Sunteți pe pagina 1din 11

Propunere de politică publică

Stoparea defrișărilor și reîmpădurirea României

Disciplină: Politici publice Student: Rusu Cristiana Gabriela


Grupa 3, an II, FSP
O politică publică presupune în primul rând o supervizare în ceea ce privește aplicarea
lor, totul trebuind făcut în concordanță cu nevoile și interesele cetățenilor care vor beneficia
de pe urma implementării acestei politici publice. Astfel, urmează să facem distincția între
sfera publică și sfera privată pentru a putea defini concret politica publică. Așadar, gândirea
liberală tradițională distinge sfera privată ca fiind cea în care sunt desfășurate libertățile ce țin
de spațiul personal, sau spațiul intim. Adică aceasta înseamnă că în sfera privată, libera
alegere a individului este cea care primează, individul având dreptul de a-și construi viața
după cum își dorește în virtutea alegerilor sale private. Statul, însă are puterea de a interveni
în viața sa privată doar dacă acțiunile lui încalcă libertatea celorlalți indivizi. În același timp,
statul este care responsabil de asigurarea egalității pentru fiecare persoane în parte. 1 În ceea ce
privește sfera publică, aceasta este reprezentată de acțiunea celor care dețin puterea la
guvernare, rolul acestora fiind acela de a crea cadrul necesar pentru manifestarea libertății
individuale. În cazul nostru, vom propune o politică publică.

Astfel, politica publică are o serie de trăsături care o definesc, poate chiar cea mai
importantă trăsătură este existența unui set de măsuri concise în ceea ce privește un anumit
domeniu. Totodată, pentru a putea fi pusă în aplicare o asemenea politică, este nevoie de
luarea unor decizii în ceea ce privește resursele alocate. Misiunea sau scopul unei politici
publice este acela de a descrie cadrul general de acțiune, iar scopurile implementării
politicilor publice sunt acelea de a satisface nevoie cetățenilor, sau a unei părți majoritare
măcar.2 Aceste politici sunt strâns legate de domeniul politic, iar acestea sunt nevoite să
urmărească sau să îndeplinească anumiți pași pentru a putea fi implementate.

Ciclul politicilor este șirul acestor stadii sau, mai bine zis, etape ale procesului de
înfăptuire a politicii respective. Astfel, primul pas este stabilirea agendei, care privește
procesul prin care problemele ajung în atenția publicului și a instituțiilr guvernamentale, apoi
al doilea pas este formularea politicilor și presupune procesul prin care sunt definite, evaluate,
acceptate sau respinse politici alternative de soluționare a unei probleme aflate pe agendă,
urmând al 3-lea pas, și anume luarea deciziilor care este procesul prin care instituțiile
guvernamentale adoptă o anumită alternativă pentru soluționarea unei probleme, cel de-al 4-
lea pas este implementarea politicilor, fiind procesul prin care instituțiile guvernamentale
aplică politica, fac trecerea de la decizie la practică, și nu în ultimul rând al 5-lea pas,
evaluarea sau monitorizarea cum se mai numește, este procesul prin care rezultatele politicilor
sunt monitorizate și evaluate, aceste rezultate ale sale putând consta în reconceptualizarea
problemei și a soluțiilor propuse.3

Politica de mediu cuprinde ansamblul principiilor și reglementărilor statului cu caracter


administrativ, juridic, fiscal și financiar care sunt menite să asigure dezvoltarea socio-
economică în strânsă legătură cu cerințele dezvoltării ecologice, cât și ale echilibrului
ecologic. Ideea principală pe care se întemeiază această politică este aceea de a asigura

1
Adrian Miroiu, Mireille Rădoi, și Marian Zulean, Analiza politicilor publice, 2002, 11-13.
2
Miroiu, Rădoi, și Zulean, Analiza politicilor publice.
3
Ibidem, 22.
reconcilierea omului cu natura prin restituirea către aceasta a bogăției împrumutate de la ea. 4
Astfel, ceea ce este important în societatea noastră de astăzi este tocmai protejarea mediului
înconjurător.

Pădurea are un rol foarte important în ceea ce privește mediul înconjurător, protejarea
lui, îmbunătățirea lui, prospețimea lui. De altfel, ea oferă și mult sprijin în ceea ce privește
societatea, ca de exemplu oferă hrană, adăpost, totodată, poate împiedica inundațiile sau mai
mult, alunecările de teren, eroziunea solului, oferă foarte mult oxigen și multe, foarte multe
alte funcții. Din păcate, însă, aceasta este în ultimul timp tot mai amenințată din cauza
societății, de exemplu lăcomia omului a reușit de multe ori să o desființeze sau o altă cauză a
dispariției pădurilor sunt incendiile foarte des provocate, care ulterior duc la pagube uriașe. Pe
lângă toate acestea, tăierile ilegale ale copacilor duc la modificări uriașe a mediului
înconjurător. De exemplu, animalele sunt tot mai rare, clima este într-o schimbare continuă și
așa mai departe. Din păcate însă, acest lucru nu se întâmplă numai în Românie, ci „în
întreaga lume, pădurile sunt defrișate într-un ritm alarmant. Uniunea Europeană a propus
chiar ca despădurirea să fie redusă la jumătate până în 2012 și complet stopată până în 2030.
Uniunea Europeană colaborează cu mai multe țări exportatoare de lemn pentru a îmbunătăți
guvernanța în domeniul forestier. În prezent, legislația Uniunii Europene prevede măsuri
menite să reducă la minimum riscul de a se comercializa pe teritoriul său lemn provenind din
exploatări forestiere ilegale.”5 Chiar și Constituția României sprijină și ajută la protecția
pădurilor, astfel, prin articolul 135 se urmărește refacerea și ocrotirea mediului înconjurător
precum și menținerea echilibrului ecologic, cât și exploatarea resurselor naturale în
concordanță cu interesul național.6 Urmând a fi susținută și de către lege, astfel în noul cod
penal se susține protejarea pădurilor prin articolul 401 „defrișarea vegetației lemnoase din
afara fondului forestier situată pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioară de
altitudine a vegetației forestiere, dacă faptele au fost de natură să pună în pericol viața sau
sănătatea umană, animalele sau vegetația se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amendă.”7 Putem astfel observa foarte clar faptul că defrișările ilegale reprezintă o
infracțiune, dar și faptul că oamenii sunt susținuți să protejeze mediul înconjurător.

Cei mai importanți actori instituționali ai acestei politici din România și care, în același
timp, susțin protejarea pădurilor și stoparea defrișărilor sunt Ministerul Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului (MAPAM), Ministerul Integrării Europene (MIE) și
Parlamentul României. De asemenea, foarte important este rolul MAPAM care, evident, „este
direct responsabil pentru inițierea strategiilor naționale de mediu și crearea cadrului de
implementare a acestora, fiind constituit din trei direcții generale, dar cea mai importantă
pentru politica noastră este Direcția „Agricultură și Păduri”. 8 Foarte importanți sunt, de
asemenea, și cetățenii deoarece aceștia au un contact direct cu natura și în același timp se
4
Laura Amelia, „Politica de mediu a UE”, 1, data accesării 12 mai 2017,
https://www.academia.edu/11544491/Politica_de_Mediu_a_UE.
5
Comisia Europeană, Să înțelegem politicile Uniunii Europene: Mediu, 2014, 13,
http://europa.eu/pol/index_ro.htm http://europa.eu/!gX78yg.
6
Constituția României (meteorpress, f.a.), 67, data accesării 12 mai 2017.
7
Noul Cod Penal art. 401, f.a.
8
Amelia, „Politica de mediu a UE”, 12.
folosesc foarte mult de ea. Totodată, consider că și Partidul Ecologist Român are un important
rol în promovarea ideilor lor ecologice prin susținerea și educarea cetățenilor cu privire la
defrișări, la dezvoltarea fondului forestier, cât și la conservarea resurselor naturale. Ceea ce e
cu adevărat important în această politică sunt obiectivele urmărite, iar printre acestea se
numără încetarea procesului de defrișare, extinderea spațiilor verzi (a pădurilor), dezvoltarea
durabilă, conservarea și îmbunătățirea condițiilor de sănătate a oamenilor, precum și
protejarea animalelor.

Fișă de politică publică


1. Instituția Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului (MAPAM) în
organizatoare colaborare cu Parlamentul României, cu Partidul Ecologist Român și cu
Asociația Profesioniștilor în Protecția Mediului Înconjurător.
2. Formularea Din cauza problemelor cu mediul înconjurător, a aerului foarte poluat, a
problemei riscului alunecării de teren, a dispariției animalelor sălbatice, stoparea
defrișărilor, dar și extinderea pădurilor este elementul necesar unui aer curat,
oxigenat, a îmbogățirii pământului, a dezvoltării durabile a unui mediu curat.

Factorii favorabili reîmpăduririi:


 Refacerea și ocrotirea mediului înconjurător
 Dezvoltarea biodiversității
 Stoparea aluncerărilor de teren
 Menținerea echilibrului ecologic

Factorii negativi ai extinderii defrișărilor și neîmpăduririi:


 Mediu foarte poluat
 Dispariția animalelor sălbatice
 Aluncări de teren
 Modificarea peisajului și climei
 Dispariția florei
 Distrugerea echilibrului natural
3. Titlul politicii Stoparea defrișărilor și reîmpădurirea României
4. Scop O asigurare silvică, mai exact implementarea unui instrument eficient de
educare, prevenire și protejare atât a fondului silvic, cât și a mediului
înconjurător.
5. Obiective Obiective generale:
generale/  Stoparea defrișărilor
specifice  Extinderea spațiilor verzi (a pădurilor în special)
Obiective specifice:
 Dezvoltare durabilă și eficientă
 Protejarea faunei și florei
 Mediu curat și ecologic
 Protecția mediului înconjurător
6. Beneficiari Beneficiari direcți:
 Flora și Fauna
 Statul
Beneficiari indirecți:
 Cetățenii României
 Toți cei care doresc un mediu ecologic
 Solul
7. Opțiuni de Opțiunea 1 Impactul Costuri
soluționare Elaborarea de studii și economic Conform ministerului, un
proiecte de extindere a Bugetul stabilit de astfel de proiect s-ar
pădurilor. Zonele afectate către minister ridicat la suma de 1,2
de defrișări fiind primele pentru un astfel de miliarde de euro doar
care vor fi împădurite, proiect ar avea pentru lucrări de
precum și protejarea celor consecințe asupra: împădurire pe o perioadă
care încă există în zonele zonelor afectate, de 5 ani-7 ani.9
noastre. Astfel, vor exista administrării și
măsuri de combatere a persoanelor aflate
tăierilor ilegale, cât și în slujba acestui
promovarea împăduririlor proces de
și a managementului împădurire. Însă
forestier sustenabil, și în aceste costuri ar
același timp protejarea ajuta la eliminarea
9
Ciprian Palaghianu, „Aspecte privitoare la dinamica resurselor forestiere mondiale”, 30, data accesării 13 mai
2017, http://www.silvic.usv.ro/z_2007_2_as_palaghianu.pdf.
biodiversității pădurilor. altor costuri, infinit
Vor exista persoane de mai mari, pentru
teren care vor planta anual protecția mediului.
copaci în zonele slab
împădurite sau în zonele
defrișate ducând astfel la
creșterea suprafețelor
ocupate de pădure.
Opțiunea 2 Impactul Costuri
Angajarea unor persoane economic Având în vedere prețurile
calificate de la pază și Banii investiți în existente pe piață și
protecție unde să personalul angajat, posibilitatea unei licitații
protejeze și să vegheze 24 cât și în prin care să se aleagă
din 24 de ore, evident, achiziționarea firma de pază și protecție,
prin schimb de ture, a armelor și calculul arată în felul
tuturor suprafețelor autovehiculelor vor următor:
împădurite din România. fi oferite de către sunt 7.046.056 hectare de
Aceste persoane deținând stat pentru pădurile pădure în total conform
și arme, cât și publice sau printr- datelor Inventarului
autovehicule, precum un fond oferit din Forestier Național, din
ATV-uri sau motoare partea Uniunii care vor exista 3.000 de
pentru a se putea deplasa Europene, ceea ce angajați, iar fiecare
pe ariile împădurite. nu va afecta sub angajat răspunzând de
Fiecărui personal le va fi nicio formă aprox. 2.300 de hectare
dat în jur de circa 2000 cetățenii. de pădure, asfel costul
hectare de pădure pentru a efectuat pt personal va
reuși să o protejeze și să o ajunge undeva la 2
monitorizeze cu vigilență. milioane de euro lunar
deoarece fiecare angajat
vaavea un salariu de
3000 lei, adică 700 euro.
Pe lângă acesti bani, va
exista un plus de 1,5
milioane de euro la
începutul proiectului
pentru achiziționarea
armelor și
autovehiculelor.

Opțiunea 3 Impactul Costuri


Privatizarea tuturor economic Nu pot spune cu
pădurilor din România Costurile vor fi exactitate care vor fi
cred că ar fi cea mai utilă aferente expertizei, banii cheltuiți de către
soluție pentru ca acestea cât și pentru stat în vederea vânzării
să nu mai fie defrișate cheltuielile pădurilor, dar oricum va
ilegal și pentru a putea organizatorice fi unul destul de mic, însă
exista pe o perioadă lungă procesului de câștigurile vor fi destul
de timp. vânzare a pădurilor, de mari. Câștigurile vor
Costurile aferente pentru adică mă refer la rezulta din vânzarea
expertiză și cheltuielile organizarea pădurilor acelor
organizatorice. primesc licitațiilor. proprietari privați. Cu
subvenții de la stat. toate acestea, propun ca
aceste câștiguri ale
statului în urma vânzării
să fie oferite ca subvenții
proprietarilor de păduri
pentru a le da un impuls
în ocrotirea și protejarea,
cât și menținerea
pădurilor, dar și
extinderea lor.
8. Consultanță Organizațiile care ar fi Rezultatele:
consultate:  care ar fi efectele implementării
 Ministerul Agriculturii, unui astfel de proiect asupra
Pădurilor, Apelor și mediuliu înconjurător, asupra
Mediului pădurilor în special, a spațiilor
 Cetățenii posesori de verzi
păduri  câți dețin în prezent păduri și care
 Cetățenii care doresc este opinia lor cu privire la
achiziționarea pădurilor îngrijirea, protejarea și extinderea
 Asociația acestora
Profesioniștilor în  care este părerea cetățenilor, dacă
Protecția Mediului doresc să dețină păduri și ce părere
Înconjurător au despre subvențiile ce le vor fi
 Comisia pentru mediu oferite pentru aceasta
 care este punctul de vedere al
profesioniștilor în protecția
mediului, dacă sunt pro acestui
proiect și cum văd ei lucrurile pe
viitor și mai ales pădurile
României
 dacă este de acord în oferirea de
fonduri pentru sprijinirea și
extinderea pădurilor
9. Opțiunea Opțiunea 3 Obiective așteptate:
recomandată Pe lângă opțiunea 1 deja  Stimularea cumpărării pădurilor
existentă dar care nu a produs de către cetățenii României, dar nu
așa mari beneficii asupra țării, numai.
din păcate, opțiunea 3 ar veni ca  Subvențiile ce le vor fi oferite
noutate față de alte inițiative celor care vor deține pădurile și le
enumerate mai sus pentru vor proteja, cât și le vor
extinderea sau reîmpădurirea reîmpăduri vor fi oferite anual,
pădurilor, dar și stoparea fără întârzieri.
defrișărilor. Astfel, privatizarea  Ar fi necesar, probabil, câțiva ani,
pădurilor românești ar rezolva sau nu se știe exact, pentru
toate problemele existente la vânzarea suprafețelor împădurite
ora actuală în România cu sau zonelor ce ar putea fi
privire la păduri. Această împădurite pe viitor.
soluție vine și cu multe
beneficii atțt din partea statului
pentru că va avea multe
câștiguri în bani de pe urma
vânzărilor pădurilor, dar și
pentru proprietarii pădurilor
deoarece pe lângă afacerile pe
care le vor deține cu pădurile
lor (afaceri pe care le poți
extinde și în urma cărora poți
câștiga sume uriașe de bani) vor
beneficia de subvenții din
partea statului, care, de
asemenea, nu vor fi foarte mici,
desigur, subvenții pentru munca
pe care aceștia o depuncăci nu e
ușor să deții o pădure. Totodată,
beneficiari va fi și mediul , cât
și cetățenii, adică statul pentru
că vor putea respira un aer
curat, bine oxigenat, cât și
animalele care se adăpostesc și
se hrănesc din pădurile
respective.
10. Evaluare și După implementarea celor trei Costuri
monitorizare opțiuni pentru stoparea Costurile monitorizării și a evaluării
defrișărilor și reîmpădurirea eficacității proiectului vor include plata
României, evaluarea procesului unor angajați specializați pentru serviciul
poate fi realizat o dată la un an de teren când aceștia se vor deplasa în
de către comisii specializate pe zonele împădurite. Totodată, vor exista
aceste domeniu, ori de către costuri pentru camerele de supraveghere
Minister, deși va fi destul de puse în centrele în care pe timp de noapte
greu pentru că va fi nevoie de vor sta cei angajați pentru pază și
multe persoane. Astfel, protecție. De asemenea, și pentru
evaluările vor consta în: combustibilul folosit pentru deplasarea pe
- inventarierea cheltuielilor teren în zilele când vor fi evaluate toate
lunare pentru personalul pădurile din România, dar și pentru
angajat pentru pază și evaluatori și Comisiile care vor investiga
protective, și evalua atât pădurile, cât și propritarii
- supravegherea prin camera pădurilor.
video a personalului
calificat pentru a fi sigur că
aceștia își fac treaba și se
prezintă pe teren,
- evaluarea pădurilor pentru
a fi siguri că ele sunt
curate, protejate,
împădurite,
- evaluarea proprietarilor
pădurilor pentru a fi siguri
că aceștia respectă normele
prevăzute în lege pentru
protejarea pădurilor, cât și
conform regulilor pentru ca
aceștia să poată avea drept
la subvenții,
- realizarea de sondaje
publice privind efectele
stopării defrișărilor și
reîmpăduririi

Bibliografie:
1. Amelia, Laura. „Politica de mediu a UE”. Data accesării 12 mai 2017.
https://www.academia.edu/11544491/Politica_de_Mediu_a_UE.
2. Comisia Europeană. Să înțelegem politicile Uniunii Europene: Mediu, 2014.
http://europa.eu/pol/index_ro.htm http://europa.eu/!gX78yg.

3. Constituția României. meteorpress, f.a. Data accesării 12 mai 2017.

4. Miroiu, Adrian, Mireille Rădoi, și Marian Zulean. Analiza politicilor publice. Bucureşti,
2002.

5. Noul Cod Penal art. 401, f.a.

6. Palaghianu, Ciprian. „Aspecte privitoare la dinamica resurselor forestiere mondiale”. Data


accesării 13 mai 2017. http://www.silvic.usv.ro/z_2007_2_as_palaghianu.pdf.

7. Green report,Afaceri, legislație și educație pentru un mediu curat, accesat la 13 mai 2017,
http://www.green-report.ro/inventarul-forestier-national-in-romania-nu-putem-vorbi-de-
defrisari/

8. Comisia pentru mediu, site Parlamentul României, accesat la 17 mai 2017,


https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=9384543a-63d4-4290-a370-
6190eb47300f

9. Todor Arpad, Analize de politici publice cu impact asupra mediului și dezvoltării durabile,
Wolters Kluwer, București, 2004, accesat la 13 mai 2017,
https://www.researchgate.net/publication/275039465_Analize_de_politici_publice_cu_impact
_asupra_mediului_si_dezvoltarii_durabile

S-ar putea să vă placă și