Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Aria curriculară: Limbă și comunicare


Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul : Adjectivul
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
Competenţe specifice:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
2.1. Descrierea unui obiect/unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
Obiective operaţionale:
La sfârşitul şi pe parcursul lecţiei,elevii vor fi capabili:
O1:- să definească substantivul şi adjectivul;
O2:- să găsească adjective potrivite pentru un substantiv dat şi invers;
O3:- să recunoască adjectivele din textul dat;
O4:- să precizeze numărul şi genul adjectivelor;
O5: - să completeze proverbele cu adjective potrivite.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, Cadranele
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, fişe cu proverbe, manual
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi.
BIBLIOGRAFIE:
- Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr.
5003/02.12.2014
- Molan, Vasile, Didactica disciplinei ”Limba şi literatura română” în învăţământul primar,
2010, Editura Miniped, Bucureşti.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob.
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
LECŢIEI op. procedee învăţare organizare

1.Moment Asigur un climat educaţional favorabil.


organizatoric Pregătesc materialele necesare desfăşurării în bune conversaţia frontal
1 min. condiţii a lecţiei.
Se face verificarea cantitativă a temei observând dacă elevii Observarea
2.Verificarea
și-au făcut tema dată. sistematică
temei individual
Se face verificarea calitativă a temei prin corectarea
2 min.
eventualelor greșeli.
3.Reactulaiza
rea Elevii rezolvă individual un rebus pe verticala căruia
cunoştinţelor O1 descoperă numele părţii de vorbire pe care o vom consolida Conversaţia observarea
fişe de lucru Frontal
şi captarea astăzi. „ADJECTIVUL“.(ANEXA 1) sistematică
atenției
5 min.
Anunţ elevii că în cadrul orei de limba română, vor aplica
4.Anunțarea cunoştinţele despre părţile de vorbire învăţate, rezolvând
temei și a Conversaţia Frontal
- diverse sarcini. Pe parcursul orei, vor trebui să recunoască
obiectivelor
2 min. adjective, să le analizeze, să atribuie substantive potrivite
unor adjective date.
5.Dirijarea Se distribuie fiecărui elev câte o fişă de lucru şi le voi da
învățării explicaţiile necesare rezolvării acesteia. (Anexa2) Explicaţia
25 min. O2 Pentru început, elevii trebuie să citească textul, apoi să
O3 Fişe de lucru Frontal Observarea
sublinieze adjectivele din text şi să indice prin săgeţi Problematizarea
O4
substantivele a căror însuşire o arată. sistematică
O5
Se va citi cu voce tare de către copii fiecare adjectiv
extras din text. Individual
După finalizarea primului exerciţiu, anunţ copiii că pentru
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob.
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
LECŢIEI op. procedee învăţare organizare
rezolvarea următoarei sarcini, vor lucra în grupe cu colegii
de bancă.
Pe fişa de lucru dată sunt scrise proverbe cu spaţii
lacunare. Aceste lacune trebuie completate doar cu
adjective. Elevii trebuie să completeze proverbele cu
adjectivele care se potrivesc, consultându-se cu colegii de Exerciţiul Frontal
Fişe cu
bancă. proverbe Aprecierea
După ce au terminat de completat, un elev din fiecare
verbală
echipă va citi proverbele.
***Elevii vor analiza, individual, 5 substantive şi 5 adjective În perechi
din textul citit.

6. Evaluarea Metoda analiza


O4 Elevii vor rezolva sarcinile unei fişe de lucru. (Anexa 3) individual
8 min. cadranelor fişe de lucru răspunsurilor

7.Încheierea Fac aprecieri asupra modului cum au participat elevii la Aprecierea


activității - lecţie. Conversaţia Manual Individual
2 min. Anunţ tema pentru acasă. verbală
ANEXA 1

REBUS

A- B → EXPRIMAREA ESTE MAI FRUMOASĂ DACĂ FOLOSIM


…………

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. EXISTĂ ÎNTRE SUBSTANTIV ŞI ADJECTIV

2. VORBA..................MULT ADUCE

3. OPUS LUI ,,FRICOS”

4. SUBSTANTIVUL ARE DOUĂ ......................

5. CUVȂNT CU SENS ASEMĂNĂTOR PENTRU „ARBORE”

6. ........ LA NEVOIE SE CUNOAŞTE.

7. SUBSTANTIVUL ESTE DE DOUĂ FELURI: COMUN ŞI .......

8. DENUMEŞTE FENOMENE ALE NATURII


9. ADJECTIVUL SE ACORDĂ ÎN ................... ŞI NUMĂR CU
SUBSTANTIVUL

ANEXA 2

FIŞĂ DE LUCRU

Exerciţiul nr. 1: Citiţi textul, apoi subliniaţi adjectivele din text şi indicaţi prin
săgeţi substantivele a căror însuşire o arată:

„Vulpea este un animal sălbatic. Are corpul acoperit cu o blană de culoare

roşcată şi o coadă lungă şi stufoasă. Urechile ascuţite o ajută să-şi găsească hrana cu

uşurinţă. La degete are gheare tăioase cu care scormoneşte în pământ pentru săparea

vizuinii sau pentru căutarea hranei.

Se hrăneşte cu mamifere mici. Se spune că este un animal viclean pentru că

pătrunde în curţile oamenilor şi fură găini.”

Exerciţiul nr. 2: Completează proverbele cu adjective potrivite:

(a) Ziua ..................... se cunoaşte de dimineţă.


(b) Buturuga ....................... răstoarnă carul ......................... .
(c) Mâţa ......................... zgârie rău.
(d) Minciuna are picioare ......................... .
(e) Vorba ...................... mult aduce.
(f) Lenea e cucoană .............., care cere de mâncare.
(g) Prietenul ........................ la nevoie se cunoaşte.
(h) Vorba ............................, sărăcia omului.
(i) Paza ...................... trece primejdia ................
ANEXA 3

FIŞĂ DE LUCRU
Metoda cadranelor

1. Încercuieşte adjectivele din şirul de cuvinte: 2. Găseşte câte două adjective pentru fiecare din
substantivele:
grădină, voios, trece, ascultător, sus, înţelegător, tace, ea,
frumos, suie, uriaş, şapte, dumneaei, înfloriţi, călătoreşte, rochie- ................, ..................
argintiu. ger - ................, ..................
pene - ................, ..................
obraji - ................, ..................
3. Formulaţi enunţuri cu adjectivele: gingaşi, aurie, 1. Transformaţi substantivele în adjective :
limpede.
• frumuseţe → ...........................
……………………………………………………………... • pădure → ...............................
………………………………………………...................... • argint → ........................
…………………………………………………………….. • trandafir → .......................
……………………………………………………………..
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...

S-ar putea să vă placă și