Sunteți pe pagina 1din 5

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Promisiunea
lui Dumnezeu
cĉtre Avram

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Byron Unger; Lazarus Adaptată după: M. Maillot; Tammy S.

Poveste 4 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Cu mult timp dupĉ „Vom construi un oraü mare


Potop, oamenii au iar în mijlocul oraüului vom
fĉcut un plan. construi un turn care va duce
chiar în Rai” au spus ei.

1 2
„Sĉ locuim împreunĉ Dumnezeu vroia ca oamenii sĉ locuiascĉ pe
întotdeauna.” Toatĉ toatĉ suprafaɉa pĉmântului. Aüa cĉ a
lumea vorbea fĉcut ceva special. Deodatĉ, grupuri
aceeaüi limbĉ. de oameni vorbeau diferite limbi.
Dumnezeu le-a dat harul de
a vorbii diferite
limbi.

3 4
Cei care vorbeau aceeaüi limbĉ s-au mutat împreunĉ În acest fel, Dumnezeu i-a împins pe
departe. Poate oamenii au prins fricĉ unii de alɉii oameni sĉ se mute în diferite ɉĉri.
pentru cĉ nu mai puteau vorbii aceeaüi limbĉ.

5 6

Oraüul pe care oamenii l-au pĉrĉsit a fost numit Mulɉi ani mai târziu,
Babel care înseamnĉ Confuzie. într-un loc numit
Ur din Haldea,
Dumnezeu a vorbit
cĉtre Avram.
„Pĉrĉseüte
acest tĉrâm”,
„Du-te acolo
unde eu te voi
cĉlĉuzii”.

7 8
Avram s-a supus. Dumnezeu l-a cĉlĉuzit în Canaan În Canaan, Avram üi Lot au devenit
împreunĉ cu soɉia lui Sarai üi nepotul lor Lot. foarte bogaɉi. Bogĉɉia lor consta
în nenumĉrate cirezi de vite. Nu
aveau destui pĉstori pentru
atâtea animale.

9 10

Pĉstorii lui Lot s-au certat cu pĉstorii Lot a ales o câmpie întinsĉ cu multe
lui Avram. „Nu vreau nici un fel de pajiüti, oraüe üi sate, numai cĉ
ceartĉ” a spus acesta. „Ne vom oraüele erau înspĉimântĉtoare.
despĉrɉii. Tu Lot vei fii primul
care îüi va alege tĉrâmul dorit.”

11 12

Dupĉ ce Lot a plecat, Dumnezeu Numai cĉ Avram üi Sarai


a grĉit din nou cĉtre Avram: nu aveau copii. Cum avea
„Tarâmul Canaan va fii al tĉu üi Dumnezeu sĉ îüi ɉinĉ
al copiilor tĉi întotdeauna”. promisiunea?

13 14
Trei oamenii
trimiüi de Dumnezeu au venit într-o zi la Avram
üi Sarai. „Veɉi avea un copil curând”, au grĉit. I-ar Dumnezeu i-a spus lui Avram cĉ
Sarai a râs. Nu a crezut în mesajul de acum încolo se va numii Avraam
Domnului pentru cĉ avea 90 de ani. 15 iar Sarai se va numi Sara. 16

Dumnezeu i-a mai spus Lot a ascultat


lui Avraam cĉ va distruge Cuvîntul Domnului
cele douĉ oraüe pline de Ɇi a plecat din
pĉcat Sodoma üi Gomora. Sodoma, dar
Nepotul lui Avraam, Lot, ginerii sĉi au
locuia cu familia lui în refuzat sĉ plece
Sodoma. din Sodoma. Ce
tragic! Ei nu au
ascultat Cuvîntul
Domnului.

17 18

Lot üi cele douĉ fiice au Din pĉcate, soĦia lui Lot nu


scĉpat cu viaɉĉ. Dumnezeu a ascultat Cuvîntul Domnului ɇi
aruncat foc üi pucioasĉ peste sa uitat înapoi în timp fugea
cele doua oraüe ɇi sa prefacut
pline de pĉcat. într'un stîlp de
sare.

19 20
Dumnezeu üi-a În acelaüi timp
ɉinut promisiunea Avraam üi-a
cĉtre Avraam adus aminte de
üi Sara, promisiunea lui
dĉruindu-le Dumnezeu cĉ ...
un copil la
bĉtrâneɉe
pe nume
Isaac.

21 22

... tĉrâmul Dumnezeu üi-a


Canaanului va ɉinut promisiunea
fii al lui üi al üi de data aceasta.
copiilor lui pentru Domnul întotdeauna
totdeauna. îüi respectĉ
promisiunea
fĉcutĉ.

23 24

Promisiunea lui Dumnezeu cĉtre Avram 'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL


UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, HVWHPRDUWHD
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
se gĉseüte în )LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Genesa 11-21
SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L