Sunteți pe pagina 1din 17

UN MANUSCRIS DE MUZICĂ BIZANTINĂ SEMNAT DE

MATEI VATOPEDINUL
Arhid. dr. Adrian Maziliţa

Keywords: Greek manuscript, Byzantine chant, new notation, 19th century, Matthew Vatopedi.

Arhivele Naţionale şi Biblioteca Judeţeană I. Gh. Bibicescu din Drobeta Turnu-Severin


conservă, astăzi, un fond de manuscrise psaltice deosebit de importante pentru istoriografia muzicală
bizantină şi de tradiţie bizntină. Valoarea lor constă atât în vechimea, cât şi în caracterul inedit al
conţinutului acestor manuscrise. În timpul documentării noastre pentru realizarea tezei de doctorat,
am identificat mai multe codice de muzică bizantină de o importanţă majoră pentru cercetarea
muzicologică, existente în fondul de carte veche al Bibliotecii I. G. Bibicescu din Drobeta Turnu
Severin. Unul dintre acestea este Manuscrisul grecesc nr. 37987, pe care îl vom prezenta în
paginile următoare:

Descriere, autor, conţinut, valoare documentar–ştiinţifică

Manuscrisul grecesc nr. 37987/ XIX (început) (Exemplul 1) – de la Biblioteca I. Gh.


Bibicescu, înregistrat în catalogul l u i D a n B u c i u m e a n u l a n r . 8 , are titlul
convenţional P s a l t i c h i e 1 , iar Părintele Alexie Buzera l-a catalogat ca Antologie-
Irmologhion2(fără să identifice şi autorul sau copistul), având în vedere însemnarea autorului de pe
folio 1r. Dacă se are în vedere ponderea în ceea ce priveşte conţinutul cântărilor din acest codice,
tilul, şi de această dată convenţional, ar fi Heruvico-Chinonicar, întrucât manuscrisul conţine:

A) 26 de HERUVICE
 Petru Lampadarie (11)
 Grigorie Lampadarie (15)

Β) 110 CHINONICE duminicale, la sfinţi şi praznice împărăteşti:


 Matei Vatopedinul (10)
 Petru Lampadarie (38)
 Daniil Protopsaltul (19)
 Grigorie Lampadarie (17)
 Ioan Protopsaltul (2)
 Gheorghe Cretanul (9)
 Iacov Protopsaltul (1)
 Petru Vizantie (1)
 Hurmuz (13)

Acest Heruvico-Chinonicar este realizat în notaţie hrisantică, limba greacă medievală, scris
caligrafic, cu cerneală neagră şi roşie (file cu cerneală neagră: 2, 23-27v; 294-295r), 301 file
numerotate, dintre care, file nescrise: 1v; 9v-10; 15v-18; 22v; 27v-30; 32v-33; 144v, filă
nenumerotată, 145; 296-301; ultima pagină liberă, hârtie industrială, 11 rânduri pe pagină, 145x105
1
Dan Buciumeanu, Comori de carte veche românească şi străină. Catalogul colecţiilor speciale ale Bibliotecii I. G.
Bibicescu, cu o prefaţă de Dan Simionescu, membru de onoare al Academiei Române, Craiova, Fundaţia Scrisul
Românesc, 1996, p.187.
2
Alexie Al. Buzera, Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din secolol al XIX–lea, Craiova, Fundaţia
Scrisul Românesc, 1999, p. 83–341. Vezi şi Alexie Al. Buzera, „Muzica de tradiţie bizantină în spaţiul Olteniei”, în
Analele Universităţii din Craiova, seria: Teologie, anul VI, nr.8/2001, Editura Universitaria, Craiova, p. 111.
mm, ştampila Bibliotecii I.Gh. Bibicescu(f. 1, 144v, 295v). Starea interioară bună, coperta
degradată, legată în carton îmbrăcat în piele.

Fig. 1. Sigiliul Bibliotecii I.Gh. Bibicescu – Tr. Severin ff. 1, 144v, 295v.

Autorul manuscrisului:

Pe fila 3r se află însemnarea autorului: Irmoasele Polihronice alcătuite de către mine, încă
Matheu Efesiu Vatopedinu întru slava Născătoarei de Dumnezeu şi îmblânzirea oamenilor.
Comparând manuscrisul de la Severin cu Ms. gr. 53m – Biblioteca Mănăstirii Stavropoleos şi
cu Ms. gr. 1601 - Biblioteca Mănăstirii Vatoped (ms. autograf), se observă că şi acest codice de la
Biblioteca judeţeană din Severin este un manuscris autograf – Matei Vatopedinul.
Nu mică ne-a fost mirarea, dar şi bucuria de a întâlni la Drobeta Turnu-Severin un manuscris
semnat de Matei Vatopedinul, vieţuitor la Sfântul Munte Athos în Mănăstirea Vatoped.
Exponent al reformei hrisantice, ucenic al unuia dintre cei trei reformatori ai muzicii
bizantine de la începutul secolului al XIX-lea, Matei Vatopedinul a trăit şi activat de la sfârştul
ultimului sfert al sec. al XVIII-lea, până la începutul celui de-al treilea sfert al sec. al XIX-lea3.
Matei Vatopedinul Efesiul (f. 3) (1774-1849) 4, din Efes, ca patrie, cunoscut muzicolog
aghiorit, a fost ucenic al celor trei dascăli, care au folosit noua metodă. Recunoscut pentru abilitatea
de a compune cântări şi pentru cunoştinţele sale muzicale, bun cunoscător al notaţiei vechi şi noi.5
O privire diacronică6 asupra autorilor de heruvice, îl plasează pe Matei Vatopedinul pe linia
ucenicilor direcţi ai unor mari protopsalţi din secolul al XVIII-lea – Daniil Protopsaltul (†1789) şi
Petru Peloponisiul(†1778). Aceştia l-au avut ca ucenic direct pe Petru Vizantie(†1808), care la
rândul lui, l-a avut ca ucenic pe Dionisie Fotino şi Grigorie Protopsaltul (1778 – †23/12/1821) - unul
din realizatorii reformei muzicii psaltice de la 1814. Acesta i-a avut ca ucenici direcţi pe Matei
Vatopedinul, pe Petru Efesiul(începutul sec. 18 – †1840) şi pe Theodoros Fokaevs(Focheos)( 1790 –
†3/10/1851).

Conţinutul manuscrisului:

Conţinutul manuscrisului:
1 – În loc de Cuvine-se cu adevărat, se cântă troparul zilei din ziua Adormirii Prea Sfintei
Născătoarei de Dumnezeu, glas I:

3
Konstantinos Harilau Karankunis, Η Πραδοсη και Εξηγηсη του Μελουс των Χερουβικων – τηс βυζαντινηс και
μεταβυζαντινηс μεοποιιαс, Volos 2000, p. 284.
4
http://www.pemptousia.gr/other/cdcassette.shtml , la 05.06.2010
5
Γεωργίου Παπαδόπουλου, Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Γεωργίου Παπαδόπουλου,
Αθήνα, 1904, p.160.
6
Ibidem.
2 – Slavă... glas V.

3 – Irmoasele Polihronice alcătuite de către mine, încă Matheu Efesiu Vatopedinu întru slava
Născătoarei de Dumnezeu şi îmblânzirea oamenilor. glas VIII.

6 – Altul al lui Matei, glas VIII: Tot sufletul meu....

7 – De un anonim, glas VII varis - zo.(cu cerneală neagră), altă mână.

11 – Doxasticon la Sfinţii fără de arginţi alcătuit de cel al Neo Patrelor (Gherman n.n.) se
psalmodoază aici şi la slujba Darurilor mai înainte sfinţite, la închinarea fraţilor din cauza căreia
s-a şi scris aici, glas I – Nici pământul...
15 – Există aici şi cel al Ierodiaconului Grigoriu.
19 – Acesta se cântă în ziua Născătoarei şi la sfârşitul sfinţirii, glas VI.
23 – Acesta se cântă în ziua Răstignirii Slavă...Şi acum...; cules de Neon Patron şi de Dl. Iacovu
împreună cu..... luminatului nostru învăţător şi domn Matheu Vatopedinu, glas V: Slavă...Şi acum...
(cerneală neagră)
31 –Chinonic glas IV aghia Di: Paharul Mântuirii...
34 – text ilizibil, glas IV aghia: Cel ce faci pe îngerii Tăi...
36v – Acesta al lui Gheorghe Cretanul, glas VIII: Cel ce faci pe îngerii Tăi...
39 – Altul al lui Grigorie..., glas VII varis - zo: Întru pomenire...
41– Altul al lui Grigorie, chinonic glas II(de pe Vu): Întru pomenire...
45 – Al aceluiaşi Grigorie, chinonic glas III: Întru pomenire...
47 – Al luiHurmuziu, chinonic glas IV aghia: Întru pomenire...
50 – Al aceluiaşi Hurnuziu, chinonic glas V tetrafon: Întru pomenire...
52 – Altul al lui Grigoriu Lambadariu..., chinonic glas VI: Întru pomenire...
54 – Gheorghe Cretanul, chinonic glas VII varis - zo: Întru pomenire...
55v – Al luiHurnuziu, chinonic glas VII varis - zo: Întru pomenire...
57v – Al protopsaltului Daniil, chinonic glas VII varis - zo: Întru pomenire...
59 – Al luiHurnuziu, chinonic glas VIII: Întru pomenire...
60 – Al luiHurnuziu, chinonic glas VIII: Întru pomenire...
62 – Acesta....la sărbătorile în cinstea Maicii Domnulu,...al aceloraşi învăţători, acesta al lui Petru
Lambadariu, chinonic glas V: Paharul mântuirii...
63v – Grigoriu Lamb(adariu), chinonic glas VI: Paharul mântuirii...
65 – Hurnuziu învăţătorul(profesorul), chinonic glas III: Paharul mântuirii...
66v – Daniil Protopsaltu, chinonic glas IV(aghia): Paharul mântuirii..., cu terirem intercalat.
69v – al lui Peloponisiu, chinonic glas IV(aghia): Paharul mântuirii..., fără terirem.
72 – Gheorghe Cretanul, chinonic glas V: Paharul mântuirii..., cu terirem intercalat.
73v – Grigoriu Lambadariu, chinonic glas VI: Paharul mântuirii..., cu terirem intercalat.
75v – Al aceluiaşi Hurnuziu , chinonic glas VII(varis Zo): Paharul mântuirii..., cu terirem intercalat.
77v – Grigoriu Lamb(adariu), chinonic glas VIII: Paharul mântuirii..., cu terirem intercalat.
79v – Alte chinonice care se cântă la Sfinţii Apostoli ......emelopoiqh (melofacere) a lui Petru
Lambadariu, chinonic glas V: În tot pământul..., fără terirem.
81v – Al aceluiaşi (Petru n.n.) Peloponisiu, chinonic glas VI: În tot pământul..., cu terirem
intercalat.
83v – ......., chinonic glas III: În tot pământul..., fără terirem.
85v – aceeaşi mână a aceluiaşi, chinonic glas IV(aghia): În tot pământul..., cu terirem intercalat.
87v – al aceluiaşi, chinonic glas V: În tot pământul..., cu terirem intercalat.
93v – aceeaşi mână a aceluiaşi, chinonic glas VI: În tot pământul..., fără terirem.
95v – Gheorghiu Kritos, chinonic glas VII(varis Zo): În tot pământul..., cu terirem intercalat.
97v – Chinonic glas VIII: În tot pământul..., cu terirem intercalat.
101– Heruvic săptămânal. Petru Lambadariu, glas V: Noi care pe heruvimi..., fără terirem.
102 – Al lui Grigoriu Lambadariu, heruvic ήχος V : ( glas VI): Noi care pe heruvimi..., fără
terirem.
103v – Altul. Grigoriu, heruvic glas III: Noi care pe heruvimi..., fără terirem.
105 – Altul al lui Petru Lambadariu, heruvic IV(aghia): Noi care pe heruvimi..., fără terirem.
106v – Altul al aceluiaşi, heruvic glas VIII: Noi care pe heruvimi..., fără terirem.
108 – Altul de Grigoriu Lambadariu, heruvic glas VI: Noi care pe heruvimi..., fără terirem.
109v – Al lui Petru (Lambadariu), heruvic glas VII(varis Zo): Noi care pe heruvimi..., fără terirem
110v – Altul al lui Petru Lambadariu, glas VIII: Noi care pe heruvimi cu terirem intercalat.
112 – Cninonice săptămânale de Petru Lambadariu, glas VIII: Cel ce face pe îngerii Săi...,cu
terirem intercalat.
113 – Marţi, chinonic, glas VII(varis Zo): Întru pomenire..., cu terirem intercalat.
114v – (Miercuri n. n.), glas IV (aghia), Paharul mântuirii..., cu terirem intercalat.
116 – Joi, glas VIII, În tot pământul a ieşit vestirea lor..., cu terirem intercalat.
117v – Vineri, glas V, Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului..., cu terirem intercalat.
118v – Sâmbătă, glas V, Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales..., cu terirem intercalat.
120 – Chinonic Lăudaţi pe Domnul de Daniil Protopsaltu, glas V, cu terirem intercalat.
121v – Al aceluiaşi, chinonic, ήχος V : ( glas VI): Lăudaţi pe Domnul..., cu terirem intercalat.
123 – Al aceluiaşi, chinonic, glas III: Lăudaţi pe Domnul..., cu terirem intercalat.
124v – Al aceluiaşi, chinonic, IV(aghia): Lăudaţi pe Domnul..., cu terirem intercalat.
126 – Al aceluiaşi, chinonic, ήχος πλ. α, πα( glas V), Lăudaţi pe Domnul..., cu terirem intercalat.
127v – Al aceluiaşi, chinonic, glas VI: Lăudaţi pe Domnul..., cu terirem intercalat.
129 – Al aceluiaşi, chinonic, glas VII(varis Zo): Lăudaţi pe Domnul..., cu terirem intercalat.
130v – Al aceluiaşi, chinonic, glas VIII: Lăudaţi pe Domnul..., cu terirem intercalat.
132 – La Duminica tuturor Sfinţilor, de Daniil Protopsaltu, glas VIII, Bucuraţi-vă drepţilor în
Domnul, celor drepţi se cuvine laudă, cu terriem intercalat.
134 – Kinonic al Sfintei Schimbări la Faţă Sfinţilor melopoiqen (melofacere) a lui Daniil
Protopsaltu, ήχος Zω (glas VII varis), Doamne, întru lumina Feţei Tale..., cu terriem intercalat.
136 – Prezentul vrgh a fost pus pe melodie(melofăcut) de Ioan Glikeos, completat de Ioan
Protopsaltul şi care se cântă la Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, ήχος  ( glas II), Sfânt,
Sfânt, Domnul Savaot....şi Pre Tine Te lăudăm...
138 – ήχος tetrafon din ke (glas V), De tine se bucură...
139v – Chinonic, Petru..., glas VII(varis Zo): Lăudaţi pe Domnul..., cu terirem intercalat.
141 – Heruvic, glas VII(varis Zo): Noi care pe heruvimi...
143v – kir Grigoriu, chinonic glas IV(aghia): Trupul lui Hristos, cu terirem intercalat.
146 – Heruvice....scurtate de Lampadariu Petru.....de Grigoriu Ptotopsaltu, (glas V), „Noi care pe
Heruvimi...” cu terirem intercalat.
147v – Grigoriu Ptotopsaltu, glas VI: „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
147 – al aceluiaşi Grigoriu, glas III: „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
149v – al aceluiaşi Grigoriu, glas III: „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
151v – Petru Lampadariu, glas IV(aghia): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
153 – al aceluiaşi Petru, ήχος πλ. πα( glas V): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
155 – al aceluiaşi Petru, ήχος πλ.( glas VI): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
157 – al lui Petru, glas VII(varis Zo): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
158v – al aceluiaşi Petru glas VIII: „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
160v – alte heruvice.....de Grigorie Protopsaltu ήχος πα( glas I): „Noi care pe Heruvimi...” cu
terirem intercalat.
163 – al aceluiaşi, ήχος Vv ( glas II): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
165v – ήχος  ( glas III): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
168v – ήχος  ( glas IV aghia): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
171v – ήχος πλ. πα( glas V): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
174v – ήχος πλ.( glas VI): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
177v – glas VII(varis Zo): „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
180v – ήχος πλ. νη( glas VIII), „Noi care pe Heruvimi...” cu terirem intercalat.
183v – Liturghia Marelui Vasile q(melofacere) deIoanu Protopsaltuήχος  ( glas II):
„Sfânt Sfânt...Pre Tine Te lăudăm...”.
186 – ... ήχος πλ. νη( glas VIII)
186v – ... tetrafon ke ( glas I)
188 – Chinonice ale întregii săptămâni melopoiqenta (alcătuite) de Lampadariu Petru ήχος
πα( glas I): „Cel ce face pe îngerii Săi..”.cu terirem intercalat.
189v –Marţi, glas VII(varis Zo): „Întru pomenire...” cu terirem intercalat.
190v – Miercuri, ήχος  ( glas IV aghia): „Paharul mântuirii...” cu terirem intercalat.
192 – Joi, ήχος πλ. νη( glas VIII), În tot pământul a ieşit vestirea lor..., cu terirem intercalat.
192v – Vineri, ήχος πλ. ( glas V), Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului..., cu terirem
intercalat.
194 – Sâmbătă, ήχος πλ. ( glas V), Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales..., cu terirem intercalat.
195v – Chinonice duminicale... melopoiqenta (alcătuite) de Lampadariu Petru ήχος πα( glas
I): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
197 – ήχος πλ.( glas VI): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
198v – ήχος  ( glas III): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
199v – ήχος  ( glas IV aghia): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
201 – ήχος πλ. ( glas V), „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
202v – ήχος πλ.( glas VI): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
204 – ήχος Zω glas VII(varis Zo): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
205 – ήχος πλ. νη( glas VIII): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
206v – Alte......Chinonice melopoihqenta (alcătuite) de Grigoriu Protopsaltu, ήχος πα(glas
I): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
209 – ήχος πλ.( glas VI): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
211v – ήχος  ( glas III): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
214 – ήχος  ( glas IV aghia): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
216v – ήχος πλ.( glas VI): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
219v – ήχος πλ.( glas VI): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
222 – ήχος Zω glas VII(varis Zo): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
224 – ήχος πλ. νη( glas VIII): „Lăudaţi pe Domnul...” cu terirem intercalat.
227 – Alte chinonice care se cântă la sărbătorile sfinţilor şi de asemenea la praznicele Născătoare
de Dumnezeu, emelopoihqh (melofacere) de Hurmuziu profesorul hartofilakos, ήχος Zω glas
VII(varis Zo): „Paharul mântuirii...”, cu terirem intercalat.
229 – La sfinţi martiri, ierarhi şi sfinţi al aceluiaşi Hurmuziu hartofilakos, ήχος Zω glas VII(varis
Zo): „Întru pomenire...” cu terirem intercalat.
231v – Altul al aceluiaşi, ήχος  ( glas IV aghia): „Întru pomenire...” cu terirem intercalat.
234 – La sărbătorile Sfinţilor Apostoli, al aceluiaşi Hurmuziu, ήχος πλ. νη( glas VIII): „ În tot
pământul a ieşit vestirea...”, cu terirem intercalat.
236v – La sărbătoarea...ton agmaton, Grigoriu Protopsaltu ήχος  ( glas IV aghia): „Cel ce
faci...”, cu terirem intercalat.
238v – Chinonic...la întâi septembrie, emelopoihqh (melofacere) de Gheorghe Cretanul, ήχος
( glas I), „Binecuvinta-Vei cununa anului bunătăţii Tale, Doamne.” cu terirem intercalat.
240v – La Înălţarea Sfintei Cruci, Petru Lampadariu ήχος πλ. ( glas V), Însemnatu-s-a peste noi
lumina Feţei Tale, Doamne, fără terirem.
242 – La sărbătoarea Naşterii Domnului, Daniil Protopsaltu, ήχος ( glas I): „Mântuire a trimis
Domnul poporului Său.”, cu terirem intercalat.
244 – La sărbătoarea Arătării Domnului, Petru Peloponisiu, ήχος Zω glas VII(varis Zo):
„Arătatu-s-a darul lui Dumnezeu cel mântuitor...”, cu terirem intercalat.
245v – Altul de Protopsaltul Daniil, ήχος ( glas I): „Arătatu-s-a darul lui Dumnezeu cel
mântuitor...”, cu terirem intercalat.
247 – La Bunavestire a Maicii Domnului, kinonic de Danii Protopsaltu, l ήχος α, ke( glas I),
Ales-a Domnul Sionul şi l-a primit spre sălăşluire Lui, cu terriem intercalat.
249v – Sâmbăta Sfântului şi Dreptului Lazăr. Petru Lampadariu, ήχος πα( glas I), „Din gura
pruncilor şi a celor ce sug...”, fără terirem.
251 – Duminica Floriilor, Danii Protopsaltul, ήχος  ( glas IV aghia), „Bine este cuvântat cel ce
vine...” ,cu terriem intercalat.
252v – În Joia Mare, Petru Lampad(ariu) , ήχος πλ.( glas VI), Cinei Tale...
255 – În Sfânta şi Marea Sâmbătă, antiheruvicon. Petru Lampadariu, ήχος πλ. πα( glas V),
„Sculatu-s-a ca din somn Domnul şi a înviat mântuindu-mă pe mine”.
257v – Chinonic în aceeaşi Sfântă şi Mare Sâmbătă, al aceluiaşi Petru Lampadariu, ήχος πλ. πα(
glas V), „Sculatu-s-a ca din somn Domnul şi a înviat mântuindu-mă pe mine”, cu terirem intercalat.
259 – Altul al lui Gheorghe Cretanul, ήχος πα( glas I), „Sculatu-s-a ca din somn Domnul şi a înviat
mântuindu-mă pe mine”.
260v – În Sfânta şi Marea Dumnică a Paştilor. Daniil Protopsaltul, ήχος α πα( glas I), Trupul lui
Hristos... , cu terirem intercalat.
263 – La Dumnica Tomii, al aceluiaşi, ήχος α πα( glas I), „Laudă Ierusalime pe Domnul...” cu
terirem intercalat.
264v – La Înjumătăţirea Praznicului Cincizecimii,, al aceluiaşi, ήχος  ( glas IV aghia): „Cel ce
mănâncă Trupul meu...” cu terirem intercalat.
267 – În joia Înălţării. Petru Lampadariu Peloponisiu, ήχος  ( glas IV aghia), Suitu-S-a
Dumnezeu întru strigare..., cu terirem intercalat.
269 – La Cincizecime al aceluiaşi, ήχος Zω glas VII(varis Zo): „Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de
la noi, rugămu-ne Ţie Iubitorule de oameni”, cu terirem intercalat.
270v – La Sfântul Duh. Petru Vizantiu ήχος πα( glas V), „Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua...”fără
terirem.
271v – La Duminica tuturor Sfinţilor. Hurmuziu, ήχος πλ. νη( glas VIII), „Bucuraţi-vă drepţilor în
Domnul, celor drepţi se cuvine laudă”, cu terriem intercalat.
274 – Al Schimbări la Faţă Petru Lampadariu Peloponisiu, ήχος  ( glas IV aghia), „Doamne,
întru lumina Feţei Tale...”, cu terriem intercalat.
275v – Acesta la Sfânta Liturgie a Darurilor, emelopoihqh (melofacere) de Ioan Kladas....de
Ioan Protopsaltu, ήχος πλ.( glas VI).
276v – Al aceluiaşi Ioan Klada....de Ioan Protopsaltu, ήχος ( glas I).
278 – Iacovu Protopsaltu, ήχος Zω glas VII(varis Zo)
279 – Altul de Ioan Klada....de Hurmuziu, ήχος ( glas I).
280 – Al lui Gheorghe Cretanul, ήχος Zω glas VII(varis Zo)
281– Altul exighisit de mine(Matheu Vatopedinu n.n.), ήχος  ( glas IV aghia).
282v – Chinonicele săptămânii melopoihqenta (alcătuite) de mine enmonahis (monahul)
Matheu Efesiu Vatopedinu...Luni, ήχος πα( glas I): „Cel ce face pe îngerii Săi..”.cu terirem
intercalat.
284 – Marţi, glas VII(varis Zo): „Întru pomenire...” cu terirem intercalat.
285v – Miercuri, ήχος  ( glas IV aghia): „Paharul mântuirii...” cu terirem intercalat.
287 – Joi, ήχος πλ. νη( glas VIII), În tot pământul a ieşit vestirea lor..., cu terirem intercalat.
288v – Vineri, ήχος πλ. ( glas V), Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului..., cu terirem
intercalat.
290v – Sâmbătă, ήχος πλ. ( glas V), Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales..., cu terirem intercalat.
292 – Altul, ήχος πλ. νη( glas VIII), Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales..., cu terirem intercalat.
294 – ήχος πλ. νη( glas VIII) – cu cerneală neagră, text ilizibil - altă mână.

Manuscrisele lui Matei Vatopedinul:

În stadiul actual al cercetării am identificat, până în prezent, la noi în ţară, două manuscrise:

 Ms. gr. 37987 – Biblioteca I.Gh. Bibicescu din Drobeta Tr. Severin;
 Ms. gr. 53m(ff 292_305) – Biblioteca Mănăstirii Stavropoleos(cuprinde cântări scrise de
M.V.) (Exemplul 2)

Descriere: Începutul secolului XIX, 368 f., 237v-259, 300-301v, 351v-368 sînt albe, 17/12 cm.
Text în limba greacă, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie de trei mîini diferite, cu
iniţiale frumos împodobite şi frontispicii ornamentate.
Legat în carton îmbrăcat în piele cu ornamente în colţuri şi la mijlocul coperţilor.
f. 4-305v Antologie cuprinzînd matimele de la Vecernie, Utrenie şi Sf. Liturghie, chinonice şi
irmoase calofonice de Petru Lampadarie Peloponisiul, Petru Berechet, Daniil Protopsaltul, Balasie
preotul, Matei Vatopedinul, Clement ieromonahul, Gheorghe Cretanul;
f. 307-351 Serie de Heruvice pe 8 glasuri de Grigorie Protopsaltul.

Manuscrisele lui Matei Vatopedinul în Grecia:

O parte din compoziţiile lui Matei s-au publicat în Doxastarul lui Hurmuzios7.
La Sfântul Munte Athos:
În stadiul actual al cercetării am identificat, în biblioteca Mănăstirii Vatoped, următoarele
manuscrise8:
 Ms. 115/12 – Psaltichie românească(sec. XIX a doua jum.)(pg. 225 S.B.B);
 Ms. gr. 1400 – (Ekloghi, noua grafie, 1825;
 Ms. gr. 1423 – (Methematarion, noua grafie, conţine matime exighisite de Matei
Vatopedinul, copiat de Spiridon Vatopedinul 1867);

7
Γεωργίου Παπαδόπουλου, op. cit., p.160.
8
Muzicologii greci Giorgos Konstantinou şi Ahileas Haldeakis lucrază, în prezent, la alcătuirea unui catalog al
compoziţiilor lui Matei Vatopedinul, în care va apărea şi acest manuscris de la Drobeta Turnu Severin.
 Ms. gr. 1500 – (Evloghi, noua grafie, 1808);
 Ms. gr. 1601 - (ms. autograf)9 (Exemplul 3).

Compoziţiile lui Matei Vatopedinul existente în manuscrisele româneşti de la Sfântul Munte


Athos:

 Ms. 133/138 – Psaltichie românească(1911)(pg. 249 S.B.B)10


 Ms. 115/12 – Psaltichie românească(sec. XIX a doua jum.)(pg. 225 S.B.B)
 Ms. 74/80 – Psaltichie românească(1883) - Prodromu (pg. 158 S.B.B)
 Ms. 77/17 – Psaltichie românească(1884-99) - Prodromu (pg. 169 S.B.B)
 Ms. 18 – Psaltichie românească-Mathimatar(1890-1899) - Prodromu (pg. 414 S.B.B)
 Ms. 25/78 – Psaltichie românească(1863) - Prodromu (pg. 73 S.B.B)
 Ms. 31/1 – Psaltichie românească(1866) - Prodromu (pg. 84 S.B.B)
 Ms. 139/39 – Psaltichie românească-Doxastar(1939) - Prodromu (pg. 261 S.B.B)
 Ms. 15/120 – Psaltichie gr.-rom.(1874) - Prodromu (pg. 47-48 S.B.B) Copist M.V.
 Ms. 86– Antoiloghion (1876) – Chilia Sf. Ioan Teologul – Cucuvinu (pg. 158 V.V. vol. 1)11
 Ms. 86/1056 – Doxastar(1876) – Chilia Sf. Gheorghe – Colciu (pg. 232 V.V. vol. 1)
 Ms. 172/222 – Privigher (sec. XIX prima jum.) – Mănăstirea Caracalu (pg. 321 V.V. vol. 1)
 Ms. 185/769 – Antologhion (1885) – Mănăstirea Cutlumuş (pg. 335 V.V. vol. 1)

Importanţa acestui manuscris constă în faptul că este un autograf al unuia dintre marii
compozitori care au activat în Athos-ul secolelor XVIII-XIX, ucenic direct, aşa după cum
aminteam, al lui Grigorie Protopsaltul, împreună cu Petru Efesiul şi Theodoros Fokaevs(Focheos).
Pătrunderea acestui manuscris în spaţiul românesc, ne-am explicat-o prin venirea în Ţările Române a
celor doi colegi ai săi, Petru Efesiul la Bucureşti şi Theodoros Focheos la Iaşi, care-l vor fi primit sau
achiziţionat de la protopsaltul vatopedin12. Valoarea deosebită a acestui manuscris constă şi în
existenţa celor zece chinonice săptămânale, compuse în noua grafie, de Matei Vatopedinul.
Pe lângă valoarea istoriografică şi documentar-ştiinţifică, punerea în lumină a fondului de
manuscrise de la Severin deschide perspectiva unei cercetări amănunţite, dar şi realizarea aspectului practic
pentru care au fost scrise aceste manuscrise muzicale – tipărirea cântărilor pe care le conţin şi interpretrea
lor de către iubitorii de psaltichie.

9
Γεροντος Αρκαδιου Ιεροδιακονου Βατοπεδινου, Καταλογος των εν τη1 ιερα1 μονη1 Βατοπεδιου αποκειμενων
κωδικωον, Paris, 1924, pp. 222, 223, 226, 236.
10
Arhid. Sebastian Barbu-Bucur (S.B.B.), Manuscrisele muzicale româneşti de la Muntele Athos, Editura Muzicală,
Bucureşti, 2000, p. 249.
11
Vasile Vasile (V.V.), Tezaur muzical românesc din Muntele Athos, vol. 1, Editura Muzcală, Bucureşti, 2007, p. 158.
12
Pentru informaţii despre transferul manuscriselor de la Bucureşti la Drobeta Turnu Severin vezi: Tudor Răţoi, „Mari
colecţionari: Dr. Constantin I. Istrati”, în Valori Bibliofile din Patrimoniul Cultural-Naţional - Centenar – Biblioteca
„Alexandru şi Aristia Aman” Craiova, Ediţia a XV-a, Editura Alma, Craiova, 2008, pp. 257-264.
Chinonic săptămânal Miercuri, melofacerea lui Matei Vatopedinul, ήχος  13
Transcriere în dublă notaţie, psaltică şi guidonică:

13
Ms. gr. 37987, Biblioteca I. Gh. Bibicescu – Drobeta Turnu Severin, fol. 285v
Exemplul 1. Ms. gr. 37987, Biblioteca I. Gh. Bibicescu - Drobeta Turnu Severin (manuscris
autograf), fol. 3r.
Exemplul 2. Ms. gr. 53m (ff. 292_305) – Biblioteca Mănăstirii Stavropoleos (manuscris autograf), f.
292.
Exemplul 3. Ms. gr. 1601 - Biblioteca Mănăstirii Vatoped (manuscris autograf), f. 34.
A BYZANTINE MUSIC MANUSCRIPT SIGNED BY MATTHEW VATOPEDI
ABSTRACT:

The Greek manuscript no. 37987 (The Library „I.Gh. Bibicescu” in Drobeta Turnu Severin) is
the second autograph manuscript in our country, written by Matei Vatopedinul Efesiul (1774-1849), a
known musician of Mount Athos, apprentice of Grigorie Protopsaltul – one of the three reformer
masters, who use the new method. Matei Vatopedinul is known for his ability to compose songs and
for his musical knowledge, dab at the old and new notation.
Apart from the historiographical and documentary-scientific, this highlight of the fund of musical
manuscripts in Severin opens the perspective of a detailed research, but also the accomplishment of the
practically aspect for which musical manuscripts were written– the publication of songs that they contain
and their interpretation by the psalm book admirers.