Sunteți pe pagina 1din 6

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Subiectul I (1 p)

Răspunsuri corecte: 1→a…0,25 p


2→a…0,25 p
3→c…0,25 p
4→c…0,25 p

Subiectul al II-lea (1 p)

Răspunsuri corecte: A→0,20 p


A→0,20 p
G→0,20 p
A→0,20 p
G→0,20 p

Subiectul al III-lea (1 p)

Răspunsuri corecte: a→genitiv…0,20 p


b→adjective pronominale…0,20 p
c→atribut pronominal genitival…0,20 p
d→pronume posesiv/nume predicative…0,20p

Subiectul al IV-lea (1,2 p)

Răspunsuri corecte: nominativ, subiect…0,30 p


nominativ, nume predicativ…0,30 p
genitiv, complement indirect…0,30 p
dativ, complement circumstanţial de mod…0,30 p

Subiectul al V-lea (1,5 p)

Răspunsuri corecte: Fiecăruia i-am dat o carte….0,50 p


Declaraţiile fiecăruia m-au impresionat….0,50 p
Vinovatul este fiecare…0,50 p

Subiectul al VI-lea (1,6 p)

Răspunsuri corecte: Al său a reuşit să câştige concursul de aeromodele….0,40 p


Acesta ne-a dat o mână de ajutor la momentul potrivit…0,40 p
Copilul său a călătorit în America…0,40 p
Personajul acesta are o istorie palpitantă…0,40 p

Subiectul al VII-lea (1,7 p)

Conţinutul dialogului: (12 puncte)


- Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii (formularea expresivă / personalizată a titlului în acord cu
tema textului – 2 puncte; formularea unui titlu comun dar în acord cu tema dată – 1 puncte; formularea unui titlu care nu
subliniază un aspect relevant al conţinutului – 0,5 puncte.)
2 puncte
- Respectarea convenţiilor unui dialog (folosirea dialogului ca mod principal de expunere, insistenţa pe grupul verbal  ;
respectarea convenţiilor specifice unui dialog în acord cu tema – 4 puncte; respectarea parţială a convenţiilor dialogului– 2
puncte; respectarea doar a unei convenţii, în text apărând ca dominant alt mod de expunere–1 punct).
4 puncte
- Prezenţa unui conţinut şi a unui stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (conţinutul şi stilul adecvate tipului de
text şi cerinţei formulate – 6 puncte; stil potrivit dialogului, dar conţinutul parţial adecvat cerinţei formulate – 4 puncte;
stil adecvat, dar conţinut banal/ formal– 2 puncte; stil şi conţinut parţial adecvate unui dialog personalizat– 1 punct
6 puncte

Redactare: (5 puncte)
(Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.)
- Coerenţa textului (claritatea enunţului, lexic şi sintaxă adecvată - în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.)
2 puncte
- Ortografia şi punctuaţia. (0-1 greşeli: 2 p.; 2-3 greşeli: 1 p.; 4-5 greşeli: 0 p.) 2
puncte Aşezarea corectă a textului în pagină , lizibilitatea - în totalitate: 1 p./ parţial: 0,5 p.
1 punct
EVALUARE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
GENUL LIRIC CLASA a VII-a
Număr de ore alocat unităţii de învăţare: 20 h

COMPETENŢE SPECIFICE
-sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate,
într-un text citit
-utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele
ortografice şi de punctuaţie;

CONŢINUTURI ASOCIATE
-categorii morfologice specifice părţilor de vorbire: pronumele (pronumele personal,
pronumele reflexiv, pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv, pronumele
demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ);
- părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, pronumele, numeralul, adjectivul) şi
neflexibile (adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia); relaţii şi funcţii sintactice.
Obiectivele evaluării pornind de la analiza programei

Obiectivele de evaluare au acel grad de specificitate care permite o măsurare


educaţională caracterizată printr-un grad suficient de obiectivitate pentru a fi validă şi fidelă.
Testul prezentat ca model vizează următoarea competenţă care se referă la capacitatea de
receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă prevăzută în programa pentru limba şi
literatura română, clasa a VII-a-Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de
mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
Competenţe specifice
-Sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite

Conţinuturi asociate
-Categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (actualizare şi conţinuturi noi): verbul,
substantivul, pronumele, numeralul, adjectivul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia;
relaţii şi funcţii sintactice; raporturi de coordonare şi subordonare în propoziţie şi frază.
Competenţe specifice
-Utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii

Conţinuturi asociate
-Folosirea corectă, într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire
învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): pronumele, relaţii şi funcţii sintactice.
ANALIZA REZULTATELOR ADMINISTRĂRII
INSTRUMENTULUI DE EVALUARE

♦ Unitate de învăţare- Genul liric


♦ Clasa a VII-a
♦ Număr de elevi testaţi: 20
♦ Competenţe vizate:
‫ ٭‬alegerea răspunsului corect privind tipul de pronume şi funcţia lui sintactică;
‫ ٭‬disocierea între valoarea de adevăr sau de falsitatea a afirmaţiilor ce vizează cazurile şi
funcţiile sintactice ale pronumelor indicate;
‫٭‬completarea punctelor de suspensie cu răspunsurile potrivite legate de tipurile
de pronume şi funcţiile sintactice pe care le pot îndeplini;
‫ ٭‬precizarea cazului şi a funcţiei sintactice pentru pronumele indicate;
‫ ٭‬alcătuirea de enunţuri în care un pronume dat să îndeplinească funcţiile sintactice
precizate;
‫ ٭‬redactarea unui scurt dialog după cerinţe date.

Note Media
obţinute
1-2,99 3-4,99 5-6,99 7-8,99 9-9,99 10 clasei
Nr. elevi
testaţi
- - 8 7 5 - 7,89
Procent 40٪ 35,5٪ 25,5٪

Observaţii

În urma aplicării testului, s-a constatat faptul că 11 dintre elevi (55٪) au obţinut punctajul
maxim la subiectele I şi II, ceea ce denotă faptul că tipurile de pronume, cazurile şi funcţiile
sintactice. Dintre aceştia, doar 8 elevi (40٪) au corect şi exerciţiul III făcând dovada cunoaşterii
valorii morfologice a cuvintelor indicate.

În ceea ce priveşte subiectul IV, 6 elevi (30٪) au obţinut punctaj maxim prin identificarea corectă
a cazului şi a funcţiei sintactice pentru pronumele indicate.
La subiectele V şi VI 4 elevi (20٪) au alcătuit corect enunţurile cu pronumele care să respecte
valoarea morfologică şi funcţia sintactică indicată.
La ultimul subiect, numai 3 elevi (15٪) au obţinut punctaj maxim întrucât au formulat un titlu
pers personalizat dialogului, au respectat convenţiile specifice, iar conţinutul şi stilul au fost adecvate
cerinţei formulate. Ceilalţi elevi au întâmpinat dificultăţi în exprimare, necunoscând foarte bine
structura dialogului. De asemenea, au fost identificate greşeli de ortografie, de punctuaţie şi de
exprimare.

Măsuri:
♦ exerciţii de identificare a tipurilor de pronume/adjective pronominale;
♦ exerciţii de precizare a valorii morfologice a unor cuvinte date;
♦ exerciţii de stabilire a cazului şi a funcţiei sintactice pentru diferite tipuri de pronume;
♦ exerciţii de realizare a unor enunţuri cu pronume date care să respecte constrângeri de caz
şi de funcţie sintactică;
♦ exerciţii de ascultare a unor texte literare citite/interpretate (de profesor, colegi, actori) în
vederea înţelegerii globale şi a indicării secvenţelor narative, descriptive, dialogate;
♦ exerciţii de observare a greşelilor de pronunţie, de acord, de flexiune, în diverse situaţii de
comunicare;
♦ exerciţii de identificare a modurilor de expunere (naraţiune, descriere, dialog);
♦ exerciţii de folosire corectă a semnelor de punctuaţie.