Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. ......../..........2019.

MACHETA RAPORTARE PROGRAMUL NAȚIONAL ”ȘCOALA ALTFEL”


PERIOADA: 18-22. NOIEMBRIE 2019.

Nr. Unitatea Denumirea Obiective vizate Domeniul Responsabil Nr. Invitați Data Evaluarea
crt. de activității activității elevi Colaboratori desfășurării activității
învățământ clasa Parteneri activității
1 Lumea - Descoperirea Prezentare power- 12 - 18.11.2019 Poze
basmelor culturii populare point elevi, Sondaje de
populare maghiare, precum Vizionare de clasa a opinie
și dezvoltarea desene animate II-a Analiza
interesului cultural Activitate literară activității
pentru folclor. Activitate practică independente
Îmbogățirea Activitate plastică
repertoarului de Expoziție
povești al copiilor.
- Cultivarea
interesului pentru
lectură şi a plăcerii
de a citi, a gustului
estetic în domeniul
literaturii.
2 Micul - Dezvoltarea Activitate literară 12 - 19.11.2019 Poze
bucătar gustului pentru Activitate practică elevi, Expoziții
literatura de copii. Activitate practic- clasa a Sondaje de
- Dezvoltarea gospodărească II-a opinie
gustului pentru
confecționarea
manuală a
obiectelor.
- Formarea
deprinderilor
practice-
gospodărești și
expresiile pecific
acestora.
3 Quiz de - Dezvoltarea Activitate literară 12 - 20.11.2019 Poze
Povești gustului pentru Joc didactic elevi, Autoevaluare,
literatura de copii. Activitate practică clasa a Interevaluare
- Crearea unei stări Joc distractiv II-a Expoziție
de de bună Chestionare
dispoziție, relaxare.
- Formarea
capacității de
intrerrelaționare, de
aplicare a
cunoștințelor,
priceperilor și
deprinderilor în
situații noi,
adaptarea gândirii
copilului la cea a
grupului din care
face parte.
4 Planeta - Formarea și Dezbatere 12 - 21.11.2019 Exemple de
albastră dezvoltarea Activitate elevi, bune practici
conştiinţei și artistică-plastică clasa a Expoziție
conduitei ecologice Vizionare film II-a Poze
în rândul elevilor Activitate practică Expoziții de
cu privire la Joc Quiz afișe
conservarea Sondaje de
resurselor opinie
(reutilizare,
reciclare,
refolosire).
- Conștientizarea
elevilor cu faptul
că prin
comportamentul
personal pot
influența clima.
- Conștientizarea
importanței
protejării mediului
înconjurător și a
conservării
resurselor.
5 Pădurea – - Formarea Masă rotundă 12 - 22.11.2019 Poze
comoara deprinderilor de Activitate practică elevi, Expoziție
verde observare, de Expoziție clasa a Exemple de
sesizare a II-a bune practici
aspectelor Expoziție
ecologice, de tematică
poluare a mediului
și cultivare a unei
educații ecologice.
- Dezvoltarea unor
atitudini pozitive
față de mediul
înconjurător.
- Confecționarea
unor jurnale,
albume, cu desene,
schiţe, picturi,
colaje, fotografii
inspirate din
activităţile de
protejare şi îngrijire
a mediului.