Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/a_________________________________________________,
domiciliat/ă în ________________________________ judeţ/sector _____________,
strada __________________________________nr. ________, bl._______, ap.____
in calitate de reprezentant legal al beneficiarului __________________________
declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la falsul în
declaraţii, că nu frecventeaza alte asociatii/ centru de zi/ sau fundatii romane cu
personalitate juridica care primesc subventii potrivit Legii 34/1998.

Data: Semnătura: