Sunteți pe pagina 1din 5

%LEOLDSHQWUXFRSLL

SUH]HQWDWĉ

Frumosul
ÍPSĉUDW
1HvQĦHOHSW

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Janie Forest Adaptată după: Lyn Doerksen

Poveste 18 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Samuel, Ei erau lacomi üi


conducĉtrul üi cĉlcau dreptatea,
judecĉtorul üi-au folosit
poporului Israel puterea pentru
era bĉtrân. El a a dobândi bani
fĉcut pe fiii sĉi într-un mod
judecĉtori peste necinstit.
Israel, pentru a-i
lua locul în slujba
lui Dumnezeu.

Dar fiii lui


Samuel
erau rĉi. 1 2
Poporul Israel a suferit din pricina rĉutĉɉii üi Ceva trebuia sĉ fie fĉcut. Într-o zi, bĉtrânii lui
necinstei acestora. Poporul trebuia sĉ-i plĉteascĉ Israel sau întâlnit üi au cerut ajutor lui Samuel.
pe fiii lui Samuel de câte ori avea nevoie de ajutor.

3 4

„Dĉ-ne un împĉrat ca sĉ ne judece,” au cerut


bĉtrânii lui Israel. Ei nu vroiau pe fiii lui Samuel
sĉ-i judece. Ei doreau un împĉrat ca üi celelate
neamuri.

Samuel
era furios.
Israel avea
deja un Împĉrat!
Dumnezeu cel
Atotputernic, cel
Veünic, conducea
pe Israel.
5 6

Când Samuel s-a rugat, Domnul i-a zis: „Nu


pe tine te leapĉdĉ, ci pe Mine mĉ leapĉdĉ, ca sĉ
nu mai domnesc peste ei. M-au pĉrĉsit üi au slujit
altor dumnezei. Ascultĉ-le
glasul üi dĉ-le
un împĉrat.”

Cu mult
timp în urmĉ,
El i-a eliberat
de sclavia din Egipt,
despĉrɉind Marea
Roüie pentru ieüirea
lor. El le-a dĉruit un
pĉmânt minunat. 7 8
Dumnezeu i-a ... va lua cea
spus lui Samuel mai bunĉ parte
sĉ înütiinɉeze din câmpiile üi
pe popor cĉ viile lor; va lua
împĉratul lor pe fiii lor în
pĉmântesc le va armatele sale;
lua banii üi le va üi pe fetele lor
cere taxe; ... sĉ lucreze
pentru el.

9 10

Dar poporul a Dumnezeu l-a


vrut cu orice condus pe Samuel
chip un la un tânĉr foarte
împĉrat. frumos, timid, üi
foarte înalt – îi
întrecea pe toɉi
la înĉlɉime de la
umpĉr în sus.

11 12

Numele lui era Ascultĉtor,


Saul. Când Samuel a uns pe
Samuel l-a vĉzut Saul rege peste
pe Saul, Domnul Israel. Când el
i-a spus: „el va a prezentat pe
domni peste Saul poporului
poporul meu.” Israel, ei au
strigat:
„Trĉiascĉ
împĉratul!”

13 14
Curând regele Saul a fost încercat. Amoniɉii, care Vestea ameninɉĉrii a ajuns la împĉratul
urau pe Israel, au împrejmuit un oraü Israelit üi a Saul. El üi-a pregĉtit armata.
ameninɉat sĉ scoatĉ ochiul drept al fiecĉrui bĉrbat.
Ce plan crud, nemilos!

15 16

Când cele douĉ Dumnezeu a dat lui


armate s-au Saul o mare victorie
întâlnit, Saul în acea zi. Dar Saul
i-a distrus pe nu l-a cinstit
Amoniɉi üi a întotdeauna pe
salvat oraüul. Dumnezeu. Într-o
Regele Saul zi, înainte de a lupta
i-a dat slavĉ cu Filistenii, Saul a
lui Dumnezeu, oferit o jertfĉ lui
spunând „... Dumnezeu.
astĉzi Domnul
a dat o izbĉvire
lui Israel!”

17 18

El a ütiut cĉ aceea Când Samuel a ajuns, el i-a spus lui Saul, „Ai
era slujba lui Samuel. lucrat ca un nebun üi n-ai pĉzit porunca pe
El ütia cĉ Dumnezeu care ɉi-o dĉduse Domnul, Dumnezeul
vroia ca el sĉ aütepte tĉu, domnia ta nu
pânĉ venea Samuel sĉ va dĉinui.”
o facĉ. Dar Saul nu
a ascultat de
Dumnezeu!

19 20
Saul a considerat probabil cĉ era Cu o altĉ ocazie Dumnezeu
un pĉcat mic. Dar neascultarea de i-a poruncit lui Saul sĉ
Dumnezeu este întotdeauna distrugĉ pe oamenii
ceva rĉi ai lui Amalec.
serios. Dar Saul üi
poporul au
lĉsat pe
regele Agag,
împĉratul lui
Amalec sĉ
trĉiascĉ.

21 22

Ei au pĉstrat lucurile Samuel i-a spus lui Saul,


cele mai bune, oile üi „Ascultarea face mai mult
boii cei mai buni. decât jertfele, fiindcĉ ai
Saul a lepĉdat cuvântul Domnului,
spus cĉ au te leapĉdĉ üi El ca împĉrat al
pĉstrat lui Israel.” Lui Saul i-a pĉrut
toate rĉu üi s-a cĉit pentru pĉcatul
acele lui. Dar a fost prea târziu.
lucruri Restul vieɉii lui a fost
pentru a le nefericit din pricina
aduce jertfĉ neascultĉrii de
Domnului. Domnul.

23 24

)UXPRVXOÍPSĉUDW1HvQĦHOHSW 'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL


UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
2SRYHVWLUHGLQ&XYkQWXOOXL'XPQH]HX%LEOLD HVWHPRDUWHD
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
VHJĉVHüWHvQ )LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
6DPXHO-16
SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
Å'HVFRSHULUHDFXYLQWHORU7DOHGmOXPLQmµ FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
3VDOPL &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L