Sunteți pe pagina 1din 77

GÎNJU STELA GÎNJU GHEORGHE

TEORIA ŞI METODOLOGIA
FAMILIARIZĂRII
PREŞCOLARILOR CU
NATURA

CAIET PENTRU LUCRUL


INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

CHIŞINĂU - 2013
GÎNJU STELA GÎNJU GHEORGHE

TEORIA ŞI METODOLOGIA
FAMILIARIZĂRII
PREŞCOLARILOR CU
NATURA
CAIET PENTRU LUCRUL
INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

CHIŞINĂU - 2013

2
CZU 373.2:37.015
G57
Aprobat pentru editare prin decizia Senatului UPS “I.
Creangă” din 31 octombrie 2013, proces-verbal nr.2
Autori:
Stela Gînju, doctor în biologie, conferenţiar universitar
Recenzenţi:
Carabet Natalia, doctor în pedagogie, conferenţiar universtar
Gordea Liliana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Lucrarea este destinată studenţilor Facultăţii Pedagogie,
specialitatea Pedagogie Preşcolară.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Gînju Stela.
Teoria și metodologia familiarizării preșcolarilor cu natura:
Caiet de lucru individual al studenţilor/ Gînju Stela, Gînju
Gheorghe ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.-
Chișinău: S.n., 2013.(Topografia ”Garomond –Studio”).-76 p.

Tiraj -100 ex.

ISBN 978-9975-115-11-7

CZU 373.2:37.015

G57

3
Argument

Disciplina universitară Teoria şi metodologia


familiarizării preşcolarilor cu natura este o disciplină
integrată, cu un conţinut complex, se bazează pe mai multe
ştiinţe. Cursul dat pune bazele metodologice de
familiarizare a preşcolarilor cu natura şi educaţia ecologică a
acaestora. De asemenea, în cadrul disciplinei se formează
valori, se dezvoltă atitudinea responsabilă faţă de mediu, faţă
de sănătatea proprie şi a celor din jur, se formează
competenţa profesională de educaţie ecologică a viitoarelor
cadre didactice din învăţămîntul preşcolar. În cadrul
disciplinei studenţii studiază cele mai eficiente metode de
predare a noţiunilor, proceselor şi fenomenelor naturii vii şi
nerte.

Cu toate că studierea disciplinei sus-numite prezintă o


oportunitate, cu toate că pentru studenţi este pasională,
totuşi în procesul de predare- învăţare a disciplinei sus-
numite apar anumite blocaje: volumul mare de conţinuturi,
volumul mare de noţiuni, insuficienţa materialului didactic.
Pentru ocolirea acestor blocaje şi pentru facilitarea
procesului de studiu la disciplina Ştiinţe, propunem acest
Caiet de lucru individual pentru studenţi, care va permite
organizarea cunoştinţelor, aprofundarea şi consolidarea lor.

Vă urăm succese!

Autorul

4
Cuprins

Tema 1. Concepţia didactică a familiarizării cu natura şi educaţia


ecologică a preşcolarilor ………………..………….............................6

Tema 2. Particularităţile familiarizării cu natura şi realizarea educaţiei


ecologice la vîrsta preşcolară ………………………………………….8

Tema 3. Abordarea integrată a conţinuturilor Cunoaşterii cu mediul şi


cultura ecologică în viziunea Curriculumului educaţiei copiilor de vîrstă
timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în
RM.........................................................................................................10

Tema 4. Cunoaşterea mediului şi formarea culturii ecologice a


preşcolarilor în diverse tipuri de activităţi.............................................15

Tema 5. Familiarizarea cu natura şi educaţia ecologică a preşcolarilor


prin activităţi integrate ……………………….....................................18

Tema 6. Ungheraşul Naturii în grădiniţa de copii. Componenţa şi


cerinţele metodologice faţă de organizarea lui......................................25

Tema 7. Terenul grădiniţei de copii şi rolul lui în familiarizarea


preşcolarilor cu natura şi realizarea educaţiei ecologice......................36

Tema 8. Metodele verbale şi rolulul lor în familiarizarea copilului cu


natura şi dezvoltarea culturii ecologice.................................................44

Tema 9. Observarea-metodă directă de cunoaştere a mediului...........48

Tema 10. Educaţia pentru mediul ambiant şi formarea culturii ecologice


prin activităţi experenţiale simple.......................................................54

Tema 11. Modelarea-metodă practică de cunoaştere a mediului..........59

Tema 12. Excursiile, vizitele şi plimbările............................................67

Tema 13. Jocurile de familiarizare cu natura........................................70

Tema 14. Direcţiile de bază a parteneriatului cu părinţii referitor la


familiarizarea cu mediul şi educaţia ecologică a preşcolarilor...............74

Tema 15. Munca copiilor în natură ......................................................75

5
TEMA 1. Concepţia didactică a familiarizării cu natura şi educaţia
ecologică a preşcolarilor

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să enumeraţi ariile curriculare din Curriculum/ul preşcolar, în care


este refelectată familiarizarea cu natura a preşcolarilor si educaţia lor
ecologică

2. Sa numiţi obiectivele cadru, referitoare la familiarizarea cu natura şi


educaţia ecologică a preşcolarilor

3.Sa corelaţi conţinuturile şi obiectivele curriculare cu vîrsta


preşcolarilor

Sarcini pentru lucru individual

1. Enumerati ariile curricular din Curriculumul educaţiei copiilor de


vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, în care sînt
reflectate obiective şi conţinuturi referitoare la familiarizarea cu mediul
şi educatia ecologica a preşcolarilor. Prezentaţi exemple de obiective şi
conţinuturi corespunzătoate:

a) Virsta 1-3 ani

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b) Vîrsta 3-5 ani

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6
2. Numiti cele 4 obiective cadru ale ariei curriculare Stiinte, cunoaşterea
mediului şi cultura ecologică , compartimentul Educaţia pentru mediul
ambiant şi cultura ecologică.

1.________________________________________________________
________________________________________________________

2.________________________________________________________
_________________________________________________________

3.________________________________________________________
________________________________________________________

4.____________________________________________________

3. Completaţi tabelul, inscriind un exemplu de conţinut sau obiectiv cu


referinta la familiarizarea cu mediu şi educaţia ecologică a preşcolarilor
, care se complica şi se aprofundeaza în dependenţa de vîrsta copilului

3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani 6-7 ani

4. Corelaţi obiectivele şi conţinutuirle cu vîrsta prescolarilor, scriind în


spatiul rezervat litera din coloana A şi cifra corespunzatoare din coloana
B.

____________________________________________________

Coloana A Coloana B
A. Virsta 3-4 ani 1. Cunoaşte şi deosebeşte părţile
component ale plantelor şi
funcţiile lor.

B. Virsta 4-5 ani 2. Numeşte anotimpurile. Descrie


anotimpurile
C. Virsta 5-6 ani 3. Descre adaptările plantelor şi
animalelor la diverse medii de
viaţă
D. Virsta 6-7 ani 4. Numieşte şi deosebeşte ziua şi
noaptea. Numeşte anotimpurile

7
TEMA 2. Particularităţile familiarizării cu natura şi realizarea
educaţiei ecologice la vîrsta preşcolară.

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să enumaraţi particularităţile de vîrstă a preşcolarilor utile în


familiarizarea cu natura a preşcolarilor şi realizarea educaţiei ecologice.

2.Să formulaţi scopul esenţial al educaţiei ecologice a preşcolarilor

3. Să argumentaţi punctele slabe şi forte ale procesului de educaţie


ecologică a preşcolarilor.

Sarcini pentru lucru individual

1. Enumeraţi cel puţin 4 particularităţi de vîrstă ale preşcolarilor , care


pot fi utilizate cu succes în familliarizarea cu natura a preşcolarilor şi în
realizarea educaţiei ecologice a lor

1.________________________________________________________
__________________________________________________________

2.________________________________________________________
__________________________________________________________

3.________________________________________________________
__________________________________________________________

4.________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Scrieţi scopul esenţial a educaţiei ecologice în prescolaritate

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

8
3. Realizaţi analiza SWOT a procesului de educaţie ecologică a
preşcolarilor:

Puncte Forte Puncte slabe

Oportunităţi Riscuri

9
TEMA 3. Abordarea integrată a conţinuturilor Cunoaşterii cu
mediul şi cultura ecologică în viziunea Curriculumului educaţiei
copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în RM.

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să enumeraţi funcţiile abordării integrate a curriculumului ed. timprii

2. Să definiţi noţiunea de Centru de interese

3. Să enumeraţi Centrele de interese la care este posibil realizarea


familiarizării cu mediul a preşcolarilor şi realizarea educaţiei ecologice a
lor.

4. Să elaboraţi o listă de materiale utile pentru Centrul Ştiinţe

5. Să descrieţi metodologia organizării Centrului Ştiinţe

6. Să argumentaţi necesitatea abordarii interdisciplinare a


Curriculumului educatiei timpurii (pe exemplul familiarizarii cu natura
si ed. Ecol a prescolarilor)

7. Să elaboraţi un exemplu de unitate tematică abordată din perspectiva


tuturor ariilor curriculare

8. Să prezentaţi avantajele şi dezavantajele procesului de familiarizarea


a naturii în cadrul Centrelor de interese

Sarcini pentru lucrul individual

1. Argumenteaza necesitatea abordarii interdisciplinare a


Curriculumului educatiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7
ani) în RM.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

10
__________________________________________________________
________________________________________________________

2. Completeaza schema

3.Definiţi notiunea de Centru de interese

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Enumeră Centrele de interese, la care este posibil de realizat


familiarizarea cu natura şi educaţia ecologica a prescolarilor.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

11
5. Prezinta un exemplu de unitate tematică abordată din perspectiva
tuturor ariilor curriculare sau centrelor

6. Completaţi graficul T , prezentînd argumente «Pro” si argumente


«Contra” pentru prezenta Centrelor de interese şi rolul lor în
familiarizarea cu natura şi educaţia ecologică a preşcolarilor

Argumente PRO Argumente CONTRA

12
7. Descrieţi rolul Centrului Stiinte în familiarizarea Copiilor cu natura şi
educaţia lor ecologică

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Elaboraţi o listă de materiale utile în familiarizarea copiilor cu natura


şi educaţia lor ecologică , care pot fi amplasate în centrul Stiinţe

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
13
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

9. Descrieţi cerinţele metodologice de amenajare a Centrului Ştiinte

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

14
TEMA 4. Cunoaşterea mediului şi formarea culturii ecologice a
preşcolarilor în diverse tipuri de activităţi

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să enumeraţi etapele principale ale unei zile în grădiniţa de copii

2. Să argumentaţi necesitatea respectării regimului zilei în instituţia


preşcolară

3. Să prezentaţi exemple de familiarizare cu natura şi realizarea


procesului de educaţie ecologică a preşcolarilor în diverse etape ale zilei

Sarcini pentru lucrul individual

1. Completaţi tabelul

Etapele unei zile în instituţia Exemple de elemente de


preşcolară familiarizare cu mediul şi realizare
a educaţiei ecologice

15
16
2. Realizaţi „Mesajul zilei” în miniatură, utilizînd elemente de
familiarizare cu natura şi educaţie ecologică a preşcolarilor.

17
TEMA 5. Familiarizarea cu natura şi educaţia ecologică a
preşcolarilor prin activităţi integrate

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să descrieţi activităţi de familiarizare cu natura şi realizare a


educaţiei ecologice la diverse centre educaţionale

2. Să formulaţi obiectivele activităţilor de familiarizarea cu natura şi


realizare a educaţiei ecologice

3. Să simulaţi activităţi de familiarizare cu natura şi realizare a educaţiei


ecologice cu preşcolarii

Sarcini de lucru individual

1. Descrieţi 3 activităţi de familiarizare cu natura şi realizarea educaţiei


ecologice a preşcolarilor la aer liber

Activitatea 1.

Denumirea
activităţii:__________________________________________________
Obiectivele
activităţii:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Materiale
necesare:__________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Desfăşurarea activităţii:

18
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Activitatea 2.

Denumirea
activităţii:__________________________________________________
Obiectivele
activităţii:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Materiale
necesare:__________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Desfăşurarea activităţii:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

19
Activitatea 3.

Denumirea
activităţii:__________________________________________________
Obiectivele
activităţii:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Materiale
necesare:__________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Desfăşurarea activităţii:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

2. Completaţi tabelul, scriind centrul de interese denumirea activităţii,


obiectivele şi desfăşurarea ei.

Centrul de interese Decrierea activităţii

20
21
3. Simulaţi cu colegii de grupă o activitate de familiarizare cu natura

(joc ecologic, joc de familiarizare cu natura ; activitate în centru de


22
interese). Faceţi o poză şi lipiţi-o în caiet. Descrieţi activitatea.

Denumirea
activităţii__________________________________________

Obiectivele
activităţii__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Materiale
necesare___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Descreierea
activităţii__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

23
Poza:

24
TEMA 6. Ungheraşul Naturii în grădiniţa de copii. Componenţa şi
cerinţele metodologice faţă de organizarea lui.

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să identificaţi plante şi animale admisibile şi neadmisibile în


Ungheraşul Naturii din grădiniţa de copii.

2. Să descrieţi plante şi animale din Ungheraşul Naturii

3. Să descrieţi rolul Ungheraşului Naturii în familiarizarea cu natura şi


educaţia ecologică a preşcolarilor

4. Să povestiţi despre cerinţele metodologice faţă de organizarea


ungheraşului naturii în grădiniţa de copii

5. Să formulaţi obective şi sarcini de lucru pentru preşcolari în


ungheraşul naturii corelate cu vîrsta lor

6. Să etichetaţi plantele din Ungheraşul Naturii

7. Să descrieţi metodologia de amenajare a unui acvarium

8. Să executaţi practic transplantarea sau transbordarea plantelor


decorative de odaie.

Sarcini pentru lucrul individual

1. Completaţi schema, indicînd componentele principale ale


Ungheraşului Naturii

25
1. Studiind literatură suplimentară executaţi descrierea a 5 plante şi 5
animale admisibile în Ungheraşul Naturii. Indicaţi originea,
particularităţile biologice, hrana preferată (pentru animale), condiţii de
îngrijire. Lipiţi poza sau desenul.

Planta 1.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Planta 2.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Planta 3.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

26
Planta 4.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Planta 5.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Animal 1

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Animal 2

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
27
Animal 3

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Animal 4

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Animal 5

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

3. Enumeraţi plantele neadmisibile in Ungherasul Naturii. Lipiti pozele.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

4. Scrieţi denumirile plantelor decorative de odaie , selectîndu-le din


şirul de mai jos.

28
____________________
______________

____________ ______________ ____________

________________ _______________ ___________

Denumirile propuse: Sanseviera; toporaşi; begonia; tradescanţia;


clorofitum; aspidistra; ciperus, monstera.

5. Completaţi tabelul, înscriind conţinutul ugheraşului naturii,


activităţile copiilor şi obiectivele pe grupe de vîrstă.

29
PLANTE
3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani 6-7 ani
Nr. de plante,
descrierea lor

Obiective

Activităţi

30
Animale
3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani 6-7 ani
Nr. de plante,
descrierea lor

Obiective

Activităţi

6. Completaţi disgrama Wenn, scriind asemănările şi deosebirile dintre


procesul de transplantare şi transbordare.
31
7. Aranjaţi desenele în ordinea corectă. Descrieţi în baza desenelor de
mai jos, procesul de transplantare a plantelor.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

32
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

8. Executaţi etichetarea plantei recunoscute în imagine

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

9. Desenaţi schematic etapele de organizare a unui acvarium. Descrieţi


etapele.

33
Desen schematic Descriere

10. Încercuieşte răspunsul corect (sînt posibile mai multe răspunsuri)

1.Transbordarea se realizează:

34
a) primavara; b) vara; c) toamna; d) în toate anotimpurile

2. Transplantarea de realizeaza:

a) primavara; b) vara; c) toamna; d) în toate anotimpurile

3. Încercuieşte A, dacă enunţul este adevărat şi F – dacă e fals. În caz că


ai încercuit F, scrie în spaţiul rezervat în locul cuvîntului subliniat un alt
cuvînt, care ar face enunţul corect.

a) A F Plantele care au un număr mai mare de frunze se udă mai


abundent . _

b) A F Plantele cu frunze cojoase , groase se udă mai des -__________

c) A F Dacă două plante cresc în ghivece diferite, unul fiind mai mic,
se udă mai des planta din ghiveciul mai mic. ________________

d) A F În grupa mică se recomandă prezenţa acvariumului-


paralelipiped.__________________

e) A F Vara plantele de cameră se udă mai rar, iar iarna mai des
_______________

f) A F Vara plantele se udă seara, iarna-dimineaţa _______________

4. Completaţi enunţul:

Pentru o pereche de peştişori este nevoie de ________ l de apă, iar


pentru o plantă este nevoie de ____________ cm 2.

5. Subliniaţi cuvîntul de prisos. Argumentaţi.

a) clorofitum; ficus; coleus; cactus

b) difenbahia; begonia; fuxia; monstera

c) ciperus; amarilis; clivia; hoya

35
Tema 7. Terenul grădiniţei de copii şi rolul lui în familiarizarea
preşcolarilor cu natura şi realizarea educaţiei ecologice

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să enumeraţi componentele terenului grădiniţei de copii

2. Să identificaţi plantele de pe terenul grădiniţei de copii

3. Să descrieţi cerinţele ştiinţifico-metodologice de organizare a


terenului grădiniţei de copii

4. Să argumentaţi rolul terenului grădiniţei în familiarizarea preşcolarilor


cu natura şi realizarea educaţiei ecologice

Sarcini de lucru individual:

1. Completaţi schema, înscriind componentele terenului grădiniţei de


copii:

36
2. Realizaţi o diagramă Wenn, prin carea aţi găsi asemănările şi
deosebirile dintre cele 3 forme vitale de plante ( plante ierboase; arbuşti;
arbori)

3. Completaţi tabelul, înscriind cîte 5 exemple de plante ce pot fi


întîlnite pe terenul grădiniţei de copii:

Plante ierboase Arbuşti Arbori


1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5.

4. Desenaţi schematic o florărie, respectînd cerinţele ştiinţifico-


metodologice de amenajare a ei.

37
5. Scrieţi în locul semnelor ” ?” distanţa corespunzătoare pentru
legumărie, grupa mare, sol obişnuit.

6. Selectaţi din Curriculumul educaţiei timpurii şi preşcolare obiectivele


de referinţă care pot fi realizate prin intermediul terenului grădiniţei de
copii.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

7. Scrieţi denumirile plantelor recunoscute:


38
_______________________ __________________________

________________________ ____________________________

________________________ __________________________

8. Descrieţi 2 arbori, 2 arbuşti şi 2 plante ierboase decorative de pe


terenul grădiniţei de copii. Lipiţi pozele.

39
Arborele 1

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Arborele 2

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Arbustul 1

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Arbustul 2

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Planta ierboasă 1
40
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Planta ierboasă 2

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

9. Enumeraţi 3 plantele toxice, care nu se admit pe terenul grădiniţei.


Lipiţi pozele lor în caiet.

10. Propuneţi 2 activităţi de familiarizare cu mediul şi de educaţie


ecologică a preşcolarilor pe terenul grădiniţei de copii.(jocuri, activităţi
practice; activităţi de investigare-explorare)

Denumirea activităţii 1.
41
__________________________________________________________

Obiectivele activităţii

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Ustensile necesare:_________________________________________

Descrierea
activităţii__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Denumirea activităţii 1.

__________________________________________________________

Obiectivele activităţii

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Ustensile necesare:_________________________________________

42
Descrierea
activităţii__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

43
Tema 8. Metodele verbale şi rolulul lor în familiarizarea copilului
cu natura şi dezvoltarea culturii ecologice.

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să definiţi metodele verbale

2. Să clasificaţi metodele verbale

3. Să descrieţi rolul metodelor verbale în familiarizarea copiilor cu


mediul ambiant

4. Să realizaţi o convorbire cu preşcolarii despre natură

5. Să explicaţi diverse procese şi fenomene naturale, corelate cu vîrsta


preşcolarilor

Sarcini pentru lucrul individual

1. Scrieţi rolul metodelor verbale în familiarizarea copiilor cu mediul


ambiant

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

44
__________________________________________________________
________________________________________________________

2. Elaboraţi o schemă, realizînd clasificarea metodelor verbale.

3. Realizaţi o convorbire pe tema „Anotimpurile” cu copiii din grupa


medie. Respectaţi toate etapele realizării unei convorbiri. Simulaţi
convorbirea cu colegii de grupă.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
45
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Explicaţi:

a) De ce cad frunzele toamna?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

b) De ce frunzele sînt verzi?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

c) De ce plouă?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

46
d) De ce ninge?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

e) De ce apare curcubeul?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

f) De ce apare roua?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

g) De ce bate vîntul?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

47
Tema 9. Observarea-metodă directă de cunoaştere a mediului

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să definiţi metoda observarea

2. Să descrieţi rolul metodei observarea în familiarizarea copiilor cu


natura şi în educaţia lor ecologică

3. Să coreleze conţinuturile şi obiectivele observării cu vîrsta


preşcolarilor

4. Să enumere etapele observării

5. Să respecte cerinţele netodologice faţă de organizarea şi desfăşurarea


observării

6. Să elaboreze un algoritm de observare a corpurilor vii, nevii, a


proceselor şi fenomenelor naturale.

Sarcini pentru lucrul individual:

1. Executaţi clasificarea observărilor, scriind tipurile lor sau criteriile de


clasificare

După modul După


de planificare materialul
utilizat
1. 1. De 1. 1. În 1. Individual 1.
scurtă mediul
2. durată 2. natural 2.

2. 3. 2. În 2.
mediu 3.
organizat

2. Scrieţi succesiunea introducerii operaţiilor găndirii în cadrul


observărilor la grupele de vîrstă indicate:

48
Vîrsta Operaţiile gîndirii
3-4 ani

4-5 ani

6-7 ani

3. Înscrieţi în schemă domeniile de efectuare a observărilor în grădiniţa


de copii.

4. Puneţi o ceapă într-un pahar cu apă. Observaţi schimbările timp de 2-


3 săptămîni. Notaţi cele observate în tabelul de mai jos.

49
Ziua, data Rădăcina Frunza Apa Desen

50
5. Realizaţi observări asupra unui măr şi pere, frunze si notaţi cele
observate. Care este vîrsta copiilor cărora le-am putea propune
desfăşurarea acestor observări

1. Observări asupra frunzei.

51
Culoarea__________________________________________________

Forma___________________________________________________

Dimensiuni (Lungimea, lăţimea)______________________________

Suprafaţa________________________________________________

Structura_________________________________________________

Cărui copac aparţine________________________________________

Vîrsta copiilor

2. Observări asupra mărului şi perei

Culoarea__________________________________________________

Forma___________________________________________________

Dimensiuni (Lungimea, lăţimea)______________________________

Suprafaţa________________________________________________

Structura_________________________________________________

Vîrsta copiilor

6. Elaboraţi un algoritm de observare a unui arbore (castan),


mamifer (pisica)

Arbore (castanul)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Mamifer (pisica)

52
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Simulaţi cu colegii de grupă metoda observarea, realizînd-o pe


exemplul unei plante ierboase (lalea, etc.). Respectaţi toate etapele unei
observări şi cerinţele metodologce . ( alegerea vîrstei- aleatoriu).
Înscrieţi mersul observării.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

53
Tema 10. Educaţia pentru mediul ambiant şi formarea culturii
ecologice prin activităţi experenţiale simple

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să definiţi noţiunile experiment, experienţă

2. Să diferenţiaşi experimentul de experienţă

3. Să descrieţi cerinţele metodologice faţă de realizarea activităţilor


experenţiale

4. Să argumentaţi rolul activităţilor experenţiale în educaţia pentu mediu


şi formarea culturii ecologice a preşcolarilor

5.Să efectuaţi experienţe şi experimente simple de cunoaştere a


mediului.

Sarcini pentru lucru individual

1. Definiţi

Experimentul______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Experienţa________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

2. Slectaţi din curriculumul educaţiei timpurii obiectivul cadru şi


obiectivele de referinţă care presupun utilizarea metodelor eexperenţiale
simple.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
54
__________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Comparaţi activităţile experenţiale cu observarea

ASEMĂNĂRI

DEOSEBIRI
Observarea Activităţi experenţiale

4. Descrieţi un exemplu de experienţă şi un exemplu de experiment.

Experienţă_________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

55
Experiment_________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

5. Deduceţi rolul activităţilor experenţiale

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Se ştie că în sol locuiesc foarte multe insecte. Explicaţi, printr-o


activitate experenţială , cum rezistă aceste insecte în sol, fără a fi strivite.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

56
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Imaginaţi-vă că aveţi la dispoziţie următoarele materiale: un pahar


gol, un vas cu apă. Ce experienţă aţi putea prezenta copiilor ? Ce ne-ar
demonstra ea?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Reprezentaţi printr-un desen schematic formarea ploii. Propuneţi o


experienţă pentru demonstrarea acestui fenomen.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Ce activitate experenţială la tema „Solul” aţi putea executa avînd la


îndemînă următoarele ustensile: sol uscat, pahar cu apă.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
57
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Este ştiut faptul că se recomandă ca vara să purtăm haine deschise la


culoare. Explicaţi cauza. Descrieţi o activitate experenţială care ne
demonstrează acest lucru.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

58
Tema 11 . Modelarea-metodă practică de cunoaştere a mediului.

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să definiţi metoda modelarea

2. Să evidenţiaţi rolul modelării

3. Să identificaţi tipurile de modelări

4. Să clasificaţi modelările

5. Să descrieţi cerinţele metodologice faţă de executarea modelărilor cu


copiii de vîrstă preşcolară

6. Să executaţi modelări

7. Să integraţi metoda modelarea în activităţile cu preşcolarii

Sarcini pentru lucrul individual:

1. Definiţi metoda modelarea şi argumentaţi rolul ei în


familiarizarea copiilor cu natura.

Definiţia__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Rolul_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

59
2. Executaţi o schemă în care aţi executa clasificarea modelărilor şi
prezentaţi cîte un exemplu de fiecare tip.

3. Enumeraţi Centrele, la care poate fi utilizată metoda modelării, cu


scopul familiarizării copiilor cu natura

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Numiţi tipul modelării şi descrieţi metodologia aplicării ei cu


preşcolarii

Tipul modelării___________________________________________

Metodologia_______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

60
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Identificaţi tipul modelării şi propuneţi sugestii metodologice de


aplicare a ei în activităţile integrate cu preşcolarii

Tipul
modelării__________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

Metodologie________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

6. Propuneţi o modelare pentru studierea sistemului respirator. Descrieţi


confecţionarea lui, urmărind algoritmul:

a)
Denumirea________________________________________________

Obiective__________________________________________________
__________________________________________________________

61
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Ustensile__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Algoritmul de
confecţionare_______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________

Metodologia aplicării modelării în activităţile integrate cu


preşcolarii_________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

7. Executaţi modelul unui termometru, utilizînd carton, aţă roşie, aţă


albă, creion, careocă. Anexaţi modelul la caiet. Descrieţi metodologia
utilizării termometrului în activităţile integrate cu preşcolarii.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Proiectaţi modelul „Succesiunea anotimpurilor” şi „Copacul


fenologic”. Descrieţi metodologia aplicării lor cu preşcolarii.

62
Modelul „Succesiunea anotimpurilor”

Metodologie Desen

Modelul „Copacul fenologic”

Metodologie Desen

9. Propuneţi semne convenţionale pentru copii de diferită vîrstă , pentru


a executa notiţe în Calendarul Naturii

63
Vîrsta 3-4 ani Semne convenţionale
Cer senin

Cer parţial înnourat

Cer noros

Soare

Ploaie
Zăpadă

Temperaturi mici (frig)

Temperaturi mari (cald)

Vînt

Vîrsta 5-7 ani Semne convenţionale


Cer senin

Cer parţial înnourat

Cer noros

Soare

Ploaie
Zăpadă

Temperatura

Vînt

Roua

64
Fulger

Ceaţă

10. Desenaţi schematic modelul grafic „Calendarul Naturii” pentru


fiecare grupă de vîrstă.

Grupa mică-medie

Grupa mare

Grupa pregătitoare

65
66
Tema 12. Excursiile, vizitele şi plimbările

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să diferenţiaţi excursia de vizită şi plimbare

2. Să enumeraţi rolul excursiei, vizitei şi plimbării

3. Să identificaţi etapele de desfăşurarea a excursiei, vizitei şi plimbării

4. Să descrieţi metodologia de realizare a excursiilor, vizitelor şi


plimbărilor

5. Să argumentaţi avantajele şi dezavantajele excursiei

6. Să propuneţi diverse activităţi pe care le puteţi desfăşura în timpul


excursiilor, vizitelor şi plimbărilor

7. Să proiectaţi o excursie, vizit , plimbare

8. Să simulaţi desfăşurarea unei excursii, vizite, plimbări

Sarcini pentru lucrul individual

1. Comparaţi excursia cu vizita şi plimbarea.

ASEMĂNĂRI

DEOSEBIRI
Excursia Vizita Plimbarea

67
2. Realizaţi „Graficul T” pentru utilizarea formei de instruire excursia
în instituţiile preşcolare de învăţămînt, prezentînd argumente „Pro” şi
„contra”

Argumente „Pro” Argumente „Contra”

3. Propuneţi tematica excursiilor, vizitelor şi plimbărilor pentru


vîrsta 3-4 ani.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
68
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Executaţi proiectul-didactic al unei excursii-vizite-plimbări,


respectînd cele trei etape ale lor şi metodologia de desfăşurare. Anexaţi
proiectul.

69
Tema 13. Jocurile de familiarizare cu natura

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să descrieţi rolul jocurilor didactice în familiarizarea copiilor cu


natura

2. Să clasificaţi jocurile de familiariizare cu natura

3. Să identificaţi etapele unui joc

4. Să distingeţi sarcinile cognitive ale jocurilor de familiarizare cu natura


pentru diferite grupe de vîrstă

5. Să descrieţi cerinţele metodologice de organizare a unui joc de


familiarizare cu natura

6. Să prezentaţi exemple de jocuri pentru familiarizarea copiilor cu


natura.

7. Să simulaţi un joc de familiarizare a copiilor cu natura

Sarcini pentru lucrul individual

1. Scrieţi rolul jocurilor de familiarizare cu natura:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Clasificaţi jocurile de familiarizare cu natura


70
3. Descrieţi jocurile creatoare

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

4. Completaţi tabelul, înscriind sarcinile cognitive ale jocurilor de


familiarizare cu natura, corelîndu-le cu grupa de vîrstă

Grupele mici Grupele medii Grupele mari

71
5. Completaţi tabelul, înscriind cerinţele metodologice faţă de
organizarea jocurilor de familiarizare cu mediul , corelate cu grupa de
vîrstă:

Grupele mici Grupele medii Grupele mari

6. Descrieţi un joc de familiarizare cu natura, respectînd strctura lui şi


etapele.

72
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

73
Tema 14. Direcţiile de bază a parteneriatului cu părinţii referitor la
familiarizarea cu mediul şi educaţia ecologică a preşcolarilor

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să argumentaţi importanţa parteneriartului cu părinţii referitor la


educaţia ecologică a preşcolarilor

2. Să enumeraţi direcţiile şi formele parteneriatului cu părinţii în


problema familiarizării cu natura şi educaţiei ecologice a preşcolarilor

3. Să propuneţi o listă de teme ecologice, de familiarizare cu natura


pentru informatizarea părinţilor

4. Să elaboraţi un chestionar pentru părinţi cu referinţă la problema


familiarizării cu natura şi educaţiei ecologice a preşcolarilor

5. Să realizaţi o revistă cu tematică ecologică pentru părinţi şi copii

Sarcini pentru lucrul individual

1. Enumeraţi direcţiile şi formele parteneriatului cu părinţii în problema


familiarizării cu natura şi educaţiei ecologice a preşcolarilor

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Pregătiţi o comunicare cu tematică ecologică sau despre natură, pe
care o veţi putea prezenta la o şedinţă cu părinţii. Anexati prezentarea la
caiet.

3. Realizaţi o revistă ecologică pentru părinţi şi copii. Prezentaţi-o


colegilor.

74
Tema 15. Munca copiilor în natură

Finalităţi:

La finele studierii acestei teme şi în urma realizării sarcinilor pentru


lucrul individual veţi fi capabil:

1. Să argumentaţi importanţa muncii copiilor în natură

2. Să descrieţi cerinţele pedagogice şi igienice faţă de organizarea


muncii copiilor în natură

3. Să clasificaţi munca copiilor în natură

4. Să descrieţi conţinutul şi metodologia realizării muncii copiilor în


natură

Sarcini pentru lucrul individual

1. Argumentaţi importanţa muncii copiilor în natură

a)_______________________________________________________

b) ______________________________________________________

c)_______________________________________________________

d)_______________________________________________________

e)______________________________________________________

2. Propuneţi o activitate concretă a muncii copiilor în natură, vîrsta 4-5


ani. Descrieţi conţinutul şi metodologia de realizare.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
75
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Scrieţi grupa de vîrstră, căreia îi aparţin acţiunile muncii în natură a


preşcolarilor

Acţiunile Grupa de vîrstă


Copiii trebuie să nominalizeze
acţiunile de muncă ale
educatorului
Învăţîndu-i o operaţie de muncă,
educatorul demonstrează integral
ce au de făcut
Educatorul demonstrează
acţiunile, îmbinată cu explicaţia
Copiii trebuie învăţaţi să-şi pună
sarcini, să determine
consecutivitatea operaţiilor, să
aleagă instrumentele necesare, să
lucreze independent.
Instrucţiunile trebuie date pe
etape. Fiecare etapă a operaţiei de
muncă este explicată de către
educator , organizîndu-se
concomitent executarea ei de
către toţi copiii.

76
BIBLIOGRAFIE:

1. Andon C. Teoria şi metodologia familiarizării copiilor cu natura.


Chişinău: UPS „I. Creangă”, 2000

2. Bolboceanu A. Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi


preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova. Chişinău: ed. Cartier, 2008

3. Gînju S. Carabet N. Activităţi investgaţonal- practice de cunoaştere a


naturii. Chişinău: Goromont –studio, 2013

4. Vrînceanu M. ş.a. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie


şi preşcolară. Chişinău : ed. Cartier, 2008

5. Vrînceanu M. 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Ghid


pentru educatori. Chişinău: Centrul educaţional Pro Didactica, 2010

77

S-ar putea să vă placă și