Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul 5

AUDITUL CALITĂŢII

1. Conceptul de audit al calităţii

2. Obiectivele generale şi importanţa auditului


calităţii

3. Tipuri de audituri ale calităţii

4. Auditul calităţii produsului

5. Auditul calităţii procesului

6. Auditul sistemului de management al calităţii


Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii
1. Conceptul de audit al calităţii
“audio”( în limba latină) =“a asculta”.
În evul mediu acest termen era utilizat în sensul de a asculta părţile implicate într-un
proces. Ulterior a căpătat o largă extindere, în ţările anglosaxone şi în Franţa, în domeniul
reviziilor contabile, inclusiv al Curţii de Conturi.
Potrivit Webster’s Encyclopedic, prin audit se înţelege “examinarea oficială sau
verificarea conturilor şi înregistrărilor, în special a conturilor financiare”. Un sens mai larg
dau acestui termen enciclopediile britanice, potrivit cărora prin audit se înţelege “o examinare”
a unei situaţii, într-un anumit sector.

Auditarea este un mijloc de evaluare a eficacității SMC, pentru a identifica


riscurile și a determina dacă sunt satisfăcute cerințele. Pentru ca auditurile să fie
eficace, este necesar să fie colectate dovezi tangibile și intangibile. Se întreprind
acțiuni pentru corectare și îmbunaătățire pe baza analizei dovezilor colectate.
Cunoștințele câștigate ar putea conduce la inovare, ducând performanțele SMC la
niveluri mai înalte.

un proces sistematic, independent şi documentat în


Auditul calităţii scopul obţinerii de dovezi obiective şi pentru evaluare
(SR EN ISO 9000:2015) obiectivă a acestora pentru a determina în ce măsură sunt
îndeplinite criteriile de audit

 examinări „sistematice” ale activităţilor şi rezultatele acestora, referitoare la


calitate, fiind planificate şi programate în funcţie de natura şi importanţa
activităţilor respective
 examinări “independente”, în sensul că trebuie conduse de persoane care nu
au responsabilităţi directe în domeniile auditate

Dovezi obiective
(SR EN ISO Date care susțin existența sau veridicitatea unui lucru
9000:2015)
Dovezile de audit Înregistrări, declaraţii privind faptele sau alte informaţii
(SR EN ISO relevante în raport cu criteriile de audit stabilite şi care sunt
9000:2015) verificabile

• pe bază de interviuri cu persoanele implicate în domeniul auditat


• prin examinarea documentelor ref. la calitatea produselor sau proceselor
• prin observarea directă a activităţilor
• luând în considerare rezultatele unor inspecţii

 2
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

Criteriile de audit • ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca


(SR EN ISO referință față de care este comparată dovada obiectivă
9000:2015)

ISO 19001:2018
- cerințe definite în unul sau mai multe standarde de sisteme de management;
- politici și cerințe specifice ale părților interesate relevante;
- cerințe legale și reglementate;
- unul sau mai multe procese de sisteme de management definite de organizație
sau de alte părți;
- plan (planuri) ale sistemului de management referitoare la furnizarea de
rezultate specifice unui sistem de management (de exemplu plan al calității,
plan al proiectului).

• Nu trebuie confundat auditul cu activităţile de supraveghere a calităţii, sau


cu cele de inspecţie, care au ca scop ţinerea sub control a unui proces,
respectiv acceptarea unui anumit produs

Auditor persoană care are aptitudini demonstrate şi competenţa


(în domeniul demonstrată de a efectua audituri ale calităţii. El trebuie
calităţii) să fie autorizat pentru efectuarea un audit

2. Obiectivele generale şi importanţa auditului calităţii


 evaluarea conformităţii proceselor şi rezultatelor
acestor procese (produse, servicii) cu un anumit
standard sau cu un alt document normativ
 evaluarea conformităţii sistemului de management al
Obiectivele generale calităţii cu cerinţele specificate
ale auditului  evaluarea eficacităţii sistemului de management al
calităţii calităţii organizaţiei privind realizarea obiectivelor
identificarea punctelor critice, surse ale deficienţelor,
în desfăşurarea activităţilor organizaţiei
 iniţierea măsurilor corective şi de îmbunătăţire
necesare, privind procesele şi rezultatele acestor
procese (produse, servicii);
 urmărirea aplicării măsurilor corective şi de
îmbunătăţire stabilite

 3
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

• definirea acţiunilor corective necesare, care au în


vedere identificarea şi eliminarea cauzelor neconfor-
mităţilor constatate, în scopul prevenirii lor
Importanţa • pot fi mai bine fundamentate acţiunile de îmbunătăţire
auditului calităţii a calităţii proceselor, produselor/ serviciilor şi a
sistemului de management al calităţii organizaţiei
• se poate ajunge la reducerea continuă a abaterilor şi
implicit la creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor

3. Tipuri de audit

Auditul calităţii

Audituri interne Audituri externe


(“prima parte”)

Audituri Audituri
“a doua parte” “terţă parte”

Fig. 1 Tipuri de audituri ale calităţii, în funcţie de scopul lor

Auditul calităţii

Auditul calităţii Auditul calităţii Auditul sistemului


produsului/ procesului de management al
serviciului calităţii

Fig. 2 Tipuri de audituri ale calităţii, în funcţie de obiectul lor

 4
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

• are ca scop evaluarea acţiunilor corective sau de


Audit intern al îmbunătăţire necesare, în cadrul propriei organizaţii.
calităţii Ele sunt efectuate de întreprinderea însăşi, fiind de-
numite audituri „prima parte”

Audit extern al • are ca scop principal obţinerea unei dovezi privind


calităţii capacitatea unei organizații de a asigura obţinerea
calităţii cerute

• audit efectuat de către o parte interesată de activităţile


Audit „a doua parte” organizaţiei, cum ar fi clienţii sau alte persoane care
acţionează în numele clienţilor

• audit efectuat de către organizaţii de auditare externe


Audit „terţă parte” şi independente, cum sunt cele care asigură
certificarea / înregistrarea conformităţii sau agențiile
guvernamentale

• audit de certificare si/ sau de acreditare


• audit de supraveghere

4. Auditul calităţii produsului

• evaluarea conformităţii unui produs finit/semifinit


Auditul calităţii (componente, părţi constructive) cu cerinţele
produsului clientului sau cu cerinţele specificate în documentele
de referinţă (standarde, documente de fabricaţie etc).

 5
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

Nu se rezumă la o simplă examinare a produsului, ci are în vedere:


• verificarea documentelor de referinţă, pentru a se stabili dacă sunt
corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor privind calitatea produselor
• evaluarea eficacităţii măsurilor de asigurare a calităţii referitoare la produsul
respectiv, stabilindu-se măsurile corective sau de îmbunătăţire necesare

Documente de referinţă: proceduri ref. la sistemul de management al


calităţii, specificaţia produsului, caietul de sarcini, documentele de fabricaţie,
documente de inspecţie.

A uditul calităţii pro dusului

E xam in area pro-


dusulu i în raport cu:

C aietul de sarcin i Specificaţia produsului

E xam in area pro-


dusului în relaţie cu:

M ediul M aterialele prelucrate

E laborare

R aport de An aliza An aliza cauzelor


exam in are n econ form ităţilor n econ form ităţilor

Stabilire

M ăsuri corective

Supravegh erea aplicării


m ăsurilor corective

Fig. 3 Metodologia generală a auditului calităţii produsului.

 6
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

Se recomandă ca:
• necesitatea şi frecvenţa auditurilor calităţii produselor să fie menţionate în
planul calităţii
• programarea lor efectivă pe tipuri de produse să fie făcută de compartimentul
calitate din întreprindere
• posibilitatea efectuării unor audituri sa fie asigurată ori de câte ori este
necesar (de exemplu, în cazul unor produse reclamate de beneficiari sau care
prezintă neconformităţi majore sau repetate)

• rezultatele inspecţiilor şi încercărilor efectuate


Raportul de • neconformităţile şi cauzele acestora
audit al calităţii • concluziile trebuie aduse la cunoştinţă şefilor com-
produsului partimentelor ale căror procese au fost auditate, pentru a
fi luate măsurile corective sau de îmbunătăţire necesare

5. Auditul calităţii procesului


• evaluarea conformităţii unui proces (de proiectare,
producţie, administrativ etc.) cu cerinţele clientului sau cu
Auditul calităţii
cerinţele specificate în documentele de referinţă (proceduri
procesului
şi instrucţiuni de lucru, reţete, specificaţiile tehnice ale
produselor realizate prin procesul respectiv etc.)

Nu se rezumă la o simplă examinare a procesului, ci are în vedere:


• verificarea documentelor de referinţă, pentru a stabili dacă sunt co-
respunzătoare pentru realizarea obiectivelor referitoare la procesul auditat
• evaluarea eficacitatea măsurilor de asigurare a calităţii referitoare la
procesul respectiv, stabilindu-se măsurile corective/ de îmbunătăţire necesare.

Documente de referinţă: proceduri ref. la sistemul de management al


calităţii, documentele ref. la desfăşurarea, supravegherea şi inspecţia procesului
respectiv, documente ref. la calificarea personalului implicat în procesul auditat.

Se recomandă ca:
 auditurile să fie programate şi efectuate în mod sistematic, cel puţin o dată
pe an, pentru toate procesele întreprinderii, acordându-se prioritate
proceselor complexe, celor cu număr mare de componente intermediare
realizate, sau având anumite particularităţi tehnologice.

 7
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

• rezultatele inspecţiilor şi încercărilor efectuate


• neconformităţile şi cauzele acestora
Raportul de audit al • concluziile trebuie aduse la cunoştinţă şefilor com-
calităţii procesului partimentelor ale căror procese au fost auditate,
pentru a fi luate măsurile corective sau de
îmbunătăţire necesare

A u d it u l c a lit ă ţ ii p r o c e s e lo r

D o c u m e n t e d e r e fe r i n ţă
E x a m in a r e
E c h i p a m e n t e ( m a şin i,in sta la ţii)

E ch ip a m en te d e in sp e c ţie

M a te rii p r im e, m a ter ia le

P r o d u se ( c o m p o n e n te )

D a t e r e fe r i to a r e la c a l ita te
E la b o r a r e
L i s t e d e v e r i fic a r e

R a p or t d e ex a m in a r e

R a p o r t d e a u d it

A n a liz e

D e z v o lta r e a p r o d u s u lu i
S t a b ilir e m ă s u r i
co r e c tiv e p e n tr u : E ch ip a m en te

P la n ifi c a r e a fa b r i c a ţi e i

D e sfă ş u r a r e a p r o c e s u lu i

A p r o v iz io n a r e

S u p ra ve g h ere M ă su r i co r e c tiv e

Fig. 4 Metodologia generală a auditului calităţii procesului.

 8
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

6 Auditul sistemului de management al calităţii


 determinarea conformităţii sistemului de management
al calităţii cu cerinţele specificate în documentele de
referinţă (standarde sau alte documente normative
aplicabile);
Auditul sistemului de  evaluarea eficacităţii sistemului de management al
management al calităţii privind realizarea obiectivelor stabilite în
calităţii domeniul calităţii;
 îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii
organizaţiei auditate;
 certificarea conformităţii sistemului de management al
calităţii întreprinderii auditate.

Pag.
Auditul sistemului de management al calităţii 1/1
(fişă de evaluare)
Organizație:
Auditor: Data:

Nr. Elementele sistemului Punctaj Punctaj Gradul de îndeplinire a


maxim obţinut
crt. de management al cerinţelor
calităţii 20 40 60 80 100
1. Leadership 40 35 88
2. Planificare 60 50 83
3. Suport 40 35 88
..............................................
.
18 Operare 70 60 86
19 Evaluarea performanței 50 65 70
20 Îmbunătăţire 50 50 100

100% Evoluţia gradului de îndeplinire a cerinţelor

1/12 2/12 1/13 2/13 1/14

Fig. 5 Auditul sistemului de management al calităţii (evaluarea gradului de


îndeplinire a cerinţelor).

 9
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii
Documente de referinţă: standardele referitoare la sistemul de management
al calităţii, manualul calităţii, proceduri, instrucţiuni de lucru, documentele de
inspecţie etc.

• Standardul SR EN ISO 19011 furnizează îndrumări referitoare la principiile


de auditare, managementul programelor de audit, efectuarea auditurilor siste-
melor de management, precum şi îndrumări privind competenţa şi evaluarea
auditorilor.

 integritate;
 prezentare corectă;
 conștiință profesională adecvată;
Principiile auditului
 confidentialitate;
 independenţa;
 abordare bazată pe dovezi;
 abordare bazata pe risc.

6.1 Coordonarea programului de audit

Sunt stabilite, în concordanță cu politica și obiectivele


sistemului de management, pentru a direcționa planificarea
și efectuarea auditurilor, prin luarea în considerare a
următoarelor elemente:
 prioritățile managementului;
 intențiile comerciale și de business;
 caracteristicile proceselor, produselor și proiectelor și
orice modificare a acestora;
 cerințele sistemului de management;riscurile pentru
auditat;
Stabilirea obiectivelor  nevoile și așteptările părților interesate, inclusiv clienții
programului de audit  etc.

Ex. de obiective ale programului de audit:

 să contribuie la îmbunătățirea sistemului de


management și a performanței acestuia;
 să îndeplinească cerințele externe;
 să verifice conformitatea cu cerințele contractuale;
 să obțină și să mențină încrederea în capabilitatea unui
furnizor;
 etc.

 10
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

 roluri și responsabilități ale persoanei care


coordonează programul de audit;
 competența persoanei care coordonează programul de
audit;
Stabilirea  amploarea programului de audit;
programului de audit  identificarea și evaluarea riscurilor programului de
audit;
 proceduri pentru programul de audit;
 resurse pentru programul de audit.

 definirea obiectivelor, domeniului și criteriilor pentru


fiecare audit;
 selectarea metodelor de audit;
 selectarea membrilor echipei de audit;
Implementarea  alocarea responsabilității pentru fiecare audit către
programului de audit conducătorul echipei de audit;
 coordonarea rezultatelor programului de audit;
 administrarea și menţinerea înregistrărilor programului
de audit.

Monitorizarea programului de audit

Analizarea si îmbunătătirea programului de audit

 11
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

6.2 Planificarea şi desfăşurarea activităţilor de audit

 stabilirea contactului inţial cu auditatul;


Iniţierea auditului
 determinarea fezabilitătii auditului.

 efectuarea analizei informațiilor documentate


 planificarea auditului (abordarea bazata pe risc a
Pregătirea planificarii, detalii ale planficarii auditului),
activităţilor de audit  alocarea activitătilor în cadrul echipei de audit,
 pregătirea informatiilor documentate pentru audit.

 atribuirea rolurilor și responsabilităților ghizilor și


observatorilor;
 desfăşurarea şedinţei de deschidere;
 analiza informatiilor documentate pe parcursul
Desfasurarea auditului;
activităților de audit  comunicarea pe parcursul auditului;
 accesul si disponibilitatea informatiilor de audit
 colectarea şi verificarea informațiilor;
 generarea constatărilor auditului;
 determinarea concluziilor auditului;
 desfăşurarea şedinţei de închidere.

Pregătirea și
 pregătirea raportului de audit;
distribuirea
 distribuirea raportului de audit.
raportului de audit

Încheierea auditului

Efectuarea auditurilor de urmărire

 12
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

Auditul sistemelor de
management al calităţii

Contactul iniţial cu auditatul

Iniţierea auditului
Determinarea fezabilităţii auditului

Efectuarea analizei informatiilor


documentate
Planificarea activitatilor de audit
Pregătirea
activitătilor de Alocarea activitătilor în echipa de audit
audit
Pregătirea informatiilor documentate
pentru audit

Alocarea rolurilor și responsabilităților


pentru ghid şi observatori

Ședinţa de deschidere

Analiza informatiilor documentate în


timpul efectuării auditului
Comunicare pe parcursul auditului
Desfasurarea
activităților de audit Colectarea şi verificarea informațiilor

Generarea constatărilor de audit

Determinarea concluziilor auditului

Ședinţa de închidere

Pregătirea și Pregătirea raportului de audit


distribuirea
raportului de audit
Distribuirea raportului de audit

Încheierea auditului

Efectuarea auditurilor de urmărire

Fig. 6 Metodologia generală a auditului sistemelor de management al


calităţii

 13
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

6.3 Conţinutul planului de audit

Plan de audit descriere a activitătilor si a acordurilor pentru un audit.

Nr. Elementele planului de audit


crt.
1. Obiectivele auditului
Domeniul auditului, inclusiv identificarea unităților funcţionale şi organizaţionale
2.
precum şi a proceselor care urmează să fie auditate
3. Criteriile de audit şi documente de referinţă
Locaţiile, datele, timpul și durata estimate a activităților de audit care vor fi
4.
efectuate, inclusiv întâlnirile cu managementul auditatului
Metodele de audit care vor fi utilizate, inclusiv măsura în care în cadrul auditului
5. este necesară eșantionarea pentru a obține dovezi de audit suficiente și proiectul
planului de eșantionare, dacă este cazul
Rolurile şi responsabilitătile membrilor echipei de audit şi ale ghizilor și
6.
observatorilor
7. Alocarea resurselor corespunzătoare pentru zonele critice ale auditului

8. Identificarea reprezentantului auditatului pentru audit

9. Limba utilizată în timpul auditului şi cea în care se redactează raportul de audit

10. Subiectele raportului de audit


Măsuri specifice care vor fi luate pentru a trata efectul incertitudinii asupra
11.
realizării obiectivelor de audit
12. Aranjamente de natură logistică și comunicare

13. Aspecte referitoare la confidențialitate și la securitatea informațiilor

14. Activități de urmărire de la audituri planificate

15. Acţiuni de urmărire de la audituri anterioare

16. Coordonarea cu alte activități de audit, în cazul auditurilor comune

 14
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Business şi Turism, anul III, sem. I, anul universitar 2018/2019
Managementul calităţii.Capitolul 5 – Auditul calităţii

6.4 Conţinutul raportului de audit

Nr
crt Elementele raportului de audit
1. Obiectivele auditului
2. Domeniul auditului (identificarea unităților funcţionale şi organizaţionale sau a
proceselor auditate)
3. Identificarea clientului auditului
4. Identitatea membrilor echipei de audit şi a participanților din partea auditatului
5. Datele și locațiile unde s-au efectuat activitățile de audit
6. Criteriile de audit
7. Constatările auditului și dovezile aferente
8. Concluziile auditului
9. Declarație privind gradul de indeplinire a criteriilor de audit

Programarea auditurilor interne ale sistemului de management al calităţii


Com- ian feb mar apr mai iun iulie aug sept oct nov dec
parti- -tie
ment
vânzări
admin.
tehnic
plani-
ficare
aprov.
Audituri planificate
Verificarea şi închiderea problemei Neconformităţi agreate
Neconformităţi susţinute a fi rezolvate Audituri efectuate şi înregistrate

• Rezultatele auditurilor interne sunt luate în considerare în cadrul „analizei


sistemului de management al calităţii” efectuate de conducerea organizaţiei şi
pot servi ca bază pentru declaraţia pe proprie răspundere a conformităţii.

 15
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Drd. Cristian Ilie,
Academia de Studii Economice din Bucureşti