Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” - BUCUREŞTI

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului

ANUNŢ

RELEVEU DE ARHITECTURĂ
Anul V, Facultatea de Arhitectură
Stagiul de practică cu tema „Cercetarea şi documentarea patrimoniului
construit - Releveul de arhitectură” se va desfăşura în două etape, astfel:

I. Prezentarea temei și introducere teoretică și aplicată

luni 2 aprilie 2018: prezentarea temei și introducere în noţiunile teoretice și


metodologia practică ale documentării de arhitectură și releveului de studiu;

- prezenţa la această etapă este obligatorie, condiţionând participarea la etapa a doua;

- prelegerile se vor desfăşura în Amfiteatru, începând cu ora 10.30.

II. Aplicații practice

2-6 aprilie 2018 sau în intervalul 9-20 iulie 2018 (opțional, după un program care
va fi stabilit): aplicații practice – documentare și releveu de arhitectură;
- aplicațiile practice se desfășoară în colective formate din una sau mai multe
echipe de trei studenţi, în funcţie de mărimea și complexitatea fiecărui obiectiv;

- tema generală a aplicaţiei practice din acest an este Patrimoniul comemorativ,


continuând documentarea începută în 2014, dedicată aniversării Primului război
mondial;

- obiectivele de documentat şi relevat vor fi propuse de fiecare colectiv de studenţi,


utilizând orientativ lista monumentelor eroilor din România pusă la dispoziţie de
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (disponibilă în fişa cursului, la uauim.ro); nu
se pot alege monumente documentate în campanile anterioare, 2014-2017 (se va
consulta lista anexată la fișa cursului, încărcată pe google drive);

- se vor alege monumente sau ansambluri comemorative cu identitate arhitecturală


bine definită, care permit exersarea metodelor practice ale documentării de
arhitectură;

- fiecare colectiv va completa fișa de înscriere disponibilă la linkul trimis prin șeful
de an sau va depune în 2 aprilie la secretariatul departamentului propunerile de
obiective de documentat, prezentate în fişe de identificare; propunerile vor trebui

29/03/2018 2/2
aprobate de îndrumători; fişa de identificare (max. 1 pagină) va cuprinde
denumirea şi adresa obiectivului propus, ilustraţie, numele studenţilor din
colectiv, date de contact – telefon, e-mail;

- se acceptă și relevarea unor clădiri sau ansambluri arhitecturale care nu se


încadrează în categoria monumentelor comemorative, cu condiția validării de către
îndrumători;

- studenții înscriși la proiectul opțional Conservarea Monumentelor Istorice vor


releva clădirile din str. Covaci 6-8 / Soarelui 3-5;

- studenții care vor opta pentru desfășurarea practicii în luna iulie, vor releva
monumente istorice complexe – biserici fortificate săsești, obiective de arheologie
industrială, clădiri din cadrul Câmpului de luptă Mărăști, clădiri valoroase aflate
în curs de clasare, pe care universitatea noastră le studiază în parteneriat cu alte
instituții din domeniul protejării patrimoniului cultural;

- detaliile privind modul de desfăşurare a acestei etape se vor stabili cu


îndrumătorii; se vor urmări precizările din tema de releveu care va fi publicată la
fișa disciplinei, la uauim.ro.

III. Predare

30 aprilie 2018
- predarea releveului se face în doi pași: 1. predare electronică pentru verificarea
respectării cerințelor de conținut și redactare precizate prin temă; 2. predarea
finală, în format tipărit și în format electronic, cu integrarea observațiilor primite
de la îndrumător în urma predării inițiale;
- predarea electronică are loc luni, 16 aprilie;
- predarea finală are loc miercuri, 30 aprilie.

şef de departament:
conf. dr. Mihaela Criticos

coordonator practică:
conf. dr. Ştefan Bâlici

29/03/2018 2/2