Sunteți pe pagina 1din 4

CERCETĂRI

VISARION PROTOPSALTUL-REPREZENTANT DE SEAMĂ


AL Ş CO LII MUZICALE DE LA NEA MŢ

de VASlLE VA SILE

., . . . . . . .. , . u lernicil vuto ll de cult w il mu.zicarn religioasă, milru"IStin,a eamţ s


' ''. stri\l uc1 ş, J>'IU ultun 11 su, ro prezcu tan\i, I osii Monahul, Yirnoion Du horn ic ul ii Do• ot hei Io, da-
e h 1u, n11111e 1nlrate la loc ele cinste nu numai iu tradiţia.
vechii luv1e nem\ene dar i:i in i to1in muzicii
rom f\ncş ti. Ei J'C prezintăelemeutcle <le tranzi \ie de lu V" bile u udi\ii ale eebi iloc muzi caii .; micuţ
lu1 Ga vriil Uricul, pînă
la reprezentanţii
n1uzicali ai perioadei lui })nisic '\'eliciko,·i!ki, la <'ele ale în-

făptuitorilor reforn1ei chrisanlice.


ofa.uuRc:risul clin l 56 a l arhiJna11dritului ~\ ugustin al şi stareţului
Gheiasi1n, Istorie pt ntn,
eamţull<i
(ms. rom. 154, rr l 03' -104 '), îl prezin tii astfel pe Viwion ieromonahul ,
puţin \ăl ură şi părintele i\Şi şUind ineşt eşugul
sflo,O, M on a,tire S

nouaă. dată
,,::, u mai a fost in t.ru i nYil Yisalion, carele ia1 foa1 le bine

şi bisericeşti
sislcmii Yechi au prc!iiout multe ciutllri pe sistewa Ba ine,\ din in\elepciunea cea lui de
\
şi
lu Dumnezeu au alcllluit !oa• te multe cinillri proeum Stihir91iul peste tot anul, a )Uoeae- I

şi însuşi că şi meşteşug
lor, a J'cn ticoslariul ui, a 'l'riod ului Iunoa,ele cu pli peale de la piaznirc, poHeleae, hernsiee, axfo~•'.i
chinonke alick pic care Ic-au ,i sclis foarte r,wuos, cUci intiu acest n1 ""'"u
· .. · 1 I , .,.. r , r" el' s-au exercitat 1nai multe influenţe,
cărţilor n n era prosl".
a '-Î i!'l.i ·desfihioa1ă act1,·1taten ş1. chuu
I ·
lll'CL'S!ll'C
t\Sltpra, 1irolup:-;..rtltuJtu \ 1;,ar1on ce
a fi CUllO!\ClllC · ·
· · n _... enu11
şi ·p<.>Dll ll· n· stabili epoca
·
· 1 lll ('UlC
t .~·e.:te
i;e p!l...
~ · l,U~a\ u1tLZJ('!lli'i.
\ .' prc<'Ull\
.
. .
ş1,• deliccnuen(,l
• .,
..
. .a•

artisLică i11flue11ţe ~
nnHnulc clcnH'lllt' lnoi:.,rrnf1ec' pr1Y1nd 111 spcCH\ p1eguttren ·
1crate:
c.lnRcălnl 8ăU,
. .t\.ccstc nr putea fi cnun . t't . f'r · ·11rf11tarra n1anu~c11::-ulu1 . . gr.-1an1. ' din fondul
~ a iniu 1 111

l ) a lui l o8if ) l unal1t1l, t.< • .•· ,, care le-ll Rcris t•a i::1\-nti fio
. .. . . . ·b t d<>sprc cui ti1r11c J>I opt II P~ ' · '' . .
(n1ani'lsL11·11 n1oldo\·c11t' att1nc1 c·inc1 '01 , "' l f·'"iiito1iul 01ieu de b1ue, pit11n-
' xe ·
d uiti\tll.. p1e c1nisc,ull a~
' pre 111 i n~HNI'" uwa i II c h iii 1• , kn· alin cn '" n 11 • 11 . . . · - 1 tru ,uz ori inlru ~no-ml ''
.. . . . .
P o. los1L l 'il. orH·tnd vo1t1 c111ta 111 eil.rltcicn
. . .
. li(
·arC'le ~
•casti1 s1 YOill c1ntn ori 11
i--nu
• .
o!<tcni't pcntiu niinc si, 1u-nu 1nYu(nt ;
"
lJll>CIU
I . . u noilor petrocn Ii do maroi<
• ·nţă nou1i n1ctodă u1 tunpt
• - 111 i '"I u ce ,u II i II te ,Jc dns,•ill u I unen, c "
·>
l-) n. lui ~Iaen.ric ll'l'tnoun.hul. de ln c·are ui,
pruto1)sal t pri11t re C':1lugi'\1 ii 11l'1ntl'Lli ;
. . · t ste i11seuu1n1 en ( ~
. 1,
pc
11
, uu .J ,,a tas-i111utar grecesc tipă.rit.
(3 ) a prolop~r1.lt,ului (}rigorc, p<' c•Hl'C' 11 iunui e'. T COC1o:s,1 ,. •:\ln<'rin
' ·'
clupă
·., 1
rştc
• ) l!}Ul
1
111 18~0. dttl, 1non1·t ea sn. 1c1·ouionn •
l· ) a lui >:iC'hifor t 'aut uuinri. ., . , ·· ., ,.
)l•rt'lor llll llSllll 00 ii constituie faptul c:, el in lh!e~u.!
. . • t ··eului n1iini\l'lt1ru.
1
~JarelL' .,,··1ut111· [)t'lltru t' l'l'(!Olt1tcll Ol I I 111ni :;us ol ,1uto11lo1 is 011
· ' ' . t~
I ·i lt•xt.n ce • '
t 1111 p t•()pistul ,.fat'Pl'ilor'' snlc. n~a t' U
111
,irit ş 93
tl\ 1> 11 ~ l l l•ll~ I I Ă HI lll 1~ 1
. ,. • ,. fnce pni te Llintre acei căl11gru i care au rînduinlo. ce să face la. lrapeză în ziuii hl'amului Sfiutei llonnstili ~ m1 ., · · .
. h' de uotnţ1e 1 'isa1ion ' 1 . . ţr . , 1 · · 1 1< • J 1 ·. . . . . • ea ţlut11 sau ~1 1a alle sf1nte monas-
t• 11 uosc·ălot al :;i:.ten1ul u1 vec 1 · • • • 1 • t de Chrysont ele l\lnt yt ş1 nsoc1n 1 sili, L111. nL\1 ş1 Pol1l11on1i-mos,ui1c Îllt·11 , · 11 • • .
. • ·etlcrile rcf 01 n1e1 i 111, ia c •. . l 1 :< •i . · 1. • .
, . nt . . .c1cl1i:n1oi-.iu1lc
. .ec.L. . • •u11 1
·, •u z10,\
,• •
1.1 nzn1c, u1 cil s1 r\ doua zt.
conlititUlt l'l' p:\tnint 1u1nane~c p1l', ,· . . 1 Anton Pn.nn cit i11nt „c e~tl' 1 ş1.,,1 1n ins- J>ClllI tL fcr1c1\n C'l1lo11 ~1 ,·reo c1tcvn ilmoa~e cele mai alene din K alofo111·,. n A • • , . · ' ~ ·
. Jr rtofilux coni,1de1nţ1 < e .E . ,, . · 1 · v • t · . c:.. • -.o . n.r,01 ş1 .~x1oane1c 1 1az-
Otittotic inolcip~altul ~1 11u11nuz a
• 1
·, .· ,
t ~ R.1 l•t c1eo.:cl)1te l i1117,ICO ti
. -I·tinnicnte r>c1siene ş1 ·urop1cno ş1 caro
f1 l Xd
JJ1ce.1or c·c or· 1nrpa1
· · a· e~l1 l a.1n . . ocot1ndu-le întiiaş l'C'lc gri eee'-ti
. • FC'.11s. ·, al doilea ş1· ce . 1c mo11cc, encşii· d.1n
sist11nn 1n1ts1c111e1 cc1 vcc 11 u1 s1i:t1n1a 1nusiclliei cei nouo d<·~pie l'lTatlo'-1·1.:,t c an1 1u::. l -o d c Ia Fr·1n-
b . „
tenia )l11zicii c'l'i YCt'l11. a, uit ştnn\a ·, < . . . t t Cll semnele ,·cC'l1i r 11 ra1c ~c a a, e Jl U întl ,,. <'

s-au n pttr:t l in1 pi eu na ş1 au re f 01111,al !-islc1


v •
"

· ~ n:1 n uzirn
1 °·
. , 1 8 inetodul 11 uo11 · şi t ăln1ăc1n d t on t c c1nl· : ă.rile
· · V • • •

ţ ia. sn, pa1111Lcle Iosif sch1mo11abul da~călul mie,1 (cn1clc i-ftn\ia Ea hu fo}t, intiiu PEall I
h' · r· l 1,· ~
, • " •

.· 1 · ·
a mus1c 11e1
~m11ai cele <lt• 111 i~os şi ndăogin<l cele <le lip~ă, alt ,utr a<~ - nlc J)C care di1111)ro11nă. ru celo lan te lentl ce i ,·cc_ 1_ 10 i- 1n a lll~.nas 11.c ~ ~atn~ului). An1estecinu eeva~i *i clin p1ofoinua Prea cinstitului ~i Pica
. . . . lt poe1no or1rr1 1i ' <
alesu.! u1 111tre Uascalll 1uus1cll1e1 c·c1 vccl1i, liir ~ ichi for C'anl unia1 i, ~\1hidiaconul Pa triai hiei Ant io-
Dasrăli\or \·cC'hi a scr1s i;-1 f1e care n1n1 inu o o
u~\t \a \n1nin;1 tip}irindu1e') ·
1
. d'i JJ!Hl.ltice inai vecl1i i;;i Yil 1tllaptn. la, cerinţele l1ie i rarele. a.11 parnd~i,;it C'inlă1 ilc ~i alct'ituirile sale 111 01a~ul laşi iu Sfînla )litioiiolie in zil1:lc J'rea
. . 1 . ·i el i;au ,·a co111a n1c o J 1 • lnălta.Lul111 D o1nn11lu1 Sca1lal Kalluna.11 vocvotl pc ln 1 814, uude <lucînclu-mă şi eu acolo, au1 ascultat
\'i:;a11on Y~l pl<' 11<:I:\ ) . l lt n';-lill'-stirii S8.ll ~,a Cl'Cll altele llQl.
O
.. .. . ·• '\ . , , 11.. cl'n 1 pract1cn cc cu " dascăl,ilui
·• ·~ '&:°llL, Joi;1f,
. n~n cu1n relevă munu- 0î11tl c:înta J)a~c·alul uncenic:ilor ~ăi ~atin1ile".
11011 grafu ~1 ale• no11\u1 1,l1 < rea.1 ~ . • .. rele
11 11 011
1~1 tran~p11nc in si~ll' a uoua n~'l.l . ~: ,. ~n 1·a·attcl;rele şi lleruri,·ul glas li· leghetas „ după
111 111 pofida sin1plific:ă1ilor *i hnbunut.ăţuilor adui,c. 1cfo1ma clni~antică va c1en t1Hicultăţi şi
oicri"l'\I.' !-,'1l'l'<'~tt nr. :~3 din fondul 111ăn,ist1r11 şi ~· h ., \'isnrio11 îşi 1J1c,·inc citito1ii şi pc cei ce vor iuvăţa cinlătile Ralc: ,,Deci dacii să \'ll mtilnpla cn \'te
· ·· ' l J11• ah11\ Iosif psal l <lr i-i!"!.temn ,·cc c · 1111 oarccarclc din J)n:;calii 1uusic:hici a vedea ncea!-:lu cui ticic:ă ~i r1oiud n cîi.tn ccall.' cc ~(1 afhl Îl1t1·
~um i\ l'înt·t piir1nte c ,-c nion . . · x •• 1„ al" ieronlona.liului Visarion. Esle cîntarea lit,ur-
- ·I···· o-r 3;3 inl1ln11n c1011,t c1c,1111 , c ' • . . , insn.. i s,1 ,·a pf11eu c11 îngreuiai e 01 i 11cnt1u <:e chip, pte 1u1ttl tâ acela cu E-111c1euie ~i C'U d1agostc
!11 :\t l ,111 n,i-. :,, · . 'tă t.rioll ele J>oslul ,nare cc se ciulă la l1turgl:1.1a Sf.
ii 10g su 11u t-:1. s111>el'e cu ni1nic C'ă ieu del}i într-adins intr-acci-l Celiu 11.'-a.tll sco~, dnr nu 1:cnl1 u areea,
g 1că J're 'f'i11c lt' l<iud<i111, glas Jl ~1 cca. n11n11 ••. ~
u i:1 i deci L să le c'int e şi al ţii . . . Iar Dascalii p&'ll ţi vor cin la l(nlofouiconul crl ,ros t!e n1arcle
, ·a~ilt•. fa<'l'l't' ic•101n. \ ·i~nliou lu l 110\·111l·U l" . l'R
11 11
J)asl'al Do11111ul (J1 igo1ic J)l'olop:;altul, oii J)Je a lui 11u1u1uz, c:a JJle ale u1101a te nu foţt Dascal.i
• < •
aleşi şi l)rca în\'ăţaţ i iar n1ai l>inc să zic: Ca cei <:e siul l)a1,cali ele la i:caunul :~ luat~ lun_1ea .. ·!~Ja
dacii ~i \ re llllttl o~trecarele c.liit 11sal\i s-ar împăca şi Ya voi a le c:inta accistc de 1n1ne ~t11~c tlln c,irl1c1ca
I '
I

aceasl~l, llre acei-ta cu dragoste îl ])Of lese c:1 su <·înle !lună tos şi, oiol! ş1 ~u ~c roage 111_ilo:-11,·ul1:i ~)uni~~
\ lt(ţ \\ \ ,)\1:{:t~,1.t'' z<:n sî pculru niine J>ftcăLOi\Ul' 1 (filele [i' _gr). La sul>solul n1ai 1nullor _file apa1e 1n:;ru~na_ta ~1 _dc::-l1-
• t naţh~ cărţii : ,,O ~1n 1 afict o~il l)i:-c1icii cei u1tui din ,finla }Ionaslile ~t·an1ţul ... c·a i:a fie la :.trnnn
\ I
!\ i l ~ ~! ; I "-'i \t~~~ · €l !~J~ f ... , ' .
l'l'a 1na1e 1110l cIovcnea6cu . . ..1 . · I1uJ .
I I ·:1.t·l si lillnrilc principalelor <:intări ale luc1ălii ~i dei:t nlf.' lui \ ~arion ieioin.ona ., · . ·c .5
f·,.~r, !I t\, l(t, • • ' ' ·, . . · ·1 · (' · ic S1urz·1 1'rxtul es;te 1on1a11e~c u iu s ri
1
( J ) l lc,1.uxp~·1ta•.1.6: Jn1n închinat clo111111lorulu .\li Hll ,iigo "' ·•: · .. . ., I ri<:nnticu •
't '1 l.f b. ~ 1 1' '"ol"'t'•1 c'111l1,:1ii cu si n iotrl'!!lllUl OlllllUSCllS (':,(C (l,l I I
ct1 l 1 ere c a a C'll1 u grece~c . -' "', ii ·, ~
(2) l'reMtt•,înlarc: t' .. 1 trnJ·rz··i \cesta 1entru l)on11n1l ~'i"uii · · ·,
. . · · . . J·i h1•1n1ul n1onnil 1111 n ' •· •
(3) Jleret1s1no~11r1 c·arc SC' CI 1C:.l'. ' '. . . , .h · 110 ul penlrtt JJo,1111:
• • ţ•• • tv ]J11lfl {t/JI Sl 1 O1j f(J/[)/1/ ;j T' j,.~-677:•/ •
tlU}lU C>are indali"t CIU(lll'C 11 Clll H • . •, .. , · tJ ,·. J[ttf/i {IIIÎ si ln11d!l o·, v"•· ' 1 '
· 11·1 11 l 1r111ere11l: la sf11~1l1 rt · · · • 1.1
t l ) lleretisrnosul 11e11tr11 _111trvpo sau - . . . , . 1. 1·. 11 c-c, 11 c,uă: de 1ennH<'fl.l ta 11111<:
. . Jl 11 u·1 a111 ~1 11n1osul 1 a,,a a''' 11111 nni 111
l'o I ih ru II i o 11 •• 111 c, I <Io\ cnr ,t•" c·on1 p 118 (ii) P,•nlt11 l qu,ne11ul: la s!11ş1l: , '• . J"cesl<' 1.1 r l't'll protiu t'gunH•n
de \'hnrion Protc,psal\11! din 111s. ' • J" l · 1'(' titlul JIUUllll iii !! ~ · '
gr -roiu. 11r. 7 din Blblicitcca l'c se ei111ă in cinstea 11utr11po 1t11 u1 11
~h\ni,,lirii "'1:a1uţ. • ('1·l Ct' ,ri s,itural pc 11uroadt it_1 p1~sl 1:c :
ron1a,ne*t1.•; .. IJ
. } ["' '[ l l.'Îill;"ll'll • •11 ll I alll •,· · ,.•1 ~tihi1n

t 11
'.lpOi :-tihit:t }'[Îllfj fi //III I •
(0) I>r,itr11 oasptf 1 : ll :. 11 ~1 11 • •. , t~ . I eeruict1 pu1111'111r,-.
1' ·
· · · 1· ·fir>-i
~ 7) 1.>enlru Jeri<'i/i1 eltlnrt : ,l :s ·,
I u l PI $l' eni

y11iesc: . . "tillirn 1 ,, tiiril' fii: I li ··•te reforu1nto1ului ,·ictii


'8)
\
J' Clf[/'I( os/el/I·1Ul'II·· ('llifÎ '· 1·1' ..,fu·~1t
. ·, ." . l \ ,fjisj(U} .,ll'I'" I l'l· l' 1l,•·1tii l l'Cpc'tfl.llft'.
l.. • J
J)n ll'lli31('ll( l'.;i •ll
l!JJ JJellll'H P<ir. 1/lJj(tru ) ' Cii
St ·(el) 1'a1s1t'. ,: ::I ••
• . .
• • • • ,ţ
·11irt si :i1ih11n < 1(1101,c
'
1111·1111.··t1l ilt· 1e,·u110.~t111!a,
. tv J'tl.'1/llt'II J'Ollll ·, . ·1111·\lt' .,
111un·\ll'\ le din liToldu, a ~c c•in a ... ii
11 ' ·1tl11t·t•:1a 111 eonti '
• ' < •• t 1i l\tisic, uru 1111 . ,
Jt11111"t.Lnlt de lll'eul dl' l,t n1u.11 lL,l t . . • · lu-,i roput.1r1lnllll
. .111 i·1•n l'h11H>' iei. ·1 l • nonst1C', l'.>po111H ' JOa·eI
dti, ·ul:\ ·t lueulu..i ~tarr(u ui 1 ' t ·tl 1iini\ in zi e ~ o 1uc
t [ fOtll tl' l!l'UI 1
'i iu1b11u·:i
< ' ' t· • • ~-·1 [ll'l'jlC U, ,
Î11 111:;. j' intil11i1u t'l'::111:t. t·c.• • lltllli ,111i tr1Iiastvi. lu e~ ·l',.IIH~lor. ,
i;-i 1,racliculi\ in di,e1sc otn:t.11 fpi;t1\e. • 'u1·111·z·11t•n [1t>c·,enti\ n uit i.· 11·11·c•·L lliu 11ostul n111rl:' (11
• · t •lor :s11u ' . ·· · u : t•n • ' . ·r do
n111plit l'l\l' l' oblig,i l'L'JlCllll'~L\ cu, 11~ c_ 11:'i (:l't'n(ie :1 lui '\ i~u10 uni în srurt, nlc-i\llU c l
. ., .1111 .,.,.sit u n • • t lu,·rne~tt• ,,, t alt.' nu1on1 u1
I 1101
3
Î li 111s. g-r.- ro111. ... , - .~·.~..o~) "l'<'l'C,llll ~1 1110 l
\l.-O'·r.uc.>v o " - ~ • "'
t'~le I>u ,11111•:t11 ( • - ,. " \. . '"l"i rintnrc, pou (
.
1·' ·t'll' nulÎ cunost•u c
t' 111111 t 111 t •
. Ios,·r )h1J111hul ,1 ,.n
·"nu-
ll ru1cl d(' t\111.'
. .:- ,1· ,n cl'a
" \ ..1:-11r1011
· · 111"h · • Ct:(,., · d1'rft•l111 . • 1·nJ,·1"ll',ll,I·,
f it·t :.\!outts,t·li-c
1>;iri11tclc icron o " • 1111J'fTII a · •)" ~, 111 u · '"'
'1 1 ,lupu, . 1>( •)h(o),(llll 1• ' •
11 ~ 11 ·
lJinl1 ,, 1na111.1i'<'1 i"t·\t' p,a\tului \·isn1ion O nlC'll\il' ., l· • . . . , p1. tH•111\L',t11 n1u111• ~i în 111-;. gr.-ront..' ' ·i!ntl '\'i~11r1011 \ "i:-t1ritlll d1
~ • . , • uC>O!'.<• nl:t ll'<.'bt11c• aco1• dnLă C'r\ u1 g-1.- 10 • . .. lt· 11•1 on1011, I . it>l on1011:1 11
111'. , .;-.,·alll\, 1·11p1111z1n1l l(111du1alc1 c•r, l.ll' fdct lu trni~e,.,•11 , ,,,·
.1 - . •
I . . . .. .
~ , tti -lltc1 11111nulu1 111tnt,ud1r11 HI II oua
d ::i tl:u p prt•st·111.
t·\ll'

di11 c·l·ll' 11 1a 11 l, f1tt·1• 1 I' tI
n\posntn• ni . .
~ • t J11i , ·,~iu1ou
v.ttpr1 11rn111, p111tr,, ct1tor1. Lu1:rart•a c-.\t• l\l't·i"··l h, ,111 ut J 8 ·,~ r·· ' uc• t11111(u1:i. <'11 noi t'ilt' [Ju111111·zt,, " ·tei noto• ului. ., li r•1t•rrl' n 11„1111 <' . • I lui
. - .. . . . ·' ' "', 1111t1 prt•celil1li'\. <l(• o l 'rrcurî11tarc cc ,.,. • luJJit 111ont 1 . ,bn rou1ut1 , ,, • t' ,111 • 11 ţ1111nt
o[l!I'~ ':' cil\:\ .t I 1ct,1h1 b111g1.1fH·P ~1 u1 ti11tic·e nlL· nu torului. \.. . • • . . • • ·
• 11i cca:,la l'a 1 l.11.:11·a 1nt1 u cai-c tl llil C\IJ) 1
·iptli> ·' l'lllll(lll t'S(t' copiatu, clt'CI, l
11 1
·1:1 tll!ll'l'. lll lll .·, ,] , n1oldv\'f.'lll'Ş I ' •
• t 1ii l•t Jltl' t'('t'l Ul • "I l'll )Jr! U' I< t t ~
.-\ ct•(•aHi t·int111'(' pr:t<'Lit'H '. . 1. i111prt• •·111 91>
1 Anton P:.iun. JJr1:u/ ltotd1r..., prurltc ul niu:ictt ltu.rrlr,şlt . ~ • • ~(·r1>'11l 1un1.
aull (lfU/llc;/l«J III /,,1(,rcl, }llh llrl')li, } Ip ,\ll\1>11 \l;tllll, 11\\j,
I'· XXXII. 11
H·rq1111111ah111'' 1t•11pn1 (' 111 111.111 ·
, . .- . ·ntîlniin hei u, it't'l C 1110\tl ovene:}li nl<'i\· ruse~ti, 1>t1b li cal de S ccta1·jp St:hin1ouahul în l 11 l 01 · ~ .
.. l. I 'r l i li arl""l n1n u11:-c111' t ogit1 -a . Poltelrul cel l1 11 loare1tc
)Iiht\\:trlte \'ln11ul şi Gnrl'11l n1· 11l'rC't1 · li • l, H Hl'ti,·ilălii :-nle tăl1nu1: 11·1 1 111 r o111ft- logh ot os, ,, r~teerC'a 1>~:oilr1ntcl111 pe glasul n·
y • .. •
• • j v
•• · ,. :o. \ isarion ierotnon·th I1 · . ,,
'. ă , ·z 11
. .
tuite lle tl•ro1nt111,1l111l \ 1i;nr1ou, ll <,t 1
, •\ ,, I'' \ ll <leclH·n Cl u\ll1i1 }),\1 c
. i /' ( • I 1tlll1t1 ('OllC'l'C'(lZI\ ,1 111
.
.
. l:- . 111 ._ roin. 7. iul1t11lat < 1nt 11 c JJe 11 olc1 fonclul itcl'lcia1i bil)liotcci n1ănă:1li rcs< i' ., ,.·inil• ·n u
•, li • • 1 I \'l't1(:)'(' l'Ol(!~J. 0 I t I
°'
ntc ' 11 1 <llll!'c idC'nlic în ms. 'iO, f. 127' din
11cşlc a c:inl:1rilor din pt•11ont a < 11 ttos < • • , ~·1~ cescului nol1J•.1.0(, Gheorghe ('iol)anu r onsidera a.cc .1 . b u~ en u roi~fi~e~c ,,J'ac·erc'' al gre-
• . t . l, · llll' 'Jn1t ln '.2.3 1n1111n1 ll' <, •• 1 1 1
psnltict cl111 pt•r10Hcl(I P1•1rl1<·o.'I 1111111 • l •• . :'tura llli ,.\'i:,;n1io11 l)u ho, 11icu'' rion ,, t şi găsP~tc jllfilf.1, înflC'pitrla rca te1n1enull1·1 ::;l>ulp~ te e,!, tl, 1{/a~c~c ,,~le<1t111rea, creaţia lui Visa-
l trist' Jll' l"ll r {!1'\:-1111 ;,('1111 ,1 1 ., g.uc„c te 1·alrf' ~"Cl · ·
1
t nul diu c·,•ll' 111ai ,·a uroa:::i• " .:- ·
1 111 111 ' .~. , .. , lifieatoail' \)Cltl111 stil11l nccstni 1na1c n1arc par Lo cl in ,·iaţ.ă. lrt ~[tLntclc .\ tbos Ri care c·un~ le" hit . _1 ~ 1 arie ,.care ~1-a t1ăit o
~) In C"ll'l' 'l flă1n l l C',1 I li l l c., • • v ' IC n1uz1ca ps,ut1crt ' ş
·} •

l'Slc lt111ologltio11ul din 18:~9 ( n,:. ron1. ' • .' ' I)' t .·<' HurrYl''llltI. i 111ltr di11 cintu1i lc acci-;tui r~1>ec1 f 1enrca, ,,bulgarcsC',, ei.tc consiclcra lă necorc~i>nnzn toai e pnntJ'll r·.' t tul
. t l l . 1h1 li pratl1t·nt c1r 11111 11 • • • ,t ex este un psalm
psnlt nent\l':tll, apropia Ir er :-c • .• V.· f· 1 „ in"in·,lul ~rninnt dr \'isa1io11, 1n rcJJCI loriul ol 1tu· D a,· ·te1 (pR. 13 or.) ·iar n1c l oe11a.
, este clar in lcahctoF- foi n '
1 J

ul . ~
, ' [V,.• I' ••1 n1•1r1 11101l1f1t•:u 1 ,l1,l l 1(' 01 t" < ' Y 1 ' r x • ~ • l 1 I XT o ' ,t a el u1 mu a glasului I ţ-1 mcn+io-
~
V

lrn,ologb.1on ,·or 111tra, a1.t]) t, ' . . . 111l) l:\


v •• inteiYall'lP nlil'i i,11 raia sa tu1 1, 01mu nnlf~ 1uca u1 seco ll a I I-leu - conchi<lr en1inentul Cl'î<'Ct:;t01. "1 · ..
. .. it· . infl.ne'-li l 1n1n llH' 1 ne 1 H·a si ·, ' · . . . . . . " " muz1c11 noai-tre de cult Am
tle at1r al 1•1ntur11 pi;a ttl' 10 ' ·, · ' . . .. :- .., 1., ·i<·r~tor erPntii al(' psal lultu 11e 1n ţcun . 1ns1sLat asupra :1ccstu1 dctal111 U\ in<l iu ,·ecler<' că si acca,t·l cieaţic a fo·t r I ··t~ 1 · · .· . .
· · · 'l ·1 (''ll"\('ll'l l'-lll'I l1(' 1l,\Ztl ••' ' ' .. . .. . . . . . · , , " o os1 a cc mat 1nul(1 1stonc1
silnl)\('U a 111e\otltl'l .;int I\Ulll:ll ('! ('\' • '
' . l \' \ •
.

..
,··1~11
..
'\:\10:l.llt'
.
Sl'
. fl· I alt;-l (') n•tf ic tl ltlÎ \ 'isa1ion
,I ,I t • ' ._., I ,
hulga.11 1~cnL1u. ~ susţine cx1s~01~ţn t1nc1 .'.e(.J_ll inu~ c1 hi!l~,1rc ~i nunei crltuii bul~re c'.lrc ş:-ar fi
.
ln n1:-. ro1n. . c 1
11 ·u Jl lllZ\lll }JO ll' l'<', (',\\,\ •" 1 ' · '
.
'
l 1 i . ··t:ţ" ·1··"tlo·trt' 'l ·1cei,;ltti n1n1 e 1isal l inolclo'\· t-nn. Este sri11s cu,·1nttu ş1 1u ţara noastra ş1 conc:luz11lc JtUilc ş1 cloc,11ncnt:~1c ale biz„ntinologu!ui roniân do,·cJcsc
l ·u ·1 inlrt'"I tal) otL at·~1, J ,1 li t .. ,
• V

pc c:u·c o c:1ta1n pcn J • • :' • I .


, , ,
, . ll' "l°tlll ·1 lui llu1n1uzin [ ... ], t'acr1c a 1aposa-
V
11clc1neinicia ut1or ase111enca aîir1naţii. I~l Yl'tle în cint. rea ln cauză tloar o tradutcrc ~la\·on.'i de
l>iucc1u1of.cula c111tare J,,, r111l I c1r1/v1111 111, ,.111,u ll . , relaţie r11să, a vecl1iului polielcl1, c·tt texL de rc<lac\ic bulgnri'l cu r.ccenşi n1clodie, text care a imbr:icat
tu.lui duhu, llll' \'ii-1.1.1 ion''. de această clată. l1aina n1clod icri ofe1 ită de duhovnicul \'isn1 ion de la );r:un( - t·u111 ~esizai-c, inc.1
· 1 t • aii-iani:;111 uini. asu 1·t11n 1'l' , pde ~i di11 i11:-r 111uitrc:a <l e la s11l>- în tr ecut, :gccLaric scbimonab1tl.
l':;n.\tul csll' unul clin a( ep~u 11 . · . . . >••• ·, . , , ,r, .1 secoll1l
. III 36 . ,\cnast·"1 (''li ll' 1a:-.ll' a ohstet ;)lnl ('\1Ulll l '1.ISIC L . . . 1 SCI IS,t ue
~olul prtffil'Ior f 1·1 (' a Il' 1111'.. 10 . . ,,. .. · , • • 1 „1 !u1nulţirea unor astfel dt' cîută1 i 1>rccU1n ~i a hc1u\·iccl1Jr ~i axior.nclor in iirnba 101n!i.1;ă este
• 1. 1,., , nic l<' tt• ('intatctr lui Jloisi dztpcL ce l{-<tll r1f1111dat iii .., area
• • " .• • .
nune sn1er1tul \ 1:;a11on 1e101nu1u1.u l u 10 · :;. . o conseci 11ţă. a i11troducerii acestor cintă1 i 7i 1n grece~lt> ~i in româuc~tc la ccnti ul met1 opolitan,
· · t "1 (' 1·0 m:•111"!sl·1 ~c·rise in ulfnbct ul l·hirilic:, dar fiii i't note 111t1z1talc. îucă cliII l 'i 69, cîntare de cn1e \'i:~arion - n~a cu1n li<' ·la11·1 in prC'fa:,1 ,!1nintitii - nu era str,tin.
R oţ1e !:I COll\lllC l' ...... • · ' _ .
('iea\ia lui \'h,arion ccu 1na1 i11terei-untr1. c~t(• tupri~1:-ă. i.11 111s. 1.0111. .1 ~1 i-e nu1_11eştc ,l'r~~''.' Tl'cbuic suuliuia tă rcduce1 ca tererc1uuri101 111 c:1 ~a\ in lui \ iisat ion ~i np1 orierea de t·întarea
care ~l' c·intfi iu , Îl'r~ur, l -..), eintare du pre s1~~unn 1nus1eh1C•1 1u~c·*l 1 [ ... J p1 e 1:a1 c 111_1neuză ca sil,tbică. Tot pe Lin11>ttl lui \ 'is.'l1io11 ~i chiar ~i p1i11 HC'ti\ it::lca h.1 ,creato:ue. i:;c U~'<'c ln ~t·tullul'.a
~egieşit trl'i :;ă-1 cînlt', nnttl î11t·epiucl de la ru. uliul de• ţa 11i 1 i.1r al trPilcn hu5.~i de ln 11t. f'acer:a c1nliirilor ecleziaslicc, îndeosebi a celor de 1>1 oYenicn\.1 !!l't'CC',1:-l'it. l;x('n1plul cel u1:11 l>uu il con:-t1-
răposatului ieioinouuh \ 'isarion protop~alt'': .\c•pu~tă t•1nltt1l', la t·;Ul' :,;(, adatt~I. ~1111ll~.-~ltele tlt'.~ tuie aiiixandarcle ruoll.lo,·cncşt i, care i11 01 iginalul lui Dioui-,ie l'rlo1 oi.;ci:ia11ul a,·eau 2! de ,tihuri.
innntl:-cii,e\c sht,olll' tlar i-c1işe pe not:1\1c i,::11Hlo1111·u, r~te llll a1g-un1l'11t JH'te1nptu11u 1n sp11J1n11l piue Îu „11011:i. sistirnă" sti11urile ~c iuju1n,1li\\(",c. . . .. .
ticărîi c.:intu1ii l'oru\1· în chi110Yia 11t'1n\cană di111,e1iuac.la lui l\1i sit• ~ia llt'l'lllf·ilol' i-i\i. l~:-:.lc a1sri1n1ent.ul cunonRtem nwnl~le t'le, ilor lui \ 'is:ti iuu şi, nprc cleu~l·buc de· utcn1<·11 lui I~~i.i :;-i ni lui
'.'\tt
11•1 • ă ·11 r z ·nt u1t1 un nun1c
unei :-.ulit\ii 01igi11alt• de logodi1c a doui'l '-liltui c·t· pi'upau i1l·1·011l·ilialJil1· ~i l'lll'e llll :;e î11tilncşte la
- c •
:ilucarie ce l)OL fi identif icaţi *i pe haz'l. al tur cluc11111e11lt', nu :;-a !r. • 1nn· . : '·· e e • uh .
' 'l . 1111 'J'UUlllt'll(
1 ÎllljlUl[l\':t (';thla\U dt• da~('ă) ad u,-
niciunul din popoarele 01 lodo'.Xe tli11 l{all'ttni. J)u1;u11tl'ntul i-e ada11g:1 c·l'ln1 cc t t'(1 tal Ul' Jll'of. Gl1eor ghc al acestor uce1lici, c·ecn rr uu poate t•onsli ui ' "" . . , ~ . ti·, it·ttc dHl"etic:1 ale cărei
Ciobanu: i11 ~prijiuul prael1că1ii c·intăril (·nralc 111 \aia 11oasl1il i11ai11tc dl' dalele ae<.:e11l::1tc 1>înă Ul · ·at ion ·t th:,fa·:urat o 'a:-,n ,tc•
.
u1ct1lt1i \'isarion. Ca to(1. 111,1111
··
p:-a lţ 1,· 1;>t.· \ 1:--, • • ·
' "

pre1,eul de i:-torH·1. 1•\t\ă tlc tlocn1nentul t I ani-ii Yiinca.n eu ll'' l irrc·<·l'"l'. i;;i 1':tl tl 11 iei u11 i11d iciu asupra rezttltale 1ămin in s.u·ciua c•ercC'lătilor 'iitnnir. . . . . tviii uniu a ilintrt' runnu11eriselc muzi-
locului utiliză1 ii, c:l'l 1nol<l0Yt•an 1·up1 inlll' o erca\ic iu lin1ha 10111:tll;i, practieal:1 la n1ăui'istirell. ~enint 1 .1
l •ll' C't' ·111 ,tnl 1.1 1,.11..1 ca • ....,..
Su ştim cart' nu ost argun1r11 t
f
6
, . f , n1:1t1,· ,·out ,,nu1nt•ra cronologut luc,,,-
O
şi apa, ţ111ind p1 otupsaltul11i \ "1!-arion, clar c·opiati't dt131i'l 1noa1 lC'a lu 1. c·all' alt> l11i \ 'isarion de către lo!iif :\aţhiu ' Cu rarul'ter ni ;,.' r ·tl hibliutt•t·ii ruăoă5tirii );caniţ
1
. 1081. ltt ,le :1.ce:-t t't'rl'e 1;1 o '
J)C'~i atrage al"n\ia <lin titlu c·r1 c~t1• ,,1l1qne sii.ti111a 111ui-iehit•i 111şc·~ti'', c1eatia cstl" nat.a.tă rilor psnlt1tl11i ncn1ţcan dupa clatnr('il 10 ' '. . · uiu1 din ·1u1tl J 6:?, cou~<>wnnt pc
. !-C'ri.:c n1uz1calt' u1 iuc c11 • l .. ·u
\n scn1iog,·afie p:-altic·ă. p(' lrt•i 1i11dur1 eh· IHlll', :-c·1i~(· :-:.i111c•l11t· :;,i 1·u <·adl·nt(' i;-i ÎllCPJilllllli de fraz~ ş1 1nai alt>s i<lC'ra clis1>1111\ic1 1nullor 111.1uu, : • is1,·i not•nthrc :!.t, ~i111b11t:1 ~pre ( 11111 1~11
- · 1 ~1 · 1 1 · -·
simet1·ic!1:. l•:stl· nna din l'l'lt' n,ai i11lt·JP„a11teo i11c•1•rl·i'ui <IP ad.1pta1(· a :-i1.:tpn,ului ai niollil· Rl cintruu JJ1blia lui 1-:,. CasLcUion • dtn , 6 : .. -. ~ ·•. • f . .. 1 sr '.lou:1.,.ti1c ..\t•:11111 I.1 to t p,·1trntul t'I - .
· ~[l ,c '-li('< :i hl :1nu

ruseşti, rra\izat1'1 de ttu r11n1u.11 11c haza nola\il'i l'hrii-Hnli<·e. l>i11eoln dt~ , aloa.1c·a artistir·i't a ac·c$lOl'
. l incc11d1u 111 J ll'O~t • · • . . , Ţara )Ioldo\·et
noaplc'l Sf .1.\Io11nsL1rc nu :us t l' 1111 · - biblicitt'c;'j :-1 tot t't' a,<n ' · .
' · t J1i •1 il·i t•lupotllt\,t. ' ' J36- J ~63) 1)111
pagini, !'e unpuue ,aloa1l•a dncu1nc·11t:uă. 111s. 1u1n. J fiind piintttl n,anusc·r i:,; l'()l11,î 11 e~c de 1nuzicii aclif'ă loale ehiliile di11 piltrnl eu pn iu !st.: '., • - IHllJl eh' c·ia<'i ,rl·ult• (tle 1:i '. " . · .:- .
anno.11ică in n.ut:\\Jt• p~allH·:1, in. li1nh~t.. ''.'.1.nu.11:1, t·unoY.1·ut plita in pll'Z<·nt. l'opil'l'Pa luc•i,'irii 11 u este
. t . 1··1 ·1<lunnl a1c:C,l I 11 • • I. lllUilrll l'llt•,n <.:.U 1I,
111ai <le ,·aloare stiinţificu ;,;1 nul l'rtn • • • r ..111 ...,..1r1tt tl111 I at·:t t •
I llin 'l'î1 ('Iul ' :li l' - ). • • ' - • · 11111 lu·;t-o t•U :.Jll l' a O
l~rn11nat ă. ttlltnH•h• ~rupP d1· .,Yll'l!iltll trun\ l'l'l1s1· fi'uă a fi (·oi,i·ttt· .· c lc•li ' ('CJI l'S ()ll l 1,.a
~ 1 11 I
.,'tc>"l.t' b1bliotet'a. rlasic•ă de la n<.·c:•ai-ta ai< C'JC'
• ' ' '• ' y •

• - ••• ·I i niiit:1 ln 1.,u.J 11 1 '


· • <'- •
J • l . ~ ,··1--11·1110 l,t:-ll l(l, 1 1
. ~u 1iult·n1 ~li ~lal~\ (}1•01 gl' \\1 ''•t_ZUI a r·uno!'cUl a<·l•s\ uiai,usi·ri:-, dar l'Sll' l' <'l t c(1, 111nrclr }Jl'Îllll'C (.'t\l(' si :t('('U!itii liibll<' H Ul'.(',. ' ·j a lUlll:îl-Îlo1". ~ tile ('(' 'lU
1nu1.1coluf! \unst· 1·uno~1111\a 1lc t'\tStPll\a 1n 111an·u la,·1\ 111ol·•·t,·t · · ,c ct1nili\ • '
past1a ca) c 1111 odor~ 111 - "11 ·,
r· t · J (' st1111ln Illl':1 !;, '
..
' j , " nuunal (HI I
~ ·t rl'is Cic·111l<',rll, <'t' c:it< •• .• • 1 Rniunuului.
'
. • . • ' u, • ,1 IIIHllllS('l'l:-(• 1lll' ( 1l' lllUZICIL
1n nota\1a i-11101\ala din l'c·t{'rsburg. r\dt·\'<1111\ i•:-ll· <"\ clqc·uiui•n,, 11 . f' · ·L•lL c>l ·î11du1 i l'lll llthlt'l<'ll 1 >' • ·01' ilt' \fllrh1,c•drc·. t'l''~copu . J~
• . ' · l'lll a 1 11 ll ))11 t L':l I lll'l>l' C1l' pl!i • > &>n1nnta11tl ac·t'~tor l . J'1 tct:•t c·cit·ctai:1 aJ . ncluuat cit• l'i,111gu11du11,
apăr1nc\ 1ntl'·t111 eohgat t·l' l'UJll'111ill' ,, Hi1Hl11ia\a \'1'"l'I IIJPi · -11 . 1 · .· · . . · .. I 1" \'c· 1>t1pra, ic\uil clczn~t1ul111 şi ll aleilt 1111 1JI_) 1 ° , : cit'!l l'L' ~-a tir:iri ~, ~-, ni:ll ·
. , . • . , . . , v 1 111•1 ~1 1,1tu1·~ 11u•1, l'odl)hll1P c. e «
<'-Crn1e pc n1arf', IJll'<·ntn se <'tll~l u1 Hf111ta 1111 I>t111111l'zeu 1\is,,11 .. 1• , 'l . , . \ <lor· l )Julrolec•ă
'I,' ' • 1~· •tdi'ill"Jl 1
l li .C '•
. . . . . c,t 1•,1 ., a1 t•. ~la\ a c.·e i-e> c·111tă 1H : ('I' diiintll(' ]Hllil a:- ~,zi. • ' ~ . ., • 1Or :t unor 1111111usc1i,e.
m1rea :'11:uc·n l>o11111ulu1, facl'tPa l11stuh11 proto 11 . a\t :\litt 1·· . . • . ·. .~ iii · Jiu de·,, :ta
llJ,O li 1'-li (, 1l(•c,1uht• }1'll'l:-il'ht·ttlf' l.llll aceusti'I dată. . J' .:< tli~11n1i1i:1 u1 nc1·~1 i'.1l'er._c. dnl·:\ rt•n111in1in1 t'l'i inftrca
1on1â.neşle tl'adu,;ă dl' l>-1 ~\u~t·r l>i1nit1i(• !-;11l•ţ•Vt•,uiu l"tt I '-'f \. "' ' '· · ' • I' 111 J)lt']O(U ('. • • UII ·111nr
' o 1 I , •, 111 1. . 11t 1 (I j)lll I t' l, l. ll CllldH
. . ' I I' ('(' h· l'll I(;,
l'Ollll 0\'l'l l-l' O J •' [ -:,;naJ1111 . '
talllll c

lin hibholCCII ŞI ' .
lX ,.': • , ' .• .,• , • , . .• ,
l ,\l ,i 1ndo1,1\ •.1. c ,1 lui \ 1,a11011 1 :-<' n1a1 IHJt ·,t 11 \,11 1· · \l „
'l· I l. I' l

U1trc cart• Ki cele 1r1uzicnlc, ar11ina
· ţ1'n 1111 o:,;t - ...
. ,1 ·ntrl'buintntc' a~ ' · .'.
1 11·111·i nu l'I!'l
1 ·sericile deY:t 8tnte. 1
re io
JJ. ,t ll•t· t 111 l'.C' t' ·l ..l ilr n1nnt1·
( , t\l ll (' CI l''l \ li
P.crisc• 1nu1.italc· c·1tc sinl 1111l•gis(r•tt<' în bih\' l · ., .. ; . .. .· • • • •• • t ll'o~c.>!Jt i•t ei . , "' . ,1,111 Jll' 111 )J, .• f g:1 pc:-tc
:Mare. ' Jo•< ,1 1l1anai,t1r11 1111 \\t•K,•11cl 111 t·t·l l~uu Ri ~tcfnn c•c'I 1naJor1tntr n ne<>stor 111nn11sl'r11s<>. 11 ( ,. nuuhn ltib.-, <1 c „ . "c' ,.1 :iti:1ugn ~1 u ·
• • · · J'·•l' ·111lc·J!Ol' · 11(1,11 1Ol,
t11c1 b1 <'t.•lc• doui'i. i ll\'C'lllltrC' rr:1 1z,1 t V. s·1U dountc• dt• 111„1 •.
l)in prcz<·llUlll'l\ fuga1:i a n1a1111t-i·t i:-P\nr în .. • . • . . de' •·I
' 11'1" lt lo C1ălugă.rilur, nutllc• 111111 ... I l·111111ia1,d1· .. 'drm btloJ,olrr,1 m11n,111tt1i
cnrc 111uz11·01<,g1a 11\\ s ., nc•\1iu1\ în 1110(\ 1-i,-tc•in·ttll' i .·.
c ,11 c ,111,u 1· t•1 t•·1\1· 1 I
• • ll'l 011101Ja 1u 111
I · \ ·
JI':\
11011 • i\ 111,•m, flii • \l,musrru./r • n 1I . X, 11 nr. 3 I,
• p 11,1111 p1l·Zt•11t t<·\uitoin 111 ··l . • . . , repcll · •
4 r
r ruJ>f/Urir rtul,lr• 1<,sll ,,:tJ,:hfu., ' 1/o{tf,,rri 1i ~"""''· •
do\'atl:l 11 ei11·ulu\il'i ':' p11 puhn1ti"i\ii loi: 1.11 11 1 ·t· ' ·\11c•1nlu11c·Hl'C' "( . I. :-:1•c·tnrl1· S•·hl1110111tht1l , . 111/1t/t,11u,(),/ul
•~
\I 11 r ci,· t'"''r f Ir J!dr<JO,t<l •
0 l 1t I 1Ju 111111• ..1 11 • , . , 1/e1 /1<1tl •
ru \ ~ct r11u, t'trr11tr, J tlUT!l1llt, 1 . ,,•ir
• r ·• \•am· •
11111. ..
I Jb la,. 11,,..1•
• ~I 1 O1ll'{c1il b11lya/'(',YI' ('li CIII 11 I'· • , li.,. •,lllt'
tr,111µ11.,r , pnrl~ lrt1tlu~r. Uucurcşli. t8111l. ": -· Î~ ,tr 1,, 1•,,tnc1 :;, ba 11,11 l ·'
• (,hrorghr c,,nhnnu, 1'11 l{11r1r r/run,1 /11 1, 11 tru • C,h1•or~hc C:lohanu, .\ICJllllţr/l>tl ,nu.,rfr. , 111 fi/' rtl,
11otaf1r b1~t11thnr1 /<1 l11rrp11t11l sr11rlul111 111
l'llcl
>' \ / / / I
111
I ...
„11111 .,.. 'r,1
Slrulr/ rlr ,1 11
O(JI"
.
I
,v1•ri11/11111/t,!JI•', Vlll.
,li,
l , 1111c1irr, ·" I •ro'
li t'llta rupnrlur•lur 11ru:1taI e rvn 11111•
• I li :;,,r 97
~'\ '", li l{l, I, 1', IU:.! 117 . \ul, li, IU,!l, I' ~11.i.

96
' - ·• .1620
. . d . . . ~ 11· curorn 'llll 111ni sp1•1 nt ruult K vrem<' sii le gfis1rr1 tll'n,cle
r 1·u l a unor că1u""i1r1 1:.1 ec1 ş1 a unor cii 1~ • · 't ' •
1a ~oul ~ean1ţ re n1nlul ~i~t111lni, unde c-1 ,·or ,n ll11<' 111 0 ( ·· ' '·
l::, 'Y ( 1 .. n1·11·:1"'
p·1
.. :. 111c
.
· " .. . _ VETUR[A GI IlBU, INTERPRETĂ DE LIED
• - ' . '. · · . 1 , \" lui \'i~·lriou J(•111111011ahul tlC' ln n1nnttHL11u}\ 1'eu111~:
lată s1 lista 111nnus(•11selor nlUZtr.\ l n" . . 1 t"t ~)
(1) Doa:astica: ac1~·c,1 .'?larele c1t' 1(11n·a::11irelc f111piiriiteşti <1le .1/aicii l)on llt't (l'CC ~, " :, ;
1111

(2) llcretis11>osurilc îfi Polil,ron1s1nos111·i/, (l t;Jî);


{3) Cî11tiirilt ,<.;finf< i J.iturghii ll~aî);
(4-) JJ eru1·i('e (1839);
(5) ('inici.rile J>c,1tic·ostart1lt1i (183U);
(6) lr1nologhio11 (1830):
(i) Cîntările lnrierii (18·13 ) : de ANCA BlŢU S1\RGHIE
(8) rî11tiiril1· Postului 11111re (1S·131:
(\:I) <J1nl«ri[t' l'ririglirrii (18-i:3) .
.:\c(·Rtl' d,tlc (1.ll!(•lc inst•n1natc: 1 e n1:.i111~c:1i··<') <'n1 c <.'1.'lt." ult e1 lor
c·olll'(lllttt'n:t.;i a11til COJ)Ît'!ii
CL-ll'i :\l llabvlUlii ~i clct·i 1,Ultlll ltHg(• l'Ull('\uzia t:i. )ll'Iil'lltln ('IC'ltl(tHll' C'l'U 1nai })lOlifită n. i(t"Ol llOll U-
l11.1lui \ 1~11ion. str:1lucit 1rp1ezenta11t al ~1·ulii n1uzi<'nlc tll' l:1 )\c•1.111t, n fo~t <."ef1. e111)1i11i-ă i111rc anii
IS3i-J8.J3, ,·ontinni1 d 1tlti1na 11•1ioal1 :i <ll' c1en{it• a l1ii :.\la{'ati<.•. ~up1a111111în<lu-~·e c11 1)1i111n 1~c1ioad:'i
a celei a lui ..:\ntou l>ann ~i p1 <.>c:c:di11d-o 1ie c·ea a lui J)i1nit1 il' K1tet•,·panu.
Circulaţin cintă.rilor lni \ isarion dinC'olo de hut.11rle ,·1cn1plnite ale :\loldoYei 11c- e:-ite confit - n li(('r~ ln1:1 ron1~lnrni:c·ă n licclului 1 în r~rc au excelat in perioada
111atu <l1; np~uiţia ltJr 111 l'ulec\iilc lui _\uton 11:11111 .•.\i;tfl·I. nlunclt· 11i-altul11i 11cn1ţca11 nparo 1;,hiar i;Uh 1nnclern(t :;,i C'011te1111.01ană G. Enci::eu, (~. l)itna ~i '.\f. ,Jcua. geunl na, ut p1in arliYilntea conc:rrtii;lic:ă
for111a 1.\ri::.u1io11 ~l'llî\e.tnul'' i11 111s. 10111. '.!l~'.! J{.\1<, o p~ultithic i11titu lală l•'loarea cîntc"irilo-r1 alcti- n \"et1u ici c:hibn un 111on1('nt de <sah1l:lr;i dc•pliniit :,I<'. Stu<Jiil<' n111ziralr ale ~01•10.n<'i 1on1uuc<' f11~e,C'ră
tuilii de 111i11e . ..-tntunie I'u11. prin l'ettl't'<I ~; i11d,11111arft1 clun111c•,tlui lll'i1,le,1: logoftit al ('fJ~7·: f11 Jlit11- it1C'C'J>Ulr în ţn1ă, la Cltij, C'tt ltudoli ::-,ehullcr ~i C'uni.lantiu 1>a,·e>l. :r1" a eontinua la "\"irna. cu Hein-
1,ic, la an J»:!li, .icplen1t·ri1· 7.J. ricl1 B1ttlC'r ~i a11oi la PariF:. unde he>nc•fi<'inză de indt un1,'i1ilc v.agnc1 t<'ne>i n1ae..,ne }'Plia Lit, inr.e 1.
Înlrl' ct>ll' .'i1 <le n1anu~1·1i.e 1on1:i.1tl~li 1i ll st\,111H' al<' 111i1nă!\titii Sel'll 1-.c> nu1nă 1 ă şi un Oei:cl1id('lC'n ~1~1(' liecl co r.a1:tctc1iza pc1~onalitatca a1ti~til·?i a ,·ettuici Ghîbu nYea. ~ă fie arrrcintă
Jr111ol11gl,io11 in c·,11e a1,ar ':'i 1na1il 11i;al\i 11t·t11\!'11i lo,if ~i \ 'i,a1i1111 .. \1·(•i;1:1 din 1llll1U. e~t<.' lt'})l'rzcntal <Ie Gc•o1 [.!f· Enescu, 1naei;t1 u J <·arc' la 'i noicn1 ht ie> I !)'.?.'i a neon1µnnia t·o la pian inl1-un conce, t Io
de o crc:\\ic 11ci11tilnitu i11 nu111UR<'li!'l'h' ril· la n1ă11ăsti11·a ~c',llll\ ~i a11u111e 'I'roici,iicile ca1·e He c-intti r\tenenl I~ 0111 i1n. C'on sc1n nu rilC' elogion:-e ale> :1cc1-I tii c,·rninH•n l n1uzi<'a II la car c inii l' ~rectato1 i fuse-
l<t }'1Jl1t11u;;;ni{1i, altliluitr de \'is11riu11, ~l·11111a\a\t• ~i dp (:h1•111i-11n (',H·o~C'\, foi;tul C'gtuneu itl Xl•n 111ţu­ RCI il llI'ezc11(i Caius l11ediccant1 şi Gogu Gro1gescu, nte::tn11 acea „coplciz,ilo:11c in,otire.'· a ce!or d~u,~
h.:i \ pl' liniţl cell'hdll' c1l·a\1i all' lut\ l~\lil)u p111top,ult11l. tlP l'Hlt' 1,, 11 :1 in picr.en,l !>-au oc·,ii,at donr pcri:oualită\i art ist ire. în Rn 111 pa conl'('rtul dl' liecl111 i frnn1uzc~t i. ţe1 n1n11e, 1u~e::,ll ..' ornaneşti. , 1
teologi 9 • it,tliene stirnca enluzh1.so11tl co1ue111atorltlui. cnt<', r11 intui\ic ~i 11uterc d~ cli~,·<'.111~mi~r,..~piec} a:
I I · E · 1 aporit cou,1dcrab1l 1ntc1 e:<~ acei-1l'I
.,l)l<'Zenta la pian a 111a1·ei personali t~1ţ I n "\Ines 'u ui ne;;ei • "
• y •

· . y „1 drn
· ,· . Gh'l o·rri1i O Yoc·e :'!!ll'ab1la ele i:or,rat. -
n1anifestări de artă st1pr1 ioa1 ă. Don1u1 n 1 etui H' 1 1 JU P ~ • .. .,., . I, inti!nim
. . .. . j: 1 l0 ,·"el" Ul'Ol' ,tt:dn Sl'llO:l~<', pc ('t!E' c
n1at1eă <'g-ali'i in taule rcg1~trcl<' • 1ntc1 prc1.1 „c •11 ' < " .. : · . blir· 1:i li.' ti1npnlui iu
•. :::.· 1
l't"", · ·1 · ·t ·c' ,r111n·tl" IC' in 111:11 inu te 1111 • \' •. •
rar ln. ctatărc{clc noastre''~. • 1nt ca 1 ,1\1 :ii 1'_' <. · . ' :· . ., . " ·ă FC inii unii in 111czita ronii1-
l C'r111c111. i-upe1lat1,·1, . . .111 n1a~... 1r:1 i-a~ nr1r c'1't<''''
y
• ,,1 "'L '·
, ettu 1::1 c,Juhu , , e.. ,

ncasc:1 drept ttnul dinlr<• fnnclato1 ii inl<'l l ret·1t ii clr lu•<!. ttultii clC' Iicdu1i :i~cnJtal la Jl.tE>-
. 1111 :ilt e~ou n conrl.' 1 .d
Bukarr~f1'1· Dcut.~l·f. , Tagr.<1J>ost P11bl lt:t )ft t'"ttu~ r,rcci:n1 şi e O
V

· ." le
. lrndidă :, b~ohH p1in.1 c • ,. ...
llf'll\ 1~omân. .Ci11(ă1 enţa cli:-pune dr o • ·ol.'P s1 '· .' _ 't ~rc'rh<''l " 3_ C'u 1calt' ră ~orian••
l r· I r1·-;;1 l!i1~1.',. (' P< ' 1 l' I
n1inttnntă c:ipaC1itat<' de n1odul nr<' cnrC'. <':t ,r.C\C',. ·d·. , :.n,.111cnr:l '"aci <'rinn:'i" '· ea s-a c.eu1ca
. . r·1 a,·11t cl1i11u. op1n1:1
,,r . . 1u1. (',ro1gC' Enn'('ll "" ~:... ·
,·nc,1(1,1 c „CI •.
d n1onrlare ' I~ . ·e 1·r1·cx ~i o cwtui;'i
YOl:'3 :.i ~1 t u'
. . ' . . 1 t ':t ,olicitll o putere c . . . bl·,·~tire -:11ih1?te ln
Ilt'dt!llll, f"C!l lTillZIC!ll cnrc pl tn Sl'.} ·<' Pll ::-. ' . . . F. nta lll('Oflllll le pll JCI~ '.
"' , . . 11 t"rll '-1 1•1 ia '• . lunuuă Ylicea
i-ll]J<'rioar:'I. în 11r1nn co11cc1tC'lor ;;11s{ iP.utc ~ .. 't· ··h •it•ii drs:,virşi1<'''. c:irt' :1 r 1·~ Ul • . .·' Cliibu
C'I · · x 1111 • .1n1 ,c1CJ <':l .. <' 1. • -~ J Pat 1~ , et .u 1n
1tş1n1tu, SilJi11 şi ..\rad con~nn.t P '• ~ r t i l' Stefilue,:ru C',o!tn~a, n ' • · ~1 ·ie pentru
ci · ·
<' r-.oprn11:~1 a cint...1rC'ţe1 ro1ua.ncc . 1
î 1111r('un
.'
I ru e actor ', <.i' studii·· d e ll.'g
· ie '!1 •e pre"'"J e_.,
· t:. • t" de concert
· i:: · • t ., Fă<'tnd cu 1111. , Rliof'nl ln p:u l':t
1,1 pet fC'c ţiona n1odnl de 1utC'1prC' :tlt · . • d'n 1,,·on in co,:tnni n : . 1·n1r,rin1nrca pe
..
'\'1Itoarcle e'V'oln.(ii rirti~ticC'. \pali 1:1
· t • t't pt' ,r<'nll 1 · · m 1 nd1udu-1·SI.'
' . 1'11t"I"~ :;oprnnet J('C'O •• d I ..... ,·aJn 1~1ii no:-stre.
.t

f'on::ncrn Ii Jiecluri1or ron1A!1C'~t 1 ,1 ~t II ni.


. , 't un \'tU
_
" •·• a· Io e 10«•
l' în fi('!'l n1on1t'nr inro.
,. ,
Societ:1

tii londonez~
rli . • . IC' 1111(111 C'lll10~C 111 • li cu aJuto111 .. 1 • • .
t.C a 11nor ascn1oneu p1o~c origina , "' . 11. fifcl'tf> la llur.tur~ G f"'i' Folcscu şi , eturU\
· · • · r1· u i rom,1>J1l':. , • • . - Diuicu ' ,cil t- ~ '
Pr1111t'le 1mpr1mă.r1 pl' 1:;ci . li"!ll 1,c G11~ortt}
(''" n U 11n1Jfl!1 "' ~ D I 1t•cht
'' C' ',") I Tirnbirt '' SO J)UTO C:'t n.n fost ('f'l O " . I \'•turra (I, ,
Gh,/tU, Jn /;11h:.:t lrr r '
s - f..t1.r:'T '" ..
. . tfl~" t, ~t d,,, 12 no•, IP-5. la F,'lt1 L,t,irn rn1um1t11
J 1 , .•,., 1:1•1 • ' rlin Ta:,r'P'" • 1· CliJbu "co,t trlmf1><\ 1111.., sr,rc'"' pentru cll
I
, ·, 1fn I ilvli lH' ,rrln en1u,1~,n 11t:\, : • tblfi ,ap,·rb,\.
1 ai 1,: ,,C1•rliflc l'II I )ll.• \ cturln (;luht1 '''1' 0 nrh • ,l fi· cu • \ , t "' " '
. . de <,elîr!I" ne~ .
1• "" III , 11oor,·
"' '
1111<-rprct,l" IU I
11
•\ tl'r:it cu ntlnc cu nnloarl. (.arirr:l ''"1 •
0
f l·lr,•UI<·• „ ·,1,:nrrinn,l.
, 1,,1,r Jn ,u·r••' 1.
\ cfltt,ln•:11,1 o I
• Gherasim Coc<l)CI, <;fllal<,uQr'<1 n,anusrri,d,r 1 111 r,· •
d II Hib/ioltru ,,/clullal,rn Stcu, lt'7f, tl~ .,; ,' ron tlr1r,1,
11 1 •\.,, l11~1itu1u1 I OliO, JI Oo·, 1111 ~ 1111
1 'llura n\11 ~lr:U11rflo11r1•'' I 1 ""' \\ii nrr.
lfologlc llu~ur,·-"ll. 1\lf,;, /' I.bi•n1''" 1ndtaht1rii
- · .,1 .. rnn Alrxl• t'n n1n1111srrls gtccrsc 1
\' • S ntt • • St' x, <:nn,:,rlul \ '(lur,rt (,J11h1L. ln /lampa. ~ lt'J Dt"Ctl<Fftl • lffl
• lo.,n 1,:,n, .\I,111u3,·ri., dr 11111·icc\ /»dl , I :-:'- ', \ 11 I · ,,unţ, ln !llltr"110/la i\,fotdc,v,i ii ur 10!!!, Jt, r.
'.,tuni,
I I n.:\./ l·, ro110 I la .\lold1J1•et •• ~ucri·r
· n• "
· ... , I 111,.11,lst trr ' ,
,.,.
. ., . ' ,.,., :, ll, p. 'I!,., 30,1.
99
t 111. U 1:!,
~îUl)IJ ŞI CFJICF.1 AR1 PF /",T, AR(, ~ERlo\
., .. '·' ·'"

98