Sunteți pe pagina 1din 4

-6–

TA = CPr + TD

Tabelul 4.9
Analiza coeficienților structurii surselor de finanțare a activelor

Denumirea coeficientului Anul precedent Anul curent


1 2 3
Rata autonomiei globale (Ra) CPr/TA 86,20 87,53
Rata de îndatorare TD/TA(100-in.1) 13,80 12,47
coeficientul corelației dintre sursele împrumutate
0,14
și proprii TD/CPr (2/1)
Rata solvabilității generale TA/TD (100/2) 8,01
Rata dependenței financiare TA/CPr (100/1) 114,24

Din analiza ratelor de structură ale surselor de finanțare se pot desprinde următoarele
concluzii privind ponderea surselor de finanțare ale entității:
- în cadrul surselor de finanțare ponderea majoritară în perioada curentă o dețin sursele
proprii, reprezentând în total 87,53%. În acest context, rata autonomiei globale apare ca
fiind una consolidată, încadrându-se în intervalul de siguranță financiară, apreciat de
specialiști la [33%,100%];
- rata pârghiei financiare (coef de corelație între TD și CPr) înregistrează o evoluție
manifestată printr-o reducere de la 13,80% la 12,47% în perioada curentă, încadrându-
se astfel confortabil în limita maximă de 50% a intervalului optim;
Entitatea pe parcursul acestei perioade nu are contractate credite bancare cu instituțiile
de credit. Entitatea este practic independentă.
Per ansamblu, ratele de structură ale surselor de finanțare reflectă un grad înalt de
stabilitate și independență financiară și o politică conservativă de finanțare.

Tabelul 4.10

Calculul ratei de corelatei dintre activele nete şi capitalul social


Nr.
Indicatori Anul precedent Anul curent
crt.
1 2 3 4
1. Capital social, lei 24344836
2. Total active, lei
3. Datorii pe termen lung, lei
4. Datorii curente, lei
5. Active nete, lei (rd.2 – rd.3 – rd.4) 93888830
4. Rata corelației dintre activele nete şi
capitalul social, coef. (rd.5 : rd.1) ????

Cerințele legislative sunt respectate.


Tabelul 4.11
Analiza structurii datoriilor
Nr. Denumirea ratei Anul precedent Anul de gestiune
1 2 3 4
1. Rata datoriilor pe termen
41,17
lung DTL/TD
2. Rata creditelor bancare 13,76
3 Rata datoriilor față de buget
4 Rata datoriilor față de
salariați
5 Rata îndatorării la termen
DTL/(DTL+CPr) 5,54

Datoriile pe termen lung ocupă al doilea loc în totalul datoriilor, ceea ce denotă un risc mai mare
de dezinvestire. Se observă predominarea surselor proprii în capitalul permanent, ceea ce se
apreciază pozitiv.

Tabelul 4.11
Analiza coeficienților deservirii datoriilor
Nr. Denumirea ratei Anul precedent Anul de gestiune
1 2 3 4
2. Rata de acoperire a dobânzii
cu profitul
3. Rata de acoperire a dobânzii
cu fluxul de numerar

Rata (capacitatea) Profit până la impozitare Profit până Dobânda de


de acoperire a şi plata dobânzii la impozitare + plătit
= =
dobânzii cu profitul Dobânda de plătit Dobânda de plătit

Rata (capacitatea) de Fluxul net din activitatea Dobânda de


+
acoperire a dobânzii cu = operaţională plătit
fluxul de numerar Dobânda de plătit
-7-
Creanțele – sursele proprii sustrase din circulație şi folosirea lor de către alți agenții
economici.
Datorii curente – surselor altor agenții economici atrase în circuitul întreprinderii date.

Tabelul 4.12
Evoluția generală a dinamicii creanțelor şi datoriilor curente
Indicatori Anul Anul curent Abaterea Rata de creștere,
precedent absolută %
1 2 3 4 5
VV
Cr
DC

RVV>RCr -
RVV>RDC

I. Analiza structurii creanțelor şi datoriilor curente în dinamică.


În acest scop se calculează cota creanțelor (datoriilor curente) în valuta bilanțului.
Tabelul 4.13
Analiza ponderii creanțelor şi datoriilor curente în activele şi pasivele întreprinderii

Indicatori Anul precedent Anul de gestiune


1. Total activ = Total Pasiv rd.310 107263,2
2. AC rd.300 35854,5
3. Total datorii (DC+DTL) rd.580+rd.440 13374,4
4. Creanțe curente rd. 190-240 12473,2
5. Datorii curente rd.580 7867,2
6. Cota Cr în TA rd.4/rd.1 11,63
7. Cota Cr în AC rd.4/rd.2 34,79
8. Cota DC în TP rd.5/rd.1 7,33
9. Cota DC în TD rd.5/rd.3 58,82
10. Corelaţia dintre Cr şi DC rd.4/rd.5 158,55
-8-

Lc = AC/DC
Li = (N + Inv +Cr)/DC sau Li = (AC – St - AAC)/DC
La = N / DC
Tabelul 4.14
Analiza lichidității

Metoda de Anul Anul Abatere


Coeficienţii
calcul precedent curent a (+;-)
L curentă (2,0 – 2,5) AC/DC 3,12 4,56 + 1.44
L intermediară (0,7 - 0,8) (AC-St- 1,17 1,62 + 0.45
AAC)/DC
L absolută (0,2 - 0,25) N/DC 0,09 0,04 - 0,05

Coeficienţii lichidității curente şi intermediare depăşesc limitele admisibile, înregistrând o


creştere în dinamică, ceea ce denotă o îngheţare a St, şi a Cr. Însă lichiditatea absolută nu atinge
nivelul admisibil, graniţa teoretică, şi chiar se reduce în dinamică, evidențiind astfel o insuficiență
de N pentru achitarea DC.