Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Cuprins

Capitolul I. Infracțiuni prevăzute în Codul penal ........................................................ 1


Secțiunea 1. Necesitarea și limitele incriminării ............................................................ 1
Secțiunea a 2-a. Analiza normelor de incriminare .......................................................... 2
Art. 238. Abuzul de încredere .................................................................................. 2
Art. 239. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor ...................................... 14
Art. 240. Bancruta simplă ...................................................................................... 24
Art. 241. Bancruta frauduloasă .............................................................................. 35
Art. 242. Gestiunea frauduloasă ........................................................................... 100
Art. 244. Înşelăciunea .......................................................................................... 118
Art. 245. Înşelăciunea privind asigurările ............................................................ 243
Art. 246. Deturnarea licitaţiilor publice ............................................................... 249
Art. 247. Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile ......................... 256
Art. 295. Delapidarea ........................................................................................... 271
Art. 306. Obţinerea ilegală de fonduri.................................................................. 350
Art. 307. Deturnarea de fonduri ........................................................................... 360

Capitolul II. Infracțiuni prevăzute în Legea societăţilor ......................................... 383


Secțiunea 1. Aspecte introductive ............................................................................... 383
§1. Necesitarea incriminării..................................................................................... 383
§2. Domeniu de aplicare .......................................................................................... 385
§3. Aspecte comune ................................................................................................. 385
3.1. Obiectul juridic generic ................................................................................. 385
3.2. Subiectul activ ............................................................................................... 386
Secțiunea a 2-a. Analiza normelor de incriminare ...................................................... 388
Art. 271 lit. a). Prezentarea de date nereale publicului ........................................ 388
Art. 271 lit. b). Prezentarea de date nereale acţionarilor/asociaţilor .................... 394
Art. 271 lit. c). Obstrucționarea experților ........................................................... 399
Art. 272 alin. (1) lit. a). Tranzacționarea abuzivă a acțiunilor societății .............. 403
Art. 272 alin. (1) lit. b). Folosirea, cu rea-credință, a bunurilor societății ........... 407
Art. 272 alin. (1) lit. c). Acordarea de împrumuturi sau garanții nelegale ........... 451
Art. 272 alin. (1) lit. d). Omisiunea de a constitui sau de a reface
rezerva legală .................................................................................................... 471
Art. 2721 lit. a). Manipularea valorii acţiunilor sau a obligaţiunilor
societăţii ............................................................................................................ 481
Art. 2721 lit. b). Distribuire ilegală de dividende ................................................. 486
Art. 273 lit. a). Emitere ilegală de acțiuni ............................................................ 507
Art. 273 lit. b). Utilizarea acțiunilor nesubscrise sau nedistribuite ...................... 510
Art. 273 lit. c). Finanțarea sau garantarea achiziției propriilor acțiuni ................ 513
Art. 273 lit. d). Predarea acțiunilor fără îndeplinirea condițiilor legale ............... 519

VII
Drept penal al afacerilor

Art. 273 lit. e). Nerespectarea dispoziţiile legale referitoare la anularea


acţiunilor neachitate .......................................................................................... 524
Art. 273 lit. f). Emiterea de obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor
legale sau acţiuni fără să cuprindă menţiunile cerute de lege ........................... 528
Art. 274 lit. a). Executarea hotărârilor A.G.A. înainte de expirarea
termenelor prevăzute de lege ............................................................................ 533
Art. 274 lit. b). Executarea hotărârilor A.G.A. privind reducerea
capitalului social fără îndeplinirea condițiilor legale ........................................ 537
Art. 274 lit. c). Nerespectarea obligațiilor și a interdicțiilor stabilite
în sarcina persoanei juridice pe parcursul procesului penal.............................. 540
Art. 275 alin. (1) lit. a). Încălcarea de către administrator, director general,
director, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului,
lichidator ori reprezentant legal al societăţii a obligației de abținere ............... 542
Art. 275 alin. (1) lit. b). Încălcarea de către administrator, director general,
director, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului
ori lichidator a obligației de a convoca adunarea generală ............................... 548
Art. 275 alin. (1) lit. c). Efectuarea de operaţiuni în numele unei societăţi
cu răspundere limitată înainte de a se fi efectuat vărsământul integral
al capitalului social ........................................................................................... 552
Art. 275 alin. (1) lit. d). Emiterea de titluri negociabile reprezentând
părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată ....................................... 554
Art. 275 alin. (1) lit. e). Dobândirea de acţiuni ale societăţii în contul
acesteia în cazurile interzise de lege ................................................................. 556
Art. 275 alin. (2). Încălcarea de către asociat sau acționar a obligației
de abținere ......................................................................................................... 563
Art. 276. Încălcarea de către cenzor a obligației de a convoca
adunarea generală.............................................................................................. 565
Art. 277 alin. (1). Încălcarea de către cenzor sau expert a obligației
de abținere ......................................................................................................... 567
Art. 277 alin. (3). Încălcarea dispoziţiilor referitoare la incompatibilitate .......... 569
Art. 278 alin. (2). Efectuarea de plăți asociaţilor, în contul părţilor
ce li s-ar cuveni din lichidare, cu încălcarea dispoziţiilor legale ...................... 573
Art. 279 alin. (1) lit. a). Trecerea acţiunilor sau obligaţiunilor pe numele
altor persoane, în scopul formării unei majorităţi în adunarea generală ........... 575
Art. 279 alin. (1) lit. b). Exercitarea dreptului de vot ca proprietar de
acţiuni sau de obligaţiuni care în realitate nu îi aparţin .................................... 577
Art. 279 alin. (1) lit. c). Asumarea obligației de a vota sau de a nu vota
în schimbul unui folos material necuvenit ........................................................ 579
Art. 279 alin. (2). Influențarea exercițiului dreptului de vot ................................ 581
Art. 2801. Transmiterea fictivă a părților sociale ori a acţiunilor ......................... 583
Art. 2803. Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei societăţi radiate ............................ 605

Bibliografie.................................................................................................................... 607

Index alfabetic .............................................................................................................. 609

VIII

S-ar putea să vă placă și