Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BUCUREȘTI


DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

PROGRAMUL DE STUDII:
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

- SESIUNILE IULIE 2020, SEPTEMBRIE 2020, FEBRUARIE 2021 -

Tematica pentru examenul de licenţă - proba 1:

CUNOȘTINȚE FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE IN

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

1. Educația: concept, forme, dimensiuni/conținuturi. Provocări cu care se confruntă


educaţia în lumea contemporană. Educația intelectuală și educația morală
(FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI)
Bibliografie
Florea, Nadia; Ţăranu, Mihaela, coord. (2011), Pedagogie. Curs de formare iniţială pentru
cariera didactică. Bucureşti: Ed. Fundaţiei România de Mâine, p. 29 - 45.
Lisievici, P. (coord.), Ţăranu Mihaela, Tudorică Roxana (2005), Pedagogie. Concepte,
metode şi tehnici esenţiale. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, p. 13 – 29.
Lisievici, P. (2014), Fundamentele pedagogiei. Curs în tehnologie ID – IFR. Bucureşti:
Editura Fundaţiei România de Mâine, p. 60 – 66.

2. Noțiuni și structuri fundamentale în Teoria și metodologia curriculumului:


curriculum, competențe generale și competențe specifice, obiective operaționale,
principii generale care stau la baza elaborării curriculumului. Planul de
învăţământ pentru educație timpurie (schema proiectării, pe teme anuale de studiu,
a activităților tematice/pe domenii experiențiale, dimensiuni ale domeniilor de
dezvoltare), planul de învățământ pentru ciclul primar (arii curriculare, cicluri
curriculare, trunchi comun, curriculum la decizia școlii, tipuri de opționale).
Principalele produse curriculare: plan-cadru, programa şcolară, manualul şcolar
(TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI)
Bibliografie
***Curriculum Pentru Educaţia Timpurie - 2019, Anexa la Ordinul Ministrului Educației
Naționale nr. 4.694/2.08.2019,
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf
*** Exemple de activități de învățare: http://programe.ise.ro/Actuale/Noutati.aspx
Florea, Nadia; Ţăranu, Mihaela, coord. (2011), Pedagogie. Curs de formare iniţială
pentru cariera didactică. Bucureşti: Ed. Fundaţiei România de Mâine, p. 85 – 122.
Florea, Nadia Mirela; (2016), ”Repere teoretice şi metodologice în aplicarea noului
curriculum naţional”, în Modernism și postmodernism în psihologia și pedagogia
secolului XXI, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Lisievici, P. (coord.), Ţăranu Mihaela, Tudorică Roxana (2005), Pedagogie. Concepte,
metode şi tehnici esenţiale. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 56 – 84.

3. Concepte fundamentale asociate cu instruirea (proces de învăţământ, predare,


învățare evaluare). Formularea obiectivelor instruirii. Metode clasice și metode
active de instruire, tehnici de instruire dedicate dezvoltării de abilităţi şi competenţe
(TEORIA ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII)
Bibliografie
Bocoș, Mușata-Dacia (2016), Instruirea interactivă. Iași: Polirom, p. 404 – 425.
Florea, Nadia; Ţăranu, Mihaela, coord. (2011), Pedagogie. Curs de formare iniţială
pentru cariera didactică. Bucureşti: Ed. Fundaţiei România de Mâine, p. 174 - 195.
Lisievici, P. (coord.), Ţăranu Mihaela, Tudorică Roxana (2005), Pedagogie. Concepte,
metode şi tehnici esenţiale. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 85 - 114.

4. Tipologia demersurilor şi instrumentelor de evaluare școlară. Calități metrologice


ale instrumentelor de evaluare. Tehnici obiective și tehnici subiective de testare.
Recomandări de ordin tehnic pentru proiectarea instrumentelor de evaluare
obiective si subiective
(TEORIA ȘI PRACTICA EVALUĂRII)
Bibliografie
Florea, Nadia; Ţăranu, Mihaela, coord. (2011), Pedagogie. Curs de formare iniţială
pentru cariera didactică. Bucureşti: Ed. Fundaţiei România de Mâine, p. 233 - 249.
Lisievici, P. (coord.), Ţăranu Mihaela, Tudorică Roxana (2005), Pedagogie. Concepte,
metode şi tehnici esenţiale. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 120 - 158.
Lisievici, P. (2002), Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente. Bucureşti:
Editura Aramis, p. 37 – 51, 73 – 95, 99 - 118.

5. Învățarea școlară. Delimitări conceptuale. Teorii ale învățării. Tipuri de învățare.


Procese psihice și factori ai învățării
(PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI)
Bibliografie
Goran-Băzărea, laura (2010). Introducere în psihologia educației, București: Editura
Fundației România de Mâine, pp. 91-109
Sălăvăstru, Dorina (2009). Psihologia învățării. Iași: Polirom, pp. 13-54
6. Copiii cu CES. Definirea CES. Tipuri de CES. Planul de intervenție personalizat.
Noțiuni de educație integrată și incluzivă
(FUNDAMENTELE PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE)
Bibliografie
Gherguț, A. (2011), Evaluare și intervenție psihoeducațională, Iași: Editura Polirom, pp.
181-186
Gherguț, A. (2019), Educația incluzivă și pedagogia diversității, Iași: Editura Polirom,
pp. 19-30
Neamțu, Cristina; Gherguț, A. (2000), Psihopedagogie specială, Iași: Editura Polirom,
pp. 39-89

7. Creşterea şi dezvoltarea copilului de la 3 la 6/7 ani. Caracterizarea generală a


perioadei preşcolare: dezvoltarea psihomotorie, dezvoltarea senzorială, dezvoltarea
inteligenţei şi gândirii, dezvoltarea afectivă, dezvoltarea personalităţii). Jocul şi
învăţarea - forme de bază ale activităţii copilului între 3 şi 6 ani: definiţii şi
accepţiuni ale jocului, teorii psihologice despre joc, jocul copilului până la 6 ani,
jocul în psihodiagnostic şi psihoterapia copilului, dezvoltarea socială şi învăţarea.
Dezvoltarea copilului de la 6 la 12 ani. Dezvoltarea fizică și influența asupra
dezvoltării psihice. Dezvoltarea proceselor cognitive de la 6/7 ani la 10/12 ani.
Dezvoltarea limbajului; achiziția scris-cititului. Dezvoltarea personalității în
perioada școlarității mici. Dezvoltarea socială și dinamica relațiilor familiale în
perioada de debut a școlarității. Adaptarea copilului la activitatea școlară.
(PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII)
Bibliografie
Sion, G. (2009), Psihologia vârstelor. Bucureşti: Editura, p .102-121, 136-149
Sion G. (2013), Psihologia dezvoltarii 1 - dezvoltarea copilului si adolescentului, Curs
în tehnologie ID-IFR , București: Editura Fundaţiei România de Mâine (bibliografie de
sprijin)