Sunteți pe pagina 1din 24

M]INISTERUL SANATATII, MUNCII $I PROTEC'UEI

AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chigindu
.i7,'f
Cu privire la acordarea asisten{ei medicale
persoanelor care intrunesc criteriile defini{iei
de caz COVID-19 la etapa de transmitere
comunitara a infectiei

a-
In legdturd cu evolulia epidemiologicd a infecliei cu Corinavirus de tip nou
SARS-CoV-2 (COVID-l9), in conformitate cu Dtecizi| Comisiei pentru
Situalii exceplionale Ei urgenle de sdndtat
gi Protecliei Sociale nr.4 din 09.04 2020 E
de cdtre Comisia pentru Situalii Exc
Regul amentului privind organizarea qi
qi Protecliei Sociale, aprobat prin Hot[r'ir

1. Seaprobi:
1) Lista instituliilor meclico-sanit
pacierrlilor care intrunesc criteriile defi
PCN proviz:oriu, conform anexei nr. 1;
2) Algoritmul de testare in infe
implicate inL diagnosticul COVID-19, con
3) Algoritmul traseului cazului C
anexei nr. 3;
4) Allgoritmul traseului r;azului COVID-l9 in raicanele pepublicii, conform
anexei nr.4;
5) Algoritmul de ref'erir:e a pacientului cu COVil)-19, pentru tratamentul
spitalicesc, conform anexei nr. 5;
5) Definilia de caz COVID-l9, conform anexei nr, 6;
7) Criterii pentru transportare de cdtre serviciul AIVIU, conform anexei nr.7;
B) Model de Buletin de analizd a p
Gripale, Nongripale gi SARS-Cov-2 (CO
9) Model de raport rezultat diagnos
10) Fisa de tratament la domicili
anexei nr. 1t0.
2. Prestatorii de servicii de asis
tipul de proprietate si forma juridici d
aprilie 2020:
1) implementarea tratamentului la
infecfiei cu Coronavirus dle titrr nou (o
Protocolului clinic standardizat pentru m
tip nou (COVID-19)";
esc criteri.ile penlru spitalizare, cu
rgentd Prespitalipeascd (II2) pentru
institulia l.eritorierild I specializatd, in

pacienlilor cu forme uEoare a infeo{iei cu Coronavirus de tip


re nu intrunesc criteriile de spitalizare, pentru incadrarea
a domiciliu cu stabilirea diagnosticului,,COVID-19" clinico-

4) infbrmarea (telefonicd qi/sau pri


suport de hLirtie, e-mail, viber etc.) pac
privind mdsurile obligatorii de tratament,
sirtualiei;
5) indicareatratamentului la domi
nou (COVI.D-19), in confcrrmitate cu Pr
de farnilie ,,Infeclia cu coronavirus de tip
6) sr"rpravegherea telefonicd a st
arnbulator, cu coordonarea laL distanla
sbndt.r{ii acestora qi solicitarea la necesitate a Serviciului de asistenld medicald
urgentd prer;pitaliceascd (l l2);
7) instruirea pacienlilor aflali in tratament la donriciliu privind tehnicile de
autornonitorizare a stdrii de sdrrdtate in condilii de autoii,.olare ;i completarea Figei
de tratament la domiciliu a pacientului cu COVID-[9, aprobqtd conform anexei
nr.10 la pre:zentul ordin;
8) asiigurarea continuit5.lii prest
supraveghere la domiciliu a pacienJilor: c
de tip nou (:COVID-19), prin rnodificare
cu volum redus de prestare servicii inlegdturd cu situalia epidemiologicd
inregistratd qi cooptarcalanecesitate a specialigtilor din a.lte institulii;
stabilit, cu prezentarea zilnicd a informaliei la adresa: cor .s--md;
11) asigurarea in continuare a mdsurilor de supraveghere [a domiciliu pentru
persoanele sdndtoase aflate in autoizolare la domiciliu: revenili de peste hotare,
contacfi, referili de la Centrul COVID-l9, externafi din sp sau tratali la
domiciliu cu vindecare (pentru perioada de 14 zile dupd, disparilia semnelor clinice
de boal6).

3. Directorul IMSP Centrul Na


Prespitaliceasci, dl Boris Golovin va as
1) organizarea instruirii conti
Serviciului de asistenld medicald urge
protecjie gi control a infecliei cu Co
verificarea permanentd a allilitdlilor
echipamentele de protecjie personald;
2) respectarea prevederilor ordinului nr.3l2 din24 martie 2020, Cu privire la
realizarea triajului pacienlilor suspecli la COVID-19 pentru transportarea medical[
asistatd de cdtre Serviciul de asisten!6 rnedicald urgentd prrr:spitaficeascd, in vederea
excluderii transportdrii neargumentate a pacienlilor c;dtre Cpntrul COVID-l9/
institu{ii spitalicegti;
3) transportarea persoanelor care i
serviciul de asistenJd medicald urgentd pr
4) informarea Asistenlei Medica
COVID- 1 9 netransp ortatehbmase la domi
4. Directorul Institu{iei Medico - Sanitare Publi,ce Cerltru COVID-l9, dl
Oleg Crudu va asigura:
1) iniliereaactivitdlii Cerrtrului COVID -I9 incepdnd cu I0 aprilie 2020;
2) triajul pacienlilor suspecli la infecJia cu Coronavirus de tip nou COVID-
t9;
3) realizarca, la indicalii merlicale, a examerrului c[inic qi paraclinic
nografic, p za gefle..ltald 4 sdngelui, analiza
ui, analiza p
mporard a tr li s-a prrelevat proba pentru tesful
pentnr COVID-19 in IMSP Centru COVID-19 p?nd la primireaiezultatului testdrii;
-
5) referirea pacienlilor cu COVID 19 confirmat lin insfituliile spitaliceqti,
conform criteriilor de referire din anexa Si in functie de distponibilitatea locurilor;
6) transmiterea. informaliei nomina
COVID-I9 cdtre asistenlii meclicald primard, pentru asigurareb supravegherii in
continuare a persoanelor in condiJii de aut
7) realizarea evidenJei persoanelor
plasate, persoane testate, persoane cu te
persoane spitalizate ("r', indicarea IMS spitalice;ti),
tratament la domiciliu et,l., cu prezentarea zilnicd, Ia c
operative statistice dupd nrodelurl solicitat, la adresa electr

5. Conducltorii irnstitu{iilor me
anexa nr. 1 a prezentului ordin vor asig
1) actualizarea planurilor de co
rezerya de cadre, echipamente de protecli
2) organrzarea activitSlii person
prevederilor legrislaliei in'vigoare;
3) organizarca evaludrii riscului
asigurarea triajului zilnio la intrare in
catarale);
4) limitarea implicdrii personalului medical mai in vdrs[d de 63 de ani in
activitdli de acordare nemijlocitd a asistenlei medicale pacienlilor cu COVID-19, cu
asi gurarea po sibilit6li1 or aictivi tilli\ la di st n![ ;
5) instruirea Ei morritorizarea conti
control al infectiei, irrclusiv utilizarea cor
6) instruirea Ei fortificarea deprin
privind managennentul ca:zurilor de COVI
7) fortificarea qi aplicarea mdsuril
qi punerea in :rplicate a precauliilor s
confirmate de COVID- 1 9;
8) organi:zarea triajului p,acienlilor
pentru cazurTle suspecte ile inferctare cu C
9) limitarea/restricl;ionarea accesul
persoanelor care intrunesc criteriile defi
instituliei subordonate;
10) definirea traseului de referi'e a pacienlilor care intrunesc criteriile
defini{iei de ca:z pentru COVID-19, in dlpendenld de prerticularitilile arhitecturaler
alle institu{iei subordonater;
prezen\a in institulie a stocurilor nerlesare de medicamente,
11)
dezinfectante, consumabile $i echipamente de prol;eclie individuald, pentru
asigurarea precauliil,cr standarcl gi a cellor
conflrmate de COVID- 1 9r;
12) dezvoltarea maximal por;ib
asigurarea terapiei cu oxigen pentru mini
13) internarea in condilii de securit
14) managementul clinic al pacie
caz pentru COVID-19, in ,conformitate cu
de tip nou";
15) prelevarea prc'belor de labo
transportarea acestora in laboratoarele des
16) referirea paciergilor internaliL c
fost confirmali virusologic, conform algo
17) internarea qi asigurarea Iratame
laborator COVID- 1 9, conJbrm criteriilor
18) transferul cantrilor extrem de grave def,rnite irL PCN qdtre IMSP SCR gi
IMSP IMU;
19) transferul copiilor confirmali
Municipal de Boli infecliLoase de Copii
C<>laga;
20) transferul gravirlelor lla IMSP
21) externarea pacienlilor din spita
de asistenJd rnLedical p:imarii qi exp
electronicd a instituliei la adresa electr
primard in ziua extemiirii pentru asi
persoanelor in condilii <le autoizolare
recepliondrii (lista adreselor electronice s
22) prezentarea infonnaliei operati
stabilitS, la adresa electronicd g

6. Conducitorii institu{iilormedico-sanitare in catlrul cIrora sunt


desflEurate laboratoarele desemnate in anexa nr. 2 a prezentului ordin vor
asigura:
1) organrzarea Ei efectuarea investigaliilor de laborator in scopul
diagnosticului infecliei C{)MD-19 a persoanelor cu caz siuspect [a infeclia COVID-
19;
2) nomirtalizarea, dotanea gi pregdtirea practir:d a qchipei din cadrul
instituliilor subordonate lrentru efectuarea investigaliilor de laborator prin tehnici
de biologie moleculara (RT-PCR) pentru deteclia virusului SARp-CoV-2;
3) facilitdli pentnr desfdgurarea diagnosticului de labbrator RT-PCR gi
funclionalitatea laboratorului, conform regimului stabilil. in Qhidul Nalional de
bi osiguranld in llaborirtoare, 201 I;
4) receplionarea probelor de la pacienlii care intrunesc cliteriile definiliei de
caz COYID-l9, de la Institugiile Medico Sanitare strategica, nominahzate de
MSMPS gi eliberarearentltatelor conform formularelor erprobatg in modul stabilit;
5) sub plopria rdspundere, stocurile necesare de consurpabile de laborator
pentru efectuarea volumului de investigalii stabilit in Plamrl de gontrol gi rdspuns la
infeclia cu Cononavirus de 1;ip nou
individuald qi biocide pentru asigurarea p
6) elaborarea protocoalelor qi Fr
pentru investigaliile de laborator prin tehnici de biokrgie mpleculard RT-PCR
pentru determinarea virur;ului SARS C
protocoalelor Organizaliei Mondiale a S
7) expedierea probelor pentru co
ANSP conform algoritmullui stabilit de O
8) raportarea datelor z;ilnic pAn
gripa(@ansp.gov.md la AI.[SP, conform t
9) gestionarea sigurd a deqeurilor
corespundere cu Ghidul Nalional de biosi

7, Conducitorii laboratoarelor
diagnostic de laborator llentru testarea
1) raportarea in terrnen de 24 ore c
COVID-19 ca fiind suspect, prin compl
depistarea cazului de boald infecfioasd,
profesionald acut6, reaclie advers
imunobiologice", fonnularul 05 8/e;
2) informarea Asistenlei medicale
Urgentd Prespitaliceascd privind cazurtle
caz, a spitalizdrti persoanelor pozitive la
3) completarea "I)atelor privind
COVID-19" (anexa rr" 9) in format Exc
adresa ANSP la emailul: gripa(Dqnqp.gov.md.

8. Directorul Agern{iei Na{ional


Furtuni) va asigura:
I) analizit evolulieii procesului epi
Coronavirus de tip nou (COVID - 19);
2) acordarea suportului ,;onsultati r metodic in evaluarea fiscului profesional
si implementarea controlrtlui infecliei irn institu{iile medicale;
3) reahzarea activitdlilor de instruire in vederea implemgntdrii mdsurilor de
control a infec{iei cu Coronavirus de tip nou (COVID - t9);
4) monitorizarca erficacitSlii masurilor de preverfre qi control al infecliei
COVID-19;
5) stabilirea contaclilor si organi
AMP pentru identificarea qi izolarea prec
6) dotarea laboratoarelor (menlio
RT-PCR pentru deteclia er virusului SARS-CoY-2;
7) acordarea supoftului consult
metodelor de detectie a virusului SAR
prezentul ordin.

9. Direclia politici in domeniul


comunitare, Direclia politici in domeniul asistenlei medicale sp{taliceEti qi Direclia
politici in domeniul sdndt[fii publice vor acorda s port conbultativ-metodic in
implementarea prevederilor prezentului ordin.

1 0. C ontro luI re alizdrii pr ezentului ordin m i- I asum.

Ministru Viorica
Lista Institu{iilor medico-sanitare publice

Institu{ia medflco - sanitnri publici Contingentul de pacien conform formei


clinice

Spitalul Clinic de Boli Infec{ioase Pacien{i adulti cu forme ie gi gravd


Toma Ciorbd
Spitalul Clinic al Ministerului Pacienli adulli cu forme
Sdndtdfii, Muncii Ei ProtecJiei Sociale
Spitalul Clinic Municipal de Boli Copii cu forme uqoard qi m edie
Infeclioase de Copii
Institutul Mamei qi Copilului (Clinica Copii cu forme grave qi de grave
Emilian CoJaga)
Maternitatea Municip ald, nr . Gravide, parturiente, leh ze cu forme usoarzi si
medie
Spitalul Clinic Republican Adulli cu forme e:rtrem d
Gravide cu forme srave extrem de srave
Institutul de Medicind Ursrentd PacienJi adul{i cu u !e medico-chirurgic;ale
aferente COVID-19 ( suspect, probabil,
confirmat qi contact)
Adulli cu forme grave S i extrem de grave caz
confirmat
Spitalul Clinic Municipal de Copii Copii cu urgenfe; medi hirursicale arferente
,,V. Ignatenco" COVID-19 (caz tprobabil, confirmat qi
contact
Spitalul Cinic Municipal rn. 1 Pacienjii adulfi carz confrl cu indicalii pentru
soitalizare
Spitalul Cinic Municipal Pacienlii adulli caz confi cu indicalii pentru
Arhanghel Mihail" spitahzare
Spitalul Raionall Anenii-N oi Pacienjii adulli caz s t qi confinnat cu
indicaJii pentru spitali
ide c,az
Spitalul Raional Briceni Pacientii adulti caz qi confirmat cu
indicalii pentru spitali
Conii si sravide caz su
Spitalul Raiona[Cahul Pacientii adulti aaz su sl conlmnat cu
indicalii pentru sp itali
ii si sravide caz su
12. Spitalul Raional Cantemir PacienJii adulJi eaz su ect qi confirmat cu
indicajii pentru spitalizar
Copii qi gravide caz susp
13. Spitalul Raional Cdugeni Pacien{ii adulli eaz s pect qi confirmat cu
indicaJii pentru spitalizz
Copii si eravide caz sus ct.
T4, Spitalul Raional CdlSraEi Pacienlii adulli oaz sus si confirmat cu
indicalii pentru spitalizar e
Copii qi gravide caz susp( :ct
15. Spitalul Raional Ceadir-Lrmga PacienJii adulJi oaz sur ipect sl conlrmat cu
indica{ii pentru spitalizare
Copii si sravide caz susp( :ct.
16. Spitalul Raional CimiElia Pacienlii adulli 'cdz suspect qi confirmat cu
indicalii pentru spitalizarE
Cooii si sravide caz susprict.
17. Spitalul Raional Comrat PacienJii adulJi odz suqpect qi confirmat cu
indicalii pentru spitalizare
Cooii si sravide caz suspeict.
18. Spitalul Raionall Criuleni PacienJii adulJi caz sus,pect gi confirmat cu
indicaJii pentru spitalizarg
Copii si sravide crez susotict.
t9. Spitalul Raionall Drochia Pacienlii adulfi caz suppect Ei confitmat cu
indicafii pentru spitalizaro
Cooii si eravide craz susptict.
20. Spitalul Raionall Donduqerri Pacienjii adulJi caz pect qr confirmat cu
indicalii pentru spitali
Cooii si sravide c,az sl ,Ct.

2r. Spitalul Raional Glodeni Pacienlii adulli caz ipect qi confirmat cu


indicaJii pentru spitaliz
Copii si sravide caz su :ct.
22. Spitalul RaionaI Fdleqti Pacien{ii adulJi caz su ;pect Ei confirmat cu
indicalii pentru spitalizar
Copii si sravide caz susp
L). Spitalul RaionaI Floregti Pacien{ii adulJi caz suppect Ei confitmat cu
indicaJii pentru sp,italizarp
susppct.
Copii qi glqylde caz _
24. Spitalul Raional Edirre! Pacien{ii adulji caz suppect ;i confirmat cu
indicalii pentru sp,italizarp
Cooii si sravide caz susobct.
25. Spitalul Raional Hinceqti PacienJii adulJi caz suppect Ei confirmat cu
indicaJii pentru spritalizarp
Copii si sravide caz suspbct.
26. SpitalulRaional Leova Pacien{ii adulli eaz sus pect qi confirmat cu
indicalii pentru spitalizar e
Copii si gravide caz :ct.
27. Spitalul Raional Ocnrila Pacien{ii adul}i oaz pect qi confirmat cu
indicalii pentru spitali
Conii si sravide eaz sl ct.
28. Spitalul Raional Orhei Pacien{ii adulli eaz s pect gi confirmat cu
indicalii pentru spitalize
Cooii si sravide caz sus ct.
29. Spitalul Raional Nisporeni Pacienlii adulli caz suEpect qi conftrmat cLl
indicalii pentru spitalizar a
Copii si sravide caz susptict.
30. Spitalul Raionall lJngheni Pacienlii adulJi caz si confirmat cu
indicaJii pentru spitali
Copii gi gravide c'az sl
31. Spitalul Raional Singerei PacienJii adulli caz sul ;pect gi confirmat cu
indicalii pentru spitalizar r )
Copii qi gravide caz susp( lct.
32. Spitalul Raional Strdqeni Pacienlii adul{i aaz sui ipect gi confirmat cu
indicaJii pentru sp, italizar( )
Copii gi gravide caz suspl lct.
33. Spita,lul Raional $tefan Vodd PacienJii adulJi caz su spect Ei confirmat cu
indicalii pentru spr italizar,
Copii qi gravide ciz suspr
34. Spitalul Raional Soroca Pacienlii adulli eaz su si confrrmat cu
indicalii pentru sytitahzar
Copii qi gravide caz susp
35. Spitalul Raional $olddneErti Pacien{ii adulli caz t si confirmat cu
indicalii pentru spitaliz
Copii qi gravide c,az su
36. Spitalul Raional Rezina Pacienlii adulli caz su spect qi confirmat cu
indicaJii p entru sltilalizar
Copii Ei gravide craz susp ect.

37. Spitalul Raional RiEcani Pacien{ii adulli caz su spect qi confirmat cu


indicaJii pentru spitalizare
Copii gi gravide c)az susp ect.
38. Spitalul Raionarl Taraclia Pacien{ii adulli caz su spect qi confirmat cu
indicalii p entru spitalizare
Copii qi gravide caz susp ect.
39. Spitallul Raional TeleneEti Pacienlii adulli eaz sus qi confirmat cu
indicalii pentru sp ttalizar e
Copii Ei gravide caz suspe ct.
40. Spitallul Raional Vulcdneq fi Pacien{ii adulJi eaz sus pect El conflrrmat cu
indicaJii pentru sp italizare
Copii qi gravide caz suspe ct.
41. Spitalul de PsihiLatrie BdlJi* Adu[i caz suspe:ct qi firmat. Pacienti cu
oatolosie osihiatricd
42. Spitalul de Psihiiatrie Orhei* AdulJi caz suspe:ct qi firmat. Pacienti cu
patoloeie psihiatricd
43. Spitalul Clinic de Psihiatri,e* Adul{i caz susperct qi firmat. Pacienli cu
oatolosie osihiatricd
44. Spitalul Ministerului Afacerilor Adulli caz suspecl qi c t, angajali MAI
Interne

45. Centrul Constructorul Covid- 1 9 AdulJi confirmafi forme u soare

46. Institutul de Ftiziopneumolo gie'F Adul{i eaz suspect Ei ronfirmat. Pacienli cu


tuberculozd.
Clinica Chiqin[rr.
47. Dispensarul Republican Nlarcologie* Adulli caz suspect qi ;onfirmat. Pacienlr cu
patologie narcologicd.
48. Institutul de Ca:diolosie* Adu{i caz suspect Ei lonfirmat. Pacientr
I cu
patologie cardiologi cd act td.
49. Irrstitutul de NeuroloEie si Adu ti caz suspect ql :onfirmat. Pacienli cu
Neurochirurgie * pato ogie neurolol3icd acu Td,

50. Institutul Oncologic* Adulli caz suspect qi ;onfirmat. Pacienti cu


patologie oncologic6, ratamentul cdrora nu
poate fr amdnat.
51. Spitalul Ministerului Ap dr:drii AdulJi caz suspecrl si con irmat, angaja{i MA

52. Spitalul de Stat Pacienli adulJi cu forme ard si medie

53. spitalul clinic Ildlti Pacienlii adulli caz ipect qi confirmat cu


indicalii pentru sp,itali
Cooii si sravide eaz s'l :ct.

Not[*:
Instituliile medico-sanitare spitaliceqti rnenlionate cu asterisc aslgura
pacientilor rdenfl
tratarrcntul pacrenlrlor
tratamentul trcalr cu COVID - 19 din rindul
identifir;ati rnall pentru
or internati
tratament specific do.meniului
na)r' L SMPS
Nlff9 d 2020

Algoritmul de testare

Testarea de laborator are ca scop diagno


pentru prevenirea ag. avdrii evolu{iei clini

Testarea se va efec:tua in baza criteri


conformitate cu Protocohrl clinic standar
cu CORONAVTRUS DEi TrP NOU (CO
30U2020.

Prelevarea probelor qi terstarea de labor


sanitare qi laboratoareler desemnate d
Protecliei Sociale.

Pentru identificarea rapidd a izlbucnirilor


de laborator de va efectuar confrrrm urmdt

Prioritatea 1. Asigurarea asistenlei


prevenirea riscului de infeclie asociatd as
qi integritdlii sisitemului de sdniitate:
-Pacienlii suspecli cure ihtrunesc
COVID ]t9;
- Lucrdtorii me<licaU cu simptome Ei contact epidernLiologic.

Prioritatea nr. 2. IdLentilicarea rapidd Ei triajul eficient a persopnelor din grupurile


cru risc sporit de infectare :
- Pacienlii vulnerabili (dirL instituliil
cu diazabilit[fl, persoane in etate c
- Grupuri profesionale cu risc inalt
sdndtdfii, asigurdrii ordlinei purbl
simptorne.

Prioritatea n r. 3. Identifi carea rapidd Ei izolarea precoce in focpre :

- Primii indivizi simptomtrtici dintr-


(de ex. qcoli, penil.enciare, spitale
cu simptome resprirafslii similare COVID-l9 vor fi considerati cazuri
probabile Ei izolate fdrd testare suplimentard.

Persoanele din populalia genelald nu vor fi testate dacil nu intrunesc definilia de

Lista Laboraloarelor implicate in diagnosticul COVID-l9

Laboratoare Laboratoare Institu{iile med ico-sanita care vor expedia


prin metoda GeneXerrt probe
PCR
Laboratorul Laboratorul Centrul COVID-I9, SCBI Toma Ciorba". SCM
virur;ologic ANSP Nalional de ,,Arhanghelul Mihaihail", nr.1, SR Strdgeni,
Ref'erinta in Criuleni, Hinceqti, Anenii
A i, Cduqeni, CdldraEi,
microbiologia. Nisporeni, $olddneglgli,Ungh ni, Rezina, Cdlaraqi,
tuberculozei $tefan Vod6, SCMB CC
IMSP IFP
,,Chiril
Draganiuc"
Laboratorul clinic SC MSMPS, SCR Mosneaga", IMU*,
IMSP CRDM Orhei*
Laboratorul clinic Latroratorul SCMS ,,Valentin I grLatenco]', IMC, Maternitatea
IMSP S]DMC clinic IMSP Mrnnicipald nr. 2,1IM.C Clinica ,,Emiltan Colager"
SDMC
Sectia diasnostic Laborat,cr SC BAlli SR Ri;car
Ecani, Glodeni, Fdleqti, Singerei,
de laborrator CSP Regionarl de Teleneqti
BAIti. ANSP RelerinJd in SFi. Edine! Brirceni, pcni{a, Dc'nduEeni,
microbi,clogiar $olddneqti, Floregti, Fdleqti, Soroca, Dror:hia
tuberculozei SM
B6lti
Seclia diagnostic Laboratorul Stri. Comrat, Leov arC mir, Ciadfu Lunga,
de laborator CSP clirric IMSP Taraclia, Leova, Ciinrislia*
Cahul. ANSP SDMC
Tiraspol Centrul SIDA SF. Bender, Tiraspo
Laboratoarele La necesitate
private
*Fen1;ru diagnosticul de laborator utilizind metoda prin Gene probele vor fi
trimis;e la IMSP SDMC
Anexa nr. 3
ordinul MSMPS

Algoritmul traseului cazului COVID-l9 ( trul COVID-l9)


Anexa nr. 4
ordinul MSMPS
0
Algoritmul traseului cazului COVID-l9 in raflo
Anexa nr. 5
Ordinul MSMPS
N _din 9 '0( ' 2o2o

Algoritmul de referire a pacientului cu CO


pentru tratamentul spitalicesc
Anexa nr. 6
La Ordinul MSMPS
x.hf-fl, din 07,0 l',2020

I. DEFINITII DE CAZ
Caz suspect
Pacient cu boald respiratc,rie acutd (febr6 Ei/sau cel pulin un simptom al bolii
respiratorii, de exemplu: tuse, dificultali de respiralie etc.) cu un istoric de
ciilitorie sau aflare intr-un teritloriu care raporteazd tran:irnite infectiei COVID-
19 in ultimele 14 ztle anterioare debutului simptomelor

SAU

Pacient cu boald respiratorie acutd (febrd qi/sau cel pufin un simptom al bolii
respiratorii, de exemplu: tuse, clificu1t61i de respiralie etc.) $I a fost in contact
cv un caz COVID-l9 probabil sau confirmat (vezi defini! contactului*) in
ullimele 14 zile inainte de debutul simptomelor;

SAU

Pacient cu infeclie respiratorie severd acutd (SARI**) [)I care necesitd spitalizare
$I frrd altd etiologie care expliod pe deplin prezentarea clinicd
Caz probabil
A. Un caz suspect pentru care testarea.[a infeclia COWD-19 nu concludentd.
fste
SAU

B. Un caz suspect pentru care testarea nu a putut fr efectuata din anumlte motlve

Caz confirmat
I)n caz cu conLfirmare de laborirtor*** a infec{iei COVIf)-19, irldiferent de semnele
qi simptomele clinice.

Noti:
* Defini{ia contactului:
Persoarra care a avut oricare contact cu un cazprobabil siru confirmat pe parcursul a.

2 zile pdnd la debut qi 14 zile dup[ debutul simptomelor, precuqr:


- Contactul fa\d in fald cu, un cazprobabi
decurs de mai mult de 15 nninute;

- Contact fizic direct cu un caz probabil s

- ingrijirea unui pacient cu boala COVID-19 probabil sau conflrmat, frrd, a fiiIiza
eohipamentul de proteclie personald adecvat; SAU

- Alte situajii, conform eva.luSriii riscului I

NB: pentru cazurile asimptomatice confi


incepAnd cu 2 zile pdnd gi pe parcursul a
investigarea de laborator.
**defini{ia SARI, este in conformitate c
"(Ju privire la supravegherea epidemiologicd la gtipd,IACRS qi SARI in Republica
/
Moldova Ei prezentarea informaliei sdptdmdnale lurrare". nn clii Respiratorii
Acute Severe (SARI - Severe Acute Respiratory Infectiorn).
{<d<{<In dependen}d de intensiitatea transmiterii infecliei, riumdrul de cazuri
inregistrate qi capacitdlile de laborator, la decizia autoritrdlilor npfionale, testarea de
laborator va f,r efectuatd selectiv in baza criteriilor apropate, iar stabilirea
diagnosticului se va efectua inl6aza criteriilor clinice qi epidemiqlogice.
**tr*Zonele cu transmitere 1oca16 / comunitard extinsd qi zonele afectate de
COVID-19 sunt publicate zilnic pe pagina web a r\genlie[ Nalionale pentru
S dndtate Publica (www.ansp.md).
Anexa nr. 7
Ordinul MSMPS
N tT ai" 9,c
Criteriile de transportare a pacien ul
cu boall respiratorie acuti (febrI $ilsau I pu{in un
semn/simptorn al bolii respiratorii, de exemplu: use. dificultiti de
respira{ie et,c.) de citre Serviciul de Asisl.en(i edicali Urgenti
Prespitaliceasci

1. Pacienfii cu risc major de deteriorare a stirii sin[t6{ii:


- pacienlii > 60 de ani;
- copiii 0- I7 ani 11 luri29 cle zile;
- gravidele;
- pacienlii cu patologie asociatd indiferent de vdrsta (bdli cardiovasculare,
BP OC, diabet zahar at, imuno compromi gi, oncol ogi ci)

2. Agravarea progresivi a stirii generale:


- cazurtle severe de boalii respiratorie (FRS 10 :;au 22 pe min, TASS
90mmHg, SAO2< 95%);
- difrcultdli de respirafie;
- febrd rezistentd la tratament cu Paracetamol (3
interval de 6 ore);
- cefalee violentd, senule meningiene, greatd", vomd.

3. Lipsa condi{iilor epidemiologice de izolare la domiciliu


Anexa nr.8
la ordinul MSMPS
ff.'
Buletin de analizi a probei biologice pentru dretec{ia rirusurilor
Gripale, Nongripale qi SARS-Cov-2 (COVID 1e)
Nr. din

IMSP Trimis de

N Prenr c^- \/A 'I-^l

Adresa IT)'NTD

Nr. de inregistrare
rtp LJ Tampon nazo-faringian gi oro-faringian nlavaj bronho - alveol nAspiratul
t, n Aspirat nazofaringian [f Exsudat nazal n ispute
I endotraheal Jesut pulmonary
: 1[]Ser [JSAnge integrald n Urina nscaun
Recoltat: data............ ora............. Primit: data............
Conformitate la recepfie: DA E NU tr
Detalii
Agentul patogen Data efectudrii
lnvestiga{ie (tip/subtip) METODA REZULTAT
investisatiilor
Inf. A tr egativ r Pozitiv
A/H1 tr {egativ r Pozitiv
Detectarea
virusurilor A/H3 trl {egativ n Pozitiv
RT-PCR
gripale de tip Inf. B tr egativ r Pozitiv
qi/sau subtip Inf. B/Yamagata tr {egativ n Poz lv
Inf. B/victorta tr egativ n Poz tv
Parainfluenza tr {egativ nPoz u/
RSV tr {egativ aPoz tiv
Adenovirus trl egativ nPoz tiv
Detectarea
virusurilor Coronavirus RT-PCR nI {egativ nPoz u/
non-gripale Metapneumo
! {egativ n Poziti'v
virus
Bocavirus I {egativ nPoz tiv
Rhinovirus nl egativ zPoz tiv
Detectarea virusului RT-PCR
! egativ n Pozitiv
SARS-Co,v-2 (COVID-I9)
Concluzie

Medic executor Validat ;ef laborator:

(Nu me pre nu me, Se m nd tura) Q,l u m e p r d e, S e mnd lur a)


rnum
Anexa nr.9
la ordinul MSMPS

Ra port analizd dia gnostic


Datele privind persoa nele investigate de laborator la COVID-l9

DacI
da, Data
tr'unc{ia: Institu{ia trimiterii
X'unc{ia
medic/ medicald DacI Da, listei la
lucrdtorului
asistent in care a Trimestru ANSP
medical
medical/ avut loc (I, il, IID (gripa@an
detaliat
felcer/ contactul sp.gov.md
personal
)
auxiliar
Anexa nr.10
la ordinul MSMPS

Fisa de tratament la domiciliu a pacientului cu C

1. Persoana se tzoleazd" la domiciliu, inclusiv de membrii familiei qi evitd orice contact cu


persoane terle.
2. in cazul in care persoana este solitard, se cere ajutorul rudelor, prietenilor, vecinilor,
asistentului social pentru necesitdli personale.
a
Se asigurd respectarea strictd a regimului de carantind.
4. Persoana bolnavd monitorizeazd zilnic starea de s[n[tate conform tabelei
ibelei de monitori
monitorizare.
5. Persoana bolnav[ informeaz[ zilnic medicul de familie (:elefonic sau prin alt[ me metodd)
despre starea de sdndtate.
6. in cazul inriuti{irii stirii de sin[tate a persoanei se informea4I imediat medicul de
familie sau se apeleazd la serviciul 112

Utiliza(i urmdtoarele recomanddri pentru respectarea regimului de cara\tind:

o plasarea pacientului intr-o odaie separatd


. aerisirea bund a spaliilor
o contactul ingrijitorului cu bolnavul doar la necesitate (alimentaJip, ap6, medicamente)
medi
o pdstrarea distanfei de cel pu{in 1 m de la persoana bolnavd
o utilizarea mdsurilor de protecJie personal
o dezinfecfia mdinilor inainte gi dupd imbrd
. sp[larea m6inilor inainte gi dupfl preg
folosirea toaletei si ori de cdte ori este n
pacient)
folosirea prosoapelor de hArtie de unicd fo
disponibile , utrhzarea prosoapelor aurate d
curdlarea gi dezinfectarea suprafe{elor din
mAnere, obiecte din jurul bolnavului, cel p
mai intAi a sdpunului sau detergentului obi;nuit, apoi, dupd cldtire, aplicareaL
dezinfectantului de uz casnic
a plasarea lenjeriei pacientuLlui intr-un sac de rufe separat, fdrd a lQ scutura
a curdlarea hainelor, lenjeriei de pat gi de baie, prosoapelor dd mAini ale pacientuluii
folosind slpun de rufe obiEnuit sau spilarea in magind la 60-90 o C cu detergenL
obi;nuit gi uscarea bund
dupd utilizarea m[nugilor re-utilizabile
dezinfecta. Mdnuqile de unicd folosin![ se
prealabil5 cu soluf ia dezinfectanld.
Tabel de monitorizare a stirii siniti{ii
Temperatura Frecventa Dificultati de Tensiunea Altrele
respira{iei respiratie arteriall
(dureri
in gdt,
oboseall,
naN
infundat)

Numdr/minut

!!! La indica{ia medicul de familie, durata de monitorizare poatre fi prelu pdnl la 2l zile.

Urma{i tratamentul indicat


a Igiena cavitSlii nazale cu Sol. Salind izotonich sau hipertonicd.
a Gargarisme cu solu{ii dezinfectante - salind sau bicarbonat de soditl2%o.
a in cazde febrd (t>38,50C) - Paracetamolum 500 mg, nu mai des derc6t la in erval de 6 ore.
incazul tn care febra nu cedeazd la 3 administrdri consecutive - apelatil
medicul defamilie sau serviciul 112.
o Tratament simptomatic lanecesitate,
imunomodulatoare.
antibiotice, glucocorticoizil (din motiv cd nu au demonstrat eficacitate in ot/ID-19)l
a Tratamentul antiviral se va administra doar la indica{ia medicului de milie!
o Dupi vindecare: se recomandd automonitorizarea stdrii de sdndlate qi regulilor de
igiend timp de 14 zile.In cazul aparifiei febrei sau deteriordrii stdrii - adresare telefonicd
la medicul de familie sau apel direct la Serviciul 112
o Continua{i tratamentul de sus{inere pentru tensiunea arterial5., diabet zaharat ;.a.

SEMNE
(informa{i medicul de fa
o frecventa respirafiilor: FRS 10 sau >25 pe m
o tensiunea afteriall sistolicd: TAS< 9OmmHg
o agravareaprogresivd a stdrii generale:
{ dificultdti de respira{ie,
/ febrd, rezistentd la tratament cu Paracetamolum (3 administrdri consecutive cu interval de
6 ore)
o cefalee violenti, greald, vomd, deregldri de congtiinld