Sunteți pe pagina 1din 9

Tema 1

1. Care este obiectivul principal al contabilității financiare?


a) furnizarea informațiilor pentru necesitățile proprii
b) furnizarea informațiilor necesare pentru client, furnizori, bănci, organe fiscae și alte
personae fizice și juridice
c) furnizarea informațiilor necesare atât pentru necesitățile proprii, cât și pentru clienți,
furnizori, organe fiscale și alte personae fizice și juridice
d) determinarea legăturilor patrimoniale ale societății comerciale cu ceilalți agenți
economici
Varianta de răspuns : c

2. Principiul neconpensării presupune :


a) interzicerea supraevaluării elementelor de activ și a veniturilor, respectiv subevaluarea
elementelor de pasiv și a cheltuielilor
b) neconpensarea între posturile de activ și cele de pasiv
c) compensări, în anumite condiții, între veniturile și cheltuielile din contul de profit și
pierdere
d) necompensări între veniturile și cheltuielile din contul de rezultate
e) b și c
f) b și d
g) nici un răspuns corect
Varianta de răspuns : f

3. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economice se face :


a) cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative după data de intrare a
lor în unitate
b) cronologic, după data de intrare în unitate sau întocmire
c) invers cronologic, după data inversă a intrării în patrimoniu sau de întocmire
d) sistematic, în registrele deschise pentru conturile sintetice și analitice
e) b și d
f) a și d
g) nici un răspuns corect
Varianta de răspuns : e

4. Documentele contabile oficiale sunt :


a) registrele de contabilitate
b) bilanțul contabil și registrele de contabilitate
c) documentele justificative și registrele de contabilitate
d) documentele justificative și bilanțul contabil
e) numai bilanțul contabil
f) documentele justificative, registrele de contabilitate și bilanțul contabil
g) nici un răspuns nu este corect
Varianta de răspuns : f

Tema 2

5. Mijloacele fixe se amortizează :


a) de la data când intră în unitate
b) de la data punerii lor în funcțiune
c) de la data înregitrării lor în contabilitate
d) a și c
e) nici un răspuns nu este corect
Varianta de răspuns : b

6. Evaluarea terenurilor în contabilitate se face :


a) la valoarea stabilită potrivit, legii în funcție de mai multe condiții
b) la costul de achiziție
c) la valoarea de aport stabilită de administrator
d) a și b
e) a, b și c
f) nici un răspuns nu este corect
Varianta de răspuns : d

7. Evaluarea mijloacelor fixe la intrarea în patrimoniu se face :


a) la costul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu gratuit
b) la costul de producție pentru mijloacele fixe aportate la capitalul social
c) la valoarea estimate la înscrierea lor în active, ținând cont de valoarea mijloacelor fixe cu
caracteristici similare sau apropiate, pentru mijloacele fixe obținute ca donație
d) la valoarea de utilitate, acceptată de părți pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu
ocazia lichidării conform statutelor și contractelor
e) la valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru mijloacele fixe reevaluate având la bază
dispozițiile legale
f) nici un răspuns nu este corect
Varianta de răspuns : e
8. Care este valoarea contabilă a unui program informatic achiziționat la un preț de
42 000 MDL cu o durată de utilizare de 6 ani.
A. Să se înregistreze formula contabilă aferente punerii în funcțiune

a) Dt 112/ Ct 521 – 42 000 MDL c) Dt 121/ Ct 521 – 7 000 MDL


b) Dt 521/ Ct 112 – 42 000 MDL d) Dt 521/ Ct 121 – 7 000 MDL

Varianta de răspuns : a
B. Să se înregistreze formula contabilă aferente calcului amortizării lunare

(42000/6 = 7000) / 12 = 583,33 MDL

a) Dt 113/ Ct 112 – 7000 MDL c) Dt 713/ Ct 113 – 583,33 MDL


b) Dt 722/ Ct 112 – 7000 MDL d) Dt 113/ Ct 112 – 21 000 MDL

Varianta de răspuns : c
C. Valoarea contabilă este egală cu
a) 42 000
b) 35 000
c) 49 000
Varianta de răspuns : b

Tema 3

9. Evaluarea stocurilor și a producției în curs de execuție are loc la


a) intrarea în patrimoniu
b) ieșirea din patrimoniu
c) atât la intrarea, cât și la ieșirea din patrimoniu
d) la ordinul Ministerul Finanțelor
e) nici un răspuns corect
Varianta de răspuns : e

10. Completează spațiile cu noțiunea necesară


a) ________ sunt bunurile cumpărate de unitatea patrimonială spre a fi revândute.
b) _________ reprezintă semifabricate, produse finite și produse reziduale.
c) ________________ sunt produse care au parcurs toate fazele procesului tehnologic și nu
mai necesită prelucrări ulterioare în cadrul unității patrimoniale, putând fi depozitate spre
a fi livrate terților.
Varianta de răspuns : Mărfurile, Produsele, Produse finite.
11. Înregistrarea intrării unui material cu titlu gratuit este reprezentat de

a) Dt 217/ Ct 622 c) Dt 211/ Ct 612


b) Dt 211/ Ct 622 d) Dt 217/ Ct 544

Varianta de răspuns : b
12. O entitate a procurat 10 000 kg materiale la prețul de 60 lei/kg, TVA 20%, Costul
ambalajelor constituie 2000 lei, furnizorul nu a inclus în preț valoarea ambalajelor.
Serviciul de transport a fost acordat de către o entitate specializată – 2400 lei,
incl.TVA.
A. Înregistrarea intrării materialului va fi

a) Dt 211/ Ct 534 - 600 000 c) Dt 211 600 000


b) Dt 534 / Ct 521 – 120 000 Dt 534 120 000 / Ct 521- 720 000

Varianta de răspuns : c
B. În baza cărui document se va înregistra costul ambalajului

a) Dt 217 / Ct 521 – 2000 Actul de c) Dt 521 / Ct 217 – 2000 Ordinul de


achiziție plată
b) Dt 211 / Ct 521 – 2000 Factura fiscal d) Dt 211/ Ct 521 – 2000 Pașaportului
tehnic

Varianta de răspuns : b

Tema 4

13. În contabilitate, creanțele și datoriile unității patrimoniale se înregistrează la


a) valoarea patrimonială
b) valoarea de inventor
c) valoarea de reevaluare
d) valoarea nominală
e) valoarea de piață
f) valoarea matematică
Varianta de răspuns : d

14. Creanțele reprezintă

a) mijloace în curs de încasare


b) drepturi ale creditorilor de a pretinde d) a și c
debitorilor anumite sume de bani, e) b și c
bunuri sau lucrări f) a, b și c
c) elemente patrimoniale de activ

Varianta de răspuns : f
15. Înregistrarea creanţelor comerciale în momentul livrării mărfurilor (fără TVA), se
efectuează ca

a) Dt 221/ Ct 611 c) Dt 241/ Ct 221


b) Dt 221/ Ct 534 d) Dt 523/ Ct 221

Varianta de răspuns : a
16. Diferențele de curs valutar aferente creanțelor și dătoriilor între momentul
înregistrării și momentul închiderii exercițiului, se vor contabiliza
a) ca cheltuieli sau venituri financiare
b) ca diferențe de conversie activ/ pasiv
c) ca cheltuieli sau venituri excepționale
d) nu se contabilizează
e) nici un răspuns nu este correct
Varianta de răspuns : b

Tema 5

17. Casierul pimește numerarul în casierie din contul bancar în baza

a) borderoului de plată c) delegației bancare


b) ordinului de încasare a numerarului d) nici un răspuns nu este corect

Varianta de răspuns : c
18. La ridicarea numerarului din conturi curente în valută străină se înregistrează :

a) Dt 231/ Ct 241 c) Dt 241/ Ct 226


b) Dt 241/ Ct 242 d) Dt 241/ Ct 243

Varianta de răspuns : d
19. În cazul în care se constată la inventariere, lipsă de numerar la casierie, această
lipsă se va reține de la
a) unitatea economică
b) angajator
c) casier
d) BNM
e) alt client
Varianta de răspuns : c

Tema 6

20. Capitalul propriu se majorează cu valoarea următoarelor componente


a) capital nevărsat, capital suplimentar negativ, capital retras
b) capital suplimentar pozitiv, capital suplimentar negativ, capital social
c) capital social, capital nevărsat, capital neînregistrat
d) rezervele, capital neînregistrat, capital social
e) corecțiile sub formă de profit, profitul net și profit nerepartizat
f) surplusul din reevaluarea imobilizărilor, subvențiile, capital suplimentar pozitiv
g) a și c
h) b și d
i) d, e și f
Varianta de răspuns : i

21. Înregistrarea formulei contabile aferente constituirii societăți cu răspundere


limitată a cărui capital social este 500 000 lei

a) Dt 313/ Ct 242 – 500 000 MDL c) Dt 242/ Ct 311 – 500 000 MDL


b) Dt 244/ Ct 313 – 500 000 MDL d) Dt 313/ Ct 311 – 500 000 MDL

Varianta de răspuns : d

22. Formula contabilă de înregistrare a profitului net

a) Dt 351/ Ct 333 c) Dt 333/ Ct 351


b) Dt 351/ Ct 313 d) Dt 313/ Ct 351

Varianta de răspuns : a

Tema 7

23. Datoriile reprezintă


a) surse atrase la finanțarea unității
b) angajamente financiare ale debitorilor privind anumite sume de bani sau bunuri cuvenite
creditorilor
c) elemente patrimoniale extrabilanțiere
d) a și c
e) b și c
f) a și b
Varianta de răspuns : f

24. După natura operațiilor pe care le generează, datoriile se clasifică în


a) datorii comerciale, financiare și excepționale
b) datorii comerciale, fiscal și curente
c) datorii comerciale, financiare, fiscal, salariale, sociale și alte datorii
d) datorii comerciale și de exploatare
e) nici un răspuns nu este corect
Varianta de răspuns : c

25. Entitatea a primit un credit bancar în sumă de 700 000 lei pe un termen de 2 ani,
cu rata dobânzii de 11%. Conform letigiilor contractuale dobânda se achită lunar
A. Formula contabilă aferentă calculării dobânzii
a) Dt 714/ Ct 511
b) Dt 511/ Ct 714
c) Dt 511/ Ct 411
d) Dt 714/ Ct 411
Varianta de răspuns : d
B. Înregistrarea contabilă aferentă achitării dobânzii
a) Dt 411/ Ct 242
b) Dt 511/ Ct 242
c) Dt 242/ Ct 411
d) Dt 714/ Ct 511
Varianta de răspuns : a

Tema 8

26. Cheltuielile reprezintă


a) totalitatea operațiilor economice care nu afectează patrimoniul întreprinderii
b) totalitatea operațiilor economice care afectează patrimoniul întreprinderii prin diminuarea
activului
c) totalitatea operațiilor economice care afectează patrimoniul întreprinderii prin mărirea
pasivului
d) b și c
e) nici un răspuns nu este corect
Varianta de răspuns : d

27. În componența veniturilor nu se include


a) taxa pe valoare adăugată
b) accizele
c) alte impozite și taxe recuperabile
d) sumele colectate în numele unor terțe părți
e) a și b
f) a,b și c
g) toate răspunsurile sunt corecte
Varianta de răspuns : g

28. Formula contabilă aferente înregistrării profitului entității economice


a) Dt 333/ Ct 351
b) Dt 351 / Ct 333
c) Dt 321/ Ct 333
d) Dt 333/ Ct 3321
Varianta de răspuns : b

29. La finele perioadei de gestiune entitatea a depistat la inventariere, plusuri de genți


în mărime de 10 000 lei. Formula contabilă aferentă acestei operațiuni este
a) Dt 211/ Ct 611 – 10 000 MDL
b) Dt 612/ Ct 213 – 10 000 MDL
c) Dt 213/ Ct 612 – 10 000 MDL
d) Dt 611/ Ct 213 – 10 000 MDL
Varianta de răspuns : c

Tema 9

30. Situațiile financiare reprezintă


a) o informație financiară sistematizată despre evenimentele privind activitatea
întreprinderii și opreațiile economice care au avut loc în perioada de gestiune prezentată
b) documente de sinteză care cuantifică activitatea entității în termini financiari
c) perioada de timp dintre momentul achiziționării activelor care sunt destinate procesării și
momentul transformării lor în numerar
d) a și b
e) toate răspunsurile sunt corecte
Varianta de răspuns : d

31. Profitul net al perioadei de gestiune conține următoarele elemente


a) rezultatul din activitatea operațională
b) rezultatul din alte activități
c) a și b
d) nici un răspuns nu este corect
Varianta de răspuns : c

32. În care situație financiară se includ numai mișcările din cadrul conturilor de
mijloace bănești
a) situația fluxurilor de numerar
b) situația de profit și pierdere
c) bilanțul contabil
Varianta de răspuns : a