Sunteți pe pagina 1din 10

Model

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTIRII și


CERCETĂRII AL REPUBLICII RAPORT
MOLDOVA CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA
ORGANUL LOCAL DE SPECIALITATE ÎN LOGOPEDULUI
DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Moraru Maria
_______________________________
pentru sem.II
MODEL
an şc. 2018-2019
MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ORGANUL LOCAL DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

_________________________________________________________

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

________________________________________

Aprobat

Şeful// OLSDÎ

RAPORT

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

pentru anul 2016


2019
RAPORT 2017
I.MANAGEMENT:

1. Resurse umane:

Nr/o Nume, prenume Funcţia Stagiu general Stagiu didactic Grad


în SAP didactic
Moraru Maria logoped 43 3 II

2. Formarea și dezvoltarea profesională a specialiştilor SAP (participări la nivel local, republican,


internaţional):

Nr/o Specialişti Număr şi forma de participare


nr. de nr. de nr. de nr. de nr. de altă formă
seminare training-uri ateliere de mese conferinţe (ȘO)
lucru rotunde
5. logoped 2 2 3 3 3 20
Total
Activităţile/ subiectele:

1. Seminar cu CDS din instituţii de învăţământ primar şi secundar general organizat de SAP
Călăraş,, Teorii concepte.Inteligenţa multiplă”
2. Seminar cu preşedinţii CMI organizat de SAP Călăraşi
3. Întrunire metodică cu CDS organizat de Gimnaziul Hârjauca în parteneriat cu SAP Călăraşi cu
subiectul,,Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de spijin în asistenţa
copiilor cu dificultate de învăţare/deficienţă de auz”
4. Întrunire metodică cu CDS organizat de Gm. Săseni în parteneriat cu SAP Călăraşi.
5. Seminar cu educatorii ,şefii IET organizat de pedagog preşcolar

II.EVALUAREA COMPLEXĂ

a dezvoltării copilului (prezentare date tabel):

1. Scopul evaluării complexe...stabilirea nivelului actual de dezvoltare, a potenţialului şi necesităţilor


speciale pe domenii de învăţare , identificarea cerinţelor educaţionale speciale şi a serviciilor de
suport, stabilirea unui traseu educaţional optimalprin programe de intervenţie şi suport care
răspund.interesului superior al copilului şi necesităţilor lui de
dezvoltare.........................................................................................................
2. Număr de instituţii în raion:

instituţii de învăţământ primar şi secundar general: responsabilă


3. Număr de copii în instituţii (total):

Copii din instituţii de învăţământ primar şi secundar general:


4. Număr de copii cu CES (număr total de copii cu CES în evidența SAP până în mai 2019)

Nr/o Număr total Instituţiile de învăţământ primar şi secundar


copii cu CES general
1. 4 Gm.Dereneu
2. 5 L.T.Sadoveanu

1
RAPORT 2017
3. 3 Horodişte
4. 16 L.T.Ţibirica
5. 2 Vălcineţ
Total 30

5. Copii evaluaţi de SAP în anul 2018 (prezentare date tabel):


Beneficiari Număr Număr Număr Num Număr Număr Număr de Forma de incluziune Număr Număr Număr de
Copii Copii Copii ăr Copii Copii Rapoarte PEI CDS asistenți
referiți( evaluați identific Copi cu cu CES perfectate recomandate recomandate personali
de către per copil per copil recomandați
instituții
ați cu i CES (în mai per copil
, părinți, CES reev după 2019 Totală Parţială Ocazi
după aluaț reeval onală
în nume
propriu, evaluare i uare
etc.)
Copii din
instituțiile
1
2
2 2 28
de
învăţământ
primar şi 26 28 26 23 2 1 28 1
secundar
general
Total 2 2 2 28 26 30 27 2 1 28 1
6. Copii cu CES (Categoria CES conform UNESCO, 1995)- aici trebuie să se regăsească Numărul de
copii cu CES în 2019 către luna mai

Nr./o Categoria CES Dizabilităţi Deficienţe Tulburări Deficienţe Defic. Defic.


de înv. mint de lim. fiz. de văz De auz
1. 3 1
Gm. Dereneu
2. 3 1 1
L.T.Sadoveanu
3. Horodişte 3
4. 14 2
L.T.Ţibirica
5. 2
Vălcineţ
5. Total 25 1 1 2 1
***Notă:
o Număr de /copii care nu au fost reevaluaţi __________________
o Categoria CES ____________________
7. Număr de evaluări specifice realizate:_5____________
8. Număr copii evaluaţi pentru determinarea maturităţii şcolare:_____________
9. Instrumente de evaluare utilizate per domenii de dezvoltare (specificaţi):
Nr./o Domenii de Instrumente de evaluare
dezvoltare
1. Fizic/motor
2. Limbaj şi Recunoaşterea cuvintelor.Povestiri secvenţiale . Vorbirea dialogată.
comunicare Metodica Zancov.Testul Sadovnic – evaluarea disgrafiei . Proba de evaluare a
2
RAPORT 2017
auzului . Proba vorbirii independente . Proba pentru determinarea nivelului de
dezvoltare a limbajului , ritmul vorbirii , nivelul de gândire . Proba Leibman –
examinarea prahiei mişcări simple , mimica gestica , manipulaea obiectelor.
Proba de scriere (dictare de litere, silabe,cuvinte copieri)
Studierea vorbirii impressive. Corectarea propoziţiilor greşit formulate. Studierea
vocabularului şi a expresivităţii verbale.
Studierea vocabularului şi a nivelului comprehensiunii generale.
Studierea actului lexical.
Proba pentru cunoaşterea vârstei lingvistice ,, Proba de citire – Bovet”
R Cognitiv Discuţia cu copilul/părinţii; Testul „Căsuţa” de N.Gutkina ;
Metodica „memorizare a 25 de imagini” după Z.I.Istomina;
Testul „Familia”; „Al 4 –lea de prisos”; Linii încâlcite; Metoda
convorbirii; Fişa de observare; Desenul; Povestirea; Metoda
analizei produselor activităţii (Desenul, Dialogul, Construcţia de
obiecte, Discriminarea şi asamblarea obiectelor); Metoda
chestionării (Lista de control);

10. Dificultăţi/impedimente în organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a dezvoltării


copilului...... dificultăţi în stabilirea anamnezei , timp restrâns pentru evaluare în special observarea
copilului ,reticenţă din partea părinţilor

IV. ASISTENȚĂ LOGOPEDICĂ (activităţi directe pentru beneficiari):


1. Scopul asistenţei logopedice :_acordarea unei asistenţe specializate în dezvoltarea limbajului
şi a comunicării:prevenirea ,identificarea, compensarea/ameleorarea tulburărilor de limbaj
şi comunicare ale copiilor/elevilor._________________________________________________

Date despre asistenţa psihopedagogică realizată de specialiştii SAP:

Număr de beneficiari per tip de asistență:

Asistenţă psihopedagogică Beneficiari


Număr de copii din instituții de Număr de copii din instituțiile de
educaţie timpurie învăţământ primar şi secundar general
Asistenţă psihologică
Asistenţă logopedică 20
Asistenţă psihopedagogică
(a psihopedagogului)
Asistenţă educaţională
(a pedagogului)
Asistenţă kinetoterapeutică
Alte forme de asistenţă (Specificaţi)
Total 20
a) Număr de beneficiari raportat per formă de asistență (de specificat per număr de copii şi număr de
şedinţe:

Asistenţă psihopedagogică
Asistenţă Asistenţă Asistenţă Asistenţă Alte forme
Grup psihologică logopedică psihopedagogică educaţională (de ex:
kinetoterapeutică)
(pedagog)
ţintă Consiliere Activităţi de Activităţi de Activităţi Activităţi cognitive,
psihologică dezvoltare şi compensare/ameliora compensatorii(psihomot suport educaţional
remediere re și dezvoltare a ricitate, dezvoltare
psihologică limbajului și a
comunicării
auditivă, cognitivă,
comunicare)

3
RAPORT 2017
individuală de Număr Număr individuală de grup individuală de grup individuală de grup
gru de copii şedinţe
p
Copii din
instituţii de
educaţie
timpurie
Copii din
instituții de 20
învăţământ
primar şi
copii/
secundar
general
45şedi
nţe

Părinţi
Altceva (de
specificat)
2. Programe de asistenţă/Planuri de intervenție individualizate au fost aplicate în scopul:
..formarea abilităţilor în plan lexico-grafic,realizarea pronunţiei corecte a sunetelor deficitare şi
exersarea lor în silabe , cuvinte , propoziţii, dezvoltarea comunicării verbale şi scrise.
3. Număr de cazuri închise (copii ieșiți din asistență psihopedagogică, după caz)
........................................................................................................................................................
4. Dificultăţi/impedimente în organizarea şi desfăşurarea asistenţei logopedice :multitudinea de
atribuţii.de funcţie, volum mare de lucru,care nu permite o continuitate a programului propus.

V. ASISTENȚĂ METODOLOGICA:

1. Scopul asistenţei metodologice...recomandări cadrelor didactice, părinţilor /reprezentanţilor


legali în vederea prevenirii şi compensării /ameleorării tulburărilor de limbaj şi comunicare.
2. Date grupuri țintă/forme de activități (de specificat numărul de activităţi desfăşurate cu diverse grupuri ţintă):

Nr. Grupul Forma de activitate


crt. țintă Seminar Training Ateliere de Mese Discuție Alte activi-
lucru rotunde telefonică tăţi
Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr
de de de de de de de de de de de de
măsuri participa măsuri partici măsuri partici măsuri partici măsuri participa măsuri participa
nţi panţi panţi panţi nţi nţi
1. Psihologi
2. Logopezi 2 9 1 5 8 5
3. Cadre
didactice
4. Cadre 60 20 10 10
didactice
de sprijin
5. Educatori 2 26
6. Comisia 7 30
multidicipli
nară
intrașcolară
7. Managerii 7 7
școlari
8. Manageri
instituţii
preşcolare
9. Părinţii/rep
rezentanţii
4
RAPORT 2017
legali
10. APL
11 Alţi
specialişti 4
TOTAL 2 26 2 9 8 35 60 20 29 22

1. Subiectele cele mai relevante:


1.Activităţi practice de lucru cu copiii cu CES.

2.Proiectarea ,realizarea planului Comisiei Multidisciplinare Instituţionale


3.Сorecţia sunetelor siflante..,înlaturarea rotacizmului.,sigmantizmului.
4.Tehnici de lucru.în înlăturarea dislexo-disgrafiei.
5.Suport metodologic referitor la calitatea realizării Planului anual de activitate.
6.Suport metodologic referitor la calitatea elaborării PEI.
3.Repere metodologice referitor la activitatea de recuperare şi corecţie a pronunţiei copiilor cu
deficienţă de auz.
Materiale elaborate: Materiale de suport metodic au fost elaborate în echipă, distribuite în timpul
vizitelor de lucru și în cadrul activităților metodice raionale cu referire la:
- metode și strategii didactice adaptate pentru copiii cu diferite dizabilități,
- completarea documentației,

- prezentări Power Point pentru documentare și utilizare în lucrul cu părinții/ elevii/ CD;
- modele de planificări de perspectivă și secvențială pentru CMI/ CD care lucrează cu copiii cu
CES;
-fişe de lucru,material verbal în dependenţă de problema logopatului
2. Dificultăţi/impedimente în organizarea şi desfăşurarea activităţilor:

VI. PARTENERIATE și ACTIVITĂȚI de PROMOVARE A SERVICIULUI:

1. Parteneriate existente (de specificat):

Nr. Organele/structurile raionale/municipale din domeniile:


ctr. Educaţie Ocrotirii Asistenţei Autorităţi publice Juridic ONG- Părinţii Alte
sănătăţii sociale centrale locale uri structuri/
institutţii

Proces
de CCF
judecat Moldo
ă- 4 va -1

5
RAPORT 2017
2. Activităţi desfăşurate în comun cu partenerii Serviciului (specificați organizația, structura, etc.):

Nr. Organe/ Activităţi realizate în comun cu partenerii Serviciului


ctr. structuri raionale/
municipale din Seminar Masă rotundă Atelier de lucru Şedinţe de Alte activităţi
domeniile lucru (specificaţi)
1. Educaţie 4
2. Ocrotire a sănătăţii
3. Asistență s+ocială
4. ONG 1

3. Promovarea Serviciului de asistenţă psihopedagogică:
o Scopul......................................................................................................................................
o Date/Activități de promovare:

Forma de promovare Nr. de activităţi Materiale realizate


Informare/Comunicare
Sensibilizare publică
Diseminare de bune practici
Participare în diverse grupuri de lucru
Comunicări în mass -media:
TV
Radio
Publicaţii
Alte activităţi
Total
VII. MONITORIZARE:
1. Monitorizarea activității CREI:

Nr/ Criterii de Monitorizare/Indicatori Descriere


ord.
1. Număr total de CREI în instituţiile de care sunt responsabilă 5
2. Număr de CREI în instituțiile de învățământ Număr total de copii care
de educaţie timpurie frecventează CREI
Număr total de copii cu CES 51
care frecventează CREI
3. Număr de CREI în instituțiile de învățământ Număr total de copii care
primar şi secundar general frecventează CREI
Număr total de copii cu CES
care frecventează CREI
4. Număr de CREI deschise în anul curent
5. Număr vizite de monitorizare a activității CREI realizate de specialiștii SAP 4
6. Calitatea serviciilor prestate de CREI (amplasare, dotare, servicii prestate) satisfăcătoare
 Număr de CREI care au spaţiu separat/comun
 Dotarea şi întreţinerea CREI (alocate fonduri pentru 2017)
 Număr de specialişti din instituţii care prestează servicii în CREI:

Nr/o Specialişti Instituţii de educaţie Instituţii de


timpurie învăţământ primar şi
secundar general
1. Psihologi
2. Logopezi

6
RAPORT 2017
3. kinetoterapeuţi
4. alţi specialişti
(de specificat):
2. Monitorizarea activității CDS:

Nr/ Criterii de Monitorizare/Indicatori Descriere


ord
.
1. Număr unități şi număr de personal angajat de CDS în raion/municipiu (de De exemplu:
specificat în câte instituții de învățământ per total)
2. Număr unități și număr personal CDS în instituțiile de învățământ de
educaţie timpurie (de specificat în câte instituții de învățământ)
3. Număr unități și număr personal CDS în instituțiile de învățământ primar şi 4
secundar general (de specificat în câte instituții de învățământ)
4. Număr ședințe de supervizare realizate de specialiștii SAP cu CDS
3.
4. Monitorizarea activității CMI:

Nr/ Criterii de Monitorizare/Indicatori Descriere


ord
.
1. Număr ședințe de supervizare și monitorizare realizate cu membrii CMI 4
2. Număr de PEI elaborate 48
3. Număr de PEI revizuite 48
5. Evaluarea progreselor școlare:

Nr/ Criterii de Descriere


ord. Monitorizare/Indicatori
1. Număr de copii cu CES care 48
au învăţat după PEI
2. Număr de copii cu CES care 1
au trecut de la CA la CG
3. Număr de elevi care au 2
absolvit clasa a IX-a cu
certificat ASG/PEI
4. Număr de elevi cu CES care
au absolvit cu certificat ASG
(CG) în condiţii specifice
5. Număr de copii cu CES care
au absolvit cu adeverinţă
(refuzul părinţilor de a susţine
examenul)
6. Număr de copii la care în Numar de copii clase primare Numar de copii clase Număr de copii
gimnaziale(cl.VI-VIII) absolvenți, cl IX
urma reevaluării li s-au retras
cerințele educaționale
speciale(CES)
1 1
7. Număr total de copii absolvenți 2018-2019____________________

Numar copii absolvenți liceu___________ Numar copii absolvenți cl.IX________________


Număr de copii care-și Număr de Număr de Număr de copii care-și Număr de Număr de
continuă studiile copii copii care continuă studiile copii copii care
încadrați stau încadrați în stau

7
RAPORT 2017
în câmpul acasa(aduceți câmpul acasa(aduceț
muncii în parenteze muncii i în
unele motive ca parenteze
exemple) unele motive
ca exemple)
Au mers Învăță Altele(spe Au Învăță Altele(specifi
la mânt cificați: mers mânt cați: cursuri,
universit profesi cursuri, la liceu profesi etc..)
ate onal onal
etc..)

6. Realizarea activităților extracucurriculare:

Nr/ Criterii de Monitorizare/Indicatori Descriere


ord
.
1. Numărul de activități extracurriculare realizate, cu încadrarea copiilor cu
CES(aduceți și exemple de activități!)
2. Numărul copiilor cu CES care participă la activitățile extracurriculare 40
6. Informaţii generale (statistice)

1. Număr cazuri monitorizate de reintegrare a elevilor din instituţiile


rezidenţiale şi speciale, în instituţiile din comunitate
2. Existența bazei de date electronice și imprimate, segregate pe anumite Da
variabile (gen, vârstă, categorie CES, formă de incluziune etc.)
3. Baza de date este completată periodic (semestrial și anual) Da
4. Existența schimbului de date și informații între instituții și autorități PARȚIAL
privind prestarea serviciilor educaționale, sociale și medicale și
beneficiarii acestora
VIII. ANALIZA SWOT a activităţii logopedului Serviciului de asistenţă psihopedagogică:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Oferirea asistenţei metodologice


,educatorilor,CDS,logopezilor.  Imposibilitatea de acoperire a
numărului mare de copii care necesită
 Asigurarea cu materiale didactice pentru asistenţă logopedică, din motive
evaluarea complexă și asistența argumentate..
specializată a copiilor, respectiv ghiduri
metodologice, alte publicaţii.  Procesul de reevaluare nu se reușește
în corespundere cu termenii stabiliți în
 Colaborarea cu toți actorii implicați în Metodologie din cauza suprasolicitării
incluziunea educațională a copiilor cu atribuţiilor.
CES.  Atitudinea indiferentă a părinților
 Formarea continuă (seminare, ateliere de elevilor cu CES referitor la procesul
lucru, întruniri metodice). corecţional în care este implicat
. elevul.
 Număr insuficient de logopezi în
cadrul instituțiilor de învățământ
comparativ cu nevoile și solicitările
grupurilor țintă (elevi, părinți).
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Oferirea asistenţei specializate la locul aflării
copilului.  Program suprasolicitat în cadrul SAP
8
RAPORT 2017

 Acces nelimitat la sursele informaționale  Disponibilitate scăzută a CDS,CD,


(normative, metodologice, de specialitate părinţilor de a se implica în procesul
etc.), plasate pe platforme electronice de corecţie şi formare a vorbirii
gratuite, cu grad înalt de utilitate în corecte.
planificarea și realizarea propriu-zisă a
proceselor în contextul dezvoltării educației
incluzive.
IX.Concluzii generale:

Scopul și obiectivele planificate pentru sem II anul de studii 2018-2019 au fost realizate în
proporție de 80%, chiar dacă au fost unele lucruri realizate superficial, au persistat şi unele momente de
incoerenţă în acţiuni. Cea mai mare problemă rămâne totuşi fluctuaţia de cadre, slaba pregătire în
domeniu, lipsa logopeyilor în instituţii, lipsa de motivaţie.
Impactul activității SAP asupra progresului copiilor cu CES ,CDS este unul pozitiv, deși este
foarte mult de lucru în perspectivă.
X. Provocări Perspective şi priorităţi:

* Cadrele didactice de sprijin din centrele de resurse create, cu o pregătire insuficientă în domeniul educației
incluzive, nu pot face față tuturor cerințelor educaționale ale copiilor cu dizabilități severe, continuităţii
procesului de corecţie a problemelor tulburării de limbaj.

Unele dintre prioritățile pentru anul 2019vor fi:

 capacitarea specialiștilor cu experiență CDS și CREI prin formarea profesională contunuă;


 asistența psihopedagogică directă a unui număr mai mare de copii cu CES;
 acordarea serviciilor de calitate, monitorizarea eficientă a activităţii CREI, CDS, CMI,logopezi,
educatori, în evaluarea progreselor şcolare;
 acordarea asistenței directe prin terapii specifice de dezvoltare, oferită de către specialiștii SAP
copiilor cu CES;
 elaborara materialelor pentru manageri, CDS, CD, CMI, logopezi, educatori, părinţi, copii.
 Sporirea numărului de asistențe beneficiarilor;
 Dezvoltarea parteneriatelor.

O oportunitate pentru creşterea ,,vizibilităţii’’ noastre instituţionale la nivel raional şi naţional ar fi


organizarea unor evenimente cu participarea partenerilor, prezenţă consistentă în grădinițe și şcoli, la
ședințele CMI, acoperirea cu serviciile specializate a beneficiarilor, dezvoltarea competențelor
profesionale, precum și dezvoltarea parteneriatelor.

Specialist SAP___Moraru Maria___

Data realizării Raportului____mai 2019__

Semnătura:_____________