Sunteți pe pagina 1din 6

Biblia pentru copii

prezentatĉ

La Revedere
Faraon!

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Janie Forest Adaptată după: Lyn Doerksen

Poveste 11 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Faraon era mânios! “Munciɉi-i din greu”,


Dumnezeu îi a poruncit Faraon
poruncise, prin isprĉvniceilor (stĉpânii
Moise, sĉ lase robilor). ûi astfel
poporul Israel sĉ lucrurile au devenit
pĉrĉseascĉ Egiptul. chiar mai rele
El s-a împotrivit. pentru Israeliɉi.
1 2
“Nu vĉ mai dau paie; duceɉi-vĉ singuri de luaɉi Isprĉvniceii chiar i-au
paie de unde veɉi gĉsi; dar sĉ le cereɉi acelaüi bĉtut pe unii dintre robii
numĉr de cĉrĉmizi.” Acelea israeliɉi, pentru cĉ nu
au fost noile porunci au isprĉvit numĉrul de
ale lui Faraon. cĉrĉmizi, deoarece nu

au strâns suficiente
paie.

3 4

Poporul învinuia pe Apoi Dumnezeu


Moise üi pe Aaron a trimes pe
pentru necazurile Moise üi pe
lor. Moise a gĉsit Aaron înapoi
un loc unde sĉ se la Faraon.
roage. “O
Doamne,” s-a
rugat el, “n-ai
izbĉvit pe poporul

Tĉu.” “Eu sunt


Domnul. Eu vĉ voi
izbĉvi,” a rĉspuns
Dumnezeu.
5 6

Când puternicul “Chemaɉi vrĉjitorii mei”


conducĉtor a a strigat Faraon. Când
cerut servitorilor vrĉjitorii Egiptului
Domnului un semn üi-au aruncat toiegele,
de la Dumnezeu, acestea s-au prefĉcut
Aaron üi-a în üerpi. Dar toiagul
aruncat toiagul, lui Aaron a înghiɉit
toiegele lor. Totuüi,
Faraon s-a împotrivit üi
care s-a nu a lĉsat poporul
prefĉcut sĉ plece.
într-un
üarpe.

7 8
În dimineaɉa urmĉtoare, Moise üi Aaron au întâlnit Peütii au murit! Oamenii nu au mai putut sĉ bea apa
pe Faraon la râu. Când Aaron a ridicat toiagul üi a râului!
lovit apele râului, Dumnezeu a
prefĉcut

apa în
sânge.

9 10

Dar Faraon üi-a împietrit inima. El nu a permis Din nou, Moise a cerut lui Faraon
Israeliɉilor sĉ pĉrĉseascĉ Egiptul. sĉ lase poporul lui Dumnezeu
sĉ plece. Faraon
a refuzat.
Dumnzeu a
trimes o nouĉ
urgie. Broaüte pe
toatĉ întinderea
Egiptului. Fiecare
casĉ, fiecare
camerĉ, chiar üi
cuptoarele s-au
umplut cu
broaüte.
11 12

“Rugaɉi-vĉ Domnului, sĉ Dumnezeu a transformat ɉĉrâna pĉmântului în


depĉrteze broaütele de la pĉduchi. Pĉduchii erau pe oameni üi pe dobitoace,
mine,” a stĉruit dar Faraon üi-a împietrit inima împotriva lui
Faraon. “ûi am Dumnezeu.
sĉ las pe popor
sĉ plece.” Dar,
când broaütele
s-au îndepĉrtat,
Faraon s-a
rĉzgândit. El nu
a eliberat robii.

13 14
Poporul a suferit
Dupĉ aceea Dumnezeu cumplit. Dar
a trimes muüte, un roi totuüi Faraon a
de muüte. Dumnezeu rĉmas cu inima
a trimes ciume împietritĉ
üi boli, piatra împotriva lui
üi focul. Dumnezeu.
15 16

Dupĉ urgia cu piatrĉ Apoi Dumnezeu


üi foc, Dumnezeu a trimes trei
a trimes cete de zile de întunerec
lĉcuste. Lĉcustele besnĉ. Dar
au mâncat toatĉ încĉpĉɉânatul
iarba pĉmântului, Faraon nu a vrut
tot ce era sĉ elibereze pe
verde. Israeliɉi.

17 18

“Îɉi voi mai trimite o


urgie” a avertizat
Dumnezeu. “Pe la
miezul nopɉii, toɉi
întâii nĉscuɉi de
parte bĉrbĉteascĉ
üi animalele vor
muri.” Dumnezeu
a spus istraeliɉilor
cĉ întâiul lor nĉscut
va fi salvat dacĉ La miezul-nopɉii,
vor avea sânge de mari ɉipete a cuprins
miel pe stâlpii uüii Egiptul. Nu era casĉ
üi pragul de sus unde sĉ nu fie
al caselor. un mort.
19 20
“Pleacĉ” l-a rugat Faraon
pe Moise. “Duceɉi-vĉ Dumnezeu a spus lui Moise
de slujiɉi Domnului.” sĉ îüi aminteascĉ de noaptea
Poporului lui Dumnezeu de paüte pentru cĉ Îngerul lui
a pĉüit dincolo de Dumnezeu a trecut peste casele Israeliɉilor,
graniɉa Egiptului. 21 i-a scĉpat de Faraon üi de poporul lui. 22

Dumnezeu îi conducea
Dupĉ 430 de ani petrecuɉi într-un stâlp de nor sĉ-i
în Egipt, poporul lui cĉlĉuzeascĉ pe drum, iar noaptea într-un
Dumnezeu era acum liber. stâlp de foc, ca sĉ-i lumineze pe drum.
23 24

Dar Faraon Faraon üi-a


nu a terminat pregĉtit carul
cu Israeliɉii. de rĉzboi üi a
Din nou, a pornit dupĉ robi.
uitat de Poporul a fost
Dumnezeu. prins ca într-un
Din nou s-a laɉ între ɉĉrmul
rĉzgândit. stâncos üi mare.

25 26
“Domnul va lupta pentru voi” a spus Moise.
Moise s-a dus la marginea apei, üi-a ridicat Un mare
toiagul üi a întins mâna spre mare. miracol s-a produs.
Dumnezeu a deschis
o cale în mijlocul
apei. Poporul a
putut trece
în siguranɉĉ,
27 ca pe uscat. 28

Oastea lui Faraon a pornit în galop în Marea Roüie. Dar Dumnezeu a fĉcut ca apele sĉ se întoarcĉ
“Acum îi vom prinde,” s-au gândit soldaɉii. peste Egipteni. Acum Faraon a vĉzut
cĉ Dumnezeul lui Israel era
Dumnezeu peste toate.

29 30

La Revedere Faraon! 'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL


UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, HVWHPRDUWHD
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
se gĉseüte în )LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Exod 4-15
SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L