Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.

6 ROMAN

PLAN OPERATIONAL – ANUL SCOLAR 2010- 2011

NR.
ŢINTE INDICATORI DE
CRT OBIECTIVE RESURSE TERMENE RESPONSABILI
STRATEGICE PERFORMANŢÃ
.
1. Asigurarea - elevii şi părinţii - auxiliare, programe Sem. I - învăţători -„rezonanţa”
calităţii ofertei să cunoască noua legislaţie curriculare. - diriginţi părinţilor cu
educaţionale a şcolară, programele problematica
şcolii. reformei; şcolii
- elevii să participe real şi - programul de 15 sept. – - învăţători - alcătuirea
activ, în funcţie de vocaţie, activităţi al Consiliului 15 oct. - diriginţi documentaţiei
la alcătuirea C.D.S. şi elevilor. 2010 C.A şi CP pentru avizarea
activităţi extracurriculare; - elaborarea CDS în cursurilor
funcţie de doleanţele opţionale
copiilor
- echipa de întocmire a - materiale 01 sept-15 - director - conturarea
orarului şcolii va alterna administrative; sept. 2010. -comisia de individualităţii
disciplinele (pe cât este - tehnică (calculator, alcătuire a şcolii
posibil) în funcţie de imprimantă). orarului
cerinţele şi principiile
pedagogiei moderne;
- profesorii să îmbine - programe şcolare. An şcolar - învăţători - creşterea
evaluarea performanţelor - profesori capacităţii de
individuale cu evaluarea autoevaluare a
performanţelor de grup; elevilor
- calitatea
testelor
Rezultate teste
- elevii şi părinţii să - materiale de analiză a An şcolar - directorul + - creşterea
cunoască potenţialul uman activităţii Consiliului Consiliul de numărului
(echipa de cadre didactice) Reprezentativ al Administraţie elevilor înscrişi
şi material (dotare, Părinţilor. în anul şcolar
laboratoare, tehnică); următor
- profesorii să ofere la - săli de clasă . 01-15 sept - profesori - colaborarea
început de semestru o 2010. diriginţi şi între şcoală şi
planificare a orelor de învăţătorii familie
consultaţii cu părinţii
conform noilor norme
elaborate de MECTS;
- profesorii să realizeze - carte şcolară 01-30 sept - şefii de - evaluarea în
planificări calendaristice în (manuale alternative, 2010. comisii grup a
concordanţă cu cerinţele programe). - directorul planificărilor
programelor şcolare şi cu (analiza critică)
specificul fiecărei clase în - asistenţe,
parte; interasistenţe
2. Crearea unui - elevii să respecte normele - standardele minime An şcolar - oamenii de - curăţenia în
climat de de igienă în şcoală; de igienă (asigurarea serviciu şcoală
siguranţă fizică apei curente,săpunului, - învăţători şi
şi libertate etc.). profesori de
spirituală serviciu
pentru elevii - asistenta medicală să - controale periodice. An şcolar - asistenţa - număr de
şcolii. asigure funcţionalitatea medicală îmbolnăviri în
cabinetului medical; - medic de scădere
-constituirea comitetului de familie
gripă la nivelul şcolii. director
- elevii să cunoască -ROFUIP şi ROI 01-30 sept - C.A. - respectarea
prevederile Regulamentului 2010. -CP normelor
de Ordine Interioară; - învăţătorii şi
diriginţii
- personalul administrativ şi - graficul de efectuare a An şcolar - responsabil - lipsa
de îngrijire să fie preocupat serviciului pe şcoală al P.S.I. evenimentelor
pentru desfăşurarea elevilor şi cadrelor - învăţători nedorite
activităţii şi securitatea didactice. - profesori
elevilor pe timpul pauzelor;
- elevii să cunoască noţiuni - studii de cultură Semestrial - profesor de - încrederea în
de drepturi ale copilului; civică. istorie protecţia oferită
de şcoală
- elevii să participe la toate - revista şcolii. An şcolar - diriginţi - menţinerea
acţiunile şcolii, având - bibliotecară legăturii între
posibilitatea de afirmare, de - redactorul elevi şi C.A.
a menţine legături revistei şcolii
spirituale, de exprimare a - Consiliul
dorinţelor inovatoare; Elevilor
- profesorii să asigure - materiale şi tehnici An şcolar - tot - formarea şi
dezvoltarea iniţiativei, a din dotarea şcolii. personalul dezvoltarea
responsabilităţii, a gândirii din şcoală personalităţii
libere; elevilor
3. Creşterea - părinţii şi elevii să - revista şcolii An şcolar - Comitetul - creşterea
prestigiului cunoască: (promovare publică). (program de redacţie al populaţiei
scolii în • Rezultatele şcolii la pe etape) revistei şcolii şcolare
comunitatea diferite concursuri;
locală. • Publicitate în mass-
media locală
- elevii să participe la - informaţii I.S.J, An şcolar - director - încheierea de
diferite proiecte Internet. - prof. lb. parteneriate
educaţionale şi de străine şcolare
parteneriat şcolar; -invăţători şi
- profesori.
- elevii să obţină rezultate - teste pentru An şcolar - directorul - depăşirea
bune la teze şi la Evaluarea simulare. - C.A. mediei de anul
Naţională. - programe pentru teze. - şefi catedre trecut pe şcoală
4. Asigurarea - realizarea unui orar pentru - administratorul de An şcolar - directorul şi - atragerea
pentru fiecare ca fiecare clasă să realizeze reţea va întocmi orarul C.A. părinţilor şi a
elev din şcoală a ore în cabinetul de de funcţionare al administrator comunităţii
accesului la informatică cabinetului de reţea. locale
calculator - pregătirea cadrelor - cadrele didactice care An şcolar - toate - interasistenţe la
minim o ora pe didactice pentru utilizarea au atestate. cadrele ore
săptămână. calculatoarelor; didactice
- instruirea elevilor în - folosirea bazei An şcolar - învăţători şi - atragerea
folosirea calculatorului; materiale existente. profesori elevilor în
acţiunile scolii
- realizarea unor cursuri - folosirea Internetului An şcolar - învăţători şi - evaluarea în
opţionale cu tematică în în cadrul orelor de curs profesori grup a C.D.S
utilizarea calculatorului. pentru extragerea de (analiza critică)
informaţii utile lecţiei
5. Reconsiderarea - profesorii să participe la - activităţi organizate An şcolar - directorul - evaluare
managementulu activităţi de formare de I.S.J, C.C.D, specifică prin
i la nivelul şcolii continua cu credite; - materiale informative adeverinţe,
şi al clasei, în la zi. certificate sau
perspectiva atestate
egalizării profesionale
şanselor. - folosirea metodelor activ- - folosirea bazei Semestrial - toate - interasistenţe la
participative în cadrul materiale existente cadrele ore.
activităţilor la clasă pentru didactice - evaluare în CA,
valorificarea potenţialului
fiecărui elev
- crearea condiţiilor optime - montarea de sisteme An şcolar - directorul - analiză în CA
de siguranţă şi securitate de siguranţă pentru
instituţională protecţia elevilor şi
personalului şcolii
- participarea la programe - cursuri, seminarii, An şcolar - directorul - evaluare
de formare continuă în cercuri pedagogice director în CA al
domeniul managementului ISJ Neamţ
6. Dotarea - elevii să beneficieze de - materialele din An şcolar - directorul -îmbunătăţirea
materială cele mai bune condiţii dotarea laboratoarelor. - comitetul de bazei materiale
corespunzătoar tehnice pentru desfăşurarea - materiale obţinute părinţi
e a unităţilor activităţilor. prin sponsorizări. - comunitatea
şcolare, cu locală
perspective
reale de - montarea de boilere în -din fonduri An -directorul -imbunatatirea
îmbogăţire corpurile A şi B la W. C.- guvernamentale financiar -ISJ Neamt conditiilor de
tehnică. uri pentru igiena personală a 2010 igienă pentru
elevilor; copii

-înlocuirea cercevelelor si -din fonduri An -directorul -îmbunatăţirea


geamurilor cu ferestre guvernamentale financiar -ISJ Neamt condiţiilor de
termopan în corpul B al 2011 studiu din sălile
scolii. de grupă.

- dotarea sălii de sport cu -din fonduri de la An -directorul - folosirea la


materiale pentru buna bugetul local şi din financiar standarde a sălii
desfăşurare a activităţilor fonduri extrabugetare 2011 de sport.

7 Formare - promovarea ofertelor de Internet, adrese oficiale An şcolar Directorul, -folosirea


resurselor formare continuă ale CCD Şefii informaţiilor la
umane şi ale altor instituţii abilitate Comisiilor clasă
metodice
- monitorizarea formării - certificate, atestate, An şcolar Directorul, - analiză în CA
continue a cadrelor adeverinţe Şefii
didactice Comisiilor
metodice
- identificarea de parteneri - Internet, sit-uri An şcolar Directorul, - analiză în CA
pentru proiecte de oficiale, adrese ISJ Consilierul
colaborare internă şi Neamţ educativ
internaţională

DIRECTOR,
PROF. VADUVA GRIGORE