Sunteți pe pagina 1din 18

INTRODUCERE

Studiul comportamentului financiar al întreprinderii reprezintă, alături de studiul


mecanismelor pieței de capital, obiectul finanțelor întreprinderii. Orice firmă, fie că aceasta e
mare sau mică, orientată spre obținerea de profit, are preocupări financiare majore și în
consecință succesul sau eșecul acestor firme depinde în mare măsură de calitatea deciziilor
financiareluate în cadrul acestora. Aproape toate deciziile mojore, cu caracter strategic,
asumate de către managerii unei firme, au implicații financiare destul de importante.

Stabilirea strategiilor de dezvoltare și a celor financiare ale întreprinderii trebuie să fie


urmată de decizii de concretizare a acestora pe termen mai scurt, respectiv de politici coerente
în planul cercetării, producției, comercializării, resurselor umane și în plan financiar. Politicile
financiare reprezintă astfel o componentă principală a managementului financiar , care trebuie
să fie însoțită în mod necesar de o aplicare eficientă și consistentă în cadrul activității de zi cu
zi a oricărei firme.

În scopul eloborării unei politici adecvate, în primă instanță este nevoie de luarea în
calcul a anumitor indicatori de performanță, care joacă un rol substanțial în delimitarea pașilor
strategici incluși în politici.

Pentru a putea face concluzii vis-a-vis de situația entităților economice trebuie


exceptați indicatori, ulterior analizați cu elaborarea propunerilor de rigoare în scopul
ameliorării situațiilor și eficientizării activității, secundate de maximizarea profiturilor.
MECANISMUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII

1. Coeficientul de îndatorare globală

Datorii totale Datorii totale


CIG = ≤ 2 CIG` = ≤
Capital propriu Total pasiv
2/3

La finele perioadei de gestiune La finele anului de gestiune


curente precedent

DT = DTL + DTS = 891 885 + DT = DTL + DTS = 452 815 +


11 663 641 = 12 555 526 11 627 569 = 12 080 384

12555 526 12080 384


CIG = = 1,05 CIG = = 0,85
11 921 282 14 163 631

12 555 526 12 080384


CIG` = = 0,51 CIG` = = 0,46
24 476 808 26 244 015

2. Capacitatea maximă de îndatorare


CMI = 2 * Capitalul propriu

La finele perioadei de gestiune La finele anului de gestiune


curente precedent

CMI = 2 * 11 921 282 = 22 488 964 lei CMI = 2 * 14 163 631 =

28 327 262 lei

3. Coeficientul de îndatorare pe termen


Datorii pe termen lung
CIT = ≤ 1 CIT` =
Capital propriu

Datorii pe termen lung


≤ 1/2
Capital permanent

La finele perioadei de gestiune 891885


CIT` = = 0,069
12813 167
curente
La finele anului de gestiune
Capital permanent = CP + DTL =
precedent
11 921 282 + 891 885 = 12 813 167

891 885
CIT = = 0,074
11921282
Capital permanent = CP + DTL = 452 815
CIT = = 0,031
14 163 631
14 163 631 + 452 815 = 14 616 446
452 815
CIT` = = 0,030
14 616 446

4. Efectul de levier financiar


ELF = (1 - 0,12) * (Rata rentabilității – Rata dobânzii) *

Capitalul împrumutat
Capitalul propriu
Efectul de îndatorare

Capitalul împrumutat
EÎ = (Rata rentabilității - rata dobânzii) *
Capitalul propriu

La finele perioadei de gestiune La finele anului de gestiune


curente precedent

ELF = (1- 0,12) * (65,75 – 12) * ELF = (1- 0,12) * (65,75 – 12) *

2 555526 12080 384


= 51,41 lei = 40,20 lei
11921282 14 163 631

2 555526 12080 384


EÎ = (65,75 – 12 ) * = 58,42 % EÎ = (65,75 – 12) * = 45,68 %
11 921282 14 163 631

Capacitatea maximă de îndatorare a întreprinderii a scăzut semnificativ cu 5 838 298


lei față de perioada gestionară precedentă, dar totuși având posibilitatea în perioada curentă să
se împrumute cu 9 933 438 lei. Coeficientul de îndatorare globală ne arată că întreprinderea se
mai poate îndatora , lua credite precum că se încadrează în limitele admisibile , în comparație
cu anul precedent capacitatea maximă de îndatorare a scăzut și posibilitatea de a contracta
diferite împrumuturi s-a micșorat. Întreprinderea poate contracta asemenea credite și
împrumuturi pe termen lung.

Conform indicatorului efectului de levier financiar, la un leu de capital propriu se obțin


profituri de 51,41 lei în rezultatul utilizării întregului capital , acest indicator fiind în creștere
comparativ cu anul precedent. Întreprinderea are o structură financiară optimă cea mai bună,
deoarece asigură cel mai înalt nivel al rentabilității = 65,75%.
În urma utilizării capitalului împrumutat , rentabilitatea inițială a întreprinderii se va
modifica , fapt demonstrat prin calcularea indicatorului efectului de îndatorare , în acest caz
rentabilitatea a crescut atât în anul precednt cât și în cel curent.

POLITICA FINANCIARĂ

Capitalul social 256 800


Cote părți = = = 256 800
VN 1

1. Dividendul pentru o acţiune

Suma dividendelor calculate 1066 781


DPA = = = 4,15 lei/Cp
Numărul de cote părți 256 800

2. Rentabilitatea unei acţiuni

DPA 4,15
R= ∗100 % = = 415 %
Valoarea nominală a unei cote părți 1

3. Randamentul unei acţiuni

DPA
Rn = ∗100 %
Valoarea de piața aunei cote părți

4. Rata de creștere a dividendelor

Dividendul pentru o cotă parte în anul curent


Rc = ∗100 %
Dividendul pentru ocotă parte în anul de bază

5. Rata de distribuire a dividendelor

Suma dividendelor calculate


RDD = ∗100 %
Profitul net

6. Active nete la o acţiune

Active nete Total active−Total datorii


AN = =
Numărul total de cote părți Numărul total de cote părți
7. Profitul pentru o acţiune

Suma profitului calculat


P/Cp =
Numărul de cote părți

La finele perioadei de gestiune La finele anului de gestiune


curente precedent

1066 781 1066 781


6. RDD = ¿ 100 % = 541,42 % RDD = ¿ 100 % = 55,52
197 034 1921 587
%
24 476 808−12555 526
7. AN = = 46,42
256 800 26 244 015−12 080 384
AN = =
lei/Cp 256 800
55,15 lei/Cp
197 034
8. P/Cp = = 0,77 lei
256 800 1921 587
P/Cp = = 7,48 lei
256 800

Întreprinderea dispune de 256 800 cote părți atât în perioada de gestiune curentă cât și
în anul precedent.

Dividendul achitat pentru fiecare cotă parte este de 4,15 lei, asigurând o rentabilitate
de 415 % și profit pentru fiecare cotă parte este de 77 bani în perioda curentă , un rezultat
scăzut comparativ cu anul precedent ce asigura profit pentru fiecare cotă parte de 7,48 lei .

Rata de distribuire a dividendului în perioada curentă este de 541,42 % datorită


faptului că întreprinderea a plătit dividende din contul profitului nerepartizat al anilor
precedenți.

Analizând rezultatele indicatorilor, constatăm faptul că unei cote părți deținute i se va


atribui 46,42 lei din activele întreprinderii.
EVALUAREA PROIECTELOR INVESTIȚIONALE

1. Valoarea actualizată netă

t
CFn VR
VAN = -Ci + ∑ n + t
n =1 (1+ r) (1+r )

unde: Ci – capitalul investit


n – anul
t – durata de viață a investițiilor
CFn – cash-flow
r – rata de actualizare
VR – valoarea reziduală
Conform acestei metode de calcul se alege acel proiect investițional care are o valoare netă
actualizată mai mare.
2. Metoda ratei interne de rentabilitate

VAN max
RIR = rmin + ( rmax – rmin ) *
VAN max +¿ VANmin∨¿ ¿

unde: rmin – rata de actualizare minimă


rmax – rata de actualizare maximă
VANmax – valoarea actualizată netă maximă
VANmin – valoarea actualizată netă minimă
Conform acestei metode de calcul se alege acel proiect la care rata internă de rentabilitate
depășește costul investiției.
3. Metoda termenului de rentabilitate

Capitalul investit
TR =
CFn

unde: CFn – cash-flow

Conform acestei metode de calcul se alege acel proiect investițional care are un termen de
recuperare mai mic.
4. Metoda rentabilității

Vânzărinete
R= * 100%
Capitalul investit

Conform acestei metode de calcul se alege acel proiect investițional care asigură un nivel al
rentabilității cel mai ridicat.

FINANȚAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

1. Rata imobilizărilor

Imobilizări
Rimob. = ≤ 2/3
Total Activ

2. Compoziția tehnologică a mijloacelor fixe

Mașini , utilaje , alte tehnici


CMF =
Total imobilizări

3. Randamentul mijloacelor fixe

Venitul din vânzări


Rmf =
Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe

4. Rentabilitatea mijlocului fix

Profit
R= ∗100 %
Valoareade bilanț a mijlocului fix

La finele perioadei de gestiune 2 981 039


CMF = = 0,43
6 935 975
curente
59 954 577
2550827+50388 Rmf = = 7,88 lei
Rimob. = = 0,11 7 606 585
24476808
197 034 2 962392
R= ∗100 % = 2,59 % CMF = = 0,39
7 606 585 7 606 585

La finele anului de gestiune 56 648143


Rmf = = 8,17 lei
6 935 975
precedent
1 921587
2298629+ 60205 R= ∗100 % = 27,70 %
Rimob. = = 0,09 6 935 975
26244015

5. Coeficientul de utilitate

Valoareainițială− Amortizarea acumulată 7 070347−5 146 517


Kut = = = 0,27
Valoareainițială 7 070 347

6. Coeficientul de amortizare acumulată

Amortizarea acumulată 5146 517


Kamort. = = = 0,73
Valoarea inițială 7 070347

7. Coeficientul de înoire a mijloacelor fixe

Mijloace fixe intrate în perioadaraportată 1128 179


Kînoire = = = 0,44
Valoarea mijloacelor fixe la sfârșitul perioadei 2550 827

8. Valoarea medie anuală a mijlocului fix

Mijloc fix intrat∗n Mijloc fix ieșit∗n


VMFmedie = Valoarea mijl . fix la început + −
12 12

Analizând inicatorii respectivi, remarc faptul că coeficientul uzurii acumulate a MF


este de 0,73 ceea ce presupune că utilajul încă este productiv și v-a fi folosit în continuare pe
o perioadă medie de timp.

La un leu încorporat în mijloacele fixe a întreprinderii date , se obține 7,88 lei


de produse fabricate și totodată acest leu asigură o profitabilitate de 2,59 %, această valoare
fiind scăzută semnificativ față de anul precedent ce asigura o profitabilitate de 27,70 %.
FINANȚAREA MIJLOACELOR CIRCULANTE

1. Durata de conversie a stocurilor de materie primă și materiale

Stocuri de materie primă și materiale


CCSMM = ∗365
Vânzărinete

2. Durata de colectare a creanțelor

Creanțe
DCC = * 365
Vânzărinete

3. Perioada de încăsare a plăților

Obligațiunicurente
PÎP = * 365
Vânzări nete

4. Ciclul de conversie a numeralului

CCN = CCSMM + DCC – PÎP


La finele perioadei de gestiune La finele anului de gestiune
curente precedent

215 135 354 561


CCSMM¿ *365 = 1,31 zile CCSMM¿ * 365 = 2,28
59 954 577 56 648143
zile
10 341896
DCC = * 365 = 62,96
59 954 577 12843 677
DCC = * 365 = 82,76
zile 56 648143
zile
5 442 238
PÎP = * 365 = 33,13 zile
59 954 577 7170 706
PÎP = * 365 = 46,20
56 648143
CCN = CCSMM + DCC – PÎP = 1,31 +
zile
+62,96 – 33,13 = 31,14 zile.
CCN = CCSMM + DCC – PÎP = 2,28+
+82,76 – 46,20 = 38,84 zile.

1. Fondul de rulment brut

FRB = Mijloace circulante = Stocuri + Creanțe pe t/s + Investiții pe t/s +


Disponibilități bănești

2. Fondul de rulment net

FRN = Capital permanent – Active imobilizate

3. Fondul de rulment propriu

FRP = Capital propriu – Active imobilizate

4. Fondul de rulment străin

FRS = Capital permanent – Capital propriu

La finele perioadei de gestiune FRS = 12 813 167 – 11 921 282 =


curente 891 885 lei

FRB = 21 875 593 lei La finele anului de gestiune

FRN = 12 813 167 – 2 601 215 = precedent

10 211 952 lei FRB = 23 885 181 lei

FRP = 11 921 282 – 2 601 215 = FRN = 14 616 446 – 2 358 834 =


9 320 067 lei 12 257 612 lei
FRP = 14 163 631 – 2 358 834 = FRS = 14 616 446 – 14 163 631 =
11 804 797 lei 452 815 lei

1. Numărul de rotație

Vânzărinete
Nrrotație =
Mijloacele circulante

2. Durata unei rotații

365
Drotații =
Nr de rotații

La finele perioadei de gestiune curente La finele anului de gestiune precedent

59 954 577 56 648143


Nrrotație = = 2,74 Nrrotație = = 2,37
21 875593 23 882181

365 365
Drotații = = 133,21 zile Drotații = = 154,01 zile
2,74 2,37

3. Efectul de la încetinirea vitezei de rotație sau accelerarea

Vânzări nete 56 648143


Ef = ¿ ( D 1−D 0 )= ¿(133,21−154,01)= - 3 273 003,7
360 360

Ciclul de conversie a numeralului exprimă durata în zile pe care întreprinderea o


utilizează pentru a vinde stocul, pentru a-și încasa creanțele și de a-și achita datoriile
comerciale.

Durata de colectare a creanțelor în perioada curentă este de 62,96 zile ceea ce


marchează faptul că încasarea creanțelor se efectuează mult mai rapid comparativ cu anul
precedent = 82,76 zile. Deci durata ciclului de conversie a numeralului s-a micșorat compartiv
cu anul trecut , efectuându-se cu 7,7 zile mai rapid, aceasta fiind un aspect pozitiv.

Întreprinderea dispune de excedent de lichiditate față de necesitățile pe termen scurt și


asigură un echilibru financiar și o lichiditate înaltă , fapt datorat fondurilor de rulment, ce s-
au micșorat în mare parte, comparativ cu anul precedent, dar rezultate majorate se observă la
fondul de rulment străin ce a crescut cu circa 440 mii.

În cazul în care fondurile de rulment vor fi insuficiente pentru finanțarea activelor


curente, întreprinderea va fi nevoită să apeleze la surse externe de finanțare și anume la
credite bancare pe termen scurt, la credite comerciale, dar ținînd cont de valoarea
coeficientului de îndatorare la termen.

Rezultatul eficienței MC ne arată că la întreprindere în rezultatul accelerării a avut loc


eliberarea temporară de mijloace bănești care pot fi utilizate pentru mărirea procesului de
producere, finanțarea altor activități sau investirea lor pentru a obține profituri adăugătoare în
viitor.

ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI BĂNEȘTI LA ÎNTREPRINDERE

1. Metoda lui Altman

ZA = 0,012*X1 + 0,014* X2 + 0,033* X3 + 0,006* X4 + 0,999* X5 = 0,012*

FRN Profit net Rop .


+ 0,014* + 0,033* + 0,006*
Miijloace ciculante Mijloace circulante Mijloace circulante

Valoarea de bilanț a cap . propriu Cifrade afaceri


+ 0,999*
Datorii totale Mijloace circulante

2. Metoda lui Dojel Conan și Michael Molder


Mijloace circulante
ZD = -0,16*R1 – 0,22* R2 + 0,87* R3 + 0,1* R4 – 0,2* R5 = -0,16*
Active total

Capital permanent Cheltuieli financiare Cheltuieli de personal


– 0,22* + 0,87* + 0,1* – 0,2*
Datorii totale Cifrade afaceri Valoarea adăugată

Rop.
Datorii totale

La finele perioadei de gestiune curente

10211 952 197 034 1 389 706 2601 215


1. ZA = 0,012* + 0,014* + 0,033* + 0,006* +
24 476 808 24 476 808 24 476 808 12555 526

59 954 577
0,999* = 0,0050 + 0,0001 + 0,0018 + 0,0012 + 2,4470 = 2,4551
24 476 808
11354 554 12813 167 1 297 232 4 787 851
2. ZD = -0,16* – 0,22* + 0,87* + 0,1* – 0,2*
24 476 808 12555 526 59 954 577 10647 714

1389 706
= -0,0742 - 0,2245 + 0,0188 + 0,045 – 0,0266 = - 0,2615
12555 526

La finele anului de gestiune precedent

12 257 612 1 921587 2 959 008 2 601215


1. ZA = 0,012* + 0,014* + 0,033* + 0,006* +
26 244 015 26 244 015 26 244 015 12080 384

56 648 143
0,999* = 0,0056 + 0,0010 + 0,0037 + 0,0013 + 2,1563 = 2,1679
26 244 015
14 130 492 14 616 446 826 611 4 787 851
2. ZD = -0,16* – 0,22* + 0,87* + 0,1* – 0,2*
26 244 015 12 080 384 56 648143 12032 510

2 959008
= -0,0861 – 0,2662 + 0,0127 + 0,0398 – 0,0588 = - 0, 3586
12080 384

Conform metodei Altman, pe baza rezultatelor obținute există riscul ca întreprinderea ,,Gaica”
să devenă insolvabilă, deoarece Z < 2,75.

Conform metodei lui Dojel Conan și Michael Molder, pe baza rezultatelor obținute s-a stabilit
că probabilitatea de faliment al întreprinderii este minimă.

REZULTATUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII

1. Profit brut
PB = Venituri din vânzări – Costul vânzărilor

2. Rezultatul activității operaționale

Rop = PB + alte Venituri operaționale - Cheltuieli comerciale – Cheltuieli


administrative – alte Cheltuieli operaționale

3. Rezultatul activității investiționale

Rinv = Venituri investiționale – Cheltuieli investiționale

4. Rezultatul activității economico-financiare

Ractef = Rop + Rinv + Rfin

5. Rezultatul activității financiare

Rfin = Venituri financiare – Cheltuieli financiare

6. Rezultatul excepțional

Rex = Venituri excepționale – Cheltuieli excepționale

7. Rezultatul perioadei de gestiune până la impozitare

Profit = Rop + Rinv + Rfin + Rex

Profit net = Profit până la impozitare * (1-cota impozitului)

La finele perioadei de gestiune curente La finele anului de gestiune precedent

PB = 59 954 577– 49 306 863 = 10 647 PB = 56 648 143 – 44 615 633 = 12


714lei 032 510lei
Rop = 10 647 714 + 894 580 – 188 344 – Rop = 12 032 510 + 898 072 – 371 829
8 835 782 – 1 128 462 = 1 389 706 lei – 8 539 871 – 1 059 874 = 2 959 008 lei
Rinv = 13 372 lei Rinv = 434 lei
Rfin = - 1 105 163 lei Rfin = - 722 023 lei
Ractef = 297 915 lei Ractef = 2 237 419 lei
Profit = 1 389 706 + 13 372 - 1 105 163 = Profit = 2 959 008 + 434 - 722 023 = 2
297 915 lei 237 419 lei

Profit net = 297 915 * (1 - 0,12) = Profit net = 2 237 419 * (1 - 0,12) = 1


968 928,7 lei
262 165,20lei
În baza rezultatelor obținute, remarc faptul că întreprinderea a avut de suferit pierderi ,
precum că indicatorul rezultatului financiar este negativ atât în perioada curentă cât și în anul
precedent.

Restul indicatorilor sunt pozitivi, semnificând că întreprinderea a înregistrat profit,


aceasta ne permite de a face aprecieri asupra competenței echipei manageriale de a estima și
plasa capitaluri pe termen lung , de gestionare lor.

ANALIZA FINANCIARĂ

1. Rentabilitatea vânzărilor
Profit brut
Rv = * 100%
Vânzări nete

Rezultatul operațional
Rv` = * 100%
Vânzări nete

Profitul până la impozitare


Rv`` = * 100%
Vânzărinete

La finele perioadei de gestiune curente La finele anului de gestiune precedent

10 647714 12 032 510


Rv = * 100% = 21,59 % Rv = * 100% = 29,96 %
49 306 863 44 615 633

1 389706 2 959 008


Rv` = * 100% = 2,81 % Rv` = * 100% = 6,63 %
49 306 863 44 615 633

297 915 2 237 419


Rv`` = * 100% = 0,60 % Rv`` = * 100% = 5,01 %
49 306 863 44 615 633

2. Rentabilitatea activelor

Rezultatul operațional
Ra = * 100%
Active totale

Profit impozabil
Ra` = * 100%
Active totale

Profit net
Ra`` = * 100%
Active totale

Profit impozabil
Rec = * 100%
Total capital

La finele perioadei de gestiune curente La finele anului de gestiune precedent

1 389 706 2 959 008


Ra = * 100% = 5,67 % Ra = * 100% = 11,27 %
24 476 808 26 244 015

297 915 2237 419


Ra` = * 100% = 1,21 % Ra` = * 100% = 8,52 %
24 476 808 26 244 015

197 034 1 921587


Ra`` = * 100% = 0,80 % Ra`` = * 100% = 7,32 %
24 476 808 26 244 015

297 915 2237 419


Rec = * 100% = 1,21 % Rec = * 100% = 8,52 %
24 476 808 26 244 015

3. Rentabilitatea financiară
Profit net
Rfin = * 100%
Capital propriu

Rentabilitatea capitalului social

Profit net
Rcs = * 100%
Capital social

Rentabilitatea capitalului împrumutat

Profit net
Rcî = * 100%
Capital împrumutat

La finele perioadei de gestiune curente La finele anului de gestiune precedent

197 034 1 921587


Rfin = * 100% = 1,65 % Rfin = * 100% = 13,56 %
11 921282 14 163 631

197 034 1921 587


Rcs = * 100% = 76,72 % Rcs = * 100% = 748,28 %
256 800 256 800

1389 706 2 959008


Rcî = * 100% = 11,06 % Rcî = * 100% = 24,49 %
12555 526 12080 384

Rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit, care este necesar


atât reproducţiei şi dezvoltării cât şi remunerării capitalurilor.

Rentabilitatea vânzărilor ne arată profitabilitatea asigurată de un leu de vânzări nete,


rentabilitatea activelor - profitabilitatea generată de un leu încorporat în activele întreprinderii,
rentabilitatea economică – eficiența utilizării capitalului întreprinderii, rentabilitatea
financiară – profitabilitatea asigurată de un leu investit in CS sau CP al întreprinderii.

În urma analizei acestor indicatori de rentabilitate conchidem că rentabilitatea este în


descreștere , comparând cu perioada de gestiune a anului precedent.

4. Lichiditatea imediată

Mijloacebănești + Investiții pe t /s
Limediată = (0,2-0,25+)
Datorii pe termen scurt

Lichiditatea intermediară

Mijloacele curente−Stocuri de materie primă șimateriale


Lintermediară = (0,7-0,8+)
Datorii pe termen scurt
Lichiditatea curentă

Mijloace circulante
Lcurentă = (1,2-1,8+)
Datorii pe termen scurt

La finele perioadei de gestiune curente La finele anului de gestiune precedent

836 701 1 164 617


Limediată = = 0,07 Limediată = = 0,10
11 663641 11 627 569

11354 554 23530 620


Lintermediară = = 0,97 Lintermediară = = 2,02
11663 641 11 627 569

21875 593 23530 620


Lcurentă = = 1,88 Lcurentă = = 2,05
11 663 641 11 627 569

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a


ratelor de lichiditate.În parte, lichiditatea curentă care în anul precedent a constituit 2.05, în
anul curent a scăzut cu 0.17 . La cel mai scăzut nivel față de limitele prestabilite este
lichiditatea imediată.

Întreprinderea are o capacitate de plată bună în perspectivă medie și îndelungată și


totodată va întâlni dificultăți în onorarea obligațiunilor sale imediate.