Sunteți pe pagina 1din 81

LEGEA

bugetului de stat pentru anul 2020

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2020 se aprobă la venituri în sumă de
44136645,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 51551945,0 mii de lei, cu un deficit
în sumă de 7415300,0 mii de lei.

(2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă


în anexa nr. 1.

(3) Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului


bugetar se prezintă în anexa nr. 2.

(4) Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat la cheltuieli şi resurse


se prezintă în anexa nr. 3.

(5) Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale se prezintă


în anexa nr. 4.

(6) Volumul cheltuielilor de personal pe autorităţi publice centrale se prezintă


în anexa nr. 5.

Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE

Art. 2. – În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor de


competenţă, se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
2

a) pentru fondul rutier – în sumă de 1718789,6 mii de lei. Defalcările anuale


din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepţia gazului lichefiat,
nu vor depăşi 67,01%;
b) pentru plata despăgubirilor proprietarilor terenurilor de utilitate publică de
interes național necesare suplimentar întru efectuarea lucrărilor de construcție,
amenajare și acces la complexul arenei polivalente de interes național –
7000,0 mii de lei;
c) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică
de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 5280,0 mii de lei;
d) pentru Fondul pentru eficienţă energetică – în sumă de 80000,0 mii de lei;
e) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de
220000,0 mii de lei;
f) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în
sumă de 1000000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul
stabilit de către Guvern;
g) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 45427,4 mii de lei, dintre care
21427,4 mii de lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
h) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 298950,0 mii de lei;
i) pentru formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din
învăţământul general – în sumă de 6000,0 mii de lei, pentru dezvoltarea
conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din învățământul primar, gimnazial,
liceal, inclusiv extrașcolar – în sumă de 7000,0 mii de lei, pentru implementarea
standardelor minime educaționale – în sumă de 4000,0 mii de lei, pentru
consolidarea calității educației – în sumă de 157694,0 mii de lei, din contul
împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma
învăţământului în Moldova”;
j) pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale organizațiilor
necomerciale – în sumă de 7409,2 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii teatrelor,
a circului şi a organizaţiilor concertistice – în sumă de 175748,7 mii de lei;
k) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti
„Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 491,4 mii de lei, ale Asociaţiei
Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 487,6 mii de lei şi ale Societăţii
Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 359,0 mii de lei;
l) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei
Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii de lei, ale
Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1445,5 mii de lei şi ale
Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1607,6 mii de lei;
m) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti
„Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii
Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
3

n) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor


de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute,
acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 428,5 mii de lei;
o) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 86566,3 mii de lei,
inclusiv 64701,9 mii de lei pentru finanţarea pachetului minim de servicii sociale de
către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea;
p) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 38172,7 mii de lei;
q) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi publice centrale – în
sumă de 4133374,0 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr. 6;
r) în bugetul Fondului de Investiții Sociale, pentru lucrări de renovare a
instituțiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților
publice locale – în sumă de 97802,1 mii de lei din contul împrumutului acordat de
Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”.

Art. 3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:


a) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este
Republica Moldova – în sumă de 65600,9 mii de lei, pentru implementarea Strategiei
de reformă a administraţiei publice (inclusiv cheltuieli de personal) – în sumă de
40000,0 mii de lei, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii
de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în baza hotărârilor de Guvern;
b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 50000,0 mii de lei şi fondul
de intervenţie al Guvernului – în sumă de 38000,0 mii de lei;
c) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel local
– în sumă de 1500,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul
stabilit de către Guvern;
d) susținerea programului „Diaspora Acasă Reușește «DAR 1+3»” – în sumă
de 10000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul stabilit de
către Guvern.

Art. 4. – (1) Se aprobă în bugetul de stat transferuri către alte bugete şi


fonduri:
a) la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 8560479,0 mii de lei,
dintre care pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat –
1875966,4 mii de lei;
b) la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de
3005692,2 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform
legislaţiei – 2852472,9 mii de lei, pentru realizarea programelor naţionale în
domeniul ocrotirii sănătăţii – 76398,2 mii de lei şi din contul împrumutului acordat
de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în
Republica Moldova” – 76821,1 mii de lei;
4

c) la bugetele locale – în sumă totală de 13281062,6 mii de lei, dintre care


pentru acoperirea cheltuielilor efectuate din contul veniturilor proprii ale bugetelor
locale pentru infrastructura drumurilor, finanțate din contul transferurilor cu
destinație specială de la bugetul de stat – 1046,9 mii de lei, din contul împrumutului
acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în
Moldova” pentru procurarea utilajului şi mobilierului şcolar – 42009,0 mii de lei,
pentru dotarea laboratoarelor – 5000,0 mii de lei. Repartizarea transferurilor la
bugetele locale se efectuează conform anexei nr. 7.

(2) Fondul de susținere financiară a unităților administrativ-teritoriale este


suplimentat cu cota-parte de 10% din impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător încasat în anul 2018. Pentru unitățile administrativ-teritoriale cărora
suplimentarea bugetelor locale din contul majorării transferurilor cu destinație
generală nu acoperă integral costurile de implementare a Legii nr. 270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, aferente domeniilor proprii de
activitate, în bugetul de stat sunt prevăzute transferuri de compensare în sumă de
116323,4 mii de lei.

(3) Pentru continuarea implementării proiectului-pilot de organizare a


alimentaţiei în sistemul de învăţământ, cheltuielile aferente alimentaţiei
copiilor/elevilor din instituţiile publice de învăţământ general din raionul Străşeni
vor fi gestionate de către Consiliul raional Străşeni.

Art. 5. – Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se prevăd


alocaţii în sumă de 70000,0 mii de lei, inclusiv 50000,0 mii de lei pentru onorarea
garanţiilor de stat în cadrul programului. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua
în modul stabilit de către Guvern.

Art. 6. – (1) Se prevăd mijloace financiare pentru:


a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din
Moldova” – în sumă de 415459,6 mii de lei (echivalentul a 18,44 milioane de euro)
din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii în cadrul
Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare;
b) majorarea capitalului social al Societății cu Răspundere Limitată „Arena
Națională” – în sumă de până la 71589,8 mii de lei (echivalentul a 3,18 milioane de
euro).

(2) Alocarea mijloacelor prevăzute la alin. (1) se va efectua în baza hotărârilor


de Guvern.

Art. 7. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale


bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune,
5

întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni, ai căror fondatori sunt autorităţile


publice centrale şi locale, conform anexei nr. 8, se gestionează prin Contul Unic
Trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Art. 8. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2020, datoria de stat


internă nu va depăşi 25707,3 milioane de lei, datoria de stat externă – 41820,9
milioane de lei (echivalentul a 2208,1 milioane de dolari SUA). Soldul garanţiilor
de stat externe va constitui zero lei, iar soldul garanţiilor de stat interne nu va depăşi
1600,0 milioane de lei.

Art. 9. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la


efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare,
indiferent de tipul mijloacelor folosite.

(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi


persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi
persoanele fizice străine, cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate
privată bunuri proprietate publică.

(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică,
inclusiv acţiunile.

(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a


bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor
supuse privatizării.

(5) Impozitul privat se achită până la semnarea contractului de vânzare-


cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de
apartenenţa bunului.

(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată


a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară
activitate de întreprinzător.

(7) În cazul rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare, determinată de


neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de
cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.

(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine


autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate
publică.
6

Art. 10. – (1) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2020, a salariilor


angajaţilor din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de
referinţă în mărime de 1650 de lei.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele valori de


referinţă:
a) în mărime de 1300 de lei:
– pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul
autorităţilor/instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia judecătorilor, a
procurorilor, a inspectorilor-judecători, a secretarului general al Guvernului, a
secretarilor de stat, a şefilor şi şefilor adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei
de Stat;
– pentru șefii de cabinet și consilierii din cadrul cabinetului Președintelui
Parlamentului, al Președintelui Republicii Moldova și al Prim-ministrului;
b) în mărime de 1750 de lei:
– pentru personalul didactic, științifico-didactic şi personalul de conducere din
instituţiile de învăţământ, conducători (directori și directori adjuncți) ai instituțiilor
de educație timpurie, învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic;
– pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr. 270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare
de la 1 până la 25;
– pentru corpul de ofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al
Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia
Companiei nr. 1 din cadrul Batalionului nr. 1 al Brigăzii de patrulare), din
subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General de Carabinieri din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
c) în mărime de 1800 de lei:
– pentru corpul de subofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al
Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia
Companiei nr. 1 din cadrul Batalionului nr. 1 al Brigăzii de patrulare), din
subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General de Carabinieri din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
– pentru consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor (cu excepţia directorului general şi
directorului general adjunct);
– pentru efectivul de soldați și sergenți din cadrul Ministerului Apărării;
d) în mărime de 1900 de lei – pentru directorii instituțiilor de învățământ
general, altele decât instituțiile de educație timpurie, învățământ primar, gimnazial,
7

liceal și profesional tehnic, cu excepția directorilor adjuncți din aceste instituții,


pentru care valoarea de referință este de 1750 de lei;
e) în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcții de
demnitate publică, din cadrul Serviciului Protecție și Pază de Stat;
f) în mărime de 2500 de lei:
– pentru judecători (cu excepţia judecătorilor din cadrul Curţii
Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de
Justiţie), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecţiei
procurorilor;
– pentru personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul
Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Autorității
Naţionale de Integritate, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
– pentru personalul, inclusiv cu funcții publice de conducere, din cadrul
Autorității Aeronautice Civile;
g) în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curţii
Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de
Justiţie.

Art. 11. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor


proprietate publică se prezintă în anexa nr. 9.

(2) Se scutesc de plata chiriei (exceptând plata serviciilor comunale):


a) autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat, instituțiile
publice ce implementează proiecte finanțate din surse externe – parte a bugetului de
stat (unități de implementare) şi uniunile de creaţie – pentru încăperile închiriate de
la alte autorităţi/instituţii bugetare finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la
întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară acestora,
fără drept de sublocaţiune;
b) întreprinderile de stat al căror fondator este Administraţia Naţională a
Penitenciarelor – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului
penitenciar.

Art. 12. – (1) Băncilor care au acordat până la 29 iulie 1994 credite
preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor înfiinţate
până la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor până la această dată,
băncilor care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de
construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărârea Parlamentului nr. 209/1994,
precum şi băncilor care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor,
specificate în hotărârile Parlamentului nr. 834/1996, nr. 1588/1998, nr. 1147/2000
şi nr. 905/2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărâri, li se compensează de la
bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
8

(2) În conformitate cu prevederile alin. (1), băncilor li se compensează şi


veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobândă
categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în
funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.

(3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar
destinaţiei.

Art. 13. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sunt


supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de
către serviciile de specialitate ale autorităţilor/instituţiilor în care sunt angajate
aceste persoane, din mijloacele autorităţilor/instituţiilor respective.

Art. 14. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor


persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectarea
la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case
individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea
caselor vechi, a plăţilor sociale efectuate din mijloacele Fondului de susţinere a
populaţiei şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru unele categorii de
populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între
prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea maximă de 0,8%
din suma distribuită.

(2) Comisioanele pentru serviciile de recepţionare a cererilor pentru indexare


şi distribuire a sumelor indexate conform Legii nr. 1530/2002 privind indexarea
depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul
Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, se stabilesc la valoarea maximă de 10 lei
pentru cererea recepţionată şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.

(3) Comisionul pentru eliberarea numerarului de către bănci pentru plata


prestaţiilor sociale, specificate la alin. (1) şi (2), prin intermediul Întreprinderii de
Stat „Poşta Moldovei” se stabileşte la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată
şi se achită de la bugetul de stat.

(4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată


decât cardurile de plată de la populaţie, de la agenţii constatatori, de la perceptorii
fiscali şi de la funcţionarii fiscali a plăţilor în Contul Unic Trezorerial al Ministerului
Finanţelor (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export), precum şi comisionul la
restituirea plăţilor către populaţie se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru o
plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de
2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu prestatorii de
servicii de plată, şi se achită de la bugetul de stat.
9

(5) Comisioanele specificate la alin. (4) pentru bugetul asigurărilor sociale de


stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală vor fi restituite bugetului
de stat.

Art. 15. – (1) Se stabileşte achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor


pentru:
a) executarea prin sistemul automatizat de plăţi interbancare a documentelor
de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru deservirea
operaţiunilor valutare în conturile bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale
autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor entităţi deservite prin
Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
c) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la
bugetele componente ale bugetului public naţional şi pentru restituirea plăţilor de la
aceste bugete populaţiei;
d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor
finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza
documentelor executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
f) menţinerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.

(2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de


import-export se achită de către Serviciul Vamal din contul alocațiilor aprobate
acestuia în bugetul de stat, pe bază de contract încheiat cu banca.

Art. 16. – (1) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale


bugetelor componente ale bugetului public naţional, ale autorităţilor/instituţiilor
publice la autogestiune şi ale altor entităţi, aflate în conturile deschise în Contul Unic
Trezorerial al Ministerului Finanţelor/bănci, se repartizează corespunzător bugetului
de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală.

(2) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise


în bănci şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează
integral la bugetele în a căror componenţă sunt incluse (bugetul de stat sau bugetele
locale), cu excepţia dobânzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului
de Dezvoltare Durabilă, care rămân în gestiunea acestuia.

Art. 17. – Prin derogare de la prevederile art. 60 din Legea finanţelor publice
şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, Guvernul se autorizează să
redistribuie alocaţiile aprobate prin prezenta lege între ministere, alte autorităţi/
instituţii bugetare, ca urmare a reorganizării structurale a administraţiei publice
centrale subordonate Guvernului, inclusiv în cazul modificării actelor normative sau
10

al adoptării unor acte normative noi privind organizarea şi funcţionarea acestor


entităţi.

Art. 18. – Ministerul Finanţelor se autorizează:


a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii
stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul granturilor,
al donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit
în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
b) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale şi Mediului:
– alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională, în
baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
– alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional, în baza deciziei
Consiliului de administrare;
c) să redistribuie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, mijloacele
alocate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, între Comisia Electorală
Centrală şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în scopul
constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste hotare;
d) să redistribuie, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,
în baza cererilor întemeiate ale autorităților publice locale, alocațiile aprobate pentru
acordarea compensațiilor bănești personalului de conducere și didactic din
instituțiile publice de învăţământ general, ca urmare a modificării numărului de
beneficiari;
e) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Agenţiei Naţionale pentru
Cercetare şi Dezvoltare, mijloacele alocate pentru organizarea şi desfăşurarea
concursurilor de proiecte, între autorităţi publice centrale – fondatori ai instituţiilor
din domeniul ştiinţei şi inovării;
f) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa
valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în
anul 2020, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
g) să emită valori mobiliare de stat pentru crearea rezervei de lichidităţi în
scopul reducerii riscului de lichiditate al bugetului de stat;
h) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale
unităţilor administrativ-teritoriale, drept garanție de rambursare servind inclusiv
transferurile cu destinație generală de la bugetul de stat către bugetele locale
respective;
i) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul
delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în
modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în
subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor
instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întâi în subordinea
autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa.
11

Art. 19. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

ZINAIDA GRECEANÎI

Chișinău, 19 decembrie 2019.


Nr. 172.
Anexa nr. 1
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat

Denumirea Cod Suma, mii lei


Venituri, total 1 44136645,0
Impozite și taxe 11 40536199,0
Granturi primite 13 1773455,5
Alte venituri 14 1800331,9
Transferuri primite în cadrul bugetului public
național 19 26658,6
Cheltuieli, total 2+3 51551945,0
dintre care:
Cheltuieli de personal 21 7009983,6
Transferuri acordate în cadrul bugetului public
național 29 24847233,8
Investiții capitale în active materiale în curs de
execuție 3192 4133374,0
Sold bugetar -7415300,0
Surse de finanțare, total 7415300,0
Active financiare 4 -1455260,5
Creanțe interne 41 411103,6
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 48440,2
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor
nefinanciare și financiare 47 -1914804,3
Datorii 5 7984452,0
Datorii interne 51 1604188,0
Împrumuturi externe 59 6380264,0
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 886108,5
Anexa nr. 2

Componența veniturilor bugetului de stat și sursele de finanțare a soldului


bugetar

Denumirea Cod Suma,


mii lei
Venituri, total 44136645,0
Impozite și taxe 11 40536199,0
Impozite pe venit 111 7406300,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 1603700,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 5802600,0
Impozite pe proprietate 113 44000,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 2000,0
Alte impozite pe proprietate 1136 42000,0
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 114 31065099,0
Taxa pe valoarea adăugată 1141 22686900,0
Accize 1142 6988339,0
Taxe pentru servicii specifice 1144 10770,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru
practicarea unor genuri de activitate 1145 421235,0
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 957855,0
Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe 115 2020800,0
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1336400,0
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 684400,0
Granturi primite 13 1773455,5
Granturi primite de la guvernele altor state 131 109769,8
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 22715,0
Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 87054,8
Granturi primite de la organizațiile internaționale 132 1663685,7
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale 1321 1546159,0
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale 1322 117526,7
Alte venituri 14 1800331,9
Venituri din proprietate 141 279489,9
Dobânzi încasate 1411 139251,2
Dividende primite 1412 126100,0
Renta 1415 14138,7
Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor 142 1053792,4
Taxe şi plăţi administrative 1422 335258,7
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile
bugetare 1423 718533,7
Amenzi și sancțiuni 143 366961,0
Donații voluntare 144 10190,0
Alte venituri și venituri neidentificate 145 89898,6
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 26658,6
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele
locale 191 26658,6
Surse de finanțare, total 7415300,0
2
Anexa nr. 2 (sfârșit)
Denumirea Cod Suma,
mii lei
Active financiare 4 -1455260,5
Creanțe interne 41 411103,6
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în
interiorul ţării 415 211103,6
Alte creanţe interne ale bugetului 418 200000,0
Majorarea altor creanțe interne ale bugetului 41811 -923500,0
Micșorarea altor creanțe interne ale bugetului 41812 1123500,0
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 48440,2
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele
locale 461 48440,2
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare
și financiare 47 -1914804,3
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare 471 -1467652,7
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare 472 -447151,6
Datorii 5 7984452,0
Datorii interne 51 1604188,0
Valori mobiliare de stat, cu excepția acțiunilor 513 1654188,0
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară 5131 2000000,0
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri 5134 -345812,0
Garanții de stat interne 514 -50000,0
Garanții de stat interne 5141 -50000,0
Datorii externe 58
Alte datorii externe ale bugetului 588
Formarea altor împrumuturi externe 58811 923500,0
Stingerea altor împrumuturi externe 58812 -923500,0
Împrumuturi externe 59 6380264,0
Împrumuturi externe 595 6380264,0
Primirea împrumuturilor externe 9296677,0
Rambursarea împrumuturilor externe -2916413,0
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 886108,5
Anexa nr. 3

Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat

3.1. Cheltuieli
Denumirea Cod Suma, mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 164442,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 164442,8
Activitatea Parlamentului 0101 164442,8

Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 35262,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35262,1
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 0201 35262,1

Curtea Constituțională 0103


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 18138,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 18138,5
Jurisdicție constituțională 0401 18138,5

Curtea de Conturi 0104


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 54151,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 54151,8
Auditul extern al finanțelor publice 0510 54151,8

Cancelaria de Stat 0201


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 636501,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 428865,3
Exercitarea guvernării 0301 79910,1
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 132687,5
e-Transformare a Guvernării 0303 214767,7
Susținerea diasporei 2403 1500,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 194040,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 194040,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13596,4
Învățământ superior 8810 12565,2
Perfecționarea cadrelor 8812 1031,2
2
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Ministerul Finanțelor 0203
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1400607,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1400607,5
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 100915,8
Administrarea veniturilor publice 0502 1260949,4
Inspecția financiară 0504 32118,3
Administrarea achizițiilor publice 0508 6624,0

Ministerul Justiției 0204


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1196219,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10320,5
Servicii de arhivă 1203 10320,5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1185899,4
Politici și management în domeniul justiției 4001 36827,1
Apărare a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 64787,8
Expertiză legală 4009 12739,6
Sistem integrat de informare juridică 4010 9894,9
Administrare judecătorească 4015 40073,2
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 42483,7
Sistemul penitenciar 4302 979093,1

Ministerul Afacerilor Interne 0205


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2914012,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 88655,8
Politici și management al rezervelor materiale ale statului 2701 15215,2
Rezerve materiale ale statului 2702 63025,6
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale
statului 2703 10415,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2595269,7
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 23150,2
Ordine și siguranță publică 3502 1327581,3
Migrație și azil 3503 29856,1
Trupe de carabinieri 3504 194464,5
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 149049,7
Managementul frontierei 3506 518938,9
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 352229,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4880,4
Managementul deșeurilor radioactive 7006 4880,4
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 89304,2
Asistență medicală primară 8005 27760,9
3
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Asistență medicală spitalicească 8010 61543,3
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 135629,4
Învățământ profesional tehnic postsecundar 8809 13273,0
Învățământ superior 8810 56892,1
Perfecționarea cadrelor 8812 65464,3
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 273,4
Protecție a familiei și copilului 9006 101,7
Protecție socială unor categorii de cetățeni 9019 171,7

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 505689,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 505689,5
Politici și management în domeniul relațiilor externe 0601 36461,1
Promovarea intereselor naționale prin intermediul
instituțiilor serviciului diplomatic 0602 469228,4

Ministerul Apărării 0207


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 769886,4
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 648514,7
Politici și management în domeniul apărării 3101 14037,3
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 218383,1
Forțele Armatei Națíonale 3106 416094,3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 86645,8
Asistență medicală primară 8005 12442,4
Asistență medicală spitalicească 8010 74203,4
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 34197,1
Învățământ superior 8810 34197,1
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 528,8
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 528,8

Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 5923893,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 65088,3
Tehnologii informaționale 1504 65088,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5853805,4
Politici și management în domeniul macroeconomic și de
dezvoltare a economiei 5001 36447,0
Promovarea exporturilor 5002 73290,5
4
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 136082,6
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 13292,5
Securitate industrială 5011 26260,5
Politici și management în sectorul energetic 5801 23085,6
Rețele și conducte de gaz 5802 4500,0
Rețele electrice 5803 130050,0
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 114550,0
Rețele termice 5805 3145,0
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 20604,2
Dezvoltarea drumurilor 6402 5036898,0
Dezvoltarea transportului naval 6403 19286,0
Dezvoltarea transportului auto 6404 42946,4
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 88317,3
Dezvoltarea transportului aerian 6406 63749,3
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 5200,0
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 12900,5
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 3200,0
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5000,0
Gestionarea și menținerea fondului locativ 7508 5000,0

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și


Mediului 0219
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2628103,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1762,9
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Biotehnologie” 1605 1762,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1773253,9
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 31500,0
Politici și management în domeniul agriculturii, dezvoltării
regionale și mediului 5101 41372,3
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 453686,2
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 9100,0
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 47563,0
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 997867,9
Securitate alimentară 5106 500,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în
direcția strategică „Biotehnologie” 5107 86359,1
Sisteme de irigare și desecare 5108 10422,5
Eficienţă energetică şi surse regenerabile 5804 21217,1
Reglementare și control al extracției resurselor minerale
utile 5902 2504,9
Explorarea subsolului 5903 3781,0
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 6105 13359,1
Dezvoltarea drumurilor 6402 39020,8
5
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Dezvoltarea turismului 6602 15000,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 263513,9
Prognozarea meteo 5010 26442,2
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 38993,8
Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici
persistenți, a deșeurilor menajere solide și deșeurilor
chimice 7002 63187,7
Securitate ecologică a mediului 7003 47211,2
Monitoringul calității mediului 7004 67946,1
Protecția și conservarea biodiversității 7005 10975,0
Radioprotecție și securitate nucleară 7008 2282,9
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 6475,0
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 404928,1
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 393698,9
Construcția locuințelor 7504 11229,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 182480,3
Învățământ profesional tehnic postsecundar 8809 101818,3
Învățământ superior 8810 80101,0
Servicii generale în educație 8813 561,0
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2164,4
Protecție a familiei și copilului 9006 2164,4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3033123,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 216837,3
Cercetări științifice aplicate în direcția strategică
„Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 0807 37746,1
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Materiale, tehnologii și produse inovative” 1602 54450,8
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Eficiența energetică și valorificarea surselor regenerabile
de energie” 1603 1937,3
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Sănătate și biomedicină” 1604 5494,6
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Biotehnologie” 1605 24575,1
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 1606 44477,1
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 10181,0
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 37975,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 136159,3
6
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor
macroeconomice și programelor de dezvoltare economică,
în direcția strategică „Materiale, tehnologii și produse
inovative” 5007 100671,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în
direcția strategică „Biotehnologie” 5107 27003,4
Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția
strategică „Eficiența energetică și valorificarea surselor
regenerabile de energie” 5807 8484,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3339,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și
serviciilor medicale, în direcția strategică „Sănătate și
biomedicină” 8007 3339,6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 533785,2
Dezvoltarea culturii 8502 258274,0
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural
național 8503 83281,2
Susținerea culturii scrise 8504 8229,4
Susținerea cinematografiei 8510 13334,1
Sport 8602 150062,3
Tineret 8603 20604,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2116010,1
Politici și management în domeniul educației, culturii și
cercetării 8801 181400,9
Învățământ gimnazial 8804 8666,6
Învățământ special 8805 55117,3
Învățământ liceal 8806 142182,0
Învățământ profesional tehnic secundar 8808 471075,0
Învățământ profesional tehnic postsecundar 8809 414943,3
Învățământ superior 8810 695880,2
Perfecționarea cadrelor 8812 18694,7
Servicii generale în educație 8813 16426,1
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 35383,7
Curriculum 8815 61581,3
Asigurarea calității în învățământ 8816 14659,0
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 26991,9
Protecție a familiei și copilului 9006 26991,9

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2316772,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6480,7
7
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Sănătate și biomedicină” 1604 6480,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 54665,2
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 54665,2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1309990,9
Sănătate publică 8004 192693,0
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 5528,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și
serviciilor medicale, în direcția strategică „Sănătate și
biomedicină” 8007 37974,2
Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 162065,9
Medicină legală 8014 54775,0
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii
sănătății 8018 428641,4
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul
ocrotirii sănătății 8019 428313,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 306490,2
Învățământ profesional tehnic postsecundar 8809 86896,0
Învățământ superior 8810 150683,0
Învățământ postuniversitar 8811 57983,4
Perfecționarea cadrelor 8812 10540,3
Servicii generale în educație 8813 387,5
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 639145,4
Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății și
protecției sociale 9001 23635,7
Protecție a persoanelor în etate 9004 162623,4
Protecție a familiei și copilului 9006 64614,0
Protecție a șomerilor 9008 51949,9
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 385,0
Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 173389,5
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 90963,9
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 8932,0
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 55922,9
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 6729,1

Biroul Național de Statistică 0241


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 107053,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 107053,2
Politici și management în domeniul statisticii 1201 32293,0
Lucrări statistice 1202 58190,2
Desfășurarea recensămintelor 1204 16570,0
8
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 46363,8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 46363,8
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și
cadastrului 6901 5286,1
Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului 6902 8005,0
Valorificarea terenurilor noi și sporirea fertilității solurilor 6903 12300,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 3950,0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 6905 16822,7

Agenția Relații Interetnice 0243


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4228,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4228,2
Politici și management în domeniul minorităților naționale 2401 3728,2
Relații interetnice 2402 500,0

Agenția „Moldsilva” 0244


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 14571,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 14571,9
Politici și management în domeniul sectorului forestier 5401 3571,9
Dezvoltarea silviculturii 5402 11000,0

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 39504,2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 39504,2
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 8016 39504,2

Agenția Proprietății Publice 0249


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 26020,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 26020,0
Administrarea patrimoniului de stat 5009 26020,0

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 31721,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 16581,8
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică
„Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 0807 1338,5
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Materiale, tehnologii și produse inovative” 1602 1535,0
9
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Eficiența energetică și valorificarea surselor regenerabile
de energie” 1603 250,0
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Sănătate și biomedicină” 1604 680,0
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 1606 1267,0
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 6796,2
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1350,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 3365,1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12317,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor
macroeconomice și programelor de dezvoltare economică,
în direcția strategică „Materiale, tehnologii și produse
inovative” 5007 8685,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în
direcția strategică „Biotehnologie” 5107 2432,0
Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția
strategică „Eficiența energetică și valorificarea surselor
regenerabile de energie” 5807 1200,0
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2822,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și
serviciilor medicale, în direcția strategică „Sănătate și
biomedicină” 8007 2822,5

Agenția de Investiții 0251


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 41258,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 41258,3
Promovarea exporturilor 5002 36667,6
Promovarea investiților 5016 4590,7

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 64706,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 64706,0
Proprietate intelectuală 5017 64706,0

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 229404,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 229404,2
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 600,0
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 33812,7
Securitate alimentară 5106 194991,5
10
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Agenția Națională Antidoping 0277
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2458,3
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2458,3
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 2458,3

Centrul Serviciului Civil 0279


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1580,4
Apărare naţională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1580,4
Serviciul civil de alternativă 3105 1580,4

Consiliul Superior al Magistraturii 0301


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 442113,3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 442113,3
Organizare a sistemului judecătoresc 4002 15511,2
Înfăptuirea justiției 4018 426602,1

Consiliul Superior al Procurorilor 0302


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 13272,7
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13272,7
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 13272,7

Procuratura Generală 0303


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 361751,9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 361751,9
Implementarea politicii penale a statului 4006 361751,9

Oficiul Avocatului Poporului 0401


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 13390,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13390,1
Respectarea drepturilor și libertăților omului 0402 13390,1

Comisia Electorală Centrală 0402


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 222422,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 222422,1
Sistemul electoral 2202 222422,1

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter


0403
Personal
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 7907,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
11
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7907,9
Protecția datelor personale 1503 7907,9

Consiliul Audiovizualului 0404


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 10826,5
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10826,5
Asigurarea controlului asupra instituțiilor în domeniul
audiovizualului 8509 10826,5

Consiliul Concurenței 0405


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 24311,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 24311,9
Protecția concurenței 5005 24311,9

Serviciul de Informații și Securitate 0406


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 362010,9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 351555,5
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 296857,8
Asigurarea securității de stat 3602 54697,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10455,4
Sistemul de curierat 6502 10455,4

Autoritatea Națională de Integritate 0407


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 29962,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 29962,5
Controlul și soluționarea conflictelor de interese 0702 29962,5

Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 149423,2
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 149423,2
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 1934,2
Asigurarea securității de stat 3602 147489,0

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și


asigurarea egalității 0409
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4294,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4294,7
Protecția împotriva discriminării 0403 4294,7

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410


12
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 6503,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6503,7
Administrarea achizițiilor publice 0508 6503,7

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 13702,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13702,8
Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului 4803 13702,8

Centrul Național Anticorupție 0412


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 125300,2
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 125300,2
Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor
corupționale 4802 125300,2

Academia de Științe a Moldovei 0501


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 22525,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 22525,0
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 8849,4
Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 13675,6

Institutul Național al Justiției 0502


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 17845,5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 17845,5
Instruire inițială și continuă în domeniul justiției 4012 17845,5

Instituția publică națională a audiovizualului Compania


„Teleradio-Moldova” 0503
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 126260,5
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 126260,5
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 126260,5

Fondul de Investiții Sociale 0504


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 169368,5
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 169368,5
Educație timpurie 8802 43096,5
Învățământ primar 8803 1000,0
Învățământ gimnazial 8804 3000,0
Învățământ liceal 8806 122272,0
13
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei

Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 49025,1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 49025,1
Sisteme de irigare și desecare 5108 49025,1

Acțiuni generale 0799


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 27174050,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4534451,3
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 21936,0
Cooperare externă 0604 65600,9
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 88000,0
Reintegrarea țării 0803 15000,0
Reforma administrației publice 0804 40000,0
Acțiuni cu caracter general 0808 29000,0
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților
financiare 1101 2099646,4
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 111443,4
Raporturi interbugetare de compensare 1103 116323,4
Datoria de stat internă 1701 1445500,0
Datoria de stat externă 1702 502001,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1104799,2
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 82880,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1021919,2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3005692,2
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii
sănătății 8018 76398,2
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul
ocrotirii sănătății 8019 76821,1
Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea
statului 8020 2852472,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 216755,5
Tineret 8603 1500,0
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 215255,5
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9404415,2
Învățământ gimnazial 8804 4075,0
Învățământ liceal 8806 42934,0
Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local 8817 9357406,2
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 8907936,7
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 21695,1
14
Anexa nr. 3 (continuare)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9011 1012373,2
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale
cetățenilor în Banca de Economii 9014 64000,0
Protecția socială a persoanelor în situații de risc 9015 5672139,4
Susținerea sistemului public de asigurări sociale 9016 1875966,4
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 9400,0
Subvenționarea dobânzilor la creditele bancare
preferențiale acordate cooperativelor de construcții 9023 5,0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și
gazele naturale pentru populația din unele localități din
raioanele Dubăsari și Căușeni și din satul Varnița din
raionul Anenii Noi 9030 31929,4
Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la
nivel local 9032 220428,2
TOTAL 51551945,0

3.2. Resurse

– mii lei –
Denumirea Cod Total inclusiv
resurse venituri resurse ale
generale colectate proiectelor
finanțate
din surse
externe
Secretariatul Parlamentului 0101 164442,8 163327,8 1115,0
Aparatul Președintelui
Republicii Moldova 0102 35262,1 34962,1 300,0
Curtea Constituțională 0103 18138,5 18138,5
Curtea de Conturi 0104 54151,8 54151,8
Cancelaria de Stat 0201 636501,7 279512,7 50118,0 306871,0
Ministerul Finanțelor 0203 1400607,5 1276459,1 29755,9 94392,5
Ministerul Justiției 0204 1196219,9 842630,3 12966,0 340623,6
Ministerul Afacerilor Interne 0205 2914012,9 2739117,0 118896,4 55999,5
Ministerul Afacerilor Externe
și Integrării Europene 0206 505689,5 477925,4 27764,1
Ministerul Apărării 0207 769886,4 725852,9 33858,5 10175,0
Ministerul Economiei și
Infrastructurii 0218 5923893,7 2233807,5 86350,0 3603736,2
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului 0219 2628103,5 2121871,4 73402,9 432829,2
Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării 0220 3033123,4 2727601,0 46321,1 259201,3
15
Anexa nr. 3 (continuare)

– mii lei –
Denumirea Cod Total inclusiv
resurse venituri resurse ale
generale colectate proiectelor
finanțate
din surse
externe
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale 0221 2316772,4 1766650,1 209574,9 340547,4
Biroul Național de Statistică 0241 107053,2 99580,9 3800,0 3672,3
Agenția Relații Funciare și
Cadastru 0242 46363,8 46193,8 170,0
Agenția Relații Interetnice 0243 4228,2 3728,2 500,0
Agenția „Moldsilva” 0244 14571,9 13571,9 1000,0
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale 0248 39504,2 39504,2
Agenția Proprietății Publice 0249 26020,0 25170,0 850,0
Agenția Națională pentru
Cercetare și Dezvoltare 0250 31721,3 29791,3 598,0 1332,0
Agenția de Investiții 0251 41258,3 24997,5 16260,8
Agenţia de Stat pentru
Proprietate Intelectuală 0252 64706,0 18300,0 46100,0 306,0
Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor 0275 229404,2 184308,2 45000,0 96,0
Agenția Națională
Antidoping 0277 2458,3 2386,3 72,0
Centrul Serviciului Civil 0279 1580,4 1580,4
Consiliul Superior al
Magistraturii 0301 442113,3 441303,8 809,5
Consiliul Superior al
Procurorilor 0302 13272,7 13272,7
Procuratura Generală 0303 361751,9 361600,9 151,0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 13390,1 13390,1
Comisia Electorală Centrală 0402 222422,1 222222,1 200,0
Centrul Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter
Personal 0403 7907,9 7907,9
Consiliul Audiovizualului 0404 10826,5 10626,5 200,0
Consiliul Concurenței 0405 24311,9 23961,9 350,0
Serviciul de Informații și
Securitate 0406 362010,9 356159,4 5851,5
Autoritatea Națională de
Integritate 0407 29962,5 29962,5
Serviciul de Protecție și Pază
de Stat 0408 149423,2 147422,5 66,5 1934,2
16
Anexa nr. 3 (continuare)

– mii lei –
Denumirea Cod Total inclusiv
resurse venituri resurse ale
generale colectate proiectelor
finanțate
din surse
externe
Consiliul pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și
asigurarea egalității 0409 4294,7 4294,7
Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor 0410 6503,7 6503,7
Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor 0411 13702,8 13702,8
Centrul Național Anticorupție 0412 125300,2 123960,2 1340,0
Academia de Științe a
Moldovei 0501 22525,0 20225,0 2100,0 200,0
Institutul Național al Justiției 0502 17845,5 17641,0 204,5
Instituția publică națională a
audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova” 0503 126260,5 126260,5
Fondul de Investiții Sociale 0504 169368,5 7700,0 161668,5
Fondul de Dezvoltare
Durabilă Moldova 0505 49025,1 49025,1
Acțiuni generale 0799 27174050,1 27174050,1
TOTAL 51551945,0 45033784,4 839290,0 5678870,6
Anexa nr. 4

Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale

Denumirea Cod Suma, mii lei


Servicii de stat cu destinatie generală 01 7965623,5
Autorități legislative și executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri
externe 011 2356800,0
Servicii generale 013 586643,5
Cercetări științifice fundamentale 014 225103,1
Cercetări științifice aplicate legate de servicii de stat cu destinație
generală 015 39084,6
Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe 016 483077,9
Serviciul datoriei 017 1947501,2
Raporturi între nivelele administrației publice 018 2327413,2
Apărare națională 02 650095,1
Forțe de apărare națională 021 416094,3
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 234000,8
Ordine publică și securitate națională 03 5256134,2
Afaceri interne 031 2718935,0
Servicii de protecție civilă și situații excepționale 032 352229,0
Justiție 033 1041789,7
Sistemul penitenciar 034 979093,1
Cercetări științifice aplicate în domeniul ordinii publice și
securității naționale 035 1934,2
Alte servicii în domeniul ordinii publice și securității naționale
neatribuite la alte grupe 036 162153,2
Servicii în domeniul economiei 04 9635156,6
Servicii economice generale, comerciale și în domeniul forței de
muncă 041 609656,2
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă și gospodărie
de vânătoare 042 1865813,1
Combustibil și energie 043 296547,7
Minerit, industrie și construcții 044 26890,1
Transport 045 6312137,0
Comunicații 046 10455,4
Alte activități economice 047 278821,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul economiei 048 234835,4
Protecția mediului 05 268394,3
Colectarea și distrugerea deșeurilor 051 68068,1
Protecție împotriva poluării mediului 053 115157,3
Protecție a biodiversității 054 10975,0
Alte servicii în domeniul protecției mediului neatribuite la alte
grupe 056 74193,9
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 409928,1
Gospodăria de locuințe 061 11229,2
2
Anexa nr. 4 (sfârșit)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Aprovizionare cu apă 063 393698,9
Alte servicii în domeniul gospodăriei de locuinţe şi a gospodăriei
serviciilor comunale neatribuite la alte grupe 066 5000,0
Ocrotirea sănătății 07 4537299,4
Produse, utilaje și echipament medical 071 39504,2
Servicii de ambulator 072 45731,7
Servicii spitalicești 073 297812,6
Servicii de sănătate publică 074 697732,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății 075 44136,3
Alte servicii în domeniul sănătății neatribuite la alte grupe 076 3412382,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08 890086,0
Servicii de sport, tineret și odihnă 081 387422,0
Servicii în domeniul culturii 082 354889,3
Servicii tele-radio și de presă 083 145316,4
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei și
cultelor neatribuite la alte grupe 086 2458,3
Învătământ 09 12362187,2
Educație timpurie și învățământ primar 091 44096,5
Învățământ secundar 092 378246,9
Învățământ profesional tehnic 093 1088005,6
Învățământ superior profesional 094 1088302,0
Învățământ nedefinit după nivel 095 9550101,7
Servicii afiliate învățământului 096 17374,6
Alte servicii din domeniul învățământului neatribuite la alte grupe 098 196059,9
Protecție socială 10 9577040,6
Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 173389,5
Protecție persoanelor în etate 102 162623,4
Protecție a familiei și a copiilor 104 93872,0
Protecție în caz de șomaj 105 51949,9
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 106 22080,1
Protecție împotriva excluziunii sociale 107 90963,9
Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe 109 8982161,8
TOTAL 51551945,0
Anexa nr. 5

Volumul cheltuielilor de personal pe autorități publice centrale

Denumirea Cod Suma, mii lei


Secretariatul Parlamentului 0101 103274,8
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 17752,3
Curtea Constituțională 0103 11765,0
Curtea de Conturi 0104 45162,3
Cancelaria de Stat 0201 100260,3
Ministerul Finanțelor 0203 936779,4
Ministerul Justiției 0204 403042,7
Ministerul Afacerilor Interne 0205 1908498,6
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 60486,4
Ministerul Apărării 0207 469480,5
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218 133122,9
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 0219 233238,3
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220 529093,8
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221 543932,1
Biroul Național de Statistică 0241 74231,9
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 4062,0
Agenția Relații Interetnice 0243 2123,5
Agenția „Moldsilva” 0244 2678,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 14235,2
Agenția Proprietății Publice 0249 8153,3
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 2955,4
Agenția de Investiții 0251 3079,1
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 40007,6
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 119615,7
Agenția Națională Antidoping 0277 708,2
Centrul Serviciului Civil 0279 1184,8
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 371737,8
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 6506,7
Procuratura Generală 0303 310309,6
Oficiul Avocatului Poporului 0401 7200,0
Comisia Electorală Centrală 0402 13393,9
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 5719,2
Consiliul Audiovizualului 0404 6649,5
Consiliul Concurenței 0405 16729,3
Serviciul de Informații și Securitate 0406 244227,9
Autoritatea Națională de Integritate 0407 24127,6
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 95724,1
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
asigurarea egalității 0409 2299,9
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 4460,2
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 8686,1
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 104685,1
2
Anexa nr. 5 (sfârșit)
Denumirea Cod Suma, mii lei
Academia de Științe a Moldovei 0501 7907,4
Institutul Național al Justiției 0502 10695,2
TOTAL 7009983,6
Anexa nr. 6
Investițiile capitale pe autorități publice centrale

– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
TOTAL 4133374,0 433784,9 3699589,1

0101 Secretariatul Parlamentului 8000,0 8000,0


0101 Activitatea Parlamentului 8000,0 8000,0
Reconstrucția clădirii Secretariatului
Parlamentului, str. Sfatul Țării nr. 37,
municipiul Chișinău 8000,0 8000,0

0203 Ministerul Finanţelor 63190,3 31485,5 31704,8


0502 Administrarea veniturilor publice 63190,3 31485,5 31704,8
Proiectul „Reabilitarea şi
modernizarea posturilor vamale de la
frontiera moldo-română”, inclusiv: 54355,6 22650,8 31704,8
Modernizarea infrastructurii
Biroului vamal Leuşeni 10995,8 5559,8 5436,0
Modernizarea infrastructurii Postului
vamal Sculeni 38094,8 14544,0 23550,8
Modernizarea infrastructurii Postului
vamal Giurgiulești 5265,0 2547,0 2718,0
Construcția zonei de control la Postul
vamal Giurgiulești 2214,7 2214,7
Construcția blocurilor sanitare la 23 de
posturi vamale 6620,0 6620,0

0204 Ministerul Justiţiei 450902,9 112952,9 337950,0


4015 Administrare judecătorească 28556,6 28556,6
Construcția sediului Judecătoriei
Cahul 5434,8 5434,8
Construcția sediului Judecătoriei
Căușeni 4054,9 4054,9
Construcția sediului Judecătoriei
Edineț 5051,8 5051,8
Construcția sediului Judecătoriei
Hâncești 5981,7 5981,7
Construcția sediului Judecătoriei Orhei 8033,4 8033,4
4302 Sistemul penitenciar 422346,3 84396,3 337950,0
Construcția casei de arest din
municipiul Bălţi 48000,0 48000,0
2
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
Reconstrucția perimetrului de pază al
Penitenciarului nr. 7, satul Rusca,
raionul Hâncești 2000,0 2000,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 17,
oraşul Rezina 10000,0 10000,0
Proiectul „Construcţia penitenciarului
din municipiul Chişinău” 362346,3 24396,3 337950,0

0205 Ministerul Afacerilor Interne 151902,9 108788,2 43114,7


3502 Ordine şi siguranţă publică 21685,9 12499,1 9186,8
Proiectul „Cooperare regională pentru
prevenirea şi combaterea criminalităţii
transfrontaliere România ̶ Moldova”,
inclusiv: 13686,8 4500,0 9186,8
Construcția sediului pentru trei
subdiviziuni operative ale
Inspectoratului Național de
Investigații, str. Bucuriei nr. 14,
municipiul Chișinău 13686,8 4500,0 9186,8
Construcția anexei la clădirea
laboratorului de expertiză genetico-
judiciară (ADN), str. Putna nr. 10,
municipiul Chișinău 5719,1 5719,1
Construcția izolatorului de detenție
provizorie al Inspectoratului de Poliție
Bălți 2280,0 2280,0
3505 Servicii de suport în domeniul
afacerilor interne 31756,5 11844,0 19912,5
Proiectul „Infrastructura de
comunicaţii”, inclusiv: 31756,5 11844,0 19912,5
Construcţia magistralei de
comunicaţii şi operaţionalizarea
Centrului de Cooperare
Transfrontalieră Lipcani, raionul
Briceni 31756,5 11844,0 19912,5
3506 Managementul frontierei 23627,3 18324,1 5303,2
Proiectul „Cooperare regională pentru
prevenirea şi combaterea criminalităţii
transfrontaliere România ̶ Moldova”,
inclusiv: 9578,4 4275,2 5303,2
Reconstrucția sediului Sectorului
Poliției de Frontieră Brânza,
raionul Cahul 2394,6 1068,8 1325,8
3
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
Reconstrucția sediului Sectorului
Poliției de Frontieră Stoianovca,
raionul Cantemir 2394,6 1068,8 1325,8
Reconstrucția sediului Sectorului
Poliției de Frontieră Toceni,
raionul Cantemir 2394,6 1068,8 1325,8
Reconstrucția sediului Sectorului
Poliției de Frontieră Valea Mare,
raionul Ungheni 2394,6 1068,8 1325,8
Reconstrucția sediului Sectorului
Poliției de Frontieră Briceni 2944,8 2944,8
Construcția sediului Sectorului Poliției
de Frontieră Soroca 2104,1 2104,1
Construcția sistemului de comunicații
al Poliției de Frontieră (TETRA) pe
segmentul moldo-ucrainean al
frontierei 9000,0 9000,0
3702 Protecţia civilă şi apărarea
împotriva incendiilor 14833,2 6121,0 8712,2
Construcţia sediului Unității de
salvatori și pompieri Ungheni 1000,0 1000,0
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii
de operare a Serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare
(SMURD) şi de pregătire a
personalului de intervenţie în situaţii
de urgenţă în zona transfrontalieră
dintre Republica Moldova şi
România”, inclusiv: 11187,2 2475,0 8712,2
Construcția heliportului pentru
elicoptere medicale, str. Nicolae
Testemițanu nr. 29, municipiul
Chișinău 1446,8 1446,8
Construcția heliportului pentru
elicoptere medicale, str. Poamei
nr. 21, municipiul Chișinău 1446,8 1446,8
Construcția heliportului pentru
elicoptere medicale, municipiul
Bălți 1446,8 1446,8
Construcția heliportului pentru
elicoptere medicale, municipiul
Cahul 1446,8 1446,8
4
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
Reconstrucţia sediului Punctului de
operare terestră SMURD Cantemir 2362,5 1012,5 1350,0
Reconstrucţia sediului Punctului de
operare terestră SMURD Ungheni 3037,5 1462,5 1575,0
Proiectul „Răspuns comun eficient în
situații de urgență transfrontaliere”,
inclusiv: 1170,0 1170,0
Construcția sediului Dispeceratului
Regional pentru Situații de Urgență
Nord, municipiul Bălți 1170,0 1170,0
Proiectul „Îmbunătățirea capacităților
de comunicare bazate pe TIC în zona
transfrontalieră a României de Nord-
Est–Republica Moldova”, inclusiv: 1476,0 1476,0
Reconstrucția Centrului
Republican de Instruire pentru
Pompieri și Salvatori, satul Răzeni,
raionul Ialoveni 1476,0 1476,0
8812 Perfecționarea cadrelor 60000,0 60000,0
Construcția Centrului integrat de
pregătire pentru aplicarea legii,
str. Nicolai Dimo nr. 30, municipiul
Chișinău 60000,0 60000,0

0206 Ministerul Afacerilor Externe și


Integrării Europene 18000,0 18000,0
0602 Promovarea intereselor naţionale
prin intermediul instituţiilor
serviciului diplomatic 18000,0 18000,0
Construcția complexului Ambasadei
Republicii Moldova în Republica
Belarus, orașul Minsk 18000,0 18000,0

0218 Ministerul Economiei și


Infrastructurii 3221223,4 13262,5 3207960,9
6402 Dezvoltarea drumurilor 3221223,4 13262,5 3207960,9
Proiectul „Susținerea Programului în
sectorul drumurilor” 1191073,5 1191073,5
Proiectul „Reabilitarea drumurilor
locale” 512450,0 512450,0
Proiectul „Reabilitarea drumurilor cu
suportul Republicii Belarus” 217699,9 13262,5 204437,4
5
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
Proiectul „Program de dezvoltare a
infrastructurii drumurilor cu suportul
Federației Ruse” 1300000,0 1300000,0

0219 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării


Regionale și Mediului 67482,2 14653,7 52828,5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor
fitotehnie şi horticultură 43321,6 597,1 42724,5
Proiectul „Programul rural de
reziliență economico-climatică
incluzivă (IFAD VI)” 7349,7 7349,7
Proiectul „Programul de reziliență
rurală (IFAD VII)” 22207,1 7,1 22200,0
Proiectul „Agricultura competitivă” 13174,8 13174,8
Construcția depozitului cu atmosferă
controlată al Comisiei de Stat pentru
Testarea Soiurilor de Plante, satul
Băcioi, municipiul Chișinău 590,0 590,0
7504 Construcţia locuinţelor 10104,0 10104,0
Proiectul „Construcţia locuinţelor
sociale II” 10104,0 10104,0
8809 Învăţământ profesional tehnic
postsecundar 10056,6 10056,6
Reconstrucția și modernizarea
clădirilor Centrului de Excelență în
Horticultură și Tehnologii Agricole,
satul Țaul, raionul Dondușeni 10056,6 10056,6
8810 Învăţământ superior 4000,0 4000,0
Construcţia clădirilor Clinicii
veterinare a Universităţii Agrare de
Stat din Moldova, str. Mirceşti nr. 42,
municipiul Chișinău 4000,0 4000,0

0220 Ministerul Educației, Culturii și


Cercetării 84400,9 84400,9
1602 Cercetări ştiinţifice fundamentale în
direcţia strategică „Materiale,
tehnologii şi produse inovative” 606,3 606,3
Reconstrucția serelor Grădinii
Botanice Naționale (Institut)
„Alexandru Ciubotaru”, str. Pădurii
nr. 18, municipiul Chișinău 606,3 606,3
6
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
8503 Protejarea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural naţional 31000,0 31000,0
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 81,
municipiul Chişinău 2000,0 2000,0
Construcția edificiului Teatrului
Republican Muzical-Dramatic
„B. P. Hasdeu”, str. Bogdan Petriceicu
Hasdeu nr. 6, municipiul Cahul 5000,0 5000,0
Restaurarea edificiului Muzeului
Naţional de Artă al Moldovei,
str. 31 August 1989 nr. 115,
municipiul Chişinău 17000,0 17000,0
Reconstrucția sediului Muzeului de
Istorie a Evreilor din Republica
Moldova, municipiul Chișinău 1000,0 1000,0
Restaurarea și reconstrucția edificiilor
Muzeului Național de Etnografie și
Istorie Naturală, str. Mihail
Kogălniceanu nr. 82, municipiul
Chișinău 3000,0 3000,0
Restaurarea Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului”, orașul Căușeni,
filiala Muzeului Naţional de Artă 2000,0 2000,0
Proiectul „Promovarea tradițiilor
etnografice din România și Republica
Moldova”, inclusiv: 500,0 500,0
Restaurarea Muzeului Satului,
filiala Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală,
bd. Dacia, municipiul Chișinău 500,0 500,0
Proiectul „Istoria și muzica – valorile
care ne reunesc”, inclusiv: 500,0 500,0
Restaurarea caselor tradiționale
țărănești din cadrul Rezervației
cultural-naturale „Orheiul Vechi”,
satele Butuceni și Morovaia,
raionul Orhei 500,0 500,0
8602 Sport 12000,0 12000,0
Reconstrucţia bazei sportive de
canotaj a Centrului Sportiv de
Pregătire a Loturilor Naționale, oraşul
Vatra, municipiul Chişinău 4000,0 4000,0
7
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
Reconstrucția clădirii cu anexarea sălii
polivalente a Școlii Sportive
Specializate de Box din satul
Grimăncăuți, raionul Briceni 8000,0 8000,0
8808 Învăţământ profesional tehnic
secundar 1610,0 1610,0
Construcția centralei termice pe gaze
naturale a Școlii Profesionale nr. 2 din
municipiul Cahul 1610,0 1610,0
8809 Învăţământ profesional-tehnic
postsecundar 39184,6 39184,6
Reconstrucția și modernizarea
clădirilor Centrului de Excelență în
Construcții, str. Gheorghe Asachi
nr. 71, municipiul Chișinău 7000,0 7000,0
Reconstrucția și modernizarea
clădirilor Centrului de Excelență în
Energetică și Electronică, str. Melestiu
nr. 12, municipiul Chișinău 16000,0 16000,0
Reconstrucţia şi modernizarea
clădirilor Centrului de Excelenţă în
Economie şi Finanţe, str. Miron Costin
nr. 26/2, municipiul Chişinău 1495,8 1495,8
Reconstrucția și modernizarea
clădirilor Centrului de Excelență în
Educație Artistică „Ștefan Neaga”,
str. Hristo Botev nr. 4, municipiul
Chișinău 14688,8 14688,8

0221 Ministerul Sănătății, Muncii și


Protecției Sociale 52173,4 36241,2 15932,2
8013 Asistență medicală de reabilitare și
recuperare 4471,4 4471,4
Renovarea clădirii și a teritoriului
adiacent ale Spitalului de Stat,
str. Drumul Viilor nr. 34, municipiul
Chișinău 4471,4 4471,4
8019 Dezvoltarea şi modernizarea
instituţiilor în domeniul ocrotirii
sănătăţii 39057,0 23124,8 15932,2
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii
de operare a Serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare
8
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
(SMURD) şi de pregătire a
personalului de intervenţie în situaţii
de urgenţă în zona transfrontalieră
dintre Republica Moldova şi
România”, inclusiv: 24057,0 8124,8 15932,2
Construcția Unității de primiri
urgențe a Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă nr. 1,
municipiul Chișinău 24057,0 8124,8 15932,2
Reconstrucția blocului operator al
Institutului de Medicină Urgentă,
str. Toma Ciorbă nr. 1, municipiul
Chișinău 15000,0 15000,0
9009 Protecție în domeniul asigurării cu
locuințe 385,0 385,0
Construcţia blocului locativ pentru
participanţii la lichidarea consecinţelor
avariei de la CAE Cernobâl, str. Alba
Iulia nr. 97, municipiul Chişinău 385,0 385,0
9010 Protecția socială a persoanelor cu
dizabilități 8260,0 8260,0
Construcţia sediului Centrului
Național pentru Determinarea
Dizabilității și Capacității de Muncă,
str. Alexandru Hâjdeu nr. 49,
municipiul Chişinău 8260,0 8260,0

0406 Serviciul de Informații și Securitate 6000,0 6000,0


3602 Asigurarea securității de stat 6000,0 6000,0
Proiect de investiții capitale nr. 4 6000,0 6000,0

0504 Fondul de Investiții Sociale 10098,0 10098,0


8806 Învăţământ liceal 10098,0 10098,0
Construcția blocului de studii al
Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”
din municipiul Comrat 10098,0 10098,0

TOTAL 4133374,0 433784,9 3699589,1


inclusiv:
01 Legislativul și serviciile de suport 8000,0 8000,0
0101 Activitatea Parlamentului 8000,0 8000,0
05 Managementul finanţelor publice 63190,3 31485,5 31704,8
0502 Administrarea veniturilor publice 63190,3 31485,5 31704,8
9
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
06 Afacerile externe și cooperarea
externă 18000,0 18000,0
0602 Promovarea intereselor naţionale prin
intermediul instituţiilor serviciului
diplomatic 18000,0 18000,0
16 Cercetările ştiinţifice fundamentale 606,3 606,3
1602 Cercetări ştiinţifice fundamentale în
direcţia strategică „Materiale,
tehnologii şi produse inovative” 606,3 606,3
35 Afaceri interne 77069,7 42667,2 34402,5
3502 Ordine şi siguranţă publică 21685,9 12499,1 9186,8
3505 Servicii de suport în domeniul
afacerilor interne 31756,5 11844,0 19912,5
3506 Managementul frontierei 23627,3 18324,1 5303,2
36 Securitatea națională 6000,0 6000,0
3602 Asigurarea securității de stat 6000,0 6000,0
37 Protecţie şi salvare în situaţii
excepţionale 14833,2 6121,0 8712,2
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva
incendiilor 14833,2 6121,0 8712,2
40 Justiţia 28556,6 28556,6
4015 Administrare judecătorească 28556,6 28556,6
43 Sistemul penitenciar 422346,3 84396,3 337950,0
4302 Sistemul penitenciar 422346,3 84396,3 337950,0
51 Dezvoltarea agriculturii 43321,6 597,1 42724,5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor
fitotehnie şi horticultură 43321,6 597,1 42724,5
64 Dezvoltarea transporturilor 3221223,4 13262,5 3207960,9
6402 Dezvoltarea drumurilor 3221223,4 13262,5 3207960,9
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe
şi serviciilor comunale 10104,0 10104,0
7504 Construcţia locuinţelor 10104,0 10104,0
80 Sănătatea publică şi serviciile
medicale 43528,4 27596,2 15932,2
8013 Asistență medicală de reabilitare și
recuperare 4471,4 4471,4
8019 Dezvoltarea şi modernizarea
instituţiilor în domeniul ocrotirii
sănătăţii 39057,0 23124,8 15932,2
85 Cultura, cultele şi odihna 31000,0 31000,0
8503 Protejarea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural naţional 31000,0 31000,0
10
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
86 Tineret şi sport 12000,0 12000,0
8602 Sport 12000,0 12000,0
88 Învăţământ 124949,2 114851,2 10098,0
8806 Învăţământ liceal 10098,0 10098,0
8808 Învăţământ profesional tehnic
secundar 1610,0 1610,0
8809 Învăţământ profesional tehnic
postsecundar 49241,2 49241,2
8810 Învăţământ superior 4000,0 4000,0
8812 Perfecționarea cadrelor 60000,0 60000,0
90 Protecţia socială 8645,0 8645,0
9009 Protecție în domeniul asigurării cu
locuințe 385,0 385,0
9010 Protecția socială a persoanelor cu
dizabilități 8260,0 8260,0
Anexa nr. 7

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale


- mii lei -
Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv de compensare alte transferuri
generală specială curente cu
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de
destinație
general utilajului școlar, sportive scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a
Total inclusiv generală
mobilierului școlar și impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
dotarea compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații (venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
laboratoarelor în cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații sociale pentru deținătorilor de servicii sociale
cadrul proiectului serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții copiii plasați în terenuri agricole
„Reforma (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după traseul
învățământului în dizabilitate severă și (curatelă) învățămînt sociale Rîbnița ̶ Tiraspol
Moldova” accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu
dizabilitate, precum și
pentru persoane cu
dizabilități locomotorii)

5=6+7+8+9+16+17 9=10+11+12+13+1
2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+18+19 4+15

Total general 13281062,6 2098599,5 11065092,8 9352406,2 47009,0 215255,5 252357,6 74249,9 65190,8 31929,4 50965,0 15722,2 14300,3 630,0 110813,4 1021919,2 64701,9 116323,4 1046,9
Total nivelul II 9615473,3 1154229,4 8377003,6 7066453,8 47009,0 189050,5 249668,1 74249,9 65190,8 31929,4 50965,0 13032,7 14300,3 20982,3 739138,0 64701,9 84240,3
Total nivelul I 3665589,3 944370,1 2688089,2 2285952,4 26205,0 2689,5 2689,5 630,0 89831,1 282781,2 32083,1 1046,9

mun. Bălți 439654,9 2042,0 434656,5 372249,5 25527,1 15782,2 4021,6 4865,5 2673,4 3089,2 1132,5 700,0 17641,7 2756,0 2956,4
Total nivelul II 432341,1 429620,7 367967,7 25527,1 15782,2 4021,6 4865,5 2673,4 3089,2 1132,5 500,0 17087,7 2756,0 2720,4
Total nivelul I 7313,8 2042,0 5035,8 4281,8 200,0 554,0 236,0
Consiliul municipal 432341,1 429620,7 367967,7 25527,1 15782,2 4021,6 4865,5 2673,4 3089,2 1132,5 500,0 17087,7 2756,0 2720,4
Elizaveta 4753,6 1259,6 3494,0 2897,6 200,0 396,4
Sadovoe 2560,2 782,4 1541,8 1384,2 157,6 236,0

mun. Chișinău 2666064,5 22999,1 2614237,3 2298326,6 66427,2 46372,0 22356,6 9620,1 11173,6 1782,6 1439,1 2400,0 185761,4 14950,1 28828,1
Total nivelul II 2488257,0 2460022,7 2162041,5 65008,3 46372,0 22356,6 9620,1 11173,6 1782,6 1439,1 2400,0 169250,8 14950,1 28234,3
Total nivelul I 177807,5 22999,1 154214,6 136285,1 1418,9 16510,6 593,8
Consiliul municipal 2488257,0 2460022,7 2162041,5 65008,3 46372,0 22356,6 9620,1 11173,6 1782,6 1439,1 2400,0 169250,8 14950,1 28234,3
Băcioi 15374,9 1735,9 13639,0 12334,7 1304,3
Bubuieci 9528,9 1574,1 7954,8 6989,1 965,7
Budești 6440,6 1219,1 5221,5 4632,9 588,6
Ciorescu 11178,1 838,8 10339,3 9522,1 817,2
Codru 11227,4 1988,7 9238,7 7341,5 1897,2
Colonița 9359,2 1106,5 8252,7 7822,8 429,9
Condrița 987,9 909,0 78,9 78,9
Cricova 12476,4 1287,5 11188,9 9929,3 1259,6
Cruzești 1201,1 984,6 216,5 216,5
Durlești 22648,9 2426,8 20222,1 17941,8 2280,3
Ghidighici 8299,6 1202,4 7097,2 6484,5 612,7
Grătiești 10119,1 1185,6 8933,5 8142,4 791,1
Sângera 10672,3 1839,0 8833,3 7246,2 1587,1
Stăuceni 16295,6 1159,0 15136,6 12652,2 1418,9 1065,5
Tohatin 5123,8 867,9 3662,1 3329,3 332,8 593,8
Trușeni 12399,6 1522,4 10877,2 9652,0 1225,2
Vadul lui Vodă 9829,2 687,0 9142,2 8504,5 637,7
Vatra 4644,9 464,8 4180,1 3759,8 420,3

1
Anenii Noi 335041,4 63369,6 265396,4 221620,2 5685,0 3477,0 6113,6 1868,4 2065,8 968,7 932,1 278,6 2662,0 24318,5 1520,1 6275,4
Total nivelul II 215642,1 39509,5 170871,0 139068,2 5685,0 3477,0 6113,6 1868,4 2065,8 968,7 932,1 278,6 200,0 14807,1 1520,1 5261,6
Total nivelul I 119399,3 23860,1 94525,4 82552,0 2462,0 9511,4 1013,8
Consiliul raional 215642,1 39509,5 170871,0 139068,2 5685,0 3477,0 6113,6 1868,4 2065,8 968,7 932,1 278,6 200,0 14807,1 1520,1 5261,6
Anenii Noi 16472,5 1513,8 14958,7 13620,5 1338,2
Botnărești 2419,9 411,8 2008,1 1686,7 200,0 121,4
Bulboaca 6477,1 994,6 5482,5 4566,6 300,0 615,9
Calfa 3226,0 997,4 1881,5 1690,6 190,9 347,1
Chetrosu 5552,0 950,5 4601,5 4145,6 455,9
Chirca 2655,7 501,1 2154,6 1439,2 500,0 215,4
Ciobanovca 3567,3 1037,5 2275,6 2071,5 204,1 254,2
Cobusca Nouă 3543,3 922,8 2620,5 2242,7 200,0 177,8
Cobusca Veche 4248,0 1196,1 3051,9 2668,4 112,0 271,5
Delacău 1332,0 1088,7 243,3 243,3
Floreni 5545,5 509,8 5035,7 4565,0 470,7
Geamăna 10251,5 1309,4 8923,9 8438,6 112,0 373,3 18,2
Gura Bâcului 4674,4 1105,1 3399,4 2794,8 200,0 404,6 169,9
Hârbovăț 7381,3 1237,6 6143,7 5412,4 112,0 619,3
Maximovca 2533,3 446,5 2086,8 1866,4 220,4
Mereni 7606,4 924,0 6682,4 5878,0 102,0 702,4
Merenii Noi 737,7 561,0 176,7 176,7
Ochiul Roș 976,6 935,8 40,8 40,8
Puhăceni 4917,1 1226,8 3690,3 3278,2 412,1
Roșcani 3481,1 358,6 3122,5 2618,8 200,0 303,7
Speia 3986,9 1080,0 2865,0 2415,1 112,0 337,9 41,9
Șerpeni 4266,2 1286,0 2980,2 2373,5 200,0 406,7
Telița 1081,4 949,7 131,7 131,7
Ţânţăreni 4500,9 770,4 3730,5 3350,7 379,8
Varnița 6298,1 746,4 5551,7 4839,3 112,0 600,4
Zolotievca 1667,1 798,7 685,9 589,4 96,5 182,5

Basarabeasca 101226,5 21732,1 78609,4 68911,9 1055,8 1537,5 453,1 448,8 440,9 74,8 119,9 936,0 5653,4 514,8 885,0
Total nivelul II 62745,0 13101,4 49176,5 43242,5 1055,8 1462,7 453,1 448,8 440,9 119,9 400,0 2500,7 514,8 467,1
Total nivelul I 38481,5 8630,7 29432,9 25669,4 74,8 74,8 536,0 3152,7 417,9
Consiliul raional 62745,0 13101,4 49176,5 43242,5 1055,8 1462,7 453,1 448,8 440,9 119,9 400,0 2500,7 514,8 467,1
Abaclia 7909,0 1641,7 6267,3 5667,5 599,8
Basarabeasca 13122,0 1355,1 11766,9 10436,1 74,8 74,8 1256,0
Başcalia 4459,7 1485,8 2724,4 2205,3 112,0 407,1 249,5
Carabetovca 2802,9 1077,3 1725,6 1412,8 112,0 200,8
Iordanovca 2052,6 846,2 1078,2 869,3 112,0 96,9 128,2
Iserlia 2264,2 958,1 1265,9 940,1 200,0 125,8 40,2
Sadaclia 5871,1 1266,5 4604,6 4138,3 466,3

Briceni 287921,0 66082,0 219846,9 181733,8 3805,0 3205,6 1422,0 851,7 627,0 17,1 287,8 3564,2 26218,2 1320,1 1992,1
Total nivelul II 178950,6 35808,9 143141,7 117624,3 3347,7 3188,5 1422,0 851,7 627,0 287,8 17661,1 1320,1
Total nivelul I 108970,4 30273,1 76705,2 64109,5 457,3 17,1 17,1 3564,2 8557,1 1992,1
Consiliul raional 178950,6 35808,9 143141,7 117624,3 3347,7 3188,5 1422,0 851,7 627,0 287,8 17661,1 1320,1
Balasineşti 3480,2 1091,7 2284,1 1944,1 70,0 270,0 104,4
Bălcăuți 994,9 873,9 79,4 79,4 41,6
Beleavinţi 2744,9 848,0 1896,9 1637,1 259,8
Berlinţi 3345,2 1129,7 2121,7 1781,8 112,0 227,9 93,8
Bogdănești 2596,8 928,4 1668,4 1530,8 137,6
Briceni 16870,6 1004,5 15866,1 14375,8 17,1 17,1 500,0 973,2
Bulboaca 1777,4 1043,2 734,2 526,4 112,0 95,8
Caracuşenii Vechi 4298,9 1479,9 2622,2 2037,6 112,0 472,6 196,8
Colicăuți 4697,8 1097,1 3565,6 3218,9 346,7 35,1
Corjeuți 5143,5 1784,0 3359,5 2477,0 882,5
Coteala 3068,7 1173,8 1894,9 1560,4 112,0 222,5
Cotiujeni 4163,8 1446,7 2717,1 2305,3 411,8
Criva 1698,1 366,5 1331,6 1043,0 112,0 176,6
Drepcăuți 3149,7 1303,7 1846,0 1285,2 300,0 260,8
Grimăncăuți 4429,4 1312,1 3117,3 2258,1 386,2 473,0
Halahora de Sus 2418,5 1046,2 1262,1 1082,0 180,1 110,2
Hlina 2701,8 814,7 1593,9 1371,3 112,0 110,6 293,2

2
Larga 8383,2 1282,2 6776,2 5804,8 457,3 514,1 324,8
Lipcani 6812,2 624,6 6187,6 5109,7 500,0 577,9
Mărcăuți 2662,8 964,9 1553,1 1181,4 200,0 171,7 144,8
Medveja 2218,9 963,3 1255,6 1087,5 168,1
Mihăileni 2162,4 983,6 993,3 713,1 200,0 80,2 185,5
Pererita 2774,6 995,9 1778,7 1467,6 112,0 199,1
Slobozia-Şirăuţi 2503,4 1025,4 1389,1 1073,0 200,0 116,1 88,9
Şirăuţi 3143,6 1219,1 1821,6 1439,5 112,0 270,1 102,9
Tabani 3216,5 1216,7 1999,8 1553,8 112,0 334,0
Tețcani 3874,0 1149,4 2724,6 2412,1 312,5
Trebisăuți 3638,6 1103,9 2264,6 1832,2 200,0 232,4 270,1

Cahul 491310,3 101359,8 387454,3 327943,7 4259,0 6672,8 6315,3 1696,7 1700,0 1311,8 1122,1 484,7 3368,8 36626,6 2268,1 2496,2
Total nivelul II 300944,6 61009,0 239935,6 202832,4 4259,0 1078,4 6246,9 1696,7 1700,0 1311,8 1053,7 484,7 200,0 23050,8 2268,1
Total nivelul I 190365,7 40350,8 147518,7 125111,3 5594,4 68,4 68,4 3168,8 13575,8 2496,2
Consiliul raional 300944,6 61009,0 239935,6 202832,4 4259,0 1078,4 6246,9 1696,7 1700,0 1311,8 1053,7 484,7 200,0 23050,8 2268,1
Alexanderfeld 2140,8 512,1 1628,7 1268,6 200,0 160,1
Alexandru Ioan Cuza 4381,5 1015,3 3366,2 2999,1 74,0 293,1
Andrușul de Jos 4609,9 1107,8 3389,4 2964,7 150,0 274,7 112,7
Andrușul de Sus 3489,8 1086,5 2403,3 2106,6 120,0 176,7
Badicul Moldovenesc 2512,7 1022,6 1344,8 1071,4 120,0 153,4 145,3
Baurci-Moldoveni 4135,2 1233,6 2838,9 2472,9 120,0 246,0 62,7
Borceag 3815,7 785,9 2648,5 2321,9 150,0 176,6 381,3
Brânza 4064,8 1283,8 2761,2 2400,4 74,0 286,8 19,8
Bucuria 838,6 581,4 201,9 120,0 81,9 55,3
Burlacu 3605,0 859,5 2745,5 2519,0 226,5
Burlăceni 3350,6 351,0 2999,6 2763,9 235,7
Cahul 60282,8 4468,6 55814,2 45773,2 5594,4 100,0 4346,6
Chioselia Mare 1463,0 1136,2 326,8 150,0 176,8
Câşliţa-Prut 2249,1 1113,8 1135,3 998,5 136,8
Colibași 8808,5 1585,5 7223,0 6453,1 100,0 669,9
Crihana Veche 5426,5 1501,4 3925,1 3296,4 87,0 541,7
Cucoara 3053,2 1163,5 1736,5 1519,2 217,3 153,2
Doina 4019,8 980,9 2801,3 2609,3 192,0 237,6
Găvănoasa 1149,4 771,7 377,7 120,0 257,7
Giurgiulești 4110,9 496,9 3614,0 3275,8 338,2
Huluboaia 2173,4 998,6 1174,8 932,3 144,0 98,5
Iujnoe 2109,6 1062,5 1018,9 813,6 120,0 85,3 28,2
Larga Nouă 2331,9 779,5 1552,4 1255,8 120,0 176,6
Lebedenco 2640,3 759,8 1880,5 1610,6 269,9
Lopăţica 1049,8 853,2 73,8 73,8 122,8
Lucești 536,0 243,0 187,2 120,0 67,2 105,8
Manta 7352,4 1484,1 5790,4 5248,9 75,8 465,7 77,9
Moscovei 3937,5 1013,7 2923,8 2347,8 200,0 376,0
Pelinei 4765,8 1204,2 3333,8 2998,0 70,5 265,3 227,8
Roșu 4253,0 995,1 3257,9 2819,4 70,0 368,5
Slobozia Mare 10230,7 1506,1 8496,6 7714,9 105,1 676,6 228,0
Taraclia de Salcie 3212,9 1134,0 1952,2 1705,6 65,9 180,7 126,7
Tartaul de Salcie 2704,7 949,5 1755,2 1639,9 115,3
Tătărești 2107,2 1171,6 935,6 590,9 120,0 224,7
Vadul lui Isac 3909,8 1312,8 2505,8 2097,7 76,0 332,1 91,2
Văleni 6023,7 1361,7 4342,1 3908,9 76,5 356,7 319,9
Zârnești 3519,2 463,4 3055,8 2613,0 68,4 68,4 120,0 254,4

Cantemir 271211,5 59230,8 211561,2 179814,5 3108,5 3745,6 847,9 1614,1 809,2 103,1 371,3 2325,4 21442,0 1125,2 419,5
Total nivelul II 170822,6 31975,3 138847,3 116275,5 3108,5 3642,5 847,9 1614,1 809,2 371,3 14695,6 1125,2
Total nivelul I 100388,9 27255,5 72713,9 63539,0 103,1 103,1 2325,4 6746,4 419,5
Consiliul raional 170822,6 31975,3 138847,3 116275,5 3108,5 3642,5 847,9 1614,1 809,2 371,3 14695,6 1125,2
Antonești 3497,1 989,9 2201,8 1723,4 300,0 178,4 305,4
Baimaclia 6175,6 877,2 5298,4 4822,5 112,0 363,9
Cania 4121,9 1079,2 3042,7 2545,9 103,1 103,1 393,7
Cantemir 8353,6 592,9 7760,7 7177,1 583,6
Capaclia 3532,4 1196,3 2336,1 2116,2 219,9
Chioselia 3594,4 1101,5 2492,9 2242,5 250,4
Ciobalaccia 4755,8 1072,3 3683,5 3250,3 76,4 356,8

3
Câietu 3286,7 949,3 2337,4 2042,5 150,0 144,9
Cârpești 3568,8 1299,9 2268,9 1883,4 112,0 273,5
Câşla 796,4 719,9 76,5 76,5
Cociulia 4965,7 1303,6 3635,2 3246,5 388,7 26,9
Coştangalia 2859,6 599,6 2260,0 2034,8 112,0 113,2
Enichioi 4133,8 841,9 3291,9 2879,3 200,0 212,6
Gotești 6976,5 1503,3 5435,5 4278,8 650,0 506,7 37,7
Haragâş 2705,5 937,8 1767,7 1537,9 112,0 117,8
Lărguța 4228,0 1288,5 2939,5 2507,5 112,0 320,0
Lingura 1167,6 935,8 182,3 182,3 49,5
Pleșeni 4551,3 524,3 4027,0 3673,9 353,1
Plopi 3793,4 1051,3 2742,1 2465,5 100,0 176,6
Porumbești 3031,9 988,1 2043,8 1802,3 62,3 179,2
Sadâc 3513,1 1288,5 2224,6 1973,1 251,5
Stoianovca 1906,7 929,5 977,2 832,0 145,2
Şamalia 1756,1 985,5 770,6 599,4 59,4 111,8
Tartaul 3546,6 1082,7 2463,9 2177,1 67,3 219,5
Toceni 2558,8 891,6 1667,2 1531,7 135,5
Țiganca 4195,1 1185,1 3010,0 2595,5 100,0 314,5
Vişniovca 2816,5 1040,0 1776,5 1599,9 176,6

Călărași 296300,2 65874,4 228510,0 189890,4 5332,5 4385,6 1487,7 1502,6 707,5 278,9 408,9 6558,2 20932,5 1410,8 1915,8
Total nivelul II 173754,5 34289,7 138022,0 119933,7 4106,7 1487,7 1502,6 707,5 408,9 12570,8 1410,8 1442,8
Total nivelul I 122545,7 31584,7 90488,0 69956,7 5332,5 278,9 278,9 6558,2 8361,7 473,0
Consiliul raional 173754,5 34289,7 138022,0 119933,7 4106,7 1487,7 1502,6 707,5 408,9 12570,8 1410,8 1442,8
Bahmut 3994,1 1049,5 2944,6 2619,8 115,0 209,8
Bravicea 5812,0 1323,4 4251,3 3797,0 77,2 377,1 237,3
Buda 2309,9 1036,9 1273,0 1000,4 54,5 54,5 100,0 118,1
Căbăiești 2440,8 1090,1 1350,7 1135,5 100,0 115,2
Călărași 21146,1 1850,0 19296,1 12073,8 5332,5 94,1 94,1 90,0 1705,7
Dereneu 2601,0 1145,8 1455,2 1180,9 120,0 154,3
Frumoasa 1845,7 1001,1 844,6 663,4 100,0 81,2
Hirova 2935,4 1052,3 1825,5 1564,3 100,0 161,2 57,6
Hârjauca 2949,5 426,6 2522,9 2053,7 170,0 299,2
Hoginești 3821,8 1108,3 2713,5 1975,0 540,0 198,5
Horodiște 4673,2 1193,7 3479,5 1687,7 1500,0 291,8
Meleșeni 2585,6 1035,4 1550,2 1265,3 100,0 184,9
Nișcani 1121,1 853,4 267,7 80,0 187,7
Onișcani 3399,6 1052,0 2169,5 1823,0 120,0 226,5 178,1
Păulești 1817,9 878,8 939,1 833,1 106,0
Peticeni 2831,5 950,0 1881,5 1684,4 59,7 137,4
Pitușca 5211,6 1174,8 4036,8 3502,4 180,0 354,4
Pârjolteni 3279,8 916,9 2362,9 1670,0 500,0 192,9
Răciula 4696,7 1239,9 3456,8 3024,9 65,9 65,9 69,9 296,1
Rădeni 2610,0 1140,4 1469,6 1140,4 140,0 189,2
Sadova 3904,7 1153,0 2751,7 2017,0 450,0 284,7
Săseni 2956,5 1142,6 1813,9 1449,1 100,0 264,8
Sipoteni 13976,1 1834,6 12141,5 11119,1 180,0 842,4
Temeleuți 3658,9 1050,9 2608,0 1703,9 740,0 164,1
Tuzara 4705,8 1252,8 3453,0 2637,1 500,0 315,9
Ţibirica 3868,8 1110,3 2758,5 2288,0 64,4 64,4 140,0 266,1
Vălcineț 5170,9 1449,7 3721,2 3159,7 86,4 475,1
Vărzăreștii Noi 2220,7 1071,5 1149,2 887,8 100,0 161,4

Căușeni 372732,5 77871,5 294765,3 237780,7 4319,5 17064,3 1149,5 2015,5 10887,2 779,6 1818,9 413,6 6652,0 27305,9 1642,9 95,7
Total nivelul II 247495,9 45894,2 201601,7 159337,0 4319,5 17064,3 1149,5 2015,5 10887,2 779,6 1818,9 413,6 2000,0 17238,0 1642,9
Total nivelul I 125236,6 31977,3 93163,6 78443,7 4652,0 10067,9 95,7
Consiliul raional 247495,9 45894,2 201601,7 159337,0 4319,5 17064,3 1149,5 2015,5 10887,2 779,6 1818,9 413,6 2000,0 17238,0 1642,9
Baccealia 3180,7 1143,9 2036,8 1790,7 246,1
Baimaclia 3445,6 1216,6 2229,0 1956,3 272,7
Căinari 5163,5 1066,3 4097,2 3510,7 87,0 499,5
Căușeni 25457,1 2346,3 23110,8 20745,7 300,0 2065,1
Chircăiești 5050,8 1389,0 3661,8 3195,8 81,0 385,0
Chircăieștii Noi 3039,9 1136,7 1903,2 1557,5 160,0 185,7
Ciuflești 1888,9 792,2 1096,7 966,7 130,0

4
Cârnățeni 4338,8 1203,4 3135,4 2812,3 323,1
Cârnățenii Noi 2836,5 1107,2 1729,3 1548,2 181,1
Copanca 5608,5 1486,5 4122,0 3532,9 589,1
Coșcalia 3266,0 1240,4 2025,6 1787,6 238,0
Fârlădeni 4583,5 1524,2 3059,3 2539,3 520,0
Grădinița 2005,9 937,5 1068,4 937,8 130,6
Grigorievca 1910,8 787,0 1123,8 993,2 130,6
Hagimus 3713,3 1087,8 2625,5 2291,4 334,1
Opaci 5274,8 1458,5 3816,3 3429,9 386,4
Pervomaisc 2113,8 278,5 1835,3 1678,4 156,9
Plop-Știubei 3986,3 1154,1 2832,2 2131,3 500,0 200,9
Săiți 3631,7 905,3 2726,4 2324,9 160,0 241,5
Sălcuța 8127,7 1527,2 6600,5 3183,2 2900,0 517,3
Taraclia 3835,3 1055,0 2780,3 2311,8 468,5
Tănătari 3474,7 1222,7 2252,0 1944,6 307,4
Tănătarii Noi 960,8 884,7 76,1 76,1
Tocuz 6860,1 1387,0 5473,1 4733,6 250,0 489,5
Ucrainca 2924,6 1156,9 1672,0 1485,5 186,5 95,7
Ursoaia 3859,8 1097,2 2762,6 2254,4 214,0 294,2
Zaim 4697,2 1385,2 3312,0 2800,0 512,0

Cimișlia 235528,0 58261,3 175924,7 140381,2 4331,0 2944,2 2959,7 787,6 1249,3 592,3 67,3 263,2 1322,0 22901,5 1085,1 1342,0
Total nivelul II 155756,1 32260,5 123495,6 95841,9 4331,0 2944,2 2892,4 787,6 1249,3 592,3 263,2 16401,0 1085,1
Total nivelul I 79771,9 26000,8 52429,1 44539,3 67,3 67,3 1322,0 6500,5 1342,0
Consiliul raional 155756,1 32260,5 123495,6 95841,9 4331,0 2944,2 2892,4 787,6 1249,3 592,3 263,2 16401,0 1085,1
Albina 3183,3 1039,0 2144,3 1921,6 222,7
Batâr 3259,2 1203,3 2055,9 1678,7 112,0 265,2
Cenac 2515,1 1210,4 1304,7 1085,2 219,5
Cimișlia 19223,6 2130,9 17092,7 15184,8 67,3 67,3 200,0 1640,6
Ciucur-Mingir 1298,4 1080,5 194,8 194,8 23,1
Codreni 530,4 340,0 190,4 112,0 78,4
Ecaterinovca 3380,9 1254,0 1750,6 1560,7 189,9 376,3
Gradişte 3716,2 1210,4 2469,7 2201,5 268,2 36,1
Gura Galbenei 5134,2 1601,4 3532,8 2932,7 600,1
Hârtop 3174,3 1196,9 1977,4 1616,2 112,0 249,2
Ialpujeni 2613,5 1180,7 1240,1 942,3 112,0 185,8 192,7
Ivanovca Nouă 1881,4 1089,7 791,7 700,6 91,1
Javgur 2730,0 1160,2 1569,8 1357,3 212,5
Lipoveni 2585,8 1083,1 1502,7 1171,0 112,0 219,7
Mihailovca 3238,9 1140,1 2057,7 1529,7 150,0 378,0 41,1
Porumbrei 2974,3 1052,5 1921,8 1595,1 150,0 176,7
Sagaidac 3572,2 1275,8 2065,7 1792,5 273,2 230,7
Satul Nou 2848,7 1155,7 1645,2 1413,4 231,8 47,8
Selemet 5186,9 1467,8 3324,9 2908,6 416,3 394,2
Suric 1729,7 1103,2 626,5 533,0 93,5
Topala 1933,3 1052,5 880,8 682,2 112,0 86,6
Troiţcoe 1828,4 830,2 998,2 875,0 123,2
Valea Perjei 1233,2 142,5 1090,7 857,2 150,0 83,5

Criuleni 311088,6 59498,5 244004,0 208120,1 6505,6 4842,2 1236,6 1952,0 1023,1 57,2 573,3 4927,1 18268,3 1340,7 7586,1
Total nivelul II 186780,5 33824,0 146289,6 127893,4 2472,6 4785,0 1236,6 1952,0 1023,1 573,3 130,0 9667,9 1340,7 6666,9
Total nivelul I 124308,1 25674,5 97714,4 80226,7 4033,0 57,2 57,2 4797,1 8600,4 919,2
Consiliul raional 186780,5 33824,0 146289,6 127893,4 2472,6 4785,0 1236,6 1952,0 1023,1 573,3 130,0 9667,9 1340,7 6666,9
Bălăbănești 6883,5 1239,1 5644,4 5160,0 69,0 415,4
Bălțata 3006,6 991,1 1903,3 1566,8 130,0 206,5 112,2
Boşcana 5548,2 1265,6 4282,6 3768,1 112,0 402,5
Cimișeni 3416,4 632,5 2783,9 2352,9 112,0 319,0
Corjova 3662,1 1143,2 2518,9 2224,2 294,7
Coșernița 2397,2 948,2 1449,0 1142,4 130,0 176,6
Criuleni 12688,4 1114,1 11574,3 9996,3 610,0 968,0
Cruglic 5034,2 1101,6 3932,6 3556,0 72,0 304,6
Dolinnoe 2790,3 976,1 1814,2 1565,6 112,0 136,6
Drăsliceni 6309,7 647,9 5661,8 3259,2 1958,0 64,0 380,6
Dubăsarii Vechi 7685,4 1450,9 6234,5 5531,2 703,3
Hârtopul Mare 4981,9 1313,8 3668,1 3110,3 86,0 471,8

5
Hrușova 3358,0 939,4 2406,6 2038,5 73,0 295,1 12,0
Işnovăţ 2390,7 791,0 1599,7 1309,4 112,0 178,3
Izbiște 5073,8 1310,0 3722,5 3220,9 57,2 57,2 112,0 332,4 41,3
Jevreni 2623,9 995,1 1602,4 1361,1 64,1 177,2 26,4
Maşcăuţi 5281,9 1502,3 3779,6 3201,7 88,0 489,9
Măgdăcești 12868,9 682,3 12186,6 6979,1 2075,0 2500,0 632,5
Miclești 3898,0 1152,0 2746,0 2371,1 112,0 262,9
Onițcani 4186,5 1049,5 3137,0 2877,3 259,7
Pașcani 5724,9 380,8 5344,1 5048,6 295,5
Răculești 3591,4 1039,5 2551,9 2357,1 194,8
Rîșcova 3339,7 1006,0 1606,4 1408,5 60,0 137,9 727,3
Slobozia-Dușca 4598,3 987,0 3611,3 3152,1 112,0 347,2
Zăicana 2968,2 1015,5 1952,7 1668,3 67,0 217,4

Dondușeni 170192,5 44635,3 122936,1 101103,4 2466,5 2233,4 844,5 876,5 259,7 32,0 220,7 1560,0 14798,9 773,9 2621,1
Total nivelul II 111940,1 23142,0 86767,6 71307,7 2466,5 2201,4 844,5 876,5 259,7 220,7 10018,1 773,9 2030,5
Total nivelul I 58252,4 21493,3 36168,5 29795,7 32,0 32,0 1560,0 4780,8 590,6
Consiliul raional 111940,1 23142,0 86767,6 71307,7 2466,5 2201,4 844,5 876,5 259,7 220,7 10018,1 773,9 2030,5
Arionești 2642,4 1088,7 1477,8 1319,1 158,7 75,9
Baraboi 4798,2 1238,1 3560,1 3194,7 365,4
Briceni 1109,4 963,1 83,9 83,9 62,4
Cernoleuca 2206,3 1103,4 1102,9 904,9 198,0
Climăuți 1362,4 202,9 1159,5 938,2 100,0 121,3
Corbu 2108,5 937,6 1170,9 949,6 60,0 161,3
Crișcăuți 1992,3 987,3 914,6 786,7 127,9 90,4
Dondușeni 2801,5 1032,9 1645,7 1464,9 180,8 122,9
Dondușeni, orașul 9944,7 1097,3 8847,4 6925,0 850,0 1072,4
Elizavetovca 1475,7 921,0 554,7 492,9 61,8
Frasin 2796,2 1170,8 1581,9 1279,7 100,0 202,2 43,5
Horodiște 1911,0 892,3 921,2 825,7 95,5 97,5
Moşana 3018,4 1076,2 1942,2 1747,8 194,4
Pivniceni 1547,3 934,4 612,9 443,7 100,0 69,2
Plop 2060,0 1059,8 1000,2 741,3 100,0 158,9
Pocrovca 2204,2 689,2 1445,2 1170,5 150,0 124,7 69,8
Rediul Mare 1183,3 972,8 210,5 100,0 110,5
Scăieni 2086,0 1133,8 952,2 757,7 194,5
Sudarca 3000,5 972,5 1999,8 1793,2 206,6 28,2
Teleșeuca 1453,0 810,4 642,6 570,2 72,4
Târnova 2769,5 1099,2 1670,3 1183,6 32,0 32,0 454,7
Ţaul 3781,6 1109,6 2672,0 2306,3 365,7

Drochia 335304,8 71911,0 258372,1 218431,5 2930,2 7766,0 1763,9 1957,1 1627,1 2018,4 399,5 1500,0 26163,4 1581,0 5021,7
Total nivelul II 211044,7 41228,9 166336,4 137697,6 2930,2 7420,8 1763,9 1957,1 1627,1 1673,2 399,5 16706,8 1581,0 3479,4
Total nivelul I 124260,1 30682,1 92035,7 80733,9 345,2 345,2 1500,0 9456,6 1542,3
Consiliul raional 211044,7 41228,9 166336,4 137697,6 2930,2 7420,8 1763,9 1957,1 1627,1 1673,2 399,5 16706,8 1581,0 3479,4
Antoneuca 1490,3 737,9 752,4 695,0 57,4
Baroncea 2445,0 893,2 1531,7 1355,1 176,6 20,1
Chetrosu 5632,1 1511,4 4120,7 3464,6 84,8 84,8 571,3
Cotova 3913,6 1398,4 2515,2 1854,4 300,0 360,8
Dominteni 2963,0 973,4 1956,2 1815,9 140,3 33,4
Drochia 3400,5 1231,8 2168,7 1795,9 56,4 56,4 316,4
Drochia, orașul 29647,6 2053,9 27593,7 25458,3 125,0 2010,4
Fântânița 2109,8 982,4 1038,8 900,6 138,2 88,6
Gribova 3457,9 1070,4 2258,7 1931,5 85,9 85,9 241,3 128,8
Hăsnăşenii Mari 2239,3 980,6 1258,7 1073,9 184,8
Hăsnăşenii Noi 3001,1 895,7 2105,4 1914,7 190,7
Maramonovca 3445,8 1256,6 2189,2 1632,0 300,0 257,2
Miciurin 2261,9 1004,3 1257,6 956,0 125,0 176,6
Mândâc 3524,2 1154,7 2369,5 1888,7 125,0 355,8
Moara de Piatră 2680,6 1101,4 1151,2 991,8 159,4 428,0
Nicoreni 3647,9 1408,5 2193,4 1776,0 53,7 53,7 363,7 46,0
Ochiul Alb 5783,6 1118,4 4220,2 3729,6 64,4 64,4 100,0 326,2 445,0
Palanca 1983,1 1021,7 927,5 843,7 83,8 33,9
Pelinia 11018,7 1869,7 9149,0 8268,1 880,9
Pervomaiscoe 2055,4 881,2 1130,4 1029,2 101,2 43,8

6
Petreni 2213,0 449,9 1707,4 1464,6 125,0 117,8 55,7
Popeștii de Jos 2076,3 596,2 1480,1 972,9 300,0 207,2
Popeștii de Sus 2134,5 978,4 1156,1 980,9 175,2
Sofia 5966,6 1272,3 4694,3 4185,9 508,4
Şalvirii Vechi 1954,8 1007,0 947,8 853,9 93,9
Şuri 5848,6 1207,5 4641,1 4148,1 493,0
Țarigrad 4471,6 627,8 3843,8 3352,5 491,3
Zgurița 2893,3 997,4 1676,9 1400,1 276,8 219,0

Dubăsari 160755,1 26200,7 131023,9 91475,0 1932,6 22501,9 590,7 395,0 21042,2 368,5 105,5 630,0 612,0 13229,8 642,6 3530,5
Total nivelul II 104487,0 16178,1 85660,9 50975,9 1932,6 22501,9 590,7 395,0 21042,2 368,5 105,5 500,0 9107,9 642,6 2648,0
Total nivelul I 56268,1 10022,6 45363,0 40499,1 630,0 112,0 4121,9 882,5
Consiliul raional 104487,0 16178,1 85660,9 50975,9 1932,6 22501,9 590,7 395,0 21042,2 368,5 105,5 500,0 9107,9 642,6 2648,0
Cocieri 8322,6 574,6 7748,0 7101,1 175,0 471,9
Corjova 1554,7 1107,6 447,1 447,1
Coșnița 10561,3 973,8 9587,5 8789,4 105,0 693,1
Doroţcaia 6767,9 1069,7 5047,2 4404,7 258,0 384,5 651,0
Holercani 4329,7 1015,4 3314,3 2924,9 112,0 277,4
Marcăuţi 1901,1 861,4 1039,7 956,3 83,4
Molovata 3497,3 870,4 2626,9 2317,1 309,8
Molovata Nouă 3226,4 986,8 2239,6 1869,8 47,0 322,8
Oxentea 4823,8 1021,3 3571,0 3263,3 307,7 231,5
Pârâta 6338,6 1026,5 5312,1 4855,0 45,0 412,1
Ustia 4944,7 515,1 4429,6 4017,5 412,1

Edineț 324746,3 72605,0 248186,6 205583,3 2781,2 4001,9 1978,6 900,8 889,4 68,6 164,5 3970,0 30387,2 1463,0 3954,7
Total nivelul II 194016,0 39444,8 152688,7 126103,5 3933,3 1978,6 900,8 889,4 164,5 21188,9 1463,0 1882,5
Total nivelul I 130730,3 33160,2 95497,9 79479,8 2781,2 68,6 68,6 3970,0 9198,3 2072,2
Consiliul raional 194016,0 39444,8 152688,7 126103,5 3933,3 1978,6 900,8 889,4 164,5 21188,9 1463,0 1882,5
Alexeevca 1848,6 1034,5 677,6 603,5 74,1 136,5
Bădragii Noi 2146,5 949,6 1196,9 957,8 112,0 127,1
Bădragii Vechi 1420,4 507,4 688,8 498,2 112,0 78,6 224,2
Bleșteni 2008,0 832,9 1175,1 994,8 180,3
Brătușeni 8017,5 1316,2 6701,3 5029,3 1100,0 572,0
Brânzeni 1397,3 260,3 1070,6 782,0 112,0 176,6 66,4
Burlănești 3671,7 1117,0 2382,0 1939,9 250,0 192,1 172,7
Cepeleuți 2235,0 1030,5 1180,6 925,1 112,0 143,5 23,9
Chetroșica Nouă 2073,0 953,0 1120,0 794,1 200,0 125,9
Constantinovca 1688,8 832,5 856,3 793,0 63,3
Corpaci 3157,7 979,9 1954,9 1708,4 112,0 134,5 222,9
Cuconeștii Noi 3199,1 1178,1 2021,0 1797,2 223,8
Cupcini 12821,0 1185,5 11635,5 10601,8 1033,7
Edineț 31048,8 2550,5 28498,3 23991,8 2103,9 68,6 68,6 2334,0
Fetești 3955,2 1212,7 2552,4 2130,0 112,0 310,4 190,1
Gaşpar 2185,3 988,0 1162,2 1012,8 149,4 35,1
Goleni 1643,4 344,0 1235,0 819,8 300,0 115,2 64,4
Gordinești 4709,5 1308,3 3350,3 2636,4 350,0 363,9 50,9
Hancăuţi 2036,8 1024,2 1012,6 894,4 118,2
Hincăuţi 3436,6 1048,8 2356,0 2179,4 176,6 31,8
Hlinaia 2935,7 1080,2 1798,0 1593,2 204,8 57,5
Lopatnic 2554,6 1018,3 1536,3 1274,0 112,0 150,3
Parcova 3231,7 907,4 2126,7 1746,4 123,3 257,0 197,6
Rotunda 1914,3 928,6 985,7 842,1 143,6
Ruseni 3108,6 1178,4 1930,2 1438,3 250,0 241,9
Stolniceni 2104,8 849,1 1104,9 959,5 145,4 150,8
Şofrâncani 3529,9 1107,4 2422,5 2201,7 220,8
Terebna 2216,2 794,5 1396,9 842,3 400,0 154,6 24,8
Târnova 3737,2 1169,7 2403,4 2055,4 112,0 236,0 164,1
Trinca 4380,0 1283,2 3096,8 2089,8 554,0 112,0 341,0
Viișoara 3188,2 1031,0 2106,3 1948,3 158,0 50,9
Zăbriceni 3128,9 1158,5 1762,8 1399,1 112,0 251,7 207,6

Fălești 358554,5 80309,7 273460,1 231065,7 3135,5 5430,8 1387,3 1895,1 1662,2 40,0 446,2 2484,4 29682,7 1661,0 4784,7
Total nivelul II 230309,9 43687,5 183307,9 153175,3 3135,5 5390,8 1387,3 1895,1 1662,2 446,2 200,0 19745,3 1661,0 3314,5
Total nivelul I 128244,6 36622,2 90152,2 77890,4 40,0 40,0 2284,4 9937,4 1470,2

7
Consiliul raional 230309,9 43687,5 183307,9 153175,3 3135,5 5390,8 1387,3 1895,1 1662,2 446,2 200,0 19745,3 1661,0 3314,5
Albinețul Vechi 3508,6 411,4 3097,2 2701,7 100,0 295,5
Bocani 2221,4 1048,5 1172,9 1030,4 142,5
Catranâc 2036,6 883,6 1153,0 1006,3 146,7
Călinești 4035,4 1258,3 2777,1 2475,7 301,4
Călugăr 3915,0 1071,0 2844,0 2525,3 318,7
Chetriș 2460,2 962,7 1497,5 1320,9 176,6
Ciolacu Nou 3915,7 1302,8 2612,9 2159,8 100,0 353,1
Egorovca 2897,1 1120,0 1777,1 1477,3 100,0 199,8
Fălești 20005,1 1997,3 18007,8 16046,0 40,0 40,0 1921,8
Făleștii Noi 3384,4 785,5 2598,9 2343,4 255,5
Glinjeni 4022,6 1115,7 2906,9 2522,9 384,0
Hiliuți 2945,1 1143,0 1797,8 1460,4 100,0 237,4 4,3
Hâncești 2590,4 1166,4 1424,0 1203,7 100,0 120,3
Horești 2005,2 1032,9 972,3 842,5 129,8
Ilenuța 2989,4 863,9 1852,0 1680,2 171,8 273,5
Işcălău 4422,1 1301,5 3040,1 2750,9 289,2 80,5
Izvoare 3478,1 1099,9 2250,5 1958,2 63,9 228,4 127,7
Logofteni 2278,9 1005,6 1273,3 1130,0 143,3
Mărăndeni 3891,5 1023,8 2867,7 2570,9 296,8
Musteața 2987,7 1093,9 1893,8 1720,7 173,1
Natalievca 3185,4 1010,0 2077,0 1843,9 233,1 98,4
Năvârneţ 4289,9 1194,9 3095,0 2700,2 100,0 294,8
Obreja Veche 3785,1 1271,5 2513,6 2221,2 292,4
Pietrosu 2211,8 1114,3 1047,3 851,9 100,0 95,4 50,2
Pânzăreni 2556,4 1044,6 1367,3 1114,2 100,0 153,1 144,5
Pârlița 4740,9 1380,4 3360,5 1889,2 1076,5 394,8
Pompa 1927,9 659,2 1268,7 1146,9 121,8
Pruteni 3475,5 1333,7 2141,8 1869,2 272,6
Răuțel 4311,5 863,5 3448,0 2976,5 471,5
Risipeni 3024,2 1025,1 1898,1 1672,1 226,0 101,0
Sărata Veche 6642,2 1535,6 4706,6 4184,9 521,7 400,0
Scumpia 5326,7 1430,8 3895,9 3154,1 344,0 397,8
Taxobeni 2776,6 1070,9 1515,6 1338,9 176,7 190,1

Florești 337522,7 81020,8 251824,1 210838,6 2907,9 4589,4 1405,0 1568,4 1152,3 83,0 380,7 3128,0 28777,4 1582,8 4677,8
Total nivelul II 222808,5 43165,0 175990,4 147726,3 2907,9 4506,4 1405,0 1568,4 1152,3 380,7 19267,0 1582,8 3653,1
Total nivelul I 114714,2 37855,8 75833,7 63112,3 83,0 83,0 3128,0 9510,4 1024,7
Consiliul raional 222808,5 43165,0 175990,4 147726,3 2907,9 4506,4 1405,0 1568,4 1152,3 380,7 19267,0 1582,8 3653,1
Alexeevca 2341,1 1062,7 1209,5 1062,3 147,2 68,9
Băhrinești 3465,4 1054,9 2410,5 1662,8 500,0 247,7
Caşunca 3210,9 1038,9 2172,0 1960,3 211,7
Cernița 1978,7 968,7 993,7 770,3 112,0 111,4 16,3
Ciripcău 1815,4 853,6 961,8 719,7 112,0 130,1
Ciutulești 3269,9 1351,4 1910,6 1444,9 112,0 353,7 7,9
Coșernița 2432,3 1102,7 1306,9 1124,2 182,7 22,7
Cuhureștii de Jos 3187,8 1179,9 1991,7 1256,4 500,0 235,3 16,2
Cuhureștii de Sus 3994,9 629,2 3365,7 3106,5 259,2
Cunicea 3605,2 1441,0 2055,8 1681,6 374,2 108,4
Domulgeni 1174,4 726,1 448,3 285,6 162,7
Florești 14085,6 1580,4 12505,2 10895,1 83,0 83,0 1527,1
Frumușica 2374,5 1120,2 1216,3 921,5 112,0 182,8 38,0
Ghindești 2569,6 983,1 1537,4 1162,9 112,0 262,5 49,1
Ghindești, orașul 2700,2 234,3 2465,9 2132,2 112,0 221,7
Gura Camencii 4841,7 916,7 3902,7 3414,8 112,0 375,9 22,3
Gura Căinarului 1846,7 296,6 1550,1 1232,0 112,0 206,1
Iliciovca 3042,8 933,2 2046,6 1878,7 167,9 63,0
Izvoare 2245,0 1039,0 1159,0 860,4 112,0 186,6 47,0
Japca 2504,4 1123,1 1298,8 1122,1 176,7 82,5
Lunga 1716,8 264,7 1452,1 1253,6 198,5
Mărculești 1903,8 743,7 1160,1 1059,9 100,2
Mărculești, orașul 2719,2 822,8 1865,9 1525,0 112,0 228,9 30,5
Napadova 2191,9 987,3 1204,6 1088,5 116,1
Nicolaevca 1715,6 923,8 791,8 675,0 116,8
Prajila 3684,5 1366,4 2314,2 1864,5 112,0 337,7 3,9

8
Prodănești 1912,7 630,5 1282,2 1068,9 213,3
Putinești 2693,4 853,4 1840,0 1535,8 112,0 192,2
Rădulenii Vechi 2266,8 1070,8 1196,0 925,5 112,0 158,5
Roșietici 2847,1 1108,3 1670,3 1412,3 258,0 68,5
Sănătăuca 3164,5 1018,9 2145,6 1725,2 112,0 308,4
Sevirova 2121,2 992,4 966,6 713,8 112,0 140,8 162,2
Ștefănești 2947,0 1161,8 1785,2 1398,1 112,0 275,1
Temeleuți 2199,3 1042,0 1135,3 893,2 112,0 130,1 22,0
Târgul Vertiujeni 1430,7 500,3 897,8 787,0 110,8 32,6
Trifănești 1996,1 1052,1 874,8 731,3 143,5 69,2
Vărvăreuca 3506,6 486,4 3020,2 2557,2 112,0 351,0
Văscăuţi 2051,0 1077,6 926,6 697,8 112,0 116,8 46,8
Vertiujeni 3275,1 1162,5 2065,9 1871,4 194,5 46,7
Zăluceni 1684,4 954,4 730,0 634,0 96,0

Glodeni 233207,0 51170,3 178640,4 149087,6 2189,9 2760,7 875,7 844,1 749,0 146,2 145,7 2777,0 20743,8 1081,4 3396,3
Total nivelul II 154798,8 29282,7 123146,5 101004,5 2189,9 2614,5 875,7 844,1 749,0 145,7 1949,0 14307,2 1081,4 2369,6
Total nivelul I 78408,2 21887,6 55493,9 48083,1 146,2 146,2 828,0 6436,6 1026,7
Consiliul raional 154798,8 29282,7 123146,5 101004,5 2189,9 2614,5 875,7 844,1 749,0 145,7 1949,0 14307,2 1081,4 2369,6
Balatina 6923,0 1492,8 5085,0 4492,0 593,0 345,2
Cajba 2680,3 1043,5 1475,1 1297,8 177,3 161,7
Camenca 2815,4 1038,5 1776,9 1483,5 70,0 223,4
Ciuciulea 3908,1 1235,5 2672,6 2214,8 78,0 379,8
Cobani 2760,5 775,5 1985,0 1706,6 278,4
Cuhnești 4523,6 1249,1 3217,6 2902,8 314,8 56,9
Danu 3739,7 1273,5 2436,6 1998,1 76,4 76,4 362,1 29,6
Dușmani 2845,3 1065,9 1779,4 1563,7 215,7
Fundurii Noi 953,5 864,1 89,4 89,4
Fundurii Vechi 3835,4 1255,8 2579,6 2228,4 351,2
Glodeni 13522,3 1290,8 12231,5 10977,2 69,8 69,8 1184,5
Hâjdieni 5368,2 1212,4 4155,8 3663,3 80,0 412,5
Iabloana 4002,1 1156,1 2846,0 1954,3 600,0 291,7
Limbenii Noi 2846,0 1118,7 1548,4 1363,6 184,8 178,9
Limbenii Vechi 2755,8 1015,9 1730,9 1533,6 197,3 9,0
Petrunea 3699,9 1145,3 2424,6 2181,1 243,5 130,0
Sturzovca 5306,4 1352,1 3954,3 3450,0 504,3
Ustia 2883,5 1131,6 1636,5 1425,7 210,8 115,4
Viișoara 3039,2 1170,5 1868,7 1646,6 222,1

Hâncești 438763,4 104946,5 332851,4 276702,6 4348,0 2998,3 7791,8 1725,7 2452,1 1711,3 1414,0 488,7 4580,9 34248,9 2180,9 965,5
Total nivelul II 288826,9 58923,3 229903,6 192698,2 4348,0 2066,0 7602,7 1725,7 2452,1 1711,3 1224,9 488,7 21007,8 2180,9
Total nivelul I 149936,5 46023,2 102947,8 84004,4 932,3 189,1 189,1 4580,9 13241,1 965,5
Consiliul raional 288826,9 58923,3 229903,6 192698,2 4348,0 2066,0 7602,7 1725,7 2452,1 1711,3 1224,9 488,7 21007,8 2180,9
Bălceana 2819,7 1169,6 1650,1 1395,6 64,1 190,4
Bobeica 3631,6 1261,7 2359,1 1827,7 212,0 319,4 10,8
Boghiceni 3512,1 1284,9 2227,2 1853,0 70,8 303,4
Bozieni 3759,7 1090,1 2669,6 2263,4 112,0 294,2
Bujor 4149,9 1318,3 2831,6 2261,6 150,0 420,0
Buţeni 4182,3 1387,9 2794,4 2302,5 80,0 411,9
Caracui 3254,3 1313,6 1884,5 1490,8 112,0 281,7 56,2
Călmățui 2319,5 1128,4 1191,1 888,2 112,0 190,9
Cărpineni 8341,9 2311,0 6030,9 4687,3 64,6 64,6 100,0 1179,0
Cățeleni 2248,5 1025,8 1222,7 857,9 212,0 152,8
Cioara 3305,8 1194,6 2111,2 1787,4 69,0 254,8
Ciuciuleni 4197,7 1548,3 2649,4 2021,3 89,0 539,1
Cotul Morii 1399,6 1081,6 312,7 100,0 212,7 5,3
Crasnoarmeiscoe 5467,7 1512,7 3955,0 3346,0 112,0 497,0
Dancu 2688,7 1083,8 1553,8 1268,1 112,0 173,7 51,1
Drăgușenii Noi 2692,3 1090,8 1601,5 1258,2 112,0 231,3
Fârlădeni 886,6 675,4 211,2 100,0 111,2
Fundul Galbenei 3839,5 1213,9 2593,3 2227,0 71,8 294,5 32,3
Hâncești 20645,5 2006,7 18638,8 15775,0 932,3 56,7 56,7 112,0 1762,8
Ivanovca 1188,3 832,7 330,6 212,0 118,6 25,0
Lăpușna 5302,1 1479,8 3822,3 3167,1 655,2
Leușeni 2211,9 339,5 1872,4 1627,7 244,7

9
Logănești 4585,8 1438,4 3147,4 2623,3 81,1 443,0
Mereșeni 3376,4 1247,8 2128,6 1621,3 212,0 295,3
Mingir 7610,4 1630,4 5851,8 5101,0 67,8 67,8 94,5 588,5 128,2
Mirești 2664,0 945,9 1718,1 1359,0 212,0 147,1
Negrea 3460,6 1122,6 2099,2 1773,8 112,0 213,4 238,8
Nemțeni 2489,1 747,6 1741,5 1438,4 100,0 203,1
Obileni 2143,4 337,4 1779,0 1390,4 212,0 176,6 27,0
Onești 2771,0 1002,5 1768,5 1441,8 150,0 176,7
Pașcani 3867,6 1241,8 2360,1 1965,9 100,0 294,2 265,7
Pervomaiscoe 875,0 683,0 192,0 112,0 80,0
Pogănești 3180,0 1017,1 2162,9 1875,8 112,0 175,1
Sărata-Galbenă 7119,6 1562,2 5557,4 4806,1 112,0 639,3
Secăreni 1573,3 1164,1 409,2 212,0 197,2
Sofia 2632,0 1052,8 1579,2 1190,6 212,0 176,6
Stolniceni 3253,9 1151,8 2001,1 1735,1 63,6 202,4 101,0
Șipoteni 1231,2 1053,3 153,8 57,0 96,8 24,1
Voinescu 5058,0 1273,4 3784,6 3376,1 112,0 296,5

Ialoveni 416119,8 73595,5 338242,6 288686,3 4788,0 2309,5 5688,3 1430,3 1689,7 2248,8 319,5 8504,6 26415,5 1850,4 4281,7
Total nivelul II 249670,9 43333,4 202895,0 173484,4 4788,0 2309,5 5688,3 1430,3 1689,7 2248,8 319,5 14774,4 1850,4 3442,5
Total nivelul I 166448,9 30262,1 135347,6 115201,9 8504,6 11641,1 839,2
Consiliul raional 249670,9 43333,4 202895,0 173484,4 4788,0 2309,5 5688,3 1430,3 1689,7 2248,8 319,5 14774,4 1850,4 3442,5
Bardar 9109,0 1002,2 8106,8 7327,2 200,0 579,6
Cărbuna 3916,6 1146,4 2770,2 2452,4 100,0 217,8
Cigârleni 5316,9 1293,3 3987,1 3604,0 100,0 283,1 36,5
Costești 15916,2 2117,9 13798,3 12495,0 1303,3
Dănceni 3489,9 946,8 2494,6 2117,7 71,1 305,8 48,5
Gangura 3709,3 1088,6 2620,7 2227,1 137,0 256,6
Hansca 3008,1 994,4 2013,7 1795,5 87,0 131,2
Horești 5775,7 1176,0 4319,8 3814,1 80,7 425,0 279,9
Horodca 1597,1 953,8 643,3 305,9 200,0 137,4
Ialoveni 25325,8 1955,4 23370,4 21524,0 1846,4
Malcoci 4913,5 1208,9 3704,6 3338,4 72,0 294,2
Mileștii Mici 7647,8 1161,3 6486,5 5456,7 440,0 589,8
Molești 5511,3 1269,5 4155,1 3678,6 124,0 352,5 86,7
Nimoreni 3376,8 947,4 2309,0 1945,4 97,0 266,6 120,4
Pojăreni 1814,1 1063,9 750,2 512,3 120,0 117,9
Puhoi 9116,5 1365,3 7751,2 6995,6 98,3 657,3
Răzeni 10739,7 1728,4 9011,3 7930,9 200,0 880,4
Ruseștii Noi 7566,4 1620,8 5838,5 5179,7 658,8 107,1
Sociteni 2431,0 236,7 2194,3 1923,4 64,0 206,9
Suruceni 5745,1 1125,0 4460,0 3454,2 650,0 355,8 160,1
Ţipala 7014,1 1350,6 5663,5 5066,4 87,6 509,5
Ulmu 4566,0 1245,8 3320,2 2863,1 107,0 350,1
Văratic 2884,1 832,4 2051,7 1816,7 97,0 138,0
Văsieni 6153,9 1280,0 4873,9 4149,7 255,9 468,3
Zîmbreni 9804,0 1151,3 8652,7 3227,9 5116,0 308,8

Leova 207392,7 54006,2 152888,8 128673,9 2627,3 2400,8 738,8 692,7 771,4 30,0 167,9 1823,9 16405,5 957,4 497,7
Total nivelul II 128041,4 27856,8 100184,6 85182,8 1060,3 2400,8 738,8 692,7 771,4 30,0 167,9 10583,3 957,4
Total nivelul I 79351,3 26149,4 52704,2 43491,1 1567,0 1823,9 5822,2 497,7
Consiliul raional 128041,4 27856,8 100184,6 85182,8 1060,3 2400,8 738,8 692,7 771,4 30,0 167,9 10583,3 957,4
Băiuș 2117,0 969,4 1147,6 952,9 60,5 134,2
Beştemac 1818,5 950,1 797,8 686,3 111,5 70,6
Borogani 5664,7 1535,8 4093,1 3371,1 250,0 472,0 35,8
Cazangic 2531,6 338,0 2193,6 1920,5 75,0 198,1
Ceadâr 2598,9 1080,6 1518,3 1379,4 138,9
Cneazevca 1740,6 886,3 835,2 720,1 115,1 19,1
Colibabovca 2473,8 1017,3 1391,5 1024,2 250,0 117,3 65,0
Covurlui 2859,1 1107,0 1752,1 1498,4 64,0 189,7
Cupcui 2636,0 1033,0 1603,0 1358,3 63,5 181,2
Filipeni 5191,5 1421,0 3744,5 3347,8 396,7 26,0
Hănăsenii Noi 2078,4 957,9 983,3 802,9 59,3 121,1 137,2
Iargara 5517,2 1202,0 4315,2 3346,7 450,0 518,5
Leova 12756,7 1280,0 11476,7 8745,7 1567,0 1164,0

10
Orac 2178,7 1040,0 1138,7 998,3 140,4
Romanovca 1574,4 925,7 648,7 586,1 62,6
Sărata Nouă 2160,5 748,2 1412,3 1221,0 191,3
Sărata-Răzeși 2031,0 1121,2 909,8 696,0 75,0 138,8
Sărăteni 2008,3 868,3 1140,0 1024,8 115,2
Sărățica Nouă 2335,1 1048,1 1182,2 1066,3 115,9 104,8
Sârma 2537,7 1000,6 1537,1 1414,2 122,9
Tigheci 3706,4 1076,6 2629,8 2195,0 150,0 284,8
Tochile-Răducani 2361,8 1037,0 1285,6 1008,7 100,0 176,9 39,2
Tomai 4406,9 1415,2 2991,7 2532,3 76,6 382,8
Tomaiul Nou 1861,4 982,3 879,1 639,4 150,0 89,7
Vozneseni 2205,1 1107,8 1097,3 954,7 142,6

Nisporeni 244505,4 54748,8 189144,6 159988,7 4218,9 3655,1 810,0 1724,7 824,2 65,9 230,3 2624,0 17466,3 1191,6 612,0
Total nivelul II 162493,3 28312,2 134181,1 114575,5 4218,9 3589,2 810,0 1724,7 824,2 230,3 10605,9 1191,6
Total nivelul I 82012,1 26436,6 54963,5 45413,2 65,9 65,9 2624,0 6860,4 612,0
Consiliul raional 162493,3 28312,2 134181,1 114575,5 4218,9 3589,2 810,0 1724,7 824,2 230,3 10605,9 1191,6
Bălănești 3252,0 1272,1 1979,9 1541,5 150,0 288,4
Bălăureşti 3418,9 1219,3 2098,1 1833,6 264,5 101,5
Bărboieni 2159,6 952,7 1206,9 1006,1 100,0 100,8
Boldurești 4064,4 1495,5 2568,9 1991,6 150,0 427,3
Bolțun 2586,1 1042,9 1543,2 1326,0 100,0 117,2
Brătuleni 2839,7 1166,6 1648,7 1281,3 150,0 217,4 24,4
Bursuc 2097,7 1011,0 1086,7 774,3 65,9 65,9 100,0 146,5
Călimănești 2154,8 987,5 1167,3 1000,2 60,0 107,1
Ciorești 4404,4 1406,5 2997,9 2538,6 459,3
Ciutești 2671,4 1158,2 1513,2 1254,5 64,0 194,7
Cristești 2062,9 480,6 1576,4 1351,5 100,0 124,9 5,9
Grozești 2856,2 1016,7 1839,5 1510,0 100,0 229,5
Iurceni 3245,8 1106,7 2139,1 1770,3 150,0 218,8
Marinici 3528,6 1194,4 2334,2 1906,2 150,0 278,0
Milești 4025,5 1353,6 2487,5 2073,3 100,0 314,2 184,4
Nisporeni 11932,6 1648,0 10284,6 8646,0 300,0 1338,6
Seliște 3303,7 1235,6 2068,1 1569,9 150,0 348,2
Soltănești 2316,3 385,1 1931,2 1652,3 100,0 178,9
Șișcani 4656,8 1270,4 3107,8 2667,4 150,0 290,4 278,6
Valea-Trestieni 2168,9 1166,8 984,9 622,2 150,0 212,7 17,2
Vărzăreşti 7694,9 1716,9 5978,0 5077,7 200,0 700,3
Vânători 1915,8 1035,7 880,1 769,6 110,5
Zberoaia 2655,1 1113,8 1541,3 1249,1 100,0 192,2

Ocnița 192556,0 47114,2 143487,5 116949,4 2356,6 2924,9 1197,5 1146,4 285,6 107,4 188,0 1469,0 18812,3 975,3 1954,3
Total nivelul II 128720,9 25777,8 101989,9 83117,0 2356,6 2817,5 1197,5 1146,4 285,6 188,0 12723,5 975,3 953,2
Total nivelul I 63835,1 21336,4 41497,6 33832,4 107,4 107,4 1469,0 6088,8 1001,1
Consiliul raional 128720,9 25777,8 101989,9 83117,0 2356,6 2817,5 1197,5 1146,4 285,6 188,0 12723,5 975,3 953,2
Bârlădeni 3614,9 625,4 2987,5 2686,3 301,2 2,0
Bârnova 3177,2 1173,6 2003,6 1729,5 274,1
Calaraşovca 2212,1 988,4 1223,7 776,9 200,0 246,8
Clocușna 3271,6 1233,5 2038,1 1713,8 69,0 255,3
Corestăuți 2171,4 1028,3 956,3 739,4 100,0 116,9 186,8
Dângeni 2242,3 975,7 1266,6 1016,5 64,0 186,1
Frunză 1038,1 904,1 134,0 134,0
Gârbova 1987,4 870,5 1116,9 969,6 147,3
Grinăuţi-Moldova 2467,9 800,4 1530,1 1185,5 100,0 244,6 137,4
Hădărăuți 2492,8 972,5 1514,0 1186,1 112,0 215,9 6,3
Lencăuți 2851,7 1065,6 1786,1 1584,7 201,4
Lipnic 3599,9 1381,9 1918,4 1531,2 387,2 299,6
Mereșeuca 2429,3 985,1 1444,2 1316,1 128,1
Mihălășeni 2105,3 685,1 1420,2 1136,5 112,0 171,7
Naslavcea 1681,4 852,1 829,3 628,0 112,0 89,3
Ocnița 4425,2 1287,2 2945,0 2578,4 366,6 193,0
Ocnița, orașul 7854,2 1065,9 6788,3 5645,1 100,0 1043,2
Otaci 5957,3 1320,2 4637,1 3580,5 107,4 107,4 949,2
Sauca 3310,8 1137,9 2105,2 1712,0 200,0 193,2 67,7
Unguri 2368,9 1030,0 1308,7 949,2 200,0 159,5 30,2

11
Vălcineț 2575,4 953,0 1544,3 1167,1 100,0 277,2 78,1

Orhei 462904,8 97262,1 359625,4 313571,8 3844,1 6544,1 2161,3 2253,3 1511,7 190,2 427,6 2812,1 30579,2 2274,1 6017,3
Total nivelul II 294320,0 53990,6 235667,4 203461,1 3844,1 6353,9 2161,3 2253,3 1511,7 427,6 2055,1 17679,1 2274,1 4662,0
Total nivelul I 168584,8 43271,5 123958,0 110110,7 190,2 190,2 757,0 12900,1 1355,3
Consiliul raional 294320,0 53990,6 235667,4 203461,1 3844,1 6353,9 2161,3 2253,3 1511,7 427,6 2055,1 17679,1 2274,1 4662,0
Berezlogi 2887,1 1106,1 1725,3 1499,4 225,9 55,7
Biești 3746,0 1314,8 2431,2 2123,8 307,4
Bolohan 2454,5 1002,4 1452,1 1281,2 170,9
Brăviceni 3141,3 1052,4 2088,9 1600,3 262,0 226,6
Bulăiești 2259,0 1019,8 1109,5 945,5 164,0 129,7
Chiperceni 4128,8 1302,5 2821,4 2442,3 379,1 4,9
Ciocâlteni 4271,9 1308,3 2789,0 2372,5 66,5 66,5 350,0 174,6
Clişova 2017,6 1029,0 988,6 862,1 126,5
Crihana 1710,3 1025,7 684,6 567,5 117,1
Cucuruzeni 3013,0 1121,7 1734,1 1519,5 214,6 157,2
Donici 2982,2 1176,8 1722,2 1514,4 207,8 83,2
Ghetlova 3995,8 1264,9 2730,9 2432,3 298,6
Isacova 2323,5 893,1 1381,2 1182,1 199,1 49,2
Ivancea 5292,5 1027,0 4265,5 3639,8 625,7
Jora de Mijloc 5710,6 1351,7 4266,3 3836,5 429,8 92,6
Mălăiești 2626,9 769,0 1714,6 1556,9 157,7 143,3
Mitoc 3012,7 1248,4 1764,3 1440,1 324,2
Mârzești 2217,3 1052,1 1165,2 1019,8 145,4
Morozeni 2622,6 1129,6 1493,0 1272,5 220,5
Neculăieuca 2318,1 1103,4 1214,7 1058,3 156,4
Orhei 44319,3 3049,9 41269,4 38265,4 26,9 26,9 2977,1
Pelivan 4906,6 1100,5 3806,1 3382,6 423,5
Peresecina 9604,0 1637,5 7966,5 6920,3 100,0 946,2
Piatra 3342,5 977,2 2365,3 2065,6 299,7
Podgoreni 2140,5 1077,8 1062,7 813,7 125,0 124,0
Pohorniceni 1722,4 533,2 1189,2 1083,1 106,1
Pohrebeni 4524,0 1159,6 3025,6 2705,8 319,8 338,8
Puțintei 3805,4 1200,4 2537,1 2274,3 262,8 67,9
Sămănanca 1851,8 799,2 1052,6 962,0 90,6
Seliște 5496,7 1130,8 4365,9 3843,9 30,2 30,2 491,8
Step-Soci 2985,0 1207,9 1777,1 1515,6 261,5
Susleni 4801,6 1334,8 3466,8 2950,9 515,9
Teleșeu 2514,3 761,9 1752,4 1610,7 141,7
Trebujeni 2435,6 963,2 1472,4 1212,9 65,0 194,5
Vatici 3925,9 940,8 2985,1 2740,0 245,1
Vâşcăuţi 2699,1 1114,3 1584,8 1415,5 169,3
Zahoreni 2709,4 1054,8 1596,4 1152,7 66,6 66,6 205,0 172,1 58,2
Zorile 2069,0 929,0 1140,0 1028,9 111,1

Rezina 223538,5 50093,1 170849,0 142911,9 1948,3 4578,0 1109,5 1516,5 1447,9 71,7 432,4 2035,0 18455,8 920,0 2596,4
Total nivelul II 146538,4 24653,6 120374,6 100047,1 1948,3 4506,3 1109,5 1516,5 1447,9 432,4 12952,9 920,0 1510,2
Total nivelul I 77000,1 25439,5 50474,4 42864,8 71,7 71,7 2035,0 5502,9 1086,2
Consiliul raional 146538,4 24653,6 120374,6 100047,1 1948,3 4506,3 1109,5 1516,5 1447,9 432,4 12952,9 920,0 1510,2
Buşăuca 1110,0 992,2 117,8 117,8
Cinișeuți 4431,4 790,2 3641,2 3178,5 71,7 71,7 85,0 306,0
Cogâlniceni 2178,6 1011,0 1114,8 1054,2 60,6 52,8
Cuizăuca 2701,1 792,9 1908,2 1582,0 160,0 166,2
Echimăuți 3231,9 1077,5 2154,4 1766,0 160,0 228,4
Ghiduleni 1234,6 1113,5 121,1 121,1
Gordinești 1651,6 1065,5 541,2 423,4 117,8 44,9
Horodiște 2393,1 971,3 1198,1 953,1 65,0 180,0 223,7
Ignăţei 3808,6 1034,2 2774,4 2427,6 85,0 261,8
Lalova 2282,8 1071,3 1088,7 915,4 173,3 122,8
Lipceni 1658,7 1013,0 645,7 586,1 59,6
Mateuți 3294,4 1068,5 2089,0 1852,8 236,2 136,9
Meşeni 2327,5 997,5 1310,4 1051,0 160,0 99,4 19,6
Mincenii de Jos 782,5 687,8 77,1 77,1 17,6
Otac 1362,6 1076,9 285,7 221,1 64,6
Păpăuți 2594,2 1034,9 1559,3 1398,4 160,9

12
Peciște 3171,8 1166,2 1946,8 1746,3 200,5 58,8
Pereni 1727,9 875,0 852,9 785,1 67,8
Pripiceni-Răzeși 2626,4 822,9 1716,0 1426,5 160,0 129,5 87,5
Rezina 20437,4 1771,1 18666,3 16010,0 1000,0 1656,3
Saharna Nouă 1857,5 1070,2 787,3 620,6 166,7
Sârcova 3113,8 1225,6 1661,5 1420,5 241,0 226,7
Solonceni 2426,6 1147,4 1279,2 1084,8 194,4
Trifești 623,8 279,4 249,5 160,0 89,5 94,9
Ţareuca 3971,3 1283,5 2687,8 2361,4 326,4

Râșcani 273678,9 61887,7 208643,4 171072,6 3850,7 3574,4 1258,0 1315,5 607,9 92,2 300,8 3053,6 25862,8 1229,3 3147,8
Total nivelul II 180214,9 34672,4 143173,1 116095,8 3850,7 3482,2 1258,0 1315,5 607,9 300,8 18515,1 1229,3 2369,4
Total nivelul I 93464,0 27215,3 65470,3 54976,8 92,2 92,2 3053,6 7347,7 778,4
Consiliul raional 180214,9 34672,4 143173,1 116095,8 3850,7 3482,2 1258,0 1315,5 607,9 300,8 18515,1 1229,3 2369,4
Alexăndrești 1132,5 181,1 951,4 682,3 170,0 99,1
Aluniș 3124,7 1138,9 1985,8 1640,9 140,0 204,9
Borosenii Noi 2323,6 1101,3 1153,2 832,6 126,0 194,6 69,1
Braniște 2141,3 1098,3 1043,0 892,9 150,1
Corlăteni 7146,3 1200,1 5946,2 5253,7 40,0 652,5
Costești 4440,6 692,7 3747,9 2956,1 350,0 441,8
Duruitoarea Nouă 2720,8 1025,4 1578,1 1408,3 70,0 99,8 117,3
Gălășeni 2556,8 1007,3 1525,3 1224,9 120,0 180,4 24,2
Grinăuți 2138,0 1006,6 1131,4 905,2 100,0 126,2
Hiliuți 2447,7 942,5 1505,2 1109,0 141,4 254,8
Horodiște 1765,7 917,7 822,3 659,8 70,0 92,5 25,7
Malinovscoe 1531,2 736,4 794,8 637,7 30,0 127,1
Mihăileni 5489,2 1426,0 4063,2 3382,6 33,8 33,8 151,7 495,1
Nihoreni 3818,8 1221,9 2522,4 2109,2 60,0 353,2 74,5
Petrușeni 1716,1 767,2 852,6 649,7 85,0 117,9 96,3
Pârjota 2140,3 946,4 1156,9 854,0 120,0 182,9 37,0
Pociumbăuți 1481,6 780,5 605,7 490,9 45,0 69,8 95,4
Pociumbeni 2578,1 885,7 1648,2 1422,9 90,0 135,3 44,2
Răcăria 3078,6 1130,8 1947,8 1699,2 60,0 188,6
Recea 4655,2 974,5 3680,7 3077,7 250,0 353,0
Râşcani 16985,4 1522,4 15463,0 14058,7 58,4 58,4 1345,9
Singureni 2513,3 748,1 1765,2 1490,0 60,0 215,2
Sturzeni 1798,6 927,5 871,1 623,9 120,0 127,2
Șaptebani 1638,0 450,6 1187,4 826,3 184,5 176,6
Şumna 1439,4 965,2 474,2 368,4 50,0 55,8
Vasileuți 3817,0 1278,0 2447,9 1982,8 130,0 335,1 91,1
Văratic 3415,7 1026,9 2388,8 2043,8 100,0 245,0
Zăicani 3429,5 1115,3 2210,6 1693,3 190,0 327,3 103,6

Sângerei 361708,7 73873,9 287100,0 238364,3 5172,0 3037,5 5683,4 2097,8 1510,5 1694,1 112,4 268,6 1878,0 31289,1 1675,7 734,8
Total nivelul II 241070,7 42616,6 198278,8 161307,5 5172,0 3037,5 5571,0 2097,8 1510,5 1694,1 268,6 21515,1 1675,7 175,3
Total nivelul I 120638,0 31257,3 88821,2 77056,8 112,4 112,4 1878,0 9774,0 559,5
Consiliul raional 241070,7 42616,6 198278,8 161307,5 5172,0 3037,5 5571,0 2097,8 1510,5 1694,1 268,6 21515,1 1675,7 175,3
Alexăndreni 7822,4 1616,5 6205,9 5469,9 65,0 671,0
Bălășești 4496,6 1246,4 3157,2 2813,2 66,0 278,0 93,0
Bilicenii Noi 2767,8 1036,6 1661,9 1377,4 70,0 214,5 69,3
Bilicenii Vechi 5232,9 1258,4 3974,5 3285,4 300,0 389,1
Biruința 6134,6 544,5 5590,1 4783,6 450,0 356,5
Bursuceni 2184,8 1113,6 1071,2 916,5 154,7
Chișcăreni 6539,4 1572,7 4966,7 4136,7 200,0 630,0
Ciuciuieni 2046,9 966,7 1080,2 880,4 60,0 139,8
Copăceni 3543,9 1254,6 2289,3 1881,9 72,0 335,4
Coșcodeni 3752,2 1173,2 2573,0 2207,7 60,0 305,3 6,0
Cotiujenii Mici 2073,6 1043,2 1030,4 766,8 65,0 198,6
Cubolta 3090,8 1084,8 2006,0 1688,5 100,0 217,5
Dobrogea Veche 2718,7 756,8 1961,9 1764,0 197,9
Drăgănești 4207,6 1110,7 3096,9 2743,8 353,1
Dumbrăvița 3543,4 1250,2 2236,6 1896,6 70,0 270,0 56,6
Grigorăuca 4247,6 1001,0 3246,6 2961,2 285,4
Heciul Nou 4649,0 1297,4 3278,7 2979,4 299,3 72,9
Iezărenii Vechi 3028,4 1201,1 1827,3 1616,7 210,6

13
Izvoare 2040,6 829,8 1010,6 909,3 101,3 200,2
Pepeni 7351,0 1628,3 5722,7 5038,6 684,1
Prepelița 4629,6 1397,0 3232,6 2831,3 401,3
Rădoaia 7013,4 1533,4 5480,0 4644,1 200,0 635,9
Sângerei 17307,0 1858,9 15448,1 13756,0 112,4 112,4 1579,7
Sângereii Noi 6475,6 1514,8 4960,8 4251,8 100,0 609,0
Tăura Veche 1769,2 1076,7 631,0 558,2 72,8 61,5
Ţambula 1971,0 890,0 1081,0 897,8 183,2

Soroca 382291,6 84331,8 293895,3 235567,9 4584,2 4352,1 1749,0 1783,5 405,7 122,5 291,4 7404,0 40164,8 1822,3 4064,5
Total nivelul II 252279,0 45757,5 202926,3 160674,5 2455,0 4229,6 1749,0 1783,5 405,7 291,4 4500,0 29244,9 1822,3 3595,2
Total nivelul I 130012,6 38574,3 90969,0 74893,4 2129,2 122,5 122,5 2904,0 10919,9 469,3
Consiliul raional 252279,0 45757,5 202926,3 160674,5 2455,0 4229,6 1749,0 1783,5 405,7 291,4 4500,0 29244,9 1822,3 3595,2
Bădiceni 3657,1 1008,4 2648,7 2202,1 100,0 346,6
Băxani 2068,6 939,6 1050,0 896,9 60,0 93,1 79,0
Bulboci 3190,4 1225,7 1964,7 1629,2 100,0 235,5
Căinarii Vechi 3347,2 1254,6 2092,6 1668,2 100,0 324,4
Cosăuţi 3548,4 1040,8 2507,6 2010,2 112,0 385,4
Cremenciug 2121,1 898,4 1222,7 1006,9 112,0 103,8
Dărcăuți 2871,4 1122,3 1749,1 1484,2 112,0 152,9
Dubna 948,6 754,4 194,2 112,0 82,2
Egoreni 2188,1 931,3 1256,8 1030,8 112,0 114,0
Holoșnița 2672,3 1131,8 1479,7 1328,9 150,8 60,8
Hristici 2191,5 1063,4 1128,1 966,3 30,0 131,8
Iarova 1739,1 948,9 790,2 694,9 95,3
Nimereuca 4285,7 1392,3 2790,9 2335,4 80,0 375,5 102,5
Oclanda 1404,7 746,4 658,3 535,5 60,0 62,8
Ocolina 3509,7 1185,7 2255,5 1945,0 112,0 198,5 68,5
Parcani 2427,1 1143,8 1283,3 967,8 112,0 203,5
Pârliţa 1738,7 811,9 876,3 679,8 112,0 84,5 50,5
Racovăț 4998,3 1348,8 3609,7 3211,1 398,6 39,8
Redi-Cereşnovăţ 1678,6 939,9 738,7 529,2 112,0 97,5
Regina Maria 2079,1 682,4 1396,7 1204,6 112,0 80,1
Rublenița 4360,9 1306,9 3054,0 2632,9 421,1
Rudi 2077,4 906,1 1171,3 941,5 112,0 117,8
Schineni 2998,6 1092,5 1884,7 1601,5 112,0 171,2 21,4
Soroca 37080,0 4168,9 32911,1 26442,0 2129,2 122,5 122,5 100,0 4117,4
Stoicani 2966,0 826,5 2105,7 1848,5 112,0 145,2 33,8
Șeptelici 2163,2 690,8 1472,4 1258,0 100,0 114,4
Şolcani 2633,4 806,5 1826,9 1546,0 112,0 168,9
Tătărăuca Veche 2513,0 1094,6 1418,4 1209,7 208,7
Trifăuți 2227,7 858,0 1369,7 1146,9 112,0 110,8
Vasilcău 3343,4 736,4 2607,0 2262,8 50,0 294,2
Vădeni 3289,0 1272,7 2003,3 1592,8 140,0 270,5 13,0
Vărăncău 4352,3 1224,9 3127,4 2632,3 112,0 383,1
Visoca 1182,9 973,8 209,1 209,1
Volovița 3157,7 952,5 2205,2 1903,9 80,0 221,3
Zastânca 3001,4 1092,4 1909,0 1547,6 112,0 249,4

Strășeni 379326,6 68539,5 307637,1 261364,3 5500,0 2759,8 5529,4 1888,6 1980,6 1226,7 57,5 376,0 6575,0 24225,7 1682,9 2797,8 352,2
Total nivelul II 241268,9 39016,8 199719,9 169960,7 5500,0 2759,8 5471,9 1888,6 1980,6 1226,7 376,0 450,0 13894,6 1682,9 2532,2
Total nivelul I 138057,7 29522,7 107917,2 91403,6 57,5 57,5 6125,0 10331,1 265,6 352,2
Consiliul raional 241268,9 39016,8 199719,9 169960,7 5500,0 2759,8 5471,9 1888,6 1980,6 1226,7 376,0 450,0 13894,6 1682,9 2532,2
Bucovăț 2041,7 841,2 1200,5 895,3 85,0 220,2
Căpriana 5116,5 1198,7 3917,8 3338,6 300,0 279,2
Chirianca 2185,9 1084,8 1101,1 983,3 117,8
Codreanca 3625,9 1201,6 2424,3 2151,2 273,1
Cojuşna 9526,2 927,1 8599,1 7724,8 100,0 774,3
Dolna 2283,5 997,5 1286,0 1158,2 127,8
Gălești 3323,4 1310,7 1996,6 1661,5 335,1 16,1
Ghelăuza 3142,9 1090,1 2052,8 1820,1 85,0 147,7
Greblești 3682,8 799,2 2883,6 798,4 2000,0 85,2
Lozova 7048,2 1682,4 5013,6 4257,1 756,5 352,2
Micăuți 3992,6 424,4 3568,2 3219,4 348,8
Micleușeni 3350,8 1213,6 2137,2 1457,2 400,0 280,0

14
Negrești 2642,7 523,6 2119,1 1958,7 160,4
Onești 1660,3 411,0 1053,1 955,1 98,0 196,2
Pănășești 5228,4 1128,2 4046,9 3680,1 366,8 53,3
Rădeni 7846,3 1295,9 6550,4 3673,1 2500,0 377,3
Recea 3617,7 1206,8 2410,9 2032,6 85,0 293,3
Romăneşti 2642,4 557,5 2084,9 1844,7 85,0 155,2
Roșcani 2615,0 998,6 1616,4 1418,5 197,9
Scoreni 4476,0 1466,0 3010,0 2566,1 443,9
Sireţi 7404,7 1431,2 5973,5 5172,5 100,0 701,0
Strășeni 32437,3 2558,7 29878,6 27469,6 57,5 57,5 2351,5
Tătărești 2996,1 1032,9 1963,2 1789,5 173,7
Țigănești 2598,8 863,6 1735,2 1290,6 300,0 144,6
Voinova 2719,8 1062,3 1657,5 1477,6 179,9
Vorniceni 5928,1 1173,1 4755,0 4166,3 588,7
Zubrești 3923,7 1042,0 2881,7 2443,5 85,0 353,2

Șoldănești 192942,4 44435,1 146365,9 121791,3 735,8 3744,3 1436,2 1187,2 680,4 64,5 376,0 3316,1 16021,5 756,9 1446,7 694,7
Total nivelul II 121601,7 21631,6 99970,1 81710,2 735,8 3679,8 1436,2 1187,2 680,4 376,0 1558,2 11529,2 756,9
Total nivelul I 71340,7 22803,5 46395,8 40081,1 64,5 64,5 1757,9 4492,3 1446,7 694,7
Consiliul raional 121601,7 21631,6 99970,1 81710,2 735,8 3679,8 1436,2 1187,2 680,4 376,0 1558,2 11529,2 756,9
Alcedar 2686,0 884,0 1660,3 1508,3 152,0 141,7
Chipeşca 2399,3 954,6 1444,7 1275,6 169,1
Climăuții de Jos 2668,1 1084,8 1320,9 1113,0 59,7 148,2 262,4
Cobâlea 3197,9 1337,9 1860,0 1444,9 120,0 295,1
Cotiujenii Mari 6759,2 1210,2 5549,0 5053,2