Sunteți pe pagina 1din 4

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Samuel,
tânĉrul
slujitor al lui
Dumnezeu

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Janie Forest Adaptată după: Lyn Doerksen

Poveste 17 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Ana era o femeie bunĉ, cĉsĉtoritĉ cu Elcana, În fiecare an,


un om bun üi el. Amândoi se închinau Domnului Ana mergea sĉ se
üi arĉtaubunĉtate faɉĉ de alɉii. Dar ceva lipsea din închine Domnului
viaɉa Anei. Ea dorea un la Templu. În
copil. O, cât de mult ar rugĉciunea ei, Ana
fi dorit lucrul acesta! a promis Domnului cĉ
A aüteptat üi s-a dacĉ va fi binecuvântatĉ
rugat, a sperat üi cu un fiu, ea îl va închina
a aüteptat üi mai Domnului pentru toate
mult. Dar totuüi zilele vieɉii lui.
nimic nu se
schimba în
viaɉa ei.

1 2
Bĉtrânul preot Eli Ana i-a spus
a vĉzut-o pe Ana lui Eli despre
rugându-se. El a rugĉciunea ei
crezut cĉ Ana era pentru un copil üi
beatĉ deoarece buzele promisiunea fĉcutĉ lui
ei se miücau dar Dumnezeu. „Mergi în
nu se auzea nici pace,” i-a spus Eli. „ûi
un sunet. Eli Dumnezeul lui Israel
a mustrat-o sĉ asculte rugĉciunea
pe Ana! pe care I-ai fĉcut-o!”
Cuvintele acelea i-au
dat Anei speranɉĉ.

3 4

Inima Anei s-a umplut de bucurie. „Domnul Ana a încetat


üi-a amintit de ea” üi i-a rĉspuns la rugĉciune. sĉ mai meargĉ
Ea üi Elcana au avut un bĉiat cĉruia i-au pus la Templu în
numele Samuel (care înseamnĉ „Dumnezeu a fiecare an. O,
ascultat”). Dar oare üi-a amintit Ana de Doamne! Oare
promisiunea fĉcutĉ lui Dumnezeu? üi-a încĉlcat
promisiunea
fĉcutĉ
Domnului?

5 6

Nu, Ana a Dumnezeu a cinstit


aüteptat pânĉ pe Ana pentru
când Samuel a credincioüia ei.
fost suficient de Dupĉ Samuel
mare ca sĉ poatĉ Dumnezeu i-a
locui la Templu dĉruit încĉ trei fii
üi sĉ-l ajute pe üi douĉ fete. În
Eli în slujba lui fiecare an, Ana
Dumnezeu. Apoi, mergea la Templu
suficient de mare sĉ-L laude pe
fiind, l-a adus la Dumnezeu – üi sĉ-i
Templu. ofere lui Samuel o
nouĉ mantie.

7 8
Samuel nu era singurul ajutor al Într-o noapte,
lui Eli. Fii lui Eli, Hofni üi Fineas, Samuel a auzit o
de asemenea lucrau acolo. Dar ei voce chemându-l.
l-au dezonorat pe Dumnezeu fĉcând Bĉiatul a crezut cĉ
lucruri rele üi nu s-au schimbat nici la îl chema Eli. „Aici
rugĉmintea tatĉlui sunt,” a spus el.
lor, Eli. Preotul „Nu te-am strigat,”
Eli ar fi trebuit a rĉspuns Eli.
sĉ-i îndepĉrteze Acest lucru s-a
de Templu. Dar întâmplat de trei
lucrul acesta nu ori. Apoi Eli a
s-a întâmplat. înɉeles cĉ
But he didn't. Dumnezeu vroia
sĉ-i vorbeascĉ
9 lui Samuel. 10

Eli i-a spus lui Dimineaɉa Eli l-a chemat pe Samuel. „Care este
Samuel, „dacĉ vei cuvântul pe care ɉi l-a vorbit Domnul?” a întrebat
mai fi chemat, sĉ el. Tânĉrul Samuel i-a spus totul. A fost un mesaj
spui: ‘Vorbeüte, teribil – Dumnezeu urma sĉ distrugĉ toatĉ familia
Doamne,cĉci robul lui Eli din pricina fĉrĉdelegii
Tĉu ascultĉ’” ûi lui Hofni üi Fineas.
Dumnezeu l-a
chemat din nou üi
i-a încredinɉat lui
Samuel un mesaj
foarte important.

11 12

Avertismentul lui Dumnezeu a devenit realitate. În Chivotul lui Dumnezeu a adus necazuri Filistenilor.
timpul rĉzboiului cu Filistenii, cei doi fii rĉi ai lui Eli Ei au dus chivotul în casa lui Dragon, dumnezeul fals
au adus chivotul lui Dumnezeu în fruntea armatei al filistenilor.
lui Israel. Duümanii au luat chivotul lui
Dumnezeu üi au ucis pe Hofni üi
Fineas alĉturi de mulɉi alɉi
istraeliɉi. Când Eli a auzit
lucrul acesta, a leüinat,
üi-a rupt gâtul üi a
murit în aceeaüi zi.

13 14
A doua zi de dimineaɉĉ au gĉsit pe idolul Dragon cu Boala üi moartea
faɉa la pĉmânt înaintea chivotului. Filistenii l-au s-a rĉspândit
pus înapoi la locul lui – dar în dimineaɉa urĉtoare au asupra Filistenilor.
gĉsit pe Dragon întins cu faɉa la pĉmânt, tĉiat în Ca sĉ vadĉ dacĉ
bucĉɉi. Dumnezeu era Cel
care îi pedepsea,
filistenii au luat
douĉ vaci care
alĉptau le-au
înjugat la car, dar
au pĉstrat viɉeii.

15 16

„Dacĉ vacile se Apoi Samuel, care era


vor îndrepta acum adult, a vorbit
cĉtre Israel, üi poporului lui Israel.
îüi vor pĉrĉsi „Dacĉ din toatĉ inima
viɉeii, înseamnĉ voastrĉ vĉ întoarceɉi la
cĉ Dumnezeu Domnul... El vĉ va izbĉvi
ne-a fĉcut acest din mâna Filistenilor.”
mare rĉu,” au Poporul s-a supus üi a
spus ei. Vacile ascultat îndemnul
au apucat drept credinciousului profet
pe drum üi nu al lui Dumnezeu. ûi
s-au abĉtut. mâna Domnului a fost
împotriva Filistenilor
în toate zilele
17 lui Samuel. 18

'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL
Samuel, tânĉrul slujitor al lui Dumnezeu UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
HVWHPRDUWHD
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
)LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
se gĉseüte în SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
1 Samuel 1-7 SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L