Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Şcoala: Şcoala Generală ,,Avram Iancu” , Turda;


Profesor: Apetroae Maria-Cezara;
Obiectul: Limba și literatura română;
Clasa: a V-a B;
Subiectul lecției: Rezolvarea subiectului de teză
Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare
Data: 02.12.2019
Durata: 50 de minute

1. Competențe generale:

1.1.Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;


1.2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
1.3.Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
1.4.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

2. Valori și atitudini:

2.1. Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în


domeniul literaturii;
2.2. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje
receptate;
2.3. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului
acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural.

3. Competențe specifice:

 4 .1 . Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române


standard pentru înțelegerea şi exprimarea corectă a intențiilor comunicative;
 4 .4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice,
lexicale şi sintactico-morfologice în interacțiunea verbală;
 2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere
gramatica;
 3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale
învăţate;
 4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere
gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie.

4. Obiective operaționale:

La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

Obiective cognitive:
Obiective cognitive:
 să recunoască textul literar/nonliterar;
 să ofere sinonime contextuale;
 să ofere antonime contextuale;
 să scrie idea principală a textului;
 să caute cuvântul-cheie;
 să scrie ideile secundare ale unui text;
 să alcătuiască un camp lexical;
 să recunoască timpurile modului indicative;
 să analizeze un verb;
 să reliefeze trăsăturile morale și cele fizice;
 să recunoască câte sunete și câte litere sunt într-un cuvânt;
 să alcătuiască o compunere cu un titlu dat.

Obiective afective:
 manifestarea curiozităţii şi interesului în rezolvarea sarcinilor de lucru;
 asimilarea informaţiilor noi şi însuşirea lor pentru a le putea folosi ulterior;
 rezolvarea sarcinilor de lucru prezentate;

Obiective psihomotorii:
 dirijarea atenţiei către centrul de interes sugerat de propunător;
 utilizarea corectă a mijloacele auxiliare folosite şi a spaţiului tablei, respectiv al
caietului, al fişelor de lucru;
 formarea deprinderilor de a opera, în comunicarea scrisă sau orală, cu noile
conţinuturi.

5. Strategie didactică:

5.1.Metode și procedee: conversaţia euristică, lectura expresivă, dezbaterea,


problematizarea, descoperirea, lucrul cu textul, explicaţia.
5.2.Forme de organizare: - activitate frontală;activitate individuală.
o 5.3.Materiale folosite: tabla, manual, caiete.
o 5.4. Resurse:capacitatea de receptare a elevilor; cunoştinţele însuşite anterior;

6. Bibliografie:

 Alina Pamfil, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Dacia, Cluj-Napoca,


2000;
 Curriculum Naţional. Programa şcolară la limba şi literatura română pentru clasele
V- VIII, aprobată prin O.M. Nr. 3393 /28.02.2017;
 Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Academiei,
1998;
 Limba și literatura română clasa a V-a, editura Art, București, 2017;
 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2018;
 Parfene, C.- Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-
aplicativ, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
 Goia, V. – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Ed.
DACIA, Cluj-Napoca, 2002.

Scenariu didactic

Nr.crt Etapele Timp Unități de conținut, Strategii didactice Evaluare


lecției alocat activitatea profesorului și a
elevilor Metode Mijloace Forme de
organizare
1. Moment 2min. Profesorul consemnează Conversați Catalog Frontală -
organizatoric a
absenţii şi îi mobilizează
pe elevi în restabilirea
Manual
ordinii; elevii îşi pregătesc
materialele necesare
începerii activităţii;
Caiete

2. Captarea 10 Profesorul împarte fișele Conversați Manual Frontală Evaluare


atenției min. care conţin subiectul de a continuă
teză elevilor şi porneşte o
discuţie legată de
eventualele greşeli pe care Dezbaterea Individuală
aceştia cred că le-au făcut.

3. Anunțarea 2 min. Profesorul anunță Conversați Tablă Frontală Observarea


obiectivelor obiectivele pentru ora în a comporta-
curs, spunând ca este mentului
o oră de recapitulare Caiete elevilor
și scrie titlul pe tablă: Individuală
Rezolvarea Expunerea
subiectului de teză.
4. Dirijarea 15 Profesorul îi pune pe elevi, Conversați Fişă de Frontală Observarea
învățării min. nominal, să citească textul a lucru comporta-
de pe fișă și încep să Caiete mentului
rezolve exercițiile aferente Elevilor
acestuia, recapitulând și
reluând, unde este nevoie, Tablă Frontală
încă o dată, definițiile Aprecierea
anumitor părți din materie, verbală a
oferind exemple potrivite. Expunerea răspunsurilor
corecte

5. Asigurarea 20 Pentru asigurarea retenției Conversați Caiete Frontală Aprecierea


retenției și a min și a transferului, elevii vor a răspunsurilor
transferului rezolva exercițiile rămase, corecte
iar profesorul va face o Fișă de
verificare orală a materiei Exercițiu lucru individuală
studiate.

6. Anunțarea 2 min Pentru acasă, elevii vor Conversați fișă de Frontală Evaluare
temei primi un eseu cu titlul ,, O a lucru formativă
întâmplare despre curaj’’. Individuală

Exercițiu
Schița tablei

1. despărţirea corectă în silabe a cuvintelor: uscăţivă, crestată, pieptene:


-us-că-ţi-vă, cres-ta-tă etc.
2. caierul- 7 litere și 7 sunete, răsucească- 10 litere și 9 sunete etc.
3.: mama, tata, văr, verișoară etc.
4. naltă= scundă, lung= scurt, niciodată= totdeauna.
5. creț=ondulat, isprăvea=termina, glasul=vocea.
6. Nu chema pe nimeni acasă!
7. mergeam= mod indicativ, timp imperfect etc.

S-ar putea să vă placă și