Sunteți pe pagina 1din 4

Biblia pentru copii

prezentatĉ

Pilda fiului risipitor

Scrisă de: Edward Hughes Tradusă de: Tatiana Simion


Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen; Sarah S.

Poveste 45 de 60
www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada
Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.
Română Romanian

Domnul Isus Aüa cĉ Domnul


iubea sĉ spunĉ Isus le-a spus
oamenilor despre trei pilde ca sĉ
iertare. Dar le arate cĉ
liderii bisericii Dumnezeu este
se plângeau de fericit când
prietenia Lui cu pĉcĉtoüii se
cei pĉcĉtoüi. simt vinovaɉi de
pĉcatele lor.

1 2
Prima pildĉ a Pĉstorul
fost despre un pĉrĉseüte
om care avea cele nouĉzeci
o sutĉ de oi. üi nouĉ de oi
Una s-a üi se duce
pierdut. dupĉ cea
pierdutĉ.

3 4

Pĉstorul cautĉ üi Domnul Isus le-a explicat


cautĉ pânĉ ce cĉ este mare bucurie
gĉseüte oaia; o în cer pentru un
pune pe umeri üi se pĉcĉtos care se
întoarce cu bucurie pocĉieüte. Sĉ
acasĉ. El le spune te pocĉieüti
prietenilor înseamnĉ sĉ
“Bucuraɉi-vĉ îɉi parĉ rĉu
împreunĉ cu mine, pentru pĉcat
– îndeajuns de
cĉci mi-am gĉsit rĉu încât sĉ
oaia care era îl pĉrĉseüti!
pierdutĉ.”

5 6

Urmĉtoarea pildĉ a Mĉturĉ! Mĉturĉ! Mĉturĉ! Femeia


Domnului Isus a fost cautĉ cu bĉgare de seamĉ peste
despre o femeie tot. În cele din urmĉ, femeia
care avea zece lei gĉseüte leul pierdut.
de argint, probabil
economia ei de o
viaɉĉ. ûi un lucru
îngrozitor se
petrece. Ea pierde
singurul ei leu.

7 8
A fost foarte fericitĉ. Poɉi Din nou
bĉnuii ce a fĉcut ea? Da, a Domnul Isus
spus tuturor prietenelor ei! a spus: “Tot
aüa, vĉ spun
cĉ este bucurie
înaintea îngerilor
lui Dumnezeu
pentru un singur
pĉcĉtos care se
pocĉieüte.”

9 10

A treia pildĉ spusĉ de Într-o ɉarĉ îndepĉrtatĉ bĉiatul üi-a risipit banii
Domnul Isus a fost prosteüte, nebuneüte. Ce putea face acum? ûi ca
cea mai tristĉ. Ne lucrurile sĉ fie üi mai rele, o foamete a cuprins ɉara
vorbeüte despre aceea. Bĉiatul a început sĉ ducĉ lipsĉ. Era proape
un bĉiat care a sĉ moarĉ de foame.
pĉrĉsit casa
pĉrinteascĉ.

11 12

Disperat üi înfometat, bĉiatul a acceptat slujba de a Poate chiar a mâncat! În cele din urmĉ, bĉiatul üi-a
pĉzi porcii pe ogoare. Dar nimeni nu îl hrĉnea pe el venit în fire. “În casa Tatĉlui meu chiar üi argaɉii
aüa cĉ ar fi mâncat cu bucurie din mâncarea mĉnâncĉ din belüug” s-a gândit el.
porcilor.

13 14
“Mĉ voi scula, Pe când bĉiatul era încĉ departe de casĉ, tatĉl lui
mĉ voi duce la l-a vĉzut venind. Bucuros, tatĉl a alergat în
tatĉl meu, üi-i întâmpinarea fiului sĉu. L-a îmbrĉɉiüat
voi zice: “Tatĉ, üi l-a sĉrutat.
am pĉcĉtuit
împotriva cerului
üi împotriva ta,
üi nu mai sunt
vrednic sĉ mĉ
chem fiul tĉu;
fĉ-mĉ ca pe unul
din argaɉii tĉi.”

15 16

“Tatĉ, am pĉcĉtuit. A fost o petrecere minunatĉ pentru cĉ fiul pierdut


Nu mai sunt vrednic a fost gĉsit. Domnul Isus a spus aceastĉ
sĉ mĉ chem fiul tĉu.” pildĉ deoarece ea aratĉ
Bĉiatul intenɉiona sĉ cum Dumnezeu este
cearĉ tatĉlui sĉu gata, cu iubire, sĉ
sĉ-l angajeze ca üi primeascĉ la El pe
servitor. Dar tatĉl toɉi oamenii care
l-a întrerupt. A adus se pocĉiesc.
cea mai bunĉ hainĉ,
încĉlɉĉminte üi un
inel pentru fiul sĉu.
ûi s-au pregĉtit
pentru o mare
petrecere.
17 18

Pilda fiului risipitor 'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL


UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, HVWHPRDUWHD
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
se gĉseüte în )LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
Luca 15
SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
Psalmi 119:130 &LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L