Sunteți pe pagina 1din 4

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Isus Îl Vindecĉ Pe Orb

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Janie Forest Adaptată după: Ruth Klassen

Poveste 50 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Bartimeu (Bar-ti-meu) era un cerüetor orb, Bartimeu nu putea lucra deoarece nu vedea,
care üedea pe lângĉ drum lângĉ Ierihon üi cerüea. era orb. Tot ce putea face era sĉ cerüeascĉ.
Câteodatĉ, trecând pe lângĉ el, oameni miloüi üi
buni la inimĉ îi oferea ceva bani sau mâncare.

1 2
Într-o zi, strĉzile au devenit foarte aglomerate. Curând orbul avea sĉ înɉeleagĉ ce se petrecea.
Bartimeu a auzit zgomotul multor picioare. Ceva Isus din Nazaret era în oraü. Mulɉimea se
neobiünuit se petrecea. îmbulzea sĉ îl vadĉ üi audĉ pe Isus.

3 4

„Isuse, Fiul lui David, De un singur


ai milĉ de mine!” De ce lucru era sigur
striga Bartimeu? De ce Bartimeu. Dacĉ
credea el cĉ Isus putea el nu dobândea
sĉ-l vindece? Unii erau ajutor acum,
surzi, alɉii muɉi, alɉii niciodatĉ nu
paralizaɉi – iar alɉii orbi va mai avea
ca üi el. „Fiul lui David, aceastĉ üansĉ.
ai milĉ de mine!” striga Era posibil
Bartimeu. Vocea lui ca Isus sĉ nu
tremura cu speranɉĉ. mai treacĉ prin
acel loc.

5 6

Bartimeu Dar Bartimeu nu tĉcea. El


dorea sĉ üi mai tare striga. Deodatĉ
ajungĉ la Isus s-a oprit, ascultând.
Isus. Oamenii
nu se dĉdeau
la o parte.
„Ssssst!”
ziceau ei.
Mulɉi îl
certau sĉ
tacĉ.

7 8
A poruncit ca orbul sĉ fie Aruncându-üi haina, Bartimeu
adus la El! „Îndrĉzneüte,” a sĉrit, üi s-a dus la Isus.
i-au zis oamenii, lui Bartimeu.
„Scoalĉ-te,
cĉci te
cheamĉ.”

9 10

„Ce vrei sĉ-ɉi fac?” a întrebat Isus. No, orbul Bartimeu nu a cerut lui
Cum ai fi rĉspuns tu? Ce ai fi cerut? Isus aur sau haine frumoase.
Ai fi cerut bani üi haine frumoase? Tu ütii ce a
Este aceasta dorinɉa pe care cerut el.
a avut-o Bartimeu?

11 12
„Doamne, sĉ-mi capĉt vederea” Bartimeu Dorea sĉ-üi poatĉ purta de grijĉ
dorea sĉ vadĉ! Sĉ vadĉ copacii üi sĉ nu fie nevoit sĉ
üi pĉsĉrile, üi creaɉia cerüeascĉ.
minunatĉ a lui
Dumnezeu.

13 14
Apoi Isus a zis lui Bartimeu: „Capĉtĉ-ɉi Îndatĉ orbul üi-a cĉpĉtat vederea
vederea. Credinɉa ta te-a mântuit.” üi l-a urmat pe Isus.
Tot ce a putut
spune a fost
„Dumnezeu
este
minunat!
El m-a
vindecat!”

15 16

Acesta a fost un Când au vĉzut lucrul


moment deosebit acesta, toɉi oamenii au
pentru dat laudĉ lui Dumnezeu.
Bartimeu. Încĉ o datĉ ei au vĉzut
puterea lui Dumnezeu prin
Fiului Lui, prin Domnul
Isus, dând vedere
orbului cerüetor.

17 18

Isus Îl Vindecĉ Pe Orb 'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL


UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
HVWHPRDUWHD
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
)LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
se gĉseüte în
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Marcu 10, Luca 18, Ioan 9 SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L