Sunteți pe pagina 1din 6

Mijloace de învățământ

Ungureanu Ștefănica

PIPP, Grupa II

Care este rolul mijloacelor de învățământ în cadrul activităților desfășurate de către


profesor și elevi?

1
,,Definim mijloacele de învățământ ca fiind ansamblul materialelor naturale
(obiecte, din realitatea înconjurătoare în forma lor naturală - minerale, plante, animale,
aparate, utilaje, instalații, mașini etc.) sau realizate intenționat (modele, planșe, hărți,
manuale, cărți, fișe de lucru, chestionare, teste, portofolii, etc.), care sprijină realizarea
activităților instructiv-educative, respectiv activitatea de învățare a elevilor, activitatea
de predare a cadrelor didactice și atingerea obiectivelor specifice acestor activități.”
(Bocoș, M, 2008, pag. 96)

,,Majoritatea specialiștilor consideră că mijloacele de învățământ reprezintă


niște ,,punți” între educat și conținuturile educaționale și sunt antrenate diversificat ca
auxiliar. Acestea reprezintă totalitatea instrumentelor, materialelor, dispozitivelor și
aparatelor cu ajutorul cărora se realizează transmiterea și asimilarea informațiilor
didactice, înregistrate și evaluarea rezultatelor obținute.”( Masari, G.A.,2012, pag.84)

,, Mijloacele de învățământ au nu numai o funcție pur informativă, de facilitare a


transmiterii unor cunoștințe, dar dețin și virtuți formative, familiarizându-i pe elevi cu
mânuirea, selectarea și semnificarea unor instrumente indispensabile pentru descrierea și
înțelegerea a noi aspecte sau dimensiuni ale realității.” (Cucoș, C. 2014, pag.352)

,,Funcțiile mijloacelor de învățământ:

1. Stimulativă – de dezvoltare a motivației interne pentru studiu


2. Formativă – de dezvoltare a gândirii și a operațiilor acesteia
3. Informativă – de comunicare a informații
4. Ilustrativă și demonstrativă – de exemplificare și sprijinire a demersurilor de
predare, precum și a celor de învățare (de formare a conceptelor, de însușire a
cunoștințelor, fixare, sistematizare etc.)
5. De investigare experimentală și de formare a priceperilor și deprinderilor
intelectuale și practice – de modelare a spiritului experimental și de formare de
priceperi și deprinderi intelectuale și practice, de investigare și cercetare științifică
6. Ergonomică – de raționalizare și eficientizare a demersurilor și eforturilor
profesorilor și elevilor

2
7. Substitutivă – de facilitare a medierii instruirii și învățării în absența obiectului
cunoașterii
- de facilitare a învățământului la distanță
8. De evaluare – de evaluare a rezultatelor școlare ale elevilor
9. Estetică – de formare, cultivare și dezvoltare a capacității de înțelegere și aprecierii a
frumosului
10. De orientare a intereselor elevilor – de oferire de informații, imagini, descrieri,
comentarii etc. despre profesiuni și status-uri.” ( Bocoș, M., 2008, pag. 97-98).

Clasificarea mijloacelor de învățământ

1. ,,După proveniența lor:


1.1. Mijloace de învățământ existente în dotarea școlii: calculatoare electronice,
retroproiectoare, truse pentru elevi și pentru profesori, mulaje, machete, dispozitive,
aparate, instalații, etc.
1.2. Mijloace de învățământ elaborate/realizate/confecționate sau procurate de profesor:
mostre, modele materiale sau ideale, figuri, desene, planșe, hărți, fotografii, tablouri,
etc.
1.3. Mijloace de învățământ elaborate/realizate/confecționate sau procurate de elevi:
mostre, figuri, desene, fotografii, colecții de roci, semințe, plante (ierbar), insecte
(insectar), acvarii, etc.
2. În funcție de analizatorul solicitat în receptarea mesajului educațional și de
aparatele și materialele suport utilizate pentru vehicularea informațiilor pe cale
audio-vizuală este o clasificare mai complexă, pe care o considerăm operantă în practica
educațională:
2.1. Mijloace tehnice de instruire vizuale, care solicită analizatorul vizual și fac apel la
aparate și materiale specifice, dintre care amintim:
2.1.1.1. Aparate, cum ar fi: epiproiectorul, epidiascopul, diascolul,
aspectomatul, diastarul, retroproiectorul, videoproiectorul, documatorul,
microscopul, camera de luat vederi și instalația video.

3
2.1.1.2. Materiale pentru proiecția cu aparate video, ca: documente tipărite,
documente rare, corpuri opace, documente fixe proiectabile, instrumente de
lucru ale profesorului, produse ale activității elevilor.
2.2. Mijloace tehnice de instruire audio, care solicită analizatorul auditiv în receptarea
mesajului educațional și care fac apel la aparate, cum ar fi: radioul, magnetofonul,
casetofonul, reportofonul, CD player-ul, etc.
2.3. Mijloace tehnice de instruire audio-vizuale, care solicită atât analizatorul vizual, cât
și pe cel vizual în recepționarea mesajului educațional și care fac apel, în special, la
tehnica video, respectiv la videocasetofon, cameră de luat vederi sau DVD player, în
conexiune cu un monitor TV sau cu un videoproiector.
2.4. Mijloace tehnice de instruire bazate pe dialogul om/elev-mașină: mașini și instalații
de învățat, mașini și instalații de examinare și evaluare, computere.” ( Bocoș, M.,
2008, pag. 98-100)

,,Exigențe psihopedagogice în utilizarea mijloacelor de învățământ

În general, integrarea mijloacelor de învățământ în procesul didactic se realizează în cadrul


activităților frontale sau individuale. Cadrul didactic trebuie să respecte mai multe condiții
pentru o bună integrare sau utilizare a mijloacelor de învățământ în cadrul strategiei didactice.
Astfel, putem ierarhiza cel puțin două categorii de condiții:

 De ordin profesional:
o Pregătire psihopedagogică de calitate
o O bună pregătire a cadrului didactic în domeniul mijloacelor tehnice (alcătuire,
condiții de funcționare și utilizare, modalități de întreținere, valențe educative
 De ordin pedagogic:
o Integrarea operației de utilizarea mijloacelor în cadrul acțiunii de proiectare didactică;
o Selecția exigentă a mijloacelor de învățământ adecvate și combinarea optimă a
acestora în vederea realizării obiectivelor educaționale propuse;
o Respectarea particularităților de vârstă și individuale;
o Cunoașterea tipurilor de învățare ale elevilor:
o Pregătirea clasei de elevi și a spațiului școlar;

4
o Asigurarea caracterului complementar;
o Utilizarea acestora să conducă la mobilizarea efectivă a elevului, formându-i în același
timp abilități cognitive, flexibilitate, libertate de acțiune și creativitate.

Raportându-ne la specificul mijloacelor tehnice, amintim câteva limite:

1)dependente de : tipul de canal senzorial implicat în activitatea de instruire, numărul de


participanți posibili antrenați prin utilizarea unui anumit mijloc audio-vizual, capacitatea
tehnică de activitate a mijloacelor audio-vizuale, consumul de timp și efort necesari elaborării
mijloacelor,

2)de utilizare a acestora: uniformizarea mesajului, rapiditatea cu care este oferită informația,
greutatea comutării atenției între activitate ci mijloc tehnic și cea tradițională, predispunerea la
pasivitate, suprasaturația prin utilizarea excesivă a aparaturii pe parcursul lecției, stângăcia în
utilizarea materialului vorbit.

Din punct de vedere al evaluării utilizării eficiente a mijloacelor în activitatea


didactică se pot contura câteva criterii de evaluare, cum ar fi: gradul de participare al elevilor,
nivelul de stimulare a interesului pentru activitatea de învățate și a motivației pentru
cunoaștere; diversificarea procedeelor de activizare în scopul însușirii rapide și corecte a
conținutului informațional și de dezvoltare a relațiilor de comunicare; dozarea timpului, etc. ”(
Masari, G.A. 2012, pag. 90-92)

,,Eficiența utilizării mijloacelor de învățământ ține de inspirația și experiența didactică


a profesorului în a alege și de a-și sprijini discursul pe un suport tehnic care, în mod virtual,
posedă calități ce așteaptă să fie explorate.”( Cucoș, C., 2014, pag. 353)

1.Inventariați mijloacele de învățământ care pot fi confecționate de către cadrul didactic,


pentru disciplina matematică.

Aplicație

"Supa-alfabet"

5
Ca pentru orice supă, vă veți pregăti cu un vas cu apă, cu un polonic și cu
"ingredientele": un set de litere de "spumă" sau de plastic. Inițial vei discuta cu copilul (mai
mare de 4 ani) și vei vedea ce litere știe. Urmează să le extragi din set pe cele pe care le
cunoaște.

Veți pune "ingredientele" (literele știute) la "fiert". Lăsați-le puțin și după aceea spune-i
copilului să scoată cu polonicul o anumită literă. Împreună veți încerca să găsiți cuvinte care
încep cu acea literă. Uitați-vă apoi în setul cu litere și scoateți de acolo literele ce vă vor ajuta
să "scrieți" cuvintele identificate.

1) Care sunt pericolele generate de supraîncărcarea lecțiilor cu mijloace de învățământ?


2) Ce mijloace didactice considerați că ar trebui să fie nelipsite din activitățile didactice
cu preșcolarii?
3) Cum credeți că ar trebui să arate/ să fie dotată viitoare voastră clasă?

Bibliografie:

1) Masari, G. (2009), Teoria și metodologia instruirii. Manual anual II-ID, semestrul I


Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Editura Universității ,,Alexandru Ioan
Cuza ” Iași;
2) Bocoș, M., (2008), Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia instruirii.,
Editura Paralela 45, Pitești
3) Cucoș, C., (2014), Pedagogie. Ediția a III-a revizuită, Editura Polirom, Iași