de revizuire, fără precizarea că este
cea la care hotărârea a rămas definitivă, precizare care nu îşi mai avea sensul în
actualul context.
Potrivit jurisprudenţei create în aplicarea art. 323 CPC, competenţa de
soluţionare a cererii de revizuire aparţine instanţei care a pronunţat hotărârea a
106
Art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, cauza Vişan c. României, M. Of. nr. 876/2008) -
I.C.C.J., s. civ. şi de propr. int., dec. nr. 8358/2009, nepublicată, în G. Boroi, O. Spineanu-Matei, op. cit., p. 665-
666.
74
Revizuirea

cărei revizuire se cere, respectiv, în cazul acelor motive care pot viza doar
hotărâri date asupra fondului sau care evocă fondul, instanţei care s-a pronunţat
pe fondul litigiului. Instanţa care va judeca cererea de revizuire va trebui să
respecte compunerea în complet de un judecător, de doi judecători în apel sau
trei în recurs, similar cauzei în care a fost pronunţată hotărârea atacată.
În ceea ce priveşte alcătuirea instanţei, spre deosebire de reglementarea
din art. 24 CPC, art. 41 alin. (1) NCPC prevede, printre cazurile de
incompatibilitate, pe acela că judecătorii care au pronunţat o încheiere
interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluţionat cauza nu pot lua parte la
judecarea aceleiaşi pricini în revizuire.
Alineatul (2) al art. 510 NCPC prevede competenţa de soluţionare a
cererii de revizuire motivate pe existenţa contrarietăţii de hotărâri. Spre
deosebire de reglementarea anterioară, care atribuia această competenţă instanţei
ierarhic superioare instanţei - dacă era una singură - sau, după caz, instanţelor
care pronunţaseră hotărârile potrivnice, actualul cod prevede că instanţa
competentă este aceea mai mare în grad faţa de instanţa care a pronunţat prima
hotărâre, a cărei autoritate de lucru judecat se pretinde a fi fost încălcată.
Potrivit actualei reglementări, dacă prima hotărâre a fost dată de o
judecătorie, iar cea de-a doua de către o curte de apel, instanţa care va judeca
cererea de revizuire va fi tribunalul ierarhic superior judecătoriei respective.
Prin intermediul alin. (3) al art. 510 NCPC s-a contutat regula conform
căreia, în cazul în care se introduce revizuire pentru mai multe motive dintre
cele reglementate de art. 509 NCPC, care ar atrage competenţa unor instanţe
diferite, nu operează prorogarea de competenţă.
Această soluţie fusese deja adoptată constant în jurisprudenţa de sub
imperiul vechiului cod, care a statuat că, în ipoteza descrisă anterior, nu va opera
prorogarea de competenţă, ci fiecare instanţă va soluţiona cererea în legătură cu
motivul pentru care este competentă. Aceasta, deoarece este vorba despre o
normă de competenţă materială imperativă, de la care nu se poate deroga, chiar

75
Revizuirea

în cazul în care prin cerere se invocă mai multe motive, ce atrag competenţe
diferite.
Textul are în vedere ipoteza în care revizuirea priveşte una şi aceeaşi
hotărâre, dar, alături de motive care ar atrage competenţa instanţei care a
pronunţat-o, se invocă şi contrarietatea cu o altă hotărâre, ceea ce atrage
competenţa instanţei ierarhic superioare, fie celei a cărei hotărâre se cere a fi
revizuită, fie unei alte instanţe care a pronunţat o hotărâre anterioară potrivnică.
în atare situaţie, instanţa greşit sesizată pentru unul sau o parte din motive îşi va
declina parţial competenţa judecării cererii de revizuire, pentru acel sau acele
motive, în favoarea instanţei competente.
Acelaşi text ar mai putea avea în vedere şi ipoteza în care se formulează o
cerere de revizuire pentru motive diferite, dintre care unele privesc hotărârea
instanţei de recurs, iar altele pe cea a instanţei de apel, pronunţată în aceeaşi
cauză.
Şi în această situaţie, instanţa sesizată - fie cea de recurs, fie cea de apel -
ar trebui să constate că o parte din motive privesc, în realitate, hotărârea unei
alte instanţe şi să îşi decline în parte competenţa, nu să se pronunţe ea însăşi
asupra revizuirii în întregul său, fie chiar şi în sensul de a o constata parţial
inadmisibilă, pentru motive care nu privesc hotărârea dată de respectiva instanţă.

5.3. Reguli privind judecata.

107
În lipsa unui text care să reglementeze cuprinsul cererii, contestația în
anulare va fi redactată cu respectarea cerințelor art. 148-194 NCPC.

107
Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul Juridic,2014, p. 396.
76
Revizuirea

108
În ceea ce priveşte motivarea revizuirii, alin. (4) al art. 511NCPC
prevede în mod expres că aceasta se face prin însăşi cererea de revizuire sau
înăuntrul termenului de exercitare a acestei căi de atac, ca şi în cazul recursului
şi contestaţiei în anulare.
Conform alin. (5) al aceluiaşi articol, dacă sunt invocate mai multe
motive, pentru care sunt prevăzute termene diferite sau care se calculează de la
momente diferite, pentru fiecare trebuie respectate dispoziţiile legale incidente.
Noul cod prevede pentru prima dată şi sancţiunea nemotivării revizuirii în
termenul legal ca fiind nulitatea, ceea ce va determina reconsiderarea practicii
judiciare prin care cererile de revizuire nemotivate sau motivate peste termenul
de exercitare a căii de atac erau respinse ca inadmisibile. Astfel, într-o decizie de
speţă sub imperiul vechii reglementări, s-a statuat în sensul că invocarea
generică a dispoziţiilor art. 322 CPC, fără indicarea unuia dintre cele opt motive,
determină inadmisibilitatea cererii. în actuala reglementare, dacă cererea de
revizuire nu va fi motivată în termenul legal sau dacă în motivarea acesteia nu se
va regăsi niciunul dintre cele 11 cazuri de revizuire prevăzute de art. 509 NCPC,
cererea va fi constatată nulă.
Alineatul (1) prevede un termen de o lună pentru revizuirea întemeiată pe
majoritatea motivelor prevăzute de art. 509, stabilind, pentru fiecare caz în parte,
data de la care începe să curgă.
Primul alineat al art. 513 NCPC aduce o modificare faţă de vechea
reglementare din art. 326 alin. (1) CPC, care statua că revizuirea se judecă
potrivit dispoziţiilor prevăzute pentru cererea de chemare în judecată.
În noua reglementare se prevede că revizuirea se soluţionează potrivit
dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată. Este
logic să fie aşa, din moment ce hotărârea atacată poate fi rezultatul unei judecăţi
în primă instanţă, în apel, în recurs sau chiar în contestaţie în anulare, iar
revizuirea este o cale de atac de retractare. Desigur, dispoziţiile procedurale

108
Art. 511 alin. (4) NCPC.
77
Revizuirea

specifice fiecărei faze procesuale sunt aplicabile în măsura în care nu există


altele derogatorii, specifice căii de atac a revizuirii.
O prevedere derogatorie de la regula aplicabilă judecăţii în primă instanţă,
apelului şi recursului se regăseşte în alin. (2) al art. 513, care, pe lângă
obligativitatea întâmpinării, prevede faptul că de întâmpinare contestatorul ia
cunoştinţă de la dosar.
Cu alte cuvinte, în această cale de atac întâmpinarea nu se comunică părţii
potrivnice, prin derogare de la regula instituită în art. 206 NCPC pentru judecata
în primă instanţă, în art. 471 alin. (6) pentru apel sau în art. 490 cu trimitere la
art. 471 pentru recurs.
Dacă în cazul contestaţiei în anulare, unde există o prevedere identică,
explicaţia ar putea fi aceea că se urmăreşte o judecată accelerată, conformă
primului alineat al art. 508 NCPC, în cazul revizuirii o asemenea explicaţie nu
are suport în textele care reglementează această cale de atac.
Dezbaterile sunt limitate, conform alin. (3) al art. 513, la admisibilitatea
revizuirii şi a faptelor pe care se întemeiază.
Această prevedere presupune că, dat fiind că este vorba despre o cale de
atac extraordinară, ce se poate exercita pentru motive expres şi limitativ
prevăzute de lege, cu ocazia dezbaterilor asupra revizuirii nu se reia întreaga
judecată şi, prin urmare, părţile trebuie să îşi limiteze cuvântul la acele susţineri
care demonstrează de ce, în opinia lor, revizuirea este sau nu admisibilă.
Dacă citim însă acest text în corelare cu alin. (4), vom vedea că, pentru
anumite motive de revizuire, dezbaterile nu se pot limita la admisibilitatea
revizuirii, cu atât mai mult cu cât, spre deosebire de contestaţia în anulare, unde
noul cod a consacrat practica pronunţării, atunci când este cazul, a două hotărâri,
în cazul revizuirii a omis să o facă.
Potrivit alin. (4) al art. 513, dacă instanţa încuviinţează cererea de
revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, iar în cazul
hotărârilor definitive potrivnice, va anula cea din urmă hotărâre.

78
Revizuirea

Pentru contestaţia în anulare, art. 508 alin. (3) NCPC a consacrat o


practică deja uzitată a instanţelor de judecată care, şi sub imperiul vechiului cod,
pronunţau, în caz de admitere a contestaţiei în anulare, o singură hotărâre sau
două hotărâri, după cum, consecutiv anulării hotărârii atacate, rejudecarea era
posibilă sau nu la acelaşi termen.
Regula conform căreia hotărârea pronunţată în revizuire este supusă
aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată este menţinută întocmai ca şi în
vechea reglementare.
Dacă hotărârea s-a dat într-o revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509
alin. (1) pct. 8, pentru contrarietate de hotărâri, ea este supusă recursului, cu
deosebirea că, în actuala reglementare, va fi supusă recursului şi atunci când va
fi dată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În acest din urmă caz, neexistând o instanţă superioară în grad la care să
se judece recursul, acesta a fost dat în competenţa Completului de 5 judecători.
Şi în actuala reglementare, rămânem consecvenţi interpretării conform
căreia intenţia legiuitorului este aceea de a suprima calea de atac a apelului
atunci când hotărârea a cărei revizuire se cere este supusă atât apelului, cât şi
recursului, şi nu aceea de a deschide calea recursului în situaţia în care hotărârea
supusă revizuirii este pronunţată în recurs.

79
Concluzii

Importanța exercitării căilor de atac este dată de necesitatea ca hotărârea


pronunțată în urma unei judecăți sa fie controlată de o altă instanță superioară
prin intermediul acestora pentru îndreptarea eventualelor erori comise de
judecătorii instanțelor de fond, iar în unele cazuri prevăzute de lege chiar
instanțele care au pronunțat hotărârea pot ca prin intermediul căilor
extraordinare de atac să-si retragă hotărârea pronunțată si să pronunțe o alta
hotărâre.
Căile de atac sunt mijloacele procedurale prin intermediul cărora
procurorul sau părțile interesate au posibilitatea de a solicita și obține
desființarea hotărârilor judecătorești netemeinice sau nelegale.
Singura cale de atac ordinară reglementată de Cod este apelul, iar căile
extraordinare reglementate de acesta sunt recursul,contestația în anulare si
revizuirea. Denumirea de cale de atac ordinară vine din faptul că vizează
hotărâri de prima instanță și se exercită de partea nemulțumită de hotărâre iar
denumirea de cai extraordinare de atac apare deoarece pot fi exercitate numai în
condițiile si limitele prevăzute de lege vizând hotărâri executorii sau hotărâri
definitive. Astfel apelul, recursul, contestația în anulare si revizuirea sunt
singurele căi de atac ce pot fi exercitate potrivit Codului de procedura civilă.
Căile de atac se clasifică în funcție de următoarele criterii:
1. In funcție de condițiile de exercitare:
- Căi de atac ordinare. Potrivit Codului de procedura, singura cale de atac
ordinară este apelul. Aceasta cale poate fi exercitată de oricare parte din proces,
pentru a fi exercitată nu este necesar ca un text de lege să prevadă posibilitatea
folosirii lor și poate fi declanșată pentru orice motiv de nelegalitate.
- Căi de atac extraordinare. Sunt căile de atac care pot fi exercitate numai
în condițiile și pentru motivele expres și limitativ prevăzute de lege. Acestea
sunt recursul, contestația în anulare și revizuirea.
2. În funcție de instanța competenta să judece calea de atac:
- Cai de atac de reformare. Sunt acelea care se soluționează de o instanță
superioară celei care a pronunțat hotărârea atacată si anume apelul și recursul.
- Căi de atac de retractare. Sunt de competența instanței care a pronunțat
hotărârea atacată,iar din aceasta categorie fac parte contestația în anulare și
revizuirea.
3. În funcție de faptul dacă provoacă sau nu o nouă judecată în fond:
- Căi de atac devolutive. Sunt acelea care provoacă o nouă judecată în
fond,iar singura cale de atac devolutivă este apelul.
- Căi de atac nedevolutive. Sunt acelea care nu determină o nouă judecată
in fond si anume: recursul, contestația în anulare si revizuirea
4.În funcție de faptul dacă termenul de exercitare a căii de atac și
exercitarea căii de atac suspendă sau nu executarea hotărârii atacate:
- Căi de atac suspensive de executare.
- Căi de atac nesuspensive de executare.
Apelul este suspensiv de executare, pe când contestația în anulare și
revizuirea nu suspendă de drept executarea,dar instanța, la cerere,poate suspenda
executarea( art. 507 și 512 C. pr. civ.). In ceea ce privește recursul: în cazurile
prevăzute de art. 484. alin. (1), care constituie o excepție,recursul suspendă de
drept executarea hotărârii; În toate celelalte cazuri, exercitarea recursului nu
suspendă executarea însă poate fi acordată la cerere conform art. 484 alin.(2)-
(6).
5. În funcție de faptul dacă părțile au sau nu acces la exercitarea căilor de
atac:
- Căi de atac comune.
- Căi de atac speciale.
Comune sunt toate cele patru căi de atac deoarece pot fi exercitate de
către părți, prin urmare Codul de procedură civilă nu reglementează nicio cale
de atac specială.
Bibliografie

1. Codul Civil;
2. Codul de procedură Civilă;
3. Noul Cod Civil;
4. Noul Cod de procedură Civilă;
5. Ion DELEANU,Tratat De Procedură Civilă, Vol. II,Editura Universul
Juridic,2013;
6. Viorel Mihai CIOBANU,Drept Procesual Civil,Editura
Național,Bucuresti,2013;
7. Mihaela TĂBÂRCĂ, Drept Procesual Civil, vol. III,Editura Universul
Juridic,2014;
8. L. N. PÎRVU, Apelul în procesul civil, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2004;
9. A.CIUCĂ, Apelul, Ed. Universul Juridic, București, 2008;
10.S. SPINEI, Recursul în procesul civil, Ed. Hamangiu, București, 2008;
11.M. LOHĂNEL, Recursul în procesul civil, Ed. Hamangiu, 2011;

S-ar putea să vă placă și