Sunteți pe pagina 1din 11

Moto:

Natura ne aseamănă ,
educația ne deosebește .
În Instituția Publică Gimnaziul ” Dimitrie Cantemir” , prin toate
componentele care construiesc ansamblul curriculum-ului , activitatea didactică s-a
și axat pe asigurarea competențelor specifice fiecărei discipline școlare altor
competențe necesare pentru a se descurca în viață.

Reformarea în continuare a sistemului educațional în scopul asigurării accesului


fiecărei copil la o educație de calitate presupune o evaluare relevantă și veridică a
învățământului prin prisma cerințelor înaintate față de școlile prietenoase copilului
.

Toate dimensiunile activității realizate în anul 2018-2019 au fost analizate sub


aspectul accesului , calității , relevanței , eficacității , eficienței.

Una din prioritățile anului curent de studiu a constituit-o construirea unui


învățământ de calitate , desfășurat în gimnaziu cu cadre didactice bine pregătite ,
școlite .

În acest sens s-a acordat o atenție deosebită aplicării strategiei de dezvoltare


instituțională , monitorizării calității procesului educațional , Implementării
Curriculum-ului național , deschiderii către comunitate , schimbării la nivelul
abordării învățării prin rapoarte la pilonii de bază ai educației : a învăța pentru a
ști , a învăța pentru a face , pentru a fi , pentru a trăi împreună cu ceilalți .

În anul școlar 2018-2019 activitatea metodică din cadrul instituției a fost


organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile actelor normative ,
ordinele , dispozițiile și instrucțiunile emise de EMC și de DE Ungheni , având
drept deziderat următoarele direcții strategice de acțiune:

 Asigurarea perfecționării continuă ,


 Eficientizarea managementului resurselor umane ,
 Promovarea imaginii gimnaziului .

În fața corpului didactic au stat obiectivele de bază:


 Promovarea unui învățământ de calitate prin extinderea practicilor
educative performante ;
 Orientarea metodologică a activității cadrelor didactice spre schimbare ;
 Asigurarea metodică a activității privind experimentarea noilor aspecte în
modernizarea procesului educațional ;
 Asigurarea perfecționării ;
 Organizarea și asigurarea didactico-metodică a procesului educațional în
conformitate cu cerințele politicii educaționale moderne ;
 Coordonarea , monitorizarea și evaluarea eficientă a activității educaționale
și metodice.

Aspecte pozitive ( reeșind din analiza SWOT )


 Personal didactic calificat ; ( doar unu cu studii medii profesionale),
 5 cadre didactice cu grad didactic I ,
 12cadre cu grad didactic II ,
 4 cadre fără grad ,
 Preocuparea intensă a cadrelor didactice pentru formarea continuă ,
 Desfășurarea zilelor unice (zile metodice) cu ore publice , activități
extracurriculare ,
 O colaborare fructuoasă în aspect interdisciplinar între catedrele
metodice.

Aspecte negative :
 Lipsa creativității în activitatea de predare ,
 Acces tensionat în sala de calculatoare și tabla interactivă , utilizarea lor
irațională ( ocazițională) ,
 Slaba dotarea cabinetului metodic cu literatură metodică și didactică de
specialitate ,
 Conservatismul unor cadre didactice privind aspecte precum : organizarea
și desfășurarea lecțiilor moderne , centrarea activității didactice pe nevoile
elevului ,
 Lipsa interesului de utilizare a calculatorului .

Oportunități :
 Conștientizarea cadrelor didactice că prestigiul pedagogului depinde de
deschiderea lor spre schimbare;
 Folosirea TIC în procesul educațional ,
 Un număr semnificativ de cadre calificate .
Amenințări :
 Scăderea motivației și interesului pentru activitățile profesionale
( colaborarea cu părinții , perfecționarea activităților extracurriculare ,
confecționarea materialelor distribuitiv - didactice , pregătirea cu
profesionalism de lecții ,
 Scăderea motivației unor cadre didactice ,
 Conservatismul și rezistența la schimbare a unor ,
 Lipsa de inițiativă în organizarea unor activități științifico – metodice ,
extracurriculare ,
 Lipsa cadrelor tinere .

Au activat anul acesta comisiile metodice :

1. ” Limba și comuncarea ” - șef. Sorina Leiba , grad didactic doi ,


2. ” Științe exacte ” - șef. Maria Rîmbu , grad didactic unu ,
3. „ Științe socio – umane ” - șef. Veceslav Leiba , grad didactic unu ,
4. ” Clasele primare ” - șef . Elena Brăguță , grad didactic doi ,
5. ” Educații și tehnologii ” - șef. Maria Dobrovolschi , grad didactic doi ,
6. ” Dirigenția ” - responsabil Raisa Buga .

Procesul educațional în acest an a fost asigurat de 23 cadre didactice .

Din tabelul evident observăm că :

Cadre Până la Între Între Între Între Mai mult


didactice 3 ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani de 20 ani
cu
vechimea
în muncă
Numeric 2 1 2 4 14
Procentual 8,69% 4,34% 8,69% 17,39% 60,86%

Repartizarea pe grade didactice:

a) Grad didactic unu - 6 - 26 % ,


b) Grad didactic doi - 12 - 52 % ,
c) Fără grad - 4 - 17,39 % .

Vârsta medie a colectivului : 52 ani 6 luni .


Din 23 cadre didactice - 9 pensionari , 4 prin cumul , din ei avem un cadru
tânăr cu statut de Tânăr specialist .

Cadrele didactice asigură calitatea educației prin : pregătire continuă .


Dezvoltarea personală a fiecărui din noi depinde cât ești de receptiv , creativ ,
dornic spre schim- bare , lucrez asupra eului sau profesional . Formarea cadrului
didactic datorează cursurilor de perfecționare la toate nivelele , prezentări ,
activități în clasă curriculare Sunt multe și puține , a-și spune . În dependență
cum ne prezentăm și cum ne implicăm în activitatea zi cu zi . Însă lipsește
posibilitatea să fim obiectivi la acest capitol . De aceia și sunt nemulțumiri :
cineva a reușit în desfășurarea mai multor evenimente , cineva - doar în aparență
. Cum să nu apreciem . Ambii au muncit . De aici și apare nemulțumire sau
subapreciere . didactic – model . –Cauza : lipsa unei grile – unui Regulament ai
instituției în care să fie clar expuse grile de apreciere a unui cadru didactic –
model . Cred eu v-a fi mai obiectivă aprecierea sistematică a activității , va apărea
și motivația .Dacă purcedem la analiză și studiere a informației : apar date
concrete. (Rezultatele se anexează).

Analiza SWOT
Puncte tari :
 Respectarea programei școlare ,
 Adaptarea conținutului în funcție de nivelul la capacitatea de înțelegere
elevilor ,
 Utilizarea de metode și strategii didactice inovative ,
 Formarea la elevi a unei atitudini pozitive față de învățare ,
 Motivarea pentru pregătirea pentru viitor .

Puncte slabe :
 Încărcarea inutilă a conținuturilor cu informații ,
 Pondere mică a elevilor performanți ,
 Lipsa unor programe de atragere a elevilor , de stimulare a interesului pentru
studii precum și de pregătire a tuturor tipurilor de concursuri școlare ,
 Participarea foarte redusă la tot felul de concursuri .

Oportunități :
 Aplicarea strategiilor didactice în activitatea de predare , învățare , evaluare ,
punându-se accent pe formare de competențe ,
 Asigurarea calității actului educațional prin orientarea , învățării spre
formarea de capacități intelectuale , folosirea metodelor interactive ,
stimularea gândirii creative , logice .

Amenințări :
1. Munca profesorului nu este ” răsplătită” de munca elevului ,
2. Lipsa de înțeles a unor părinți și neglijarea lor a muncii profesorului la
indiferența și pierderea interesului elevului pentru carte .

Învățământul primar .

În cadrul activităților curriculare , extracurriculare și extrașcolare activitatea


învățământului claselor primare s-a centrat în egală măsură pe formarea
capacităților intelectuale de bază , a atitudinilor și comportamentelor
educației centrate pe elev.

Realizarea programei de studii a fost îndeplinită , numărul de ore


planificate corespunde cu numărul de ore realizate , evaluările sumative ,
corespund cu numărul evaluărilor programate .

Reflecții și concluzii pentru anul de studiu 2019-2020.

Activitatea metodică a cadrelor didactice s-s desfășurat conform cerințelor


curriculum-ului modernizat . Planul metodic este realizat cu succes .

Concluzionând cele menționate, se propun următoarele


obiective pentru anul 2019 – 2020:

 Implementarea curriculum-ului modernizat în scopul creșterii calității


demersului educațional la disciplinele de studiu .
 Aplicarea strategiilor didactice în activitatea de predare – învățare –
evaluare , punând accent pe formare de competență .
 Organizarea seminarelor , atelierelor de lucru în cadrul ședințelor Comisiei
Metodice pentru a face procesul de instruire mai captivant .

Completarea documentelor școlare .

Catalogul de clasă este un document de Stat . S-au efectuat 3 verificări în


cadrul cărora s-a constatat : cataloagele școlare se completează în conformitate
cu cerințele planului – cadru și ale curriculum-ului școlar aprobat de MEC .
Au fost efectuate asistări în număr de :
Reflecții , sugestii :

a) La sfârșitul anului școlar am constatat că elevii claselor primare sunt


bine pregătiți , conform particularităților individuale ;
b) Pentru elevii cu rămânere în urmă cu rezultate la însușire s-au făcut
programe individuale de reamidiere ;
c) Munca învățătorului depusă în anul de studii e destul de valoroasă și
semnificativă ;
d) Sau stabilit relații bune de parteneriat cu părinții ;
e) Proiectate în planul de acțiuni ai Comisiei Metodice merită sa fie
apreciată cu calificativul - bine .

Nivelul de realizare a indicațiilor de performanță.

Nr.d. Conținutul Nesatis Satis- Bine Foart Excelent


o - făcător e bine
făcător
1. Existența , structura și +
conținutul documentelor
(proiectul de dezvoltare și
planul de implementare.
2. Organizarea internă a +
unității de învățământ.
3. Existența și funcționarea +
sistemului de comunicare
internă și externă.
4. Funcționarea curentă a +
unității de învățământ.
5. Existența și funcționarea +
sistemului de gestionare a
informației înregistrarea ,
prelucrarea și utilizarea
datelor și informațiilor.
6. Asigurarea serviciului +
medical pentru elevi.
7. Asigurarea securității +
tuturor celor implicați în
activitatea școlară în
timpul desfășurării
programului.
8. Asigurarea serviciilor de
orientare și consiliere
pentru elevi.
Baza materială
9 Existența și caracteristicile +
spațiilor școlare .
10 Dotarea spațiilor școlare. +
11 Accesibilitatea spațiilor +
școlare.
12 Utilizarea spațiilor școlare +
13 Existența , caracteristica și +
utilizarea spab
administrativ
14 Accesibilitatea spațiilor +
auxiliare
15 Dotarea cu mijloace de +
învățământ și cu auxiliare
curriculare
16 Existența și dezvoltarea +
fondului bibliotecii
17 Dotarea cu tehnologii +
informații și de
comunicare

18. Accesibilitatea
echipamentelor ,
materialelor, mijloacelor
+
de învățământ și
auxiliarelor curriculare
Resurse umane
19. Managementul +
personalului didactic și de
conducere.
20. Managementul +
personalului didactic
auxiliar și personalului
nondidactic.
Domeniul B . Eficacitatea educațională
1. Definirea și promovarea +
ofertei educaționale.
2. Existența parteneriatelor +
cu reprezentare ai
comunității.
3. Proiectarea +
curriculumului.
4. Realizarea curriculumului. +
Rezultatele învățării
1. Evaluarea rezultatelor +
școlare.
2. Activitatea științifică. +
3. Activitatea metodică a +
cadrelor didactice.
Managementul calității
1. Existența și aplicarea +
procedurilor de evaluare
instituțională.
2. Existența și aplicarea +
procedurilor interne de
asigurarea calității.
3. Dezvoltarea profesională a +
personalului didactic.
4. Revizuirea ofertei +
educaționale și a
proiectelor de dezvoltare.
5. Evaluarea calitativă a +
activităților.
6. Optimizarea accesului la +
resurse educaționale.
7. Constituirea bazei de date +
a unităților de învățământ.
8. Asigurarea accesului la +
oferta educațională a
școlii.

Planul de îmbunătățire a calității


educației în anul 2019-2020
Planurile de activitate vor fi întocmite având în vedere și includerea
următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe și prevenirea eventualelor
probleme care pot apărea.

Nr. Obiectiv Măsuri Răspunzător Termen


crit
.
1. Pregătirea Adaptarea strategiilor Cadre Permanent
elevilor la didactice la nevoile didactice
nivelul educaționale ale elevilor și
standardelor de îmbinarea activităților
calitate curriculare cu cele
extracurriculare.
Întocmirea graficului de Șeful Noiembrie
pregătire suplimentară a comisiei
elevilor din clase absolvente Metodice
și urmarea modului de
realizare.
Implicarea mai activă a Comitetul de Permanent
familiei în viața școlii. părinți
Îndrumarea și controlul Șeful CM Conform
activității didactice și graficului
activității extracurriculare.
2. Îmbunătățirea Intensificarea acțiunilor Directorii Permanent
stării educative privind prevenirea educativi
disciplinare a violenței în școală.
elevilor Informarea și implicarea mai Diriginții, Permanent
activă a familiei în prevenirea directorii
abaterilor disciplinare a educativi
elevilor.
Monitorizarea stării Diriginții, După caz
disciplinare și aplicarea directorii
sancțiunilor conform educativi
regulamentului.
3. Diversificarea Perfecționarea cadrelor Directorul Conform
strategiilor didactice la nivel de instituție adjunct graficului
didactice prin seminare, traininguri în
vederea utilizării
tehnologiilor moderne și
învățării centrate pe elev.
Activități metodice la nivel Directorul Permanent
de instituție ( CM , ore adjunct
demonstrative, asistări
reciproce).
4. Monitorizarea Îndrumarea și controlul Directorul Permanent
și controlul activității instructiv-educativ. adjunct
activității
pentru creșterea
calității
procesului
instructi-
edicativ
Monitorizarea și evaluarea Administrația Permanent
activității personalului în CM
concordanță cu rezultate
obținute
5. Îmbunătățirea Optimizarea spațiilor de Administrația Permanent
condițiilor de studiu și dotarea lor cu CM
prestare a echipament, material
serviciilor didactic , care va eficientiza
educaționale. procesul educațional.
Atragerea de fonduri bugetare Administrația Permanent
și extrabugetare în vederea CM
dotării cu mijloace tehnice.
6. Intensificarea Intensificarea relațiilor de Administrația Permanent
relațiilor de parteneriat la nivel local, CM
parteneriat raional, republican,
internațional.

Pe parcursul anului de studiu 2019-2020 se va monitoriza rezultatele și


efectele acestora în privința creșterii calității educației oferite de către unitatea
școlară – în special asupra indicatorilor de performanțe din Standardele naționale.

Se va pune accentul pe următoarele segmente operaționale:

 Crearea unor organisme care se utilizeze standarde , modele și proceduri


instituționale de evaluare internă și externă ;

 Creșterea capabilității instituției de-a prezenta dovezi privind


conformitatea sistemului intern de management de calitate cu
standardele acceptate ;

 Motivarea elevilor de a învăța prin ajutor , conform nevoilor lor : ore


opționale, activități extracurriculare , extrașcolare , incluziv.
 Realizarea evaluărilor inițiale care vor permite crearea unei imagini
exacte pe baza căreia se vor planifica programe de învățare adecvate ,
care să răspundă aspirațiilor și potențialului elevilor;

 Promovarea egalității șanselor , la stabilirea și menținerea unor relații de


lucru și de comunicare eficace cu elevii , părinții cu alți profesori .

Toate activitățile de învățare vor fi bine planificate și structurate, iar elevii și


părinții acestora vor fi familiarizați sistematic cu diferite activități de învățare și cu
realizările școlii în plan educațional.