Sunteți pe pagina 1din 39

PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ,CLASA a IX-a

SEMESTRUL I
Unitatea I Patria/ Limba Română

Nr. Competențe specifice Subcompetențe Tema lecției Nr de Activități de Notă


ore. învățare/evaluare
Data
1 Introducere.Prezentarea manualului și 1 Construirea unor modele de
conținuturilor. activități de comunicare în
9.Operaţionalizarea 9.2 Aplicarea baza normelor de etichetă
terminologiei lingvistice instrumentariului de verbală.
2 şi literare,în limita interpretare a textului În limba ta de Grigore Vieru 1 Lectura -model poeziei.
standartelor de conţinut. Analiza lexicală a textului
3 În limba ta de Grigore Vieru 1 Construirea unor modele de
8.Lectura,audierea şi Sursele și mijloacele de creare a poeziei. activități de comunicare în
interpretarea textelor 8.1 Comentarea textului baza normelor de etichetă
liric,epic,dramatic. verbală.
literare şi nonliterare,în
Jocul didactic
limita standartelor de
4 În limba ta de Grigore Vieru 1 Lectura interogativă și
conţinut.
Structura operei literare analitică a textului
(Teme,idei,mesaje) Comentarea textului liric.
5 În limba ta de Grigore Vieru 1 Aplicarea algoritmului de
12Respectarea etichetei Opinia poetului despre rolul și elaborare a comentariului.
verbale în orice situația importanța cunoașterii limbii materne. Reflecție în baza testului
12.1Identificarea normelor literar.
de comunicare orală și
6 de etichetă verbală în orice Evaluare inițială. 1 Test
scrisă.
situații de comunicare Test complex.
orală sau scrisă.
7 Analiza rezultatelor evaluării. 1
8 13.Exprimarea adecvată Constituirea limbajului uman. 1 Maratonul de scriere:
a propriei identități,prin Mit și realitate. într-o țară
9 conștientizarea Funcțiile principale ale limbii. 1 anglofonă/francofonă
10 apartenenței la 13.1 Relatarea despre Limba română-limbă romanică. 1 Aplicarea algoritmului de
11 comunitatea lingvistică a sine,ca vorbitor de Evoluția limbii române. 1 elaborare a comentariului.
vorbitorilor de limbă limbi(materne și străine) Reflecție în baza testului
română. literar.
12 3.Rezumatul textelor 3.1 Rezumarea esenței Rezumatul textului literar.Noțiuni 1 Redactarea rezumatului.
kiterare și unui text citit literare Analiza textelor rezumate.
13 nonliterare independent/a unui Rezumatul textului literar. 1 Expunerea rezumativă. Ev.
eveniment,a unei Panelul de discuție. frontală
întîmplări,a unei emisiuni
TV,aunui spectacol,film
14 2.Aranjarea/ordonarea în 2.1 Plasarea grafică în Atelier de scriere:Comentarea 1 Scrierea liberă.
pagină sau în formular pagină a textului propriu aforismului lui G.Vieru:Este nedrept să
standartizat a textului produs:caracterizare de înveți copilul cum să moară pentru Eseul argumentativ.
patrie,înainte de a-l învăța cum să
propriu produs. personaje cu utilizarea
trăiască pentru ea. Revizuirea circulară.
citatelor
Manuscrisul pierdut
15 14 Identificarea 14.1 Autoevaluarea Evaluare sumativă nr.1 1
propriilor atuuri,nevoi şi propriilor competenţe de Test complex.
puncte vulnerabile în comunicare scrisă.
diferite situaţii de
comunicare orală şi
scrisă.

16 Analiza rezultatelor evaluarii. 1

Unitatea a II-a
Patria/ limba română 13 ore
15 8.Lectura,audierea şi 8.2 Comentarea textului Memorii.Tentațiile tânărului 1 Construirea unor modele de
interpretarea textelor liric,epic,dramatic miop de M.eliade activități de comunicare în
literare şi nonliterare,în Limbajul și expresivitatea baza normelor de etichetă
textului. verbală
limita standartelor de
16 10.1 Argumentarea 1 Lectura interogativă și
conţinut. spontană,fluentă a Teme și motive majore în balada analitică a textului.
punctului de vedere Miorița
10.Valorificarea
17 mijloacelor expresive ale Miorița. 1 Aplicarea algoritmului de
10.3 Utilizarea adecvată a Alegoria :moarte-nuntă sub elaborare a comentariului.
limbii române literare,în
mijloacelor expresive ale aspectul mitologic,etnografic și Reflecție în baza textului
diferite situații de
limbii panteist. literar.
comunicare orală și
(sinonime,antonime,figuri
scrisă.
de stil) în comentariul
literar.
12Respectarea etichetei
verbale în orice situația 12.1Identificarea normelor
de comunicare orală și de etichetă verbală în orice
scrisă. situații de comunicare
orală sau scrisă.
4

2.Aranjarea/ordonarea 2.1 Situarea în pagină a


în pagină sau în textului propriu produs
formular standartizat a
textului propriu/produs.
18 4.Organizarea/desfăşurar 4.2 Utilizarea dicţionarului Specificul comunicării orale și 1 Analiza mostrelor relevante
ea/utilizarea diverselor ortografic,de cuvinte scrise în diverse domenii de în baza textelor studiate.
strategii de învăţare compuse,de greşeli,de activitate.
19 autonomă a limbii,prin dificultăţi,în scopul scrierii Stilurile funcționale ale limbii 1 Identificarea cuvintelor
literare.Principiile de delimitare necunoscute,utilizînd diverse
observare direct şi
a textelor de diferite stiluri. dicționare.
exersare. corecte a cuvintelor.
Construirea textelor cu
4.1 Utilizarea dicţionarului unitățile date.
explicative,enciclopedic,de
6.Explicarea funcţionării expresii şi locuţiuni,de
sistemului proverb,maxime şi citate
fonetic,lexical,grammatic în scopul formării de
al al limbii române. învăţare a limbii.
7.Respectarea normei 4.3 Explicarea elementelor
ortografice,ortoepice,sem de limbă în textul
antice,gramaticale,punctu artistic,publicistic şi
aţionale,stilistice a limbii ştiinţific.
române literare.
7.1 Respectarea regulilor
ortografice,ortoepice,punct
uaţionale,gramaticale,a
normei semantic şi
stilistice în textul produs
oral şi scris.
20 Stilul biletristic-stilul 1 Integrarea cuvintelor
cunoașterii și comunicării explicate în contexte
srtistice. Test de vocabular
21 Etapele de analiză a limbajului 1 Stimularea situațiilor de 5
artistic comunicare
22 Stilul științific-stilul cunoașterii 1 (monologată,dialogată) ,
și comunicării științifice. în contradictoriu

Dialogul dirijat.
23 Caracteristicile stilului științific 1 Analiza mostrelor relevante
în baza textelor studiate.
24 9.Operaţionalizarea 9.2 Aplicarea Portretul. 1 Lectura articolelor
terminologiei lingvistice instrumentariului de lexicografice.
şi literare,în limita interpretare a textului Prezentări publice.
25 standartelor de conţinut. Atelier de lectură:Cîntcul 1 Formularea unui cod de
călătorului în toamnă de norme.
10 Valorificarea 10.3 Realizarea spontană L.Blaga. Reflecție în baza textelor 6
mijloacelor expressive ,fluent,exactă a unei citite.
descrieri orale: descrieri de
ale limbii române
natură,de portret. De
literare,în diferite situaţii interior, de exterior.
de comunicare orală şi
scrisă.

26 14 Identificarea 14.1 Autoevaluarea Evaluare.Compune 1 Constituirea unor modele de


propriilor atuuri,nevoi şi propriilor competenţe de re de caracterizare a personajului activități de comunicare în
puncte vulnerabile în comunicare scrisă. literar-ciobănașul din balada baza normelor de etichetă
Miorița. verbală.Producerea textelor
diferite situaţii de
de dimensiuni medii (1.5-2
comunicare orală şi pagini) cu utilizarea
scrisă. 12.1Identificarea normelor mijloacelor expresive ale
de etichetă verbală în orice limbii.
27 12Respectarea etichetei Analiza evaluărilor 1 Revizuirea circulară.
situații de comunicare
verbale în orice situația orală sau scrisă. Manuscrisul pierdut.
de comunicare orală și
scrisă.

U
28 nit 8.Lectura,audierea şi 8.2 Comentarea Toiagul păstoriei de Ion Druță 1 Lectura interogativă și
at interpretarea textelor literare textului Limbajul și expresivitatea analitică a
ea şi nonliterare,în limita liric,epic,dramatic textului. textului.Dispunerea grafică în
de pagină a elementelor
standartelor de conţinut.
în constituiente ale textelor de 7

țar 10.Valorificarea mijloacelor 10.1 Argumentarea diferite tipuri.
e expresive ale limbii române spontană,fluentă a
aI literare,în diferite situații de punctului de vedere
II- comunicare orală și scrisă.
a 10.3 Utilizarea
U adecvată a mijloacelor
ni expresive ale limbii
ve (sinonime,antonime,fi
rs 12.Respectarea etichetei guri de stil) în
ul/ verbale în orice situația de comentariul literar.
na comunicare orală și scrisă.
tu
ra 2.Aranjarea/ordonarea în 12.1Identificarea
13 pagină sau în formular normelor de etichetă
or standartizat a textului verbală în orice
e propriu/produs. situații de comunicare
29 orală sau scrisă. Toiagul păstoriei de Ion Druță 1
Structurarea ideilor principale
și secundare pentru elaborarea
2.1 Situarea în pagină rezumatului.
30 a textului propriu Toiagul păstoriei de Ion Druță 1 Producerea textelor de
produs Caracterizarea personajului dimensiuni medii (1.5-2
principal. pagini) cu utilizarea
mijloacelor expresive ale
limbii
31 1
Cuvinte,elemente,
motive comune în Miorița și
Toiagul păstoriri.

32 Balada Miorița –elemente de 1


folclor.
8
33 4.Organizarea/desfăşurarea/ut 4.2 Utilizarea Stilul publicistic-interferența 1 Analiza mostrelor relevante
ilizarea diverselor strategii de dicţionarului tuturor stilurilor. în baza textelor studiate
34 învăţare autonomă a ortografic,de cuvinte Stilul administrativ-oficial. 1 Identificarea sensurilor
35 limbii,prin observare direct şi Analiza textelor de diferite 1 necunoscute utilizînd
compuse,de greşeli,de
exersare stiluri.Carențe de stil. diversedicționare.
dificultăţi,în scopul
36 Conversația cotidiană. 1 Analiza mostrelor relevante
9.Operaţionalizarea scrierii corecte a în baza textelor studiate
37 terminologiei lingvistice şi cuvintelor. Spotul publicitar . 1
literare,în limita standartelor
de conţinut 9.2 Aplicarea
instrumentariului de
interpretare a
textului.
38 10.Valorificarea mijloacelor 10.1 Argumentarea 1
expresive ale limbii române spontană,fluentă a Atelier de scriere:Redactarea
literare,în diferite situații de punctului de vedere. aceleeași informații în diferite Redactarea textelor cu erori
comunicare orală și scrisă. 1.1 Structurarea stiluri stilistice și semantice.
1.Utilizarea diverselor ideilor pentru Teste de vocabular.
strategii de informare, prezentarea orală și Manuscrisul pierdut
documentare,în vederea scrisă a unei emisiuni
abordării eficiente a TV,film,spectacol,a
comunicării orale și scrise. unei cărți citite
independent,a unui
subiect socio-
cultural,a unui text de
revistă,de ziar
9
39 13.Producerea textelor care 13.1 Reflectarea Evaluare:Poster în care să 1 Realizarea posterelor.
reflect propriile experiențe propriei experiențe prezinte corespondența dintre
senzoriale,idei,judecăți,opinii, într-o pagină de natură și cea din fragmentul Prezentarea posterelor
propus.
argumente. jurnal,într-un text
40 Analiza probelor de evaluare 1
reflexive despre o
14 Identificarea propriilor experiență proprie
atuuri,nevoi şi puncte (cine are dreptate/de
vulnerabile în diferite situaţii ce am procedat așa)
de comunicare orală şi scrisă.
14.1 Autoevaluarea
propriilor competenţe
de comunicare scrisă.

In
ita
te
a 10
a
IV
-a
A
do
le
sc
en
ța
13
.o
re
41 8.Lectura,audierea şi 8.2 Comentarea textului Memorii.Tentațiile 1 Constituirea unor modele de
interpretarea textelor literare liric,epic,dramatic tînărului miop de activități de comunicare în
şi nonliterare,în limita 10.1 Argumentarea M.eliade baza normelor de etichetă
spontană,fluentă a punctului de Limbajul și verbală
standartelor de conţinut.
vedere expresivitatea textului.
10.Valorificarea mijloacelor
expresive ale limbii române 10.3 Utilizarea adecvată a
literare,în diferite situații de mijloacelor expresive ale limbii
comunicare orală și scrisă. (sinonime,antonime,figuri de
stil) în comentariul literar.

12.1Identificarea normelor de
etichetă verbală în orice situații
12Respectarea etichetei de comunicare orală sau scrisă.
42 28 verbale în orice situația de Memorii.Tentațiile 1
.1 comunicare orală și scrisă. tînărului miop de Lucrări de creație.
0 M.eliade
2.1 Situarea în pagină a textului Genul și specia prerei
propriu produs literare.
11
43 31 2.Aranjarea/ordonarea în Memorii.Tentațiile 1
.1 pagină sau în formular tînărului miop de Interogare frontală.
0 standartizat a textului M.Eliade Conversație
propriu/produs. Caracterizarea catihetică,euristică.
personajului literar. Lucrări de creație.

44 01 Memorii.Tentațiile 1 Scrierea ghidată


.1 tînărului miop de Elaborarea textelor în
1 M.eliade parametrii indicați.
Comentarea unui Eseu ergumentativ.
fragment de text epic
45 02 Memorii.Tentațiile 1
.1 tînărului miop de
1 M.eliade
Rezumatul operei
literare
46 07 3.Rezumatul textelor kiterare 3.1 Rezumarea esenței unui text Descrierea unei 1 Elaborarea rezumatului.r în
.1 și nonliterare citit independent/a unui activități. parametrii indicați
1 eveniment,a unei întîmplări,a
unei emisiuni TV,aunui
spectacol,film

47 09 10.Valorificarea mijloacelor 10.1 Argumentarea Eseu-portret al unui 1 Scrierea liberă. 12


.1 expresive ale limbii române spontană,fluentă a punctului de coleg de clasă/școală
1 literare,în diferite situații de vedere Dispunerea grafică în pagină
comunicare orală și scrisă. a elementelor constituiente
10.3 Utilizarea adecvată a ale textelor de diferite tipuri.
mijloacelor expresive ale limbii
(sinonime,antonime,figuri de Producerea textelor de
stil) în comentariul literar dimensiuni medii (1.5-2
48 10 5.Elaborarea și realizarea 5.3 Realizarea Descrierea regimului 1 pagini) cu utilizarea
.1 spontană,fluentă,exactă a spontană,fluentă,exactă a unei zilei unui adolescent mijloacelor expresive ale
1 diverselor acte de descrieri orale de activități. limbii.
comunicare orală și scrisă.

13.Producerea textelor care 13.1 Reflectarea propriei


reflectă propriile experiențe experiențe într-o pagină de
senzoriale,idei,judecăți,opinii jurnal,ăntr-un text reflexiv
,argumente. despre o experiență proprie
12Respectarea etichetei (cine are dreptate/de ce am
verbale în orice situația de procedat așa)
comunicare orală și scrisă.

9.Operaţionalizarea
terminologiei lingvistice şi
literare,în limita standartelor
de conţinut.
13
12.1Identificarea normelor de
49 11 etichetă verbală în orice situații . Adolescența 1
.1 de comunicare orală sau scrisă. reflectată în operele
1 literare:Fiind băiat
9.2 Aplicarea instrumentariului păduri cutreieram de
de interpretare a textului M.Eminescu și
Tentațiile tînărului
miop de M.Eliade

50 14 1
.1 Atelier de
1 scriere:Adolescentul de
azi și dintotdeauna
este un tip…
51 15 2.Aranjarea/ordonarea în 2.1 Situarea în pagină a textului Evaluare:Eseu 1 Scrierea liberă.
.1 pagină sau în formular propriu produs structurat:Viața e Dispunerea grafică în pagină
1 standartizat a textului frumoasă și senină,dar a elementelor constituiente
pe alocuri dură. ale textelor de diferite tipuri.
propriu/produs
Producerea textelor de
dimensiuni medii

(1.5-2 pagini) cu utilizarea


mijloacelor expresive ale 14
limbii.
52 16 14 Identificarea propriilor 14.1 Autoevaluarea propriilor Analiza probelor de 1
.1 atuuri,nevoi şi puncte competenţe de comunicare evaluare
1 vulnerabile în diferite situaţii scrisă.
de comunicare orală şi scrisă.

U
53 17 nit 8.Lectura,audierea şi interpretarea 8.2 Comentarea Memorii.Tentațiile 1 Constituirea unor modele de
.1 at textelor literare şi nonliterare,în limita textului tînărului miop de activități de comunicare în
1 ea standartelor de conţinut. liric,epic,dramatic M.eliade baza normelor de etichetă
a Limbajul și verbală
V- 10.Valorificarea mijloacelor expresive 10.1 Argumentarea expresivitatea textului.
a ale limbii române literare,în diferite spontană,fluentă a
A situații de comunicare orală și scrisă. punctului de vedere
do
le 10.3 Utilizarea
sc adecvată a
en
ța mijloacelor expresive
13 ale limbii
or (sinonime,antonime,fi
e guri de stil) în
54 18 comentariul literar. Moartea căprioarei de 1 Lectură interogativă și
.1 Nicolae Labiș analitică a textului
1 12.1Identificarea Particularitățile genului Comentarea textului liric.
normelor de etichetă și speciei literare
12Respectarea etichetei verbale în
55 21 verbală în orice Moartea căprioarei de 1 Aplicarea algoritmului de
orice situația de comunicare orală și
.1 situații de comunicare Nicolae Labiș comentare a textului liric.
scrisă.
1 orală sau scrisă. Tematica,registrul Reflecții în baza textului
emoțional,forma literar.
2.1 Situarea în pagină artistică a textului Evaluarea lecturii orale și a 15
a textului propriu comentat. gradului de înțelegere a
2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau
56 22 produs Moartea căprioarei de 1 poeziei.
în formular standartizat a textului
.1 propriu/produs. Nicolae Labiș
1 Lectura expresivă și
recitarea poeziei.
57 23 Structura morfologică 1 Aplicarea algoritmului de
.1 a cuvîntului. analiză și comentare a
1 operelor literare
58 24 4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea 4.2 Utilizarea Cîmpul derivativ 1 Exemplificarea noțiunilor
.1 diverselor strategii de învăţare dicţionarului studiate.
1 autonomă a limbii,prin observare direct ortografic,de cuvinte Analiza faptelor de limbă
59 25 Conversiunea 1 Utilizarea adecvată a
şi exersare. compuse,de greşeli,de
.1 terminologiei lingvistice.
dificultăţi,în scopul Prezentarea grafică a relației
1
60 28 scrierii corecte a Polisemia verbelor. 1 dintre noțiunile studiate.
.1 6.Explicarea funcţionării sistemului cuvintelor. Identificarea sensurilor
1 fonetic,lexical,grammatical al limbii cuvintelor
61 29 4.1 Utilizarea Valorile stilistice ale 1 necunoscute,utilizînd diferite
române. dicţionarului
.1 verbului și adverbului dicționare.
1 7.Respectarea normei explicative,enciclope
62 30 ortografice,ortoepice,semantice,gramati dic,de expresii şi Valorile stilistice ale 1
.1 cale,punctuaţionale,stilistice a limbii locuţiuni,de formelor gramaticale
1 române literare. proverb,maxime şi
citate în scopul
16
63 01 formării de învăţare a 1
.1 9.Operaţionalizarea terminologiei limbii. Atelier de lectură:În
2 lingvistice şi literare,în limita lumea liricii lui
4.3 Explicarea Labiș.Poeziile:
standartelor de conţinut. elementelor de limbă Meșterul,Miorița,Dans
8.Lectura,audierea şi interpretarea în textul ,Scrisoarea
artistic,publicistic şi mamei,Albatrosul ucis.
textelor literare şi nonliterare,în limita
standartelor de conţinut ştiinţific.

7.1 Respectarea
regulilor
ortografice,ortoepice,
punctuaţionale
17
64 02 14 Identificarea propriilor atuuri,nevoi 14.1 Autoevaluarea Evaluare:Elaboraea 1
.1 şi puncte vulnerabile în diferite situaţii propriilor competenţe unei compoziții
2 de comunicare orală şi scrisă. de comunicare scrisă. (descrierea unui colț
de natură ) cu unități
de vocabular date.
65 05 Analiza probei de 1
.1 evaluare
2
U
66 06 nit 8.Lectura,audierea şi interpretarea 8.2 Comentarea Hronicul și cîntecul 1 Argument în 4 pași
.1 at textelor literare şi nonliterare,în limita textului vîrstelor de Lucian
2 ea standartelor de conţinut. liric,epic,dramatic Blaga
a Lectura interogativă și
VI 10.Valorificarea mijloacelor expresive 10.1Argumenta-rea analitică a textului
-a ale limbii române literare,în diferite spontană,fluentă a
67 07 Fa situații de comunicare orală și scrisă. punctului de vedere Hronicul și cîntecul 1 Constituirea unor modele de
.1 mi vîrstelor de Lucian activități de comunicare în
2 lia 10.3 Utilizarea Blaga baza normelor de etichetă
/ș adecvată a Teme și motive verbală
co mijloacelor expresive literare.expresivitatea Caracterizarea personajelor.
al ale limbii limbajului utilizat.
a (sinonime,antonime,f
13 iguri de stil) în
or comentariul literar.
e
68 08 12.1Identificarea Hronicul și cîntecul 1 Lectura interogativă și
.1 12Respectarea etichetei verbale în normelor de etichetă vîrstelor de Lucian analitică a textului.
2 orice situația de comunicare orală și verbală în orice Blaga
scrisă. situații de Caracterizarea 18
comunicare orală sau personajelor.
69 09 scrisă. Hronicul și cîntecul 1 Producerea rezumatului.
.1 vîrstelor de Lucian Ezpunerea rezumativă
2 2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau Blaga Panelul de discuție
în formular standartizat a textului Alcătuirea planului Analiza textelor rezumate
propriu/produs. simplu și dezvoltat de
2.1 Situarea în pagină idei ,urmînd un
a textului propriu algoritm.
70 12 produs Hronicul și cîntecul 1
.1 vîrstelor de Lucian
2 Blaga
Rezumatul textului
artistic.

71 13 Apă cristalină de Liviu 1 Panelul de dicuție.


.1 Damian
2 Receptarea textului
liric. Limbajul
metaforic al poeziei
72 14 Apă cristalină de Liviu 1 Constituirea unor modele de
.1 Damian activități de comunicare în
2 Trăirile sufletești ale baza normelor de etichetă
Eu-lui liric. verbală

Jocuri didactice

19
73 15 8.Lectura,audierea şi interpretarea 8.2 Comentarea Apă cristalină de Liviu 1 Lectura interogativă și
.1 textelor literare şi nonliterare,în limita textului Damian analitică a textului.
2 standartelor de conţinut. liric,epic,dramatic Teme,și motive Comentarea textului liric.
literare.Expresivitatea
10.Valorificarea mijloacelor expresive 10.1Argumenta-rea limbajului.
74 16 ale limbii române literare,în diferite spontană,fluentă a Apă cristalină de Liviu 1
.1 situații de comunicare orală și scrisă. punctului de vedere Damian
2 Ipostazele feminității în
10.3 Utilizarea text.
75 19 adecvată a Apă cristalină de Liviu 1 Aplicarea algoritmului de
.1 mijloacelor expresive Damian analiză și comentare a
2 ale limbii Elemente de prozodie. operelor literare
76 20 (sinonime,antonime,f . Atelier de 1
.1 12Respectarea etichetei verbale în iguri de stil) în scriere:Mama e o ființă
2 orice situația de comunicare orală și comentariul literar. primară
77 21 scrisă. Evaluare sumativă: 1 Scrierea liberă.
.1 12.1Identificarea Dispunerea grafică în pagină
2 normelor de etichetă a elementelor constitu ente
78 22 verbală în orice Analiza evaluării 1 ale textelor de diferite tipuri.
.1 2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau situații de sumative Scrierea ghidată.
2 în formular standartizat a textului comunicare orală sau Eseu argumentativ.
propriu/produs. scrisă. Elaborarea textelor în 20
parametrii indicați.
2.1 Situarea în pagină
a textului propriu
produs
79 23 14 Identificarea propriilor atuuri,nevoi 14.1 Autoevaluarea Recapitulare 1
.1 şi puncte vulnerabile în diferite situaţii propriilor competenţe semestrială
2 de comunicare orală şi scrisă. de comunicare scrisă.
1
U SEMESTRU al II-lea
nit
1 09 at 4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea 4.2 Utilizarea Vocabularul limbii 1 Analiza faptelor de
.0 ea diverselor strategii de învăţare dicţionarului române limbă.
1 a autonomă a limbii,prin observare direct ortografic,de cuvinte Utilizarea adecvată a
VI terminologiei lingvistice.
şi exersare. compuse,de
I- Prezentarea grafică a
a greşeli,de relației dintre noțiunile
V dificultăţi,în scopul studiate.
oc 6.Explicarea funcţionării sistemului scrierii corecte a Comentarea mărcilor
a fonetic,lexical,grammatical al limbii cuvintelor. stilistice ale cuvintelor și
b formelor
române. 4.1 Utilizarea
ul gramaticale.Comentarea
ar 7.Respectarea normei dicţionarului ortogramelor și a
ul explicative,enciclope punctogramelor.
ortografice,ortoepice,semantice,gramati
li dic,de expresii şi Redactarea textelor cu
m cale,punctuaţionale,stilistice a limbii eroro stilistice și
române literare. locuţiuni,de
bi semnatice.
i proverb,maxime şi
ro citate în scopul .
m formării de învăţare a
â 9.Operaţionalizarea terminologiei limbii.
ne lingvistice şi literare,în limita
13 standartelor de conţinut. 4.3 Explicarea
or elementelor de limbă
e
în textul
2 10 Structura vocabularului. 1
.0 8.Lectura,audierea şi interpretarea artistic,publicistic şi
1 textelor literare şi nonliterare,în limita ştiinţific.
standartelor de conţinut. 7.1 Respectarea
. regulilor
ortografice,ortoepice, 21
punctuaţionale,grama
ticale,a normei
semantic şi stilistice
în textul produs oral
şi scris.

8.1 Lectura expresiă a


fragmentului de text
epic.
22
3 11 Vocabularul 1
.0 fundamental și masa
1 vocabularului
4 12 Modificări ale 1
.0 vocabularului
1
5 13
.0
1
6 16 Relații de formă și 1
.0 relații de sens între
1 cuvinte
7 17 Sensul lexical 1
.0
1
8 18 Sensul gramatical al 1
.0 cuvîntului
1
9 19 Monosemia și 1
.0 polisemia
1
10 20 Sensul fundamental al 1
.0 cuvîntului
1
11 23 Atelier de 1
.0 scriere.Dictare cu
1 însărcinări
12 24 14 Identificarea propriilor atuuri,nevoi 14.1 Autoevaluarea Evaluare.Vocabularul 1 23
.0 şi puncte vulnerabile în diferite situaţii propriilor competenţe
1 de comunicare orală şi scrisă. de comunicare scrisă.
13 25 Analiza probelor de 1
.0 evaluare
1
U
14 26 nit 8.Lectura,audierea şi interpretarea 8.2 Comentarea Lacul de M. Eminescu 1 Comentariu textului liric
.0 at textelor literare şi nonliterare,în limita textului Limbajul și la prima vedere.Panel de
1 ea standartelor de conţinut. liric,epic,dramatic expresivitatea textului. discuție
a
VI 10.Valorificarea mijloacelor expresive 10.1 Argumentarea
II- ale limbii române literare,în diferite spontană,fluentă a
a situații de comunicare orală și scrisă. punctului de vedere
Dr
ag 10.3 Utilizarea
os adecvată a mijloacelor
te expresive ale limbii
a (sinonime,antonime,fig
13 uri de stil) în
or comentariul literar.
e
15 27 12.1Identificarea Lacul de M. Eminescu 1 Constituirea unor modele
.0 normelor de etichetă Figuri de stil de activități de
1 verbală în orice situații lexicosemantice și comunicare în baza
12Respectarea etichetei verbale în de comunicare orală gramaticale normelor de etichetă
orice situația de comunicare orală și sau scrisă. verbală
scrisă.
2.1 Situarea în pagină a Jocuri didactice
16 30 textului propriu produs Lacul de M. Eminescu 1 Lectura interogativă și
.0 Starea Eu-lui liric în analitică a textului.
1 raport cu starea
2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau naturii.
17 31 în formular standartizat a textului 1
.0 propriu/produs. Confruntarea stării
1 poetice din Lacul de
M. Eminescu cu
Balada unei stele mici
de G.Topîrceanu 24
18 01 4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea 4.2 Utilizarea Tipuri de dicționare 1 Lectura articolelor
.0 diverselor strategii de învăţare dicţionarului Serii de dicționare ale lexicografice.
2 autonomă a limbii,prin observare direct ortografic,de cuvinte limbii române Identificarea informației
şi exersare necesare în dicționare.
compuse,de greşeli,de
Aplicarea regulilor
dificultăţi,în scopul studiate la producerea
scrierii corecte a textului scris.
7.Respectarea normei cuvintelor. Prezentarea de carte
ortografice,ortoepice,semantice,gramati Test de vocabular.
4.1 Utilizarea Autoevaluarea
cale,punctuaţionale,stilistice a limbii
dicţionarului competenței de
române literare.
explicative,enciclopedi documentare din diverse
c,de expresii şi dicționare.
19 02 locuţiuni,de Dicționarul de 1 Analiza faptelor de 25
.0 sinonime limbă.
proverb,maxime şi
2 Utilizarea adecvată a
20 03 citate în scopul formării Dicționarul de 1 terminologiei lingvistice.
.0 de învăţare a limbii. antonime Prezentarea grafică a
2 relației dintre noțiunile
4.3 Explicarea studiate.
21 06 Dicționarul explicativ 1
.0 elementelor de limbă în Comentarea mărcilor
2 textul stilistice ale cuvintelor și
22 07 artistic,publicistic şi Cartea ca mijloc de 1 formelor
.0 ştiinţific. comunicare gramaticale.Comentarea
2 ortogramelor și a
7.1 Respectarea punctogramelor.
regulilor Redactarea textelor cu
ortografice,ortoepice,p eroro stilistice și
unctuaţionale,gramatica semnatice.
23 10 le,a normei semantic şi Curriculum vitae 1 Redactarea discursului
.0 stilistice în textul conform algoritmului dat.
2 produs oral şi scris. Prezentarea de carte
lecturată recent.
24 09 2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau 2.1 Situarea în pagină a 1
.0 în formular standartizat a textului textului propriu produs Atelier de scriere :
2 propriu/produs Articolul lexicografic

12.Respectarea etichetei verbale în 12.1Identificarea


orice situația de comunicare orală și normelor de etichetă
scrisă. verbală în orice situații
de comunicare orală sau 26
scrisă.

25 10 14 Identificarea propriilor atuuri,nevoi 14.1 Autoevaluarea Evaluare 1


.0 şi puncte vulnerabile în diferite situaţii propriilor competenţe sumativă:Analiza
2 de comunicare orală şi scrisă. de comunicare scrisă. textului liric Răsărire
de Andrian Păunescu
26 13 Analiza evaluărilor 1
.0
2
. U
27 14 nit 8.Lectura,audierea şi interpretarea 8.2 Comentarea Pînă tîrziu așteptînd o 1 Comentariu textului liric
.0 at textelor literare şi nonliterare,în limita textului fată de Nichita la prima vedere.Panel de
2 ea standartelor de conţinut. liric,epic,dramatic Stănescu discuție
a Limbajul și
IX 10.Valorificarea mijloacelor expresive 10.1 Argumentarea expresivitatea textului.
-a ale limbii române literare,în diferite spontană,fluentă a
Dr situații de comunicare orală și scrisă. punctului de vedere
ag
os 10.3 Utilizarea adecvată
te a mijloacelor expresive
a ale limbii
13 (sinonime,antonime,fig
or uri de stil) în
e 12Respectarea etichetei verbale în comentariul literar.
28 15 orice situația de comunicare orală și Pînă tîrziu așteptînd o 1 Constituirea unor modele
.0 scrisă. 12.1Identificarea fată de Nichita de activități de
2 normelor de etichetă Stănescu comunicare în baza
verbală în orice situații Stările Eu-lui liric normelor de etichetă
de comunicare orală sau reflectate la propriile verbală
2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau scrisă. tale trăiri 27
în formular standartizat a textului Jocuri didactice
propriu/produs. 2.1 Situarea în pagină a
29 16 Pînă tîrziu așteptînd o 1 Lectura interogativă și
.0 textului propriu produs fată de Nichita analitică a textului.
2 Stănescu
Teme,motive
reflectate în textul
liric.
30 17 Pînă tîrziu așteptînd o 1
.0 fată de Nichita
2 Stănescu
Elemente de prozodie.
31 20 Norme ortografice ale 1 Comentarea mărcilor
.0 limbii române stilistice ale cuvintelor și
2 formelor gramaticale.
32 21 Norme punctuaționale 1 Utilizarea unităților de
.0 ale limbii române limbă marcate stilistic.
2 Comentarea ortogramelor
33 22 Situații de comunicare 1 și a punctogramelor.
.0 dialogată.Semne de Redactarea textelor cu
2 punctuație în cadrul erori stilistice și
dialogului. semantice.
Dictări de control.
Teste de punctuație.
Revizuirea circulară.
28
34 23 Publicațiile 1 Constituirea unor modele
.0 periodice.Rolul și de activități de
2 importanța lor în comunicare în baza
viața personală. normelor de etichetă
35 24 Calitățile unui 1 verbală
.0 jurnalist modern.
2
36 27 Rolul cărții și a 1
.0 internetului în
2 procesul de informare
37 28 Atelier de scriere : Redactarea textelor
.0 Poster pentru El/Ea. .
2 Dictări de control.
Teste de punctuație.
Revizuirea circulară
38 01 2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau 2.1 Situarea în Evaluare:Dictare cu 1
.0 în formular standartizat a textului pagină a textului însărcinări.
3 propriu/produs propriu produs

29
39 02 14 Identificarea propriilor atuuri,nevoi 14.1 Autoevaluarea Analiza evaluărilor 1
.0 şi puncte vulnerabile în diferite situaţii propriilor competenţe
3 de comunicare orală şi scrisă. de comunicare scrisă.

U
nit
at
ea
a
X-
a
C 30
ăl
ăt
or
ii/
lu
mi
fa
nt
as
tic
e

13
or
e
40 03 8.Lectura,audierea şi interpretarea 8.2 Comentarea Casa de Ray Bradbury 1 Constituirea unor modele
.0 textelor literare şi nonliterare,în limita textului Opera de activități de
3 standartelor de conţinut. liric,epic,dramatic fantastică.Trăsături comunicare în baza
definitorii. normelor de etichetă
10.Valorificarea mijloacelor expresive 10.1 Argumentarea verbală
ale limbii române literare,în diferite spontană,fluentă a Alcătuirea unui plan de
situații de comunicare orală și scrisă. punctului de vedere idei ,urmînd un algoritm
Panelul de discuție.
10.3 Utilizarea adecvată
a mijloacelor expresive
ale limbii
(sinonime,antonime,fig
uri de stil) în
comentariul literar.
12Respectarea etichetei verbale în 12.1Identificarea
orice situația de comunicare orală și normelor de etichetă
scrisă. verbală în orice situații
de comunicare orală sau
scrisă.

2.1 Situarea în
pagină a textului
propriu produs

31
2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau
în formular standartizat a textului
propriu/produs.
41 09 Casa de Ray Bradbury 1
.0 Limbaj si
3 expresivitate.
42 10 Casa de Ray Bradbury 1
.0 Modalități de expunere Modalitati de
3 artistică. expunere

43 13 3.Rezumarea textelor literare și 3.1 Rezumarea esenței Expunerea rezumativă 1 Redactarea rezumatului
.0 nonliterare. unui text citit a textului Analiza textelor
3 independent/a unui rezumate.
eveniment,a unei
întîmplări,a unei
emisiuni TV,a unui
2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau în spectacol,film
formular standartizat a textului propriu
produs. 2.1 Plasarea grafică în
pagină a textului
propriu
produs:caracterizare de
personaje cu utilizarea
citatelor

44 14 10.Valorificarea mijloacelor expresive 10.1 Argumentarea Argumentarea unui 1 32


.0 ale limbii române literare,în diferite spontană,fluentă a punct de
3 situații de comunicare orală și scrisă. punctului de vedere vedere:Literatura ȘF-
o literatură cu un
10.3 Utilizarea adecvată subiect ireal
a mijloacelor expresive
ale limbii
(sinonime,antonime,fig
uri de stil) în
comentariul literar.
12Respectarea etichetei verbale în
orice situația de comunicare orală și 12.1Identificarea
scrisă. normelor de etichetă
verbală în orice situații
de comunicare orală sau
scrisă.
2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau
în formular standartizat a textului 2.1 Situarea în pagină a
propriu/produs. textului propriu produs
45 15 4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea 4.2 Utilizarea Părțile de 1 Analiza faptelor de
.0 diverselor strategii de învăţare dicţionarului vorbire.Privire de limbă.
3 autonomă a limbii,prin observare direct ortografic,de cuvinte ansamblu. Utilizarea adecvată a
46 16 Părțile de 1 terminologiei lingvistice.
şi exersare. compuse,de greşeli,de
.0 vorbire.Ortografia Prezentarea grafică a 33
dificultăţi,în scopul relației dintre noțiunile
3 lor.
scrierii corecte a studiate.
6.Explicarea funcţionării sistemului cuvintelor. Comentarea mărcilor
fonetic,lexical,grammatical al limbii stilistice ale cuvintelor și
4.1 Utilizarea formelor
române. dicţionarului gramaticale.Comentarea
7.Respectarea normei explicative,enciclopedic ortogramelor și a
,de expresii şi punctogramelor.
ortografice,ortoepice,semantice,gramati
locuţiuni,de Redactarea textelor cu
cale,punctuaţionale,stilistice a limbii eroro stilistice și
române literare. proverb,maxime şi
semnatice.
citate în scopul formării
de învăţare a limbii.

9.Operaţionalizarea terminologiei 4.3 Explicarea


lingvistice şi literare,în limita elementelor de limbă în
standartelor de conţinut. textul artistic,publicistic
şi ştiinţific.

7.1 Respectarea
8.Lectura,audierea şi interpretarea regulilor
textelor literare şi nonliterare,în limita ortografice,ortoepice,pu
standartelor de conţinut. nctuaţionale,gramatical
e,a normei semantic şi
stilistice în textul
produs oral şi scris.

8.1 Lectura expresiă a


fragmentului de text
epic.

34
47 17 10.Valorificarea mijloacelor expresive 10.2Prezentarea Proiectul.. 1
.0 ale limbii române literare,în diferite spontană a unei
3 situații de comunicare orală și scrisă probleme în fața
48 20 7.Respectarea normei auditoriului Dezbaterea. 1
.0 ortografice,ortoepice,semantice,gramati 7.1Respectarea normei
3 cale,punctuaţionale,stilistice a limbii ortografice,ortoepice,p
49 21 unctuaționale,semantic Polemica 1
române literare.
.0 e,gramaticale,stilistice
3 ale limbii române
50 22 literare în orice situație Atelier 1
.0 de comunicare . de discuție:Cu
3 prietenii la drum
51 23 14 Identificarea propriilor atuuri,nevoi 14.1 Autoevaluarea Evaluare:Realiza-rea 1 35
.0 şi puncte vulnerabile în diferite situaţii propriilor competenţe unui proiect
3 de comunicare orală şi scrisă. de comunicare scrisă. individual.

52 24 Analiza evaluărilor 1
.0
3
U 8.Lectura,audierea şi interpretarea
nit textelor literare şi nonliterare,în limita
at standartelor de conţinut.
ea
a 10.Valorificarea mijloacelor expresive
Xi ale limbii române literare,în diferite
-a situații de comunicare orală și scrisă.
Ti
m
pu
l/i
st
or
ia 12Respectarea etichetei verbale în
13 orice situația de comunicare orală și
or scrisă.
e
53 27 8.2 Comentarea Istoria unui galbîn de 1 Constituirea unor modele
.0 textului V.Alecsandri de activități de
3 2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau liric,epic,dramatic Lectura interogativ[ ;i comunicare în baza
în formular standartizat a textului analitic[ a textului normelor de etichetă
54 28 propriu/produs. 10.1 Argumentarea Istoria unui galbîn de 1 verbală
.0 spontană,fluentă a V.Alecsandri
3 punctului de vedere Reprezentarea grafică Alcătuirea unui plan de
a liniei de subiect. idei ,urmînd un algoritm
10.3 Utilizarea adecvată Elaborarea proicetului
a mijloacelor expresive călătoriei galbînului Panelul de discuție
ale limbii
(sinonime,antonime,fig Interogare frontală.
uri de stil) în
comentariul literar. Lucrări de creație. 36
55 29 Istoria unui galbîn de 1
.0 12.1Identificarea V.Alecsandri Crearea
3 normelor de etichetă algoritmului de
verbală în orice situații caracterizare a
de comunicare orală sau personajului literar.
56 30 scrisă. Istoria unui galbîn de 1
.0 V.Alecsandri
3 2.1 Situarea în pagină a Lectura pe roluri a
textului propriu produs textului artistic.
57 31 Istoria unui galbîn de 1
.0 V.AlecsandriComenta
3. rea unui fragment de
text epic.
58 03 Sinonimia și 1
.0 omonimia sintactică Analiza faptelor de
4 limbă.
59 04 4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea 4.2 Utilizarea Tipuri de propoziții 1 Utilizarea adecvată a
.0 diverselor strategii de învăţare dicţionarului terminologiei lingvistice.
4 autonomă a limbii,prin observare direct ortografic,de cuvinte Orezentarea grafică a
relației dintre noțiunile
şi exersare. compuse,de greşeli,de
studiate. 37
dificultăţi,în scopul Teste formative.
scrierii corecte a Lucrări de portofoliu.
60 05 6.Explicarea funcţionării sistemului cuvintelor. Părțile principale de 1 Analiza faptelor de
.0 fonetic,lexical,grammatical al limbii propoziție limbă.
4 4.1 Utilizarea Utilizarea adecvată a
61 06 române. dicţionarului Părțile secundare de 1 terminologiei lingvistice.
.0 explicative,enciclopedic propoziție Prezentarea grafică a
4 7.Respectarea normei ,de expresii şi relației dintre noțiunile
ortografice,ortoepice,semantice,gramati studiate.
locuţiuni,de
cale,punctuaţionale,stilistice a limbii Comentarea mărcilor
proverb,maxime şi stilistice ale cuvintelor și
române literare. citate în scopul formării formelor
de învăţare a limbii. gramaticale.Comentarea
ortogramelor și a
9.Operaţionalizarea terminologiei 4.3 Explicarea punctogramelor.
lingvistice şi literare,în limita elementelor de limbă în Redactarea textelor cu
standartelor de conţinut. textul artistic,publicistic eroro stilistice și
şi ştiinţific. semnatice.
8.Lectura,audierea şi interpretarea
textelor literare şi nonliterare,în limita 7.1 Respectarea
standartelor de conţinut. regulilor
ortografice,ortoepice,pu
. nctuaţionale,gramatical
e,a normei semantic şi
stilistice în textul
produs oral şi scris.

8.1 Lectura expresiă a


fragmentului de text
epic. 38

62 07 Corespondența,cerere 1
.0 a ,raportul
4
63 18 1
.0 Atelier de
4 lectură:Istoria unei
plăcinte de
Const.Negruzzi

64 10 14 Identificarea propriilor atuuri,nevoi 14.1 Autoevaluarea Evaluare în baza 1


.0 şi puncte vulnerabile în diferite situaţii propriilor competenţe operei Istoria unui
4 de comunicare orală şi scrisă. de comunicare scrisă. galbîn

39
65 11 Analiza probelor de 1
.0 evaluare
4
. U
66 12 nit 4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea 4.2 Utilizarea Sintaxa 1 Analiza faptelor de
.0 at diverselor strategii de învăţare dicţionarului frazei.Punctuația. limbă.
4 ea autonomă a limbii,prin observare direct ortografic,de cuvinte Legături de Utilizarea adecvată a
Ar coordonare și terminologiei lingvistice.
şi exersare. compuse,de greşeli,de
s subordonare. Prezentarea grafică a
po dificultăţi,în scopul relației dintre noțiunile
eti scrierii corecte a studiate.
ca 6.Explicarea funcţionării sistemului cuvintelor. Comentarea mărcilor
12 fonetic,lexical,grammatical al limbii stilistice ale cuvintelor și
or 4.1 Utilizarea formelor
române. dicţionarului
e gramaticale.Comentarea
67 13 7.Respectarea normei explicative,enciclopedic Semnele de 1 ortogramelor și a
.0 ,de expresii şi punctuație. punctogramelor.
ortografice,ortoepice,semantice,gramati
4 locuţiuni,de Redactarea textelor cu
68 14 cale,punctuaţionale,stilistice a limbii 1 eroro stilistice și
române literare. proverb,maxime şi
.0 Lansarea și semnatice.
4 citate în scopul formării receptarea mesajului
de învăţare a limbii.

40
69 25 10.Valorificarea mijloacelor expresive 10.2Prezentarea Argumentarea unui 1 Analiza mostrelor
.0 ale limbii române literare,în diferite spontană a unei punct de relevante
4 situații de comunicare orală și scrisă probleme în fața vedere:Literatura este Elaborarea lucrărilor în
7.Respectarea normei auditoriului pîinea zilnică a unui variantă electronică
ortografice,ortoepice,semantice,gramati 7.1Respectarea normei neam. Utilizarea programelor
cale,punctuaţionale,stilistice a limbii ortografice,ortoepice,p de documentare
unctuaționale,semantic șiverificare.
române literare.
e,gramaticale,stilistice
ale limbii române
literare în orice situație
de comunicare .
70 26 8.Lectura,audierea şi interpretarea 8.2 Comentarea textului Testament de 1 Analiza unor discursuri
.0 textelor literare şi nonliterare,în limita liric,epic,dramatic Tudor Arghezi audiate, a materialelor
4 standartelor de conţinut. Lectura ca ipostază a persuasive
10.1 Argumentarea receptării textului publicate.Elaborarea
10.Valorificarea mijloacelor expresive spontană,fluentă a liric. strategiei discursive.
ale limbii române literare,în diferite punctului de vedere
situații de comunicare orală și scrisă.
71 27 10.3 Utilizarea adecvată Testament de Tudor 1 Lectura interogativă și
.0 a mijloacelor expresive Arghezi analitică a textului liric.
4 ale limbii Mesajul poeziei.
72 28 (sinonime,antonime,figu Criticilor mei de 1 41
.0 ri de stil) în comentariul M.Eminescu Constituirea unor modele
4 literar. Sensul metaforic al de activități de
12Respectarea etichetei verbale în
orice situația de comunicare orală și textului eminescian. comunicare în baza
12.1Identificarea normelor de etichetă
scrisă. normelor de etichetă verbală
verbală în orice situații
73 01 de comunicare orală sau Stogul de Paul 1 Constituirea unor modele
.0 scrisă. Mihnea de activități de
2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau
5 în formular standartizat a textului Legătura dintre comunicare în baza
2.1 Situarea în pagină a poezie și alte ramuri normelor de etichetă
propriu/produs. textului propriu produs ale artei,surprinse în verbală
text. .
74 02 Stogul de Paul 1
.0 Mihnea
5 Comentariul literar al
poeziei.

75 03 Atelier de lectură: 1 Teste de interpretare a


.0 Prezent și trecut de textului citit
5 Alexandru Odobescu. independent .
76 04 14 Identificarea propriilor atuuri,nevoi 14.1 Autoevaluarea Probă de evaluare 1 42
.0 şi puncte vulnerabile în diferite situaţii propriilor competenţe
5 de comunicare orală şi scrisă. de comunicare scrisă.
77 05 Analiza probelor de 1 Comentarea textului liric
.0 evaluare
5
U
78 08 nit 8.Lectura,audierea şi interpretarea 8.2 Comentarea textului Ars poetica de 1 Interogarea
.0 at textelor literare şi nonliterare,în limita liric,epic,dramatic Grigore Vieru multiprocesuală pe textul
5 ea standartelor de conţinut. Concepția lui Grigore liric
a 10.1 Argumentarea Vieru despre Teste de interpretare a
XI 10.Valorificarea mijloacelor expresive spontană,fluentă a misiunea poetului și textului citit.
II- ale limbii române literare,în diferite punctului de vedere poeziei în societae
a situații de comunicare orală și scrisă.
Ar 10.3 Utilizarea adecvată
tis a mijloacelor expresive
tul ale limbii
/A (sinonime,antonime,figu
rs ri de stil) în comentariul
po literar.
eti 12Respectarea etichetei verbale în
ca orice situația de comunicare orală și 12.1Identificarea
12 scrisă. normelor de etichetă
or verbală în orice situații
e de comunicare orală sau
scrisă.
79 09 2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau Ars poetica de 1 Constituirea unor modele
.0 în formular standartizat a textului 2.1 Situarea în pagină a Grigore Vieru de activități de
5 propriu/produs. textului propriu produs Expresivitatea textului comunicare în baza
artistic. normelor de etichetă
verbală
80 10 Tema creației și a 1
.0 creatorului în
5 literatura română.
81 11 Analiza textului liric 1 Identificarea elementelor
.0 La lecție de Marin de limbă în textele
5 Sorescu artistice
82 12 Atelier de 1 43
.0 scriere:Publicațiile Identificarea elementelor
5 periodice. de limbă în textele
83 15 Calitățile unui ziarist 1 artistice,științifice și
.0 modern. publicistice.Redactarea
5 textelor cu aplicarea
84 16 7.Respectarea normei 7.1Respectarea normei Elaborarea unui 1 exercițiilor de
.0 ortografice,ortoepice,semantice,gramati ortografice,ortoepice,p număr al ziarului expansiune și restricție.
5 cale,punctuaţionale,stilistice a limbii unctuaționale,semantic gimnaziului. Utilizarea unităților de
e,gramaticale,stilistice limbă marcate stilistic.
române literare.
ale limbii române Proiect de grup.
literare în orice situație Prezentarea proiectului.
de comunicare .
85 17 8.Lectura,audierea şi interpretarea 8.2 Comentarea textului Lecție de sinteză. 1
.0 textelor literare şi nonliterare,în limita liric,epic,dramatic
5 standartelor de conţinut.
86 10.1 Argumentarea Lecție de sinteză. 1
10.Valorificarea mijloacelor expresive spontană,fluentă a
ale limbii române literare,în diferite punctului de vedere
situații de comunicare orală și scrisă.
10.3 Utilizarea adecvată
a mijloacelor expresive
ale limbii
(sinonime,antonime,figu
ri de stil) în comentariul
literar.
12Respectarea etichetei verbale în
orice situația de comunicare orală și 12.1Identificarea
scrisă. normelor de etichetă 44
verbală în orice situații
de comunicare orală sau
scrisă.
2.Aranjarea/ordonarea în pagină sau
în formular standartizat a textului 2.1 Situarea în pagină a
propriu/produs. textului propriu produs
87 19 14 Identificarea propriilor atuuri,nevoi 14.1 Autoevaluarea Evaluare sumativă 1
.0 şi puncte vulnerabile în diferite situaţii propriilor competenţe
5 de comunicare orală şi scrisă. de comunicare scrisă.
88 22 Evaluare sumativă
.0
5
89 Analiza evaluării 1
sumative
90 Recapitulare 1 45
semestriala
91 Recapitulare anuala