Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: ...................

Avizat,
Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire generală: Comerţ/Economic
Modulul: Protecţia consumatorului
Nr de ore/an: 140, din care: T:70, LT: 70, IP: 0
Nr. ore /săptămână: 4, din care: 2 LT
Clasa: a X-a B
Profesor: …… Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul MEN: 3915 din 18.05.2017 Şef de catedră,
Programa aprobata prin Ordinul MEN: 3915 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Nr. ore Săptămâna Obs./


Unitatea Elemen
de te
Nr. specifice
crt
rezultate Rezultate ale învățării Conţinuturi pentru
ale Cunoștințe/abilități/atitudini T LT IP T LT IP predarea
învățării la clase
paralele
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. URÎ Cunoștințe (C): 6.1.1. Precizarea locului și rolului Evaluare iniţială 2 2 S1 S1
6. consumatorului în economia de piață; 1. Consumatorul în economia
Protecţia 6.1.2. Recunoașterea drepturilor consumatorilor în de piaţă:
consuma conformitate cu legislaţia în vigoare; 1.1. Locul şi rolul 2 2 S2 S2
torului, 6.1.3. Prezentarea cadrului legislativ privind protecția consumatorului în
angajatul consumatorilor; economia de piaţă;
ui şi a Abilități (Ab)- 6.2.1. Identificarea formelor conceptului de
1.2. Conceptul de consumator; 2 2 S3 S3
mediului consumator în economia de piață;
6.2.2. Diferențierea drepturilor consumatorilor conform 1.3. Drepturile consumatorului 6 6 S4,5,6 S4,5,6
legislației în vigoare; 1.4. Principii ONU cu privire la 4 4 S7, 8 S7, 8
6.2.3. Identificarea prevederilor legislative în domeniul protecţia consumatorului;
protecției consumatorilor; 1.5. Cadrul legislativ privind 4 4 S9,10 S9,10
Atitudini (At)- 6.3.1. Respectarea deontologiei profesionale protecţia consumatorului în
privind drepturile consumatorilor. România.

1
Nr. ore Săptămâna Obs./
Unitatea Elemen
de te
Nr. specifice
crt
rezultate Rezultate ale învățării Conţinuturi pentru
ale Cunoștințe/abilități/atitudini T LT IP T LT IP predarea
învățării la clase
paralele
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Cunoștințe (C): 6.1.4. Prezentarea sistemelor de marcare 2. Etichetarea şi ambalarea


ecologică a produselor în raport cu normele de protecție a ecologică:
consumatorilor; 2.1. Sisteme de marcare 4 4 S11,12 S11,12
6.1.5. Precizarea normelor de etichetare a mărfurilor pe ecologică a produselor;
tipuri de produse în raport cu normele de protecție a
2.2. Norme de etichetare 4 4 S13,14 S13,14
consumatorilor;
6.1.6. Prezentarea aspectelor ambalării mărfurilor în raport ecologică pe tipuri de produse;
cu normele de protecție a consumatorilor 2.3. Ambalarea mărfurilor în 6 6 S15,16, S15,16,
6.1.7. Descrierea impactului ambalajelor asupra mediului relaţie cu protecţia S17 S17
înconjurător; consumatorilor;
Abilități (Ab)- 6.2.4. Identificarea normelor privind 2.4. Impactul ambalajelor asupra 6 6 S1819, S1819,
marcarea, etichetarea și ambalarea produselor alimentare mediuului înconjurător. S20 S20
și nealimentare în raport cu normele de protecție a
consumatorilor;
Atitudini (At)- 6.3.2. Asumarea responsabilităţii în
aplicarea normelor privind marcarea, etichetarea și
ambalarea mărfurilor.
Cunoștințe (C): 6.1.8. Prezentarea modalităților de 3. Nemulţumirile
rezolvare şi soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor de consumatorilor de produse şi
produse și servicii; servicii:
6.1.9. Prezentarea sancţiunilor aplicate pe tipuri de abateri 3.1. Reclamaţiile consumatorilor 4 4 S21,22 S21,22
pentru nerespectarea drepturilor consumatorilor;
de produse şi servicii;
Abilități (Ab)- 6.2.5. Aplicarea normelor referitoare la modul de
înlocuire, remediere sau restituire a contravalorii pentru produsele 3.2. Norme referitoare la 4 4 S23,24 S23,24
cu defecte; informarea şi educarea în
6.2.6. Identificarea normelor referitoare la informarea şi educarea domeniul protecţiei
în domeniul protecţiei consumatorului consumatorilor;
6.2.7. Diferențierea sancţiunilor aplicate pe tipuri de abateri în
cazul nerespectării drepturilor consumatorilor
3.3. Sancţiuni aplicate pe tipuri 2 2 S25 S25
Atitudini (At)- 6.3.3. Asumarea responsabilităţii în aplicarea de abateri în cazul nerespectării
normelor privind comercializarea mărfurilor alimentare și drepturilor consumatorilor.
nealimentare cu respectarea legislației în vigoare privind drepturile

2
Nr. ore Săptămâna Obs./
Unitatea Elemen
de te
Nr. specifice
crt
rezultate Rezultate ale învățării Conţinuturi pentru
ale Cunoștințe/abilități/atitudini T LT IP T LT IP predarea
învățării la clase
paralele
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
consumatorilor
Cunoștințe (C): 6.1.10. Precizarea drepturilor salariatului în 4. Protecţia salariatului:
raport cu profesia de comerciant, legislația muncii în vigoare şi 4.1. Drepturile salariatului în 8 8 S26,27 S26,27
normele PSI;
raport cu legislaţia muncii şi S28,29 S28,29
Abilități (Ab)- 6.2.8. Identificarea drepturilor salariatului în
raport legislația muncii şi normele PSI; PSI.
Atitudini (At)- 6.3.4 Respectarea legislației muncii în raport cu
profesia de comerciant şi normele PSI;
6.3.5. Respectarea legislației muncii în raport cu drepturile
fundamentale ale omului.
Cunoștințe (C): 6.1.11. Precizarea obligaţiilor agenţilor 5. Protecţia mediului:
economici privind protecţia mediului; 5.1. Obligaţiile agenţilor 4 4 S30,31 S30,31
6.1.12. Descrierea riscurilor neaplicării legislaţiei în vigoare
privind protecţia mediului;
economici în raport cu protecţia
6.1.13. Prezentarea sancțiunilor aplicate agenților economici mediului;
pentru nerespectarea legislației privind protecția mediului; 5.2. Norme de prevenire şi 4 4 S32,33 S32,33
Abilități (Ab)- 6.2.9 Identificarea obligaţiilor agenţilor economici în conservare a mediului la locul
raport cu protecţia mediului; de muncă;
6.2.10. Aplicarea normelor de prevenire și conservare a mediului la locul
de muncă; 5.3. Sancţiuni aplicate în caz de 2 2 S34 S34
6.2.11. Identificarea sancțiunilor aplicate în caz de nerespectare a nerespectare a legislaţiei privind
legislației privind protecția mediului;
protecţia mediului.
Atitudini (At)- 6.3.5. Respectarea legislației muncii în raport cu
drepturile fundamentale ale omului;
6.3.6Asumarea responsabilităţii în aplicarea normelor de
protecție a mediului la locul de muncă.
Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor accumulate Recapitulare și evaluare finală 2 2 S35 S35
BIBLIOGRAFIE:
xxx Formatul aprobat de MEN pentru planificarea calendaristică;
xxx OMEN nr.3915 din 18.05.2017, privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară
Tehnologii, pentru clasele a X-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional;
xxx Ordinul nr. 4121/13.06.2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 Cadrul național al calificărilor, pentru care se asigură
pregătirea prin învățământul profesional și tehnic, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 0656/26.08.2016 Partea I;
xxx https://www.edu.ro/invatamant-profesional.

3
4