Sunteți pe pagina 1din 9

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

PENTRU ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ


ÎN DOMENIUL ALIMENTAŢIEI PUBLICE

CAP. 1
DISPOZIŢII GENERALE
1.1. SCOP. DOMENIU DE APLICARE
1.1.1. Scopul prezentelor instrucţiuni este acela de a stabili responsabilităţile
angajatorului şi lucrătorilor realizării activităţilor în condiţii de securitate şi
sănătate respectiv să stabilească măsurile generale de prevenire a accidentelor de
muncă şi să elimine factorii periculoşi existenţi în sistemul de muncă pentru
activităţile desfăşurate în alimentaţia publică.
1.1.2. Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activităţile desfăşurate în domeniul
alimentaţiei publice/personalului lucrător din cadrul societatii.
1.2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 HG 1425/2006 şi HG 955/2010pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de muncă ;
 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la
locul de muncă;
 HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi
sănătate în muncă;
 HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în
special de afecţiuni dorsolombare;

1.3. TERMENI.DEFINIŢII.ABREVIERI
1.1.3. Termeni şi definiţii
Pentru scopul prezentelor instrucţiuni se utilizează termenii şi definiţiile din
documentele de referinţă.
Accident de muncă: accident prin care se produce vătămarea organismului
uman în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea sarcinilor de muncă;
Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în
asociere cu un protector, riscul de accidentare.

1
Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte şi alte
accesorii, cu care este dotat salariatul în procesul de muncă, în scopul prevenirii uzurii
premature sau murdăririi obiectelor personale.
Echipament de muncă: orice maşină, aparat, dispozitiv, mecanism, unealtă sau
instalaţie, etc., utilizate în timpul muncii.
Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor individuale de
protecţie cu care este dotat executantul în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă, în
vederea asigurării protecţiei sale împotriva pericolelor la care este expus.
Instructajul de securitate a muncii: componentele sistemului de reglementarii
in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru
activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort
propriu sau in colaborare cu firme prestatoare de servicii de SSM) este obligatorie,
atunci cand legislatia de securitate si sanatate in munca nu acoperata totalitatea
activitatilor desfasuarte in unitate, sau voluntar atunci cand angajatorul considera
necesar pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca detalierea si completarea
legislatiei cu unele prevederi specifice unitatii.
Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru
orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului
si prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii
produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii
muncii.
Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru
protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.
Noxa (sinonim:factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune
daunatoare asupra organismului, mediul luat in considerare.
Prevenirea: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate
stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscului.
Risc: probabilitate asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectarea
sanatatii, intr-o situatie periculoasa.
Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii
elementelor componente ale sistemului executant-sarcina de munca- mijloace de
productie-mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care,
conducand la o disfunctie a sistemului pot provoca accidente de munca sau boli
profesionale.
Risc professional: risc in procesul de munca.
Situatia periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai
multor pericole.
Subsanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau
fizico-chimice, poate constitui un pericol.
Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata in interiorul sau
in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau
afectare a sanatatii.
1.3.2. Abrevieri
SSM – Securitate si sanatate in munca
ADM – Administrator

2
1.4. RESPONSABILITATI

1.4.1. Patron/Administrator (conducatorul unitatii)


a) aprobă prezentele instrucţiuni specifice;
b) alocă resursele necesare (umane şi financiare) în vederea asigurării stării
corespunzătoare a locului de muncă, echipamentelor de muncă, echipamentelor
individuale de protecţie, semnalizării de securitate şi sănătate etc.;
c) desemnează o persoană care va urmări respectarea prevederilor din programul de
securitate şi sănătate în muncă;
d) efectuează prin personal propriu, în colaborare cu personal din cadrul serviciului
extern de securitate şi sănătate în muncă, instruirea lucrătorilor, la locul de muncă şi
periodic, conform legislaţiei în vigoare;
e) asigură toate condiţiile de muncă pentru evitarea accidentelor şi îmbolnăvirilor
profesionale, acordă mijloacele individuale şi colective de protecţie în funcţie de
factorii de risc identificaţi şi asigură examinarea medicală periodică a lucrătorilor;
f) propune măsuri pentru revizuirea prezentelor instrucţiuni.
g) respectă şi verifică respectarea prezentelor instrucţiuni.

1.4.2. Conducătorul locului de muncă

a) înainte de începerea activităţii, funcţie de caracteristicile lucrătorilor


/activităţilor va stabili un program de măsuri tehnico-organizatorice, igienico-sanitare,
de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, precum şi prevenirea
poluării mediului, proprii celor patru elemente:executant, sarcină de muncă, mediul de
muncă şi mijloacele de muncă, caracteristice lucrătorilor/activităţilor;
b) să instruiască şi să verifice lucrătorii asupra instrucţiunilor specifice de securitate
şi sănătate în muncă, de prevenire şi apărare împotriva incendiilor şi asupra tehnologiei
de lucru ce trebuie respectate, înainte de începerea lucrărilor;
c) să acorde echipamentul individual de protecţie adecvat factorilor de risc şi să
urmărească purtarea şi folosirea acestuia de către lucrătorii din subordine pe tot
parcursul executării lucrărilor;
d) pentru executarea lucrărilor în condiţii de securitate va verifica permanent starea
echipamentelor de muncă (maşini, aparate, unelte, instalaţii, etc.) ce trebuie să fie
corespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
1.4.3. Lucrătorii (ospătar, bucătar)
a) respectă prezentele instrucţiuni specifice de SSm
b) propune patronului/administratorului/conducătorul unităţii măsuri de prevenire şi
protecţie în legătură cu activitatea desfăşurată.

CAPITOLUL 2 PREVEDERI COMUNE

2.1. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE PATRONULUI/


ADMINISTRATORULUI / CONDUCĂTORUL UNITĂŢII
2.1.1. Să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă,
astfel:

3
- să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională;
- să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din masuri tehnice, sanitare,
organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice
corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;
- întocmească un plan de prevenire si protecţie compus din masuri tehnice, sanitare,
organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice
corespunzător condiţiilor de munca specifice unităţii;
- sa stabilească pentru lucrători, prin fisa postului, atribuţiile si răspunderile ce le revin
in domeniul securităţii si sănătăţii in munca, corespunzător funcţiilor exercitate;
- sa asigure si sa controleze cunoaşterea si aplicarea de către toţi lucratorii a măsurilor
prevăzute in planul de prevenire si de protecţie stabilit, precum si a prevederilor legale
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi prin propria
competenţă sau prin servicii externe;
- sa asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării in munca, asupra riscurilor
la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire
si de protecţie necesare;
- sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical şi după caz, a testării
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmează sa o execute
si sa asigure controlul medical periodic si, după caz, controlul psihologic periodic
ulterior angajării;
- să asigure funcţionarea permanenta şi corectă a sistemelor si dispozitivelor de
protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum si a instalaţiilor de captare, reţinere
şi neutralizare a substanţelor nocive degajate in desfăşurarea proceselor tehnologice;
- să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor;
- să asigure echipamente individuale de protecţie;
- să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, in cazul degradării sau
al pierderii calităţilor de protecţie etc;
- să consulte lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi să permită participarea acestora la
discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea in muncă;
- să nu admită începerea activităţii pentru lucrătorii care prezintă o stare fizică sau
psihică necorespunzătoare;
- să asigure funcţionarea echipamentelor de muncă specifice activităţilor de confecţii cu
dispozitive de iluminat local;
- să verifice periodic modul cum se desfăşoară activitatea;

2.2. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE GENERALE ALE LUCRĂTORILOR


- sa isi desfăşoare activitatea, in conformitate cu pregătirea si instruirea lor, precum şi
cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoană, cât şi alte persoane
care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de muncă;
- sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţe periculoase, echipamentele
de transport si alte mijloace de producţie;
- sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat si, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
4
- -sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice si clădirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecţie;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii
de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnaţi
pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru
sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate si sănătate, in domeniul său de activitate;
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii in munca si masurile de aplicare a acestora;
- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la
procesul de producţie;
2.3. ÎNCADRAREA LUCRĂTORILOR/CONDIŢII PENTRU DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII
2.3.1. Lucrătorii vor executa obligatoriu controlul medical la angajare si periodic,
conform prevederilor legale şi, vor desfăşura activitatea numai în baza avizului medical
favorabil stabilit de medic de specialitate;
2.3.2. La fiecare tip de echipament de muncă va trebui sa lucreze numai personal
calificat si instruit asupra modului de funcţionare a echipamentului respectiv şi, având
vârsta corespunzătoare.
2.4. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR
2.4.1. Instruirea lucratorilor se va face in conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare;
2.4.2. lnstructajul periodic se va face lunar şi la fiecare schimbare a tipului de
echipament de muncă utilizat in activitatea de producţie.
2.5. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE
2.5.1. Lucratorii vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie specific riscurilor
generate de echipamentele de munca utilizate si / sau de natura activităţilor desfăşurate.

CAPITOLUL 3 INSTRUCŢIUNI / MĂSURI SPECIFICE DE SSM

3.1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ


In sensul prevederilor H.G. nr. 1091/2006, prin loc de muncă se înţelege locul
destinat sa cuprindă posturi de lucru, situate în clădirile unităţii, inclusiv orice alt
loc din aria unităţii la care lucrătorul are acces in cadrul desfăşurării activităţii;

5
3.1.1. Clădirile care adăpostesc locuri de muncă trebuie să aibă o structură şi o
rezistenţă corespunzătoare naturii utilizării lor.
3.1.2. Lucrătorii trebuie să fie protejaţi în mod adecvat împotriva riscului de
accidentare prin atingere directă sau atingere indirectă, prin măsuri de natură tehnică
şi/sau organizatorică, respectiv:

- măsuri pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă:

 închideri in carcase sau acoperiri cu învelişuri exterioare;


 scoaterea de sub tensiune a instalaţiei şi/sau echipamentului electric la care
urmează a se lucra;
 intervenţii efectuate de personal calificat, instruit si autorizat;
 verificări periodice ale masurilor tehnice de protecţie împotriva atingerilor
directe etc;

- măsuri pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă:

 legarea la pământ;
 legarea la nul de pământ;
 izolarea amplasamentului;
 folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante, etc.

3.1.3. .Căile şi ieşirile de urgenţă să rămână în permanenţă libere şi să conducă în mod


cat mai direct posibil in aer liber sau in spatii sigure;
3.1.4. Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior;
3.1.5. Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie semnalizate în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 971/2006;
3.1.6. Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre
acestea trebuie să fie eliberate de orice obstacole, astfel încât să poată fi utilizate în
orice moment fără dificultate;
3.1.7. Locurile de muncă trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru
stingerea incendiilor şi semnalizate corespunzător;
3.1.8. În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conţin posturi de
lucru trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de
lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor;
3.1.9. Locurile de muncă trebuie să aibă iluminat natural suficient şi să fie prevăzut un
iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor;
3.1.10. Zonele periculoase trebuie marcate clar;
3.1.11. Locurile de muncă trebuie dotate cu echipament de prim ajutor, etc;
3.1.12. Este strict interzisă orice improvizaţie sau modificare a tehnologiei de lucru fără
viza şi aprobarea conducătorului unităţii sau aprobarea din partea forurilor competente;
3.1.13 Este strict interzisă orice modificare a destinaţiei utilajelor sau instalaţiilor dacă
acestea contravin normelor de securitate;
3.1.14. Se va asigura în permanenţă buna funcţionare a aparatelor de măsura şi control
şi dispozitivelor de securitate a muncii;

6
3.1.15. Toate spaţiile destinate desfăşurării activităţii, utilajele, instalaţiile, sculele vor
fi ţinute într-o stare perfecta de ordine şi curăţenie;
3.1.16. Se interzice blocarea uşilor în orice mod în timpul programului de lucru;
3.1.17. Se interzice fumatul în toate spaţiile de producţie inclusiv depozite şi magazii,
introducerea de materiale ori produse care prin natura lor ar putea provoca incendii sau
explozii;
3.1.18. La locurile de muncă se vor afişa instrucţiuni specifice privind modul de lucru a
echipamentelor de muncă utilizate, atrăgându-se atenţia asupra punctelor în care există
pericol de accidentare şi unde vor fi afişate indicatoare de avertizare;
3.1.19. Este obligatoriu asigurarea şi păstrarea curăţeniei în incinta spaţiilor de lucru
înlăturându-se ori de câte ori este nevoie materialele rezultate în procesul de lucru şi
alte materiale, de pe paviment şi echipamentele de muncă, etc;
3.1.20. Fiecare salariat este obligat înainte de încetarea activităţii zilnice să facă ordine
şi curăţenie la locul de muncă, etc.

3.2. PREVEDERI COMUNE PENTRU ACTIVITĂŢILE DIN DOMENIUL


ALIMENTAŢIEI PUBLICE

3.2.1. Echipamentele de muncĂ utilizate vor fi deservite numai de către lucrători cu


calificare corespunzătoare şi instruiţi din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în
munca;
3.2.2. Echipamentele de muncă utilizate trebuie sa fie certificate, după caz, din punct
de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
3.2.3. Este interzis a se admite la lucru persoanele care se află sub influenţa băuturilor
alcoolice, a stresului sau a căror stare fizică şi mentală este necorespunzătoare;
3.2.4. La începutul lucrului, lucrătorul care deserveşte echipamentul de muncă(aragaz,
cuptor electric, grătar etc.) trebuie să verifice starea tehnică a acestuia,integritatea şi
starea de funcţionare a dispozitivelor de protecţie, acolo unde este cazul;
3.2.5. Înainte de a începe lucrul, lucrătorul care deserveşte echipamentul de muncă
trebuie să verifice dacă pe acesta sau în gabaritul de lucru al acestuia se află materiale,
obiecte etc. Acestea se vor îndepărta şi se vor pune în locuri prestabilite;
3.2.6. Lucrătorul trebuie să verifice integritatea uneltelor pe care le foloseşte (cuţit,
cleşte, furchetă de bucătărie etc;
3.2.7. Lucrătorul trebuie să verifice eficacitatea sistemului de captare si evacuare a
vaporilor, precum şi starea tehnică a racordurilor şi a tubulaturii instalaţiei de
exhaustare la care este racordat echipamentul de muncă (aragaz etc);
3.2.8. Pentru orice defecţiune constatată în funcţionarea echipamentului de muncă
lucrătorul trebuie sa oprească lucrul, sa asigure deconectarea de la sursa de alimentare
şi să solicite intervenţia personalului calificat şi desemnat pentru efectuarea
remedierilor;
3.2.9. Este interzis lucrătorului care deserveşte echipamentul de muncă să remedieze
defecţiunile, indiferent de natura acestora. Sunt exceptaţi de la această interdicţie acei
lucrători care sunt calificaţi si numiţi pentru efectuarea remedierilor;
3.2.10. Este interzisă utilizarea echipamentelor de muncă dacă acestea nu sunt
racordate electric la centura de împământare, după caz;

7
3.2.11. Pe toata perioada lucrului este obligatorie purtarea echipamentului individual de
protecţie specific fiecărui loc de muncă şi/sau post de lucru.

3.3. PREVEDERI SPECIFICE TIPURILOR DE ECHIPAMENTE DE MUNCĂ


UTILIZATE ÎN ACTIVITATILE DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL
ALIMENTAŢIEI PUBLICE

3.3.1.Reguli generale pentru utilizare


 Echipamentele de muncă specifice nu trebuie să fie folosită de persoane ce nu au
fost pregătite profesional;
 Pentru orice fel de intervenţii (reglări, ajustări, etc) la echipamentele de muncă se
va solicita intervenţie calificată;
 Nu trebuie sa lase echipamentele de muncă (aragaz, cuptor electric, etc) aflate în
funcţiune nesupravegheate;

3.3.2. Măsuri de securitate si sănătate în munca ce trebuiesc luate de către lucrător.


 Nu va porni echipamentul fără o instalare corecta şi fără toate dispozitivele de
siguranţă la locul lor. Acestea nu vor trebui îndepărtate sub nici un pretext;
 Va testa echipamentul luând masurile de protecţie corespunzătoare;
 Va sesiza toate problemele de natură electrică (deteriorarea prizelor, cablurilor
de alimentare, etc.) şi va solicita intervenţie calificată;
 Nu va efectua intervenţii asupra instalaţiilor si echipamentelor electrice, decât
cele strict necesare (racordarea la prizele de alimentare, oprirea echipamentului
de muncă acţionat electric, etc.) şi, de asemenea, nu va efectuaoperaţii în afara
sarcinii de muncă;
 Va evita contactul direct cu obiectele / suprafeţele având temperatura ridicată.
Manipularea fripturilor şi a produselor tip pizza se va executa numai cu ajutorul
unor obiecte / dispozitive specifice (furcheta de bucătărie, cleşte, etc);
 La operaţiile de prăjit, sotat legume, etc se vor respecta o serie de reguli, astfel:
la ridicarea capacului tigăii, lucrătorul va sta la o distanta convenabilă de tigaie, spre
a se evita opărirea cu aburi; la operaţia de prăjire cu grăsime, alimentele ce se
prăjesc nu trebuie sa fie umede, iar introducerea şi scoaterea lor din tigaie se va
executa numai cu dispozitive / obiecte specifice (spumătoare plata, furchetă de
bucătărie etc.); mâncărurile gătite se scot din tigaie cu polonicul, iar legumele sotate
cu spumătoarea plată etc.; grăsimea rezultata din procesul de prăjire se va scoate din
tigaie, după ce aceasta s-a răcit, prin aplecarea tigăii; în cazul în care tigaia urmează
a se refolosi imediat pentru un alt preparat, golirea ei se va face prin basculare, în
oale de capacitate mare, iar lucrătorul îşi va proteja picioarele ţinând în faţa lor o
tava mare etc.;
 Va supraveghea obiectele aflate pe arzătoarele aragazului, în vederea evitării
unor probleme care ţin de scurgerea lichidelor şi / sau produselor prelucrate, acestea
putând stinge flacăra şi putându-se produce emanaţii de gaze etc.;
 In situaţia in care la locul de muncă se simte miros caracteristic de gaze, nu se
vor folosi nici un fel de focuri deschise şi se va aduce la cunoştinţa personalului
ierarhic superior;

8
 Îşi va însuşi şi va respecta toate semnele de avertizare sau de interzicere aflate pe
echipament;
 Va lucra cu atenţie în funcţie de tipul de lucrare care se efectuează şi nu va
permite accesul persoanelor neautorizate;
 Se va deplasa cu atenţie în cadrul locului de muncă;
 Va depozita corespunzător obiectele cu care lucrează (veselă, dispozitive etc)
precum şi alte materiale;
 Va manevra obiectele / sculele (cuţite, etc,) cu atenţie si vaasigura depozitarea
acestora în mod corespunzător, în locuri ferite de persoane neautorizate;
 Va verifica şi va elimina din uz obiectele /dispozitivelenecorespunzătoare -
sparte, ciobite, fisurate, etc.;
 Va utiliza cu atenţie maşinile de tocat şi / sau cele de feliat respectiv: carnea va fi
introdusă numai după ce în prealabil a fost curăţată de pieliţe sau eventualele resturi
de oase care ar putea bloca şi deteriora maşina; este interzis a se lucra fără
dispozitivul de alimentare sau a se introduce carnea, legumele şi fructele direct cu
mâna; în caz că maşina s-a blocat în timpul funcţionării, ea va fi demontată numai
după ce în prealabil a fost oprită din punct de vedere mecanic (buton de oprire) şi
deconectată de la reţeaua electrică;
 Va utiliza cu atenţie obiectele de aprins. În cazul utilizării aragazului fără
aprindere electrică, se va respecta cu stricteţe regula de aprindere;
 Va lua măsuri de protecţie individuală, respectiv: va îndepărta orice obiecte
şi/sau materiale care ar putea cauza accidentări, cum ar fi: brăţări, inele, cravate,
etc.; va purta echipament de lucru adecvat; părul strâns / acoperit; va purta
încălţăminte în concordanţă cu activitatea desfăşurată;
 Va respecta regulile de bună maniera in relaţiile cu colegii şi clienţii etc.

S-ar putea să vă placă și