Sunteți pe pagina 1din 2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

APROBAT
Şef-departament
Business Internațional,
dr., conf.univ.,
Larisa Dodu- Gugea
------------------------------
Test Nr.1 (model)
V.I
la disciplina „Economie Mondială și Integrarea Europeană”
”Finanțe/Contabilitate ”,anul de studii 2019-2020
Grupa------------

N/P---------------------------------------
N CONTINUTUL TESTULUI P
r
1 Daţi definiţiile : Globalizarea economică 2,0
………………..…….........................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................
2 Circuitul economic mondial reprezintă 0.5
a)totalitatea fluxurilor economice internaţionale care se dezvoltă între agenţii economici
ca urmare a interdependentelor existente, a ansamblurilor de specializări din economia
mondială în domeniile producţiei, cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice,
schimburilor de mărfuri, mişcării capitalului, valutelor, forţei de muncă etc
b) totalitatea bunurilor economice internaţionale care se dezvoltă între agenţii economici
ca urmare a relațiilor existente, a ansamblurilor de specializări din economia mondială
în domeniile producţiei, cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, schimburilor de
mărfuri, mişcării capitalului, valutelor, forţei de muncă etc

3 Care din afirmaţiile de mai jos este corectă? 0,5


a. diviziunea mondială a muncii arată poziţia fiecărui ţări ce o ocupă în economia
mondială;
b. diviziunea mondială a muncii exprimă relaţiile economice ce se stabilesc între
economiile naţionale cu privire la redistribuirea activităţilor economice între ele;
c. diviziunea mondială a muncii nu reprezintă expresia sintetică a tendinţelor de
specializare a agenţilor economici în vederea participării la circuitul economic
mondial.
4 Principalele forme de integrare economică internaţională. 2,0
5 Sectorul secundar : 0,5
A)compus din agricultură, silvicultură, extracţia resurselor naturale
b) format din ramurile industriale şi construcţii
c)care cuprinde servicii necomerciale cu caracter social sau intelectual (învăţământ,
consultanță, cercetare etc.).
6 Specializarea organologică 0,5
a)reprezintă specializarea în producţie şi exportul de subansamble, piese de maşini,
detalii, părţi de instalaţii, care se încorporează într-un produs finit de complexitate înaltă,
într-un sistem complex de maşini sau linii tehnologice.
b) reprezintă schimburile de rezultate ale cercetării tehnico-ştiinţifice, ajungându-se, astfel,
la comerţul cu brevete, licenţe, tehnologii şi know-how, asistenţă tehnică, acordarea de
consultaţii inginereşti, cooperare în domeniul cercetării, precum şi asimilarea şi
comercializarea unor produse în care creativitatea tehnico-ştiinţifică constituie substanţa
schimburilor economice
7 Fals sau adevărat: 1
a. fluxurile pot îmbrăca forme diferite: de produse, de servicii (inclusiv cele
turistice), de capitaluri, de forţă de muncă, de cunoştinţe tehnico-ştiinţifice
b. fluxurile economice internaţionale sunt lipsite de tendinţa de diversificare
c. multilaterismul este ansamblul de raporturi simultane şi coordonate, la scară
naţională,
d. în specializarea unei ţări se ţine seama de avantajul absolut, avantajul
comparative şi dotarea ţărilor cu factori de producţie

8 Economia mondială reprezintă: 0,5


a. totalitatea economiilor naţionale;
b. ansamblul statelor lumii legate intre ele printr-un complex de relaţii
generate de diviziunea internaţională a muncii şi de circuitul economic
mondial;
c. numai ţările dezvoltate aflate in relaţii de colaborare cu ţările în curs de
dezvoltare;
d. numai ţările industrializate care pot participa la circuitul economic
mondial;
e. ansamblul statelor lumii privite în interdependenţa legăturilor lor
economice stabilite pe planul comerţului exterior.
9 Piaţa mondială este astăzi dominată de: 0,5
a. comerţul internaţional cu produse manufacturate;
b. societăţile transnaţionale;
c. a+b;
d. extinderea schimburilor comerciale între ţările în curs de dezvoltare;
10 Rolul transnaționalizării în dezvoltarea relatiilor economice internaționale 2,0