Sunteți pe pagina 1din 3

Istoric

În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:


 Cum a apărut ideea de afacere?
 De ce mijloace financiare dispuneţi?
□ Familia mea este dispusă să mă ajute
□ Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii
□ Intenţionez să contractez un credit
□ Altă variantă (detaliaţi)

1. Descrierea afacerii şi a obiectivelor

1.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate


 Descrieţi activitatea principală a întreprinderii.
 Evidenţiaţi care sunt factorii care determină succesul afacerii dvs. (ex: localizare, tehnologie,
experienţa anterioară a întreprinzătorului, forţa de muncă disponibilă etc.).
1.2. Scopul şi obiectivele afacerii

Formularea scopului trebuie sa conţină:


 Cauzele creării şi dezvoltării afacerii
 Produsele şi serviciile de baza
 Clienţii
 Geografia realizării
 Direcţiile de specializare.
Ex.scopul afacerii este obținerea unui profit stabil prin deschiderea frizeriei X, in orașul Y și prestarea serviciciilor
de calitate pentru o varietate de clienți.
Obiectivele trebuie să fie :
 realizabile, reieşind din condiţiile mediului extern şi din posibilităţile întreprinderii
 orientate in timp, indicându-se termenul când acestea vor fi atinse
 măsurabile, pentru a şti dacă obiectivele au fost atinse
 mai mari decât realizările existente
 flexibile
1.3. Analiza SWOT
Punctele tari şi punctele slabe – avantaje/dezavantaje care vin din partea ideii de afaceri (din
interiorul ei), care depind de mediul intern şi pot fi înlăturate (îmbunătăţite) de antreprenor
(exemplu: uzura rapidă a utilajului).
Oportunităţi sau riscuri (pericole) – avantajele/dezavantajele ce nu pot fi schimbate, influenţate
sau înlăturate de către antreprenor (exemplu: preţul înalt al energie electrice)
Analiza SWOT conventional se diviză in două etape:
 prima etapă - analiza mediului intern (punctele Tari şi Slabe care caracterizează compania)
 in cea de-a doua - analiza mediului extern, (Oportunităţi şi Ameninţări factorii externi care pot
influenţa afacerea)
1.4. Strategia afacerii
În urma analizei, dintre oportunităţi sau riscuri şi dintre punctele tari sau punctele slabe se va stabili
strategia pe care întreprinderea trebuie să o urmeze (exemplu: creşterea sau reducerea preţului,
diversificarea produselor, reducerea anumitor riscuri, etc.).

1.5. Descrierea produsului/serviciului


 Se include informaţii privind caracteristicile cantitative şi calitative, asortimentul de produse/servicii,
avantajele produsului, ambalajul, durata de funcţionare şi etapele cele mai importante de creare a
produsului/serviciului.
 Argumentarea alegerii produsului de către consumatori, de ce este mai bun dacît celelalte. Anexarea
unor fotografii sau schiţe ar reprezenta un avantaj (opţional).

EXEMPLU
1. Descrierea ideii de afaceri

1.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate


Afacerea repezită un atelier de reparaţie şi deservire tehnică a automobilelor. Aceasta este o activitatea
foarte necesară orăşelului Soroca. Atelierul va fi înregistrat sub forma organizatorico-juridică de
Întreprinzător Individual. Activitatea de bază este reparaţia motoarelor, dar şi acordarea celor mai
frecvente tipuri de servicii auto rapide. Acest tip de servicii lipsesc pe piaţa oraşului Soroca. Cheia
succesului este de a presta un serviciu destul de dificile care necesită cunoştinţe şi instrumente
deosebite şi anume reparaţia motoarelor. Ceea ce concurenţii actuali nu sunt în putere să presteze
aceste servicii.
1.2. Scopul şi obiectivele afacerii
Scopul ideii de afaceri:
Deschiderea afacerii de prestare a serviciilor de reparaţii auto a motoarelor şi schimbul consumabilelor
în cadrul unui atelier dotat cu utilaj performant pînă la începutul trimestrului al doilea a anului 20…..
Obiectivele ideii de afaceri
1. Dotarea atelierului cu 2 echipamente performante pînă la sfîşitul lunii mai 2013.
2. Crearea a trei locuri de muncă , doua în calitate de mecanic auto şi un lăcătuş.
3. Stabilirea unui program flexibel de lucru, pînă la 10 ore pe zi.
4. Lărgirea spectrului de servicii cu 2 oferte în urma reinvestirii în echipament nou.
5. Oferirea reducerilor de 5% din preţul serviciilor pentru clienţilor fideli.
1.3. Analiza SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Amplasarea atelierului pe marginea unui drum cu
trafic intens. Necesitatea reparatiei atelierului
Experienţă în domeniul deservirii auto. Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltare
Cadre calificate Insuficienţa noilor utilaje.
Deservire operativa şi calitativă.
OPORTUNITĂŢI RISCURI
Capacitatea de plată scăzută a potenţialilor
Creşterea preţului la serviciile concurenţilor. clienţi.
Majorarea preţurilor la energiei electrică, gaze
Apariţia noilor tehnologii pe piaţă. etc.
Autopromovarea prin intermediul clienţilor
multumiţi Creşterea preţurilor la materia primă.
Starea deplorabila a drumurilor. Instabilitatea politică şi legislativă.
Credite bancare costisitoare cu rata dobînzii
Lipsa concurenţei în regiunea dată ridicată.
1.4. Strategia afacerii
Pentru diminuarea punctelor slabe se Pentru a diminua punctele slabe vom întreprinde următoarele
vor întreprinde următoarele măsuri: masuri: Se va face o reparaţie modernă în incinta atelierului.
Participarea la diferite concursuri de granturi pentru a ne
dezvolta afacerea.
Si nemijlocit primii 3 ani de activitate din resursele
acumulate vor fi reinvestite în afacere la procurarea noilor
utilaje.
Pentru diminuarea riscurilor se vor Pentru a diminua riscul de majorare a preţurilor la energiei
întreprinde următoarele măsuri: electrice se vor procura becuri led (диодные лампы) care
au un consum foarte mic de 3-6 Wt.
Pentru a limita riscul de majorare a preţurilor
la gaze se va apela la energii termice alternative cumpărînd un
peletofen, aparat care funcţionează pe bată de peleţi.

1.5. Descrierea produsului/serviciului


Caracteristicile tehnologice şi Procesul tehnologic este respectat în conformitate cu cerinţele
calitative ale produsului/serviciului firmei producătoare a vehiculelor auto.
Serviciile prestate sunt în conformitate cu prescripţiile de
calitate incluse în fişa de post elaborată de întreprinderea
individuală „Panait Ion”.
Asortimentul şi nomenclatura, cu Denumirea produsului/serviciului Cantitatea
precizarea cantităţilor anuale anuală (buc.)
exprimate în unităţi fizice Reparaţia motorului 45

Schimbarea consumabilelor 683

Diagnostica 294

Necesităţile pe care le satisface Proprietarii de automobile nu vor mai fi nevoiţi să se deplaseze


produsul sau serviciul dat în oraşele învecinate pentru a beneficia de servicii
de reparaţii a motorului.
Calitatea produsului/serviciului Conform cerinţelor tehnice şi standardelor în vigoare: Euro

Ambalajul, design-ul produsului Nu se referă


Deservirea clienţilor Comunicarea adecvată şi respectuoasă cu clienţii

S-ar putea să vă placă și