Sunteți pe pagina 1din 25

DIDACTICA DOMENIULUI

LIMBĂ ȘI COMUNICARE
CURS PROGRAM CONVERSIE PIPP
19.10.2019
LECT. DR. CAMELIA RĂDULESCU
OBIECTIVELE CURSULUI
TUTORIAL 1
• Cunoaşterea şi înţelegerea curriculumului – dimensiunile domeniului
„Limbă şi comunicare”.

TUTORIAL 2
• Cunoaşterea etapelor de desfăşurare a activităţilor din domeniul
„Limbă şi comunicare”.
DIMENSIUNILE DOMENIULUI
• DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII
• DEZVOLTAREA PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
LIMBAJUL
• Definiție
Limbajul este o activitate psihică prin care, cu ajutorul
limbii, se realizează comunicarea interumană şi gândirea
verbal-noţională.

•are un profund caracter individual şi subiectiv - reprezintă


modul particular de însuşire şi utilizare a unei limbi de
către o persoană anume.
LIMBAJUL (continuare)
• Din punct de vedere funcţional, limbajul implică două dimensiuni:
• latura activă, implicată în emiterea de semnale către alte persoane;
• latura pasivă, responsabilă de receptarea şi decodificarea semnalelor emise de alţii.

• La nivelul limbajului oral


• dimensiunea activă - vorbirea
• dimensiunea pasivă -ascultarea
• La nivelul limbajului scris
• dimensiunea activă- scrierea
• dimensiunea pasivă- citirea.

Doar împreună cele două laturi constituie un întreg funcţional şi util actului comunicării.
Funcțiile limbajului
• În cadrul activităţii umane, limbajul îndeplineşte mai multe funcţii:
• funcţia de comunicare,
• funcţia cognitivă,
• funcţia emoţional-expresivă,
• funcţia imperativ-persuasivă
• funcţia ludică.
Funcția de comunicare
• Desemnează rolul primordial al limbajului, de a servi ca mijloc de
transmitere şi receptare a informaţiilor.
• Actul comunicării implică în mod obligatoriu următoarele elemente:
• emiţătorul (E)
• receptorul (R)
• repertoriul emiţătorului (RE)- bagaj de cunoștințe
• repertoriul receptorului (RR)
• un sistem de coduri
• canalul de comunicare
• feedback – reacție
Funcția cognitivă

• O mare parte din cunoştinţele stocate în memorie sunt obţinute prin


intermediul limbajului.
• Există trei căi de acces ale informaţiilor (sisteme de semnalizare) în
sistemul cognitiv :
• Procesele de cunoaştere senzorială - acces direct la informaţiile din mediu
• Limbajul – a doua poartă de intrare a informaţiilor în sistemul cognitiv
• Gândirea - prin intermediul raţionamentului, ne permite să extragem
cunoştinţe noi prin combinarea logică a datelor deja existente.
Funcția emoțional expresivă
• permite exprimarea stărilor emoţionale proprii şi identificarea stărilor
emoţionale ale altor persoane.

• Acest rol se realizează prin:


• expresiile verbale utilizate (ce spunem despre ceea ce simţim la un moment
dat)
• mijloace de expresivitate specifice de tip nonverbal şi paraverbal specifice.
Mijloacele nonverbale

• mimica (ansamblul expresiilor date de modificarile elementelor


mobile de la nivel facial: ochi, sprâncene, buze şi comisuri bucale,
frunte, pomeţi, bărbie etc.);
• gestica (ansamblul expresiilor la care participă alte elemente mobile
ale corpului: mişcarea mâinilor, direcţia privirii, înclinarea capului,
orientarea corpului etc);
• modalitati de expresie de care e responsabil sistemul nervos
parasimpatic: transpiraţia, tremurul, paloarea sau înroşirea feţei,
ritmul şi amplitudinea respiraţiei, dilatarea pupilelor, etc.
Mijloacele de tip paraverbal
• însoţesc întotdeauna vorbirea şi au semnificaţie doar coroborate cu
conţinutul semantic al celor spuse.
• Exemple:
• intensitatea vorbirii,
• intonaţia,
• ritmul vorbirii,
• topica,
• pauzele,
• dificultăţile de exprimare
Funcția imperativ-persuasivă
1. capacitatea de a influenţa, prin intermediul limbajului, voinţa altor persoane, de a induce
altora o idee sau o stare afectivă proprie.
2. influenţarea voinţei şi a stărilor afective proprii, sub formă de imbolduri, fraze
autoîncurajatoare, mesaje pozitive etc.

• Se realizează prin:
• Conţinutul semantic al mesajului
• Latura expresivă a mesajului

• Mijloace de persuasiune:
• mijloace prin care solicităm unei persoane să săvârşeasc un anumit act: aluzia, apropo-ul,
rugămintea, cerinţa fermă, ordinul, comanda etc.
• mijloace prin care solicităm întreruperea unor acţiuni: rugămintea, reproşul, interdicţia,
ameninţarea etc;
• mijloace de convingere a interlocutorului: propunerea, invitaţia, prevenirea, sfatul, etc.
Funcţia ludică
• Posibilitatea construirii prin limbaj a unor asociaţii verbale de efect:
• rime, consonanţe, ciocniri de sensuri
• poezii, proverbe, zicători, ghicitori

• Prin această funcţie limbajul răspunde nevoii umane de joc, ce poate


să meargă de la simplul joc de cuvinte până la creaţia artistică
DIMENSIUNILE DOMENIULUI
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

• DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII

• DEZVOLTAREA PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII


Dezvoltarea limbajului și a comunicãrii
Achizițiile în acest subdomeniu sunt puternic dependente de
contextul stimulativ în care copilul crește și se dezvoltã.

Vizeazã:
• Capacitatea copilului de a asculta și a înțelege semnificația limbajului vorbit
• Capacitatea copilului de a vorbi și comunica eficient
• Capacitatea sa de a se exprima corect gramatical și de a-și dezvolta
vocabularul
• Capacitatea sa de a utiliza modalitati diverse de comunicare, adaptate
fiecărui context în parte.
Dezvoltarea limbajului și a comunicãrii la
copii
• Dezvoltarea capacitãții de ascultare și înțelegere (comunicare
receptivã)
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã asculte în scopul înțelegerii limbajului.
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã înțeleagã semnificația limbajului vorbit.

• Dezvoltarea capacitãții de vorbire și comunicare (comunicare


expresivã)
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã comunice eficient.
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã demonstreze capacitatea de a se exprima
corect gramatical.
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã-și extindã progresiv vocabularul.
Dezvoltarea premiselor scrierii si citirii
• Participarea în experiențe cu cartea; cunoașterea și aprecierea cãrții
• Copilul ar trebui sã manifeste interes pentru carte și tipãrituri.
• Copilul ar trebui sã fie interesat de citit.
• Dezvoltarea capacitãții de discriminare foneticã; asocierea sunet-literã
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã identifice diferite sunete ale limbii.
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã punã în corespondențã simboluri abstracte cu sunete.
• Conștientizarea mesajului scris/vorbit
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã aprecieze și sã foloseascã limbajul scris și tipãritura în
fiecare zi.
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã foloseascã mesajele scrise/vorbite pentru scopuri variate.
• Însușirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui
mesaj
• Copilul ar trebui sã fie capabil sã utilizeze diferite modalitãți de comunicare graficã.
Dimensiuni ale dezvoltării - Nivel antepreșcolar
(de la naștere la 3 ani)
1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1. Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi (comunicare
receptivă)
1.2. Folosește intonații diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale simple pentru a
transmite un mesaj (comunicare expresivă)

2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare


2.1. Verbalizează experiențe senzoriale gustative, olfactive sau vizuale
2.2. Întreabă pentru a cunoaște denumirea obiectelor, evenimentelor, persoanelor
2.3. Folosește cuvinte noi în experiențele zilnice

3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute


3.1. Este atras de cărți, reviste, imagini și le privește/răsfoiește fără să fie asistat
3.2. Recită sau cântă rime familiare, individual sau împreună cu alți copii
3.3. Completează o poveste cunoscută privind imaginile acesteia
3.4. Mâzgălește/lasă urme pe hârtie cu un scop și descrie ce a desenat/scris
Dimensiuni ale dezvoltării - Nivel preșcolar
(de la 3 la 6 ani)
1 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare
receptivă)
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc.
(comunicare expresivă)

2 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare


2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului

3 Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute


3.1. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții
3.2. Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
3.3. Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activitățile curente
3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală
pentru transmiterea unui mesaj
Obiective/scopuri?
1. Dezvoltarea capacităţii de Se urmăreşte ca aceştia (preșcolarii)
exprimare orală, de înţelegere şi să vorbească şi să se exprime cu
utilizare corectă a semnificaţiilor încredere, clar şi fluent, utilizând
structurilor verbale orale; modalităţi de exprimare adecvate
2. Educarea unei exprimări verbale pentru diferite categorii de auditoriu.
corecte din punct de vedere
fonetic, lexical, sintactic; Se recomandă ca toate instituţiile de
3. Dezvoltarea creativităţii şi învăţământ preşcolar să furnizeze
expresivităţii limbajului oral; contexte în care preşcolarii să se
4. Dezvoltarea capacităţii de a poată exprima şi să utilizeze activ
înţelege şi transmite intenţii, mijloacele de comunicare.
gânduri, semnificaţii mijlocite de
limbajul scris.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ (curriculum 2008)
1. Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât
în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
2. Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la
acestea.
3. Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să
demonstreze că l-a înţeles.
4. Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
5. Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei,
activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să
utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ (CONTINUARE)
6. Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând
în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
7. Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime,
ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele
expresive
8. Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
9. Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie).
10. Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ (CONTINUARE)
11. Să manifeste interes pentru citit.
12. Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
13. Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului
scris
14. Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.
15. Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori
– obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi etc.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ (CONTINUARE)
16. Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile
motrice elementare necesare folosirii acestora
17. Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie
18. Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe
sociale şi să se folosească de această descoperire (ex.: recunoaşte şi
respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/existenţei unui
pericol sau care arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc.)
19. Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să
le traseze.
Bibliografie
OBLIGATORIE
• Curriculum pentru Educația Timpurie. (2019). MEN (resursa online).
• Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie (2019).
MEN (resursa online)
• Rădulescu, C. (2017). Suport de curs online: Didactica Domeniului Limbă și Comunicare.
• O. Pânișoară și M. Manolescu. (2019). Manual de Pedagogie – Vol II- Didactici. Ed. Polirom.

SUPLIMENTARĂ
• Molan, V. (2017). Didactica Domeniului Limba si Comunicare din Invatamantul Prescolar, Bucuresti: Ed. Miniped.
• Secrieru, A. (2006). Orientari Metodice privind aplicarea programei activitatilor instructive-educative in gradinita de copii, Galati: Ed. Scoala
Galateana.
• Botiș, A., L. Mihalca (2007), Despre dezvoltarea abilitãților emoționale și sociale ale copiilor, fete și bãieți, cu vârsta pânã în 7 ani - Ghid pentru
cadrele didactice din învãțãmânul preșcolar. București UNICEF, Centrul Parteneriat pentru Egalitate;
• Tomșa, Gh., Oprescu, N. (2007), Bazele teoretice ale psihopedagogiei preșcolare, București, Editura V&I Integral;
• Strong Foundations. Early Childhood Care and Education, Education for All Global Monitoring Report (2006), Paris, UNESCO;
• Starting Strong II. Early Childhood Education and Care (2006), OECD.

S-ar putea să vă placă și