Sunteți pe pagina 1din 4

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Rut: O
poveste de
dragoste

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Janie Forest Adaptată după: Lyn Doerksen

Poveste 16 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Dacĉ ɉi-ai fi putut întâlni strĉbunicii üi pe pĉrinɉii Povestea lui Rut începe în Israel, dupĉ domnia lui
lor, precum üi toɉi aceia care au fost înainte în Solomon, când poporul Domnului a încetat sĉ mai
familia ta, ai fi surprins ce fel de oameni au fost. asculte üi sĉ se încreadĉ în Dumnezeu. O foamete
În Biblie, unul dintre strĉbunii teribilĉ a cuprins pĉmântul. Poɉi
umani ai lui Isus a fost înɉelege ce este aceea foamete?
Rut – o tânĉrĉ moabitĉ Exact! Foamete este atunci când
care se închina la idoli. nu sunt fructe, recoltele nu
cresc, iar animalele üi chiar
oamenii mor de foame.

1 2
Un om, pe nume Elimelec, a pĉrĉsit Lucrurile
Betleemul împreunĉ cu soɉia üi cei doi fii, în cĉutare nu am mers
de hranĉ. El a plecat în ɉara Moabului, bine pentru Elimelec
o ɉarĉ care se închina la idoli. üi familia lui în ɉara
Moabului.

CHILION ELIMELECH MAHLON

3 El a murit üi au murit üi cei doi fii ai lui. 4

Soɉia Naomi, acum vĉduvĉ, a auzit cĉ Domnul cercetase


lui, Naomi, pe poporul Lui, oferindu-le pâine. A hotĉrât
a rĉmas cu sĉ se întoarcĉ în ɉara ei. Dar ce sĉ facĉ
cele douĉ cele douĉ fete? Naomi le-a sfĉtuit
nurori, sĉ rĉmânĉ în ɉara
Moabului üi sĉ se
CHILION ELIMELECH MAHLON
recĉsĉtoreascĉ.

Rut üi Orpa. Amândouĉ din ɉara Moabului. 5 6

Orpa s-a întors la familia ei. Dar Rut a Prietenii vechi ai lui Naomi au fost bucuroüi
refuzat sĉ plece üi chiar a scris un poem prin care cĉ ea s-a întors în Betleem. Ea le-a
ea a promis cĉ nu o va pĉrĉsi cerut tuturor sĉ o numeascĉ
pe soacra ei. Mara (Amĉrĉciune) în loc
de Naomi (Plĉcutĉ). „cĉci
Cel Atotputernic m-a
umplut de amĉrĉciune.”
Naomi s-a întors cu nimic
– cu excepɉia lui Rut.

7 8
Rut, ca toɉi ceilalɉi Rut a muncit din greu
din ɉara Moabului, se pentru a fi sigurĉ cĉ
închina la idoli. Dar Naomi avea suficientĉ
urmând-o pe soacra ei, hranĉ. În fiecare zi
ea üi-a întors faɉa sĉ ea strângea spice de
se închine Dumnezeului pe câmp în urma
viu al lui Israel. secerĉtorilor.

9 10

Boaz, cel cĉruia îi Când Rut i-a spus


aparɉinea ogorul, a lui Naomi despre
auzit despre bunĉtatea lui Boaz,
bunĉtatea lui Rut üi aceasta a lĉudat pe
tot ce a fĉcut pentru Dumnezeu. „Omul
soacra ei. Când acesta este rudĉ cu
acesta a întâlnit-o, a noi, este din cei
poruncit slujitorilor lui ce au drept de
sĉ lase mai multe spice rĉscumpĉrare
pe ogor intenɉionat. asupra noastrĉ.”
Boaz a început sĉ o
placĉ pe Rut.

11 12

Odatĉ cu trecerea
timpului, Boaz a dorit sĉ se Acest bĉrbat dorea
cĉsĉtoreascĉ cu Rut üi sĉ pĉmântul (ɉarina) lor, dar
se îngrijeascĉ de familia lui nu o dorea pe Rut ca soɉie.
Naomi. Dar o altĉ rudĉ avea Legea însĉ nu-i permitea
drept de rĉscumpĉrare. 13 sĉ aibĉ una fĉrĉ cealaltĉ.
14
În vremurile acelea, oamenii nu îüi strângeau Afacerea a fost încheiatĉ. Rut a devenit soɉia
mâna pentru a face o înɉelegere. Boaz lui. Acum ea üi Naomi a devenit parte din
üi-a scos încĉlɉĉmintea üi în mod public familia lui Boaz.
a oferit-o celuilalt bĉrbat.

15 16

Boaz üi Rut l-au Dar, într-un mod cu totul minunat, copilul Obed a
numit pe primul fost strĉmoüul Domnului Isus Christos. Isus a
lor fiu, Obed. El venit pe linia familiei lui David pentru a fi
a fost bunicul lui Regele regilor üi Salvatorul lumii.
David, marele
Rege al lui Israel.

.,1*
2)
.,1*6

17 18

Rut: O poveste de dragoste 'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL


UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
HVWHPRDUWHD
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
)LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
se gĉseüte în
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Rut SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L