Sunteți pe pagina 1din 91

C a t a l o g p r o d u s e 2 0 1 6

S e c o m ® î n s e a m n ă

S ă n ă t a t e
D e m e r s u l m e d i c i n e i i n t e g r a t i v e e s t e s u s ț i n u t p r i n p r o d u s e

n a t u r a l e e x c e p ț i o n a l e , s t u d i a t e ș t i i n ț i  c ș i p r i n s e r v i c i i d e

c o n s u l t a n ț ă d e s p e c i a l i t a t e . A s t f e l , C e n t r u l d e M e d i c i n ă

I n t e g r a t i v ă S e c o m o f e r ă c e l e m a i e  c i e n t e s o l u ț i i n a t u r a l e

p e r s o n a l i z a t e , a p l i c â n d c o n c e p t u l d e m e d i c i n ă i n t e g r a t i v ă ,

C i n e s u n t e m n o i
c a r e p r e s u p u n e a s o c i e r e a t r a t a m e n t e l o r a l o p a t e c u t e r a p i i l e

c o m p l e m e n t a r e . E x p e r i e n ț a d e 1 4 a n i î n  t o t e r a p i a ș t i i n ț i  c ă

ș i c e i p e s t e 1 2 . 0 0 0 d e p a c i e n ț i , c u o g a m ă l a r g ă d e a f e c ț i u n i ,

S e c o m e s t e c o m p a n i a r o m â n e a s c ă l i d e r d e a u t o r i t a t e î n s o l u ț i i d e
c u r e z u l t a t e f a v o r a b i l e s u b t r a t a m e n t e l e c o m p l e m e n t a r e

r e c o m a n d a t e , c o n t u r e a z ă i m a g i n e a d e a u t o r i t a t e î n d o m e n i u a
m e d i c i n ă i n t e g r a t i v ă , c a r e r ă s p u n d n e v o i l o r u n u i l i f e s t y l e s ă n ă t o s

c o m p a n i e i .

a l o m u l u i m o d e r n , ș i p r o m o t o r a l f r u m u s e ț i i p r i n p r o d u s e  t o -

d e r m a t o c o s m e t i c e , c u i n g r e d i e n t e d e î n a l t ă c a l i t a t e .

P r i n e x t i n d e r e a p o r t o f o l i u l u i S e c o m c u g a m a d e p r o d u s e

C o m p a n i a S e c o m e s t e s p e c i a l i z a t ă î n i m p o r t u l , p r o m o v a r e a ș i

 t o - d e r m a t o c o s m e t i c e L i f e -  o , c o m p a n i a a s o c i a z ă a s t ă z i ,

c o m e r c i a l i z a r e a d e p r o d u s e n a t u r a l e p e n t r u s ă n ă t a t e ș i f r u m u s e ț e . Î n c ă

î n t r - u n î n t r e g p e r f e c t , s u p l i m e n t e a l i m e n t a r e p e n t r u

d e l a î n c e p u t , S e c o m ș i - a c â ș t i g a t p o z i ț i a d e t r e n d s e t t e r ,  i n d p r i m a
n e c e s i t ă ț i l e i n t e r n e a l e o r g a n i s m u l u i c u p r o d u s e t o p i c e

e x c e p ț i o n a l e p e n t r u s ă n ă t a t e a ș i f r u m u s e ț e a t e n u l u i ,
c o m p a n i e c a r e a i n t r o d u s p e p i a ț a r o m â n e a s c ă c i u p e r c i l e m e d i c i n a l e ,

a p i e l i i , a p ă r u l u i ș i a u n g h i i l o r .

e x t r a c t e l e s t a n d a r d i z a t e d i n p l a n t e ș i i n g r e d i e n t e i n o v a t o a r e p r e c u m

c o l o s t r u , g l u t a t i o n , r e s v e r a t r o l , 5 - H T P , N A D H , D - r i b o z ă , G A B A ,

B r a n d u l S e c o m e s t e p u t e r n i c ș i p l i n d e v i t a l i t a t e , u n b r a n d

L - c i t r u l i n ă , L - o r n i t i n ă ș i m u l t e a l t e l e .

d e  n i t p r i n v a l o r i c a e x c e l e n ț ă , c o m p e t e n ț ă , a m b i ț i e ,

p a r t e n e r i a t ș i î n c r e d e r e . Z b o r u l n e o b o s i t a l c e l o r t r e i c o l i b r i ,

s i m b o l u l S e c o m , i l u s t r e a z ă c ă u t a r e a c o n t i n u ă a c o m p a n i e i

Î n p r e z e n t p o r t o f o l i u l S e c o m a c o p e r ă t o a t ă g a m a d e

p e n t r u t o t c e e a c e e s t e m a i b u n , e s e n ț a n a t u r i i , a s ă n ă t ă ț i i

a f e c ț i u n i , c u p r i n z â n d p e s t e 2 5 0 d e s u p l i m e n t e a l i m e n t a r e

ș i a f r u m u s e ț i i .

n a t u r a l e , o m a r e p a r t e u n i c e p e p i a ț a d i n R o m â n i a , p r e c u m

ș i t o a t e n e c e s i t ă ț i l e p e n t r u t e n , p i e l e , p ă r ș i u n g h i i s ă n ă t o a s e ,

c u a s p e c t r a d i a n t , p r i n  t o - d e r m a t o c o s m e t i c e d e u l t i m ă

g e n e r a ț i e . P o r t o f o l i u l S e c o m i n c l u d e : v i t a m i n e ș i m i n e r a l e ,

e x t r a c t e s t a n d a r d i z a t e d i n p l a n t e , f r u c t e ș i l e g u m e , f o r m u l e

 t o - h o m e o p a t e , c i u p e r c i m e d i c i n a l e , e x t r a c t e g l a n d u l a r e ,

a m i n o a c i z i , e n z i m e , p r o b i o t i c e ș i p r e b i o t i c e , o l i n i e s p e c i a l ă

d e s u p l i m e n t e a l i m e n t a r e p e n t r u c o p i i , c r e m e m e d i c i n a l e ș i

 t o - d e r m a t o c o s m e t i c e .

www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266


P r o d u c ă t o r i A v a n t a j e l e a l e g e r i i s u p l i m e n t e l o r

®
S o la r a y ș i-a în c e p u t a c t iv it a t e a în 1 9 7 3 , ia r a s t ă z i e s t e o c o m p a n ie p r e z e n t ă în p e s t e 6 0 d e ţ ă r i. P o r t o f o liu l
a l i m e n t a r e d i n p o r t o f o l i u l S e c o m ®

®
c u p rin d e p e s te 1 0 0 0 d e p ro d u s e , S o la ra y  in d c o n s id e ra t c e l m a i c o m p le x d e z v o lta to r d e s u p lim e n te

®
a lim e n ta re d in S U A . A n d e a n , S o la ra y o b ţin e lo c u l în tâ i în to p u l a lc ă tu it d e re v is ta „W h o le F o o d s ” p e n tru

c e a m a i c o m p le tă g a m ă d e p ro d u s e .

®
B r a n d -u l K A L a f o s t în  in ţ a t în a n u l 1 9 3 2 ,  in d u n u l d in t r e p r im e le b r a n d u r i d e s u p lim e n t e a lim e n t a r e d in

S t a t e le U n it e a le A m e r ic ii. A c t iv it a t e a c o m p a n ie i a r e la b a z ă m o t t o -u l “ I n o v a ţ ia e s t e t r a d iţ ie , ia r c a lit a t e a e s t e A l e g â n d S e c o m ® a v e ţ i c e r t i t u d i n e a c ă a ţ i o p t a t p e n t r u

p a s iu n e a n o a s tră ” .
c e l e m a i e  c i e n t e s o l u ţ i i n a t u r a l e p e n t r u s ă n ă t a t e .

®
C h ild L ife E s s e n tia ls o fe ră o lin ie c o m p le tă d e s u p lim e n te a lim e n ta re c o n c e p u te s p e c ia l p e n tru b e b e lu ș i

ș i c o p ii d e c ă tre m e d ic u l p e d ia tru M u rra y C la rk e , c u o e x p e rie n ţă d e p e s te 2 0 d e a n i în d o m e n iu . P ro d u s e le

c o n ţin c e le m a i in o v a to a re ș i e  c ie n te in g re d ie n te p e n tru s u s ţin e re a d e z v o ltă rii s ă n ă to a s e ș i c re ș te re a


> S u n t n a t u r a l e

n a tu ra lă a im u n ită ţii b e b e lu ș ilo r ș i a c o p iilo r. P ro d u s e le n u c o n ţin a d itiv i, c o lo ra n ţi s a u în d u lc ito ri a rti c ia li.


T o a t e i n g r e d i e n t e l e p r o v i n d i n s u r s e n a t u r a l e .

G u s tu l n a tu ra l d e fru c te fa c ilite a z ă a d m in is tra re a z iln ic ă .

®
F o n d a tă în 1 9 7 7 , c o m p a n ia Ja r r o w F o r m u la s  n a n ţe a z ă s tu d ii c lin ic e p e n tru in g re d ie n te im p o rta n te ,
> S u n t o r i g i n a l e

p r e c u m C o e n z im a Q 1 0 . M is iu n e a c o m p a n ie i s e r e g ă s e ș t e în m o t t o -u l “ N u t r iţ ie ș i f o r m u le s u p e r io a r e ” , ia r A c e e a ș i f o r m u l ă e s t e p r e z e n t ă ș i u t i l i z a t ă l a n i v e l i n t e r n a ţ i o n a l .

s c o p u l p rin c ip a l e s te s ă o fe re c o n s u m a to rilo r fo rm u le in o v a to a re , d e c a lita te s u p e rio a ră , e  c ie n te ș i b a z a te

®
p e c e rc e tă ri ș tiin ţi c e . C o m p a n ia Ja rro w F o rm u la s c o la b o re a z ă la re a liz a re a fo rm u le lo r c u c e rc e tă to ri d in
> S u n t i m p o r t a t e d e l a p r o d u c ă t o r i i n t e r n a ţ i o n a l i r e n u m i ţ i ș i s u n t a d m i n i s t r a t e

in s titu ţii, u n iv e rs ită ţi ș i a lte m e d ii a c a d e m ic e d in în tre a g a lu m e . d e z e c i d e a n i l a n i v e l m o n d i a l

®
N a t u r e ’s W a y , î n  i n ţ a t ă î n 1 9 6 9 , e s t e u n l i d e r r e c u n o s c u t î n r â n d u l t u t u r o r c o m p a n i i l o r d e p r o  l d i n
> C o n ţ i n m a t e r i e p r i m ă d e c a l i t a t e s u p e r i o a r ă

®
A m e r i c a . N a t u r e ’s W a y a c o n t r i b u i t l a d e z v o l t a r e a ș i c o n s o l i d a r e a i n d u s t r i e i d e s u p l i m e n t e a l i m e n t a r e

®
E x t r a c t e s t a n d a r d i z a t e d i n p l a n t e , i n g r e d i e n t e p a t e n t a t e , i n o v a t o a r e , s t u d i a t e c l i n i c

i n  u e n ţ â n d p e r c e p ţ i a p a r t e n e r i l o r , a c o n s u m a t o r i l o r , a c o m p e t i ţ i e i ș i a g u v e r n u l u i a m e r i c a n . N a t u r e ’s W a y

e s te , p rin tre a lte le , p rim u l p ro d u c ă to r d e s u p lim e n te a lim e n ta re c a re a c o n s tru it o fa b ric ă la c e le m a i în a lte p e n t r u a o f e r i b i o d i s p o n i b i l i t a t e ș i e  c i e n ţ ă m a x i m e .

s ta n d a rd e , lic e n ţia tă la n iv e l fa rm a c e u tic , c u a c re d ita re c G M P ; p rim u l p ro d u c ă to r d e s u p lim e n te o rg a n ic e


> A u c o n c e n t r a ţ i i o p t i m e d e i n g r e d i e n t e a c t i v e

c e rti c a te ; p rim a c o m p a n ie c a re a c o n trib u it s e m n i c a tiv la a  rm a re a  to te ra p ie i p e p ia ţa e u ro p e a n ă ; p rim a

c o m p a n ie c a re a  n a n ţa t o rg a n iz a ţii p e n tru in fo rm a re a p u b lic u lu i d e s p re s ă n ă ta te ș i a le g e re a a v iz a tă a > O f e r ă b i o d i s p o n i b i l i t a t e m a x i m ă

s u p lim e n te lo r a lim e n ta re .
B i o d i s p o n i b i l i t a t e a r e p r e z i n t ă r a p o r t u l d i n t r e d o z a d e p r o d u s a d m i n i s t r a t ă ș i

®
B o e r ic k e & T a fe l e s te u n a d in tre c e le m a i v e c h i ș i m a i re s p e c ta te c o m p a n ii p ro d u c ă to a re d e s u p lim e n te
c a n t i t a t e a d e s u b s t a n ţ ă a c t i v ă c a r e e s t e a s i m i l a t ă î n o r g a n i s m ș i î ș i m a n i f e s t ă

h o m e o p a te d in lu m e ,  in d c o n s id e ra tă d e s c h iz ă to r d e d ru m u ri. În  in ţa tă în 1 8 3 5 , a p u b lic a t p e s te 8 5 % d in

c ă rţile h o m e o p a te d in S U A , in c lu s iv c e le b ra F a rm a c o p e e H o m e o p a tă A m e ric a n ă .
e f e c t u l b i o l o g i c .

®
C h in a -J a p a n F e id a U n io n e s te o c o m p a n ie c a re , d in 1 9 9 3 , e s te lid e r în p ro m o v a re a c o n c e p tu lu i d e > A u p r e ţ / c a p s u l ă a v a n t a j o s

m e d ic in ă in te g ra tiv ă , c o n c e p t c a re c o m b in ă m e d ic in a a lo p a tă c u te ra p iile c o m p le m e n ta re . A c tiv ita te a


U n p r e ţ s c ă z u t a l  a c o n u l u i n u r e p r e z i n t ă g a r a n ţ i a c e l u i m a i b u n p r e ţ .

c o m p a n ie i e s t e a x a t ă p e c e r c e t a r e a ș i d e z v o lt a r e a t e r a p iilo r c o m p le m e n t a r e a n t it u m o r a le . C h in a -J a p a n F e id a

®
U n io n o fe ră s in g u ru l p ro d u s c e rc e ta t ș i s tu d ia t c lin ic , in v iv o ș i in v itro , e  c ie n t în te ra p iile a n titu m o ra le . > S e a d r e s e a z ă a t â t a d u l ţ i l o r , c â t ș i c o p i i l o r p r i n t r - o g a m ă s p e c i a l c o n c e p u t ă p e n t r u e i

În c ă d e la în  in ţa re c o m p a n ia a c o n trib u it în m o d h o tă râ to r la e v o lu ţia te ra p iilo r c o m p le m e n ta re


G a m a d e p r o d u s e p e n t r u c o p i i e s t e e l a b o r a t ă s p e c i a l p e n t r u n e v o i l e a c e s t o r a d e

a n titu m o ra le .
c ă t r e m e d i c i p e d i a t r i ș i c o n ţ i n e c e l e m a i e  c i e n t e i n g r e d i e n t e . T o a t e p r o d u s e l e d i n

®
E s s ia c C a n a d a I n te r n a tio n a l d e ţin e e x c lu s iv ita te a s u p ra fo rm u le i o rig in a le , c a re d a te a z ă d in 1 9 2 2
g a m a p e n t r u c o p i i s u n t r e c o m a n d a t e d e S o c i e t a t e a R o m â n ă d e P e d i a t r i e .

d e z v ă lu ită d e c ă tre u n p a c ie n t a s is te n te i R e n e M . C a is s e . L o n g e v ita te a e s te o d o v a d ă a e  c ie n ţe i a c e s te i

fo rm u le . C o le g iu l C a n a d ia n d e M e d ic in ă N a tu ro p a tă d in T o ro n to a p re c ia z ă c o n trib u ţiile a s is te n te i > A u f o r m e d e p r e z e n t a r e u ș o r d e a d m i n i s t r a t ș i p e r m i t e l i b e r a r e a r a p i d ă a

®
R e n e M . C a is s e în d e z v o lta re a m e d ic in e i in te g ra tiv e ș i re c o m a n d ă p ro d u s u l E s s ia c .
s u b s t a n ţ e l o r a c t i v e î n o r g a n i s m

®
M u s h r o o m W is d o m , în  in ţa tă în 1 9 9 1 , e s te lid e r in te rn a ţio n a l în p ro d u c e re a d e s u p lim e n te a lim e n ta re
C a p s u l e v e g e t a l e , c a p s u l e e a s y - t o - s w a l l o w ( u ș o r d e î n g h i ţ i t ) , t a b l e t e E a s y - S o l v ® ( s e

d e riv a te d in c iu p e rc i m e d ic in a le ,  in d p rim a c o m p a n ie c a re a in tro d u s c iu p e rc a M a ita k e p e p ia ţa a m e ric a n ă .


d i z o l v ă î n c â t e v a m i n u t e d e l a î n g h i ţ i r e ) , F a s t - C a p s ® , A c t i v T a b ™ , R a p i d S o l v ® .

®
Î n  in ț a t ă în 1 9 9 5 , L i f e - o o f e r ă o g a m ă c o m p le x ă d e  t o -d e r m a t o c o s m e t ic e d e u lt im ă g e n e r a ț ie . P r o d u s e le

ră s p u n d u n e i g a m e v a ria te d e n e v o i d e rm a to c o s m e tic e ,  in d d e z v o lta te în c o n c o rd a n ță c u p a rtic u la rită țile > A c o p e r ă t o a t ă g a m a d e a f e c ţ i u n i

 e c ă ru i tip d e te n /p ie le . G a m a in c lu d e a tâ t p ro d u s e p e n tru în g rijire ș i în fru m u s e ța re , c â t ș i p ro d u s e a d re s a te

te n u rilo r c a re n e c e s ită tra ta m e n te d e rm a to lo g ic e . C u s ig u ra n ță v e i g ă s i s o lu ția p e n tru o ric e n e v o ie ,  e c ă s e


S e c o m ® , l i d e r d e a u t o r i t a t e î n s o l u ţ i i d e m e d i c i n ă i n t e g r a t i v ă

d o re ş te h id ra ta re , fe rm ita te ş i e la s tic ita te , lu m in o z ita te s a u a te n u a re a h ip e rs e n s ib ilită ţii.

p e n t r u u n s t i l d e v i a ţ ă s ă n ă t o s .

2 www.secom.ro
C u p r i n s s i s t e m e

C in e s u n te m n o i 1
Shiitake Maitake SE 60 capsule . . . . . . . . . .33 Olive Leaf 20% SE 60 capsule Lipotropic 1000 Plus™ 100 capsule . . . . . . .86 Glutathione Reduced 500mg Neuro Optimizer® 60 capsule. . . . . . . . . . .140
SOD 2000 Plus™ 60 capsule vegetale (Vcaps®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Nattokinase Serrapeptase 30 capsule 60 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Passion Flower (Floarea-pasiunii)
P r o d u c ă to r i 2
protejate enteric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Parasites Cleanse 60 tablete . . . . . . . . . . . .61 vegetale protejate enteric. . . . . . . . . . . . . .86 Gluten Bloc™ 90 capsule . . . . . . . . . . . . . .116 30 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . .142
A v a n t a je le a le g e r ii s u p lim e n te lo r Super Coriolus 120 tablete vegetale Shilajit Fulvic Acid Complex 250mg Potassium 99mg 100 capsule . . . . . . . . . . .88 Jarro-Dophilus EPS® 60 capsule Sleep Optimizer® 30 capsule . . . . . . . . . . .141
¿lmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 60 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 PQQ 20mg 30 capsule . . . . . . . . . . . . . . . . .88 vegetale ¿lmate gastrorezistente. . . . . . .115 St. John's Wort (Sunătoare) 900mg
a lim e n t a r e d in p o r to fo liu l S e c o m ® 3
Super Royal Agaricus 120 tablete SystemWell® Ultimate Immunity™ Pressure Optimizer® 60 tablete Jarro-Dophilus® + FOS 30 tablete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
A n t ia g in g & B e a u t y 7 vegetale ¿lmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 45 tablete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Easy-Solv® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 30 capsule / 100 capsule . . . . . . . . . . . . .114 StressTame® 60 capsule . . . . . . . . . . . . . .143
Açai SE 520mg 60 capsule vegetale Tien Hsien Liquid 20 ¿ole a 20ml . . . . . . . . .35 Thymus Plus Caps™ 60 capsule . . . . . . . . .64 Pycnogenol® 50mg 30 tablete Kudzu 613mg 50 capsule vegetale . . . . . .117 Super Lion's Mane 120 tablete
(Vcaps®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Vitamin C 1000mg 100 capsule vegetale . . .64 ActivTab™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Lactase Enzyme Active™ 100 capsule . . .117 vegetale ¿lmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Antioxidant Optimizer® 90 tablete
E c h ilib r u h o r m o n a l
Q-absorb® (Co-Q10 100mg) L-Arginine 1000mg 30 tablete Taurine 1000mg 100 capsule . . . . . . . . . . .144
vegetale ¿lmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 fe m in in ș i m a s c u lin 3 7
N u t r iţ ie ș i m e t a b o lis m 6 5
30 capsule moi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 RapidSolv® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Uridine 250mg 60 capsule . . . . . . . . . . . . .145
Chromium GTF 200mcg 100 tablete Valerian 30 capsule easy-to-swallow . . . . .144
Apple Cider Vinegar 500mg Black Cohosh 540mg 100 capsule QH-absorb® (Co-Q10 200mg) L-Citrulline 60 tablete . . . . . . . . . . . . . . . . .118
vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 vegetale ActivTab™. . . . . . . . . . . . . . . . . .68
120 tablete ActivTab™. . . . . . . . . . . . . . . . .9 30 capsule moi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Liver Blend™ 100 capsule vegetale . . . . . .119
Completia® Diabetic Multi-Vitamin
S is te m u l o c u la r 1 4 7

Astaxanthin 12mg 30 capsule moi . . . . . . . . .9 Chrysin 500mg 30 capsule . . . . . . . . . . . . . .38 Red Yeast Rice CoQ-10 Omega-3 L-Methionine 500mg 30 capsule . . . . . . . .120 Eye Blend™ 100 capsule vegetale. . . . . . .148
Dong Quai 565mg 100 capsule vegetale . . .39 (fără ¿er) 30 tablete . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Lutein Eyes™ Advanced 30 capsule
Beta Carotene 25000UI 50 capsule moi. . . .10 60 capsule moi (Activ Gels™) . . . . . . . . . .92 L-Ornithine 500mg 50 tablete
Glucose Optimizer® 120 tablete
Burdock (Brusture) 425mg Female Hormone Blend™ Resveratrol Synergy® 200 60 tablete ActivTab™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Easy-Solv® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
100 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . .10 100 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Easy-Solv® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Mastic Gum 500mg 45 capsule Ultra Zeaxanthin™ 30 capsule . . . . . . . . . .149
Pure Stevia One Tabs™ 90 tablete . . . . . . .68 Vision Optimizer® 90 capsule. . . . . . . . . . .149
CaliÀora® Calendula Gel 28.35g . . . . . . . . .11 Fertility Blend™ 100 capsule vegetale . . . . .40 Resveratrol Synergy® 60 tablete easy-to-swallow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Cayenne (Ardei-iute) 450mg Folic Acid 800mcg 100 capsule vegetale . . .40 P e d ia t r ie 6 9 Easy-Solv® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Milk Thistle Phytosome™ 30 capsule S is te m u l o s te o a r t ic u la r 1 5 1
100 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Indole-3 Supreme™ 30 capsule vegetale . .41 Aller-Care 118.50ml (gust de struguri) . . . . .70 TMG 500mg 120 tablete. . . . . . . . . . . . . . . .93 easy-to-swallow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 ArniÀora® Arnica Gel 28.35g . . . . . . . . . . .152
Complete Body Cleanse Kit Inositol 750mg 100 capsule . . . . . . . . . . . . .41 Baby's Jarro-Dophilus® +FOS, GOS Total Cleanse™ Lymph 60 capsule N-A-C Sustain® 600mg 100 tablete Calcium Complex Bone Formula
Formula 1: 120 capsule vegetale; Maca SE 60 capsule. . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 71g pudră. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 cu eliberare prelungită (Bilayer 100 capsule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Formula 2: 40 capsule vegetale; Multi Gland Caps™ For Men 90 capsule . . .42 Calcium with Magnesium 474ml (gust trans - Pterostilbene 50mg 60 capsule Sustain™) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Calcium Magnesium with Vitamin D
Formula 3: 60 capsule vegetale . . . . . . . .12 Multi Gland Caps™ For Women de portocale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Pancreas Caps™ 60 capsule . . . . . . . . . . .123 90 capsule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Famil-E® 60 capsule moi . . . . . . . . . . . . . . .13 90 capsule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Cod Liver Oil 237ml (gust de căpşune) . . . .72 Vein Defense™ 60 tablete ActivTab™ . . . . .95 Saccharomyces Boulardii +MOS Cat's Claw 485mg 100 capsule
Florasone® Eczema Cream 28.35g. . . . . . .14 Nettle Root (Urzică) 60 capsule Colostrum plus Probiotics 50g pudră Vein Defense™ Cream 113g . . . . . . . . . . . .95 90 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . .124 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Food Carotene™ 25000UI 30 capsule . . . . .14 easy-to-swallow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 (gust de portocale/ananas) . . . . . . . . . . . .73 S is te m u l e n d o c r in 9 7
SAM-e 200mg 60 tablete vegetale Coral Calcium 1000 60 tablete
Goji Berry SE 60 capsule vegetale Pomegranate (Rodie) 60 capsule Cough Syrup 118.50ml (gust de fructe) . . . .72 Adrenal Vitality™ 60 tablete ActivTab™. . . .98 protejate enteric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 ActivTab™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
(Vcaps®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 easy-to-swallow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Echinacea 29.60ml (gust de portocale) . . . .74 Schizandra 580mg 100 capsule Glucosamine Chondroitin Hyaluronic
Flax Oil Super Lignan (acizi graşi
Green Coffee Bean 400mg PreMenstrual Solution™ 60 capsule First Defense 118.50ml . . . . . . . . . . . . . . . .74 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Acid 60 capsule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Omega-3/6/9) 100 capsule moi . . . . . . . . .99
60 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Fast-Caps® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Liquid Iron 10mg 118.50ml (gust de Stomach Blend™ 100 capsule MSM 750mg 90 capsule. . . . . . . . . . . . . . .154
Kelp 550mg 100 capsule vegetale . . . . . . . .99 MSMAdvanced Cream 85g . . . . . . . . . . . .155
Green Tea 500mg 100 capsule . . . . . . . . . .16 Prostate Blend™ 100 capsule vegetale . . . .46 fructe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 L-Tyrosine 500mg 50 capsule vegetale . . .100 easy-to-swallow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Hair Blend™ 100 capsule vegetale . . . . . . .16 Prostate Optimizer® 90 capsule moi . . . . . .47 Multi Vitamin & Mineral 237ml (gust Super Enzymes™ 30 tablete cu MSMAdvanced Tablets 60 tablete
Selenium 200mcg 100 capsule . . . . . . . . .100 ActivTab™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Hydraplenish® Plus MSM 60 capsule Red Clover (Trifoi-roşu) 400mg de portocale/mango) . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Super Rhodiola™ 500mg 60 capsule eliberare prelungită (Bi-Layer). . . . . . . . .126
vegetale (Vcaps®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 100 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Pure DHA 90 capsule moi masticabile Vitamin D3 2000UI 120 capsule moi . . . . .157
vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Total Cleanse™ Colon 60 capsule . . . . . . .127
Saw Palmetto 160mg 60 capsule moi . . . . .48 (gust de fructe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Vitamin K-2 100mcg 60 tablete
Mangosteen 500mg 60 capsule vegetale. . .17 Thyroid Caps™ 60 capsule . . . . . . . . . . . .101 Total Cleanse™ Liver 60 capsule ActivTab™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Noni Fruit SE 500mg 60 capsule Vitex 400mg 100 capsule Toothpaste Tablets 60 tablete (gust vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
vegetale (Vcaps®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 easy-to-swallow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 de fructe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 S is te m u l g a s t r o in te s t in a l 1 0 3
S is te m u l r e n a l 1 5 9

OptiZinc® 30mg 60 capsule . . . . . . . . . . . . .18 Wild Yam 425mg 100 capsule vegetale . . . .49 Vitamin C 250mg 118.50ml (gust de Alfa-Max® 100 capsule vegetale . . . . . . . .104 S is te m u l n e r v o s 1 2 9
Asparagus (Sparanghel) 60 capsule
Aloe Vera Gel & Juice with Aloe 5-HTP 30 tablete ¿lmate vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
PsoriaÀora® Psoriasis Cream 28.35g. . . . . .18 portocale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
gastrorezistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
I m u n it a te ș i e n e r g ie 5 1
PolyMax+™ 1000ml. . . . . . . . . . . . . . . . .104 Cran Clearance® 100 capsule . . . . . . . . . .160
Skin Blend™ 100 capsule vegetale . . . . . . .18 Alive!™ (fără ¿er adăugat) 30 tablete. . . . . .52 Vitamin D3 500UI 29.60ml (gust de Artichoke (Anghinare) 300mg Acetyl L-Carnitine 500mg 60 capsule. . . . .130 Kidney Blend™ 100 capsule vegetale . . . .161
Spirulina Micro-Algae 380mg Andrographis SE 60 capsule vegetale fructe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
60 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Alpha GPC 300mg 60 capsule vegetale. . .131 Total Cleanse™ Kidneys 60 capsule . . . . .161
100 capsule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 (Vcaps®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 S i s t e m u l c a r d i o v a s c u l a r 7 9 BroccoMax® 60 capsule vegetale B-Complex 100 50 capsule vegetale . . . . .131 Total Cleanse™ Uric Acid 60 capsule
Super CitriMax® 60 tablete. . . . . . . . . . . . . .19 Ashwagandha SE 500mg 60 capsule Artery Blend™ 100 capsule vegetale . . . . . .80 (DRcaps®). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Feverfew (Spilcuţă) 350mg vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Super Tremella 120 tablete vegetale vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Borage 1300mg EfaGold® 60 capsule Bromelain 500mg 30 capsule . . . . . . . . . . .106 30 capsule easy-to-swallow. . . . . . . . . . .132 Uro-Care with CranActin® 30 capsule
¿lmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Astragalus 470mg 100 capsule vegetale . . .54 moi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 GABA 750mg 60 tablete RapidSolv® . . . . .132
Charcoal Activated (Cărbune vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Tea Tree Oil 15ml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 BCAA (Branched Chain Amino Acid CarnitAll® 90 capsule . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Ginkgo Biloba 60mg 60 capsule
medicinal) 280mg 50 capsule . . . . . . . . .106
Vitamin E 400UI 50 capsule moi . . . . . . . . .21 Complex) 120 capsule . . . . . . . . . . . . . . . .55 Chitosan 750mg 60 capsule . . . . . . . . . . . . .81 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
S is te m u l r e s p ir a to r 1 6 5
Chlorella Micro-algae 410mg L-Cysteine 500mg 30 capsule vegetale . . .166
Colostrum Prime Life 500mg ® Cholesterol Blend™ 100 capsule Guarana 60 capsule vegetale. . . . . . . . . . .133
D iv iz iu n e c e lu la r ă a n o r m a lă 2 3 100 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . .106 No Snorz™ 60 tablete ActivTab™ . . . . . . .166
AHCC® plus NAC & Beta Glucan 120 capsule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Chlorofresh® Capsules 90 capsule moi. . .107 L-Carnosine 500mg 30 tablete Quercetin 500mg 90 capsule . . . . . . . . . . .167
30 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Creatine Monohydrate 325g. . . . . . . . . . . . .57 Circulation Blend™ 100 capsule Chlorofresh® Mint Liquid 473.20ml . . . . . .108 ActivTab™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Respiration Blend™ 100 capsule
Alpha Lipoic Sustain® 300mg D-Ribose 1000mg 90 tablete masticabile. . .56 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Coconut Oil Extra Virgin 1000mg Lecithin 1200mg 50 capsule moi . . . . . . . .135 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
30 tablete cu eliberare prelungită Echinacea 100 capsule easy-to-swallow . . .55 Citrus Bergamot 500mg 60 capsule 120 capsule moi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 L-Glutamine 1000mg 100 tablete SambuActin™ Drops 60 comprimate
(Bilayer Sustain™). . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Fo-Ti 610mg 100 capsule vegetale . . . . . . .57 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Coconut Oil Extra Virgin 473ml . . . . . . . . .109 Easy-Solv® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 pentru supt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Beta Glucan 200mg 30 capsule vegetale. . .26 Ginseng Korean 560mg 50 capsule Fenugreek (Schinduf) 610mg Dandelion (Păpădie) 520mg Licorice (Lemn-dulce) 450mg SambuActin™ Liquid Extract 120ml. . . . . .169
Cordyceps SE 500mg 60 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 100 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . .83 100 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . .110 100 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . .136 SambuActin™ Tablets 60 tablete
vegetale (Vcaps®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Goldenseal 570mg 50 capsule vegetale . . .58 Fucoxanthin 30 capsule vegetale . . . . . . . . .83 Digestion Blend™ 100 capsule vegetale . .110 L-Phenylalanine 500mg 60 capsule ¿lmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Curcumin 95 500mg 60 capsule Grapefruit Seed Extract 60 capsule . . . . . . .58 Garlic (Usturoi) 500mg 60 capsule d-Limonene 1000mg 60 capsule moi. . . . . 111 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
C u p r in s a lf a b e t ic 1 7 0
vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Lactoferrin 250mg 60 capsule . . . . . . . . . . .59 vegetale protejate enteric. . . . . . . . . . . . . .84 Fennel (Fenicul) 450mg 100 capsule L-Theanine 100mg 30 tablete ActivTab™ . . .137
Essiac® 300ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 L-Lysine 500mg 100 capsule . . . . . . . . . . . .59 Glucomannan 600mg 100 capsule vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Magnesium 500mg 60 capsule. . . . . . . . . .138 G h id d e u t iliz a r e p r o d u s e 1 7 2

IP6 500mg 120 capsule . . . . . . . . . . . . . . . .29 Myco Defense® 60 capsule vegetale . . . . . .60 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Fiber Perfect® 150 capsule vegetale . . . . .112 Mellow Tonin® 60 capsule . . . . . . . . . . . . .138 M a g a z in e S e c o m ® 1 7 6
Maitake D-fraction® 120 capsule . . . . . . . . .30 NADH 10mg 30 tablete ¿lmate Heart Blend™ 100 capsule vegetale . . . . . .84 Gastritix™ 100 capsule . . . . . . . . . . . . . . .112 Memory Blend™ 100 capsule vegetale . . .139
OctaPower™ 120 capsule . . . . . . . . . . . . . .31 gastrorezistente (3 blistere cu Iron Complex+ 100 tablete cu Ginger Root (Ghimbir) 60 capsule Methylcobalamin 5000mcg C e n t r u l d e M e d ic in ă I n te g r a t iv ă

Reishi SE 188mg 100 capsule vegetale. . . .32 10 tablete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 eliberare prelungită . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 60 comprimate pentru supt . . . . . . . . . . .139 S e c o m ® 1 7 7

4 www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 5


A n t i a g i n g &

C R E D O
B e a u t y

E t a p e l e d e d e z v o l t a r e a o r g a n i s m u l u i , d i n p r i m a z i d e

v i a  ă p â n ă l a m a t u r i t a t e , s e c o n t i n u ă p r i n t r -u n p r o c e s

n a t u r a l d e î m b ă t r â n i r e c a r e d e g r a d e a z ă f u n c  i i l e o r g a n i c e .
C r e d e m c ă s ă n ă t a t e a

î n s e a m n ă e c h i l i b r u  i v i t a l i t a t e .

E f e c t e l e a s u p r a o r g a n i s m u l u i s e r e s i m t a t â t l a n i v e l

C r e d e m c ă d e m e r s u l i n t e r n , d e e x e m p l u î n b u n a f u n c  i o n a r e a s i s t e m e l o r

m e d i c i n e i i n t e g r a t i v e p o a t e fi s u s  i n u t

o s t e o a r t i c u l a r s a u c a r d i o v a s c u l a r , c â t  i e x t e r n , a s u p r a
p r i n p r o d u s e n a t u r a l e e x c e p  i o n a l e ,

s t u d i a t e  t i i n  i fi c , p r i n s e r v i c i i d e
p i e l i i , a p ă r u l u i  i a u n g h i i l o r .
c e r c e t a r e , e d u c a r e  i c o n s u l t a n  ă d e

s p e c i a l i t a t e , d a r m a i a l e s p r i n o a m e n i

c o m p e t e n  i , s p e c i a l i z a  i  i d e d i c a  i
A n t i o x i d a n  i i , v i t a m i n e l e , e x t r a c t e l e v e g e t a l e  i p r o t e i n e l e

d o m e n i u l u i î n c a r e a c t i v e a z ă .

d e c a l i t a t e s u s  i n p r o t e c  i a a n t i a g i n g , m e n  i n e r e a î n

C r e d e m c ă î m p r e u n ă p a r a m e t r i i o p t i m i a f u n c  i i l o r o r g a n i c e  i p ă s t r a r e a

c u e c h i p a  i p a r t e n e r i i n o  t r i t r e b u i e s ă

a s p e c t u l u i t â n ă r  i s ă n ă t o s p e n t r u o p e r i o a d ă c â t m a i
p r o m o v ă m a c e l e s o l u  i i d e m e d i c i n ă

i n t e g r a t i v ă c a r e s u n t c a p a b i l e s ă o f e r e

î n d e l u n g a t ă .
c o n s u m a t o r u l u i m o d e r n u n s t i l d e v i a  ă

s ă n ă t o s .
A ç a i S E 5 2 0 m g A n t i o x i d a n t O p t i m i z e r ® A p p l e C i d e r V i n e g a r 5 0 0 m g A s t a x a n t h i n 1 2 m g

60 capsule vegetale (Vcaps®) 90 tablete vegetale ¿lmate 120 tablete ActivTab™ 30 capsule moi

S u p e rfru c t c u c a p a c ita te a n tio x id a n tă e x c e p ţio n a lă . F o rm u lă c o m p le x ă d e a n tio x id a n ţi n a tu ra li c e o fe ră p ro p rie tă ţi C o n trib u ie la c o n tro lu l m a s e i c o rp o ra le . A n tio x id a n t c a ro te n o id p u te rn ic p e n tru s ă n ă ta te a p ie lii, o c h ilo r,

• e x tra c t s ta n d a rd iz a t d in A ç a i, 5 2 0 m g /c a p s u lă s u p e rio a re fa ţă d e a lte p ro d u s e s im ila re . • c o n ţin e o ţe t d e m e re , 5 0 0 m g /ta b le tă o a s e lo r ş i a rtic u la ţiilo r.

• g a ra n ta t 1 0 % p o life n o li • c o n ţ in e e x t r a c t e p a t e n t a t e : L ic o p in ă (L y c -O -M a t o ® ), p o lif e n o li d in • c o n c e n tra ţie o p tim ă d e a c id a c e tic , g a ra n ta t 3 5 % a c id ita te • c o n ţin e A s ta x a n th in , 1 2 m g /c a p s u lă

• c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e s tru g u ri (L e u c o s e le c t® ), p o life n o li d in m ă s lin (O le a s e le c t® ), p ro d u s e • t a b le te A c tiv T a b ™ , s e d iz o lv ă în m a x im 3 0 d e m in u te d e la în g h iţire • a re c a p a c ita te O R A C d e 5 5 0 d e o ri m a i m a re d e c â t a v ita m in e i E

Açai (Euterpe oleracea) este un palmier care creşte în pădurile d e lid e ri p e p ia ţa m o n d ia lă d e p ro  l • t a b le te v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e • c a p s u le m o i p e n tru a d m in is tra re u ş o a ră

amazoniene. Fructele de Açai sunt considerate superfructe datorită • c o n ţin e v ita m in e , e x tra c te s ta n d a rd iz a te d in fru c te ş i p la n te • t a b le te  lm a te p e n tru a te n u a re a g u s tu lu i s p e c i c ş i p e n tru
Contribuie la
capacităţii antioxidante, având valoare ORAC (Capacitatea de Absorbţie m e d ic in a le p ro te ja re a d a n tu rii d e a c ţiu n e a a c id u lu i a c e tic
• reducerea speciilor reactive de oxigen: protejează celulele şi
a Radicalilor liberi de Oxigen) de 5.500 unităţi/100g. Pentru comparaţie, • t a b le te v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e • t a b le t e e a s y -t o -s w a llo w , u ş o r d e în g h iţ it componentele celulare împotriva stresului oxidativ
coacăzele au valoare ORAC de 2.300 unităţi/100g. • a ju n g e p â n ă la 9 0 d e z ile d e a d m in is tra re • a ju n g e p â n ă la 6 0 d e z ile d e a d m in is tra re • reducerea durerilor si tume¿erii la nivel osteoarticular, renal şi
Contribuie la Contribuie la gastrointestinal:
Contribuie la
• protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ • controlul masei corporale (reduce grăsimea abdominală, circumferinţa » ajută la reducerea TNFα, prostaglandinei E2, interleukinei IL-1b
• protejarea structurii ADN-ului, Àuidităţii şi permeabilităţii membranelor
• îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor cerebrale, pulmonare, digestive, taliei): » modulează acţiunea ciclooxigenazei COX2 şi COX1
celulare: creşte capacitatea antioxidantă a organismului
hepatice, uro-genitale » ajută la păstrarea senzaţiei de saţietate postprandială un timp mai • protecţia sistemului ocular prin capacitatea de a traversa bariera
• reducerea senzaţiei de foame datorită indicelui glicemic scăzut
• protecţia cardiovasculară: reglează metabolismul lipidic, îndelungat prin încetinirea evacuării gastrice hemato-retiniană: îmbunătăţeşte Àuxul sangvin capilar, acuitatea şi
• protejarea sistemului vascular: reduce afectarea endoteliului vascular
reduce peroxidarea lipidică şi depunerile de colesterol la nivelul • ameliorarea pro¿lului lipidic şi a depozitelor arteriale de colesterol: acomodarea vizuală la distanţă, reduce oboseala oculară şi pierderea
şi peroxidarea LDL în peretele vascular
endoteliului vascular » ajută la reducerea nivelului LDL şi VLDL – colesterol capacităţii de focalizare a obiectelor apropiate, protejează fotoreceptorii
Compoziţie / 2 capsule • menţinerea elasticităţii şi fermităţii pieli (stimulează sinteza şi reface • sănătatea sistemului renal şi osteoarticular: retinieni contra agresiunii radiaţiilor UV
Açai (Euterpe oleracea)(extract standardizat din fruct, garantat colagenul şi elastina), protejează împotriva razelor UV » ajută la reducerea acumulărilor de acid uric • creşterea rezistenţei ¿zice, reducerea durerilor articulare şi musculare
10% polifenoli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040mg • îmbunătăţirea acuităţii vizuale » contribuie la menţinerea pH-ului normal al organismului după efort ¿zic intens: reduce nivelul de acid lactic apărut în urma
Mod de administrare • îmbunătăţirea digestiei suprasolicitării musculaturii
Compoziţie / 3 tablete • protecţia sistemului cardiovascular: reduce peroxidarea LDL în peretele
Câte 2 capsule de 1-2 ori/zi sau conform recomandării consultantului de Vitamina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250mg • eliminarea toxinelor metabolice
specialitate. • reducerea acţiunii bacteriilor şi fungilor vascular
Curcuma (Curcuma longa)(extract concentrat din rădăcină) . . . . . 300mg • îmbunătăţirea elasticităţii şi hidratării pieli , menţinerea tonusului,
Ceai verde (Camellia sinensis)(extract standardizat din frunză 5:1, Compoziţie / 2 tablete reducerea degradării colagenului şi a formării ridurilor
garantat 50% polifenoli). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250mg Oţet de mere (pudră concentrată cu minim 35% aciditate sub
Ghimbir organic (Zingiber of¿cinale)(extract concentrat din formă de acid acetic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000mg Compoziţie / 1 capsulă
rădăcină 4:1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200mg Astaxanthin (Haematococcus pluvialis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12mg
Mod de administrare
Struguri (Vitis vinifera) Mod de administrare
Câte 2 tablete/zi la masă sau conform recomandării consultantului de
(extract din coajă, garantat 25% polifenoli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150mg Câte 1 capsulă/zi la masă sau conform recomandării consultantului de
specialitate.
Vitamina E (gama-tocoferol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100mg specialitate.
Armurariu (Silybum marianum)(extract concentrat din seminţe). . . . 80mg Atentie: A nu se păstra la frigider.
Struguri (Vitis vinifera)(Leucoselect®, extract standardizat din
sâmburi, garantat 95% polifenoli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50mg
Măslin (Olea europaea)(Oleaselect®, extract din fruct). . . . . . . . . . . 30mg
Luteină (esteri luteinici din petale de Crăiţe)(Tagetes erecta) . . . . . . . 5mg
Licopină (100% Natural Lyc-O-Mato®)(Solanum lycopersicum). . . . . 2mg
Mod de administrare
Câte 1-3 tablete/zi la masă sau conform recomandării consultantului de
specialitate.

8 Antiaging & Beauty www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Antiaging & Beauty 9
B e t a C a r o t e n e 2 5 0 0 0 U I B u r d o c k ( B r u s t u r e ) C a l i  o r a ® C a l e n d u l a G e l C a y e n n e

4 2 5 m g ( A r d e i - i u t e ) 4 5 0 m g

50 capsule moi 100 capsule vegetale 28.35g 100 capsule vegetale

V ita m in a A p e n tru m e n ţin e re a s ă n ă tă ţii o c h ilo r, p ie lii ş i a C o n trib u ie la m e n ţin e re a s ă n ă tă ţii p ie lii, p ă ru lu i ş i la fu n c ţio n a re a G e l d e G ă lb e n e le , c u a c ţiu n e c a lm a n tă ş i re p a ra to a re la n iv e lu l A ju tă la c o n tro lu l g re u tă ţii c o rp o ra le , la îm b u n ă tă ţire a c irc u la ţie i

m u c o a s e lo r. n o rm a lă a s is te m u lu i d ig e s tiv . p ie lii. s a n g v in e ş i a s ă n ă tă ţii g a s tro in te s tin a le .

• c o n ţ in e 1 5 m g b e t a -c a r o t e n , s u r s ă d e v it a m in a A • c o n ţin e B ru s tu re , 4 2 5 m g /c a p s u lă • c o n ţin e 1 0 % e x tra c t d e G ă lb e n e le • c o n ţin e A rd e i iu te , 4 5 0 m g /c a p s u lă

• c a p s u le m o i p e n tru a d m in is tra re u ş o a ră • c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e • s e a b s o a rb e ra p id ş i n u la s ă u rm e u le io a s e • g a ra n ta t 1 0 0 0 0 0 H e a t U n its

• a ju n g e p â n ă la 5 0 d e z ile d e a d m in is tra re
Contribuie la Contribuie la • c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e

Contribuie la • detoxi¿erea organismului: • calmarea pieli iritate • a ju n g e p â n ă la 5 0 d e z ile d e a d m in is tra re

• menţinerea sănătăţii pieli şi a mucoaselor » ajută la eliminarea toxinelor prin transpiraţie şi diureză • regenerarea pieli în arsuri determinate de soare şi vânt Contribuie la
• metabolismul normal al ¿erului » îmbunătăţeşte drenarea limfatică • susţinerea proceselor reparatorii post-expunere la radiaţii UV • controlul greutăţii corporale normale:
• menţinerea vederii normale • menţinerea sănătăţii pieli şi a părului: • menţinerea unui grad optim de hidratare la nivel cutanat » capsaicina accelerează arderile celulare şi termogeneza
• funcţionarea normală a sistemului imunitar » reglează funcţiile glandelor sebacee şi a foliculilor de păr • protejarea tenului şi reducerea semnelor fotoîmbătrâniri • îmbunătăţirea oxigenării ţesuturilor (efect vasodilatator)
• procesul de diferenţiere celulară • îmbunătăţirea funcţiilor sistemului digestiv: • reducerea manifestărilor acneei • îmbunătăţirea sănătăţii gastrointestinale:
» îmbunătăţeşte drenarea hepato-biliară » asigură protecţie şi lubri¿ere: stimulează producţia de mucus
Compoziţie / 1 capsulă Compozitie / tub (28.35g)
» susţine echilibrul Àorei intestinale prin acţiune prebiotică » echilibrează sistemul imunitar: CAY-1 (saponina prezentă în Ardeiul
Beta-caroten 100% aqua (apă puri¿cată)
iute) afectează integritatea membranei celulelor fungice
(sursă de vitamina A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15mg Compoziţie / 1 capsulă alcohol denat.
» creşte absorbţia nutrienţilor la nivel digestiv
Brusture (Arctium lappa)(rădăcină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425mg Caledula of¿cinalis extract (extract de Gălbenele) (10%)
Mod de administrare
Hamamelis virginiana water (0.75%) Compoziţie / 1 capsulă
Câte 1 capsulă/zi la masă cu 200ml de apă sau conform recomandării Componente bioactive
sodium hydroxide Ardei-iute (Capsicum annuum)(100000 HU). . . . . . . . . . . . . . . . . . 450mg
consultantului de specialitate. prebiotice (fructo-oligozaharide - FOS, inclusiv inulină), mucilagii,
carbomer
Conform opiniei ştiinţi¿ce SCF/EFSA - Comitetul Ştiinţi¿c pentru polifenoli (acid cafeic, acid clorogenic, arctin, arctigenin), poliacetilene, Mod de administrare
Alimente/Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentului, nivelul sitosterol, stigmasterol, Àavonoizi Mod de utilizare Câte 1 capsulă de 2 ori/zi la masă cu 200ml de apă sau conform
superior sigur pentru beta-caroten este de 15mg/zi. Adulţi şi copii peste 2 ani: se aplică gelul pe zona afectată şi se repetă recomandării consultantului de specialitate.
Mod de administrare
la nevoie.
Câte 1 capsulă de 3 ori/zi la masă cu 200ml de apă sau conform
Copii sub 2 ani: doar la recomandarea consultantului de specialitate.
recomandării consultantului de specialitate.
Înainte de utilizare se recomandă, persoanelor cu hipersensibilitate,
testarea pe o suprafaţă mică de piele.
Contraindicaţii
A nu se aplica în zona sânului de către femeile care alăptează.

10 Antiaging & Beauty www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Antiaging & Beauty 11
C o m p l e t e B o d y F a m i l - E ®

C l e a n s e K i t

Formula 1: 120 capsule vegetale;


Formula 2: 40 capsule vegetale;
Formula 3: 60 capsule vegetale 60 capsule moi

F o r m u l ă c o m p l e x ă ș i e c h i l i b r a t ă p e n t r u » creşte conţinutul de apă la nivel intestinal Formula 2 – Liver Cleanse Formula Formula 3 – Metal Cleanse Formula Păpădie (Taraxacum of¿cinale)(extract C o n ţ i n e t o a t e c e l e 8 f o r m e d e v i t a m i n a E

d e t o x i  e r e a g e n e r a l ă a o r g a n i s m u l u i p r i n (efect osmotic) Ficatul este considerat principalul organ Ajută la detoxi¿erea organismului de din rădăcină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15mg c u r o l î n r e d u c e r e a s t r e s u l u i o x i d a t i v .

a c ț i u n e t r i p l ă î n 1 4 z i l e .
» reduce reabsorbţia apei din tractul de detoxi¿ere al organismului. Acesta metale grele. Anghinare (Cynara scolymus)(extract • c o n ţ i n e 4 f o r m e d e t o c o f e r o l i : d - a l f a ,

C o m p l e t e B o d y C l e a n s e K i t a j u t ă l a
gastrointestinal îndeplineşte peste 500 funcţii ¿ziologice • eliminarea din organism a metalelor grele din frunză) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15mg d - b e t a , d - g a m a , d - d e l t a

î m b u n ă t ă ţ i r e a c a l i t ă ț i i v i e ț i i , c r e ș t e r e a
» reduce spasmele intestinale cum ar ¿ metabolizarea proteinelor şi a (în special plumb, mercur, cadmiu) şi Formula 3 – Metal Cleanse Formula • c o n ţ i n e 4 f o r m e d e t o c o t r i e n o l i : d - a l f a ,

» înmoaie şi lubri¿ază bolul fecal carbohidraţilor, sinteza şi stocarea unor radioactive, precum şi a altor poluanţi: (Compoziţie / 4 capsule)
din mediu, reziduuri alimentare, produse
i m u n i t ă ț i i ș i e n e r g i e i , a c a p a c i t ă ț i i d - b e t a , d - g a m a , d - d e l t a

» îmbunătăţeşte evacuarea bilei şi vitamine, reglarea nivelului unor hormoni şi Ecoganic™ complex de chelatare
cosmetice, produse secundare industriale,
•
(amestec de pectină modi¿cată din
a n t i o x i d a n t e ș i a d a p t o g e n e a c o n ţ i n e E V N o l S u p r a B i o ™ ˝ , e x t r a c t

stimulează secreţiile digestive (stomac, sinteza unor antioxidanţi, producerea bilei


o r g a n i s m u l u i .

vezică biliară, pancreas) necesară digestiei grăsimilor. pesticide, apa menajeră, plombe dentare din citrice şi complex alginat obţinut din
p a t e n t a t d e E x c e l V i t e , I n c .

• a j u t ă l a d e t o x i  e r e a g e n e r a l ă a

• protejarea mucoasei intestinale: • îmbunătăţirea funcţiilor hepatice: amalgam, ustensile de gătit etc. alge marine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500mg • c a p s u l e m o i p e n t r u a d m i n i s t r a r e u ş o a r ă

» faciliteză chelatarea metalelor şi a Coriandru (Coriandrum sativum) •


» creşte secreţia de mucus gastrointestinal » susţine detoxi¿erea hepatică: ajută la
o r g a n i s m u l u i p r i n a c ț i u n e t r i p l ă î n d o a r a j u n g e p â n ă l a 6 0 d e z i l e d e a d m i n i s t r a r e

» menţine hidratarea mucoasei intestinale


altor poluanţi toxici la nivelul întregului (extract). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250mg Contribuie la
metabolizarea şi eliminarea din organism
1 4 z i l e , f ă r ă d e s h i d r a t a r e ș i p i e r d e r e a

organism în sistemul circulator şi Orz-verde (Hordeum vulgare) . . . . . . . .250mg • protejarea celulelor împotriva stresului
n u t r i e n ț i l o r e s e n ț i a l i
» menţine structura mucoasei colonului a metalelor grele, a compuşilor nocivi din
eliminarea acestora din organism, oxidativ
• e  c i e n ț ă c r e s c u t ă d a t o r i t ă c o m p o z i ț i e i
(acidul butiric, rezultat din fermentaţia fumul de ţigară, pesticidelor, alcoolului, Mod de administrare
reducând reabsorbţia lor la nivel digestiv
e c h i l i b r a t e
¿brelor solubile sub acţiunea bacteriilor acumulărilor toxice de medicamente - Formula 1: câte 4 capsule dimineaţa şi 4 Compoziţie / 1 capsulă
şi depunerea în organele vitale
• c o n ț i n e E c o g a n i c ™ , c o m p l e x d e c h e l a t a r e
prietenoase, este sursă de energie pentru inclusiv chimioterapice, hormonilor în capsule seara, cu cel puţin 250ml de apă, timp D-gama tocoferol (din amestec
• menţinerea capacităţii naturale de detoxi¿ere
regenerarea colonocitelor) exces etc. de 14 zile. complex de tocoferol furnizând
a organismului (¿cat, rinichi, piele, limfă) prin
( a m e s t e c d e p e c t i n e d i n c i t r i c e ș i c o m p l e x

a l g i n a t o b ț i n u t d i n a l g e m a r i n e ) , u ș o r • reducerea meteorismului abdominal produs » reduce stresul oxidativ: participă la evitarea supraîncărcării cu toxine Formula 2: câte 1 capsulă dimineaţa şi 1 d-alfa, d-beta, d-gama,
a b s o r b i t î n  u x u l s a n g v i n d a t o r i t ă de fermentaţia intestinală excesivă (efect biosinteza hepatică a glutationului, cu rol capsulă seara, cu 250ml de apă, timp de 7 d-delta tocoferoli). . . . . . . . . . . . . . . . .250mg
carminativ) puternic antioxidant Compoziţie / kit
g r e u t ă ț i i s a l e m o l e c u l a r e m i c i
zile, apoi câte 1 capsulă dimineaţa, 1 capsulă Vitamina E (d-alfa tocoferol)
• îmbunătăţirea acţiunii probioticelor la nivelul » păstrează structura normală a ¿catului Formula 1 – Fiber Formula
• a d a o s d e e x t r a c t d e C o r i a n d r u ș i p u l b e r e
la pranz şi 1 capsulă seara, cu 250ml de apă, (amestec complex de
colonului în urma distrucţiei hepatocitelor: scade (Compoziţie / 4 capsule)
timp de cel puţin 7 zile. tocoferol/EVNol SupraBio™) . . . . . . .(41mg)
Psyllium (Plantago ovata)(învelişul
d e O r z - v e r d e p e n t r u î m b u n ă t ă ţ i r e a

• îmbunătăţirea metabolismului colesterolului cicatrizarea ¿broasă a ¿catului Formula 3: câte 4 capsule/zi cu 250ml de apă, Amestec de tocotrienoli
seminţelor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1300mg
e f e c t e l o r c o m p l e x u l u i d e c h e l a t a r e

la nivel hepatic: » reglează rata de distrugere hepatică a timp de 14 zile.


E c o g a n i c ™
Ovăz (Avena sativa)(tărâţe). . . . . . . . . .400mg (d-alfa, d-beta, d-gama, d-delta)
» creşte rata de transformare a colesterolului globulelor roşii, sinteza ureei, a acidului
• c
FOS (fructo-oligozaharide). . . . . . . . . . . .40mg (din EVNol SupraBio™) . . . . . . . . . . . .38mg
Contraindicaţii
a p s u l e v e g e t a l e , r e c o m a n d a t e î n d i e t e l e

hepatic în acizi biliari: prin fermentarea uric, a albuminei, a glicogenului şi a


v e g e t a r i e n e / v e g a n e
Nalbă-mare (Althaea of¿cinalis)(extract). .8mg Formula 1: A nu se administra persoanelor Mod de administrare
¿brelor sub inÀuenţa Àorei intestinale se proteinelor de coagulare (protrombină,
Contribuie la Mentă (Mentha piperita)(frunză) . . . . . . . .8mg diagnosticate cu obstrucţie intestinală. A se Câte 1 capsulă/zi la masă sau conform
sintetizează acizi graşi cu lanţ scurt (acid ¿brinogen, heparină)
Formula 1 – Fiber Formula Gumă de Guar (Cyamopsis tetragonoloba)8mg administra cu 2 ore înainte sau la 2 ore după recomandării consultantului de specialitate.
acetic, propionic, butiric, valeric etc.) care » reglează nivelul bilirubinei, a colesterolului
Ajută la procesul natural de detoxi¿ere a Formula 2 – Liver Cleanse Formula ce s-au administrat medicamente alopate sau
reduc absorbţia acizilor biliari la nivelul hepatic şi biliar, reduce peroxidarea lipidică
colonului. (Compoziţie / 1 capsulă) Contraindicaţii
ileonului şi îi elimină prin fecale » îmbunătăţeşte digestia prin efect coleretic: alte suplimente alimentare.
• stimularea tranzitului intestinal şi detoxi¿erea Armurariu (Silybum marianum) A se administra persoanelor care se pregătesc
• reducerea absorbţiei intestinale a glucozei stimulează secreţia biliară cu rol în Formula 2: A nu se administra femeilor
(seminţe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123mg pentru sau care se refac după intervenţii
colonului: • reducerea excesului ponderal: însărcinate, persoanelor diagnosticate cu
îmbunătăţirea peristaltismului intestinal Brusture (Articum lappa)(extract din chirurgicale doar la recomandarea unui
» leagă şi elimină din colon substanţe » induce starea de saţietate fără a creşte blocaj al canalelor biliare, litiază biliară,
• îmbunătăţirea pro¿lului lipidic (reduce LDL- rădăcină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35mg specialist.
toxice (metale grele, pesticide, dioxină, aportul caloric ulcere gastrice sau hiperaciditate, afecţiuni
colesterolul, colesterolul total, trigliceridele, Boldo (Peumus boldus)(extract din
mucegaiuri, neurotoxine, alcool, acizi biliari » reduce absorbţia intestinală a grăsimilor frunză). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25mg hepatice grave, colecistită acută sau obstrucţii
creşte HDL-colesterolul)
secundari etc.) Curcuma (Curcuma longa)(extract din intestinale.
rădăcină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20mg

12 Antiaging & Beauty www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Antiaging & Beauty 13
F l o r a s o n e ® F o o d C a r o t e n e ™ G o j i B e r r y S E G r e e n C o f f e e B e a n

E c z e m a C r e a m 2 5 0 0 0 U I 4 0 0 m g

28.35g 30 capsule 60 capsule vegetale (Vcaps®) 60 capsule vegetale

S u s ţ in e p r o c e s e le d e r m a t o -r e p a r a t o r ii. F o rm u lă c o m p le x ă p e b a z ă d e v ita m in a A • menţinerea vederii normale: F ru c tu l lo n g e v ită ţii, c u p u te rn ic e fe c t A ju tă la re d u c e re a d e p o z ite lo r d e g ră s im e • protecţia hepatică:
• c o n ţin e 1 0 % C a rd io s p e rm u m h a lic a c a b u m p e n tru m e n ţin e re a s ă n ă tă ţii o c h ilo r, p ie lii » reduce riscul de apariţie şi evoluţie a a n tio x id a n t. d in o rg a n is m ş i la re g la re a n iv e lu lu i d e » ajută la reducerea cicatrizării ¿broase
• a lte rn a tiv ă n a tu ra lă a c o rtiz o n u lu i ş i a m u c o a s e lo r. tulburărilor apărute la nivelul cristalinului, • e x tra c t s ta n d a rd iz a t d in fru c t d e G o ji, g lu c o z ă s a n g v in ă . a ¿catului: scade activitatea celulelor
retinei şi maculei la vârstnici: reduce hepatice stelate
Contribuie la • f o rm u lă u n ic ă c e c o n ţin e to ţi c a ro te n o iz ii 4 0 0 m g /c a p s u lă • c o n ţin e e x tra c t d in b o a b e d e C a fe a v e rd e ,
oxidarea cisteinei (la nivel retinian cisteina • menţinerea în limite normale a tensiunii
• protecţia antimicrobiană e s e n ţ ia li: b e t a -c a r o t e n , a lf a -c a r o t e n , • g a ra n ta t 4 0 % p o liz a h a rid e 4 0 0 m g /c a p s u lă
este transformată în glutation, un puternic arteriale
• susţinerea proceselor dermato-reparatorii c rip to x a n tin ă , z e a x a n tin ă ş i lu te in ă în • c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le • g a ra n ta t 5 0 % a c id c lo ro g e n ic (G C A ® )
antioxidant) • îmbunătăţirea stării de spirit şi a capacităţii
postexpunere la radiaţii UV c o n c e n tra ţii o p tim e v e g e ta rie n e /v e g a n e • a c id u l c lo ro g e n ic (G C A ® ) e s te o b ţin u t
» protejează ochiul de efectele nocive ale mentale (inclusiv la persoanele vârstnice)
• refacerea stratului lipidic al pieli , ca urmare • c o n ţin e v ita m in a A 1 5 m g /c a p s u lă s u b • a ju n g e p â n ă la 6 0 d e z ile d e a d m in is tra re p r in t r -u n p r o c e d e u p a t e n t a t d e A p p lie d
radiaţiilor ultraviolete, lucrul la calculator, • stimularea sistemului de apărare celulară
a acţiunii degresante a săpunurilor şi a f o r m a p r e c u r s o r ilo r a lf a -c a r o t e n , b e t a -
Contribuie la F o o d s S c ie n c e , In c . d in C a fe a v e rd e p u ră
privitul îndelungat la televizor (luteina
detergenţilor c a ro te n ş i c rip to x a n tin ă c a re s e tra n s fo rm ă
• reducerea stresului oxidativ: îmbunătăţeşte (n e p ră jită s a u p ro c e s a tă , c u ltiv a tă e c o lo g ic ) Compoziţie / 1 capsulă
şi zeaxantina din structura retinei şi
• hidratarea, calmarea şi regenerarea pieli în o rg a n is m în fo rm a a c tiv ă d e v ita m in a acţiunea enzimelor superoxid dismutază, • c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le Cafea verde (Coffea spp) (extract din
cristalinului, cu concentraţie maximă
• reducerea manifestărilor acneei A (re tin o l) glutation peroxidază şi catalază v e g e ta rie n e /v e g a n e boabe, garantat 200mg [50%] acid
la nivelul maculei, au un efect puternic
• stimularea libidoului: creşte nivelul de clorogenic GCA®) . . . . . . . . . . . . . . . .400mg
Compozitie / 1 tub (28.35 g) • c o n ţ in e b e t a -c a r o t e n c u a b s o r b ţ ie ş i
antioxidant) Cafeaua verde conţine o cantitate mare de
aqua (apă puri¿cată) e  c ie n ţă c re s c u te d e o a re c e e s te o b ţin u t
» menţine acuitatea vizuală nocturnă şi testosteron antioxidanţi, printre care şi acidul clorogenic Componente bioactive
glycol stearate d in a lg a r o ş ie D u n a lie lla s a lin a p r in t r -u n
capacitatea de distingere a culorilor • protecţia hepatică, neuronală şi imunitară care ajută la încetinirea procesului de acid clorogenic (GCA®) şi metaboliţi acestuia
Cardiospermum halicacabum p ro c e s s p e c i c ş i c o m p le x (s p a rg e re a • funcţionarea normală a sistemului imunitar • menţinerea vascularizaţiei normale a retinei îmbătrânire. (de ex.: acizi ferulic, isoferulic, cafeic, hipuric,
Àower/leaf/vine extract (extract de p e re te lu i c e lu la r p rin ş o c o s m o tic ş i • procesul de diferenţiere celulară • creşterea nivelului de energie al organismului cumaric şi vanilic)
Contribuie la
Cardiospermum halicacabum)(10%) p ro c e s e te rm ic e s u c c e s iv e ) • reducerea descuamării celulelor epiteliale ale Compoziţie / 1 capsulă • reducerea depozitelor de grăsime din Mod de administrare
glycerin Contribuie la mucoasei tractului urinar care favorizează Goji (Lycium barbarum)(extract organism: Câte 1 capsulă de 2 ori/zi înainte de masă
stearyl heptanoate • reducerea de¿citului de vitamina A cauzat de precipitarea sărurilor minerale standardizat din fruct, garantat » ajută la stimularea arderii acizilor graşi sau conform recomandării consultantului de
cetyl alcohol diete sărace în grăsimi şi de administrarea 40% polizaharide) . . . . . . . . . . . . . . . .400mg » ajută la reducerea sintezei, menţinerii şi
Compoziţie / 1 capsulă specialitate.
paraf¿num liquidum (ulei mineral) medicamentelor hipolipemiante Goji (Lycium barbarum)(pudră din fruct
Vitamina A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15mg depozitării trigliceridelor şi a colesterolului
isopropyl myristate • metabolismul normal al ¿erului întreg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100mg • reglarea nivelului glucozei şi la reducerea Contraindicaţii
100% beta-caroten natural din
benzyl alcohol (1%) • menţinerea sănătăţii pieli şi a mucoaselor: A se administra persoanelor diagnosticate
Dunaliel a salina (algă) oferind Mod de administrare complicaţiilor date de creşterea acesteia
potassium hydroxide (0.55%) » protejează structura pieli şi a mucoaselor cu diabet sau care folosesc medicaţie
15000mcg beta-caroten, 470mcg Câte 1 capsulă de 1-3 ori/zi sau conform din sânge:
de acţiunea radicalilor liberi rezultaţi în » ajută la reducerea absorbţiei glucozei
alopată pentru controlul glicemiei doar la
Mod de utilizare alfa-caroten, 115mcg criptoxantină, recomandării consultantului de specialitate.
urma expunerii la radiaţiile ultraviolete: la nivel intestinal şi la îmbunătăţirea recomandarea unui specialist.
Adulţi şi copii peste 2 ani: se aplică crema 90mcg zeaxantină, 70mcg luteină şi
reduce deteriorarea membranelor celulare Contraindicaţii sensibilităţii celulelor la insulină Atenţie: Fiecare capsulă conţine o cantitate
pe zona afectată de maxim 4 ori/zi. 1mcg licopină
şi a ADN-ului, stimulează repararea A nu administra femeilor însărcinate. » ajută la reducerea eliberării glucozei şi a
mică de cafeină, mai puţin de 16mg, cantitate
Se masează uşor. Wild Yam (Dioscorea vil osa)
distrugerilor oxidative ale ADN-ului prin stocării acesteia în ¿cat ce se regăseşte într-un sfert de cană de ceai
Copii sub 2 ani: doar la recomandarea Morcov (Daucus carota)(suc)
reducerea enzimei ornitin decarboxilază » ajută la absorbţia musculară a glucozei
verde.
consultantului de specialitate. Roşii (Solanum lycopersicum)(pudră)
Înainte de utilizare se recomandă, persoanelor şi a proteinei PCNA-antigen nuclear de Spirulină (Spirulina platensis) • protejarea celulelor împotriva stresului
cu hipersensibilitate, testarea pe o suprafaţă proliferare celulară oxidativ
» menţine nivelul de colagen: reduce Mod de administrare
mică de piele.
acţiunea enzimei colagenazei, enzimă Câte 1 capsulă/zi la masă cu 200ml de apă
Contraindicaţii implicată în distrugerea şi degradarea sau conform recomandării consultantului de
A nu se aplica în zona sânului de către femeile colagenului specialitate.
care alăptează.

14 Antiaging & Beauty www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Antiaging & Beauty 15
G r e e n T e a H a i r B l e n d ™ H y d r a p l e n i s h ® M a n g o s t e e n N o n i F r u i t S E

5 0 0 m g P l u s M S M 5 0 0 m g 5 0 0 m g

100 capsule 100 capsule vegetale 60 capsule vegetale (Vcaps®) 60 capsule vegetale 60 capsule vegetale (Vcaps®)

A n tio x id a n t ş i p ro te c to r c a rd io v a s c u la r. F o r m u lă c o m p le x ă  t o -h o m e o p a t ă p e n t r u A s o c ie re d e in g re d ie n te c e o fe ră » îmbunătăţeşte mobilitatea articulaţiei: F ru c t c e c o n ţin e a n tio x id a n ţi n a tu ra li, M e n ţin e to n u s u l g e n e ra l a l o rg a n is m u lu i

• c o n ţin e e x tra c t s ta n d a rd iz a t a p o s d in re d u c e re a c ă d e rii p ă ru lu i ş i s tim u la re a p ro p rie tă ţi s u p e rio a re p e n tru m e n ţin e re a creşte gradul de lubri¿ere prin menţinerea c u ro l în m e n ţin e re a im u n ită ţii la n iv e l o p tim .

fru n z ă d e C e a i v e rd e , 5 0 0 m g /c a p s u lă c re ş te rii a c e s tu ia . a s p e c tu lu i tâ n ă r a l p ie lii ş i s u s ţin e re a vâscozităţii lichidului sinovial o rg a n is m u lu i. • e x tra c t s ta n d a rd iz a t d in fru c t d e N o n i,

• g a ra n ta t 5 0 % p o life n o li • c o m p o z iţie c o m p le x ă p e b a z ă d e e x tra c te s ă n ă tă ţii a rtic u la ţiilo r. » protejează cartilajele împotriva • c o n ţin e e x tra c t s ta n d a rd iz a t d e 5 0 0 m g /c a p s u lă
(3 0 % c a te c h in e d in c a re 1 5 % E G C G
d in p la n te m e d ic in a le ş i c o m p o n e n te • c o n ţin e B io C e ll C o lla g e n ® 5 0 0 m g /c a p s u lă , distrugerilor provocate de unele enzime M a n g o s ta n , 5 0 0 m g /c a p s u lă • g a r a n t a t 3 -4 % p o liz a h a r id e
[g a la t d e e p ig a lo c a te c h in ă ])
h o m e o p a te o b ţ in u t p r in t r -u n p r o c e s p a t e n t a t d e (de ex: colagenaza degradează • a re v a lo a re O R A C 1 7 5 0 u n ită ţi/c a p s u lă • c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le
• c a t e c h in e le m e n ţ in A T P -u l c e lu la r la u n
• c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le B io C e ll T e c h n o lo g y L L C
colagenul) • g a ra n ta t 7 5 m g x a n to n e şi 1 0 0 m g v e g e ta rie n e /v e g a n e
n iv e l rid ic a t p e p a rc u rs u l z ile i

• a ju n g e p â n ă la 1 0 0 d e z ile d e a d m in is tra re
v e g e ta rie n e /v e g a n e • B io c e ll C o lla g e n ® c o n ţin e c o la g e n
BioCell Collagen® - studii clinice: p o life n o li
Contribuie la
Contribuie la h id ro liz a t tip II, a c id h ia lu ro n ic ş i s u lfa t *Ingestion of BioCell Collagen®, a novel hydrolyzed chicken • c a p s u l e v e g e t a l e , r e c o m a n d a t e î n d i e t e l e
• susţinerea sistemului imunitar
Contribuie la
• creşterea părului şi reducerea căderii d e c o n d ro itin ă , s u lfa t c u m a s ă m o le c u la ră sternal cartilage extract; enhanced blood microcirculation v e g e ta rie n e /v e g a n e • menţinerea tensiunii arteriale normale:
• reducerea stresului oxidativ: neutralizează
radicali liberi acestuia cauzată de de¿cit de vitamine şi m ic ă , p e n tru a b s o rb ţie in te s tin a lă ra p id ă ,
and reduced facial aging signs, Schwartz, Stephen R., and • a j u n g e p â n ă l a 6 0 d e z i l e d e a d m i n i s t r a r e îmbunătăţeşte relaxarea vasculară
minerale, de stres, dereglări hormonale, şi Joosang Park. Clinical interventions in aging 7 (2012): 267.
• echilibrarea imunitară e  c ie n ţă ş i s ta b iliz a re la n iv e l a rtic u la r
Contribuie la • îmbunătăţirea stării emoţionale: participă la
• protecţia cardiovasculară: reduce formarea de scăderea imunităţii **Effect of the novel low molecular weight hydrolyzed
• menţinerea structurii ¿rului de păr, protejarea • B io c e ll C o lla g e n ® a re a c ţiu n i d o v e d ite c lin ic
chicken sternal cartilage extract, BioCell Collagen, on • protejarea structurii ADN-ului celular prin sinteza serotoninei
trombilor, protejează endoteliul vascular şi
favorizează vasodilataţia pieli şi a unghiilor • c o n ţin e M S M (O p tiM S M ® ), 2 5 0 m g / improving osteoarthritis-related symptoms: a randomized, reducerea stresului oxidativ • inhibarea mecanismelor de producere a
• reducerea ciclooxigenazei-2 (COX-2) şi • reducerea formării mătreţii c a p s u lă , o b ţ in u t p r in t r -u n p r o c e s double-blind, placebo-controlled trial, Schauss, Alexander • reducerea reacţiilor alergice: reduce acţiunea senzaţiei de durere: participă la sinteza
lipooxigenazei-5 (5-LOX) • stimularea circulaţiei sangvine capilare p a te n ta t în S U A d e B e rg s tro m
G., et al., Journal of agricultural and food chemistry 60.16
pro-inÀamatoare a enzimei COX-2) şi a endor¿nelor
• reducerea capacităţii celulelor cu diviziune (2012): 4096-4101.
• îmbunătăţirea stării generale a organismului
anormală de a invada ţesuturi sănătoase: Compoziţie / 2 capsule N u tritio n , lid e r m o n d ia l în p ro d u c ţia d e prostaglandinei E2, reduce sensibilitatea
reduce procesul de neoangiogeneză Compoziţie / 2 capsule receptorilor de histamină şi serotonină • menţinerea tonusului general al organismului
Amestec patentat: . . . . . . . . . . . . . . . .1000mg m e t i l s u l f o n i l m e t a n
• îmbunătăţirea metabolismului lipidic şi glucidic Palmier-pitic (Serenoa repens)(fruct) • c a p s u l e v e g e t a l e , r e c o m a n d a t e î n d i e t e l e
BioCell Collagen® . . . . . . . . . . . . . . . .1000mg • protecţia sistemului cardiovascular: reduce Compoziţie / 1 capsulă
• controlul greutăţii corporale: activează Coada calului (Equisetum arvense) Colagen hidrolizat tip II . . . . . . . . . . . .600mg agregarea plachetară
termogeneza v e g e ta rie n e /v e g a n e Noni (Morinda citrifolia)
• relaxarea nervoasă (partea aeriană) Condroitină (sulfat) . . . . . . . . . . . . . . .200mg • funcţionarea normală a sistemului imunitar: (extract standardizat din fruct,
Năsturel (Nasturtium of¿cinale)(partea Contribuie la
Acid hialuronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100mg reduce acţiunea bacteriilor, virusurilor şi a garantat 3-4% polizaharide) . . . . . . . .500mg
Compoziţie / 1 capsulă aeriană) • îmbunătăţirea structurii şi aspectului pieli
MSM (Metilsulfonilmetan) fungilor
Ceai verde (Camelia simensis)(extract Ienupăr (Juniperus communis)(fruct) (elasticitate şi hidratare)*:
(OptiMSM®). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500mg • reducerea diviziunii celulare anormale: Componente bioactive
standardizat apos din frunză, garantat Salcie albă (Salix alba)(scoarţă) » menţine cantitatea optimă de colagen proxeronină, xeronină, aminoacizi, vitamine,
» induce moartea programată a celulelor
50% polifenoli [30% catechine]) . . . . .500mg Rozmarin (Rosmarinus of¿cinalis)(frunză) şi elastină: reduce acţiunea enzimei Mod de administrare minerale
Brusture (Arctium lappa)(rădăcină) Întreţinere: câte 2 capsule/zi anormale: activează caspazele 3 şi 9 şi
hialuronidază
Componente bioactive Lumânărică (Verbascum thapsus)(frunză) Intensiv: câte 4 capsule/zi sau conform citocromul c Mod de administrare
» menţine cantitatea de acid hialuronic
50% polifenoli: 30% catechine, din care 15% Câte 1 capsulă de 2-3 ori/zi la masă cu
Componente homeopate 100% naturale » îmbunătăţeşte circulaţia sangvină recomandării consultantului de specialitate. Compoziţie / 1 capsulă
galat de epigalocatechină (EGCG) 200ml de apă sau conform recomandării
fosfat de potasiu 3x, sulfat de potasiu 3x, » reduce formarea cheloidului în leziuni Mangostan (Garcinia mangostana)
Mod de administrare siliciu 6x ale pieli produse de arsuri, intervenţii (extract standardizat din coajă de consultantului de specialitate.
Câte 1 capsulă/zi la masă sau conform chirurgicale, traumatisme fruct, garantat 1750 unităţi ORAC,
recomandării consultantului de specialitate. Mod de administrare
• îmbunătăţirea structurii şi mobilităţii 75mg xantone, 100mg polifenoli) . . . .500mg
Câte 2 capsule de 2-4 ori/zi la masă cu
Contraindicaţii 200ml de apă sau conform recomandării articulaţiilor**:
Mod de administrare
Fiecare capsulă conţine aproximativ 40mg consultantului de specialitate. » participă la refacerea cartilajelor (colagenul
Câte 1 capsulă/zi la masă cu 200ml de apă
cafeină. A se administra persoanelor hidrolizat are o absorbţie intestinală rapidă,
diagnosticate cu hipertensiune arterială Contraindicaţii sau conform recomandării consultantului de
ceea ce duce la depunerea lui în cartilajul
sau afecţiuni cardiovasculare sau care A nu se administra copiilor sub 4 ani. A nu specialitate.
articular) şi la formarea condrocitelor (70%
administrează tratament alopat pentru aceste se administra mai mult de 4-6 săptămâni
afecţiuni doar la recomandarea unui specialist. consecutiv. din structura cartilajului este colagen)

16 Antiaging & Beauty www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Antiaging & Beauty 17
O p t i Z i n c ® P s o r i a  o r a ® S k i n B l e n d ™ S p i r u l i n a M i c r o - S u p e r C i t r i M a x ®

3 0 m g P s o r i a s i s C r e a m A l g a e 3 8 0 m g

60 capsule 28.35g 100 capsule vegetale 100 capsule 60 tablete

M e n țin e s ă n ă ta te a p ă ru lu i, a u n g h iilo r ș i P ro te c ţie a n tim ic ro b ia n ă . F o r m u lă c o m p le x ă  t o -h o m e o p a t ă c u S u rs ă n a tu ra lă d e p ro te in e . C o n trib u ie la re d u c e re a g re u tă ţii ş i a • reducerea riscurilor asociate excesului
a p ie lii ș i s u s țin e fu n c țio n a re a n o rm a lă a • c o n ţin e 1 0 % B e rb e ris a q u ifo liu m a c ţiu n e e  c ie n tă p e n tru s ă n ă ta te a ş i • c o n ţin e e x tra c t d in s p iru lin ă , 3 8 0 m g / in d ic e lu i d e m a s ă c o rp o ra lă . de greutate (tulburări cardiovasculare,
s is te m u lu i im u n ita r.
Contribuie la
fru m u s e ţe a p ie lii. c a p s u lă • c o n ţin e e x tra c t d in fru c t d e G a rc in ia imunitare, de coagulare sangvină,
• c o n țin e O p tiZ in c ® , in g re d ie n t p a te n ta t d e
• protecţia antimicrobiană a persoanelor cu • a s o c ie re c o m p le x ă d e e x tra c te d in p la n te ş i • g a ra n ta t 6 5 % p ro te in e c a m b o g ia , 6 2 5 m g /ta b le tă hormonale, hepatice, digestive, renale,
I n t e r H e a l t h N .I . , 3 0 m g / c a p s u l ă
piele sensibilă
co m p o n e n te h o m e o p a te osteoarticulare, respiratorii, multiplicări
Spirulina este o algă de culoare verde-albastră. • c o n ţin e S u p e r C itrim a x ® , e x tra c t p a te n ta t
• f o rm u lă îm b u n ă tă țită c u v ita m in a B 6 ,
• toni¿erea, calmarea şi hidratarea pieli iritate,
• c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le celulare anormale etc.)
Culoarea este dată de cei doi pigmenţi din d e I n t e r H e a l t h N .I ., s t u d i a t c l i n i c p e n t r u
v e g e ta rie n e /v e g a n e » atenuează creşterea stresului oxidativ şi a
a v a n d ro l d e c o fa c to r e n z im a tic
uscate şi exfoliate structura sa celulară, cloro¿la (verde) şi e fe c te le a s u p ra re d u c e rii g re u tă ţii
• a ju n g e p â n ă la 6 0 d e z ile d e a d m in is tra re
• a ju n g e p â n ă la 1 0 0 d e z ile d e a d m in is tra re rezistenţei la insulină
Compoziţie / 1 tub (28.35 g) ¿cocianina (albastru). c o rp o ra le *

Contribuie la » reduce produşii toxici de degradare a


Contribuie la • g a ra n ta t 6 0 % a c id h id ro x ic itric
aqua (apă puri¿cată) • menţinerea sănătăţii şi frumuseţii pieli : Contribuie la ţesutului adipos care sunt eliminaţi prin
OptiZinc® este o formă de zinc asociată Contribuie la
cu aminoacidul metionină, în raport de 1:1. glycol stearate » îmbunătăţeşte echilibrul hormonal, • reducerea stresului oxidativ (dezechilibru rinichi
L-Metionina este un aminoacid esenţial, având Berberis aquifolium extract (extract de între speciile reactive de oxigen şi • reducerea ratei de sinteză şi absorbţie a *Ef¿cacy of a novel, natural extract of (–)-hydroxycitric acid
eliminarea toxinelor, circulaţia sangvină,
cea mai mare biodisponibilitate la nivelul Struguri de Oregon)(10%) capacitatea antioxidantă a organismului) glucidelor şi a lipidelor: (HCA-SX) and a combination of HCA-SX, niacin-bound
elasticitatea şi hidratarea pieli chromium and Gymnema sylvestre extract in weight
organismului. Studiile au demonstrat o putere stearyl heptanoate care afectează structura şi funcţiile tuturor » reduce metabolizarea excesului de
» grăbeşte cicatrizarea rănilor provocate de management in human volunteers: A pilot study. Preuss,
de absorbţie şi o durată de acţiune mai mari cetyl alcohol organelor carbohidraţi în glucoză şi lipide şi absorbţia
comparativ cu alte forme de zinc testate.* acnee, înţepături de insecte, arsuri minore Harry G., et al. Nutrition Research 24.1 (2004): 45-58.
paraf¿num liquidum (ulei mineral) • detoxi¿erea organismului: susţine faza a acestora la nivelul intestinului subţire
• menţinerea sănătăţii părului, a unghiilor şi » reduce acumularea grăsimi subcutanate
isopropyl myristate II-a a detoxi¿erii hepatice prin efectul de (reduce enzimele alfa-amilaza pancreatică Compoziţie / 2 tablete
a pieli (celulită)
• menţinerea fertilităţii şi reproducerii normale benzyl alcohol (1%) glucuronidare al calciului (d-glucarat) şi alfa-glucozidaza intestinală) Super CitriMax® (Garcinia cambogia)
• menţinerea concentraţiilor normale de potassium hydroxide (0.56%) Compoziţie / 1 capsulă • menţinerea diviziunii celulare normale: » reduce acumularea de ţesut adipos prin (extract standardizat din fruct,
testosteron din sânge Amestec patentat: . . . . . . . . . . . . . . . . .465mg reduce modi¿cările ADN-ului celular şi transformarea excesului de glucide în acizi garantat 750mg [60%]
• funcţionarea normală a sistemului imunitar Mod de utilizare Brusture (Arctium lappa)(rădăcină) graşi şi stocarea acestora în adipocite
mitocondrial cauzate de radicali liberi acid hidroxicitric - HCA). . . . . . . . . . .1250mg
• funcţia cognitivă normală Adulţi şi copii peste 2 ani: se aplică crema Gotu Kola (Centella asiatica)(partea aeriană) (reduce acţiunea enzimei citrat liaza ATP-
• reducerea degradării ţesuturilor cauzată de Calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100mg
• menţinerea sănătăţii sistemului osos pe zona afectată de maxim 4 ori/zi. Ştevie creaţă (Rumex crispus)(rădăcină) îmbătrânire dependentă, cu rol în biosinteza acizilor
• menţinerea vederii normale Se masează uşor. Mod de administrare
• procesul de diviziune celulară Păpădie (Taraxacum of¿cinale)(rădăcină) graşi şi a colesterolului)
Copii sub 2 ani: doar la recomandarea Compoziţie / 2 capsule Câte 2 tablete/zi la masă, 1 tabletă dimineaţa
• sinteza normală de ADN Armurariu (Silybum marianum)(fruct) » reduce excesul de ţesut adipos prin
• protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ consultantului de specialitate. Înainte de Spirulină (Spirulina platensis) . . . . . . . .760mg şi 1 tabletă după amiază sau conform
Algă roşie (Chondrus crispus) stimularea transformării grăsimi depozitate
• metabolismul acido-bazic normal utilizare se recomandă, persoanelor cu Sodiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15mg recomandării consultantului de specialitate.
Trifoi-roşu (Trifolium pratense)(Àoare) în energie* (stimulează intrarea şi “arderea”
• metabolismul normal al carbohidraţilor, hipersensibilitate, testarea pe o suprafaţă mică Ardei iute (Capsicum annuum)(fruct) Componente bioactive acizilor graşi în mitocondriile celulare prin Contraindicaţii
macronutrienţilor, al acizilor graşi, al de piele.
vitaminei A Kelp (Laminaria spp.) pigmenţi antioxidanţi (cloro¿lă, ¿cocianină, reducerea nivelului enzimei malonil-CoA) A nu se administra femeilor însărcinate sau
• sinteza normală a proteinelor Contraindicaţii Sarsaparil a (Smilax spp.)(rădăcină) beta-caroten, zeaxantină, criptoxantină), acizi • reducerea apetitului şi a excesului alimentar: care alăptează.
* Chien, X. X., Zafra-Stone, S., Bagchi, M. and Bagchi, D. A nu se aplica în zona sânului de către femeile graşi linolenici şi gama linolenici, glicolipide, » induce starea de saţietate (reduce nivelul
(2006), Bioavailability, antioxidant and immune-enhancing Componente homeopate 100% naturale
care alăpteză. sulfolipide, polizaharide, acid aspartic, neuropeptidului Y în ţesutul hipotalamic şi
properties of zinc methionine. BioFactors, 27: 231–244. siliciu 6x, sulfat de calciu 3x, clorură de potasiu
aminoacizi, SOD, potasiu, fosfor, sodiu, sulf, rezistenţa la leptină)
3x, sulfat de potasiu 3x
Compoziţie / 1 capsulă calciu, magneziu, mangan, seleniu, vitaminele » reduce senzaţia de "foame emoţională”
Zinc (OptiZinc®)(zinc monometionină) . .30mg Mod de administrare E, K şi complex de B-uri (creşte nivelul serotoninei)
Vitamina B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20mg Câte 1 capsulă/zi la masă cu 200ml de apă
sau conform recomandării consultantului de Mod de administrare
Mod de administrare Câte 2 capsule de 3-4 ori/zi preferabil la masă
Câte 1 capsulă/zi la masă cu 200ml de apă specialitate.
sau conform recomandării consultantului de
sau conform recomandării consultantului de
specialitate. specialitate.

18 Antiaging & Beauty www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Antiaging & Beauty 19
S u p e r T r e m e l l a T e a T r e e O i l V i t a m i n E 4 0 0 U I

120 tablete vegetale ¿lmate 15ml 50 capsule moi

C iu p e rc ă m e d ic in a lă p e n tru îm b u n ă tă ţire a s ă n ă tă ţii ş i a s p e c tu lu i Compoziţie / 4 tablete U le i d in A rb o re d e c e a i c u e fe c te a n tim ic ro b ie n e . V it a m in a E , f o r m a n a t u r a lă - d -a lf a t o c o f e r o l, p e n t r u r e d u c e r e a

p ie lii. Tremella (Tremella fuciformis) • c o n ţin e u le i d in A rb o re d e c e a i 1 0 0 % p u r s tre s u lu i o x id a tiv .

• c o n ţin e e x tra c t a p o s d in T re m e lla , 3 0 0 m g /ta b le tă (extract din amestec apă: pulbere = 1:2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200mg • m in im 3 7 % t e r p e n in -4 -o l • c o n ţ i n e v i t a m i n a E , 2 6 8 .4 6 m g / c a p s u l ă

• c o n ţ in e e x t r a c t s t a n d a r d iz a t 1 0 % M a it a k e T D -F r a c t io n ® , 2 5 m g / Maitake TD-Fraction® (Grifola frondosa) • o rig in a r d in A u s tra lia • c o n ţ in e f o r m a n a t u r a lă d e v it a m in a E , d -a lf a t o c o f e r o l

(extract standardizat garantat 10% proteoglicani activi) . . . . . . . . 100mg


ta b le tă , c u ro l în p o te n ţa re a e fe c te lo r b e n e  c e
Contribuie la • c a p s u le m o i p e n tru a d m in is tra re u ş o a ră
Vitamina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80mg
• a s ig u ră o c o n c e n tra ţie ş i u n ra p o rt o p tim a l c o m p o n e n te lo r
• puri¿carea şi calmarea pieli (efect antimicrobian), inclusiv după • a ju n g e p â n ă la 5 0 d e z ile d e a d m in is tra re

b io a c tiv e d in c e le d o u ă e x tra c te Componente bioactive înţepături de insecte Contribuie la


• c o n ţin e p o liz a h a rid e c u m a s ă m o le c u la ră m ic ă , fa v o riz â n d tre c e re a glucurono-xilomanan (polizaharidă cu lanţ principal 1,3 α-D-manan şi • încetinirea procesului de îmbătrânire al pieli (efect antioxidant) • protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ
p rin m e m b ra n e le c e lu la re ş i c re ş te re a b io a c tiv ită ţii catene laterale constând în xiloza şi acid glucuronic), ¿bre solubile şi • reducerea manifestărilor acneei
Compoziţie / 1 capsulă
• a d a o s d e v ita m in a C , p e n tru c re ş te re a b io d is p o n ib ilită ţii insolubile, vitamina D
Compoziţie / Áacon Vitamina E (d-alfa tocoferol, forma 100% naturală). . . . . . . . . . 268.46 mg
• t a b le te v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e
Mod de administrare Arbore de ceai (Melaleuca alternifolia)(ulei 100% pur,
Contribuie la Mod de administrare
Câte 4 tablete/zi sau câte 2 tablete de 2 ori/zi sau conform recomandării garantat minim 37% terpenin-4-ol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15ml
• îmbunătăţirea sănătăţii şi aspectului pieli : Câte 1 capsulă/zi la masă cu 200ml de apă sau conform recomandării
consultantului de specialitate.
» ajută la hidratarea epidermei, la netezirea lini lor ¿ne, la atenuarea
Mod de utilizare consultantului de specialitate.
ridurilor şi la reducerea reacţiilor alergice Se aplică pe zona cu probleme de piele, de 1-3 ori/zi.
» ajută la protejarea vascularizaţiei capilare împotriva acţiunii radicalilor
Atenţie:
liberi Înainte de utilizarea produsului se recomandă testarea pe o suprafaţă
» ajută la reducerea peroxidării lipidelor celulare
mică de piele şi interpretarea răspunsului după 48 ore.
• îmbunătăţirea funcţiilor şi a structurii sistemului osteoarticular A se evita contactul cu ochii şi mucoasele.
• îmbunătăţirea memoriei şi a învăţării: A se întrerupe utilizarea produsului sau a se consulta un specialist dacă
» ajută la dezvoltarea neuriţilor şi la îmbunătăţirea transmiterii sinaptice
apar iritaţii cutanate, eritem sau alte reacţii alergice, dacă simptomele se
» ajută la creşterea nivelului de acetilcolină
înrăutăţesc sau persistă mai mult de 7 zile sau dacă simptomele dispar
• îmbunătăţirea funcţiei de detoxi¿ere hepatică şi reapar în câteva zile.
• echilibrarea răspunsului imunitar: A nu se utiliza de către copii cu vârstă mai mică de 12 ani.
» ajută la creşterea capacităţii de aparare a organismului faţă de
microorganismele agresoare (îmbunătaţeşte diferenţierea limfocitelor
CD4 şi expresiei IL-10)
» ajută la îmbunătăţirea funcţiilor granulocitelor (eozino¿le, bazo¿le,
neutro¿le), a macrofagelor, limfocitelor T, celulelor NK şi a celulelor
dendritice, crescând eliberarea de citokine (interleukinele IL-1, IL-2,
IL-12, IL-14, IL-18, TNFα, gama interferon, oxid nitric) cu rol în
diviziunea celulară normală
» participă la îmbunătăţirea funcţiei de hematopoieză a maduvei
osoase (creşte factorul de stimulare granulocitară)

20 Antiaging & Beauty www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Antiaging & Beauty 21
D iv i z iu n e

c e lu la r ă

a n o r m a lă

M e c a n i s m u l g e n e t ic c a r e c o n d u c e d i v i z iu n e a c e lu l a r ă ,

e s e n  ă a v ie  i i  i u n u l d i n t r e c e le m a i f r e c v e n t e p r o c e s e

d i n o r g a n i s m u l n o s t r u , p e r m it e d e z v o lt a r e a , p r o t e c  i a ,

î n n o i r e a  i r e p a r a r e a  e s u t u r i lo r .

D i n m o t i v e e r e d it a r e s a u î n u r m a a c  iu n i i u n o r f a c t o r i

e x t e r n i n o c i v i , l a u n a s a u m a i m u lt e d i n t r e c e le p e s t e   

d e t r i l io a n e d e c e lu le d i n o r g a n i s m , d i v i z iu n e a n o r m a l ă

S e c o m ® î n s e a m n ă

p o a t e fi a f e c t a t ă , d â n d s t a r t u l u n u i p r o c e s d e m u lt ip l ic a r e

i n c o n t r o l a b i l . R e z u lt a t u l s u n t n u m e r o a s e c e lu le t u m o r a le ,

d i f e r it e c a s t r u c t u r ă  i c a f u n c  ie f a  ă d e r e s t u l c e lu le lo r
S ă n ă t a t e

o r g a n u lu i î n c a r e s -a u d e z v o lt a t , c a r a c t e r i z a t e d e o

P e n t r u c ă a v e m g r i j ă d e

c a p a c it a t e d e m u lt ip l ic a r e c o n s id e r a b i l m a i m a r e , d a r  i
fi e c a r e p a r t e d i n î n t r e g u l

c a r e n e p ă s t r e a z ă s ă n ă t o  i .

d e o a c  iu n e a g r e s i v ă  i i n v a z i v ă a s u p r a  e s u t u r i lo r .
P o r t o f o l i u l c o m p l e x s e

a d r e s e a z ă t u t u r o r a r i i l o r

t e r a p e u t i c e , i a r s e r v i c i i l e d e
O r g a n i s m u l p o s e d ă m e c a n i s m e p r o p r i i d e a p ă r a r e

c o n s u l t a n  ă n a t u r o p a t ă

î m p o t r i v a a c e s t o r c e lu le a n o r m a le , î n s ă p r o t e c  i a
p e r s o n a l i z a t e c o m p l e t e a z ă

i n t e r n ă p o a t e fi d e v a n s a t ă d a c ă m ă s u r i le d e s u s  i n e r e
n e v o i a d e a p r o t e j a î n t r e g u l

o r g a n i s m .

s u p l i m e n t a r ă î n t â r z ie s ă a p a r ă î n c ă d e l a p r i m e le s e m n a le

d e a l a r m ă .
A H C C ® p l u s N A C A l p h a L i p o i c S u s t a i n ® 3 0 0 m g

& B e t a G l u c a n

30 capsule vegetale 30 tablete cu eliberare prelungită (Bilayer Sustain™)

A s o c i e r e d e e x t r a c t e c e o f e r ă p r o p r i e t ă ţ i s u p e r i o a r e c u e f e c t e » factori activatori ai celulelor dendritice care modulează răspunsul A n t i o x i d a n t ” i d e a l ” , h i d r o ş i l i p o s o l u b i l , c u a c ţ i u n e l a n i v e l u l • îmbunătăţirea Àuxului sangvin la nivel cerebral, cardiac şi periferic:
b e n e  c e e x c e p ţ i o n a l e p e n t r u s i s t e m u l i m u n i t a r . imunitar primar m e m b r a n e i ş i a m i t o c o n d r i i l o r c e l u l a r e .
protejează endoteliul vascular şi îmbunătăţeşte relaxarea vasculară
• c o n ţ i n e e x t r a c t p a t e n t a t d e A H C C ® , 5 0 0 m g / c a p s u l ă • creşterea capacităţii de adaptare a organismului la condiţi de stres • c o n ţ i n e a c i d a l f a l i p o i c d i n s u r s ă n a t u r a l ă , 3 0 0 m g / t a b l e t ă
• reducerea leziunilor hepatice cauzate de agresiunea unor virusuri sau
• c o n ţ i n e N - A c e t i l - L - C i s t e i n ă , 2 2 5 m g / c a p s u l ă
prelungit prin: • a d a o s d e b i o t i n ă , p e n t r u o p t i m i z a r e a a c ţ i u n i i a c i d u l u i a l f a l i p o i c
de consumul excesiv de alcool
» reducerea depresiei imunitare celulare cauzată de excesul de cortizol
• c o n ţ i n e B e t a G l u c a n , 5 0 m g / c a p s u l ă • t a b l e t e d u b l u s t r a t i  c a t e , c u e l i b e r a r e p r e l u n g i t ă o b ţ i n u t e p r i n
Compoziţie / 1 tabletă
» reducerea nivelului crescut de glucoză din sânge cauzat de secreţia
• c a p s u l e v e g e t a l e , r e c o m a n d a t e î n d i e t e l e v e g e t a r i e n e / v e g a n e t e h n o l o g i a a v a n s a t ă S u s t a i n ™
Acid alfa lipoic (acid tioctic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300mg
excesivă de adrenalină şi creşterea sensibilităţii receptorilor celulari Biotină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330mcg
AHCC® (Active Hexose Correlated Compound) este un produs obţinut • t e h n o l o g i a S u s t a i n ™ p e r m i t e e l i b e r a r e a r a p i d ă a u n e i t r e i m i d i n

insulinici
din miceliul mai multor specii de ciuperci basidiomicete folosite în t a b l e t ă ş i e l i b e r a r e a l e n t ă a d o u ă t r e i m i , r e d u c â n d a s t f e l i r i t a ţ i i l e

Mod de administrare
» reducerea acţiunii enzimei ornitin decarboxilază crescută în stări cu
medicina tradiţională japoneză. potenţial de diviziune anormală
g a s t r i c e ş i a s i g u r â n d m e n ţ i n e r e a e f e c t e l o r b e n e  c e î n o r g a n i s m p e o

Câte 1 tabletă de 1-2 ori/zi la masă sau conform recomandării


Ciupercile provin din culturi ecologice japoneze şi sunt cultivate în extract • biosinteza glutationului care, prin acţiunea puternic antioxidantă şi
p e r i o a d ă î n d e l u n g a t ă

consultantului de specialitate.
de tărâţe de orez. Procesul de fabricaţie a AHCC® a fost dezvoltat şi detoxi¿antă, are rol esenţial în menţinerea proceselor metabolice,
• t a b l e t e v e g e t a l e , r e c o m a n d a t e î n d i e t e l e v e g e t a r i e n e / v e g a n e

patentat de Amino-Up Chemical Company din Sapporo, Japonia. Acest Contraindicaţii


imunitare, cerebrale, diviziunea celulară normală, antiîmbătrânire Contribuie la
proces, extrem de complex, se desfăşoară în condiţi de laborator şi A se administra persoanelor diagnosticate cu diabet şi celor ce
• potenţarea efectelor bene¿ce în chimio şi radioterapie şi reducerea • reducerea nivelului radicalilor liberi (specii reactive de oxigen şi azot,
administrează medicaţie alopată pentru controlul glicemiei doar la
include cultura amestecului de ciuperci într-un mediu lichid, modi¿carea efectelor secundare: greaţă, căderea părului, oboseală, diminuarea inclusiv radicalul hidroxil implicat în diviziunea celulară anormală)
recomandarea unui specialist.
enzimatică obţinută prin fermentare, apoi puri¿carea şi uscarea prin apetitului, toxicitate hepatică, anemie, trombocitopenie, neutropenie, şi a efectelor nocive ale acestora asupra ADN-ului şi a structurilor
refrigerare. Oligozaharidele din AHCC® au masa moleculară sub 5000 leucopenie, scădere ponderală, infecţii oportuniste intracelulare: creşte şi prelungeşte efectul vitaminelor E, C, al
daltoni, ceea ce le asigură bioabsorbţia intestinală optimă în cazul • îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor hepatice afectate de virusuri, alcool, coenzimei Q10, glutationului, catalazei şi superoxid dismutazei
administrării orale. În plus, AHCC® conţine GI-zaharide, un tip de multiplicare celulară anormală • reducerea efectelor îmbătrâniri şi a degenerării celulelor:
glicozide cu greutatea moleculară sub 1000 daltoni, uşor digerabile, » participă la producerea energiei în mitocondriile celulelor: creşte
puternic imunostimulatoare. *Natural Kil er Cell Enhancement And Anti-Cancer Effects Of Proprietary Japanese Mushroom producţia de ATP - nucleotide care stochează şi transportă energia
Extract, Active Hexose Correlated Compound (AHCC®), Fred Pescatore, MD, MPH chimică în celule
AHCC® este obiectul a peste 200 de studii publicate începând cu anul
1986 şi este folosit în peste 700 de spitale din Japonia. Începând din anul Compoziţie / 1 capsulă • reducerea riscului de apariţie a evenimentelor cardio şi cerebro-
1994 se organizează anual, la Sapporo, Simpozionul Asociaţiei pentru AHCC® (Active Hexose Correlated Compound)(amestec patentat vasculare: menţine stabilitatea plăcii de aterom prin reducerea
Cercetarea AHCC® la care participă peste 300 de medici şi cercetători. din extract de miceliu de diferite ciuperci, ceară de Candelil a, peroxidării lipidice
ciclodextrină, celuloză) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500mg • chelatarea arsenului, cadmiului, cuprului şi ¿erului în exces din ţesuturi
Contribuie la
NAC (N-Acetil-L-Cisteină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225mg formând complexe stabile, uşor de eliminat
• reglarea raportului Th1/Th2 în favoarea limfocitelor Th1 care
Beta Glucan (1,3/1,6)(din pereţii celulelor de drojdi ). . . . . . . . . . . . . 50mg • normalizarea nivelului de glucoză din sânge: creşte sensibilitatea
stimulează producerea de:
receptorilor la insulină şi stimulează metabolizarea glucozei
» gama interferon: imunostimulator (creşte activitatea celulelor NK cu Componente bioactive • reducerea manifestărilor date de afectarea nervilor periferici
până la 300%*, activează macrofagele, induce sinteza oxidului nitric) polizaharide, oligozaharide, aminoacizi, minerale, lipide
» factor de necroză tumorală (TNFα): declanşează moartea
(furnicături, fasciculaţii, amorţeli, tulburări de sensibilitate, arsuri ale
programată a celulelor anormale Mod de administrare tălpilor) prin scăderea acumulării intracelulare de sorbitol
» interleukine IL-1, IL-2 şi IL-12: reduc producerea factorului tumoral Câte 1 capsulă de 1-2 ori/zi, preferabil pe stomacul gol sau între mese, • reducerea complicaţiilor date de concentraţia mare de glucoză din
de creştere TGFβ, potenţează activitatea celulelor NK şi generează sau conform recomandării consultantului de specialitate. sânge prin reducerea formării produşilor ¿nali de glicare avansată
celule LAK (celule activate de limfokine) care atacă celulele infectate (AGEs)
Contraindicaţii • stimularea factorului de creştere neuronală şi îmbunătăţirea transmiterii
viral sau cu multiplicare anormală de la nivel hepatic, gastric, colo-
rectal, pancreatic, pulmonar, oro-faringian, mamar, tiroidian, ovarian, A nu se administra femeilor însărcinate. impulsului nervos către muşchi: reduce degradarea acetilcolinei
testicular, prostatic, renal, osos • îmbunătăţirea comunicării dintre neuronii afectaţi de un proces
ischemic: traversează bariera hemato-encefalică şi asigură protecţie
antioxidantă

24 Diviziune celulară anormală www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Diviziune celulară anormală 25
B e t a G l u c a n C o r d y c e p s S E C u r c u m i n 9 5 5 0 0 m g

2 0 0 m g 5 0 0 m g

30 capsule vegetale 60 capsule vegetale (Vcaps®) 60 capsule vegetale

A ju tă la e c h ilib ra re a im u n ita ră ş i la C re ş te v ita lita te a ş i lo n g e v ita te a . • normalizarea diviziunii şi proliferării celulare: A n tio x id a n t n a tu ra l, in g re d ie n t d e b a z ă în m e d ic in a A y u rv e d ic ă . • stimularea sintezei şi eliminării bilei cu rol în digestia grăsimilor,
s tim u la re a d iv iz iu n ii c e lu la re n o rm a le . • e x tra c t s ta n d a rd iz a t d in m ic e liu d e » îmbunătăţeşte rata de folosire celulară a • c o n ţin e C u rc u m in C 3 C o m p le x ® , e x tra c t s ta n d a rd iz a t d in ră d ă c in ă absorbţia vitaminelor A, D, E, K şi eliminarea toxinelor liposolubile
• c o n ţin e B e ta G lu c a n , e x tra s d in p e re ţii C o rd y c e p s , 5 0 0 m g /c a p s u lă
oxigenului d e C u rc u m a , 5 0 0 m g /c a p s u lă • reducerea riscurilor evenimentelor cerebro şi cardiovasculare: reduce
» stimulează moartea programată a celulelor peroxidarea lipidică şi agregarea plachetară - normalizează nivelul
c e lu le lo r d e d ro jd ii, 2 0 0 m g /c a p s u lă • g a ra n ta t 1 0 % a c id c o rd ic e p ic • g a ra n ta t 9 5 % c u rc u m in o id e to ta le (c u rc u m in , d e m e to x ic u rc u m in ş i
anormale: activează căile caspazelor 8 şi 9
¿brinogenului
• c o n ţ i n e 1 ,3 / 1 ,6 B e t a G l u c a n , f o r m a a c t i v ă • c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le
şi reduce expresia proteinei NF-kβ b is d e m e to x ic u rc u m in )

• c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e » reduce anemia în chimioterapie: creşte • C u r c u m in C 3 C o m p le x ® e s t e o b ţ in u t p r in t r -u n p r o c e d e u p a t e n t a t


• reducerea efectelor îmbătrâniri şi îmbunătăţirea longevităţii: reduce
hematocritul şi rezistenţa serică a formarea produşilor de glicare avansată
v e g e ta rie n e /v e g a n e
Cordyceps-ul este una dintre cele mai rare d e S a b in s a C o rp o ra tio n

eritrocitelor Compoziţie / 1 capsulă


Contribuie la şi mai preţuite ciuperci, folosită în Medicina • protejarea rinichilor de toxicitatea
• a ju n g e p â n ă la 6 0 d e z ile d e a d m in is tra re

• echilibrarea sistemului imunitar: Tradiţională Chineză de mii de ani. • c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e Curcuma (Curcuma longa)(Curcumin C3 Complex®)(extract
antibioticelor
» stimulează macrofagele, neutro¿lele şi Creşte în locuri izolate din Tibet, la altitudini de • reducerea secreţiilor bronşice şi a tusei Contribuie la concentrat din rădăcină, garantat 95% curcuminoide totale) . . . . 500mg
limfocitele T (activând IL-2, TNFα, oxidul peste 3500m. Numele Cordyceps înseamnă • reglarea ritmului şi toni¿erea muşchiului • îmbunătăţirea diviziunii celulare normale: Mod de administrare
nitric şi gama interferonul) cu acţiune “iarna larvă, vara plantă” ceea ce indică cardiac, relaxarea vaselor de sânge: » reduce multiplicarea celulelor anormale: stopează replicarea ADN- Câte 1 capsulă/zi la masă sau conform recomandării consultantului de
antivirală şi de stimulare a diviziunii etapele de metamorfoză şi simbioză ale stimulează sinteza de oxid nitric ului în faza G2/M a ciclului celular specialitate.
celulare normale • reducerea nivelului colesterolului total, » induce moartea programată a celulelor anormale prin activarea
acestei ciuperci miraculoase.
• reducerea colesterolului total şi a LDL al LDL colesterolului şi al trigliceridelor, a
Contribuie la genelor proapototice (de ex.: p53, Bax)
ateromatozei şi a peroxidării lipidelor
colesterolului: reduce absorbţia la nivel • menţinerea structurii normale a ¿catului » reduce formarea de noi vase de sânge în ţesuturile anormale
• creşterea capacităţii de adaptare a
intestinal organismului la factorii de stres ¿zici, psihici, şi a presiunii în vena portă prin reducerea (neoangiogeneză): reduce expresia metaloproteinazei MMP-9 şi a
Compoziţie / 1 capsulă imunitari, profesionali, sociali etc. (efect ţesutului ¿bros factorilor de creştere vascular VEGF şi ¿broblastic bFGF
adaptogen prin îmbunătăţirea activităţii • menţinerea concentraţiei normale a glucozei » creşte efectele sistemului imunitar asupra celulelor anormale
Beta Glucan (1,3/1,6)(extras din pereţii
glandelor suprarenale) din sânge: creşte sensibilitatea receptorilor scăzându-le capacitatea de invadare a altor ţesuturi: stimulează
celulelor de drojdi ) . . . . . . . . . . . . . . .200mg periferici la insulină
• îmbunătăţirea longevităţii, creşterea sinteza moleculelor de adeziune intercelulară - ICAM1
Mod de administrare rezistenţei la efort şi a performanţelor • echilibrarea sistemului imunitar:
Compoziţie / 2 capsule
Câte 1 capsulă/zi cu 200ml de apă, preferabil sportive, refacerea organismului în » reduce acţiunea virusurilor şi bacteriilor cu capacitate de a modi¿ca
convalescenţă: creşte nivelul de energie Cordyceps (Cordyceps sinensis)(extract
pe stomacul gol sau conform recomandării standardizat din miceliu, garantat 10% structura ADN-ului şi ARN-ului celular (de ex.: la nivel hepatic,
mitocondrială - ATP
consultantului de specialitate. acid cordicepic). . . . . . . . . . . . . . . . .1000mg epiteliului colului uterin)
• creşterea libidoului, la îmbunătăţirea calităţii
şi cantităţii lichidului spermatic: ajută la » reduce BAFF (factor de activare a limfocitelor B)
reglarea biosintezei de cortizol, testosteron Componente bioactive • reducerea tume¿erilor, roşeţii şi durerii la nivelul articulaţiilor, mucoasei
şi estrogen acid cordicepic, acid glutamic, cordicepin, gastrointestinală, ţesuturilor bronho-pulmonare, peretelui vascular şi
• modularea sistemului imunitar: proteine, aminoacizi, polizaharide (D-manitol structurilor cerebrale anormale (plăci de amiloid): reduce fosfolipaza
» creşte numărul şi normalizează raportul şi galactomanine), acid oleic, linoleic, palmitic, A2 (PLA2), ciclooxigenaza (COX-2), lipooxigenaza (5-LOX) şi factorul
limfocitelor CD4 şi CD8 cu efect de stearic, ophiocordin, calciu, magneziu, nuclear NF-kβ
reducere a acţiunii bacteriilor, fungilor şi poliamine, ergosterol, nucleozide • detoxi¿erea organismului de substanţe nocive (de ex.: nitrozamină,
virusurilor
» stimulează activitatea macrofagelor, Mod de administrare tetraclorură de carbon, dioxină, estrogeni etc.): ampli¿că activitatea
a limfocitelor T şi a celulelor NK, care Câte 2 capsule de 2 ori/zi la masă cu 200ml de enzimelor detoxi¿ante de fază II
activează citokinele IL-4, IL-10, IL-12, cu apă sau conform recomandării consultantului • reducerea speciilor reactive de oxigen
efect de reducere a proliferării celulelor de specialitate. • chelatarea cuprului şi ¿erului în exces care pot provoca tulburări
anormale cerebrale (de ex.: de¿cit de memorie)
» reduce manifestările în reacţiile alergice
(prin scăderea nivelului de IgE)

26 Diviziune celulară anormală www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Diviziune celulară anormală 27
E s s ia c ® IP 6 5 0 0 m g
300ml 120 capsule

Componente bioactive • reglarea metabolismului intracelular al calciului: reduce calci¿erile la


F o r m u l ă o r i g i n a l ă d i n 1 9 2 2 , c u s p e c t r u l a r g d e a c ţ i u n e . D e t o x i  c ă o r g a n i s m u l d e m e t a l e g r e l e ş i s t i m u l e a z ă d i v i z i u n e a

calciu, ¿er, siliciu, magneziu, sulf, zinc, cupru, potasiu, crom, fosfor, iridiu, nivelul plămânilor, arterelor, valvelor cardiace, pericardului, articulaţiilor,
radiu, acid malic, oxalic, galic, oleic, palmitic şi galacturonic, emodină,
L o n g e v i t a t e a p r o d u s u l u i e s t e d o v a d a e  c i e n ţ e i . c e l u l a r ă n o r m a l ă .

• a • c vezici biliare
cloro¿lă, lignani, inulină, Àavonoide, beta-caroten, polifenoli, polizaharide,
m e s t e c d i n 4 p l a n t e m e d i c i n a l e c u e f e c t e b e n e  c e e x c e p ţ i o n a l e o n ţ i n e I n o z i t o l h e x a f o s f a t d i n s u r s ă n a t u r a l ă ( e x t r a c t d i n t ă r â ţ e d e

• f o r m ă l i c h i d ă p e n t r u a b s o r b ţ i e o p t i m ă

aminoacizi, acizi fenolici, uleiuri esenţiale, taninuri (catechine,


o r e z ) , 5 0 0 m g / c a p s u l ă
Compoziţie / 1 capsulă
Essiac® este un amestec de patru plante, realizat în 1922 de Rene M. epicatechine), mucilagii, rutin, glicozide, galactoze, beta-sitosterol, • c o n ţ i n e I P 6 d e c e a m a i î n a l t ă p u r i t a t e ş i b i o d i s p o n i b i l i t a t e , p r o d u s
Inozitol hexafosfat (din calciu – magneziu – inozitol hexafosfat)
Caisse în Canada şi folosit în reducerea manifestărilor unei game variate vitamine A, C, D, E, B, K d e T s u n o R i c e F i n e C h e m i c a l s C o . , L t d . , J a p o n i a - l i d e r u l m o n d i a l î n
(extract din tărâţe de Orez [Oryza sativa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500mg
de tulburări cronice. Longevitatea produsului original este o mărturie a d o m e n i u l c e r c e t ă r i i , p r o d u c e r i i ş i v â n z ă r i i e x t r a c t e l o r d i n o r e z

Mod de administrare
Mod de administrare
efectelor bene¿ce. Plantele folosite sunt cultivate, recoltate şi prelucrate • a j u n g e p â n ă l a 1 2 0 d e z i l e d e a d m i n i s t r a r e

Câte 1 capsulă de 1-3 ori/zi pe stomacul gol sau conform recomandării


Câte 2-4 linguriţe (10-20ml) de 2 ori/zi cu 1 oră înainte de masă sau 2-3
conform unor standarde stricte ce garantează calitatea excepţională a Contribuie la consultantului de specialitate.
ore după masă sau conform recomandării consultantului de specialitate.
produsului. • stimularea diviziunii celulare normale:
A se administra în maxim 2 săptămâni de la desigilare. Contraindicaţii
Contribuie la » activează celulele NK cu rol cheie în sistemul imunitar
A se agita înainte de utilizare. A nu se administra în acelaşi moment al zilei cu alte minerale sau
• activarea funcţiilor de detoxi¿ere ale sângelui, limfei, ¿catului, » induce moartea programată a celulelor anormale: activează genele
Contraindicaţii proapoptotice (de ex.: Bax, p53) medicamente.
plămânilor, pieli , rinichilor; reduce acumulările de toxine, inclusiv
A nu se administra persoanelor cu alergii la plante din familia » chelatează ¿erul în exces din ţesuturi
metale grele (aluminiu, plumb, mercur, cadmiu, arsen) din organism
Asteraceae/Compositae, persoanelor diagnosticate cu litiază renală, » protejează ADN-ul celular de efectul radiaţiilor (de ex.: ultraviolete)
• reducerea multiplicării celulelor cu diviziune celulară anormală
artrită, tulburări gastrointestinale (obstrucţii intestinale, apendicită, dureri • detoxi¿erea organismului:
• detoxi¿erea şi reducerea speciilor reactive: ajută la creşterea nivelului
abdominale de cauze necunoscute, sindrom de colon iritabil, boală » elimină metalele grele din organism: chelatează mercurul, plumbul,
de oxigenare celulară şi la stimularea producţiei limfocitelor T
Crohn, colită ulcerativă). cadmiul, ¿erul, cuprul, uraniul; IP6 nu elimină potasiul, sodiul,
• eliminarea lichidului în exces din cavităţile corpului
A se administra persoanelor diagnosticate cu diabet doar la magneziul necesare funcţiei cardiace normale, calciul din oase
• sinteza hematiilor (globulelor roşii)
recomandarea unui specialist. şi ¿erul din globulele roşii; chelatarea ¿erului în exces din ţesuturi
• menţinerea normală a funcţiilor tiroidei, pancreasului, splinei, ¿catului,
A nu se administra femeilor însărcinate sau care alăptează. asigură protejarea ¿catului, reducerea lipogenezei hepatice,
vezici biliare
• menţinerea sănătăţii pieli în răni şi abcese (şi prin aplicaţii externe) tro¿citatea muşchiului cardiac
• menţinerea echilibrului sodiu/potasiu în organism şi a pH-ului alcalin, » reduce nivelul unor toxine exogene (nitrozamine, benzeni etc.) şi
corespunzător stării optime de sănătate endogene (de ex.: lipofuscină - reziduu metabolic) din ţesuturi
• reducerea acţiunii unor bacterii, fungi, virusuri, paraziţi • reducerea speciilor reactive de oxigen (este un antioxidant hidro şi
• Àuidi¿carea şi eliminarea (expectoraţia) mucusului din căile respiratorii liposolubil)
• reducerea tulburărilor emoţionale (senzaţie de sufocare, palpitaţii,
Compoziţie / 2 linguriţe (10ml) teamă) şi a unor manifestări neurodegenerative (tremor, rigiditate,
Brusture (Arctium lappa)(extract lichid din rădăcină 1:11). . . . . .901.90mg memorie scăzută):
Măcrişul iepurelui (Rumex acetosella)(extract lichid din frunză » reduce acumularea de ¿er şi efectul oxidativ al acestuia asupra
1:55.7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179.40mg ţesuturilor cerebrale (de ex.: plăcile de amiloid)
Ulm alb (Ulmus fulva)(extract lichid din scoarţă 1:146) . . . . . . . . .68.50mg » reduce afectarea neuronilor provocată de concentraţia crescută a
Revent indian (Rheum of¿cinale)(extract lichid din glucozei din sânge
rădăcină 1:326). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.70mg • protecţia cardiovasculară: reduce agregarea plachetară, calci¿erea
pereţilor vasculari şi peroxidarea lipidelor
• îmbunătăţirea Àuidităţii membranei celulare
• reducerea manifestărilor dezechilibrelor hormonale feminine (tulburări
ale ciclului menstrual, chisturi ovariene, menopauză) şi masculine
(afecţiuni ale prostatei)

28 Diviziune celulară anormală www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Diviziune celulară anormală 29
M a i t a k e D - f r a c t i o n ® O c t a P o w e r ™

120 capsule 120 capsule

D -f r a c t io n ® e s t e c e a m a i e  c ie n t ă s u b s t a n ţ ă a c t iv ă d in c iu p e r c a • îmbunătăţirea metabolismului glucidic: O fe ră e n e rg ie , v ita lita te ş i o x ig e n a re c e lu la ră .


Compoziţie / 2 capsule
» creşte sensibilitatea receptorilor celulari la insulină şi reduce
Octacosanol (din germeni de Grâu [Triticum aestivum]). . . . . . . 4000mcg
ja p o n e z ă M a ita k e , d e n u m ită ş i “ re g e le c iu p e rc ilo r ” s a u “c iu p e rc a • c o n ţin e o c o m b in a ţie c o m p le x ă d e O c ta c o s a n o l, p o le n d e a lb in e ,

complicaţiile date de creşterea glucozei din sânge: reduce alfa- Polen de albine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400mg
d a n s u lu i” , c u ro l în e c h ilib ra re a im u n ita ră . G in s e n g ş i G h im b ir

glucozidază (scade digestia şi absorbţia intestinală a carbohidraţilor) Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus)(rădăcină). . . . . . . 275mg
• c o n ţ i n e 3 0 % p r o t e o g l u c a n i a c t i v i – 1 ,3 / 1 ,6 b e t a -g l u c a n d i n e x t r a c t • c o n ţin e O c ta c o s a n o l, e x tra s d in g e rm e n i d e G râ u , 2 0 0 0 m c g /c a p s u lă
Ghimbir (Zingiber of¿cinale)(rădăcină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50mg
s t a n d a r d iz a t p a t e n t a t P D -F r a c t io n ® ; a c e ş t i p r o t e o g lu ic a n i a u
Compoziţie / 4 capsule • a ju n g e p â n ă la 6 0 d e z ile d e a d m in is tra re

Maitake (Grifola frondosa)(pulbere din corpul ciupercii) . . . . . . . . . 600mg Componente bioactive


s tru c tu ră c o m p le x ă c e in c lu d e a tâ t p o liz a h a rid e c u la n ţ p rin c ip a l
Contribuie la
Maitake PD-Fraction® (Grifola frondosa)(extract standardizat, vitamine A, B1, B2, D, E, F, K, lecitină, acizi graşi esenţiali, calciu, ¿er,
b e t a 1 ,6 ş i r a m i  c a ţ i i b e t a 1 ,3 c â t ş i p o l i z a h a r i d e c u l a n ţ p r i n c i p a l
• creşterea rezistenţei ¿zice, a performanţelor sportive, atenuarea
garantat 30% proteoglucani activi - 1,3/1,6 beta glucan) . . . . . . . . 40mg magneziu, potasiu, zinc, eleuterozide, aminoacizi
b e t a 1 ,3 ş i r a m i  c a ţ i i b e t a 1 ,6 ; d a t o r i t ă a c e s t e i s t r u c t u r i , c a r e durerilor musculare, susţinerea organismului în stări catabolice:
a p a rţin e d o a r c iu p e rc ii M a ita k e , a re o c a p a c ita te d e e c h ilib ra re Vitamina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40mg » proprietăţi ergogenice: creşte nivelul şi rata de folosire a oxigenului Mod de administrare
im u n ita ră s u p e rio a ră a lto r c iu p e rc i m e d ic in a le celular, creşte utilizarea oxigenului în timpul glicolizei anaerobe, Câte 2 capsule/zi la masă cu 200ml de apă sau conform recomandării
Mod de administrare
• c o n ţin e p u lb e re d in c o rp u l c iu p e rc ii M a ita k e , 1 5 0 m g /c a p s u lă creşte eliminarea acidului lactic, menţine un nivel optim de glicogen consultantului de specialitate. Pentru rezultate optime se recomandă
Câte 4 capsule/zi sau câte 2 capsule de 2 ori/zi sau conform
• a d a o s d e v ita m in a C p e n tru c re ş te re a b io d is p o n ib ilită ţii ş i e  c ie n ţe i • îmbunătăţirea funcţiilor cerebrale (memorie, concentrare, timp de administrarea continuă timp de 4-6 săptămâni.
recomandării consultantului de specialitate.
Contribuie la reacţie la stimuli vizuali): participă la sinteza mielinei
Contraindicaţii
• echilibrarea răspunsului imunitar: • protecţia cardiovasculară:
A se administra persoanelor cu litiază biliară doar la recomandarea unui
» reduce nivelul şi oxidarea LDL - colesterolului şi creşte HDL -
» îmbunătăţeşte funcţiile granulocitelor (eozino¿le, bazo¿le, neutro¿le), specialist.
macrofagelor, limfocitelor T, celulelor NK şi a celulelor dendritice, colesterolul
Produsele apicole pot provoca reacţii alergice la unele persoane.
eliberând citokine (interleukinele IL-1, IL-2 , IL-12, IL-14, IL-18, TNFα, » reduce leziunile aterosclerotice: reduce acţiunea metaloproteinazelor
gama interferon, oxid nitric) cu rol important în distrugerea celulelor asupra peretelui vascular
anormale şi în reducerea multiplicării virusurilor » reduce agregarea plachetară: reduce acţiunea tromboxanilor
» reduce efectul imunodeprimant al chimioterapiei: îmbunătăţeşte • toni¿erea şi revitalizarea pieli :
funcţia de hematopoieză a măduvei hematogene prin creşterea » îmbunătăţeşte circulaţia sangvină şi reduce acţiunea speciilor
factorului de stimulare granulocitară reactive de oxigen asupra ţesutului conjunctiv (efect antioxidant şi
» potenţează acţiunea interferonului alfa 2b asupra virusurilor care antiaging)
afectează ¿catul, creşte numărul limfocitelor CD4 afectate de • diviziunea celulară normală
virusurile care produc de¿cienţă imunitară • producerea energiei celulare în mitocondrii şi stocarea ei în moleculele
• activarea mecanismelor de control ale diviziunii celulare normale: de ATP
» stimulează moartea programată a celulelor care au suferit leziuni • reducerea efectelor îmbătrâniri (efect antiaging)
ireversibile: stimulează caspaza 3 şi blochează celulele anormale în
punctul G2 de diviziune celulară prin creşterea expresiei genei BAK 1
care, la nivelul mitocondriilor, stimulează eliberarea citocromului c în
citoplasmă activând caspazele 1 şi 7
» reduce capacitatea celulelor anormale de a invada alte organe:
reduce activitatea factorilor de creştere a endoteliului vascular –
VEGF
» creşte efectul celulelor sistemului imunitar asupra celulelor care se
divid şi se multiplică necontrolat
» creşte eliberarea perforinei cu rol în distrugerea celulelor bolnave (de
ex.: celule cu diviziune anormală)
» reduce toxicitatea şi potenţează efectul chimioterapiei

30 Diviziune celulară anormală www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Diviziune celulară anormală 31
R e i s h i S E 1 8 8 m g S h i i t a k e M a i t a k e S E S O D 2 0 0 0 P l u s ™

100 capsule vegetale 60 capsule 60 capsule protejate enteric

C e a m a i c u n o s c u tă c iu p e rc ă m e d ic in a lă d in lu m e , d e n u m ită • creşterea sensibilităţii receptorilor celulari insulinici D o u ă d in tre c e le m a i a p re c ia te c iu p e rc i m e d ic in a le d in lu m e , c u A s o c ie re d e fa c to ri a n tio x id a n ţi, e s e n ţia li p e n tru p ă s tra re a

“c iu p e rc a n e m u ririi, m a re le p ro te c to r im u n ita r, s p iritu a l ş i • reducerea formării trombilor prin menţinerea integrităţii peretelui venos ro l în e c h ilib ra re a s is te m u lu i im u n ita r. re z is te n ţe i c e lu la re îm p o triv a s tre s u lu i o x id a tiv .

m e n ta l” . • c o n ţ in e 2 0 % p o liz a h a r id e in c lu s iv b e t a -g lu c a n i: 1 0 % p o liz a h a r id e • c o n ţin e u n c o m p le x d e S u p e ro x id D is m u ta z ă (S O D ),


Compoziţie / 2 capsule
• c o n ţin e e x tra c t s ta n d a rd iz a t d in G a n o d e rm a lu c id u m ,
Reishi (Ganoderma lucidum)(extract standardizat din corpul d in S h iita k e , 1 0 % p o liz a h a rid e d in M a ita k e G lu ta tio n P e ro x id a z ă ş i C a ta la z ă , 4 0 0 m g /c a p s u lă

1 8 8 m g /c a p s u lă
ciupercii, garantat •10% [37.6mg] polizaharide) . . . . . . . . . . . . . . 376mg • c o n ţ in e o v ă z , b o g a t în b e t a -g lu c a n i • e  c ie n ţă c re s c u tă p rin a s o c ie re a in o v a to a re d e e n z im e a n tio x id a n te ,

• g a ra n ta t 1 0 % p o liz a h a rid e • a ju n g e p â n ă la 6 0 d e z ile d e a d m in is tra re e x t r a c t e d in p la n t e m e d ic in a le , c a lc iu (d -g lu c a r a t ) ş i a c id e la g ic


Componente bioactive • c a p s u le p ro te ja te e n te ric c e a s ig u ră a b s o rb ţia la n iv e lu l
• c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e
peste 200 componente, cele cu efecte medicinale excepţionale ¿ind Shiitake şi Maitake sunt două ciuperci folosite de mii de ani în China şi
in te s tin u lu i s u b ţire
Reishi este o ciupercă extrem de rară, cunoscută în Extremul Orient polizaharidele 1,3/1,6 beta glucan, germaniu organic, triterpene Japonia pentru proprietăţile lor medicinale excepţionale, con¿rmate de
• a ju n g e p â n ă la 6 0 d e z ile d e a d m in is tra re
pentru e¿cienţa sa în reducerea simptomatologiei unei game variate de (acid ganoderic 4-6%), adenozine, acizi graşi nesaturaţi (acid oleic), cercetările ştiinţi¿ce din ultimele decenii.
Enzima antioxidantă superoxid dismutază (SOD) a fost descoperită de
afecţiuni. Reishi este clasi¿cată ca prima ciupercă dintre cele considerate ciclooctasulf, alcaloizi ganoderma (A, B), acizi nucleici, vitamine, Contribuie la doctorul McCord şi profesorul Irwing Fridovich, în anul 1969. Superoxid
superioare în cea mai veche farmacopee chinezească a lui Seng Nong aminoacizi, proteina LZ8 • echilibrarea sistemului imunitar: dismutaza (SOD), glutation peroxidaza şi catalaza sunt enzime
din anul 56 î.H., dar se crede că asiatici o foloseau cu multe secole » activează macrofagele (stimulează activitatea interleukinelor antioxidante endogene (produse de organismul uman), care asigură
înaintea acestei date. Este cea mai faimoasă ciupercă medicinală din Mod de administrare IL-1, IL-2 şi IL-12, interferonului, factorului de necroză tumorală), apărarea ADN-ului şi a membranelor celulare împotriva acţiunii radicalilor
lume ¿ind numită “ciuperca nemuriri , marele protector imunitar, spiritual Câte 2 capsule de 2 ori/zi la masă sau conform recomandării limfocitele T, celulele NK şi celulele dendritice cu rol important în liberi (O2-, HO- şi H2O2). Superoxid dismutaza catalizează reducerea
şi mental”. Cercetările ştiinţi¿ce din ultimele decenii au con¿rmat aceste
consultantului de specialitate. reducerea multiplicării celulelor anormale şi a virusurilor anionului superoxid (O2-), una dintre cele mai reactive specii de oxigen,
aprecieri. Autorităţile japoneze au inclus ciuperca Reishi în lista o¿cială de » creşte numărul limfocitelor CD4 afectate de virusul care produce la apă oxigenată (H2O2), mai puţin reactivă. Peroxidul de hidrogen este
de¿cienţă imunitară transformat de catalază şi glutation peroxidază în apă (H2O) care poate
produse complementare antitumorale.
» protejează celulele sănătoase ¿ uşor eliminată.
Contribuie la » susţine funcţia normală a măduvei osoase în chimio şi radioterapie Contribuie la
• echilibrarea sistemului imunitar şi a diviziunii celulare normale: • îmbunătăţirea metabolismului proteic şi al acizilor nucleici în ¿cat: • reducerea stresului oxidativ (dezechilibru între speciile reactive de
» reduce formarea de vase anormale la nivelul ţesuturilor detoxi¿că, stimulează producţia de interferon, reglează nivelul oxigen şi capacitatea antioxidantă a organismului) care afectează
» induce moartea programată a celulelor pe calea reticulului transaminazelor structura şi funcţiile tuturor organelor
endoplasmatic celular • îmbunătăţirea metabolismului glucidic: creşte sensibilitatea receptorilor • detoxi¿erea organismului: susţine faza a II-a a detoxi¿erii hepatice prin
» creşte rata de folosire a oxigenului celular (prin germaniu organic) celulari la insulină, susţine funcţia insulino-secretorie a pancreasului efectul de glucuronidare al calciului (d-glucarat)
• îmbunătăţirea metabolismului lipidic: accelerează metabolizarea şi • menţinerea diviziunii celulare normale: reduce modi¿cările ADN-ului
» stimulează celulele NK, creşte producţia de gama interferon şi factor
eliminarea colesterolului şi a trigliceridelor celular şi mitocondrial cauzate de radicali liberi
de necroză tumorală (TNFα)
• reglarea tensiunii arteriale prin stabilizarea plăcii de aterom - efect • reducerea degradării ţesuturilor cauzată de îmbătrânire
» reduce invazivitatea celulelor anormale: scade expresia
metaloproteinazelor MMP2 şi MMP9 antiagregant plachetar Compoziţie / 1 capsulă
» reduce efectele adverse ale chimio şi radioterapiei asupra măduvei
• menţinerea hematocritului prin aport de ¿er, folaţi, vitamine din grupul B Complex de Superoxid Dismutază (SOD)(2000 unităţi McCord
osoase hematogene • stimularea selectivă a funcţiilor organismului, ajutându-l să se adapteze Fridovich, Glutation Peroxidază), Catalază. . . . . . . . . . . . . . . . . . 400mg
¿zic, psihic, imunitar (efect adaptogen) Amestec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70mg
» activează celulele dendritice cu rol în imunitatea antimicrobiană la
Rozmarin (Rosmarinus of¿cinalis)(frunză)
nivelul pieli şi mucoaselor Compoziţie / 1 capsulă
Ceai verde (Camelia sinensis)(extract din frunză)
• îmbunătăţirea tonusului şi vitalităţii celulare: Shiitake (Lentinula edodes)(extract standardizat
Calciu (d-glucarat)
» creşte energia vitală (Qi) care susţine întregul organism din corpul ciupercii, garantat 10% [10mg] polizaharide
Acid elagic
» reduce emotivitatea, reglează echilibrul acido-bazic (alcalinizant) inclusiv beta-glucan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100mg Struguri (Vitis vinifera)(extract din sâmburi)
» stimulează selectiv funcţiile organismului ajutându-l să se adapteze Maitake (Grifola frondosa)(extract standardizat din miceliu,
¿zic, psihic, imunitar (efect adaptogen) garantat 10% [10mg] polizaharide inclusiv beta-glucan) . . . . . . . 100mg Mod de administrare
• detoxi¿erea şi protecţia hepatică: reduce nivelul transaminazelor Ovăz (Avena sativa)(pulbere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200mg Câte 1 capsulă de 1-3 ori/zi cu minim 1 oră înainte de masă sau conform
• stabilizarea peretelui mastocitelor reducând eliberarea histaminei recomandării consultantului de specialitate.
Mod de administrare
circulante cu rol în menţinerea stărilor alergice Câte 1 capsulă de 1-2 ori/zi la masă sau conform recomandării Contraindicaţii
consultantului de specialitate. A nu se administra femeilor însărcinate.

32 Diviziune celulară anormală www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Diviziune celulară anormală 33
» reduce neoangiogeneza (formarea de noi vase sangvine în ţesuturile
anormale):
▪ reduce factorul de creştere endotelială vasculară (VEGFA)
▪ reduce expresia activatorului plasminogen urokinază (uPA) şi
a metaloproteinazelor (MMP2, MMP9) în celulele cu diviziune
anormală
» reduce multiplicarea celulelor anormale: stopează replicarea ADN-
ului în faza G2/M a ciclului celular
» reduce transcripţia ADN-ului şi sinteza proteinelor (fosforilarea) pe
calea kinazelor Jak, Stat3, Ras, Raf, AKT, mTor
» îmbunătăţeşte rata de folosire a oxigenului celular: reduce acţiunea
S u p e r C o r i o l u s S u p e r R o y a l A g a r i c u s T i e n H s i e n L i q u i d

120 tablete vegetale ¿lmate 120 tablete vegetale ¿lmate 20 ¿ole a 20ml factorilor de hipoxie celulară (de ex.: HIF-1α) şi a factorului de
creştere endotelială vasculară VEGFA
C e a m a i s tu d ia tă c iu p e rc ă m e d ic in a lă d in lu m e c u p ro p rie tă ţi A g a ric u s , c iu p e rc ă m e d ic in a lă , e  c ie n tă în s tim u la re a im u n ită ţii ş i F o rm u lă u n ic ă d in p la n te ş i c iu p e rc i m e d ic in a le ra re c u s p e c tru
• reducerea efectelor chimio şi radioterapiei asupra măduvei osoase
b e n e  c e în e c h ilib ra re a s is te m u lu i im u n ita r. p ro te ja re a a p a ra tu lu i u rin a r. la rg d e a c ţiu n e ş i p ro p rie tă ţi s u p e rio a re : re g la re a fu n c ţiilo r
hematogene: creşte hematocritul şi rezistenţa serică a eritrocitelor
• c o n ţin e e x tra c t d in C o rio lu s v e rs ic o lo r, 2 0 0 m g /ta b le tă • c o n ţin e e x tra c t d e A g a ric u s , 2 4 5 m g /ta b le tă o rg a n is m u lu i, s tim u la re a d iv iz iu n ii c e lu la re n o rm a le . • echilibrarea imunităţii: îmbunătăţeşte funcţiile granulocitelor (eozino¿le,
• f o rm u lă îm b u n ă tă ţită c u e x tra c t s ta n d a rd iz a t d e M a ita k e , • f o rm u lă îm b u n ă tă ţită c u e x tra c t s ta n d a rd iz a t d e M a ita k e , • a s o c ie re u n ic ă d e 1 2 e x tra c te d in p la n te ş i c iu p e rc i m e d ic in a le , bazo¿le, neutro¿le), macrofagelor, limfocitelor T, celulelor NK şi a
T D -F r a c t io n ® , 2 5 m g / t a b le t ă T D -F r a c t io n ® , 2 5 m g / t a b le t ă fo lo s ite d e m ii d e a n i în M e d ic in a T ra d iţio n a lă C h in e z ă celulelor dendritice eliberând citokine (interleukinele IL-1, IL-2 , IL-12,
• a d a o s d e v ita m in a C c u e fe c t p o te n ţa to r • g a ra n ta t 1 0 % p ro te o g lic a n i a c tiv i • f a b ric a t c u re s p e c ta re a n o rm e lo r G M P ş i a s ta n d a rd e lo r F D A IL-14, IL-18, TNFα, gama interferon, oxid nitric)
• t a b le te v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e • t a b le te v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le v e g e ta rie n e /v e g a n e • t e h n o lo g iile d e e x tra c ţie p ă s tre a z ă to a te c o m p o n e n te le b io a c tiv e • creşterea capacităţii de răspuns a organismului la factorii de stres ¿zici,
chimici, infecţioşi, psihici, sociali, profesionali etc. (efect adaptogen prin
Contribuie la Contribuie la a le p la n te lo r

îmbunătăţirea funcţiilor glandelor suprarenale)


• echilibrarea sistemului imunitar şi stimularea diviziunii celulare normale: • echilibrarea sistemului imunitar şi la diviziunea celulară normală: • m a te ria p rim ă n u c o n ţin e m e ta le g re le c o n fo rm a n a liz e lo r e fe c tu a te
• îmbunătăţirea funcţiilor organismului în stări de epuizare manifestate
» activează macrofagele, neutro¿lele, limfocitele T, celulele NK, celulele » stimulează funcţia de fagocitoză a macrofagelor în la b o ra to ru l S G S c a re v e ri c ă , te s te a z ă ş i c e rti c ă p e rfo rm a n ţa ş i
prin: pierdere în greutate, atro¿e musculară, slăbiciune, pierderea
dendritice care eliberează interleukinele IL-1, IL-2, gama interferonul, » stimulează moartea programată a celulelor anormale prin activarea c a lita te a p ro d u s e lo r
apetitului, deshidratare cauzate de afecţiuni severe la nivel hepatic,
complementul seric C3, factorul de necroză tumorală TNFα celulelor NK şi TNFα • e fe c te b e n e  c e c o n  rm a te p rin s tu d ii c lin ic e *
pulmonar, digestiv, cerebral, endocrin, consum excesiv de alcool şi
» reduce capacitatea celulelor anormale de a invada alte organe: » creşte producţia de gama interferon şi interleukine IL-1 şi IL-2
*Studiu clinic efectuat pe produsul natural complementar Tien Hsien Liquid: diviziune celulară anormală
reduce activitatea factorului plasminogen urokinază » reduce formarea vaselor de sânge anormale la nivelul ţesuturilor
Efectele Tien Hsien Liquid la pacienţi cu cancer de sân metastazat, refractar la terapiile
» stimulează căile de inducere a morţii programate a celulelor » susţine funcţia normală a măduvei osoase în chimio şi radioterapie convenţionale. Compoziţie / 1 Àolă (20ml)
anormale: activează genele proapoptotice (de ex.: Bax-2), scade • funcţionarea normală a aparatului urinar: ajută la echilibrarea Studii observaţionale efectuate pe produsul natural complementar Tien Hsien Liquid: Ginseng siberian (Eleuterococus senticosus )(rădăcină) . . . . . . . . 710mg
potenţialul de membrană, eliberează citocromul c, activează metabolismului hidroelectrolitic şi la reducerea pierderii calciului prin Studiul (1) Funcţia imunomodulatoare a produsului Tien Hsien Liquid Cordyceps (Cordyceps sinensis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300mg
caspazele 3, 8, 9 urină Studiul (2) Tien Hsien Liquid ajută la inducerea apoptozei celulelor tumorale Astragalus (Astragalus membranaceus )(rădăcină) . . . . . . . . . . . . 850mg
» reduce replicarea ADN-ului prin stoparea ciclului celular în punctul • creşterea sensibilităţii receptorilor celulari la insulină Studiul (3) Tien Hsien Liquid ajută la inhibarea dezvoltării celulelor tumorale şi la inducerea
Lemn dulce (Glycyrrhizae glabra )(rădăcină). . . . . . . . . . . . . . . . . . 130mg
apoptozei
S/G2: reduce captarea în acizi nucleici a 3H-timidinei, nucleotid • menţinerea funcţiei endoteliale: reduce agregarea plachetară Studiul (4) Tien Hsien Liquid ajută la inhibarea metastazării celulelor tumorale şi la reducerea
Dioscoreae batatas (rizom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450mg
implicat în diviziunea celulară • îmbunătăţirea funcţiei hepatice: echilibrează nivelul transaminazelor recidivelor Gynostemma pentaphyllum (frunză). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130mg
» susţine funcţia normală a măduvei hematogene în chimio şi şi al bilirubinei Studiul (5, 6, 9, 10) Direcţionarea căilor de semnalizare oncogenă de către Tien Hsien Liquid Rehmannia glutinosa (rădăcină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150mg
radioterapie: stimulează factorul de creştere al coloniilor celulare • reducerea producţiei de histamină asupra celulelor stem tumorale Crin (Lilium spp. )(bulb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640mg
» susţine organismul în stări de convalescenţă Studiul (7) Tien Hsien Liquid inhibă in vitro şi in vivo metastazarea celulelor tumorale Reishi (Ganoderma lucidum). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850mg
Compoziţie / 4 tablete Studiul (8) InÀuenţa Tien Hsien Liquid în tratamentul cancerului şi în recuperare
• reducerea afectării hepatice de etiologie virală Curmale roşii (Zyzyphus jujuba )(fruct) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250mg
Agaricus (Agaricus blazei Muril ) Studiul (11) Efectele Tien Hsien Liquid asupra virusului activ hepatic B
» stimulează sinteza gama interferonului endogen Oldenlandia diffusae (plantă întreagă). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540mg
(extract din amestec: apă:pulbere=1:1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980mg Studiul (12) Efectul Tien Hsien Liquid asupra expresiei citokinelor speci¿ce celulelor CD8
» reduce lezarea celulei hepatice Pogostemon cablin (frunză). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280mg
Maitake TD-Fraction® (Grifola frondosa) (extract standardizat, (limfocite T citotoxice) la pacienţi cu cancer nazofaringian
Compoziţie / 4 tablete garantat 10% proteoglicani activi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100mg Contribuie la Mod de administrare
Coriolus (Coriolus versicolor)(extract din corpul ciupercii). . . . . . . . 800mg Vitamina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80mg • reducerea mecanismelor de iniţiere, declanşare şi proliferare ale În primele două luni câte 20ml de 3 ori/zi (câte o ¿olă la orele 9; 15;
Maitake TD-Fraction® (Grifola frondosa) celulelor cu diviziune anormală: 21) înainte de masă. Începând cu a treia lună, dacă stadiul boli s-a
Mod de administrare îmbunătăţit, câte 20ml de 2 ori/zi (de ex.: câte o ¿olă la orele 9; 21)
(extract patentat din corpul ciupercii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100mg » induce moartea programată a celulelor cu alterări genetice
Câte 4 tablete/zi sau câte 2 tablete de 2 ori/zi sau conform recomandării înainte de masă. Pentru întreţinere se administrează câte 10ml de 2
Vitamina C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80mg ▪ scade acţiunea proteinei de fuziune (PML-RARα)
consultantului de specialitate. ▪ reduce expresia proteinelor anti-apoptotice (de ex.: Bcl-2) ori/zi (de ex.: câte ½ ¿olă la orele 9; 21) înainte de masă sau conform
Componente bioactive ▪ creşte expresia proteinelor pro-apoptotice (de ex.: Bax) şi a genelor recomandării consultantului de specialitate. A se agita ¿ola înainte de
polizaharide alcătuite din lanţuri beta 1,3/1,4/1,6 glucan oncosupresoare (de ex.: p53, p21) utilizare. Conţinutul acesteia se ţine câteva minute în cavitatea bucală,
Mod de administrare ▪ stimulează producerea factorului de necroză tumorală (TNFα) apoi se înghite. Pentru absorbţie optimă, se recomandă evitarea
Câte 4 tablete/zi sau câte 2 tablete de 2 ori/zi sau conform recomandării ▪ activează caspazele 3 şi 9 consumului de băuturi şi alimente în primele 30 de minute de la
consultantului de specialitate. ▪ eliberează citocromul c administrare.
▪ reduce acţiunea ciclinelor A şi B1
Contraindicaţii
A nu se administra femeilor însărcinate sau care alăptează.

34 Diviziune celulară anormală www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Diviziune celulară anormală 35
E c h i l i b r u

h o r m o n a l

f e m i n i n  i

m a s c u l i n

H o r m o n i i a j u n g p r i n s i s t e m u l c a r d i o v a s c u l a r l a fi e c a r e

c e l u l ă d i n o r g a n i s m  i , d a t o r i t ă f o r m e i m o l e c u l a r e

s p e c i fi c e fi e c ă r u i a , a c  i o n e a z ă d o a r î n m o m e n t u l î n c a r e

î n t â l n e s c r e c e p t o r i i p o t r i v i  i o r g a n u l u i p e n t r u c a r e s u n t

s e c r e t a  i . H o r m o n i i m o d i fi c ă p r o p r i e t ă  i l e c h i m i c e a l e

S e c o m ® î n s e a m n ă
c e l u l e l o r  i n t ă  i r e g l e a z ă i m p o r t a n t e p r o c e s e i n t e r n e , d e

l a d e s c o m p u n e r e a s u b s t a n  e l o r c h i m i c e î n t i m p u l a c  i u n i i

m e t a b o l i c e , p â n ă l a c r e  t e r e a  i d e z v o l t a r e a c o r p u l u i  i

E c h i l i b r u

r e p r o d u c e r e a s e x u a l ă .

P e n t r u c ă  t i m c ă m ă s u r a

l u c r u r i l o r e s t e c h e i a

S e c r e  i a h o r m o n a l ă a r e l a b a z ă f a c t o r i d e c l a n  a t o r i

r e u  i t e i , c ă u n e o r i e s t e

n e v o i e d e m a i m u l t  i
d i f e r i  i  i s c o p u r i b i n e d i r e c  i o n a t e , î n s ă , î n a n u m i t e

c â t e o d a t ă d o a r d e a t â t c â t

c a z u r i î n c a r e a p a r d i s f u n c  i i , e f e c t e l e n e g a t i v e s e p o t
t r e b u i e . O f e r i m c o n c e n t r a  i i

o p t i m e d e i n g r e d i e n t e

e x t i n d e î n î n t r e g o r g a n i s m u l . F i e c ă e s t e v o r b a d e s p r e

a c t i v e , f o r m u l e e l a b o r a t e c u

a t e n  i e  i s e r v i c i i d e
u n e x c e s h o r m o n a l ( h i p e r a c t i v i t a t e ) , fi e d e s p r e o

î n c r e d e r e p e n t r u e c h i l i b r u l

a c t i v i t a t e h o r m o n a l ă r e d u s ă ( h i p o a c t i v i t a t e ) , e c h i l i b r a r e a
c o r p u l u i  i a l m i n  i i .

h o r m o n a l ă e s t e e s e n  i a l ă p e n t r u o b u n ă f u n c  i o n a r e a

î n t r e g u l u i o r g a n i s m .
B l a c k C o h o s h C h r y s i n 5 0 0 m g D o n g Q u a i 5 6 5 m g F e m a l e H o r m o n e

5 4 0 m g B l e n d ™

100 capsule vegetale 30 capsule 100 capsule vegetale 100 capsule vegetale

A ju tă la re d u c e re a m a n ife s tă rilo r Compoziţie / 1 capsulă S u s ţin e n iv e lu l o p tim d e te s to s te ro n . C e l m a i e  c ie n t to n ic fe m in in c u a c ţiu n e F o r m u lă c o m p le x ă  t o -h o m e o p a t ă p e n t r u • reducerea spasmelor dureroase uterine:
m e n o p a u z e i. Black Cohosh (Cimicifuga racemosa) • c o n ţ i n e c r i s i n ă , 5 0 0 m g / c a p s u l ă p o liv a le n tă la n iv e l h o rm o n a l. îm b u n ă tă ţire a e c h ilib ru lu i h o rm o n a l
» reduce nivelul prostaglandinelor PGF2-alfa
care acţionează pe musculatura uterină
• c o n ţin e e x tra c t d in ră d ă c in ă d e B la c k (rădăcină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540mg Crisina este un bioÀavonoid extras din Floarea • c o n ţin e e x tra c t d in ră d ă c in ă d e D o n g Q u a i, fe m in in .
» echilibrează sistemul imunitar
C o h o s h , 5 4 0 m g /c a p s u lă
Componente bioactive pasiunii (PassiÀora caerulea). 5 6 5 m g /c a p s u lă • c o m p o z iţie c o m p le x ă p e b a z ă d e • creşterea capacităţii de adaptare a
organismului prin îmbunătăţirea funcţiei
• s u rs ă n a tu ra lă d e e s tro g e n i
izoÀavone (formononetin), triterpene glicozide Contribuie la • g a r a n t a t 0 .2 5 % l i g u s t i l i d e 1 2 e x tra c te d in p la n te m e d ic in a le ş i
glandelor suprarenale
• c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le
(acetine, acteol, cimigenol, cimicifugozide), • îmbunătăţirea echilibrului hormonal
• n u c o n ţin e o rg a n is m e m o d i c a te g e n e tic c o m p o n e n te h o m e o p a te c u s p e c tru la rg
• reducerea nivelului toxinelor care pot
v e g e ta rie n e /v e g a n e acid isoferulic, dopargine (derivat de masculin:
• c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le d e a c ţiu n e inÀuenţa negativ fertilitatea:
• a ju n g e p â n ă la 5 0 d e z ile d e a d m in is tra re dopamină), taninuri, uleiuri volatile v e g e ta rie n e /v e g a n e • s u rs ă n a tu ra lă d e  to e s tro g e n i » leagă şi elimină din colon substanţe
» echilibrează raportul testosteron/estrogen toxice (mercur, plumb, compuşi nocivi
Contribuie la Mod de administrare prin susţinerea unui nivel normal de Angelica sinensis este folosită de mii de ani • c a p s u le v e g e ta le , re c o m a n d a te în d ie te le
din tutun etc.)
• reducerea bufeurilor, a tulburărilor Câte 1 capsulă de 2 ori/zi la masă cu 200ml de testosteron: ajută la reducerea acţiunii în Medicina Tradiţională Chineză pentru v e g e ta rie n e /v e g a n e

emoţionale, de somn şi de apetit cauzate de îmbunătăţirea stării de sănătate a femeilor, Compoziţie / 2 capsule
apă sau conform recomandării consultantului enzimei aromataza care catalizează Contribuie la
menopauză*: ¿ind considerată “cel mai e¿cient tonic feminin” Amestec patentat: . . . . . . . . . . . . . . . . .920mg
de specialitate. conversia testosteronului în estrogeni • reducerea frecvenţei şi a intensităţii
cu acţiune polivalentă. bufeurilor, transpiraţiilor nocturne, palpitaţiilor, Black Cohosh (Cimicifuga racemosa)
» ajută la creşterea efectului serotoninei şi » reduce proteina DAX-1, ce reduce sinteza
Contraindicaţii tume¿erii peretelui vaginal, îmbătrâniri pieli (rădăcină)
al dopaminei prin stimularea receptorilor de testosteron Contribuie la Dong Quai (Angelica sinensis)(rădăcină)
A nu se administra femeilor însărcinate sau şi a pierderii de masă osoasă cauzate de
speci¿ci cu rol în termoreglare » determină creşterea libidoului • echilibrarea hormonală feminină: reglează de¿citul estrogenic: Floarea pasiunii (PassiÀora incarnata)(Àoare)
• reducerea uscăciunii şi subţierii mucoasei celor care alăptează. » îmbunătăţeşte calitatea lichidului seminal ciclul menstrual şi reduce manifestările » ajută la creşterea efectului serotoninei şi Zmeur (Rubus idaeus)(frunză)
vaginale şi a pieli , a tulburărilor apărute la menstruaţie, menopauză: al dopaminei
» dureri menstruale, menoragie prin Schinduf (Trigonella foenum-graecum)
Compoziţie / 1 capsulă » ajută la reducerea pierderilor lipidelor, apei
cardiovasculare, a îmbătrâniri premature reducerea spasmelor şi a disconfortului (seminţe)
Crisină (5, 7-dihidroxiÀavonă) . . . . . . . 500 mg şi a colagenului, îmbunătăţeşte relaxarea
cauzate de de¿citul estrogenic: genital vasculară prin stimularea receptorilor Lemn dulce (Glycyrrhiza glabra)(rădăcină)
» ajută la reducerea pierderii lipidelor, a apei Mod de administrare » reduce iritabilitatea şi emotivitatea estrogenici (17b-estradiol/E2) de la nivelul Călin (Viburnum opulus)(scoarţă)
şi a colagenului şi îmbunătăţeşte relaxarea • stimularea formării hematiilor (acid ferulic), pieli , mucoaselor şi a vaselor de sânge Muşeţel (Matricaria recutita)(Àoare)
Câte 1 capsulă/zi la masă sau conform ajută la creşterea numărului trombocitelor şi
vasculară prin stimularea receptorilor recomandării consultantului de specialitate. (acţiune agonistă estrogen-like) Palmier-pitic (Serenoa repens)(fruct)
al leucocitelor • îmbunătăţirea stării psihice şi a somnului: Wild Yam (Dioscorea vil osa)(rădăcină)
estrogenici (17b-estradiol/E2) de la nivelul • stimularea sintezei vitaminei E » acţiune de stimulare a receptorilor GABA
Contraindicaţii • reducerea manifestărilor în reacţiile alergice • îmbunătăţirea ciclului menstrual (prezenţa Nuc cenuşiu (Juglans cinerea)(scoarţă)
pieli , mucoaselor şi a vaselor de sânge
A se administra persoanelor cu disfuncţii ale • îmbunătăţirea funcţiei de detoxi¿ere hepatică ciclului menstrual, reducerea menstruaţiei Kelp (Laminaria spp.)(plantă întreagă)
• reducerea pierderilor de masă osoasă şi
prostatei şi ale aparatului reproducător sau abundente şi a sângerărilor vaginale Componente homeopate 100% naturale
creşterea densităţii şi a volumului osos Compoziţie / 2 capsule
care administrează tratament alopat pentru survenite în afara ciclului menstrual) şi Àorură de calciu 6x, clorură de sodiu 6x, siliciu
» ajută la stimularea celulelor implicate în Dong Quai (Angelica sinensis)(rădăcină, menţinerea structurii normale a aparatului
aceste afecţiuni doar la recomandarea unui garantat 0.25% ligustilide). . . . . . . . .1130mg genital feminin (reducerea formaţiunilor cu 6x, sulfat de calciu 3x, fosfat de ¿er 3x, fosfat
formarea osului şi la reducerea celulelor
specialist. lichid de la nivelul sânilor şi ovarelor şi a de magneziu 3x, clorură de potasiu 3x, fosfat
implicate în resorbţia osului Componente bioactive
• reducerea pilozităţii excesive şi a căderii excrescenţelor de la nivel uterin): de potasiu 3x, sulfat de potasiu 3x, fosfat de
ligustilide, cumarine, acid ferulic, polizaharide, » reduce excesul de estrogen rezultat din
părului cauzate de excesul de testosteron ¿toestrogeni sodiu 3x, sulfat de sodiu 3x, fosfat de calciu 3x
conversia testosteronului
liber • reducerea dezechilibrelor activităţii glandelor Mod de administrare
» ajută la reducerea excesului de testosteron Mod de administrare sebacee, absenţei menstruaţiei, chisturilor
Câte 2 capsule de 3 ori/zi la masă sau ovariene, pilozităţii excesive, a căderii părului Câte 2 capsule de 2-3 ori/zi la masă cu
cauzat de rezistenţa periferică la insulină 200ml de apă sau conform recomandării
conform recomandării consultantului de de cauză hormonală:
*Stolze H. An alternative to treat menopausal complaints. specialitate. » reduce sinteza testosteronului consultantului de specialitate.
Gynecology. 1982;3:14-19 » reduce transformarea excesivă a
Contraindicaţii testosteronului în forma activă Contraindicaţii
A nu se administra femeilor însărcinate sau care » susţine activitatea glandei tiroide A nu se administra persoanelor diagnosticate
alaptează, persoanelor cu tulburări de coagulare
sau sub tratament cu anticoagulante. cu hipertensiune arterială.

38 Echilibru hormonal feminin şi masculin www.secom.ro TELVERDE 0800 873 266 Echilibru hormonal feminin şi masculin 39
F e r t i l i t y B l e n d ™ F o l i c A c i d 8 0 0 m c g I n d o l e - 3 S u p r e m e ™ I n o s i t o l 7 5 0 m g

100 capsule vegetale 100 capsule vegetale 30 capsule vegetale 100 capsule

F o r m u l ă c o m p l e x ă  t o - h o m e o p a t ă • reducerea nivelului toxinelor care pot A j u t ă l a f u n c ţ i o n a r e a n o r m a l ă a s i s t e m e l o r A s o c i e r e d e e x t r a c t e c e o f e r ă p r o p r i e t ă ţ i s u p e r i o a r e p e n t r u M i o i n o z i t o l p e n t r u î m b u n ă t ă ţ i r e a e c h i l i b r u l u i h o r m o n a l f e m i n i n

c u a c ţ i u n e e  c i e n t ă î n î m b u n ă t ă ţ i r e a
inÀuenţa negativ fertilitatea: c i r c u l a t o r , n e r v o s ş i i m u n i t a r . m o d u l a r e a m e t a b o l i s m u l u i e s t r o g e n i l o r ş i a e f e c t u l u i l o r l a
ş i m a s c u l i n ş i a d e t o x i  e r i i h e p a t i c e .

e c h i l i b r u l u i h o r m o n a l f e m i n i n ş i
» leagă şi elimină din colon substanţe toxice • c o n ţ i n e a c i d f o l i c , 8 0 0 m c g / c a p s u l ă n i v e l u l a p a r a t u l u i g e n i t a l f e m i n i n ş i m a s c u l i n .
• c o n ţ i n e i n o z i t o l ( m i o i n o z i t o l ) d i n s u r s ă n a t u r a l ă ( e x t r a c t d i n t ă r â ţ e

(mercur, plumb, tutun etc.) • c • a


d e O r e z ) , 7 5 0 m g / c a p s u l ă

• îmbunătăţirea tonusului, vitalităţii şi a


m a s c u l i n . a p s u l e v e g e t a l e , r e c o m a n d a t e î n d i e t e l e s o c i e r e c o m p l e x ă d e e x t r a c t e s t a n d a r d i z a t e , e x t r a c t e d e R o z m a r i n ,

• c o n ţ i n e i n o z i t o l d e c e a m a i î n a l t ă p u r i t a t e ş i b i o d i s p o n i b i l i t a t e ,

• c
libidoului
o m p o z i ţ i e c o m p l e x ă p e b a z ă d e e x t r a c t e v e g e t a r i e n e / v e g a n e c r u c i f e r e ş i v i t a m i n e c u e f e c t s i n e r g i c
p r o d u s d e T s u n o R i c e F i n e C h e m i c a l s C o . , L t d . , J a p o n i a - l i d e r u l

• creşterea capacită