Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN DE AFACERI

A. DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI

1. Numele complet al firmei:

2. Domeniul de activitate al firmei:

Activitati Cod CAEN

3. Capitalul social:
4. Asociati/actionari:

5.Bãnci cu care firma are relatii de afaceri:

Bãnci la care societatea are deschise conturi:

6. Scurt istoric al firmei


B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII

1. Conducerea societatii

Functia Nume Prenume Studii

2. Personalul societatii :

2.1. Numar total de salariati:

2.2. Structura de personal (vezi anexa nr.1-Organigrama):


C. PREZENTAREA AFACERII

Scop:

Obiective urmarite:

Activitati:

Buget alocat

Resurse umane:

Management:

Pesonal direct si indirect productiv:

Atributiile specifce posturilor

Rezultate asteptate:

· Produse/servicii prevãzute a se realiza în urma impl ementãrii afacerii propuse:


· Graficul de realizare a afacerii propuse:

Data estimatã de începere a activitãtilor de realiz are a afacerii propuse:

Data estimatã a obtinerii primelor rezultate concre te):

· Caracteristicile fortei de munca (provenienta si specializarile personalului angajat): (vezi


anexa n. 2)
D. BUGETUL TOTAL alocat desfasurarii activitatii

Bugetul total____________, din care:


a. Surse proprii: ______ EURO
b. Surse atrase: _________ EURO
E. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA
PRODUSELOR

1. Volumul de vânzari (estimat la sfârsitul anilor (in EURO):

t: EUR _____________
t+1: EUR _____________
t+2: EUR _____________

2. Descrierea pietei pentru produsele pe care le veti realiza

Numele si adresa % din vânzãri valoarea anuala


clientului potential (echivalent EURO)

3. Concurentii potentiali:

4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de societate:

5. Cum se va asigura desfacerea serviciilor:


Modalitatea de desfacere Comentarii

6. Activitati prevãzute de promovare a vânzarilor:

7. Alte elemente privind stategia de marketing a societatii:


F. REZULTATE SI IMPACT

Rezultate sociale masurabile (numarul persoanelor care vor fi angajate

Rezultate economico-financiare:

t: EUR _____________
t+1: EUR _____________
t+2: EUR _____________

Impactul asupra mediului:


G. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE A

0.1PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI


- EURO –
Venituri din vanzare produse / servicii
subventii
Cifra de Afaceri
Variatia stocurilor
Prodcutia imobilizata
A VENITURI DIN EXPLOATARE
Cheltuielile activitatii de baza
Cheltuielile activitatii auxiliare
Cheltuieli de deservire
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
REZULTATUL DE EXPLOATARE
Dobanzi
Diferente curs valutar
VENITURI FINANCIARE
Dobanzi + dif de curs valutar
CHELTUIELI FINANCIARE
REZULTAT FINANCIAR

C VENITURI EXCEPTIONALE
CHELTUIELI EXCEPTIONALE
REZULTAT EXCEPTIONAL
-
D CH. FISCALE
REZULTAT FISCAL

REZULTATUL DE EXERCITIU
0.2PROIECTIA BILANTULULUI

- EURO –

ACTIV PASIV
ACTIVE IMOBILIZATE CAPITALURI
I
imobilizări necorporale
ă
capital subscris si vărsat
imobiliz ri corporale I Rezervele din reevaluare
imobilizări corporale si necorporale
în curs rezultatul reportat
ACTIVE CIRCULANTE rezultatul exercitiului
stocuri de: materii prime, materiale,
consumabile, obiecte de inventar DATORII
datorii financiare pe termen mediu si
II creante lung (> 1 AN)
II datorii financiare pe termen scurt (< 1
numerar AN)
cheltuieli realizate în avans
TOTAL ACTIV (PATRIMONIU
BRUT) TOTAL PASIV
0.3PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR

- EURO –
ANALIZA SWOT

a afacerii desfasurate in

Parcul de Soft

Puncte tari Puncte slabe

Oportunitati Amenintari